VySSiodborn6 5kola a Stiedni pr0myslov6 Skola
Zd'6r nad Sdzavou, Studentsk6 1
tel: 566 651 zlL, www.spszr.cz, [email protected]
vos6sPs
driirel cerrifik6tu lso 9001
V'irodnl zpr6va
o dinnosti za 5kolnl rok 2013120L4
Vy3!f odborni Skota
a Stiedni pr0myslov6 Skola
O
Zder nad Sizavou
Studentskii 1, 591 01 2ditr nad liiizavql
Ie:48895598 DIa: C24889559s
podpis ieditele Skoly
razftko Skoly
Projedn5no na pedagogick6 rad6 dne 29. zitii2Ol4.
V'frodn[ zprlva byla schv5lena 5kolskou radou dne 15. iijna 2014.
fro
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Obsah
Obsah .......................................................................................................................................... 2 1. Základní údaje o škole ............................................................................................................... 4 1.1 Zřizovací listina .................................................................................................................... 5 1.2 Jmenování do funkce ředitele ................................................................................................ 6 1.3 Organizační struktura školy ................................................................................................... 8 2. Přehled oborů vzdělávání ........................................................................................................... 9 2.1 Střední průmyslová škola ...................................................................................................... 9 2.2 Vyšší odborná škola ............................................................................................................ 10 3. Materiálně technické zajištění školy ........................................................................................... 11 3.1 Údaje o budovách .............................................................................................................. 11 3.2 Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich úrovně ......................................... 12 3.3 Laboratoř mechatroniky a automatizace ............................................................................... 12 3.4 Laboratoře pro strojírenskou metrologii ................................................................................ 13 3.5 Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení .................................................... 14 3.6 Fiktivní firma ...................................................................................................................... 14 3.7 Školní knihovna .................................................................................................................. 15 3.8 Informační technologie a jejich využití k uskutečňování cílů vzdělávání ................................... 15 3.9 Laboratoř pro měření v TZB ................................................................................................ 18 3.10 Promítací sál .................................................................................................................... 19 3.11 Specializovaná pracoviště CNC techniky .............................................................................. 19 3.12 Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping ................................................................. 20 3.13 Ubytování, stravování, sportovní vyžití ................................................................................ 21 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ......................................................................... 22 5. Přijímací řízení ........................................................................................................................ 24 Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 .................................................. 27 6. Výsledky vzdělávání žáků ......................................................................................................... 31 7. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů..................................................... 31 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................................................... 34 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ................................................................................... 37 9.1 Aktuální události................................................................................................................. 37 9.2 Akce organizované školou ................................................................................................... 41 9.3 Výsledky studentů v soutěžích ............................................................................................. 45 9.4 Spolupráce s odbornou praxí, vzájemné projekty .................................................................. 52 9.5 Publikační činnost a národní garance.................................................................................... 53 9.6 Spolupráce s vyššími a vysokými školami.............................................................................. 56 strana 2/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
9.7 Sportovní úspěchy .............................................................................................................. 58 10. Výsledky inspekční činnosti ..................................................................................................... 58 11. Základní údaje o hospodaření školy ......................................................................................... 58 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů......................................................... 67 13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ............................................... 68 14. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů ......................................... 69 15. Spolupráce se sociálními partnery ........................................................................................... 70 strana 3/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
1. Základní údaje o škole
Název školy:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Adresa školy:
Studentská 1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
Zřizovatel:
Kraj Vysočina, Jihlava
Typ právnické osoby:
příspěvková organizace
IČO:
48895598
Ředitel školy:
Ing. Jaroslav Kletečka
Statutární zástupce ředitele školy
Ing. Jiří Moučka
a zástupce ředitele pro mimoškolní
činnost, ekonomiku a personalistiku:
Zástupce ředitele pro oblast vzdělávání:
Mgr. Kateřina Šimůnková
Zástupce ředitele pro VOŠ a školní dílny:
Ing. Jaromír Tulis
Zástupce ředitele pro volnočasové aktivity,
Ing. Rudolf Voráček
propagaci, soutěže a projekty:
Vedoucí úseku provozně ekonomického:
Ing. Ilona Kalasová
Vedoucí úseku domova mládeže:
Bc. Dagmar Maternová
Vedoucí úseku školního stravování:
Anna Škapová
Školská rada při SPŠ:
předseda:
Ing. Bohumil Málek
za zřizovatele:
Ing. Jan Havlík, Ing. Stanislav Večeřa
za ped. pracovníky:
Ing. Bohumil Málek, Ing. Pavel Hájek
za zák. zástupce a žáky:
Dana Kellerová, Irena Kellerová
předseda:
Ing. Jaromír Tulis
za zřizovatele:
Ing. Vladimír Novotný
za ped. pracovníky:
Ing. Jaromír Tulis
za zák. zástupce a žáky:
Vít Lamplot
Školská rada při VOŠ:
Hlavní činností školy bylo i v letošním roce vzdělávání a výchova mládeže i dospělých studentů. Činnost
navazovala na předešlý školní rok. Studium bylo zajišťováno studiem denním i při zaměstnání. Podle
počtu zájemců bylo studium při zaměstnání organizováno dálkovou formou.
strana 4/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
1.1 Zřizovací listina
strana 5/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
1.2 Jmenování do funkce ředitele
strana 6/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
strana 7/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
1.3 Organizační struktura školy
Školská rada
Zástupce ředitele pro oblast
vzdělávání (SOŠ)
Předsedové
předmětových komisí
Sdružení rodičů
ZO ČMOS prac.školství
Pedagogická rada
Zástupce ředitele pro oblast vzdělávání (VOŠ,
dílenská praxe), odpady
Výchovní poradci a
preventista
Ředitel
školy
Medodik ICT
Učitelé všeobecně
vzdělávacích a
odborných předmětů
Učitelé praktického
vyučování
Učitelé VOŠ
Zástupce ředitele školy pro volnočasové
aktivity, propagaci, soutěže a projekty
Sekretariát (podatelna),
asistentka ředitele
Asistentka výpočetní
techniky
Statutární zástupce ředitele a zástupce
ředitele pro mimoškolní činnost (domov
mládeže, stravování), personalistiku a
ekonomiku
Vedoucí ekonomického
úseku
Hlavní účetní
Vedoucí vychovatel
DM
Vychovatelky
Účetní pokladna,
majetek, cestovné
Vedoucí školní
jídelny
Administrativní
pracovnice
Skladnice
Hlavní kuchař
Účetní mzdová
Vedoucí směny
Účetní finanční
Skladnice
Kuchařky
pro DM
pro dílny
Pradlena
Školník
Uklizečky
strana 8/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
2. Přehled oborů vzdělávání
2.1 Střední průmyslová škola
Studium denní:
probíhalo v těchto studijních oborech a studijních programech:
23-41-M/01
Strojírenství
Strojírenství
čtyřleté maturitní
26-41-M/01
celkem 4 třídy
Elektrotechnika
Informatika a automatizace v elektrotechnice
čtyřleté maturitní
64-41-M/01
celkem 4 třídy
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání ve strojírenství
čtyřleté maturitní
36-45-M/01
celkem 4 třídy
Technická zařízení budov
Technická zařízení budov
čtyřleté maturitní
78-42-M/01
celkem 4 třídy
Technické lyceum
Technické lyceum
čtyřleté maturitní
celkem 4 třídy
Do všech pěti oborů byli přijati žáci po jedné třídě v každém oboru.
Studium při zaměstnání:
Tříleté maturitní dálkové studium probíhalo v 2. ročníku v oboru:
64-41-L/51
Podnikání
1 třída
strana 9/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
2.2 Vyšší odborná škola
Byli opět přijímáni studenti do 1. ročníků. Všechny studijní programy na VOŠ jsou akreditovány.
Studium bylo zajišťováno v oborech:
64-31-N/012
Ekonomika strojírenství
tříleté denní studium
26-31-N/004
Automatizace a informatika
tříleté denní studium
26-47-N/03
3 třídy
3 třídy
Informační technologie ve strojírenství
tříleté denní studium
3 třídy
V tomto školním roce studovalo v denním studiu na SPŠ celkem 542 žáků, ve studiu při zaměstnání 14
žáků a na VOŠ bylo 123 studentů – stav k 30.9.2012.
Přesné počty studentů v jednotlivých studijních oborech a druzích studia jsou ve statistických výkazech
S8-01 a S10-01.
strana 10/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
3. Materiálně technické zajištění školy
Materiální a organizační zabezpečení výuky na škole je velmi dobré a je výsledkem 62 let trvání školy.
Během této doby se škola intenzivně vybavovala a rozvíjela zázemí pro výuku všech nabízených oborů.
V posledních 20 letech se kladl důraz na vybavení výpočetní technikou a moderními technologiemi.
Hlavní budova školy s přilehlým domovem mládeže a dispozice sportovišť
3.1 Údaje o budovách
Škola je ve vlastní budově, další dvě sousední budovy tvoří domov mládeže s kapacitou 181 ubytovaných. Domov mládeže je připojen do školní počítačové sítě a na Internet. Toto připojení je provedeno
až na jednotlivé pokoje. Součástí domova mládeže je i kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 1 500
obědů denně a plně postačuje pro stravování žáků, studentů, žáků sousedního gymnázia a z malé části
i veřejnosti. Další budovou jsou školní dílny. Všechny uvedené budovy jsou stavebně propojeny v jeden
komplex.
Výběr údajů o budovách a pozemcích:
Plocha školního pozemku:
29 416 m2
z toho:
zastavěná plocha:
8 490 m2
Sportoviště celkem:
2 701 m2
z toho:
Hřiště:
1 794 m2
Tenisové kurty:
543 m2
Tělocvična:
254 m2
Dvě posilovny:
110 m2
strana 11/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
3.2 Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich úrovně
Počet
Plocha
Místa pro studenty
Odborné učebny:
20
1 850 m2
902
Laboratoře:
8
373 m2
110
Dílny:
12
1 182 m
94
Promítací sál:
1
129 m2
75 + 3 vozíčkáři
2
V uvedeném počtu učeben a laboratoří je k dispozici:
8 učeben vybavených výpočetní technikou (detailní specifikace ICT dále v textu)
Laboratoř mechatroniky a automatizace
Laboratoře pro strojírenskou metrologii
Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení
Dílenské laboratoře pro elektrotechniku (elektronika, elektrické instalace, výroba plošných spojů)
Chemická laboratoř
Fyzikální laboratoř
Fiktivní firma
Školní knihovna
Laboratoř pro měření v TZB
Audiovizuální učebna
Promítací sál
Specializovaná pracoviště CNC techniky
Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping
3.3 Laboratoř mechatroniky a automatizace
Laboratoř slouží pro výuku praktických cvičení předmětu automatizace a mechatroniky. Umožňuje současnou práci až 18 studentů. Je vybavena moderními přístroji, které jsou používány v praxi – mecha tronické systémy (senzory, pneumatické prvky, elektropneumatické ventily, řízení), řídicí systémy (PLC).
Toto vybavování stále pokračuje díky podpoře zřizovatele a sponzorským darům místních firem.
Pro podporu výuky řízení mechatroniky slouží řídicí systémy firem Siemens (Simatic S7-200, LOGO!).
K nim je svépomocně zhotoveno množství dalších řízených modelů - ovládání vrat garáže, pásový dopravník, modely výrobních technologií. Výuka pneumatických a elektropneumatických zařízení probíhá
na spolehlivém vybavení firmy Festo. Hydraulické obvody je možno zapojovat na pracovišti Bosch. Pro
výuku robotiky je používán didaktický robot Festo Robotino.
Laboratoř mechatroniky
Aplikace číslicové techniky (předmět ve 2. ročníku) studenti procvičují na výukovém systému české
firmy RC Didactic Praha.
strana 12/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Mnoho možností při měření fyzikálních i elektrických dějů poskytuje „inteligentní měřicí a experimentální“ systém ISES, který vyrábí doc. Lustig z Mff UK Praha.
Cvičení logického ovládání probíhá na modulech Siemens LOGO!, které jsou propojeny průmyslovou
sběrnicí AS-i do sítě s řídicím systémem.
Výuka elektrotechniky a průmyslové automatizace
Pro jednotlivé úlohy slouží množství pomůcek, ať již zakoupených nebo vytvořených, jako je termovizní
kamera Ti 814 anglické firmy E-therm, rychlostní kamera Olympus, měřič radioaktivity Gamabeta, frekvenční měniče, snímače teploty, regulátor ss motoru, alarmy apod. Jejich využití je podpořeno elektronickými měřicími přístroji, stabilizovanými zdroji, osciloskopem, generátory funkcí, měřičem spotřeby,
osvětlení aj.
3.4 Laboratoře pro strojírenskou metrologii
Vybavení laboratoře pro strojírenskou metrologii je voleno tak, aby pokrylo většinu kontrolních operací
na polotovarech a na hotových výrobcích v běžném strojírenském podniku. Vyhovuje nárokům na počítačovou podporu řízení jakosti - CAQ:
1. Délková měřidla s výstupem na počítač přes interface komunikují s programem české firmy Palstat (mikrometry, hloubkoměry, dutinoměry, dílenský mikroskop apod.).
2. Měřidlo na měření drsnosti s výstupem dat na PC.
3. Další délková měřidla (měrky, kalibry, úhloměry).
4. Univerzální zkušební zařízení na zkoušky materiálů s výstupem dat na PC.
5. Termovizní kamera na snímání teplotních polí.
6. Ultrazvukový defektoskop na zjišťování vnitřních vad v materiálu.
Laboratoř pro výuku kontroly a měření je vybavena mobilní ICT a celou řadou přístrojů
strana 13/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
3.5 Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení
Laboratoře jsou mimo běžné měřicí přístroje vybaveny do sítě zapojenými počítači, které se účastní
měřících procesů, sběru a přenosu dat. Na jednotlivých pracovištích studenti pracují s přenosnými i
stolními měřicími přístroji (multimetry, generátory, čítače, digitální osciloskopy, logické analyzátory
apod.), měří na přípravcích i vlastních zapojených elektronických obvodech.
Pro měření fyzikálních veličin využívají měřicí přístroje firem Goldstar, Voltcraft, Metex, Metrik, Agilent
Technologies, Promax aj.
Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení
Laboratorní cvičení jsou zaměřena na měření elektrických veličin a elektronických obvodů a jevů. Pozornost je věnována i měření parametrů v přenosové technice, zejména na optických vláknech se spektrálním analyzátorem pro měření televizních signálů a měření neelektrických veličin.
Pro zajištění kvalitní výuky optoelektroniky lze pracovat s výukovými soubory s optickým přenosovým
systémem, kde lze zjišťovat útlum, charakteristiky a modulační vlastnosti digitálních modulací.
V praxi studenti pracují s programovatelnými konstrukčními prvky pro řízení strojních systémů a elektrického vybavení. Pro výuku elektrotechniky je na škole k dispozici jedna samostatná laboratoř pro
realizaci praktických cvičení v dílnách v oblasti silnoproudých a jedna v oblasti slaboproudých zařízení.
3.6 Fiktivní firma
Uspořádání a vybavení učebny fiktivní firmy umožňuje studentům výuku v reálném prostředí firmy.
Učebna je rozdělena na jednotlivá oddělení, která zajišťují chod firmy. Je vybavena účetním softwarem
a veškerými podklady pro činnost firmy v elektronické podobě. Probíhají zde všechny základní činnosti:
nákup, prodej, marketing, písemný a telefonní styk, účetnictví, personální činnosti. Jediný rozdíl ve
srovnání se skutečnou firmou je, že zde nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Fiktivní firma
pracuje s originálními podklady z praxe, včetně právních předpisů, spolupracuje s ostatními fiktivními
firmami při školách v ČR.
strana 14/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Pro výuku fiktivní firmy je vybavena specializovaná učebna
3.7 Školní knihovna
Učitelská knihovna funguje bez omezení, žákovská knihovna každý den od 7.30 hod. do 8.00 hod., od
9.35 hod. do 9.50 hod. Učitelská knihovna má kolem 6000 knih, žákovská knihovna má přes 4000 titulů. Knihy se doplňují pravidelně, každoročně přibude přibližně 50 nových knih. Do učitelské knihovny se
doplňuje převážně odborná literatura, do žákovské knihovny knihy určené pro referáty, samostatnou
práci žáků nebo pro přípravu na státní maturitní zkoušku. Pro doplňování knih do žákovské knihovny
jsou také využívány příspěvky SRPŠ, každoročně se přispívá na knihy částkou 3 000 Kč.
Knihovna je vybavena klasicky regály na knihy a katalogy. K dispozici je autorský a tematický katalog,
pro odbornou literaturu katalog systematický. V návrhu je postupné elektronické zpracování údajů o
knihovně a výpůjčkách.
3.8 Informační technologie a jejich využití k uskutečňování cílů vzdělávání
Školní síť na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou je celkově rekonstruována na standard Gigabit Ethernet s Fast Ethernet připojením všech více než 325 klientských pracovních stanic (290 PC + 35 notebooků; 220 je přímo dostupných studentům v osmi učebnách a v několika laboratořích). Topologie sítě je optimalizována s ohledem na extrémní zatížení na technologii
firmy 3Com. Jádro sítě tvoří páteřní vedení vybavené 1000Mbps přepínači 3Com SuperStack s managementem.
Veškerá výpočetní technika pro žáky a studenty školy je optimalizována pro provoz odborných aplikací
společností Autodesk, Siemens, Eplan, Mentor, SurfWare a dalších
strana 15/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Topologie sítě
Na páteřní vedení (2x 3Com SuperStack, 1000Mbps) jsou připojeny sekundární přepínače (6x 3Com
SuperStack, 100/1000Mbps) zajišťující komunikaci pracovních stanic. Praktická dosažitelnost každého
zařízení v celém datovém rozvodu na protokolu TCP/IP je v celé síti pod 1ms. Díky dlouhodobé spolupráci s firmami 3Com a SMC Networks bylo dosaženo precizní optimalizace paketového provozu pro
sdílení multimediálních titulů a efektivní distribuce aplikací (www.repair2000.cz). Délka rozvodů sítě je
přibližně 15 600 metrů.
Servery zajišťující správu dat
Síť je provozována na standardu Microsoft Windows 2003 server s Active Directory. 24hodinový provoz
je zabezpečen dvěma výkonnými servery s SCSI nebo SATA RAID poli. První server je určen pro distribuci aplikací v podobě síťových multilicencí a pro účely efektivní administrace. Tento server je vybaven
RAID polem SCSI/0,16TB a současně zabezpečuje provoz eLearningového řešení SQL/Moodle.
Druhý server je vybaven RAID polem SATA/0,4TB a je primárně určen pro archivaci uživatelských dat.
Data jsou dostupná proti privátnímu loginu jak z prostředí školy, tak z domova. Standardně je studentům k dispozici flexibilní účet o velikosti 100MB. Tento server současně zprostředkovává automatickou
aktualizaci pracovních stanic pomocí technologie Microsoft WSUS update server.
Uživatelské pracovní stanice
Pracovní stanice jsou konfigurovány podle výuky převážně na standardu Microsoft Windows XP. Současně s tímto řešením jsou alternativně na jedné učebně provozovány pod operačním systémem Linux
distribuce Fedora Core (dříve RedHAT). Tento operační systém je určen pouze pro specializovanou výuku operačních systémů, datových sítí a zabezpečení dat. Pracovní stanice jsou konfigurovány jako kombinace lokální instalace operačního systému a stěžejních aplikací s efektivním provozem síťových licencí
software. To umožňuje u aplikací jak jejich snadnou správu, tak špičkovou odezvu. Například aplikace
Office jsou spouštěny v síti během tří sekund. Pracovní stanice jsou udržovány efektivními nástroji pro
administraci, které zaručují řešení případných software problémů bez nutnosti přímé účasti administrátora během několika minut samoobslužným způsobem. Z hlediska údržby software tak nevznikají prakticky žádné prostoje a jsou řešeny pouze fyzické opravy hardware. Za toto řešení získala v uplynulých
letech škola celosvětové ocenění firmy 3Com.
Systematický rozvoj aplikované informatiky je součástí dlouhodobého rozvoje školy
Multilicence software využívané pro realizaci cílů vzdělávacího programu
Software na pracovních stanicích je flexibilně instalován s ohledem na počet dostupných licencí, které
jsou získávány cestou přímého nákupu, sponzorských darů nebo národních a mezinárodních projektů.
Aplikace lze rozdělit do několika základních oblastí:
Office aplikace: Microsoft Office, Open Office...
Grafické aplikace: Corel DRAW, Adobe Photoshop…
CAD/CAE aplikace: Autodesk AutoCAD, VIZ, Inventor, REVIT, UGS NX, Eplan…
strana 16/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
CAM aplikace: SurfCAM…
PLM komunikace: SAP, Autodesk VAULT…
FEM aplikace: COMSOL, Autodesk…
Programování: Borland, Microsoft…
Automatizace: Siemens, ControlWEB…
Multimédia: Jazykové tituly, odborné tituly…
Utility: AVG, grafické prohlížeče…
Produkty jsou dostupné studentům v celodenním provozu bez jakýchkoli omezení z hlediska jejich
funkčnosti řádově v desítkách až stovkách licencí v celkové hodnotě několika desítek miliónů korun. K
dispozici jsou dostupné aplikace pro domácí použití a studentské licence. Vlastní národní licenční modely byly vytvořeny ve spolupráci školy jako garanta modulu P-CAD národního projektu SIPVZ s dodavateli
software.
Dostupnost Internetu ve škole a na domově mládeže
Školní síť je připojena do Internetu přes flexibilní uzel, který je řešen na platformě Linux. Základním
stavebním kamenem je NAT překladač s integrovanou proxy cache a dynamickým řízením datového
toku. Datové připojení je tak efektivně optimalizováno pro všechny pracovní stanice a nehrozí „ucpání“
datového toku. V současné době přechází škola na připojení do Internetu pomocí krajské páteřní sítě
ROWANET s permanentním připojením 10Mbps. Jedná se o osminásobný nárůst stávajícího řešení.
Škola má registrovanou doménu spszr.cz a interní informační server www.spszr.cz. Samozřejmostí je
vysoké zabezpečení vnitřní sítě proti průniku z vnějšího světa pomocí firewallu. Internet je poskytován
současně studentům na přilehlém domově mládeže v celodenním provozu. Přípojky na Internet jsou
dostupné prakticky ve všech pokojích.
Výpočetní technika je využívána v době výuky i mimo ni pro samostudium
Národní publikační portál a eLearning
Školní informační server je doplněn samostatným portálem www.designtech.cz, který je koncipován
jako profesionální publikační web pro distribuci informací věnovaných problematice CA a PLM technologií. Portál svým obsahem navazuje na více než 100 000 učebnic prodaných v letech 1994 až 2006 v
oblasti CA a PLM technologií, automatizace, ekonomiky a technické dokumentace. Tyto učebnice byly
vytvořeny autory z naší školy a jsou součástí vzdělávání, výuky i praxe v ČR.
Portál DesignTech.cz učebnice doplňuje aktuálními informacemi a spojuje výuku s průmyslovou praxí.
Je určen pro všeobecnou publikaci příspěvků od vyučujících, studentů a pro publikaci zkušeností z praxe. Publikační portál DesignTech.cz je svou čitelností přes 10 000 přístupů měsíčně jedním z nejsledovanějších technických serverů v ČR. Za tyto aktivity obdržela škola v roce 2003 a 2004 celosvětové
ocenění eLearning AWARDS TOP 100 jako jediná instituce na území ČR.
strana 17/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Vedle specializovaných učeben jsou počítače všudypřítomné v odborných laboratořích a prezentačních
akcích školy
ICT vybavení učeben a laboratoří
Technické vybavení učeben a jeho konfiguraci uvádíme pouze jako orientační, protože je dynamicky
měněno podle aktuálního stavu a požadavků na systém. V současné době jsou standardem na škole
počítače postavené výhradně na platformě Intel (CPU a značková deska) o frekvenci minimálně 2 GHz a
velikosti operační paměti minimálně 512MB. Grafická pracoviště (4 učebny) jsou vybavena 19“ LCD
nebo 19“ CRT monitory. Součástí každé učebny je učitelské PC a dataprojektor s nativním rozlišením
minimálně 1024x768 bodů. Pro tisk se používá centrálních ČB nebo CMYK laserových tiskáren HP.
Dostupnost výpočetní techniky pro studenty a vyučující
Učebny jsou vytěžovány v době výuky prakticky na 90%. Jedna učebna je záměrně uvolněna s drobnými výjimkami pro samostudium. V odpoledních hodinách je organizována výuka a samostudium na
učebnách formou dozorovaných kroužků s provozem do 21.00 hodin. V této době je studentům k dispozici prakticky veškeré software vybavení pro realizaci domácích úkolů a samostudium.
Ochrana osobních dat a zabezpečená komunikace
Veškerá osobní data studentů jsou uchovávána v zálohovaném datovém úložišti postaveném na RAID
řešení typu 5 (roztroušená parita). Veškerá osobní data jsou přístupná výhradně individuálně jednotlivým studentům prostřednictvím osobních intranet/internet účtů o standardní velikosti 100 MB. Interní
síť školy je chráněna samostatným firewallem a překladačem adres.
3.9 Laboratoř pro měření v TZB
Laboratoř pro měření v oboru Technická zařízení budov umožňuje studentům seznámit se s měřicími
metodami používanými v této oblasti. Učebna je vybavena profesionální klimatizační jednotkou, která se
používá pro centrální klimatizace objektů. Dále je laboratoř vybavena vytápěcí soustavou pro technická
měření na různých systémech vytápění, včetně určování ztrát v tepelné soustavě. Laboratoř je vybavena hydraulickým systémem na měření ztrát v jednotlivých součástech potrubí.
strana 18/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Laboratoř pro výuku TZB zúročuje prakticky výsledky studentských projektů
3.10 Promítací sál
Promítací sál s kapacitou 75 míst + 3 místa pro vozíčkáře je prostor, který VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad
Sázavou trvale chyběl vzhledem k výuce v oblasti terciárního vzdělávání.
Promítací sál je vybaven nejmodernější audio a video technikou. Tato technika je nejčastěji využívána
k prezentaci žákovských a studentských projektů, při školních soutěžích, obhajobách dlouhodobých a
diplomových prací i pro potřeby standardní výuky.
Prostory promítacího sálu
Promítací sál je nabídnut k využití ostatním školám v našem okolí, městu Žďár nad Sázavou, organizacím a firmám.
3.11 Specializovaná pracoviště CNC techniky
Pracoviště pro výuku CNC programování nabízí sestavu CAM/CNC. Pracoviště je součástí rozsáhlejšího
dílenského komplexu. Pro výuku programování CAM je učebna vybavena 16 licencemi profesionálního
software SURFCAM. Pro výuku programování CNC je učebna vybavena řídicím software Mikroprog F a
Mikroprog S, který byl v letošním roce inovován na verzi Mikroprog Win. Dále je učebna vybavena
Software ARTCAM, který je používán pro výuku gravírovací techniky.
strana 19/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Pracoviště CNC techniky je vybaveno počítačem řízenou frézkou, soustruhem a gravírovacím strojem
Tato technika se využívá především v reklamě pro tvorbu informačních systémů. Učebna pro přípravu
CNC dat je propojena s obráběcím pracovištěm, na kterém se realizují vytvořené projekty. Toto pracoviště je vybaveno 4osou frézkou FCN 16 CNC, soustruhem FCB 16 CNC a gravírovací frézkou Comagrav
900. Včetně základního strojního vybavení je k dispozici bohaté příslušenství k jednotlivým strojům.
3.12 Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping
Rapid Prototyping je moderní technologií, která umožňuje rychlou a levnou výrobu prostorových předmětů samonosné konstrukce. Výkres součásti nakreslený v CADu nebo načtený prostorovým scannerem
je transformován do příslušného formátu a nahrán do výrobního zařízení, které součást vyrobí. Škola
tak vychází vstříc modernizaci výuky v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a
začleňování dalších moderních technologií a poznatků vědy, výzkumu a vývoje do oborů odpovídajících
v kraji tradičním průmyslovým oborům. Vybudování referenčního pracoviště na VOŠ a SPŠ ve Žďáře
nad Sázavou umožňuje využít školám i zainteresovaným firmám službu rychlé výroby prototypů z 3D
CAD dat. Použitá 3D tiskárna Dimension SST (Soluble Support Technology) je určena pro rychlou výrobu pevných a přesných prototypových modelů s technologií rozpustných podpor. Tato technologie
umožňuje zhotovit modely velmi komplikovaných tvarů s dutinami a tenkými stěnami nebo vyrobit přímo celé funkční konstrukční sestavy.
Pracoviště pro Rapid Prototyping je určeno pro fyzickou výrobu prototypů; jako ukázka je využit společný projekt SPŠ stavební Havlíčkův Brod a naší školy - Tisk modelu náměstí ve Velkém Meziříčí
strana 20/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
3.13 Ubytování, stravování, sportovní vyžití
Díky dostatečné kapacitě domova mládeže, který je součástí školní budovy, poskytuje domov ubytování
studentům středních odborných škol, vyšších odborných škol a ve výjimečných případech i studentům
středních odborných učilišť ze Žďáru nad Sázavou. Svojí kapacitou 181 lůžek je největším domovem
mládeže ve Žďáře nad Sázavou a jedním z největších v Kraji Vysočina. Od 1. července 2002 je součástí
naší školy VOŠ a SPŠ, skládá se ze dvou samostatných budov - chlapecké a dívčí.
Studenti a žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích (6 pokojů dvoulůžkových). Jsou rozděleni do výchovných skupin dle škol a věku. Výchovnou skupinu řídí a vede vychovatel. Život v domově mládeže se
řídí Vnitřním řádem, ke kterému se mají studenti právo vyjadřovat prostřednictvím zvolených zástupců.
Vnitřní řád domova mládeže je viditelně vyvěšen ve všech poschodích a všichni ubytovaní jsou s ním
seznámeni a svým podpisem potvrzují, že ho budou dodržovat a respektovat. Rodičům nezletilých žáků
doporučujeme jeho prostudování. Pokoje jsou vybaveny připojením na informační systém školy
s přímým přístupem k Internetu a s možností využití informačních služeb.
Vedle kvalitního ubytování je k dispozici studentům jídelna a řada sportovišť
Součástí dívčí budovy je školní jídelna, kde se ubytovaní studenti stravují. K dispozici je výběr ze dvou
až tří jídel s možností zajištění snídaní a večeří.
Pro výuku tělesné výchovy a další samostatné sportovní vyžití studentů je k dispozici několik samostatných sportovišť dostupných přímo v areálu školy. Součástí pozemku školy je sportovní hřiště
s atletickým oválem, dva samostatné tenisové kurty. V prostorách školy je dále k dispozici tělocvična a
dvě posilovny, vybavené jak tradičním posilovacím vybavením, tak moderními cvičnými stroji. Sportoviště jsou dostupná pro studenty ve výuce i mimo ni na základě evidenčního systému. Součástí tělocvičny
a posiloven je rekonstruované sociální zařízení a sprchy.
strana 21/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Personální zabezpečení školy
Personální zabezpečení školy rozdělujeme podle organizační struktury školy
a) Vedení školy
ředitel
1
- sekretariát
asistentka ředitele
1
asistentka výpočetní techniky
1
b) Oblast vzdělávání SOŠ
v pracovním poměru
5, z toho 3 zástupci ředitele
c) Oblast vzdělávání VOŠ a dílenská praxe
v pracovním poměru
9, z toho 1 zástupce ředitele
d) Oblast mimoškolní výchovy, ekonomiky a personalistiky
- úsek domova mládeže
vedoucí vychovatelka
1
vychovatelky
4
- úsek školní jídelny
vedoucí školní jídelny
1
skladnice, administrativní pracovnice
1
hlavní kuchaři
1
kuchařky
12
- úsek ekonomický
vedoucí úseku
1
pracovnice ekon. úseku
4
skladnice
2
- úsek provozní
vedoucí úseku (školník)
1
uklizečky
9
údržbáři
2
pradlena
1
V organizaci celkem pracovalo 102 zaměstnanců.
strana 22/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Složení pedagogického sboru
Ředitel školy
vzdělání: VUT Brno, Fakulta strojní, doplňkové pedagogické vzdělání
Pedagogický sbor

22 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty

29 učitelů pro odborné předměty

6 externích učitelů (odborné předměty)

3 dílenští učitelé

5 vychovatelů DM
Celkem 60
Plnění požadavku vzdělání (kvalifikace)

22 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty
z toho
-
22 učitelů splňuje
29 učitelů pro odborné předměty
z toho
-
29 učitelů splňuje
-
6 externích učitelů (zaokrouhlený přepočtený počet) splňuje odborné vzdělání a dlouholetou
praxi v oboru

3 dílenští učitelé splňují vyučení v oboru, střední školu s maturitou a doplňkové pedagogické
vzdělání

5 vychovatelů domova mládeže splňuje
Věkové složení pedagogického sboru (bez externích učitelů a vychovatelů)
do 30 roků
1
30 – 39 roků
11
40 – 49 roků
8
50 – 59 roků
19
60 a více roků
15
Průměrný věk pedagogického sboru
51,2
Průměrná délka praxe
15,91
strana 23/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
5. Přijímací řízení
Údaje o přijímacím řízení
1. Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2014/2015
2. Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů
3. Počty přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2013/2014
1. Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2014/2015
Rodiče, žáci

vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje. Přihlášky si
mohou opatřit na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) nebo na stránkách školy
(www.spszr.cz)

nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)

podají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem,
tak rodičem)

k přihlášce přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace je uvedena v
kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelem střední školy)

pro první kolo přijímacího řízení mohou podat dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé
střední školy nebo dva různé obory vzdělávání na jedné střední škole)

vyzvednou si zápisový lístek na základní škole (nejpozději do 15. března)

ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí
uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek
musí být podepsán žákem i rodičem

v případě, že žák bude přijat na více středních škol nebo oborů vzdělávání, přičemž rozhodnutí
o přijetí dostane v jiných termínech, mohou zápisový lístek písemně vzít zpět pouze na základě
odvolání a odevzdat na jinou školu či obor

v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat ke studiu na dané střední škole

po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele
střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu kraje Vysočina

v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u
ředitele střední školy, který druhé případně další kola přijímacího řízení vypsal společně s počtem volných míst v jednotlivých oborech po prvním kole. Počet přihlášek v dalších kolech není
omezen.
Poznámka: V případě zletilých uchazečů se podpisy rodičů nevyžadují.
Základní škola

zajistí nákup přihlášek, jejich řádné vyplnění ve spolupráci se žáky (rodiči) a potvrzení správnosti údajů v ní uvedených

zajistí nákup zápisových lístků, jejich vyplnění, potvrzení a přesnou evidenci
strana 24/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014

v případě ztráty vydává náhradní zápisový lístek

prostřednictvím výchovných poradců informuje rodiče o náležitostech přijímacího řízení, včetně
nabídky oborů na středních školách.
Střední škola (ředitel školy)

vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení (počet kol není omezen)

rozhoduje o konání přijímací zkoušky (v případě, že se přijímací zkouška koná, musí ředitel školy pro první kolo stanovit nejméně dva termíny konání přijímací zkoušky)

stanovuje jednotlivá kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů

shromažďuje přihlášky a rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce

zveřejňuje pořadí uchazečů, a to buď bezodkladně (v případě, že se přijímací zkouška nekoná)
nebo do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek a zveřejní seznam přijatých uchazečů
ve škole a také na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí odesílá poštou

přijímá zápisové lístky

oznamuje neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách
vzdělávání a zveřejňuje je na webových stránkách školy

přijímá odvolání a postupuje jej Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu kraje
Vysočina, spolu s odvoláním zašle i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Krajský úřad

vydává zápisové lístky v případě, že uchazeč není žákem základní školy

zveřejňuje přehled střeních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách
vzdělávání pro druhé a další kola přijímacího řízení

řeší odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy.
Shrnutí novinek v přijímacím řízení
1. možnost podat dvě přihlášky v prvním kole
2. přihlášku podávají rodiče příp. zletilý žák přímo řediteli školy
3. ředitel střední školy zveřejní kritéria do 31. ledna
4. zkracují se termíny pro vydání rozhodnutí a podání odvolání
5. zavádí se zápisový lístek jako forma potvrzení zájmu o studium
Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů
Denní studium – střední škola
Předpoklad otevření následujících oborů denního studia (po jedné třídě), délka studia 4 roky:

Strojírenství (23-41-M/01)
- 30 studentů

Elektrotechnika (26-41-M/01)
- 30 studentů

Technická zařízení budov (36-45-M/01)
- 30 studentů

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)
- 30 studentů

Technické lyceum (78-42-M/01)
- 30 studentů
strana 25/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
DENNÍ STUDIUM
1. kolo přijímacího řízení
Uchazeč pro účast v 1. kole přijímacího řízení může do 15. března 2014 podat přihlášku poštou nebo
osobně na sekretariát školy v uvedených úředních hodinách. Pokud má uchazeč zájem a připouští studium i jiného oboru než vybraného, musí podat více přihlášek ( max. 2 přihlášky – zákon č. 472/2011 s
účinností k 1.1. 2012). Je povoleno podat pouze jednu přihlášku do jednoho oboru. Podá-li žák přihlášky do několika oborů, označí každou z nich v pravém horním rohu číslicemi 1 nebo 2. Tato čísla budou
vyjadřovat
pořadí,
v
němž
má
žák
o
jednotlivé
obory
zájem.
Přihláška musí být potvrzena lékařem.
Z důvodu snadnější komunikace v průběhu přijímacího řízení žádáme uchazeče o studium o vyplnění e-mailové adresy rodičů a telefonního čísla na přihlášce ke studiu. Dotazy během přijímacího řízení bude možno směřovat na e-mailovou adresu: [email protected]
Uchazeč bude konat přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky.
1. termín přijímacích zkoušek je stanoven na 22. duben 2014
2. termín přijímacích zkoušek je stanoven na 23. duben 2014
Zvolený termín přijímacích zkoušek MUSÍ být uveden na přihlášce!
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Minimální bodová hranice pro přijetí ke studiu je 100 bodů (součet bodů ze ZŠ a přijímacího řízení). Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Výsledy přijímacího řízení budou zveřejněny 23. 4. 2014 od 16 hod. na úřední desce v budově školy a
24. 4. 2014 na www stránkách školy. Zároveň bude oznámeno žákům a jejich rodičům konání schůzky,
na níž se dozví všechny další potřebné informace.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají
posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední
škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.
2. kolo přijímacího řízení
Nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněn počet žáků v oborech, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího
řízení. Formuláře přihlášek do 2. kola přijímacího řízení bude možno vyzvednout na sekretariátu školy
nebo vytisknout na www.spszr.cz
Případná další kola budou vyhlášena za stejných podmínek jako 2. kolo.
strana 26/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
O přijetí žáka rozhoduje:
1) Hodnocení ze ZŠ




průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na konci 8. ročníku
průměrný prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 9. ročníku
známky z profilových předmětů MAT a CJL ve 2. pol 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku
účast v olympiádách a soutěžích
2) Přijímací zkoušky
Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014
Žáci budou přijati podle počtu získaných bodů za hodnocení ze ZŠ a přijímací zkoušky. Maximální počet
bodů za hodnocení ze ZŠ je 130, za přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky je 2 x 120. Celkem může žák získat maximálně 130 + 2 x 120 = 370 bodů.
1) Hodnocení ze ZŠ
Vzorec pro výpočet bodů:


p1  p 2 
 *100  p3  p 4  p5  p celkem
 2 
2 


p1 ….. průměrný prospěch 2. pololetí 8. třída
p2 ….. průměrný prospěch 1. pololetí 9. třída
p3 ….. hodnocení profilových předmětů
p4 ….. hodnocení okresních a krajských olympiád
p5 ….. práce v technických kroužcích na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
pcelkem ….. celkové bodové hodnocení žáka
Hodnocení profilových předmětů p3 :
Matematika:
známka výborná ……
známka chvalitebná …
známka dobrá ……….
známka dostatečná ….
Český jazyk:
známka
známka
známka
známka
výborná ……
chvalitebná …
dobrá ……….
dostatečná ….
5 bodů
3 body
0 bodů
-3 body
5 bodů
3 body
0 bodů
-3 body
Hodnocení za účast v okresních a krajských soutěžích p4:
Účast v krajské soutěži …….
5 bodů
Účast v okresní soutěži ………
3 body
strana 27/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Hodnotí se pouze účast ve vyšší úrovni soutěže (CJL, MAT, FYZ, CHE, ZEM, DEJ, TECHNICKÉ
DOVEDNOSTI, CIZÍ JAZYK). Body se nesčítají. Do hodnocení se nezapočítává účast ve sportovních soutěžích.
Práce v technických kroužcích na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou p5:
Žák je hodnocen vedoucím kroužku kladně za aktivní přístup …….
5 bodů
Hodnocení žáka vedoucím kroužku není vždy kladné ……………… 3 body
2) Přijímací zkoušky
Žáci budou psát písemný test z českého jazyka a z matematiky. Je možno dosáhnout max. 2 x
120 bodů (tedy přibližně 2/3).
V případě rovnosti bodů se pořadí určuje podle doplňujících podmínek:
1) body z písemného testu z matematiky
2) body z písemného testu z českého jazyka
3) body za průměrný prospěch ze ZŠ
4) známka na ZŠ z matematik
5) známka na ZŠ z českého jazyka
Dálkové studium

Podnikání (64-41-L/51)
- 30 studentů
Obor bude otevřen při minimálním počtu 20 žáků.
Kritéria přijímacího řízení
Uchazeč musí prokázat získání středního odborného vzdělání výučním listem. Pořadí uchazečů bude
stanoveno dle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku střední odborné školy (učiliště).
Denní studium – vyšší odborná škola
Délka studia je 3 roky. Studium je určeno pro absolventy střední školy, kteří ukončili studium maturitní
zkouškou.

Automatizace a informatika (26-41-N/03)
- 30 studentů

Ekonomika a strojírenství (64-31-N/06)
- 30 studentů

Informační technologie ve strojírenství (26-47-N/03)
- 30 studentů
Kritéria přijímacího řízení
Vyšší odborné studium je určeno především pro absolventy středních škol s maturitou. Přijímací řízení
se koná formou pohovoru. Kritériem hodnocení jsou studijní výsledky na střední škole a zájem o vybraný obor.
strana 28/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Počty přijatých žáků do 1.ročníku školního roku 2014/2015
Denní studium – střední škola
Kód
(KKOV)
Název oboru
vzdělávání
23-41-M/01
Strojírenství
63-41-M/01
Ekonomika
podnikání
26-41-M/01
Elektrotechnika
36-45-M/01
78-42-M/01
Celkem
a
Technická zařízení budov
Technické lyceum
Podané přihlášky
Přijatí
uchazeči
Zápisové
lístky
Podané
přihlášky
Přijatí
uchazeči
Zápisové
lístky
Zápisové
lístky
k 1.9.2014
64
62
37
x
x
x
39
35
20
1
x
52
45
30
x
27
27
11
57
55
239
224
Přestupy
žáků
obo
ry
školy
Žáci
opakující
ročník
37
x
x
x
35
x
20
x
x
x
20
x
x
30
x
x
x
30
1
1
1
12
x
+1
x
13
20
x
x
x
20
x
+1
x
20
118
2
1
1
119
strana 29/71
+3
Počet žáků
k 30.9.2014
118
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Dálkové studium
1.kolo
Kód
(KKOV)
64-41-L/51
Název oboru
vzdělávání
Podnikání
Podané
přihlášky
Přijatí
uchazeči
2.kolo
Podané
přihlášky
3.kolo
Přijatí
uchazeči
Podané
přihlášky
Přijatí
uchazeči
Počet žáků
k 30.9.2014
1.ročník neotevřen z důvodu malého počtu uchazečů
Denní studium – vyšší odborná škola
Kód (KKOV)
Název oboru vzdělávání
26-41-N/03
64-31-N/06
26-47-N/03
Celkem
Automatizace a informatika
Ekonomika a strojírenství
Informační technologie ve strojírenství
Počet přijatých
žáků
k 1.9.2014
9
10
15
34
Počet žáků
k 29.9.2014
14
22
13
49
Přijímací
zkoušky
pohovor
pohovor
pohovor
strana 30/71
Potvrzení lékaře o
zdrav.způsobilosti
ke studiu a
k výkonu povolání
ano
ano
ano
Forma studia
denní
denní
denní
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
6. Výsledky vzdělávání žáků
Učební plány školy vycházejí ze schválených dokumentů, na VOŠ jsou všechny tři studijní programy
akreditovány.
Podrobné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek a absolutorií jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy.
Na střední škole se vyučovalo, v 1. až 4. ročníku, podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které
vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) předložených MŠMT. U dálkového studia se vyučovalo v 2. ročníku podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).
7. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení je zpracováno podle jednotlivých oblastí:
Oblast výchovného poradenství
Oblast prevence sociálně patologických jevů
Oblast kariérového poradenství
Ve školním roce 2013/2014 činnost v jednotlivých oblastech probíhala v souladu se stanoveným plánem
na uvedený školní rok.
Oblast výchovného poradenství
1. Aktualizace evidence žáků se specifickými poruchami učení s příchozími prvními ročníky, aktualizace nutná po dvou letech studia – poučení studentů.
2. Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou ve Žďáře nad Sáz. – viz žáci se specifickými poruchami učení, 4. ročníky – přihlášky ke státní maturitní zkoušce (do 15. 12. 2013).
3. Žákům s poruchami učení je věnována větší pozornost hlavně v hodinách mateřského a cizího
jazyka; co se týče ostatních odborných předmětů, učitelé o nich vědí a snaží se jim poskytnout
příjemné pracovní prostředí, např. zpomalením tempa výkladu, častějším opakováním učiva,
poskytnutím více času na písemné či ústní zkoušení.
4. Semináře organizované Pedagogicko - psychologickou poradnou ve Žďáře nad Sázavou.
5. Řešení problematiky kouření mimo prostory školy v době výukových přestávek na určitých místech před Poliklinikou ve Žďáře n. S., spolupráce s vychovateli domova mládeže, spolupráce
s Městskou policií.
6. Neustálé zdůrazňování ze strany třídního učitele zákazu opuštění budovy školy v době výuky
bez vědomí pedagoga (porušení Školního řádu), výchovná opatření od napomenutí třídního učitele.
7. Opakované poučování ze strany učitelů, výchovného poradce o dodržování čistoty ve třídách a
ostatních prostorách školy, šetření školního majetku.
8. Průběžné zasílání letákových či elektronických podob z tematiky Kam na školu, určeno kariérovému, výchovnému poradci i třídnímu učiteli.
9. Spolupráce s VZP – propagační materiály – prevence sociálně patologických jevů.
strana 31/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Oblast prevence sociálně patologických jevů
Září 2013



Úspěšná spolupráce se studenty 4. ročníků s poruchami učení, spolupráce s PPP ohledně
konečného vyšetření a vypracování posudku ke státní maturitě.
Informace žákům 4. ročníků v oblasti kariérového poradenství.
Výuka občanské nauky - v rámci tématu Evropská unie představení brožur Informační centra pro mládež v EU (informační a poradenské služby) a Informační centra pro mládež v ČR.
Říjen 2013
 V průběhu října preventisté nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře
nad Sázavou provedli průzkum sociálně patologických jevů u všech ročníků denního studia,
včetně problematiky sociálních sítí. Dotazník byl poměrně rozsáhlý a průzkum by měl vyučujícím přinést pokud možno objektivnější informace a povědomí o chování žáků naší školy.
Vyhodnocení bude probíhat na podzim příštího školního roku.
 9. 10. – Den otevřených dveří Ponorky, pozvánka žákům.
 17. 10. - Festival vzdělávání v Třebíči, informace pro zájemce
Listopad 2013
 8. 11. realizace 2x2hodinového bloku sexuální výchovy, nebezpečí sexuálně přenosných
chorob, vyzdvižení partnerského a rodičovského soužití. Přednáška proběhla ve třídách 1.A,
1.B, 1.C, 1. DC a 1.E (140 studentů), lektorem byl osvědčený dlouholetý spolupracovník s
naší školou p. Pospíšil – lektor ACET – Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS.
 5. 11. byla obdobná přednáška zrealizována v rámci domova mládeže naší školy, účastni
byli i studenti VOŠ.
 5. – 8. 11. Gaudeamus v Praze pro žáky 4. ročníků, zájemci z jednotlivých tříd přítomni na
akci
 14. 11. – Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou, zájem některých žáků o možnosti
vzdělávání v našem regionu
 20. 11. a 23. 11. – Den otevřených dveří, ukázky žákovských a studentských prací, přítomnost vybraných žáků a studentů (VOŠ).
Prosinec 2013
 Protidrogová prevence ve výuce OBN – 1. a 2. ročníky.
 Spektrum – kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky – představilo
1. a 2. ročníkům podstatu, náplň své činnosti, tj. služby Kontaktního centra a Terénního
programu.
 2. 12. Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou u nás zrealizovalo výchovně
preventivní program Dvě strany mince. Obsahem programu byly hry a techniky zaměřené
na prevenci závislosti na návykových látkách. Programu se zúčastnila třída 1. DC s počtem
28 žáků a v příštím školním roce se s touto třídou bude dále pracovat v 2. vzdělávacím programu zaměřeném na problematiku šikany. Zpráva z programu byla zaslána metodikovi
školní prevence, k dispozici byla i u třídního učitele.
 5. 12. - třída 2. D s počtem 27 žáků navázala na program z minulého školního roku. Nyní
bylo zvoleno téma Chci být cool? Nechyběl zpětnovazební dotazník, jeho vyhodnocení, předání kontaktních vizitek a materiálů pro třídu v oblasti linky bezpečí, občanského sdružení
Bílý kruh bezpečí, představení kontaktního centra Spektrum ve Žďáře ad. Zpráva
z programu byla opět poskytnuta metodikovi školní prevence a třídnímu učiteli .
Leden 2014
 Protidrogová prevence v hodinách OBN.
 Klasifikační konference za 1. pololetí, konzultace výchovných opatření u problémových žáků
s třídními učiteli.
strana 32/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Únor 2014
 Spolupráce s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou – setkání žáků s pracovnicí ÚP, orientace na trhu práce, motivace pro volbu zaměstnání a zaměstnavatele, podmínky a požadavky
trhu práce, zodpovězení žákovských dotazů.
 5. 2. – Den otevřených dveří, ukázky žákovských prací, přítomnost vybraných žáků
Březen 2014
 24. 3. - Sekty a odolávání jejich tlaku, nebezpečí agresivity – tento program byl zrealizován
Centrem prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Účastnila se ho třída 3. A (17 žáků).
Cílem programu bylo vymezit pojem sekta a církev, přiblížit žákům nejpočetnější sekty v ČR
s jejich základní charakteristikou. Účelem dále bylo rozšířit vědomí žáků o manipulativních
praktikách a debatovat o možnostech, proč lidé do sekt vstupují, v čem nejvíce jsou sekty
nebezpečné
Duben 2014
 Pokračování projektu Řekni drogám ne! - aktualizace v podobě brožury Životní styl - závislost; citace trestního zákoníku - drogová trestná činnost, 1. 1. 2010 zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, vč. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a přestupkového zákona.
 Třídní schůzky rodičů, spolupráce s nimi, prospěch a absence žáků, problémoví žáci.
Květen 2014
 Hodnocení výsledků klasifikace a chování studentů 4. ročníků, maturitní zkouška.
Červen 2014
 Sumarizace výsledků výchovného a kariérového poradenství, školní prevence, vyhodnocování studijních výsledků žáků, vyhodnocení výsledků maturity 4. ročníků
Oblast kariérového poradenství
1. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo v prostorách naší školy 30 exkurzí především s žáky 8. tříd
základních škol z celého okresu. Jednalo se o skupinky s 15 až 25 žáky. Žáci byli seznámeni
s historií školy, se skladbou oborů SOŠ, s podmínkami přijetí a prohlédli si odborné učebny a
zajímavé učební pomůcky (termovizní kamera, vysokorychlostní kamera, 3D tiskárna a další).
2. Žáci 4. ročníků v průběhu měsíce února a března 2014 byli seznámeni prostřednictvím pracovnice ÚP ve Žďáře n.S. Mgr. Novotnou
- s podmínkami a požadavky trhu práce,
- se současnou nabídkou zaměstnání,
- s vývojem zaměstnanosti v regionu,
- s motivací pro volbu zaměstnání a zaměstnavatele apod.
3. V průběhu září 2013 žáci 1., 2., 3. a 4. ročníků technických oborů navštívili mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
4. V listopadu 2013 navštívili žáci 4. ročníku oboru TZB a části 4. ročníku TLY mezinárodní veletrh
AQUATHERM v Praze.
5. V listopadu 2013 proběhlo setkání výchovných poradců základních škol se zástupci středních
škol ohledně dalšího studia žáků ZŠ na středních školách, byly dohodnuty návštěvy žáků 8. a
9. tříd ZŠ na naší škole (viz bod č.1).
6. V dubnu 2014 navštívili žáci oboru TZB a části TLY Stavební veletrh v Brně.
7. V říjnu 2013 žáci 4. ročníků navštívili Gaudeamus v Brně – vzdělávací nabídku vysokých škol a
vyšších odborných škol.
8. V průběhu školního roku 2013/2014 žáci v rámci exkurzí navštívili řadu výrobních podniků zaměřených na strojírenství, elektrotechniku a stavebnictví.
strana 33/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
9. V průběhu školního roku 2013/2014 byla prováděna poradenská činnost studentům 4. ročníků
ohledně studia na vysokých školách.
Zpracovali: Mgr. Renata Fořtová, výchovný poradce a metodik školní prevence
Ing. Jiří Moučka, kariérový poradce
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Ředitel školy vydává podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
(dále jen ZPP) a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akreditační komisi a kariérnímu systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen
V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).
1. Účel
Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Samostudium
pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění bude součástí plánu čerpání dovolené.
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo
2. Základní podmínky
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:

Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost
vzdělávat se v různých formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto
plánu.

Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace.

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby a rozpočet školy.

Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení
podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů,
preventistu sociálně patologických jevů, vedoucí předmětové komise) má přednost před dalším
studiem.

Studium vzdělávání pro zadavatele, hodnotitele a školní maturitní komisaře ke státní maturitě
bude preferováno.

Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005

S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady.

Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (výchovný poradce, metodik
informačních a komunikačních technologií).
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo
strana 34/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
3. Konkrétní formy a druhy DVPP
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317)
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP.
V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace podle
ZPP.
- v bakalářských a magisterských studijních programech,
- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů střední školy,
- studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy, v rozsahu nejméně 120 hodin s obsahovým zaměřením
na pedagogiku, psychologii a didaktiku (v současné době nemají tři pedagogové doplněné vzdělání
studia pedagogiky),
- studium pro asistenty pedagoga.
V současné době škola nemá pracovníky na tomto pracovním zařazení, studium nebude nikdo absolvovat.
- studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Ředitel školy ukončil studium podle § 5 V317 v dubnu 2011.
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Tu, Ši
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317)
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy získat další kvalifikační předpoklady. Cílem je
dosáhnout znalostí a dovedností v oblasti řízení, managementu, práva, ekonomiky, bezpečnosti a
ochrany zdraví plné odborné kvalifikace podle ZPP.
- studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
- studium pro výchovné poradce
- studium k výkonu specializovaných činností (vedoucí předmětové komise, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií).
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Tu, Ši
předs. před. kom.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (§10 V317)
Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem
vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních oborů, prevence
sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP, PO, problematika kvality dle ISO 9001 a dalších.
strana 35/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Formy průběžného vzdělávání:
- individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.
V tomto roce budou do výuky anglického jazyka ve dvou úrovních zapojeni:
-
začátečníci, 9 pedagogických pracovníků, 1 z ekonomického úseku
-
pokročilí, 9 pedagogických pracovníků
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo, Tu, Ši
předs. před. kom.
4. Organizace vzdělávání
Pro DVPP využívat vhodných školení akreditovaných organizací. Podle možností využívat i školení
vlastními silami, k odborným znalostem využít dostupných firem.. Využít školení v rámci grantů ESF
(organizované hospodářskou komorou, krajským úřadem nebo jinými školícími organizacemi).
Přednostně využívat vzdělávací akce Oddělení lidských zdrojů Kraje Vysočina, pro zaměstnance
PO jsou zdarma. Dále zajišťovat knižní literaturu a odborné časopisy.
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo, Tu, Ši
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Podle možnosti a vhodnosti zařazovat nepedagogické pracovníky do vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajišťovat jejich vzdělávání v oblasti:
- práce s výpočetní technikou
- v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní
- BOZP a PO
- školení řidičů referentů
- školení v oblasti školního stravování
- školení v oblasti hygieny
- jazykové vzdělávání
- problematika kvality dle ISO 9001
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo
Ing. Jaroslav Kletečka
ředitel školy
Schváleno dne 23. 9. 2013 pedagogickou radou.
Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků na školní rok 2012/2013 je připojena
v příloze č. 2 této zprávy.
Plán vzdělávání pracovníků na školní rok 2012/2013 je připojen v příloze č. 3 této zprávy.
strana 36/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
9.1 Aktuální události
Spolupráce VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a Univerzity Hradec Králové v oblasti 3D digitalizace. V listopadu proběhla na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou dvě dvoudenní víkendová školení
pro studenty z Univerzity v Hradci Králové, které bylo zaměřeno na technologie 3D navrhování a využití
3D dat pro oblast zpracování digitální dokumentace. Toto školení navazuje na společný projekt, v rámci
kterého jsme získali na školu špičkovou technologii pro 3D digitalizaci od německé společnosti GOM
Optical Measuring Techniques. Výuka v tomto semestru byla rozdělena do několika samostatných částí,
ve kterých se studenti seznámili s principy 3D navrhování a softwary z produkce Autodesk a GOM pro
zpracování polygonální grafiky a vizualizace. Dále se studenti vysoké školy seznámili na VOŠ a SPŠ ve
Žďáře nad Sázavou s postupy 3D scannování a technologií 3D tisku.
Práce s daty v aplikaci GOM Inspect
VOŠ a SPŠ držitelem tří prestižních statutů v oblasti PLM a BIM technologií. Naše škola již
tradičně patří k lídrům v oblasti výuky průmyslových návrhových PLM a BIM aplikací. V tomto roce jsme
společně s nasazením řady Autodesk 2014 do výuky úspěšně obhájili hned tři statuty: Autodesk Academia statut pro oblast 2D navrhování a aplikací úzce svázaných s AutoCADem. Autodesk Academia
partner pro strojírenství, statut, který definuje školu jako úzkého vzdělávacího partnera společnosti
Autodesk v oblasti PLM aplikací ve strojírenství. Třetí statut Autodesk Academia partner pro stavebnictví
podporuje výuku na škole v oblasti nasazení BIM technologií ve stavebnictví a architektuře. Součástí
tohoto statutu je možnost získání globálního certifikátu na základě projektové výuky na naší škole v
rámci komunity Autodesk Students Community.
Autodesk Academia partner pro strojírenství a stavebnictví
strana 37/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Nová produktová řada průmyslových aplikací Autodesk a Siemens na naší škole. Od října
začínáme testovat zcela nové aplikace od společností Autodesk a Siemens. Jedná se konkrétně na
učebnách o desítku zcela nových software řešení z vývojových laboratoří obou nadnárodních firem.
Dalších dvacet aplikací z příbuzných oborů je dostupných na komunitním portálu students.autodesk.com. Aktuálně provádíme benchmark testy zcela nové instalace v ateliérech a postupně
připravujeme upgrade na další učebny. Naši studenti mají navíc opět možnost získat bezmála třicítku
odborných aplikací prostřednictvím školy zdarma v rámci speciálních licenčních projektů. Vyvarují se tak
nepříjemným problémům a postihům při odhalení nelegálního software na svých osobních počítačích.
Na informace, jak získat bezplatně produkty z nové řady Autodesk 2014 a Siemens NX 8.5, se ptejte vyučujících CAD. Najdete zde jak řešení pro jednotlivé technické obory, tak pro průmyslový design,
vizualizaci, animaci atd. (Ing. Petr Fořt)
Škola se zúčastnila v listopadu 2013 Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou (14.11.2012). Dále
potom festivalů vzdělávání v Třebíči (17.10.2013), Havlíčkově Brodě (5.11.2013) a Velkém Meziříčí.
Vyzkoušejte Office 2013 Pro Plus pro studenty a vyučující v rámci nové campus licence
Microsoft Enrollment for Education Solutions na naší škole. V listopadu naše škola přistoupila v
rámci dlouhodobé strategie rozvoje ICT technologií k novému licenčnímu modelu společnosti Microsoft.
Stali jsme se prováděcí institucí programu Enrollment for Education Solutions (EES). Stejně tak, jak je
tomu u společnosti Autodesk, má nový licenční model využívaný na naší škole celou řadu výhod také
pro studenty v oblasti legalizace a dostupnosti software pro samostudium a vzdělávání. Nový akademický licenční model Enrollment for Education Solutions (EES), který aplikujeme na škole pro získávání
software, je postaven na principech campus licenčních modelů využívaných dříve především v oblasti
vysokého školství. EES rozšiřuje na škole zcela zásadně možnost získání software pro výuku. Základní
komunikační systém na škole a správu uživatelských dat zajišťuje zcela nově v rámci EES cloud technologie Microsoft 365. Ten poskytuje našim uživatelům šifrovaný přístup k e-mailu, osobním datovým
úložištím, licencím Microsoft Office pro domácí použití a databázové technologii Microsoft Sharepoint,
která je postupně využívaná pro informační systém ISO 9001.
Office 365
Dne 20. 3. 2014 se žáci 1. ročníku naší školy zúčastnili divadelního představení, které organizovaly
vězenkyně ze Světlé nad Sázavou ve spolupráci s Městskou policií Žďár nad Sázavou v rámci projektu
prevence kriminality.
Nová učebnice AutoCADu od autorů z naší školy na českém a slovenském trhu. VOŠ a SPŠ ve
Žďáře nad Sázavou patří již dvě desetiletí mezi přední pracoviště v oblasti popularizace nových technologií. Mezi nejvýznamnější spolupráce patří především rozsáhlá publikační a popularizační činnost našich
vyučujících v oblasti výuky nových postupů 2D/3D navrhování. Ve spojení se zkušenostmi z technické
praxe, spolupráce s desítkami firem a produkčních společností vznikají tak zcela ojedinělé projekty odborných učebnic. K novince se v těchto dnech řadí nová učebnice AutoCAD 2014 vydaná ve spolupráci s
nakladatelstvím Albatros Media Computer Press. (Petr Fořt, Jaroslav Kletečka)
strana 38/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Nová učebnice AutoCADu a aktuálně používaná učebnice Autodesk Inventor
Opět byla na Vánoce instalována vánoční ozdoba (kometa) na „věžičku“ školy a byl ozdoben vánoční
smrk u školy. Ozdoben byl žárovkami, jejichž rozsvěcování je naprogramováno.
Vánoční zpívání na naší škole. Vánoce jsou svátky klidu, pohody, odpočinku a hlavně veselí s jistou
dávkou nostalgie. I na naší škole najdete v době vánoční řadu pěkných chvil, které jistě stojí za zaznamenání. Na YouTube najdete velmi pěkné video Reného Rámiše, který zaznamenal naše letošní vánoční
zpívání. (Blanka Růžičková a zpěváčci)
V rámci projektu Nové směry ve výuce matematiky byly vybaveny výpočetní technikou a ostatním
zařízením 4 odborné učebny pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů.
Na www.spszr.cz probíhá pravidelné informování žáků školy o činnosti v různých oblastech. Na uvedené www adrese je i mnoho dalších údajů o škole. V modulu přístupném pro rodiče žáků jsou dostupné
informace o prospěchu a chování jejich dětí.
Na jaře byla otevřena po rekonstrukci laboratoř chemie pro výuku chemie a fyziky. Otevření se zúčastnili pracovníci vedení školy a učitelé přírodovědných předmětů.
První tři učebny s nejnovějšími produkty Microsoft, Autodesk, Corel a Siemens na škole.
Toto byl opravdu technický oříšek, ale povedlo se. Vyladit bezmála třicet odborných aplikací, kdy ani
výrobce pořádně někdy neví, jak to bude fungovat ve Windows 8.1 / 64 bitů. Za pokus to stálo a tak
máme po třech měsících konzultací s Autodeskem, Siemensem a řadou dalších firem první tři učebny
postavené na hromadné administraci pod touto platformou. Postupně se tak můžete těšit nejen na
nejnovější prostředí Windows 8.1, které jsme trošku upravili, aby to nebyl zase takový šok, stejně jako
na Office 2013 Pro Plus, kompletní řadu produktů Autodesk pro 2D a 3D navrhování včetně vizualizace
a animace, novou řadu Corel Draw X6, Siemens NX a řadu dalších. Z hlediska systémového je pro nás
stěžejní také to, že se povedlo po půl roce komunikace na Technetu vychytat vazby na hromadnou
administraci tohoto systému pomocí Repair 2000, aby bylo možné takto rozsáhlou instalaci vůbec udržovat. Vzhledem k extrémní náročnosti celé instalace a nemalým investicím do HW a SW prosíme studenty o opravdu rozumné zacházení s vybavením tak, aby sloužilo dlouhodobě všem. (Petr Fořt)
Již tradičně se naše škola rozloučila se svými absolventy v prostředí městské radnice. Slavnostní vyřazení maturantů a absolventů VOŠ proběhlo za účasti starostky a místostarostů města, ředitele
školy, třídních učitelů a veřejnosti.
Nový web www.spszr.cz ve zkušebním provozu. Tento týden jsme spustili nové www stránky
naší školy. Testovací provoz je určen především pro ověření stability a výkonu nového virtuálního serveru a slouží postupně k prověřování obsahu a jeho doladění. Do sekce benefitů jsme přidali několik zajímavých novinek vázaných na výuku a postupně je také rozšiřována galerie snímky z výuky na naší škole. V současné době je naplněno přibližně 80% startovacího obsahu, proto běží server v pracovní
doméně tak, aby bylo možné současně přistupovat na staré web stránky. (Petr Fořt)
strana 39/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Nový web školy
Sdružení rodičů věnovalo ze svého rozpočtu finanční příspěvky na nákup majetku a akce organizované školou:

Příspěvky na kulturní akce a exkurze

Turistické a lyžařské kurzy

Knižní odměny a odměny za prospěch

Školní nábytek, lavice, židle

Příspěvky na soutěže a další aktivity: Státní zkoušky v obchodní korespondenci, Olympiáda ČJL,
Klokan, Konverzace NEJ a ANJ, SOČ, ENERSOL, Stretech, Soutěž v programování, Programování CNC, Věda v ulicích Modelování 3D, Soutěže MAT, FYZ, Strojírenská soutěž, Modelování 3D,
ELE soutěž, Sportovní soutěže, Soutěže organizované DM, Žákovská knihovna, Protidrogová
prevence.
ISO 9001: 2009. Dne 25. 9. 2014 byl společností CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) za
účasti vedení školy proveden dozorový audit ISO 9001. Tým auditorů na základě auditu konstatoval
shodu systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zpráva z auditu je
založena společně s další dokumentací ve škole. Certifikát CQS a IQNET je součástí přílohy č. 5 této
výroční zprávy.
Autoři z naší školy přidali čtyřicátý titul na knižní trh. Žďárský deník vydal reportáž Ondřeje
Šváry věnovanou publikační a autorské tvorbě na naší škole. Článek byl vydán k příležitosti vydání tří
nových učebnic od autorů z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Všechny učebnice vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Albatros Media Cpress a jsou často bestsellery ve své oblasti. S těmito tituly současně
přechází autoři na pátou desítku učebnic, které vznikly na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v průběhu
více jak dvacetileté spolupráce s předním českým nakladatelstvím odborné literatury.
Nová čtyřosá CNC frézka VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Naše škola nasazuje do výuky nové
technologie v oblasti obrábění a návaznosti na práci s technologickými nástroji určenými pro přípravu
výroby. Součástí těchto aktivit je zprovoznění zcela nové čtyřosé CNC frézky s řídicím systémem Heidenhain 530 a instalace nového CAM software řešení SurfCAM 2014 a Siemens NX. V uplynulém týdnu
strana 40/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
proběhlo v dílnách naší školy školení 2D/3D obrábění v návaznosti na využití CAD/CAM aplikací využívaných ve výuce na naší škole. (Petr Fořt).
Dodávka nové CNC a její nasazení do výuky
Stejně jako v předchozích letech probíhala i letos výuka 2 kurzů anglického jazyka pro zaměstnance
naší školy.
Na škole pracují dvě školské rady. Školská rada při SPŠ má šest zástupců, při VOŠ tři zástupce.
Vzhledem ke sloučení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou se SŠT Žďár nad Sázavou k 1.7.2014 došlo ke
sloučení školských rad. Nová školská rada má 12 členů (6+6). Stav bude platit do volby nové školské
rady v lednu 2015.
Školské rady byly usnesením 1186/21/2014/RK sloučeny k 1. 7. 2014 do nástupnické organizace. Do
konce stávajícího funkčního období je počet členů školské rady 12 (6+6).
Byla provedena anketa žáků 4. ročníku SPŠ a studentů 3. ročníku VOŠ. Žáci hodnotili své učitele. Výsledky jsou sdělovány učitelům ihned po vyhodnocení ankety. Škola tuto anketu považuje za důležitý
nástroj autoevaluace.
9.2 Akce organizované školou
Elektromobily na průmyslovce. Naše škola vždy sledovala nejmodernější technologie, ať již
v oblasti strojírenství, elektrotechniky, ekologie, nebo publikační činnosti. Dokladem toho je i zapojení
studentů SPŠ a žáků partnerských ZŠ ze Žďáru i Nového Města na Moravě do činnosti pěti technických
kroužků na škole. V kroužku technické tvořivosti budou studenti navrhovat vozítko poháněné elektřinou.
A právě oblasti elektromobility se týká přednáška šéfa české elektromobilové reprezentace PhDr. Jiřího
Vlka, která proběhla ve středu 26. února v posluchárně od 13:30 pro studenty a od 16 hod pro veřejnost.
Okresní kolo soutěže dětí a mládeže v programování se konalo dne 18.3.2014 na VOŠ a SPŠ ve
spolupráci s Active – střediskem volného času, příspěvkovou organizací. Soutěžící v žákovských a studentských kategoriích měřili své síly v oblastech aplikačního software - tvorba webu, aplikační software
– kancelářské aplikace a programování.
Jako každoročně přilákal i letos naše studenty další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně dne 7. 10. 2013. Na veletrhu byly zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.
Pro studenty všech ročníků jsme připravili studijně poznávací zájezd do Velké Británie, který se
uskuteční v září 2014. Náplní bude seznámit se s kulturou a historií této země a v rodinách si procvičit
svoji angličtinu.
strana 41/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
CAD projekty studentů 3.ročníku VOŠ Žďár nad Sázavou. Studenti 3.ročníku VOŠ oboru Informační technologie ve strojírenství dostali v rámci závěrečného projektu zadání týmového projektu. Zadání obsahovalo dvě nabídky – vysokozdvižný vozík a golfový vozík. Projekt byl realizován v rámci
předmětu ITS. V rámci zadání měly vybrané týmy studentů možnost výběru softwaru pro realizaci projektu – v nabídce byl Autodesk Inventor 2014 a NX 7,5 Unigraphics. Vizualizační výstupy byly tvořeny
dle zvoleného konstrukčního softwaru buď v Autodesku Showcase 2014, nebo NX 7,5 Unigraphics.
Školní týmové projekty by měly žáky vést k získání znalostí z vedení týmového projektu, plánování a
sledování průběhu práce, odhadování nákladů a řízení kvality produktu.
Ukázka projektů studentů 3. ročníku VOŠ Žďár nad Sázavou
Pro všechny žáky zorganizovala škola v říjnu průzkum sociálně patologických jevů, v listopadu a
prosinci 2013 proběhly besedy se žáky 1. a 2. ročníků o partnerských vztazích a o nebezpečí šikany,
doplněné programy primární prevence zaměřené na drogovou problematiku.
Stejně jako v minulých letech se uskutečnily na podzim roku 2013 (středa 20.11.2013 od 15:00 hod.,
sobota 23.11.2013 od 9:00 hod.) a před přijímacím řízením roku 2014 (středa 5.2.2014 od 15:00 hod.)
Dny otevřených dveří. Je to vždy dobrá příležitost pro rodiče a jejich děti k seznámení s prostředím
školy a s možnostmi studia. V únorovém termínu dne otevřených dveří přišlo podpořit odborné vzdělání
14 zástupců firem v našem regionu. Na připravených prezentačních stáncích seznámili uchazeče o studium s možností dobrého uplatnění po ukončení vzdělání.
Součástí vzdělávacích programů na naší škole jsou i odborné exkurze žáků a studentů. Jedná se
především o návštěvy firem, významných staveb, technických památek a muzeí. Přínosné jsou také
exkurze do zahraničí. Žáci a studenti se podívali do Rakouska, Německa, Itálie, Španělska, Anglie, Francie nebo Chorvatska.
Semináře o moderních postupech projektování pro žáky ZŠ. V průběhu měsíce března a dubna
se uskutečnily pro žáky ZŠ semináře věnované nasazení informačních technologií v průmyslové praxi.
Žáci osmých ročníků jsou na těchto akcích populárním způsobem seznamováni s výhodami virtuálního
projektování ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice. Semináře jsou pořádány již druhý rok pod
záštitou střediska Autodesk Academia působícího při naší škole. Žákům základních škol jsou předvedeny
nejnovější postupy a aplikace využívané při tvorbě technických projektů. V letošním roce se jich již zúčastnila více jak stovka žáků ze Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě.
Nadále pokračuje i spolupráce s ČVUT Praha, fakultou FJI při realizaci odborných přednášek pro
žáky naší školy na vybraná odborná témata z praxe.
Již pátým rokem pokračuje naše spolupráce s VŠCHT Praha v rámci projektu Hodina moderní chemie. Dne 13.5.2014 zažili studenti naší školy trochu jinou hodinu chemie. Budoucí chemičky z Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze odučily "hodinu moderní chemie" hned několikrát. Suchý led, ale i
prostředek na mytí nádobí posloužily jako rekvizity při chemickém kouzlení. Naši žáci během rušné vyučovací hodiny diskutovali s „vyučujícími", ptali se i odpovídali na nejrůznější otázky. Při některých demonstracích se stali dobrovolníky a výsledky pokusů si mohli osahat a dokonce ochutnat. Viděli ohně ve
strana 42/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
čtyřech barvách, „chemický semafor", levitaci, pokus s luminiscencí nebo rozbitý karafiát. Dostali i zmrzlinu s barvou a příchutí na přání, vyrobenou v hodině ze smetany s pomocí kapalného dusíku.
Hodina moderní chemie
Veletrh fiktivních firem. V rámci výuky předmětu fiktivní firma se naši studenti v měsíci únoru zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Brně. Každá firma se představila krátkou prezentací a poté následovalo vzájemné obchodování mezi firmami. V rámci veletrhu probíhaly soutěže, např. o nejhezčí stánek,
nejhezčí katalog a také vědomostní kvíz, ve kterém se naše studentka umístila na 1. místě. V červnu
jsme absolvovali ještě miniveletrh na Obchodní škole ve Žďáře nad Sázavou, kde si opět naši studenti
vyzkoušeli obchodování s ostatními firmami.
Obchodování naší fiktivní firmy
Každoročně pořádáme školní kolo soutěže v psaní na počítačové klávesnici u všech žáků, kteří
studují obor Ekonomika podnikání. Vyhodnocení je za jednotlivé třídy a v rámci celé školy. Studenty
soutěž motivuje k dosahování vyšších výkonů v psaní na klávesnici všemi deseti hmatovou metodou.
V rámci výuky podle nových ŠVP proběhl cyklus přednášek o první pomoci a požární ochraně pro
žáky 1. ročníků.
Pro studenty 3. a 4. ročníků škola zorganizovala návštěvu divadla v angličtině. Studenti měli možnost zhlédnout dvě představení: Šest žen Jindřicha VIII a Romeo a Julie – říjen, listopad.
Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do akce „Celé Česko čte dětem“. PhDr. Z. Hánová a
vybraní žáci naší školy předčítali z knih na Základní škole ve Slavkovicích. Akce probíhala celý školní rok
jednou za měsíc.
Žáci 1. ročníku navštívili Městskou knihovnu ve Žďáře nad Sázavou, aby se seznámili s provozem
knihovny a vyslechli si základní informace o funkcích knihovny.
strana 43/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Mgr. Renata Fořtová, výchovný poradce a metodik školní prevence, zorganizovala několik akcí pro žáky
a studenty naší školy s tematikou prevence sociálně patologických jevů. Aktivity jsou podrobně
popsány v kapitole 7. této výroční zprávy.
Rada rodičů ve spolupráci s učiteli a pracovníky školy zorganizovala dva školní plesy (6.12. a
13.12.2013). Jak je již dobrým zvykem sál kulturního domu byl vyprodán. Představily se nám kapely
Sýkorky, Dring a Richtig. K pohodě plesu přispělo i kouzelnické vystoupení a předtančení tanečních
skupin May-Be a Street Busters. Sami studenti ples doplnili vtipnými scénkami a velmi povedenými nástupy k šerpování.
Lyžařský výcvikový kurz pro 2. ročníky se konal jako každý rok v období leden – březen na Lyžařské
chatě v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Studenti se naučili a zdokonalili ve sjezdovém lyžování a ve
snowboardingu.
Lyžařský výcvikový kurz
I letos se uskutečnil zájezd zaměstnanců školy ke Dni učitelů (4.4.2014). Tentokrát byly malé exkurze
směřovány do oblasti Velkého Meziříčí.
Vánoční Vídeň. Dne 18.12.2013 se žáci tříd 1.B, 2.B, 2.E a 3.B zúčastnili zájezdu do vánoční Vídně.
Zde navštívili žáci tříd 1.B a 3.B přírodovědné muzeum, kde si prohlédli bezpočet vycpaných exponátů
vyhynulých či ohrožených zvířat, kostry dinosaurů, sál s drahokamy nebo sbírku meteoritů. Žáci třídy
2.E a 2.B navštívili technické muzeum, které se dělí na několik sekcí, např. astronomickou, sekci těžkého průmyslu, energetiky, komunikace a médií. Řada exponátů je interaktivních a žáci si vyzkoušeli, jak
některé věci ve skutečnosti fungují. Poté si žáci prohlédli některé památky Vídně, jako Stephansdom,
Hofburg, Staatsoper... a v podvečer si vychutnali atmosféru tradičních vánočních trhů s vonícími klobásami před starou radnicí. (Jana Jeřábková)
Technické muzeum a vánoční Vídeň
strana 44/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
V prosinci bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce.
Dne 2. 5. 2014 škola zorganizovala pro žáky a studenty tematickou exkurzi do Osvětimi.
V rámci turistických kurzů organizovaných pro 3. ročníky si studenti mohli vybrat ze 2 kurzů – sportovní kurz u moře – Chorvatsko (Biograd na Moru) nebo vodácký kurz – řeka Vltava. Oba kurzy proběhly v červnu.
Turistický kurz
Ve školním roce 2013/2014 vedení školy zorganizovalo exkurze pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol. Jednalo se o skupinky s 15 až 25 žáky. Žáci byli seznámeni s historií školy, se skladbou oborů
SOŠ, s podmínkami přijetí a prohlédli si odborné učebny a zajímavé učební pomůcky (termovizní kamera, vysokorychlostní kamera, 3D tiskárna, 3D scanner a další).
V prosinci 2013 bylo uskutečněno neformální setkání s bývalými učiteli a ostatními zaměstnanci školy. Vedení školy poblahopřálo bývalým zaměstnancům k jejich životním výročím.
Ekologický kurz 1. ročníků. V květnu proběhl ekologický kurz 1. ročníků na Bystřicku a v Nedvědici.
Žáci navštívili úpravnu a čističku vody ve Švařci. Využili možnost pěší turistiky a cyklistiky a otestovali
nástrahy lanového centra v Bystřici nad Pernštejnem.
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou proběhly v průběhu měsíce února a března 2014
pro žáky čtvrtých ročníků semináře zaměřené na problematiku úřadu práce. Přednášející seznámil žáky s problematikou trhu práce prostřednictvím praktických zkušeností. Seminář byl velkým přínosem především pro žáky, kteří si budou po absolvování SPŠ hledat a zajišťovat zaměstnání.
Dne 24.6.2014 se žáci 1. ročníků zúčastnili exkurze po památkách Žďáru nad Sázavou. Tato exkurze je organizována každoročně a seznamuje žáky s nejvýznamnějšími památkami města, jako jsou
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, areál zámku, Muzeum knihy ad.
Solární den. Škola pod vedením Ing. Rudolfa Voráčka uspořádala dne 26.6.2014 technickou osvětovou
akci pro veřejnost. V prostoru před poliklinikou škola představila množství technických zařízení a modelů, které využívají energii slunce. Akce proběhla za velkého zájmu veřejnosti i žáků ZŠ. Svou účastí akci
podpořili i oba místostarostové města.
Sportovní den školy. Dne 25.6.2014 se uskutečnil na naší škole sportovní den. Během dopoledne
hrála družstva jednotlivých tříd vyřazovacím způsobem turnaj v malé kopané a volejbalu.
9.3 Výsledky studentů v soutěžích
Soutěž „ENERSOL 2014“. V krajském kole v Jihlavě 21. února 2014 naši školu úspěšně reprezentovali
žáci ve třech kategoriích. V kategorii Enersol a inovace se žáci 3.D Lukáš Minář a Jan Trčka umístili
na 2. místě s prací „Tepelně hladinový generátor – elektřina z tepla“. V kategorii Enersol a praxe se
žák 3.C Martin Loup umístil na 4. místě s prací „Úspory energií v průmyslových firmách“. V kategorii
strana 45/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Enersol a propagace se žák 3.A Jan Šťastník se svým kolegou Galuškou představil s kouzelnickým a
žonglérským číslem.
Žáci naší školy při prezentaci
V národním kole v Praze nás v soutěži „ENERSOL 2014“ reprezentovali dva žáci - Martin Loup (3.C) a
Lukáš Minář (3.D). Díky vysoké úrovni a výsledkům všech soutěžících Kraj Vysočina obsadil celkově 2.
místo v ČR.
Kraj Vysočina obsadil 2. místo v národním kole v Praze
Soutěže Bussines Point 2014. Žákyně 3. B Kateřina Andršová, Monika Badalíková, Marie Eliášová a
Magdaléna Vorálková postoupily z 36 týmů do finále soutěže Bussines Point 2014, marketingové soutěže pořádané VUT Brno, fakultou Podnikatelskou. Úspěšně reprezentovaly naši školu.
Středoškolská odborná činnost, též známá jako SOČ, je soutěž v samostatné tvůrčí práci studentů
v různých oblastech – od přírodovědných přes technické až po humanitní obory. Letos se konal již 36.
ročník této náročné soutěže, ve které mají studenti realizovat, popsat a hlavně obhájit vlastní nápad,
výzkum nebo výrobek. To vyžaduje dlouhodobou práci, trpělivost a chuť zkoumat nové věci a přístupy.
Do školního kola se letos přihlásilo 12 studentů: Hamerský, Horváth a Joukl ze 4. A, Bradáč, Mokrý
T., Karásek, Kučera, Klement, Mokrý J. a Janíček ze 4. C, Sobotka ze 4. D, Loup z 3. C. V krajském
kole 28. 4. 2014 v Třebíči bylo ze 17 zástupců našeho okresu plných 9 studentů ze žďárské průmyslovky. Tomu odpovídají i výsledky: na 1. místě v kategorii strojírenství se umístil Tomáš Hamerský s prací
Okružní pila, na 1. místě v kategorii elektrotechnika pak Miroslav Karásek s prací Světelné efekty řízené
mikroprocesorem AVR. Oba postoupili do celostátního kola 13.-15. 6. 2014 v Plzni. Náhradníky byli
druzí v kategorii - Tomáš Horváth s prací Montážní plošina, Libor Janíček s prací Mikropočítač raspberry
pi a jeho využití. Všechny práce byly na vysoké úrovni, ale vyhrát mohla jen jedna. Za vítěze lze pova-
strana 46/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
žovat všechny řešitele, protože dokázali, že student průmyslovky umí. Všichni soutěžící si proto zaslouží
velkou pochvalu za svou aktivitu, tvůrčí přístup a reprezentaci školy.
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
5.3. 28.4.
č. Příjmení a jméno
třída
šk.
kraj
ČR
1 Hamerský Tomáš
4. A Okružní pila
9
Hušek
1.
1.
postup
2 Tomáš Horváth
4. A Montážní plošina
9
Hušek
2.
2.
náhradn.
3 Jiří Joukl
Konstrukční a technologic4. A ká příprava výroby součásti
9
Zahrádka
3.
—
—
2.
4.
—
1.
1.
postup
4
David Bradáč,
Tomáš Mokrý
název práce
Robotická ruka a doprav-
4. C ník
Světelné efekty řízené
mikroprocesorem avr
kat.
vedoucí
10 Vaňáč
10 Voráček
5 Miroslav Karásek
4. C
6 Miroslav Sobotka
4. D rodinného domu
11 Řehoř
7 Ondřej Kučera
4. C Triakový regulátor
8 Petr Klement
9 Martin Loup
Volba materiálu pro stavbu
13.-15.6.
1. 4.-5.
—
12 Vaňáč
2.
—
—
4. C Digitální snímač délky
12 Vaňáč
1.
—
—
Úspora elektrické energie
3. C pomocí LED svítivek
13 Voráček
1.
2.
—
Detekce objektů pomocí
10 Jaromír Mokrý
4. C webkamery
11 Libor Janíček
4. C
Mikropočítač raspberry pi a
jeho využití
18 Příbramský
18 Voráček
1. 3.-4.
2.
2.
—
náhradn.
Mezi 17 vítězi okresního kola SOČ bylo devět studentů z naší školy
Elektrotechnická olympiáda. Studenti oboru Elektrotechnika se aktivně zapojili do projektu Popularizace vědy a výzkumu ČVUT Praha, konkrétně do oblasti vědomostní soutěže – elektrotechnické olympiády. Této celostátní soutěže, kterou pravidelně pořádá Fakulta elektrotechnická, se letos zúčastnilo 500
strana 47/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
středoškolských studentů, do finále postoupili mezi 10 nejlepších i dva naši studenti – Libor Janíček a
Marek Šimka.
Finále elektrotechnické olympiády Fel ČVUT Praha
Certifikát Autodesk Academia 2014 byl v letošním roce vystaven proti dlouhodobým konzultovaným projektům. Nejlepší studenti převážně čtvrtého ročníku vkládali do systému Autodesk Academia
připravené modely v DWF formátu a obrázek JPG projektu pro náhled na webu. Komise projekty posoudila a úspěšným vydala certifikát.
Studenti 3. ročníku (Peňázová, Fortsam) se zúčastnili olympiády v českém jazyce, postoupili do
okresního kola, kde se umístili v 1. desítce.
Do 6. ročníku dlouhodobé soutěže „F1 ve školách“ se přihlásil tým žáků s názvem „Swift team“. Tvořili
jej žáci Ondřej Haman, Pavel Hladík, Milan Pavelec, Miroslav Pol z třídy 3.A a žák Tomáš Láznička
z třídy 3.E, kteří navrhli v 3D CAD a vyrobili na CNC dva soutěžní modely F1 na reaktivní pohon od
bombičky s CO2. Kola pro tyto modely vyrobili z návrhu v 3D CAD pomocí technologie 3D tisku z ABS
plastu. Kromě vlastní přípravy a výroby modelu F1 tento tým studentů zajišťoval po 3 květnové víkendy
testovací centrum v čítárně školy, kde si mohly týmy z jiných škol i tým naší školy otestovat svůj model
F1 na originální závodní dráze. Tým studentů se zúčastnil ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2014 celostátního
kola soutěže pořádaného v prostorách Techmánie Plzeň a skončil na 11. místě.
Celostátní kolo soutěže F1 ve školách
strana 48/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Testovací centrum F1 na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou
Soutěž S Vysočinou do Evropy. Žák Libor Götz ze třídy 3.E postoupil do finálového kola této soutěže
konané pod záštitou Kraje Vysočina. V celkovém pořadí se umístil ve 2. desítce a opět projevil perfektní
znalosti o našem kraji.
Žáci 3.D Marek Nejedlý a Pavel Velín se zúčastnili finále soutěže „Vyrob si svůj Stirlingův motor“,
které se konalo 14. 5. 2014 v Národním technickém muzeu v Praze. Bylo přihlášeno 23 soutěžících ze
středních škol v ČR.
Soutěž „Vyrob si svůj Stirlingův motor“, Marek Nejedlý a Pavel Velín
České hlavičky je projekt podpory talentované mládeže především v technických oborech. Projekt je
zaměřen na středoškolskou mládež a jeho cílem je příprava a realizace každoroční celostátní soutěže
pro středoškolskou mládež. Ceny se udělují již od roku 2007 v šesti kategoriích. Vítězní laureáti obdrželi
finanční odměnu na slavnostním galavečeru, který byl vysílán ČT dne 17.11. v rámci Mezinárodního dne
studentů. Do soutěže byl nominován student 4. C oboru Elektrotechnika Miroslav Karásek s prací
Světelné efekty.
strana 49/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
„Ekologický Oscar“ - E.ON Energy Globe Award ČR je soutěž, která oceňuje projekty a inovativní
nápady z oblasti ochrany životního prostředí a úspor energií. Jde o českou variantu mezinárodně uznávané soutěže Energy Globe Award, kterou do České republiky už několik let přináší energetická společnost E.ON. Cílem této soutěže je mimo jiné zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj
inovativní přístup k úsporám energií či ochraně životního prostředí. O velkém zájmu o českou část prestižní soutěže svědčí i počet přihlášených projektů – více než dvě stovky do kategorií Firma, Mládež,
Kutil, Obec a Nápad. Do kategorie Mládež byl přihlášen student 3. C oboru Elektrotechnika Martin Loup
s projektem úspor energie ve škole nasazením úsporných LED svítivek.
Příroda a společnost – Vysočina 2013, 2. ročník studentské odborné konference, věnované aktuálním
otázkám přírodních a společenských věd v Kraji Vysočina, se konal v Muzeu Vysočina Jihlava v září
2013. Za naši školu se zúčastnili studenti 3. C Bohdan Štěpánek a Tomáš Bárta s prací Moderní magnety.
Vím proč je soutěž o nejlepší amatérský videoklip na téma fyzika a její aplikace. První ročník soutěže
pro studenty ZŠ a SŠ vyhlásil ČEZ. Internetové stránky www.vimproc.cz byly vytvořeny za účelem podpory zájmu žáků základních a středních škol o obor fyziky. Soutěžní video zachycuje fyzikální pokus,
tedy pokus, který dokumentuje působení fyzikálních zákonů, nebo video s vysvětlením učební látky
fyziky. Do soutěže bylo celkem přihlášeno 192 videoklipů, z naší školy byly přihlášeny 2 snímky, týkající
se magnetizmu.
Videoklipy našich studentů v soutěži Vím proč
Žákyně 1. B Lucie Dvořáková se zúčastnila celostátní soutěže v psaní na klávesnici, Talent 2014,
pořádanou Obchodní akademií Jihlava pro žáky prvních ročníků.
V prosinci 2013 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce.
Nejúspěšnější postoupili do okresního kola, kde se umístili do desátého místa – únor 2014.
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují olympiády v českém jazyce. Ve školním roce 2013/2014
postoupily do okresního kola dvě žákyně z 3. ročníků (Peňázová, Fortsam), kde se umístili v 1. desítce.
Šachový turnaj středních škol. Dne 14. ledna 2014 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola šachového turnaje školních družstev středních škol. V turnaji obsadili 2. místo a zajistili si postup do krajského kola. Letos mezi reprezentanty patřili: Milan Sýkora 3.C, Štěpán Michal 3.C, Filip Wasserbauer
1.C, Petr Linhart 1.D.
Soutěže o nejlepší studentský projekt v CAD. Student VOŠ 1.CV David Doležal se zúčastnil
v období března až června 2014 již podruhé soutěže o nejlepší studentský projekt v CAD pořádané přes
facebook agenturou Computer-agency. Tentokrát do soutěže přihlásil zpracovaný 3D model pásového
traktoru podle stavebnice Lego Technik, kdy z hlasování na facebooku postoupil do závěrečného kola
mezi 10 nejlepších a jeho projekt byl ve finále vyhodnocen na 6. místě.
strana 50/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Model pásového traktoru
8. ročník celostátní soutěže Měď 2014 pro žáky SOŠ a SOU. Pod tímto názvem proběhla soutěž,
jejímž cílem je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi, o možnosti využití mědi a výrobků z mědi v oboru
Technická zařízení budov (TZB). Tyto znalosti mohou později žáci využít ve své praxi. Soutěž proběhla
prostřednictvím internetu a zúčastnila se jí poprvé i naše škola, konkrétně třída 3.D (obor TZB). Pořadí
škol bylo stanoveno podle typu školy a do hodnocení se započítaly výsledky pěti nejlepších jednotlivců.
V kategorii SOŠ naší škole patří 3. místo a odměna 3.000,- Kč na nákup materiálu a nářadí na instalaci rozvodů technických zařízení budov z mědi. V pořadí jednotlivců SOŠ patří 3. místo žáku naší
školy Pavlu Velínovi, který za své umístění získal 1.000,- Kč ve formě poukázek a roční předplatné
časopisu Český instalatér. Ceny byly předány 25. dubna 2014 při vyhlášení finále SOD „Učeň instalatér
2014“ v Brně v Rotunda pavilonu A v areálu Veletrhu Brno, kterého se zúčastnili studenti druhého a
třetího ročníku oboru TZB současně s návštěvou stavebního veletrhu. (František Kadlec)
Mistrovství škol v piškvorkách - PišQworky. V pátek 1.11.2013 se čtyři pětičlenné týmy ze tříd
2.C,2.E a 4.E zúčastnily oblastního kola mistrovství škol v logické hře piškvorky PIŠKWORKY 2013, které
pořádá již 6. rokem občanské sdružení Student Cyber Games pod záštitou Ministerstva školství a Kraje
Vysočina. Tři týmy našich piškvorkářů se probojovaly mezi 8 nejlepších z celkového počtu 15 soutěžících týmů.
Dne 21.3.2014 proběhla na naší škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Celkem se zúčastnilo 141
žáků v kategorii Junior a Student. Všichni obdrželi potvrzení o účasti.
20. ročníku celostátní soutěže Autodesk Academia Design 2014 na VOŠ, SPŠ a SOŠ Olomouc
se zúčastnili 28. 3. a 29. 3. 2014 studenti 3.A. V kategorii 2D konstruování student Ondřej Haman, obsadil 19. místo a v kategorii 3D modelování student Pavel Hladík skončil na 23. místě. Získané zkušenosti mohou využít v příštím ročníku této soutěže.
Student Ondřej Haman a Pavel Hladík při soutěži
Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje talentované žáky a studenty. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny jsou určeny pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných
výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i zájmové činnosti. Odborná porota vybrala z cca dvou stovek navržených stovku nominovaných, kteří byli i s
strana 51/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
rodiči pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže do Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. Všichni nominovaní obdrželi věcné dary a jednorázové stipendium 2 000 Kč. Za naši školu byl ze čtyř navržených studentů - jmenovitě Tomáš Hamerský 4. A, Miroslav Karásek a Libor Janíček 4. C, Jan Hanus 4. E - nominován Miroslav Karásek do technické kategorie.
Ve dnech 23. – 25. dubna 2014 se studenti naší školy zúčastnili na portálu grunex.com online kola 5.
ročníku soutěže BenQ Školní ajťák. V konkurenci 6 190 registrovaných soutěžících z 98 škol se Petr
Michálek ze 2. E umístil na velmi pěkném 16. místě.
9.4 Spolupráce s odbornou praxí, vzájemné projekty
VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou se dlouhodobě podílí na rozvoji technického vzdělávání nejen
v regionálním měřítku, ale má za sebou několik desítek úspěšně realizovaných národních a mezinárodních projektů. Společným jmenovatelem všech těchto aktivit je maximální integrace získaných zkušeností do rozvoje výuky v souladu s pokrokovými směry techniky a technického know-how. Výrazný podíl
ve výuce odborných předmětů tvoří práce na konkrétních projektech s maximálním využitím ICT. Metodika a zadání prací jsou vytvořeny ve spolupráci s mezinárodní průmyslovou praxí. Jedná se především
o konstrukčně technologické kanceláře průmyslového koncernu Siemens VAI, podniků a firem ŽĎAS
a.s., TOKOZ a.s., DEL a.s., ATX automation, Hettich ČR k. s. apod. Škola rozvíjí spolupráci také
s institucemi a firmami v zahraničí.
Odborné školení věnované Animaci a vizualizaci v Autodesk Showcase 2014. Dne 28.11.
2013 proběhlo na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v půdních ateliérech celodenní návazné školení animací
a vizualizací tvořených pomocí specializovaného vizualizačního softwaru společnosti Autodesk, a to konkrétně produktu Autodesk Showcase 2014. Autodesk Showcase 2014 je aplikace pro interaktivní realistické zobrazení 3D CAD modelů, který podstatně usnadňuje komunikaci nad návrhem a pomáhá při
rozhodování o nejlepší variantě návrhu, popřípadě při rozhodování o dodavateli zakázky. VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou je držitelem Education multilicence na všechny produkty firmy Autodesk a produkt
Autodesk Showcase 2014 je vyučován jako součást předmětu CAD technologie na vyšší odborné škole i
ve 4. ročníku střední školy. Školení se zúčastnili studenti 1. ročníku VOŠ oboru Informační technologie
ve strojírenství. Školení proběhlo v rámci projektu NETME Working – inovace a transfer do strojní praxe, na kterém VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou spolupracuje s FSI VUT v Brně. Školení vedl autorizovaný
lektor firmy Autodesk Academia Ing. Radek Zahradník. Studentům VOŠ byly představeny základní prvky
ovládání, import souborů, práce s materiálovou knihovnou, tvorba materiálů, nastavení renderu a to
vše bylo na závěr aplikováno na konkrétních cvičných příkladech.
Animace a vizualizace
strana 52/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Příroda a společnost – otevřený prostor pro mladé a začínající badatele. Muzeum Vysočiny
Jihlava pořádalo letos druhý ročník studentské odborné konference Příroda a společnost. Za naši školu
se zúčastnili studenti 3. C Bohdan Štěpánek a Tomáš Bárta s příspěvkem na téma „Moderní magnety“.
Doprovodili jej ukázkami pokusů s neodymovými magnety a předvedením školních učebních pomůcek.
Neodymové magnety vynikají – oproti klasickým feritovým – mnohonásobně větší magnetickou indukcí
a přitažlivou silou, jsou využity např. v pevném disku PC. Naše škola se tímto tématem zabývá delší
dobu – výukový klip „Magnety“ v projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky, absolventská
práce studenta Kříže v roce 2013 aj. Studenti tak úspěšně reprezentovali školu na poli odborných aktivit
a vyzkoušeli si roli přednášejícího.
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s firmou Hettich při využívání své moderní techniky, termovizní
kamery a vysokorychlostní kamery, k diagnostice problémů výrobních linek. Naši učitelé tak získávají
cenné zkušenosti s měřením a diagnostikou v průmyslu a mohou je přenášet do výuky odborných
předmětů.
Ve spolupráci s podnikem ŽĎAS a.s. jsme pokračovali v rozšíření nabídky CAx aplikací. Stejně jako
v minulých letech i letos podnik ŽĎAS a.s. pomohl finančně s licencováním dvaceti licencí produktu NX
8,5 (dříve Unigraphics). Produkt je aplikací využívanou v průmyslových podnicích v našem regionu
(ŽĎAS, TOKOZ, VAI Siemens, AXIOM Tech a dalších) a je to celosvětově rozšířený software.
Vzájemná podpora VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a firem v regionu. Firmy z našeho regionu pomáhají škole s propagací technických studijních oborů v rámci dnů otevřených dveří. Škola naopak
umožňuje firmám prezentovat svoje nabídky žákům a studentům posledních ročníků vzdělávání.
9.5 Publikační činnost a národní garance
Škola využívá pro šíření informací uzlového informačního portálu, na kterém studenti najdou všechny
potřebné informace a je jim poskytnuta možnost připojení ke svým osobním účtům. Pro přímou podporu výuky, publikační činnost a zajištění úzké spolupráce s praxí je dále dostupný samostatný publikační
portál a eLearningové řešení. Za tyto projekty, navazující úzce na rozsáhlou publikační činnost, získala
škola v uplynulých letech několik národních a celosvětových ocenění.
Portál věnovaný výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou (http://www.spszr.cz)
strana 53/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Interní portál věnovaný ISO 9001
Jeden z nejčtenějších technických portálů v ČR, projekt (http://www.designtech.cz)
Z hlediska dlouhodobých projektů je nejpopulárnější publikační portál DesignTech.cz věnovaný problematice nasazení ICT ve strojírenství (více jak 10 000 návštěv měsíčně). Na rozvoji projektu DesignTech.cz, který je určen pro přímou podporu výuky odborných předmětů v oblasti aplikovaných informačních technologií, spolupracuje se školou v současné době více než padesát firem a podniků, dvě
desítky dodavatelů software a téměř stovka odborníků z průmyslové praxe. Do publikace jsou zapojeni
aktivně také studenti, kteří na portálu prezentují výsledky své práce.
strana 54/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Škola je držitelem prestižního mezinárodního ocenění „eLearning Awards European Schoolnet“ za nejlepší eLearningové řešení (www.elearningawards.eun.org) a držitelem ocenění v řadě národních a mezinárodních soutěží (www.spszr.cz).
eLearning portál školy (http://projekty.spszr.cz/moodle/)
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou je garantem modulu P-CAD SIPVZ s portfoliem více než sedmdesáti školicích středisek. Mezi nejvýraznější úspěchy patří především patnáctiletá systematická publikační činnost
převážně v nakladatelství Computer Press s více jak 100 000 prodanými výtisky učebnic v oblasti CA a
PLM technologií, technického kreslení, průmyslové automatizace a v oblasti ekonomiky. Ing. Petr Fořt,
Ing. Jaroslav Kletečka, Ing. Jitka Mrkosová a Ing. Rudolf Voráček jsou autoři vydávaných učebnic.
Vyučující jsou autory několika stovek odborných článků publikovaných v odborných časopisech a na
odborných publikačních portálech (Computer Design, Computer, Connect, Autodesk NEWS,
REPAIR2000.cz, ROOT.cz, 24hdesign.cz, AutodeskClub.cz apod.).
strana 55/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Naši vyučující jsou autory dvou desítek úspěšných učebnic využívaných ve škole i v praxi
9.6 Spolupráce s vyššími a vysokými školami
Ve spolupráci s FSI VUT Brno (garanti studia: děkan doc. RNDr. M. Doupovec, CSc., proděkan doc.
RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.) pokračovalo kombinované bakalářské studium při zaměstnání.
Studium v oboru Strojírenská technologie probíhalo ze 2/3 ve Žďáře nad Sáz., zbytek na VUT Brno.
Výuka probíhala jeden den v týdnu (pátek). Mezi VUT FSI a naší školou je podepsána smlouva o spolupráci a o pronájmech učeben. Z naší školy na tomto vysokoškolském studiu učili: Dr. Ing. J. Příhoda,
Ing. Jaroslav Kletečka, RNDr. Jež Ladislav, Ing. Málek Bohumil, PhDr. Drahomíra Petřeková, Mgr. Marie
Chlubnová a PhDr. Hana Bořilová. Předpokládá se pokračování této formy studia ve Žďáře nad Sázavou
i v dalších letech.
Naše škola je členem profesní organizace Českomoravská společnost pro automatizaci Praha.
Vedení organizace je tvořeno vysokoškolskými pedagogy z FS ČVUT Praha, ale jsou zapojeni i odborníci z kateder či ústavů řízení VUT Brno, Technická univerzita Liberec, SOŠ a SOU Lanškroun, Česká
zemědělská univerzita Praha, VOŠ a SPŠE Liberec a komerční sféry, např. TECO Kolín. Praktickým výsledkem členství je spolupráce na vydání dvoudílné učebnice automatizace a podpora odborné výuky
automatizace - pořádání seminářů.
Spolupráce s VŠCHT Praha. Přednášková činnost v projektu „Hodina moderní chemie“. Hodiny
jsou vedeny studenty vysoké školy formou dialogu, jsou velmi interaktivní, s množstvím pokusů a praktických aplikací.
Byla navázána spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové v oblasti podpory
při výuce CAD technologií. Výsledkem je realizovaný projekt, který pomohl vytvořit Společné pracoviště 3D technologií na naší škole. Součástí pracoviště je nově dodaný 3D scanner, který slouži žákům a studentům naší školy i studentům Univerzity Hradec Králové. Další aktivitou je vzdělávání studentů Filozofické fakulty v oblasti CAD technologií u nás. Zástupci naší školy a Univerzity Hradec
Králové se zúčastnili dvoudenního školení v oblasti optické 3D digitalizace. Technologie ATOS společnosti GOM využívaná ve společném projektu patří k špičce svého oboru. 3D polygonální sítě, které jsou
výstupem ze scanneru, jsou aplikovatelné v řadě technických oblastí, jak pro přímé modelování, tak pro
kontrolu a měření. Aplikace GOM inspect navíc umožňuje precizní digitalizaci kulturních památek a artefaktů. V současné době pracujeme na začlenění této metody do projektové výuky na naší škole a připravujeme společné semestrální školení pro žáky z UHK.
strana 56/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Společná školení zástupců naší školy a Univerzity Hradec Králové
Stáž studentů VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou na VUT FSI v Brně. V termínu 23.-27.9.2013 se na
VUT FSI v Brně uskutečnila již druhá z realizovaných stáží v rámci projektu „NETME Working - Innovation and Technology Transfer in Mechanical Engineering“, na kterém VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou spolupracuje s VUT FSI v Brně. Centrem dění se pro studenty 2.ročníku VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou oboru Informační technologie ve strojírenství a Automatizace a informatika na týden staly laboratoře
Fakulty strojního inženýrství v Brně, které jsou centrem NETME a které jsou koncipovány jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně. Během týdenní
stáže se studenti seznámili s prostředím a nejnovějšími technologiemi v laboratořích na FSI v Brně a v
NETME centru. (Martin Hušek)
Stáž studentů na VUT FSI v Brně
Další rozvoj spolupráce s vyššími a vysokými školami je především na úrovni společných národních projektů a publikačních aktivit v oblasti aplikovaných informačních technologií, průmyslové automatizace a
strojírenství. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou byla zapojena
v projektu SIPVZ jako garant, školicí pracoviště i jako verifikátor řešení realizovaných na partnerských
školách. Vyučující jsou členové několika společných poradenských komisí s vyššími a vysokými
školami pro rozvoj spolupráce dodavatelů software v oblasti edukační licenční politiky.
Odborná stáž. V termínu 17. - 21. 2. 2014 se čtveřice studentů oboru Elektrotechnika s učitelským
dozorem zúčastnila bezplatné odborné stáže na Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. Během ní
absolvovali 16 přednášek a komentovaných prohlídek laboratoří fakulty a návštěvu planetária. Ing.
Voráček se jako přednášející zúčastnil ODBORNÉ KONFERENCE na téma "Technické předměty na
školách v ČR", konané dne 10. dubna 2014 v Praze ve vzdělávacím centru Národní technické knihovny.
Spolupráce s FJFI ČVUT Praha. Škola organizuje ve spolupráci s uvedenou fakultou již třetím rokem
cyklus přednášek z matematiky a fyziky.
strana 57/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Trvá spolupráce s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. Předmětem spolupráce je možné
sladění některých vzdělávacích programů s naší Vyšší odbornou školou, vedoucí k uznání části vzdělání
a připsání určitého počtu kreditů našim absolventům na VŠ. Další možností spolupráce je pomoc při
zavádění modulárního a kreditního systému vzdělávání u nás na VOŠ.
9.7 Sportovní úspěchy
Veškeré sportovní úspěchy jsou průběžně uveřejňovány na www stránkách školy (www.spszr.cz) a
školní nástěnce. Škola se zúčastnila mnoha soutěží a závodů, uvedeny jsou jenom významnější úspěchy.
Okrskové kolo v basketbalu a florbalu
4. 2. 2014 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou ve sportovní hale Bouchalky okrskové kolo v basketbalu
středních škol. Družstvo našich studentek obsadilo třetí místo.
20. 2. 2014 proběhlo v tělocvičně v Active Clubu ve Žďáře nad Sázavou okrskové kolo ve florbalu.
Družstvo dívek naší školy ve složení Alžběta Hořínková, Monika Špačková, Nela Jindrová, Lenka Mašková, Pavlína Klementová, Lucie Kunstmüllerová, Veronika Kozlová, Kristýna Šťastná a Šárka Dvořáková
se umístilo na druhém místě a postoupilo do okresního kola.
10. Výsledky inspekční činnosti
Ve školním roce 2013/2014 Česká školní inspekce neprovedla kontrolu v naší škole.
11. Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace za rok 2013
strana 58/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Osnova:
1.
2.
3.
4.
5.
Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti
Zhodnocení plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu
a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku
Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek
Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti
Studijní obory na SPŠ
Studium denní, délka studia 4
roky
KKOV
počty žáků ve šk.r.
2012/2013
2013/2014
rozdíl
Strojírenství
23-41-M/01
109
108
-1
Elektrotechnika
26-41-M/01
125
137
+12
Technická zařízení budov
36-45-M/01
93
80
-13
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
120
122
+2
Technické lyceum
78-42-M/01
103
95
-8
550
542
-8
Celkem
Studium dálkové, délka studia 3 roky (pro absolventy tříletých učebních oborů)
Od 1.9. 2005 byl otevřen nový obor
Studium dálkové, délka studia
3 roky
Podnikání
KKOV
64-41-L/51
Celkem
počty žáků ve šk.r.
2012/2013
2013/2014
rozdíl
38
14
-24
38
14
-24
Další možnosti poskytované žákům během studia



státní zkouška z psaní na stroji
získání certifikátu např. CAD
svářečský kurz
Studijní obory na VOŠ
strana 59/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Studium denní, délka studia 3
roky
KKOV
Výroční zpráva
2013/2014
počty žáků ve šk.r.
2012/2013
2013/2014
rozdíl
Ekonomika a strojírenství
64-31-N/06
65
49
-16
Automatizace a informatika
26-41-N/03
30
25
-5
Informační technologie ve strojírenství
26-47-N/03
49
49
0
144
123
-21
Celkem
Ubytovaní
Kapacita domova mládeže představuje celkem 175 lůžek. Dívčí část DM má v současné době 25 pokojů třílůžkových
a 2 pokoje dvoulůžkové. Chlapecká část DM má 32 třílůžkových pokojů. Každé patro má společné sociální zařízení.
Domov mládeže Žďár n. S. zabezpečuje ubytování a stravování žáků naší školy, ale i žáků ostatních středních škol
ve Žďáře nad Sázavou (Gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Biskupské gymnázium,
Škola ekonomiky a cestovního ruchu).
Počet ubytovaných žáků ve šk.r.
2012/2013
2013/2014
rozdíl
žáci SŠ
55
61
+6
žáci VOŠ
32
30
-2
Celkem
87
91
+4
2012/2013
2013/2014
rozdíl
992
984
-8
92
100
+8
SOŠ a VOŠ
539
524
-15
GY
453
460
+7
Stravování
Kapacita školní kuchyně představuje 1 500 obědů.
Počet stravovaných žáků ve šk.r.
celkem
z toho celodenně
(bez obědu)
obědy
Zbývající kapacita je využívána pro vaření obědů pro cizí strávníky.
Doplňková činnost:
strana 60/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Škola provozuje doplňkovou činnost na základě §27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezenou zřizovatelem školy
krajem Vysočina (dodatkem č. 8 zřizovací listiny ze dne 22. 3. 2011 schváleným Zastupitelstvem kraje
Vysočina usnesením č. 0143/02/2011/ZK) v následujícím rozsahu:
1. obráběčství
2. zámečnictví, nástrojářství
3. hostinská činnost
4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, a to pouze:
4.1. testování, měření, analýzy a kontroly
4.2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
5. Čištění a praní textilu a oděvů
6. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Činnosti č. 1 a 2 provozujeme v rámci školních dílen, výhodou je využití strojů v době mimo výuku.
Pod činností č. 3 provozujeme ubytování na domově mládeže a stravování cizích strávníků (cca 200
obědů denně), výhodou je využití volné kapacity uvedených součástí školy, zvyšování zaměstnanosti.
Pod činností č. 4.1. provozujeme 3D tiskárnu, termovizní kameru a vysokorychlostní kameru, výhodou
je využití těchto zařízení v době mimo výuku.
Pod činností č. 4.2.provozujeme vzdělávací kurzy pro firmy, rekvalifikační kurzy např. pro pracovní úřad
apod., výhodou je využití volných prostor kmenových a odborných učeben v době mimo vyučování,
zvyšování prestiže učitelů a zároveň i zvyšování jejich příjmů.
Pod činností č. 5 provozujeme praní a žehlení prádla pro jiné školské organizace ve městě (STŠ Žďár
n.S., Mateřské školy Žďár n.S.), výhodou je využití volné kapacity školní prádelny, zvyšování zaměstnanosti.
Pod činností č. 5 provozujeme pronájmy prostor v době mimo výuku - kmenové učebny a odborné
učebny (např. autoškola, Vysočina Education a ostatní organizace), dále tělocvičnu, tenisové kurty,
posilovny (tělovýchovné organizace města, ale také jednotlivci) atd.
Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
(dále VOŠ a SPŠ) zabezpečuje výchovu a vzdělání v denním i v dálkovém studiu. Dále poskytuje služby ubytovací a
stravovací a volné kapacity u posledně jmenovaných služeb je využíváno i pro potřebu obyvatelstva nejenom kraje
v rámci doplňkové činnosti školy.
VOŠ a SPŠ má 96 stálých zaměstnanců, z toho 58 pedagogických a 38 nepedagogických. Výuku odborných předmětů z části zabezpečují externí učitelé z místních podniků, což je pro odbornou školu nezbytné.
Ve školním roce 2013/2014 ve škole studuje
542 žáků denního studia SPŠ,
123 studentů VOŠ,
14 studentů dálkového studia SPŠ.
Celkově došlo v porovnání se školním rokem 2012/2013 k poklesu o 8 žáků denního studia SPŠ, o 21 studentů
VOŠ, o 24 žáků dálkového studia SPŠ.
2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a
návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku
finančního plánu a
Tento bod zprávy navazuje na tabulku č. 1
strana 61/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Provozní dotace celkem
Výroční zpráva
2013/2014
48 663 468,11 Kč
z toho
-
příspěvek na provoz
účelové příspěvky celkem
7 618 450,00 Kč
41 045 018,11 Kč
v tom
přímé výdaje UZ 33353
35 800 000,00 Kč

mzdové prostředky celkem
26 113 000,00 Kč
-
platy
OOPP

ostatní přímé náklady
-
ONIV – přímé
pojistné
FKSP
z toho
25 713 000,00 Kč
400 000,00 Kč
9 687 000,00 Kč
551 000,00 Kč
8 879 000,00 Kč
257 000,00 Kč
-
Excelence SŠ 2012
UZ 33038
zvýšená dotace na provoz – příjmy z prodeje majetku
9 580,00 Kč
5 110,88 Kč
- Projekt OPVK „ Vzdělávání pedagog. pracovníků v oblasti odborného školství“ reg. č. CZ.1.07/1.3.02/03.0012
14 889,75 Kč
- Projekt OPVK „Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti
CA technologií“ reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0026
607,42 Kč
- Projekt OPVK „Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky“
CZ.1.07/1.1.00/14.0004, UZ 33019
25 217,27 Kč
- Projekt OPVK „NETME Working – inovace a transfer pro strojní
praxi“ reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0046
926 963,82 Kč
- Projekt OPVK „Transformace vzdělávacích programů na
modulární systém s kreditním hodnocením“ reg. č.
CZ.1.07/2.1.00/32.0002, UZ 33019
1 117 750,61 Kč
- Projekt OPVK „Nové směry ve výuce matematiky pro
technické obory“ reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0007
1 148 138,16 Kč
- Projekt OPVK „Cestou kvality k úspěšným maturitám“ reg. č.
CZ.1.07/1.5.00/34.0993, UZ 33031
701 374,00 Kč
- Projekt OPVK „Hodnocení zatížení životního prostředí a optimalizace předvýrobních etap ve výuce technických předmětů“ reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0006,
817 849,30 Kč
- Projekt OPVK „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0003,
477 536,90 Kč
strana 62/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Přímá a provozní dotace včetně grantů byly v hlavní činnosti vyčerpány do výše limitu. Účelové příspěvky byly
čerpány podle jednotlivých UZ. Prostředky na platy (UZ 33353) byly vyčerpány do stanoveného limitu 25 713 tis.
Kč. OPPP (UZ 33353) byly čerpány ve výši limitu 400 tis. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2013
355 865,75 Kč
z toho
-
hlavní činnost
doplňková činnost
0,00 Kč
355 865,75 Kč
Návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku r. 2013
Příděl do rezervního fondu
205 865,75 Kč
Příděl do fondu odměn
150 000,00 Kč
Zisk v doplňkové činnosti je tvořen ziskem z hostinské činnosti (školní jídelna 271 986,62 Kč, ubytování
9 278,41 Kč), z pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor (6 871,96 Kč), testování, měření
(59 291,86 Kč), praní prádla (1 586,90 Kč), mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kursů, školení
(6 850,00 Kč).
3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace (hlavní činnost)
- oblast neinvestiční
Výnosy organizace činily celkem za rok 2013
56 860 652,91 Kč
z toho


z toho
-
dotace od zřizovatele
výnosy z prodeje služeb
stravné žáků středních škol a VOŠ (cena potravin)
stravné zaměstnanci
ubytování žáků středních škol a VOŠ
školné VOŠ
ost. tržby – žáci za služby (refundace)
48 663 468,11 Kč
7 238 174,94 Kč
4 936 037,00 Kč
477 417,94 Kč
538 380,00 Kč
363 300,00 Kč
923 040,00 Kč

výnosy z prodeje materiálu (prodaný materiál – žáci)

čerpání fondů – použití rezervního a investičního fondu

ostatní výnosy

úroky
23 411,65 Kč
907 053,40 Kč
27 846,24 Kč
698,57 Kč
Výnosy z prodeje služeb roku 2013 se snížily proti roku 2012 o 391,2 tis. Kč, kdy snížení je ovlivněno
ostatními tržbami (žáci za služby – refundace). Dále došlo k poklesu výnosů za ubytování a školného. Naopak se
zvýšily výnosy za stravné žáků o 296,1 tis. Kč a výnosy za stravování zaměstnanců o 6,9 tis. Kč.
strana 63/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Porovnání výnosů dle činností s r. 2012:
stravné žáků středních škol a VOŠ (cena potravin)
+ 296 134,00 Kč
stravné zaměstnanci
+ 6 888,81 Kč
ubytování žáků středních škol a VOŠ
- 31140,00 Kč
školné VOŠ
-16 350,00 Kč
ostatní tržby – žáci za služby (refundace)
- 646 695,00 Kč
V roce 2013 došlo při srovnání s rokem 2012 ke zvýšení poskytnutých dotací o 825 tis. Kč, kdy se zvýšily účelové
příspěvky celkem o 830 tis. Kč (tj. o 2,1 %) a poklesl příspěvek na vlastní činnost o 5 tis. Kč (tj. o 0,1 %).
Celkové náklady na hlavní činnost se rovnaly výnosům. V porovnání se skutečností roku 2012 jsou náklady na hlavní činnost v roce 2013 vyšší o 791 tis. Kč (1,4 %). Z jednotlivých nákladů se zvýšily
zejména náklady na opravy a udržování o 180 tis. Kč (28 %), mzdové náklady o 784 tis. Kč( 2,6 %) a
spotřeba materiálu o 558 tis. Kč (9,4 %). Naopak se snížila spotřeba energie (o 0,5%).
Nebyly překročeny žádné závazné ukazatele rozpočtu (limit mzdových prostředků včetně jeho složení). Limit na
platy byl vyčerpán přesně dle stanoveného rozpočtu. Zaměstnancům byly vyplaceny platy ve výši 25 713 tis. Kč
(UZ 33353), platy ve výši 7,1 tis. Kč (UZ 33038 Excelence SŠ 2012),dále platy 734 tis. Kč (projekty OPVK), 875 tis.
Kč (doplňková činnost), 279 tis. Kč (jiné zdroje). Dále byl použit fond odměn ve výši 151 tis. Kč.
OPPP (UZ 33353) byly vyčerpány ve výši 400 tis. Kč, dále byly čerpány OPPP z projektů OPVK (2 955
tis. Kč), z doplňkové činnosti (63 tis. Kč) a z jiných zdrojů (34 tis. Kč).
Celoročně se snížil přepočtený počet pracovníků o 0,323 úvazku, průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků v organizaci se zvýšil proti roku 2012 o 696 Kč na 30 961 Kč. U nepedagogických
zaměstnanců došlo ke snížení průměrného platu ve srovnání s minulým obdobím o 123 Kč na 15 178
Kč.
- oblast investiční
Zdroje na investiční činnost získává naše organizace z investičního fondu, který je naplňován
- vlastními odpisy organizace
- dotací od zřizovatele.
V roce 2013 byl investiční fond tvořen odpisy ve výši 1 717 358,60 Kč. Dotace od zřizovatele nebyla
v roce 2013 poskytnuta.
Předepsaný odvod z odpisů (z investičního fondu) ve výši 522 000,00 Kč byl odveden na účet zřizovatele.
Čerpání investičního fondu v roce 2013:
vzduchotechnická jednotka do chemické laboratoře
Částka
110 658,10 Kč
strana 64/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
rozvody vzduchotechniky (technické zhodnocení)
Stavební úpravy dvou učeben a kabinetu pro výuku cizích jazyků (technické zhodnocení)
Výroční zpráva
2013/2014
36 647,30 Kč
521 040,52 Kč
Výše nakoupený DHM a technické zhodnocení byly pořízeny:
Částka
z vlastních zdrojů
668 345,92 Kč
Dále byly prostředky investičního fondu použity na opravy a udržování
(malby a nátěry v budově školy a domova mládeže)
130 497,27 Kč
Celkové čerpání investičního fondu k 31.12.2013
798 843,19 Kč
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2013
831 824,53 Kč
V rámci investiční výstavby bylo z prostředků zřizovatele realizováno technické zhodnocení - rekonstrukce sítí, kdy
byly provedeny nové zemní rozvody elektroinstalace a osazeny 2 ks jisticích skříní, páteřního rozvodu pitné a požární vody včetně vodoměrné šachty. Hodnota technického zhodnocení byla 2,3 mil. Kč, majetek byl zařazen do
užívání 1. 9. 2013.
Vyhodnocení finančního hospodaření doplňkové činnosti v r. 2013
Hospodaření doplňkové činnosti v r. 2013 vykazuje zisk 355 865,75 Kč (tabulka č. 5).
Doplňková činnost je pro naši organizaci právě v době snižování rozpočtu z úrovně zřizovatele velice důležitým
zdrojem finančních prostředků.
4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek
Na základě příkazu ředitele školy byla ke dni 31. 12. 2013 provedena inventarizace majetku a zásob dle jednotlivých součástí školy. Příkaz ředitele školy vycházel ze zpracované směrnice k inventarizaci majetku. Inventarizační
rozdíly nebyly zjištěny. Majetek je průběžně opravován, nepoužitelný je vyřazován. Vyřazený majetek je nabízen
ostatním organizacím kraje prostřednictvím „Aktuální nabídky nepotřebného majetku“ na internetových stránkách
kraje Vysočina. Neopravitelný a nepotřebný majetek byl likvidační komisí navržen k prodeji nebo byl určen způsob
likvidace.
Celkový stav majetku k 31. 12. 2013
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
účet 013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018
Dlouhodobý hmotný majetek (stavby)
87 466,00 Kč
1 202 790,70 Kč
55 192 473,34 Kč
strana 65/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
účet 021
Dlouhodobý hmotný majetek
25 096 050,74 Kč
(movité věci nad 40 tis. Kč)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20 832 286,12 Kč
(movité věci do 40 tis. Kč)
Pozemky
1 932 505,00 Kč
účet 031
Celková hodnota majetku
104 343 571,90 Kč
Zásoby byly na účetní stav odsouhlaseny. Největší podíl zásob je ve školní kuchyni. Stav zásob je úměrný
k plynulému chodu školní kuchyně.
Při vymáhání pohledávek je postupováno v souladu s Metodickým návodem pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina.
5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem
na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013
Na základě vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. a pravidel kraje Vysočina k zavedení systému finanční kontroly u PO zřizovaných krajem Vysočina schválených RK dne 8. 4. 2003 předkládáme roční zprávu o výsledcích finanční kontroly za
rok 2013.
S ohledem na výše uvedené usnesení RK ze dne 8. 4. 2003, zpracovala naše organizace „Směrnici ředitele
k zajištění a fungování řídící kontroly“, dle zákona č. 320/2001 Sb. a plán kontrolní činnosti pro školní rok
2012/2013 a 2013/2014. Z uvedených plánů bylo v roce 2013 provedeno celkem 39 kontrol.
Z toho na úsecích:
Plán
Skutečnost
provozní a ekonomický
10
7
pedagogický SOŠ
6
4
dílny, VOŠ
4
4
domov mládeže
11
9
školní jídelna
13
13
Celkem
44
39
Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení při
přípravě finančních a majetkových operací
 před jejich schválením (předběžná)
strana 66/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
 při průběžném sledování uskutečněných operací (průběžná)
 po jejich vypořádání (následná)
 namátková (nepravidelná).
Vedoucí úseků školy (provozně ekonomický, pedagogický SOŠ, dílen a VOŠ, domova mládeže, školní jídelny) zpracovali konkrétní časové plány kontrol. Z kontrol byly zpracovány zprávy o výsledku kontroly včetně shrnutí nedostatků, opatření a termínů odstranění.
Systém kontrolní činnosti i v roce 2013 opět přinesl řadu pozitivních zkušeností jako např.
-
odstranil drobné finanční nedostatky, ostatní nedostatky a případné potřebné náležitosti byly na místě odstraňovány,
každý vedoucí úseku přistupuje k plnění stanovených úkolů s větší odpovědností za svůj úsek,
kontrola sledovala plnění zadaných úkolů z pedagogických a provozních porad.
V roce 2013 v naší organizaci proběhly tři kontroly:

11. a 16. 4. 2013 – Česká školní inspekce Kraje Vysočina
Předmětem kontroly bylo finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2012 (materiál ze dne
21.1. 2013), dále kontrola výkazu zisku a ztrát sestavený k 31.12. 2012 (materiál ze dne 24.1. 2013) a
kontrola zprávy o činnosti za rok 2012 (materiál ze dne 1.3. 2013). Nebyla uložena žádná nápravná
opatření.

17. 10. 2013 - veřejnosprávní kontrola
Na základě pověření ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina č.43/13 a č.52/13 byla provedena průběžná veřejnoprávní kontrola projektu č. CZ.1.7/1.1.36/01.0007 „Nové směry ve výuce matematiky pro
technické obory“. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dopis ze dne 5. 11. 2013 - veřejnosprávní kontrola
Při realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 „Inovace vzdělávacích programů na VOŠ a
SPŠ Žďár nad Sázavou“ bylo zjištěno, že naše organizace nepostupovala v souladu s čl. VI odst. 15
Smlouvy o realizaci grantového projektu ze dne 5. 2. 2009 a dle čl. X odst. 6 Smlouvy byla uložena
smluvní pokuta ve výši 1%o z celkových způsobilých výdajů projektu za každý den prodlení. Výše
smluvní pokuty představovala částku 11 883,16 Kč.
6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 4:
12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Výuka na naší VOŠ prezentována na konferenci Mechanical and Airspace Engineering
v Moskvě. V průběhu prázdnin se v Moskvě konala mezinárodní vědecká konference Mechanical and
Airspace Engineering, pořádaná organizací SCIEI - Science and Engineering Institute. Konference se
zúčastnil Ing. Bc. Karel Dvořák, který v odborné sekci „Design and Manufacturing“ ve svém příspěvku
„Management of parametric CAD models by external tools“ představil progresivní metody tvorby a
editace digitálních modelů konstrukčních řešení s vazbou na metody realizované v rámci projektové
výuky PLM technologií na VOŠ. Konferenční příspěvek je zveřejněný v odborném časopise Applied Mechanics and Materials. Představená problematika je výsledkem odborné spolupráce VOŠ a SPŠ s průmyslovým sektorem. Postupy nasazované v průmyslové praxi a implementovné do výuky zvyšují úroveň
znalostí studentů a absolventů informačně strojírenských oborů, což zvyšuje jejich možnosti uplatnění v
profesní praxi po absolvování studia.
strana 67/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Ing. Bc. Karel Dvořák na konferenci Mechanical and Airspace Engineering v Moskvě
Projekt „Kroužky“. Dne 01.09.2014 se naše škola jako partner zapojila do projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Projekt je realizován ve spolupráci s mnoha středními školami v
kraji. Cílem naší části projektu je vybavení a provoz 5 technických kroužků, pořádání technických exkurzí a přednášek. Jako partneři ze ZŠ jsou zapojeny ZŠ Bobrová, obě ZŠ z Nového Města na Moravě, 2.,
4. a 5. ZŠ Žďár n. S. Projekt bude realizován do 30.06.2015.
Ve spolupráci s Vysočina Education se naše škola zapojila do projektů CLIL a Využití ICT ve výuce.
Výuka základních pojmů v anglickém jazyce v předmětech biologie a zeměpis rozšíří u našich žáku a
studentů pohled na praktické využití cizího jazyka.
Dne 1. 3. 2010 se naše škola zapojila do projektu „Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky“. Projekt je realizován ve spolupráci se Střední školou obchodu a služeb v Jihlavě a dalšími deseti
středními školami v kraji. Cílem projektu je natočení krátkých cizojazyčných filmů s profesní tematikou
využitelných ve výuce na školách.
V únoru 2012 se naše škola zapojila jako partner VUT Brno do projektu „NETME Working, inovace a
transfer pro strojní praxi“. Jde především o praxe studentů naší VOŠ na odborných pracovištích VUT
Brno. Celkový rozpočet projektu je 39 mil. Kč, pro naši školu byla vyčleněna částka 1.780 000 Kč.
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou je aktivně zapojena do projektu ENERSOL. Jedná se o program úspory
energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě. Žáci a studenti naší školy se pravidelně
účastní soutěže Enersol, kde se umísťují na předních místech. Škola je jedním z 48 členů občanského
sdružení Asociace Enersol v ČR.
Pracovníci naší školy se zapojili do projektu IQ Industry. Jedná se o navázání spolupráce s podniky
regionu za účelem výměny zkušeností, pořádání odborných přednášek a vzájemné pomoci.
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou je zapojena do projektu UNIV 2
KRAJE. Příjemcem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Zaměřením projektu je
zvýšení kvality nabídky vzdělávání dospělých. Cílem projektu je vytvoření sítě škol, modulární příprava
programů, zvýšení kompetencí dalšího vzdělávání, informační podpora. Škola v rámci tohoto projektu
neustále nabízí tři vzdělávací programy - „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“, „Mechatronika a programování“, „Počítačová podpora konstruování pomocí 2D a 3D technologií“.
Kurz – Technika pro nákupčí. Škola nabízí program dalšího vzdělávání s prezenční délkou studia 32
hodin rozdělených do tematických celků technická dokumentace, technika o materiálech, stroje a technické vybavení, technologie výroby. Program byl odpilotován firmou Wera Werk s.r.o. Bystřice nad
Pernštejnem.
strana 68/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Pro zaměstnance naší školy pořádáme výukové kurzy angličtiny. Ve školním roce 2013 – 2014 bylo
ve dvou úrovních zapojeno celkem 19 pracovníků.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou je zapojena do vzdělávání učitelů
automatizace a účastní se vzdělávacích seminářů, které pořádá Českomoravská společnost pro
automatizaci a technické vysoké školy.
Kurz – 3D projektování. Škola realizuje program dalšího vzdělávání pro konstrukční firmy. Prezenční
délka studia je 20 hodin rozdělených do tematických celků. Program byl odpilotován firmou KOMA, Ing.
Pavel Kliment.
14. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením
Zdroj financování:
OP VK, MŠMT
Celkový rozpočet:
2 776 000,- Kč
Dne 1.1.2012 byl zahájen projekt na VOŠ, jehož cílem je transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením. Projekt byl dokončen 31.8.2013, nachází se v době udržitelnosti.
NETME Working – inovace a transfer pro strojní praxi
Zdroj financování:
OP VK, MŠMT
Celkový rozpočet:
39 mil. Kč, pro naši školu 1.780 000,- Kč
NETME Working vytváří strukturu zaměřenou na vytváření a řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce
odborných výzkumných týmů VUT v Brně zapojených do projektu regionálního VaV centra NETME s
dalšími subjekty z řad vzdělávacích institucí a se subjekty ze soukromého sektoru, které jsou přímo
orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství. Projekt byl zahájen dne 1.3.2012 a byl
ukončen 28.2.2014.
Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory
Zdroj financování:
OP VK, Kraj Vysočina
Celkový rozpočet:
2 759 000,- Kč
Dne 1.6.2012 byl zahájen projekt se zaměřením na výuku matematiky. Jedná se především o vytvoření
a modernizaci výukových materiálů pro žáky a studenty naší školy. Projekt bude ukončen 30.9.2014.
Cestou kvality k úspěšným maturitám
Zdroj financování:
OP VK
Celkový rozpočet:
1 739 128,- Kč
Dne 1.9.2012 byl zahájen projekt, jehož cílem je zvyšovat kvalitu a zlepšovat podmínky výuky formou
čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, finanční gramotnosti, využití ICT technologií. Projekt
byl ukončen 31.8.2014.
Hodnocení zatížení životního prostředí a optimalizace předvýrobních etap ve výuce technických předmětů
Zdroj financování:
OP VK, Kraj Vysočina
strana 69/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Celkový rozpočet:
Výroční zpráva
2013/2014
2 640 000,- Kč
Dne 1.6.2013 byl zahájen projekt, který řeší problematiku rozvoje kompetencí v oblasti moderních
technologií, které umožňují analyzovat zatížení životního prostředí již na úrovni návrhu výrobku a promítnout jej dále do optimalizace technologické přípravy výroby, kontroly a hodnocení kvality. Projekt
bude ukončen 31.12.2014.
Od myšlenky k výrobku
Zdroj financování:
ROP Jihovýchod
Celkový rozpočet:
6 500 000,- Kč
Dne 1.10.2012 byl zahájen investiční projekt, který řeší technické vybavení školy (3D scanner, 3D tiskárna, CNC frézka). Projekt bude ukončen 31.12.2014.
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Zdroj financování:
OP VK
Celkový rozpočet:
6 508 592,- Kč
Dne 1.5.2013 byly zahájeny přípravy projektu, který řeší volnočasové aktivity žáků naší školy společně
se žáky ZŠ. Projekt bude ukončen 30.6.2015.
Od myšlenky k výrobku 2
Zdroj financování:
ROP Jihovýchod
Celkový rozpočet:
4 980 000,- Kč
Dne 7.10.2013 byl zahájen investiční projekt, který řeší technické vybavení školy. Centrum obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaický panel, sluneční kolektor, řízení a regulace) v částce
4,48 mil. Kč a digitální osciloskop v částce 0,5 mil. Kč.
ICT nás baví
Zdroj financování:
OP VK
Celkový rozpočet:
617 000,- Kč
Dne 28.4.2014 bylo podepsáno čestné prohlášení o partnerství a zahájeny přípravy projektu, který řeší
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Osmnáct učitelů bude vybaveno notebooky a projdou vzdělávacími kurzy dle jejich profesního zaměření. Projekt bude ukončen 30.6.2015.
15. Spolupráce se sociálními partnery
Naše škola rozvíjí spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v regionu, jako jsou ŽĎAS, a.s., DEL,
a.s., Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o., HETTICH ČR, k.s., MEDIN, a.s., TOKOZ, a.s., PBS Velká
Bíteš, a.s., CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK, s. r. o., a celá řada dalších. V průběhu školního roku proběhlo několik setkání zástupců jednotlivých firem s vedením školy. Jednání byla zaměřena na poskytování
informací o organizaci výuky na naší škole a o tvorbě školních vzdělávacích programů. Byly též projednány možnosti další spolupráce mezi školou a firmami. Cílem výše uvedených aktivit naší školy je zapracovat získané poznatky do výchovně vzdělávací práce a školních vzdělávacích programů, stanovit
obsah přípravy a tím přiblížit výuku praktickým potřebám.
Škola je jedním ze zakládajících členů Sdružení pro zavádění standardu průmyslové automatizační sběrnice AS-i do praxe, členství sponzoruje česká pobočka německé firmy Ifm-electronic. Členy
sdružení jsou vysoké školy a elektrotechnické firmy. www.as-interface.cz
strana 70/71
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2013/2014
Spolupráce s centrem prevence Ponorka. Jedná se o spolupráci v oblasti dotazníkových šetření
našich žáků a studentů, návštěvě dne otevřených dveří v centru Ponorka apod.
V průběhu školního roku 2013/14 proběhly besedy pro žáky 1. a 2. ročníku na téma problematiky návykových látek. Besedy organizuje pro školu Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Jsme i nadále zapojeni v celostátním programu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. Třídíme odpad, elektrické přístroje a baterie odevzdáváme společnosti Asekol.
Významnou aktivitou je odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků SŠ a studentů VOŠ ve firmách. Zkušenosti
z uplynulých let ukazují, že praxe je velkým přínosem nejen pro žáky, ale také pro naši školu. Došlo k
významnému prohloubení spolupráce a k posílení zpětné vazby při posuzování úrovně vědomostí a dovedností absolventů, které jsou firmami hodnoceny velmi dobře.
Spolupráce se ZŠ. Popularizovat matematiku i mezi žáky základních škol bylo účelem tematických
přednášek, které se konaly v kinosále naší školy. Účastníky byli žáci 4.ZŠ Švermova ze Žďáru nad Sázavou. Přednášky jsou součástí naplňování grantového projektu "Nové směry ve výuce matematiky pro
technické obory".
Ukázková hodina matematiky pro žáky ZŠ
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou proběhly v průběhu měsíce února a března
2013 pro žáky čtvrtých ročníků semináře zaměřené na problematiku úřadu práce. Přednášející
seznámil žáky s problematikou trhu práce prostřednictvím praktických zkušeností. Seminář byl velkým
přínosem především pro žáky, kteří si budou po absolvování SPŠ hledat a zajišťovat zaměstnaní.
Spolupráce s vyššími a vysokými školami
Spolupráce s vyššími a vysokými školami je popsána v bodě 9.6 této výroční zprávy.
Spolupráce VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavu s odborovou organizací
Odborová organizace na naší škole má s vedením školy velmi dobré vztahy. Vedení školy velice úzce
spolupracuje s odborovou organizací na tvorbě kolektivní smlouvy. Veškeré změny a úpravy kolektivní
smlouvy jsou vždy předem projednány. Odborová organizace je pravidelně seznamována s důležitými
informacemi o chodu naší příspěvkové organizace.
Škola společně s odborovou organizací řeší veškeré personální změny zaměstnanců. Vedení školy respektuje a vytváří podmínky odborové organizaci pro účast na výborových schůzích a dalších akcích
uskutečňovaných vyššími orgány. Zároveň má vždy zájem být informována o aktuálním dění a plánovaných akcích.
strana 71/71
Download

Výroční zpráva 2013/2014 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou