Logika a formální sémantika:
9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik
pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
doc. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D. ([email protected])
Department of Philosophy, Masaryk University, Brno
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
1
IX. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika (motivace)
motivace)
- klasická sémantika a logika vychází z principů (mnohdy formulovaných G. Fregem),
jež vyhovují zejména běžným subjekt-predikátovým větám („Alík je pes“) a větám s
(klasickými) kvantikátory („Všechny krávy mají rohy“), jsou však méně vhodné pro
jiné druhy vět; právě na tyto se zaměřují jiné sémantiky, jež vznikají zejména v 80.
letech 20. století.
- k nejznámějším patří teorie reprezentace diskurzu (DRT) Hanse Kampa a
dynamická logika (či spíše sémantika). Vnějším poznávacím znakem těchto
sémantik bývají příklad vět, které lze jen s velkými obtížemi, nebo vůbec,
analyzovat v klasické sémantice a logice
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
2
IX. Teorie reprezentace
reprezentace diskurzu a dynamická logika (motivace)
motivace)
- proslulý analytický problém představují „oslí věty“ („donkey sentences“; pochází
od P. Geache), jež jsou zmiňované v desítkách článků:
- „Vlastní-li Pedro osla, bije ho“
- jak si čtenář ověří, plauzibilní přepis takovéto věty do jazyka klasických
kvantifikátorů (jazyka klasické predikátové logiky) je vyloučen; srov. formuli:
∀x((Osel(x)∧Vlastní(Pedro,x)) → Bije(Pedro,x))
- jak říká Kamp, obecný kvantifikátor je zde nepřijatelný; ta formule znamená
prohledávání celého univerza, zatímco věta mluví o jediném individuu
- tato oslí věta, a věty podobné, obsahují anaforu (anaforický výraz), což je výraz
(třeba zájmeno) odvolávající se na v diskurzu již známé (pojmenované) individuum
či objekt (anafora: odvolávání směrem doleva, katafora: směrem doprava); výrazu
jmenující dané individuum se říká anaforický antecedent); oslí věty vedly k rozvoji
sémantik a logik zachycujících anaforické výrazy.
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
3
IX. Teorie reprezentace diskurzu (DRT)
- Teorie reprezentace diskurzu („Discourse Representative Theory“, DRT; nikoli „direct
reference theory“, pro niž se zkratka „DRT“ také příležitostně používá - jde o teorii
následovníků S. Kripkeho, polde něhož vlastní jméno referuji přímo, nikoli skrze
sémantický obsah)
- logicko-sémantický systém zaměřený původně primárně na lingvistické použití,
totiž na analýzu textů (diskurzů) (základními vstupy pro analýzu tedy nejsou věty,
ale celé úseky textu)
- populární je přirozeně mezi lingvisty, a to už proto že ve své původní verzi
nepoužívá logický formalismus
- navržena Hansem Kampem v (1981): A Theory of Truth and Semantic
Representation, klasickou prací je rozsáhlá kniha From Discourse to Logic (1994), de
facto skripta, Kampa a Uwe Reylyho, nyní je propagována nejznáměji Irene
Heimovou
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
4
IX. Teorie reprezentace diskurzu (DRT,
(DRT, pokr.)
pokr.)
- významy (jakožto sémantické konstrukty) jsou budovány podle dynamické procesu:
např. klasická implikace je chápána jako dynamický vztah mezi antecendentem a
konsekventem
- význam věty je konstrukční algoritmus, který říká jak vystavět nebo modifikovat
formální reprezentaci
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
5
IX. Teorie reprezentace diskurzu (DRT,
(DRT, diskurzní značky)
značky)
- diskurzní značky („discourse markers“) jsou hodnoty (individuových proměnných,
zájmen a anafor
- anaforický přesun diskurzní značky (totiž vlastně individua) během diskurzu je
zajištěn tak, že ta značka je dosažitelná („accessible“) směrem z leva
- kontext je něco, co nějakým způsobem obsahuje individua (!lokální univerzum‘)
- ‚univerzum již zmíněných individuí‘ tak může být předmětem anaforické reference
zájmen
- protože toto univerzum obsahuje např. jediné individuum, je zřejmé, že právě ono
je tím, co bude pojmenováváno zájmenem
- kontext, do kterého výpověď vstupuje, je chápán jako reprezentace dosavadního
diskurzu (mohl by ovšem zahrnovat i znalosti sdílené účastníky diskurzu z jiných
důvodů než z těch, že je explicitně konstatovali; obecně se někdy hovoří o zásobě
sdílených znalostí)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
6
IX. Teorie reprezentace diskurzu (DRT,
(DRT, diskurzní značky, pokr.)
pokr.)
- překlad věty do DRT spočívá v postupném vyznačení gramatické struktury (stromu)
do DRS
- DRS je struktura reprezentace diskurzu („discourse representative structure“)
- skládá se z množiny individuí (diskurzní značek) a množiny vztahů mezi těmito
individui (podmínek-conditions)
- DRS obsahuje informace o individuích, která se mohou stát předměty anaforických
odkazů
- DRS je jakoby gramatické určení předcházející formálnímu zápisu-explikaci
- badatelé DRT používají pak jako formální aparát predikátovou logiku 1. řádu
- dvě věty mohou být asociovány se dvěma DRS, které mohou mít stejné pravdivostní
podmínky; takže znát jen pravdivostní podmínky nestačí, musí znát i DRS
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
7
Vlastní-li Pedro osla, bije ho
p
p
Pedro vlastní osla
i
Pedro vlastní osla
p = Pedro
osel(i)
i
==>
p = Pedro
osel(i)
Bije ho
p bije i
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
8
IX. Teorie reprezentace diskurzu (file
(file change semantics)
semantics)
- podobným způsobem jako teorie reprezentace diskurzu se s problémem anaforické
reference vypořádává tzv. sémantika změn záznamů („file change semantics“)
navržená Irene Heimovou
- v rámci diskurzu odkazem k individuu tomuto individuu otevře „záznam“; další
odkazy k tomuto individuu pak mohou jeho záznam různým způsobem
modifikovat, případně ho uzavřít a vyřadit
- J. Groenendijk a Martin Stokhof (GROENENDIJK, J. & STOKHOF, M. (1991): Dynamic
Predicate Logic, Linguistics and Philosophy 14, 39-101) rozvinuli Montaguovskou verzi
DRT, Dynamic Montague Grammar (DMG)
- R. Muskens: 1/2 DRT a 1/2 MG
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
9
IX. Teorie reprezentace diskurzu (DRT)
kritické poznámky
- předně je třeba si uvědomit, že v základní formě není DRT čistě logickou
sémantikou; DRT je reprezentační systém, který teprve potřebuje být zformulován
prostředky logiky
- zpravidla volenou sémantickou teorií je teorie modelů s predikátovou logikou
prvního řádu, což je principiálně nedostačující pro vysvětlení intenzionálních a
hyperintenzionálních kontextů, které jsou řešeny nikoli jako problém první
priority (jak tomu je u intenzionálních sémantik; to je důležité pozorování:
sémantiky jsou šity na míru vybraným problémům!)
- zpracování anafory je význačnou výhodou tohoto systému, což její stoupenci dávají
těm ostatním hlasitě najevo
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
10
IX. Literatura k DRT
Jaszczolt, Katarzyna M. (1994): Defaults in Semantics and Pragmatics. The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), E.N. Zalta (ed.), URL =
Heim, Irene (1982): The Semantics of Definite and Indefinite Noun Phrases. Amherst:
University of Massachusetts.
Heim, Irene (1983): File Change Semantics and the Familiarity Theory of Definitness.
In: Meaning, Use, and Interpretation of Language, (ed. by R.Baeuerle et al.), Berlin: de
Gruyter, 164-189
Chierchia, Gennaro (1992): Anaphora and Dynamic Binding, Linguistics and Philosophy
15, 111-183.
Chierchia, Gennaro (1995): Dynamics of Meaning: Anaphora, Presupposition, and the
Theory of Grammar. Chicago: University of Chicago Press
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
11
IX. Literatura k DRT (pokr.)
Kamp, Hans (1981): A Theory of Truth and Semantic Representation. In: Formal
Methods in the Study of Language, Groenendijk, j. Janssen, T. a Stokhof, M. (eds.),
Amsterdam: Mathematical Centre; reprinted in Truth, Interpretation and Information
(ed. by J.Groenendijk, M.Stokhof and T.Janssen), Dordrecht: Foris, 1984, 1-41.
Kamp, Hans & Reyle, Uwe (1994): From Discourse to Logic, Dordrecht: Kluwer.
Peregrin, Jaroslav (1996): Dynamická sémantika a dynamická logika, Organon F 3, 4,
333-348; http://jarda.peregrin.cz/mybibl/HTMLTxt/dynsem.htm
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
12
IX. Dynamická logika
- intuice: a) Možná prší. Neprší. - druhou větou jsme nějak zpřesnili předchozí
informaci b) Neprší. Možná prší. - druhá věta jaksi není namístě
- z hlediska statické analýzy jde o dvě věty, kterým přísluší příslušné analýzy a jejich
spojením (pomocí konjunkce) podle principu kompozicinality vzniká tatáž entita
- jenže to nepostihlo onen rozdíl mezi a) a b)
- při tomto spojení nějak rostla naše informovanost
- základní pojem dynamické sémantiky je pojem informačního stavu (často nazývaný
context)
- informační stav je třída propozic či konjunkcí všech jejích členů (chápeme-li
propozici jako třídu možných světů, pak to bude informační stav)
- význam výroku je chápán jako funkce z informačních stavů do informačních stavů
(mluví se dále o potenciálu změny kontextu; context-change potential, event. o
potenciálu změny informačního stavu)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
13
IX. Dynamická logika (pokr.)
- informační stav si můžeme představit jako třídu těch možných světů, které ještě v
dané fázi diskurzu přicházejí v úvahu
- diskurz chápeme jako postupné vylučování možných světů (v určitém diskurzu
může být výroku přiřazena prázdná množina možných světů, což znamená, že ten
výrok je v daném místě diskurzu nepřijatelný)
- modality (nutnost a možnost) fungují jako jakési testy, které daný informační stav
schvalují, či neschvalují (schválení znamená přiřadit stejnou množinu možných
světů, neschválení prázdnou množinu světů)
- updaty (podle Veltmana, 1995) jsou funkce, které přiřazují informačním stavům
informační stavy
- výrok označuje update (denotátem výroku je funkce z informačních stavů do
informačních stavů); updaty mohou být samozřejmě předmětem dalšího formálního
studia a různých formálních klasifikací (distributivní, nedistributivní atd.)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
14
IX. Výroková dynamická logika
- propositional dynamic logic (PDL) rozebíraná van Benthemem (1997)
- dvě základní kategorie extralogických konstant: výroky a programy
- výroky lze negovat, konjugovat ap., programy lze zřetězovat, iterovat atd.
- sémantika této logiky je založena množině S („stavů“ či „světů“) a interpretační
funkci I, přiřazující každému elementárnímu výroku podmnožinu S a každému
elementárnímu programu binární relaci na S. - klasická výroková logika je z tohoto
hlediska PDL bez programů
- klasická modální logika bude variantou PDL s jediným programem, indukujícím
standardní modality (například v případě logiky S5 by to byl program denotující
ekvivalenci na S)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
15
IX. Výroková dynamická logika (pokr.)
- multimodální logiky (logiky s více druhy modalit) by pak měly programů více, ale
opět jenom jako induktory modalit - při použití PDL na analýzu programovacího
jazyka jako je třeba PASCAL, by programy odpovídaly příkazům a jejich zřetězením,
zatímco výroky by odpovídaly booleovským výrazům
- při analýze přirozeného jazyka by některým či všem větám odpovídaly nikoli
výroky, ale programy
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
16
IX. Dynamická predikátová logika (DPL)
- "Dynamic Predicate Logic" (DPL) holandských logiků Groenendijka a Stokhofa
- dynamizace klasické predikátové logiky
- namísto proměnných zavádějí diskurzní značky (discourse markers), které mají být
formálními protipóly anaforických elementů přirozeného jazyka
- existenční kvantifikátor funguje jaksi tak, že uvádí individuum, ke kterému je pak
možné dále odkazovat
- existenční kvantifikátor funguje totiž jako přiřazovací příkaz programovacího
jazyka (tzv. inicializace proměnné): přiřadí proměnné určitou hodnotu a tuto
hodnotu proměnná obsahuje do té doby, než jí je přiřazena nějaká jiná hodnota
- významu výroku jako něco, co transformuje přiřazení hodnot anaforicky
referujícím výrazům (diskurzním značkám).
- informační stav je tedy v rámci DPL charakterizován prostřednictvím přiřazení
hodnot (prvků univerza) diskurzním značkám
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
17
IX. Dynamická predikátová logika (DPL,
(DPL, pokr.)
pokr.)
- zásadní je dynamizovaná verze existenčního kvantifikátoru: výrok a(...) mění
vstupní kontext K na takový, který se od K liší nejvýše tím, že je v něm diskurzní
značce a přiřazen nějaký objekt; existenční kvantifikátor funguje spíše jako
přiřazovací příkaz programovacího jazyka (inicializace proměnné) - diskurzní
značku spojí s objektem, dokud nepřijde jiný existenční kvantifikátor vážící tutéž
diskurzní značku), následně kvantifikátor váže diskurzní značky i dále napravo od
toho, co bychom považovali za jeho dosah
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
18
IX. Logika programů
- logic of computation
- Pratt (1976), Harel (1984), úvod do: Goldblatt (1987)
- přechody mezi stavy stroje (machine states)
kritické poznámky
- dynamická predikátová logika není v zásadě ničím jiným než predikátovou logikou
s jejími zřejmým potížemi (extenzionalismus)
- intenzionalizace dynamické logiky (informační stav jako možný svět) ji povyšuje na
svého druhu intenzionální logiku; chybí však hyperintenzionální úroveň
- je otázka, do jaké míry se dynamická logika vlastně týká pouhé pragmatiky;
pragmatikou rozumíme užití znaků mluvčími a otázkou je, zda zrovna třeba
‚inicializace proměnné‘ není jen pragmatickou záležitostí
- analýzy výrazů jako „nějaký“, „the“ apod. jsou jistě zajímavé, avšak jsou
vyjádřitelné i třeba v TIL
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 9. Teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika
19
Literatura k dynamické logice
Balbiani, Philippe (2014): Propositional Dynamic Logic. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/logic-dynamic/.
Benthem, Johan van (1997): Exploring Logical Dynamics, Stanford: CSLI
Groendijk, J. & Stokhof, M. (1991): Dynamic Predicate Logic, Linguistics and Philosophy 14, 39-101.
Groendijk, J. & Stokhof, M. (1989): Dynamic Montague Grammar. In: Papers from the Second Symposium on Logic and
Language, L. Kálmán a L.Pólos (eds.), Budapest: Akadémiai Kiadó
Harel, D. (1984): Dynamic Logic. In: Handbook of Philosophical Logic 2, Gabbay, D. & Guenthner,F. (eds.), Dordrecht:
Reidel.
Peregrin, Jaroslav (1996): Dynamická sémantika a dynamická logika, Organon F 3, 4, 333-348;
http://jarda.peregrin.cz/mybibl/HTMLTxt/dynsem.htm
Peregrin, Jaroslav (2000): Dynamická logika, Organon F 8, 3, 342-348;
http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/_logsys.pdf
Veltman, F. (1995): Default in Update Semantics, Journal of Philosophical Logic, 24, dostupné on-line
http://dare.uva.nl/document/6861
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_logic_(modal_logic)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Download

Logika a formální sémantika: 9. Teorie reprezentace diskurzu a