Nové vyhledávání v portálu Medvik – uživatelský manuál
Pracovní verze
Národní lékařská knihovna
2012-04-13
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo
komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
Obsah
Co je portál Medvik? ............................................................................................................................... 3
Kde najít nové vyhledávací rozhraní? ...................................................................................................... 3
V čem lze vyhledávat? ............................................................................................................................. 3
Úvodní stránka ........................................................................................................................................ 4
Vyhledávání ............................................................................................................................................. 6
Jednoduché hledání ............................................................................................................................ 6
Hledání ve vybraných polích – Najít konkrétní.................................................................................... 7
Pokročilé hledání ............................................................................................................................... 10
Rejstříky ............................................................................................................................................. 13
Rejstřík deskriptorů MeSH............................................................................................................. 13
Výsledky vyhledávání v rejstříku MeSH ......................................................................................... 14
Práce s vybranými deskriptory MeSH............................................................................................ 15
Rejstřík autorů ............................................................................................................................... 17
Výsledky vyhledávání v rejstříku autorů........................................................................................ 17
Rejstřík předmětů .......................................................................................................................... 19
Rejstřík zdrojových dokumentů..................................................................................................... 20
Výsledky vyhledávání v rejstříku zdrojových dokumentů ............................................................. 21
Rejstřík názvů ................................................................................................................................ 21
Rejstřík nakladatelů ....................................................................................................................... 22
Autoři ................................................................................................................................................. 22
Témata............................................................................................................................................... 23
Prohlížení MeSH ................................................................................................................................ 24
Rešeršní historie ................................................................................................................................ 25
Výsledky vyhledávání ............................................................................................................................ 26
Možnosti upřesňování dotazu ........................................................................................................... 26
Odebírání filtrů .................................................................................................................................. 27
Uložení dotazu do rešeršní historie................................................................................................... 28
Práce se záznamy .............................................................................................................................. 28
Možnosti záznamu............................................................................................................................. 30
Detailní zobrazení záznamu............................................................................................................... 33
Použití schránky – tisk a export záznamů.......................................................................................... 36
Co je portál Medvik?
Portál Medvik, jehož tvůrcem je Národní lékařská knihovna (NLK), umožňuje vyhledávat v katalozích
NLK a dalších knihoven připojených v systému Medvik, dále v databázi Bibliografia Medica
Čechoslovaca (BMČ), české verzi MeSH a v souborech autorit vytvářených NLK.
Kde najít nové vyhledávací rozhraní?
Nové rozhraní je k dispozici na stránce http://www.medvik.cz/bmc. Z hlavní stránky portálu Medvik
je přístupné pod záložkou BMČ v levém menu, z webové stránky NLK z nabídky v prostřední části
stránky nebo pod záložkou Bibliografia medica v menu Katalogy a databáze. Zatím slouží toto
rozhraní pouze pro vyhledávání, zjišťování dostupnosti, rezervace a objednávání dokumentů
k vypůjčení je zajištěno prostřednictvím propojení s původní verzí portálu Medvik.
V čem lze vyhledávat?
Prostřednictvím nového rozhraní lze vyhledávat v:
-
katalogu NLK, OVI a ÚHKT, který obsahuje záznamy knih, periodik, výzkumných zpráv,
audiovizuálních a elektronických dokumentů z fondu těchto institucí,
databázi Bibliografia medica Čechoslovaca obsahující záznamy článků z českých časopisů a
sborníků a také články českých autorů publikované v zahraničních zdrojích,
České verzi tezauru MeSH (Medical Subject Headings),
databázi jmenných autorit, ve které je možné u vybraných autorů najít také biografické údaje.
Úvodní stránka
Jednoduché hledání
Menu
Kontextová
nápověda
Na úvodní stránce nového vyhledávání naleznete:
Menu
-
Úvod – návrat na úvodní obrazovku
Pokročilé hledání – formulář pro pokročilé hledání s možností výběru z více polí a kombinace
více podmínek vyhledávání, rejstříky, rešeršní historie
Autoři – vyhledávání autorů, návrat k poslednímu výsledku vyhledávání autorů
Témata – vyhledávání deskriptorů MeSH, klíčových slov, předmětových hesel, klíčových slov,
návrat k poslednímu výsledku vyhledávání témat
Prohlížení – prohlížení stromové struktury tezauru MeSH.
Výsledky – návrat k výsledkům posledního dotazu
Schránka – slouží k dočasnému uložení záznamů a jejich exportu/tisku
Jednoduché hledání – formulář pro jednoduché hledání, kam je možné zapsat klíčová slova či jiný
údaj pro vyhledávání
Online zdroje NLK
-
-
-
Portál E-zdrojů – zjišťování dostupnosti elektronických časopisů v licencovaných i volně
dostupných zdrojích, zjišťování dostupnosti tištěných časopisů v katalogu NLK a v souborném
katalogu zahraničních lékařských periodik
Digitální archiv Kramerius – digitalizovaná tištěná periodika a monografie, digitalizované
staré tisky, elektronické časopisy, závěrečné grantové zprávy, konferenční materiály. Obsah
archivu je získáván z digitalizačních aktivit NLK, replikací dat z jiných archivů a repozitářů, z
volně přístupných zdrojů zveřejněných pod licencí CreativeCommons nebo na základě
uzavření licenční smlouvy s NLK.
Centrální vyhledávání MedGate – jednoduchý nástroj umožňující vyhledávání ve vybraných
elektronických zdrojích, které NLK předplácí, nebo jsou volně dostupné.
EZB-NLK - zjišťování dostupnosti elektronických časopisů v licencovaných i volně dostupných
zdrojích
Základní informace – odkazy na základní informace o NLK
Novinky – novinky NLK, lze odebírat jako RSS kanál
Najít konkrétní ... - hledání ve vybraných polích – formuláře pro hledání v nejčastěji používaných
polích – název, časopis, předmět, autor a akce.
Vyhledávací plugin – možnost nainstalovat si do prohlížeče vyhledávací lištu pro Medvik, která
umožňuje kdykoliv zadat jednoduchý dotaz do Medviku, i když se pohybujete na jiných webových
stránkách.
Vyhledávání
Jednoduché hledání
Formulář pro jednoduché hledání se společně s menu zobrazuje na všech stránkách nového
vyhledávacího prostředí. Vyhledávání probíhá v celém záznamu, proto je možné do formuláře zadat
kromě klíčových slov také např. jméno autora, název či ISSN časopisu, ISBN knihy aj. Pokud zadáte
více slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND, tzn. systém vyhledá pouze záznamy,
které obsahují všechna zadaná slova v libovolném poli v libovolném pořadí. Některá jedno a
dvoupísmenná slova, zejména předložky, a také číslice jsou při vyhledávání automaticky vynechána
(jedná se o tzv. stop-slova).
Výsledkem hledání jsou záznamy dokumentů odpovídajících zadanému dotazu, s nimiž je možné dále
pracovat.
Tipy pro vyhledávání
Klíčová slova můžete zadávat v češtině i v angličtině, systém využívá při vyhledávání i
anglických variant deskriptorů MeSH.
Lze používat operátory OR a NOT - ty však musíte do dotazu zapsat.
Při zadávání dotazu můžete použít * pro pravostranné rozšíření, např. lumb* vyhledá
záznamy obsahující slova lumbální, lumbalgie, lumbago, lumboischialgie aj.
Chcete-li vyhledat přesnou frázi, použijte uvozovky, např. „klasifikace nemocí“.
Pokud chcete vyhledávat název dokumentu, konkrétního autora, časopis, předmět
(deskriptor MeSH, klíčová slova) nebo akci, použijte Najít konkrétní.... Chcete-li přesto použít
jednoduché hledání pro hledání autora, zadejte jméno ve tvaru Příjmení, Jméno. Pokud
zadáte pouze příjmení, v případě běžného příjmení dostanete příliš mnoho nerelevantních
výsledků. Iniciály nelze zadat, systém je bude při vyhledávání ignorovat.
Nenajde-li systém žádné záznamy, můžete využít Centrální vyhledávání MedGate (pouze pro
registrované čtenáře NLK) – vyhledávání v zahraničních databázích.
Hledání ve vybraných polích – Najít konkrétní
Pro hledání v nejčastěji používaných polích jsou na úvodní stránce připraveny následující formuláře:
Název - vyhledá záznamy publikací s odpovídajícím názvem nebo slovy z názvu.
Tipy pro vyhledávání
Zadáte-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND.
Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu zapsat.
Při zadávání dotazu můžete použít * pro pravostranné rozšíření, např. lumb* vyhledá
záznamy dokumentů s názvem obsahujícím slova lumbální, lumbalgie, lumbago,
lumboischialgie aj.
Chcete-li vyhledat přesnou frázi, použijte uvozovky, např. „klasifikace nemocí“.
Časopis - vyhledá časopisy, jejichž záznamy (nejen názvy) obsahují zadané slovo nebo slova, zkratku,
ISSN atd.
Předmět - vyhledá deskriptory (hesla) MeSH, klíčová slova nebo obory NLK z předmětového rejstříku,
které začínají zadaným slovem.
Tipy pro vyhledávání
Dotaz můžete zadat v češtině i v angličtině, systém vyhledává i v anglické verzi MeSH.
Můžete použít * pro pravo- i levostranné rozšiřování, např. laparo* vyhledá deskriptory
(hesla) laparoskopie nebo cholecystektomie laparoskopická, *skopie vyhledá deskriptory
(hesla) angioskopie, artroskopie atd.
Výsledkem vyhledávání je seznam předmětů odpovídajících zadání. Klíčová slova a předmětová hesla
jsou volně tvořená, nestandardizovaná, proto se u nich objevuje označení [neautoritní forma].
Kliknutím na záhlaví se zobrazí detailní záznam deskriptoru, hesla nebo klíčového slova. Pokud si
chcete přímo prohlédnout záznamy indexované daným heslem, použijte možnost prohlédnout.
Chcete-li vybrané heslo použít pro vyhledávání a dotaz uchovat, klikněte na použít, dotaz se uloží do
rešeršní historie v Pokročilém hledání, kde s ním můžete dále pracovat.
Autor - vyhledá jméno v rejstříku autorů podle zadaných kritérií.
Tipy pro vyhledávání
Dotaz zadejte ve tvaru Příjmení, Jméno - pokud neznáte celé znění jména, můžete použít
pouze iniciálu (bez tečky), např. Novák, Pavel, případně Novák, P, nebo pouze příjmení ,
např. Novák
Výsledkem vyhledávání je seznam autorů odpovídajících zadání. Autoritní forma je ověřená podoba
jména doplněná o biografické či profesní údaje, neautoritní forma je neověřená podoba jména
převzatá z publikace, přičemž nebylo možné zjistit, zda se jedná o téhož autora jako v případě
autoritní formy.
Kliknutím na jméno se zobrazí podrobný záznam. Chcete-li si prohlédnout záznamy publikací
vybraného autora či o autorovi, použijte prohlédnout. Chcete-li vybrané jméno použít pro
vyhledávání a dotaz uchovat, klikněte na použít, dotaz se uloží do rešeršní historie v Pokročilém
hledání, kde s ním můžete dále pracovat.
Akce - vyhledá záznamy sborníků z konference či jiné odborné akce, které jsou ve fondu NLK.
Pokročilé hledání
Návrat k úvodnímu
formuláři pro
pokročilé hledání
Prohlížení a
prohledávání
rejstříků
Formulář pro zadávání více podmínek vyhledávání. Je
možné vybírat z nabídky polí pro vyhledávání. Řádky lze
přidat pomocí ikony + a jsou kombinovány pomocí
operátoru AND.
Vymazání rešeršní historie,
otevření prázdného
formuláře pro pokročilé
hledání.
Rozšířené možnosti
vyhledávání.
Pokročilé hledání má několik součástí:
Úvod – základní formulář pro pokročilé hledání umožňující při zadání dotazu kombinovat více
podmínek. Jednotlivé řádky jsou defaultně spojeny operátorem AND.
Zpět – návrat k úvodnímu formuláři pro pokročilé hledání.
Více… – rozšířené možnosti vyhledávání.
Rejstříky – prohlížení a prohledávání vybraných rejstříků.
Nové hledání – vymaže všechny předchozí dotazy a otevře nový formulář pro Pokročilé hledání.
V úvodním formuláři pro pokročilé hledání můžete volit z následující nabídky:
Kdekoliv – hledá záznamy, v nichž je klíčové slovo/slova obsaženo v kterémkoliv poli, např. v názvu,
deskriptorech MeSH, abstraktu aj. Zadáte-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena
operátorem AND. Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu zapsat. Při zadávání
dotazu můžete použít * pro pravostranné rozšíření, např. lumb* vyhledá záznamy dokumentů
obsahující slova lumbální, lumbalgie, lumbago, lumboischialgie aj. Chcete-li vyhledat přesnou frázi,
použijte uvozovky, např. „klasifikace nemocí“.
Název – hledá záznamy podle názvu či slov z názvu. Pravidla pro zápis dotazu jsou stejná jako u
možnosti Kdekoliv.
Autor – hledá záznamy podle autora. Do jednoho řádku můžete zadat pouze jedno jméno, ve
formátu Příjmení, Jméno/Iniciály, např. Novák, Pavel, případně Novák, P nebo Novák.
MeSH – hledá záznamy obsahující zadané slovo/slova jako deskriptor/část deskriptoru (či
nedeskriptoru) MeSH. Např. na dotaz stomie budou vyhledány záznamy obsahující deskriptor
chirurgické stomie. Při zadávání dotazu můžete použít * pro pravostranné rozšíření, např. artro*
vyhledá záznamy obsahující hesla artroplastika, artroskopie, artrodéza aj.
Předmět – hledá záznamy obsahující zadané slovo/slova jako heslo/část hesla MeSH,
nestandardizované klíčové slovo, předmětové heslo nebo obor NLK. Pravidla pro zápis dotazu jsou
stejná jako u možnosti Kdekoliv.
Časopis/zdroj – hledá záznamy článků ze zadaného časopisu, hledání probíhá podle počátečních slov
z názvu, případně zkratky. Např. gynekologie vyhledá články z časopisu Gynekologie po promoci (ale
ne Česká gynekologie, Aktuální gynekologie a porodnictví aj.), gynekol* vyhledá články z časopisu
Gynekolog, Gynekologie po promoci. Lze použít * i pro levostranné rozšíření, např. *gynekologie
vyhledá záznamy článků z časopisů Česká gynekologie, Aktuální gynekologie a porodnictví,
Praktická gynekologie i Gynekologie po promoci. Chcete-li použít zkratku časopisu, zapište např.
prakt* gyn*.
Nakladatel – hledá záznamy podle počátečních slov z názvu nakladatele, např. společnost vyhledá
záznamy dokumentů vydaných Společností všeobecného lékařství, Společností pro léčbu závislosti
na tabáku aj. Lze použít * pro levo- i pravostranné rozšíření dotazu. Např. společ* vyhledá záznamy
dokumentů vydaných Společností všeobecného lékařství i Společenstvím AA, *společnost vyhledá
záznamy dokumentů vydaných Českou transplantační společností, Českou společností dětské
oftalmologie a strabologie aj. i Společností všeobecného lékařství.
ISSN – hledá záznam časopisu podle ISSN.
ISBN – hledá záznam knihy podle ISBN.
Č. grant. zpr. – hledá záznam grantové zprávy podle čísla, např. NO7346. Pokud si nejste jisti
způsobem zápisu čísla, můžete použít např. *7346
Edice – hledá záznamy dokumentů podle slov z názvu edice. Lze použít * pro pravostranné rozšíření.
Např. gynekol* vyhledá záznamy dokumentů z edice Moderní gynekologie a porodnictví, Praktická
gynekologie, Gynekolog i Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.
Signatura – hledá podle signatur NLK, OVI, ÚHKT, např. K 81148, lze použít * pro levo- i pravostranné
rozšíření, např. *81148 nebo K8114*.
Signatura NLK – hledá podle signatury NLK, např. K 81148, lze použít * pro levo- i pravostranné
rozšíření, např. *81148 nebo K8114*.
Afiliace – hledá záznamy článků podle slov z afiliace (pracoviště autora). Můžete použít * pro
pravostranné rozšíření, např. imunolog* vyhledá záznamy článků, kde pracoviště autora je Ústav
klinické imunologie a alergologie nebo Imunologický ústav. Lze použít uvozovky pro frázi, např.
„ústav klinické imunologie“.
Výsledek hledání se zobrazí jako součást rešeršní historie. Pro zobrazení záznamů klikněte na zobraz.
Pokročilé hledání nabízí i další možnosti vyhledávání defaultně skryté po odkazem Více...
Tyto možnosti neslouží jako filtry dotazu zadaného do úvodního formuláře, ale jako samostatné
dotazy, které se zobrazí v rešeršní historii. Chcete-li je použít jako filtr, využijte možností rešeršní
historie pro kombinaci dotazů.
Rejstříky
Součástí Pokročilého hledání je také možnost prohlížení a prohledávání následujících rejstříků:
Rejstřík deskriptorů MeSH
V rejstříku můžete buď vyhledávat, nebo jej prohlížet abecedně. Výsledkem vyhledávání jsou jednak
deskriptory obsahující zadané klíčové slovo, dále deskriptory, u nichž je klíčové slovo obsaženo
v nepreferovaném termínu (nedeskriptoru) a související deskriptory. Např. na dotaz pacienti budou
nalezeny deskriptory nemocnice a pacienti – vztahy, pacienti, pacienti – identifikační systémy atd.,
ale i důvěrnost informací (užívá se pro pacienti – důvěrnost dat) a karanténa (související s pacienti –
izolace).
Při zadávání dotazu můžete zvolit jeden z těchto způsobů vyhledávání (pokud chcete vyhledávat bez
ohledu na diakritiku, zaškrtněte políčko ignorovat diakritiku):
kdekoliv – hledá zadané klíčové slovo kdekoliv v deskriptoru, nedeskriptoru či příbuzném
deskriptoru. Lze použít * pro pravostranné rozšíření, např. pacient* vyhledá deskriptory analgézie
řízená pacientem, denní péče o pacienty atd. Pokud zadáte více klíčových slov současně, jsou
automaticky spojena operátorem AND. Např. pacient* vztahy vyhledá deskriptory lékař a pacient –
vztahy, nemocnice a pacienti – vztahy. Můžete použít i operátory OR a NOT, např. pacient (lékař OR
sestra) vyhledá deskriptory lékař a pacient – vztahy, zdravotní sestra a pacient – vztahy. Pro fráze je
možné použít uvozovky, např. „objednávání pacientů“.
rozšířeno zprava – vyhledá deskriptory (i nedeskriptory), které začínají zadaným klíčovým slovem.
Není nutné zadávat * pro pravostranné rozšíření. Např. na dotaz kloub budou vyhledány deskriptory
artritida (užívá se pro kloub – zánět), kloub prstu nohy, kloub prstu ruky, kloubní deformity získané
atd.
rozšířeno volně – vyhledá pouze deskriptory přesně odpovídající zadanému klíčovému slovu, např. na
dotaz srdce bude vyhledán pouze deskriptor srdce a nikoliv deskriptory srdce – aneurysma či
syndrom hypoplazie levého srdce. Zadáte-li * pro levostranné rozšíření, systém vyhledá všechny
deskriptory končící na zadané klíčové slovo, např. *srdce vyhledá crisscross srdce, dekompenzace
srdce, edém při onemocněni srdce atd. Pokud použijete i * pro pravostranné rozšíření, systém
vyhledá deskriptory obsahující klíčové slovo kdekoliv, např. *srd* vyhledá anuloplastika srdeční
chlopně, ektopie srdce i srdce – nemoci atd.
prohlížení – systém zobrazí část abecedně řazeného rejstříku odpovídající zadanému klíčovému slovu
Výsledky vyhledávání v rejstříku MeSH
Výsledky vyhledávání obsahují vyhledané deskriptory i nedeskriptory. Kliknutím na název deskriptoru
si zobrazíte podrobné informace. Pokud chcete vyhledávat záznamy obsahující vybrané deskriptory,
použijte tlačítko Najít. Vyberete-li více deskriptorů současně, budou spojeny operátorem OR. Např.
vybereme-li deskriptory kloub prstu nohy a kloub prstu ruky, budou vyhledány záznamy obsahující
buď kloub prstu nohy nebo kloub prstu ruky, případně oba současně.
S deskriptory je také možné dále pracovat – vybírat pro vyhledávání pouze některá související
podhesla či použít funkci explode, tj. vyhledání záznamů obsahujících vybraný deskriptor nebo
některý z jeho podřazených deskriptorů. Chcete-li využít tyto možnosti, vyberte požadované
deskriptory a použijte tlačítko Vybrat. Bude vytvořen seznam deskriptorů, do něhož je možné
průběžně přidávat deskriptory z různých částí rejstříku.
Práce s vybranými deskriptory MeSH
U vybraných deskriptorů lze použít dvě základní funkce.
EXP - vyhledání záznamů obsahujících vybraný deskriptor nebo některý z jeho podřazených
deskriptorů. Po zvolení funkce se aktualizuje počet záznamů, které odpovídají dotazu.
SUB - možnost vybrat pro vyhledávání pouze některá podhesla. V nabídce je zobrazen počet
záznamů odpovídající dané kombinaci deskriptoru a podhesla. V případě výběru více podhesel budou
kombinována operátorem OR.
Do výběru je možné přidávat kdykoliv během vyhledávání v rejstříku MeSH. Deskriptory vybrané pro
vyhledávání lze kombinovat operátory AND či OR. Pro provedení vyhledávání je nutno označit
alespoň jeden deskriptor.
Výsledkem vyhledávání je dotaz uložený v rešeršní historii. Pro zobrazení záznamů klikněte na zobraz.
Vyhledávání podhesel
Pokud u rejstříku MeSH zvolíte možnost Více…, lze vyhledávat jednotlivá podhesla.
Výsledek vyhledávání – všechny záznamy obsahující vybrané podheslo v kombinaci s libovolným
deskriptorem – se objeví jako dotaz v rešeršní historii, kde je možné jej použít pro kombinaci s dalšími
dotazy.
Rejstřík autorů
V rejstříku můžete buď vyhledávat, nebo jej prohlížet abecedně. Rejstřík obsahuje jména osob,
korporací (institucí) a také konferencí, jejichž sborník nebo jiný publikovaný výstup má Národní
lékařská knihovna ve svém fondu. Pokud chcete hledání v rejstříku omezit pouze na některou
z těchto kategorií, zaškrtněte Osoby, Korporace či Konference, akce (vybrat můžete i více kategorií).
Při vyhledávání osob lze vybrat Celé jméno nebo Příjmení. Rozdíl se projeví v zobrazení výsledků:
jestliže zvolíte Celé jméno, jsou výsledky seskupovány podle shodného příjmení a jména či iniciál,
v případě Příjmení jsou seskupeny podle shodného příjmení. U korporací a konferencí používejte
pouze Celé jméno.
Pokud chcete zadat celé jméno osoby, zadejte jej ve tvaru Příjmení, Jméno (iniciály), např. Novák,
Pavel či Novák, P.
Pro zadávání dotazu můžete volit z několika způsobů vyhledávání (pokud nevyberete žádný,
automaticky se nastaví rozšířeno zprava):
kdekoliv – hledá kdekoliv ve jménu osoby, korporace či konference. Např. hogenová vyhledá autorky
Hogenová, Anna i Tlaskalová-Hogenová, Helena, na dotaz lékařská fakulta brno budou nalezeny
např. položky Masarykova univerzita. Lékařská fakulta (Brno, Česko), Masarykova univerzita.
Lékařská fakulta. 1. gynekologicko-porodnická klinika. Fakultní porodnice Brno aj.
rozšířeno zprava – vyhledá osoby se zadaným příjmením (případně i částí jména) nebo korporace či
konference, jejichž název začíná zadaným slovem. Např. hogenová vyhledá pouze autorku Hogenová,
Anna, nikoli Tlaskalová-Hogenová, Helena, na dotaz lékařská fakulta budou nalezeny např. položky
Lékařská fakulta Brněnské univerzity, Lékařská fakulta hygienická University Karlovy, Lékařská
fakulta Masarykovy univerzity aj.
rozšířeno volně – vyhledá pouze osoby (korporace, konference) přesně odpovídající zadání.
prohlížení – systém zobrazí část abecedně řazeného rejstříku odpovídající zadanému jménu (názvu).
Pokud chcete vyhledávat bez ohledu na diakritiku, zaškrtněte políčko ignorovat diakritiku.
Výsledky vyhledávání v rejstříku autorů
Jméno autora se ve výsledném seznamu může vyskytovat v různé podobě, např. Widimský, J.,
Widimský, Jiří či Widimský, Jiří, 1925-. Některá z podob je tzv. autoritní, to znamená ověřená, a její
záznam obsahuje i biografické či profesní údaje. Kliknutím na jméno si zobrazíte podrobnosti.
Chcete-li přímo vyhledat záznamy, označte jedno či více jmen a použijte tlačítko Najít. Je-li vybráno
více jmen, budou automaticky kombinována operátorem OR.
Pokud chcete vybírat více jmen z různých částí rejstříku, či jména kombinovat, označte vybraná
jména a použijte tlačítko Vybrat. Bude vytvořen seznam jmen, do něhož je možné průběžně přidávat
další.
Vybrané autory lze kombinovat pomocí operátorů AND či OR. Pro provedení dotazu je nutné označit
alespoň jedno jméno z výběru.
Výsledkem vyhledávání je dotaz uložený v rešeršní historii. Pro zobrazení záznamů klikněte na zobraz.
Rejstřík předmětů
Rejstřík obsahuje deskriptory (hesla) MeSH, obory NLK, publikační typy, geografická jména (převzatá
z MeSH i nestandardizovaná), konspekt, nestandardizovaná klíčová slova a předmětová hesla. Při
vyhledávání můžete zvolit jednu nebo více z těchto kategorií. Rejstřík také můžete prohlížet podle
abecedy.
kdekoliv – hledá zadané klíčové slovo kdekoliv ve výše zmíněných předmětových kategoriích. Lze
použít * pro pravostranné rozšíření, např. pacient* vyhledá analgézie řízená pacientem, denní péče
o pacienty, AIDS – pacienti, anémie onkologických pacientů atd. Pokud zadáte více klíčových slov
současně, jsou automaticky spojena operátorem AND. Např. pacient* vztahy vyhledá lékař a pacient
– vztahy, nemocnice a pacienti – vztahy, nemocnice – pacient – vztahy, ošetřovatelka – pacient –
vztahy atd. Můžete použít i operátory OR a NOT, např. pacient (lékař OR sestra) vyhledá lékař a
pacient – vztahy, zdravotní sestra a pacient – vztahy, komunikace sestra-pacient, vztah lékařpacient atd. Pro fráze je možné použít uvozovky, např. „objednávání pacientů“.
rozšířeno zprava – vyhledá předměty, které začínají zadaným klíčovým slovem. Není nutné zadávat *
pro pravostranné rozšíření. Např. na dotaz kloub bude vyhledáno artritida (užívá se pro kloub –
zánět), kloub prstu nohy, kloub prstu ruky, kloubní deformity získané, kloub kolenní - artrografie –
studie či kloub temporomandibulární - artroskopie – atlasy aj.
rozšířeno volně – vyhledá pouze deskriptory přesně odpovídající zadanému klíčovému slovu, např. na
dotaz srdce bude vyhledán pouze deskriptor/klíčové slovo srdce a nikoliv srdce – aneurysma či
syndrom hypoplazie levého srdce. Zadáte-li * pro levostranné rozšíření, systém vyhledá všechny
předměty končící na zadané klíčové slovo, např. *srdce vyhledá crisscross srdce, dekompenzace
srdce, edém při onemocněni srdce atd. Pokud použijete i * pro pravostranné rozšíření, systém
vyhledá předměty obsahující klíčové slovo kdekoliv, např. srd* vyhledá anuloplastika srdeční
chlopně, ektopie srdce i srdce – nemoci atd.
prohlížení – systém zobrazí část abecedně řazeného rejstříku odpovídající zadanému klíčovému
slovu.
Pokud chcete vyhledávat bez ohledu na diakritiku, zaškrtněte políčko ignorovat diakritiku.
S výsledky vyhledávání či prohlížení se pracuje stejně jako u rejstříku MeSH či autorského rejstříku.
Rejstřík zdrojových dokumentů
V rejstříku můžete buď vyhledávat, nebo jej prohlížet abecedně. Rejstřík obsahuje názvy časopisů a
sborníků, ze kterých jsou excerpovány články pro databázi BMČ (Bibliografia Medica Čechoslovaca).
Pro zadávání dotazu můžete volit z několika způsobů vyhledávání (pokud nevyberete žádný,
automaticky se nastaví rozšířeno zprava):
kdekoliv – hledá kdekoliv v názvu časopisu (sborníku). Např. na dotaz gynekologie budou vyhledány
časopisy Aktuální gynekologie a porodnictví, Česká gynekologie, Gynekologie po promoci aj. Je
možné použít * pro pravostranné rozšíření, např. gynekolog* vyhledá časopisy Aktuální gynekologie
a porodnictví, Česká gynekologie i Gynekolog a Moderní babictví : odborný časopis pro porodnictví
a gynekologii.
rozšířeno zprava – vyhledá časopisy začínající na zadané slovo či část slova. Není potřeba použít * pro
rozšíření. Např. na dotaz gynekolog budou vyhledány časopisy Gynekolog a Gynekologie po
promoci.
rozšířeno volně – vyhledá pouze časopisy (sborníky) přesně odpovídající zadání. Např. gynekolog
vyhledá pouze časopis Gynekolog.
prohlížení – systém zobrazí část abecedně řazeného rejstříku odpovídající zadanému názvu.
Pokud chcete vyhledávat bez ohledu na diakritiku, zaškrtněte políčko ignorovat diakritiku.
Výsledky vyhledávání v rejstříku zdrojových dokumentů
Výsledkem vyhledávání v rejstříku je seznam všech názvů zdrojových dokumentů, které odpovídají
zadání. Do rejstříku jsou přejímány názvy z několika různých polí záznamu, proto se stejný název
může zobrazit dvakrát. Pokud je počet záznamů stejný, jedná se o tentýž časopis. Chcete-li vyhledat
záznamy článků z vybraného časopisu/zdroje, označte jej a použijte tlačítko Najít. Výsledkem
vyhledávání je dotaz uložený v rešeršní historii. Pro zobrazení záznamů klikněte na zobraz.
Rejstřík názvů
V rejstříku můžete buď vyhledávat, nebo jej prohlížet abecedně.
Pro zadávání dotazu můžete volit z několika způsobů vyhledávání (pokud nevyberete žádný,
automaticky se nastaví fulltext):
kdekoliv – hledá zadané klíčové slovo kdekoliv v názvu. Zadáte-li více klíčových slov současně, jsou
automaticky spojena operátorem AND. Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu
zapsat. Při zadávání dotazu můžete použít * pro pravostranné rozšíření, např. lumb* vyhledá názvy
obsahující slova lumbální, lumbalgie, lumbago, lumboischialgie aj. Chcete-li vyhledat přesnou frázi,
použijte uvozovky, např. „klasifikace nemocí“.
rozšířeno zprava – vyhledá názvy začínající na zadané slovo či část slova. Není potřeba použít * pro
rozšíření. Např. na dotaz lumb budou vyhledány názvy Lumbago, Lumbal epidural phlebography in
the diagnosis of slipped disc, Lumbalgie u dětí aj.
rozšířeno volně – vyhledá pouze názvy přesně odpovídající zadání. Např. na dotaz lumbago bude
vyhledán pouze název Lumbago. Lze použít * pro levo- i pravostranné rozšíření.
prohlížení – systém zobrazí část abecedně řazeného rejstříku odpovídající zadanému začátku názvu
Pokud chcete vyhledávat bez ohledu na diakritiku, zaškrtněte políčko ignorovat diakritiku.
S výsledky vyhledávání či prohlížení se pracuje stejně jako u rejstříku časopisů/zdrojů.
Rejstřík nakladatelů
V rejstříku můžete buď vyhledávat, nebo jej prohlížet abecedně.
Pro zadávání dotazu můžete volit z několika způsobů vyhledávání (pokud nevyberete žádný,
automaticky se nastaví rozšířeno zprava):
kdekoliv – hledá kdekoliv ve jménu nakladatele. Např. na dotaz společnost budou vyhledáni např.
nakladatelé Biotechnologická společnost, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně i Společnost
Československého Červeného kříže aj. Je možné použít * pro pravostranné rozšíření, např. společ*
vyhledá nakladatele Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost Československého
Červeného kříže i Společenství AA.
rozšířeno zprava – vyhledá nakladatele začínající na zadané slovo či část slova. Není potřeba použít *
pro rozšíření. Např. na dotaz grada budou vyhledáni nakladatelé Grada, Grada Publishing a Grada
Slovakia.
rozšířeno volně – vyhledá pouze nakladatele přesně odpovídající zadání. Např. grada vyhledá pouze
nakladatelství Grada.
prohlížení – systém zobrazí část abecedně řazeného rejstříku odpovídající zadanému názvu.
Pokud chcete vyhledávat bez ohledu na diakritiku, zaškrtněte políčko ignorovat diakritiku.
S výsledky vyhledávání či prohlížení se pracuje stejně jako u rejstříku časopisů/zdrojů.
Autoři
Volba Autoři slouží k vyhledání autora z rejstříku podle zadaných kritérií, stejně jako v případě
formuláře na úvodní straně. Dotaz zadejte ve tvaru Příjmení, Jméno - pokud neznáte celé znění
jména, můžete použít pouze iniciálu (bez tečky), např. Novák, Pavel, případně Novák, P, nebo pouze
příjmení , např. Novák.
Výsledek vyhledávání je rovněž stejný jako při použití formuláře pro autora na úvodní straně.
V záložce Autoři zůstává vždy poslední výsledek vyhledávání autora.
Témata
Volba Témata slouží k vyhledání deskriptorů MeSH, klíčových slov, předmětových hesel, klíčových
slov podle zadaných kritérií stejně jako formulář pro předmět na úvodní straně. Rovněž výsledek a
postup při vyhledávání je stejný.
V záložce Témata zůstává vždy poslední výsledek vyhledávání tématu.
Prohlížení MeSH
Prohlížení Medical Subject Headings je alternativní možností přístupu k deskriptorům (heslům), a sice
prohlížením stromové struktury tezauru. Kliknutím na některou z 16 přístupných kategorií se zobrazí
podřazené deskriptory na nejvyšší úrovni. Dalším kliknutím si pak již zobrazíte podrobný záznam
vybraného deskriptoru, jehož součástí je opět i jeho postavení ve stromové struktuře s možností
zobrazení dalších deskriptorů.
Součástí záznamu každého deskriptoru je kromě informací o deskriptoru samotném,
nedeskriptorech, souvisejících deskriptorech, definice a popisu použití i možnost prohlédnout si
dokumenty indexované vybraným deskriptorem (případně kombinací deskriptoru a podhesla, např.
muskuloskeletární nemoci/terapie) kliknutím na některou z položek v levém menu Zobrazit
dokumenty.
Rešeršní historie
Rešeršní historie se zobrazuje jako součást Pokročilého hledání. Automaticky se do ní ukládají
všechny dotazy provedené v Pokročilém hledání. Pokud chceme uložit dotaz provedený v základním
hledání, použijeme funkci Přidat dotaz u výsledku dotazu.
V rámci rešeršní historie se dotazy mohou kombinovat. Chcete-li použít operátory AND nebo OR,
označte dotazy, které chcete kombinovat a stiskněte odpovídající tlačítko.
Chcete-li použít operátor NOT, musíte jej spolu s čísly dotazů zapsat do pole Vlastní kombinace.
Výsledky vyhledávání
Výsledky se zobrazí okamžitě po provedení dotazu v základním vyhledávání a po kliknutí na zobraz u
dotazu v rešeršní historii v Pokročilém hledání. V záložce Výsledky se vždy uchovávají výsledky
posledního dotazu.
Popis dotazu a počet
vyhledaných záznamů
Kromě zobrazení samotných záznamů se na stránce výsledků nacházejí možnosti další práce
s dotazem.
Možnosti upřesňování dotazu
V pravém a levém menu se nachází možnosti upřesnění či omezení dotazu. Je možné použít
upřesnění pomocí data vydání, jazyku dokumentu, země vydání a check tagů či omezení na databázi,
podle vlastníka, typu dokumentu či autora. Pokud chcete vybrat více položek z jedné kategorie,
klikněte na filtrovat. U data vydání je možné po kliknutí na filtrovat zadat i konkrétní rok vydání nebo
interval.
Na stránce s výsledky najdete také Návrh rozšíření dotazu. Jedná se o deskriptory MeSH vybrané na
základě statistické analýzy vyhledaných záznamů – zobrazené deskriptory se vyskytují ve vyhledaných
záznamech nejčastěji. Slouží k rozšíření dotazu zejména v případě, že výsledkem původního dotazu je
málo záznamů. Kliknete-li na některý s deskriptorů, systém vyhledá všechny záznamy, které jsou
tímto deskriptorem indexovány.
Naopak, pokud potřebujete množinu vyhledaných záznamů omezit a nechcete použít výše zmíněné
možnosti, systém nabízí tzv. oblaka deskriptorů MeSH. Jsou vytvořena opět na základě statistické
analýzy vyhledaných záznamů. Čím častěji se deskriptor v záznamech vyskytuje, tím více je zvýrazněn.
Pokud kliknete na některý z deskriptorů, množina vyhledaných záznamů se zúží na záznamy, které
jsou jím indexovány. Chcete-li deskriptory použít naopak pro rozšíření, klikněte na rozšířit.
Odebírání filtrů
Použitá omezení či upřesnění dotazu, tzv. filtry, se zobrazují u dotazu spolu s aktuálním počtem
záznamů.
Pokud chcete některý z filtrů odstranit, použijte buď volbu o krok zpět, kterou se odstraní poslední
použitý filtr, nebo zpět k výchozímu dotazu, čímž budou odstraněny všechny filtry.
Uložení dotazu do rešeršní historie
Dotazy provedené v Pokročilém hledání se do rešeršní historie ukládají automaticky. Chcete-li
uchovat i dotaz ze základního hledání, zvolte přidat dotaz a dotaz bude přidán do rešeršní historie.
Práce se záznamy
Vyhledané záznamy jsou defaultně řazeny podle relevance.
Řadit je možno také podle data, názvu či autora. Systém nabízí standardní stručné zobrazení,
zobrazení doplněné o deskriptory MeSH a podrobné zobrazení. Je možné také nastavit vlastní formát
zobrazení. Nejprve je nutno zvolit Nastavit a použít tlačítko Ok – otevře se formulář s výběrem polí
pro zobrazení.
Pro účely exportu či tisku záznamů se používá Schránka. Záznamy do schránky lze ukládat s použitím
tlačítka
po označení vybraných záznamů, celé stránky či celého souboru vyhledaných záznamů
nebo jednotlivě s použitím tlačítka
u každého záznamu.
Možnosti záznamu
Každý záznam nabízí řadu akcí. Kliknutím na název či volbu detail se záznam zobrazí v detailním
zobrazení.
Pokud kliknete na jméno autora, množina vyhledaných záznamů se omezí pouze na dokumenty
vybraného autora. Kliknutím na ikonu „i“ u jména autora si zobrazíte záznam autora s odkazy na
příslušné dokumenty.
Kliknutím na název časopisu si zobrazíte záznam příslušného časopisu s možností prohlédnout si
záznamy článků, které v něm byly publikovány.
U záznamu knihy či časopisu je možno propojit se do původní verze portálu a zjistit dostupnost
dokumentu.
U většiny záznamů se také nachází možnost objednat kopii článku či jiného dokumentu. Po kliknutí na
možnost kopie se otevře objednávkový formulář a předvyplněnými údaji o objednávaném
dokumentu.
Některé monografie a periodika jsou dostupná v elektronické podobě v rámci Digitálního archivu
NLK. V takovém případě se u záznamu objevuje odkaz právě do Digitálního archivu.
Plný text je
přístupný pouze
z počítačové sítě NLK
Plný text je
přístupný odkudkoliv
volně
Detailní zobrazení záznamu
Detailní zobrazení záznamu poskytuje rozšířené informace o dokumentu a další možnosti práce se
záznamem. Každý detailní záznam je možno zobrazit ve formátu MARC, zobrazit citaci podle normy
ISO 690, exportovat záznam pro uložení do citačních manažerů (Zotero, EndNote aj.), sdílet záznam
prostřednictvím sociálních sítí typu Facebook, Twitter či poslat záznam e-mailem (součást menu
Sdílet). Detailní záznam obsahuje také tzv. persistentní link – trvalý odkaz na záznam, který lze uložit
např. do bookmarků.
Obsah detailního záznamu se liší podle typu dokumentu.
Záznam knihy:
Záznam časopisu:
Zobrazení záznamů
článků publikovaných
v tomto časopise
Elektronická verze
časopisu, plný text
dostupný v Digitálním
archivu
U zahraničních
časopisů se
zobrazuje také
dostupnost everze.
Záznam článku:
Fulltext na stránkách
nakladatele
Fulltext v Digitálním archivu NLK
Použití schránky – tisk a export záznamů
Schránka se používá pro účely exportu či tisku záznamů. Záznamy do schránky lze ukládat označením
a použitím tlačítka
jednotlivě, označením celé stránky či celého souboru vyhledaných záznamů
nebo jednotlivě s použitím možnosti
u každého záznamu.
Pro export si můžete zvolit z několika formátů. Záznamy ve vybraném formátu se zobrazí v prohlížeči.
Pro tisk je vhodnější nejprve si uložit stránku jako Textový dokument a otevřít ji následně v MS Word
nebo jiném textovém editoru.
Formát Bibliomedica:
Formát dle normy ISO 690 (Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace
informačních zdrojů.)
Můžete si také vytvořit vlastní formát pro export. Ve formátu výstupu zvolíte Vlastní nastavení a
stisknete tlačítko export. Otevře se vám nabídka polí pro export.
Mezi formáty výstupu je také nabízen Citační formát (RIS) určený pro import do aplikací pro správu
citací (EndNote, ProCite, Zotero aj.). Pokud máte jako součást prohlížeče nainstalován plug-in Zotero,
mohou se záznamy uložit přímo do něj.
Download

Medvik - Národní lékařská knihovna