KIN/ITT
Informační technologie - Test
STUDIJNÍ OPORA
TOMÁŠ DOLANSKÝ
verze 2013
ITT v.2013
Obsah
1
Základní informace ........................................................................................................ 2
2
Základní charakteristika ................................................................................................. 2
3
4
2.1
Vyhodnocení a zápočet ........................................................................................... 2
2.2
Opravný termín ....................................................................................................... 4
2.3
Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU .................... 4
2.4
Průběh testu ............................................................................................................ 5
Obsah testu ..................................................................................................................... 6
3.1
Základní práce s počítačem, operačním systémem a soubory ................................ 6
3.2
Práce s textovým editorem...................................................................................... 8
3.3
Tabulkový procesor .............................................................................................. 11
3.4
Práce s grafikou .................................................................................................... 14
3.5
Internet a elektronická komunikace ...................................................................... 15
Vzorové příklady testu ................................................................................................. 17
1
ITT v.2013
ITT – Test informačních znalostí na PF JČU
1 Základní informace
Jedná se o povinný předmět s hodnotou jednoho kreditu v první etapě studia (je nutné si
tento předmět zapsat a úspěšně absolvovat v prvních 2 letech studia). Test je „vstupní branou"
k počítačovým předmětům (zápočet z tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání dalších
předmětů na PC učebnách, jakož i k oborově zaměřenému předmětu Počítačem podporovaná výuka
v druhé etapě studia).
Test informační gramotnosti ITT (Informační technologie - test) je společný pro všechny
studenty Pedagogické fakulty JČU. Probíhá jak v zimním tak v letním semestru, přičemž studenti
absolvují test ve stanoveném semestru dle rozdělení oborů. Informační technologie se v tomto
předmětu nevyučují ale pouze testují. Termíny testu jsou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně
předem přihlásit. Termíny začínají vždy cca druhým týdnem po začátku semestru. Opravné termíny
jsou vypisovány až po ukončení řádných termínů.
2 Základní charakteristika
Jedná se o povinný předmět, jehož absolvováním student získá 1 kredit. Pokud
student nesloží ani na čtvrtý termín úspěšně test, znamená to ukončení studia.
V rámci předmětu neprobíhá žádná výuka, ale pouze testování. Testovány jsou základní
znalosti používání počítače, operačního systému, kancelářských aplikací, grafiky a bezpečnosti.
Pokud někdo potřebuje své znalosti doplnit, je možné všechny potřebné informace získat z běžně
dostupné literatury nebo nápovědy k jednotlivým programům. Lze využít i přímých konzultací s
garantem předmětu nebo si zapsat předmět s kódem KIN/PITA.
Termíny testování jsou vypisovány ve STAGu v průběhu celého semestru a student je
povinen se na termíny testování zapsat. V případě, že studentovi jeho termín testování nevyhovuje,
musí s dostatečným předstihem z termínu odepsat. Na dodatečné omluvy nebude brán zřetel a termín
propadá bez nároku na náhradní termín a je klasifikován jako "neuspěl". Výjimku tvoří nemoc,
zpoždění spoje apod. - je nutno doložit patřičným dokladem.
Počet všech vypsaných termínů je dán vzorcem (1,5 x počet studentů / počet míst v PC
učebně). Nenechávejte absolvování testu na poslední chvíli - nemusí být již volná místa !!
Před příchodem na termín testování je naprosto nezbytné, aby se student předem seznámil
s provozem na učebně (uměl se přihlásit pod svým uživatelským jménem, znal svoje heslo apod.),
orientoval se v prostředí sítě počítačových učeben (sdílené disky, vlastní diskový prostor, práva k
zápisu apod.) a zkontroloval si funkčnost svého osobního či svého fakultního emailu (odesílání
příloh) - v případě pochybností či utilitární neznalosti má student možnost konzultací s garantem
předmětu či s pracovníky OIS - správci učeben (vedoucí Bc. Pavel Vacikar, J242a).
2.1 Vyhodnocení a zápočet
Vyhodnocení testu proběhne do jednoho týdne (zpravidla do následujícího dne) a výsledky
včetně kódového označení dohledaných chyb jsou umístěny na stránky předmětu. Podmínkou k
udělení zápočtu je úspěšné složení testu (dosažení stanoveného počtu bodů v testu).
Je výrazně doporučeno všem studentům, aby v případě neúspěchu u řádného termínu a
pociťované neznalosti či nedostatečnosti testovaných oblastí informační gramotnosti, kontaktovali
2
ITT v.2013
pracovníky katedry informatiky, vyžádali si adekvátní konzultace k daným tématům, poctivě
dostudovali a odstranili tak své neznalosti. Je zbytečné mít problémy či dokonce muset ukončit své
studium na tak základních věcech, které jsou dnes v osnovách základních škol.
Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně
nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího.
Vytvořené výsledky (soubory) z testování, se uchovávají a mohou sloužit ke konzultaci
neúspěšného adepta se zkoušejícím a zdůvodnění hodnocení testu.
STAG stav k:
21.2.2013 0:00
aktualizace:
27.9.2013 12:35
Výsledky řádných a opravných termínů ITT v LS 2012/2013
kódy poznámek jsou uvedeny pod
tabulkou
řádný termín
osCislo Iniciály předm ět
F
Obor
Datum
Hodina
P12616
JA
ITT
P
Hu
P12868
KA
ITT
P
SZu
26.3.2013
16:00
P120354
JA
ITT
P
SZu
18.3.2013
16:00
P12475
KA
ITT
P
Zu
18.3.2013
17:10
P120344
BB
ITT
8.4.2013
17:10
P12110
KB
ITT
P
SZu
15.4.2013
16:00
P12646
SB
ITT
P
NJu
18.3.2013
16:00
P12626
NB
ITT
P
SZu
13.5.2013
17:10
test verze Vyhodnocení
XIIM
XIIL
XIIO
XIIP
Poznám ky
%
2k3
u
uspěl(a)
ns, nn, fs, fn, cs, ti, vz,
65%
2k7
u
uspěl(a)
fn, cs, nn, ti!, ob!,
65%
2k7
n neuspěl(a) fn, cs, gv, ob, nn, xls#
2k7
u
uspěl(a)
ns, ko, fn, ra, vz!!, fl,
55%
2k7
u
uspěl(a)
od, ra, vz!!,
70%
2k7
u
uspěl(a)
fn, cs,
90%
2k7
u
uspěl(a)
vz
95%
35%
Obrázek 1: Ukázka výsledkové tabulky testu ITT
Pokud zkoušející musel vyhodnotit test neúspěšně z důvodu neobdržení požadovaného emailu či přílohy, je třeba, aby student uplatnil reklamaci a doložil, že z jeho strany byl e-mail odeslán
správně - kontrolou odeslané pošty ve svém poštovním účtu (po domluvě s garantem nebo v jeho
konzultačních hodinách). Tímto prokázáním technické či komunikační závady bude daná práce
neprodleně vyhodnocena a výsledek testování aktualizován (netýká se případu špatně zadané
emailové adresy).
3
ITT v.2013
Tabulkový procesor
Textový editor
FB
formát buněk
VZ
vzorec
NL
název listu
1S
pouze první strana dokumentu
CD
čistota dokumentu
CS
číslování stránek
GF
graf
dokument je špatně
FG
formát grafu
FN
formát nadpisu
XZ
záhlaví zápatí
FO
formát odstavce
PX
prázdný sešit
FP
formát písma
FL
formát listu
FS
formát stránky
RA
řazení
FT
formát textu
DOC
XLS
celý sešit je špatně nebo zcela chybí
FU
formální úprava
GR
grafika
HO
hypertextový odkaz
BP
email bez předmětu nebo bez těla dopisu
NN
najít-nahradit
JZ
jiné zadání
obrázek
NA
není attachment - příloha emailu
Obsah, seznamy
NM
nepřišel žádný email
odrážky, číslované položky
NS
neuloženo do BlackBoxu
NU
nedostatečná úroveň
NZ
nepochopené zadání
HL
hledání souboru
NF
název souboru
OBR
OB
OD
Windows, email, ostatní
OE
opakování Enterů
OF
formát obrázku
OM
opakování mezerníků
OO
obtékání objektu textem
OT
opakování tabulátorů
PD
prázdný dokument
PO
pole
GV
velikost grafiky
ST
styl
KO
konce řádků/odstavců/stránky
TA
tabulátory
TS
teorie software
TB
tabulka
TH
teorie hardware
TI
titulek
TE
teorie bezpečnost
ZZ
záhlaví, zápatí
ZIP
(de)komprimace souborů
Nové
Tabulka Chyba! Nebyla zadána posloupnost.: Kódy chyb v ITT
2.2 Opravný termín
Neúspěšný student má možnost v daném semestru jednoho opravného testu. Opravné
termíny budou vypsány až po dokončení všech řádných termínů. Opravné termíny mohou zasahovat
až do zkouškového období.
Pokud student neuspěje ani při opravném testu, nezískává zápočet. Má však pochopitelně
možnost zapsat si předmět podruhé. Celkem má tedy student k dispozici maximálně čtyři termíny
pro složení předmětu ITT, není-li úspěšný ani na čtvrtém a tedy posledním pokusu, pak je mu
studijním oddělením PF ukončeno studium na fakultě.
2.3 Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU
Ke všem počítačům v učebnách PF JU (J236, J242, J243, J247, J327, TL301, J319a a J343)
se student přihlašuje shodně a to pomocí stejných přihlašovacích údajů, jaké používá pro přihlášení
do systému STAG.
Uživatelské jméno se skládá z prvních pěti písmen z příjmení, prvního písmene z křestního
jména bez diakritiky a dvou číslic popisující pořadové číslo.
Příklad: Jméno studenta je Ivan Bělohlávek. Jeho uživatelské jméno se bude skládat
z prvních pěti písmen příjmení (beloh), prvního písmene z křestního jména (i), a poslední
4
ITT v.2013
dvě číslice představují pořadové číslo při shodě jmen (obvykle 00). Celé jméno vznikne
spojením dílčích řetězců, v tomto případě belohi00.
V případě nejasností si své uživatelské jméno můžete zjistit pomocí vyhledávání na této
stránce https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr (třetí formulář, Vyhledávání uživatelského jména
(IDM login)) či na nástěnce u učebny J242.
Výchozí heslo se skládá z druhého písmene křestního jména, druhého písmene z příjmení
bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla bez lomítka. První písmeno je v heslu
vždy velké.
Příklad číslo 1: Student PF JU se jmenuje Ján Studený, jeho rodné číslo je: 750412/5789,
uživatelské jméno: studej00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména
(JAn), druhého písmene z příjmení (Studený) bez diakritiky a z posledních šesti číslic
jeho rodného čísla (7504125789) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké,
výsledné heslo bude: At125789
Příklad číslo 2: Student FF JU se jmenuje Čeněk Pěšák, jeho rodné číslo je: 6510220574,
uživatelské jméno: pesakc00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména
(ČEněk), druhého písmene z příjmení (Pešák) bez diakritiky! a z posledních šesti číslic
jeho rodného čísla (6510220574) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké,
výsledné heslo bude: Ee220574
2.4 Průběh testu
Test probíhá ve stanovené PC učebně (J242 nebo J243 - budova PF v Jeronýmově ul.) s MS
Windows XP a MS Office 2003 nebo 2007. Jedná se o dovednostní test reálné samostatné práce na
počítači, který trvá přesně 60 minut.
Buďte na místě několik minut předem, pozdní příchod může být sice tolerován, avšak pouze
na úkor Vašeho času - testování je pro všechny ukončeno 60 minut po vyhlášeném zahájení.
Před zahájením testu se každý student přihlásí do sítě pod svým uživatelským jménem a
připraví si doklad totožnosti s fotografií ke kontrole (OP, index, studentský průkaz, ISIC, řidičák,
pas). Bez prokázání totožnosti nelze přistoupit k testování.
Každý student obdrží písemné zadání testu se seznamem úkolů, které musí na počítači
provést a téma, jehož se bude týkat práce v textovém editoru.
K vypracování testu může student využít svých poznámek nebo dostupných elektronických
popř. internetových zdrojů informací (systém nápovědy v MS Office, www stránky podpory
používaných produktů, FAQ, apod.). Při jakémkoli porušení pravidel (napovídání, komunikace
studentů mezi sebou, používání nepovolených prostředků apod.), zkoušející bez dalšího
upozorňování odebírá zadání a pro testovaného je termín automaticky vyhodnocen jako neúspěšný
(učebna je monitorována kamerovým systémem a je možné v případně dodatečně situaci posoudit dle
videozáznamu). V případě potřeby je dovoleno komunikovat pouze se zkoušejícím (nejasnosti
v zadání, nestandardní chování aplikací apod.).
Je-li v průběhu testu vyžadována práce s elektronickou poštou (emailem) je díky
spolehlivosti a rychlosti doporučován fakultní emailový účet, jenž má každý student automaticky
zřízen a může jej využívat v průběhu celého svého studia (přihlášení je stejné jako do fakultní sítě).
Samozřejmě lze k odesílání využít libovolného poštovního účtu, v tomto případě však nelze přihlížet
k případným technickým závadám a nefunkčnostem ze strany poskytovatele této služby
(nedostupnost, problémy s posíláním příloh, nemožnost přihlášení se apod.).
5
ITT v.2013
3 Obsah testu
Test je zaměřen na ověření běžných znalostí, které by měl mít absolvent střední školy dle
RVP (Rámcového vzdělávacího programu) gymnázií a odborných středních škol. Jedná se o
následující témata:

Ovládání PC a operačního systému

Práce s textovým editorem

Práce s tabulkovým procesorem

Základní úpravy obrazových dat

Emailová komunikace a vyhledávání informací na internetu

Zásady bezpečnosti při práci s digitálními daty
Těmto tématům velmi blízce odpovídají moduly 2,3,4,7 a částečně 9 konceptu ECDL
(European Computer Driving Licence - http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php). V dalších textech
se proto budeme odkazovat na sylaby pro tyto moduly, ze kterých budou vybrány znalosti vyžadované
v testech.
3.1 Základní práce s počítačem, operačním systémem a soubory
Do této části je zahrnuta znalost základního ovládání počítače (např. zapnout, připojit externí
zařízení), orientace v operačním systému (spouštění programů, přepínání mezi nimi nebo základní
nastavení OS). Samozřejmostí je práce se sobory a složkami, jako je kopírování, přesouvání nebo
mazání.

Rozumět pojmu hardware. Znát základní typy počítačů jako např.: stolní počítač, notebook, tablet.
Znát základní typy dalších zařízení jako např.: chytrý telefon (smartphone), přenosný přehrávač,
digitální fotoaparát.

Znát hlavní součásti hardware jako je procesor, operační paměť RAM, datové úložiště. Chápat jejich
vliv na výkon počítače/dalšího zařízení.

Znát běžné typy vstupních a výstupních zařízení jako jsou: tiskárny, obrazovky, scannery, klávesnice,
myši, touchpady (trackpady), webkamery, reproduktory, mikrofony, dokovací stanice.

Znát běžné vstupní a výstupní porty jako jsou USB, HDMI.

Rozumět pojmu software. Znát základní typy softwaru jako jsou operační systémy a aplikace. Vědět,
že software může být instalován lokálně nebo může být k dispozici online.

Rozumět pojmu operační systém. Znát druhy operačních systémů běžně používaných v počítačích a
v dalších zařízeních.

Znát běžně používané typy aplikací jako jsou kancelářské aplikace, komunikační aplikace, sociální sítě,
aplikace pro zpracování multimédií, grafické aplikace, mobilní aplikace.

Rozumět pojmu Licence pro koncového uživatele softwaru (EULA). Vědět, že uživatel musí mít před
použitím softwaru získat potřebný typ licence.
6
ITT v.2013

Umět zapnout počítač a bezpečně se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla.

Umět odhlásit se od počítače. Umět správným způsobem vypnout a restartovat počítač.

Rozumět účelu použití pracovní plochy a hlavního panelu.

Rozpoznat běžné ikony jako jsou ikony souborů, složek, aplikačních programů, tiskáren, disků,
zástupců a koše.

Vybírat a přesouvat ikony.

Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přesouvat zástupce.

Rozpoznat různé části okna jako je záhlaví, panel nabídek, panel nástrojů, pás karet, stavový řádek a
posuvník.

Otevřít, zavřít, minimalizovat, maximalizovat, obnovovat, měnit velikost a přesouvat okno.

Přepínat mezi více otevřenými okny.

Používat dostupné funkce programové nápovědy.

Připojit k počítači datové zařízení (USB flash disk, digitální fotoaparát, digitální přehrávač). Odpojit
zařízení správným způsobem.

Vytvořit snímek obrazovky nebo aktivního okna.

Otevřít a zavřít textový editor. Otevřít a zavřít textový dokument.

Vkládat text do textového dokumentu.

Kopírovat a přesouvat text v rámci jednoho dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. Vložit
snímek obrazovky do dokumentu.

Uložit a pojmenovat textový dokument.

Vytisknout textový dokument z textového editoru.

Pochopit, jak operační systém organizuje disky, složky a soubory ve stromové (hierarchické)
struktuře. Přecházet mezi disky, složkami, podsložkami a soubory.

Umět zobrazit základní vlastnosti souborů a složek jako jsou název, velikost, umístění.

Změnit druh zobrazení souborů a složek jako např.: dlaždice, ikony, seznam, podrobnosti.

Rozpoznat běžné typy souborů jako jsou textové dokumenty, tabulky, prezentace, soubory typu
"pdf", obrázky, zvukové nahrávky a videoklipy, komprimované archivy a spustitelné programy.

Zobrazit obsah disku, složky. Otevřít soubor.

Znát užitečné návyky pro pojmenovávání složek a souborů, například používat smysluplné názvy
složek a souborů pro jejich snadnější opětovné nalezení a uspořádání souborů a složek.

Vytvořit složku.

Přejmenovat soubor nebo složku.

Vyhledávat soubory podle názvu souboru nebo jeho části, podle obsahu dokumentu nebo podle data
poslední změny. Umět používat zástupné znaky.
7
ITT v.2013

Vybírat jednotlivé soubory a složky, souvislé a nesouvislé skupiny souborů nebo složek.

Řadit soubory abecedně podle názvu, podle velikosti, podle typu a podle data poslední změny v
sestupném nebo vzestupném pořadí.

Kopírovat a přesouvat soubory a složky mezi dvěma složkami a mezi dvěma disky.

Odstraňovat (přesouvat) soubory a složky do koše. Obnovit soubory a složky z koše do původního
umístění.

Znát hlavní druhy datových úložišť: interní pevný disk, externí pevný disk, síťový disk, CD, DVD, Bluray Disk, USB flash disk, paměťová karta a internetové datové úložiště (webdisk).

Znát jednotky paměťové kapacity jako jsou kB, MB, GB, TB.

Zjistit volnou kapacitu datového úložiště (např. pevného disku).

Pochopit, co znamená a k čemu se využívá komprese (komprimace) souborů a složek.

Komprimovat soubory a složky.

Extrahovat komprimované soubory a složky na konkrétní místo na disku.

Rozumět pojmu počítačová síť. Chápat hlavní účely využívání sítí jako je možnost sdílení dat a
bezpečný přístup k datům nebo zařízením.

Rozumět pojmu Internet a znát běžné využívané internetové služby jako jsou webové prezentace
(WWW - World Wide Web), internetová telefonie (VoIP - Voice over Internet Protocol), elektronická
pošta (e-mail), komunikace v reálném čase (IM - Instant Messaging).

Znát zásady pro volbu hesel a pro práce s hesly, jako např. nesdělování hesla, pravidelná změna hesla,
přiměřená délka hesla, vhodná struktura hesla.

Znát účel a zásady zálohování dat, jako je pravidelnost zálohování a používání vzdáleného datového
úložiště.

Používat antivirový program k antivirové kontrole počítače.
3.2 Práce s textovým editorem
Pro tvorbu textového dokumentu lze používat libovolný textový editor. V učebnách je
nejčastěji nainstalována sada kancelářského balíku MS Office 2007, nicméně lze variantně pracovat
buď ve starší verzi MS Office 2003 nebo programech od jiného výrobce jako například
OpenOffice.org nebo LibreOffice ve verzi 4.
Při práce s textovým editorem musí student prokázat schopnosti vytvořit a formátovat
dokument pomocí běžných editačních nástrojů, které se uplatňují u editace delších textů (jako je
seminární nebo bakalářská práce). Je proto nutné znát i způsoby automatizace některých postupů,
zejména číslování obrázků a nadpisů, generování obsahu nebo seznamu tabulek.

Spustit a ukončit aplikaci textového editoru, otevřít a zavřít dokumenty.

Uložit dokument na konkrétní místo na disku, případně uložit textový dokument pod jiným názvem.
8
ITT v.2013

Uložit dokument v souboru jiného typu, například jako je textový soubor, v souboru typu "rtf" nebo
jako šablonu. Uložit dokument ve starší verzi souboru a v souboru jiného textového editoru.

Přepínat mezi dvěma otevřenými dokumenty.

Zjistit základní možnosti a předvolby textového editoru jako je jméno autora dokumentu a počet slov
a znaků v dokumentu.

Používat dostupné funkce programové nápovědy.

Používat různá měřítka zobrazení dokumentu.

Zobrazit a skrýt vestavěné panely nástrojů. Obnovit a minimalizovat lištu panelu nástrojů (pás
karet,…).

Přepínat mezi dvěma zobrazeními stránky (rozloženími stránky…).

Zadávat text do textového dokumentu.

Vkládat do textového dokumentu symboly nebo speciální znaky jako je ©(copyright), ® (registered),
™ (trade mark).

Zobrazit a skrýt netisknutelné formátovací značky jako jsou mezery, konce odstavců a zarážky
tabulátoru.

Vybírat znak, slovo, řádek, větu, odstavec a celý text dokumentu.

Upravovat obsah zadáváním a mazáním znaků a slov uvnitř již vytvořeného textu a přepsáním
existujícího textu.

Používat nástroj (příkaz, …) pro vyhledání a nahrazování určitých slov a textových frází v textovém
dokumentu.

Kopírovat a přesouvat text uvnitř textového dokumentu a mezi dvěma otevřenými textovými
dokumenty.

Mazat text.

Používat příkazy Zpět a Znovu.

Změnit velikost písma a vzhled (typ) písma.

Používat formátování textu: tučné, kurzíva, podtržení.

Používat formátování textu: dolní index, horní index.

Používat různé barvy textu.

Měnit velká a malá písmena.

Znát užitečné návyky pro zarovnávání textu, například používat nástroje pro zarovnávání a
odsazování textu a tabulátory namísto vkládání mezer.

Zarovnat text odstavce vlevo, vpravo, na střed a do bloku.

Odsazovat odstavce: zleva, zprava a odsazovat první řádek.

Nastavit, smazat a používat zarážky tabulátoru: levá, pravá, na střed a desetinná zarážka.
9
ITT v.2013

Znát užitečné návyky pro oddělování odstavců, například používat mezery mezi dvěma odstavci
namísto vkládání prázdných řádků.

Používat mezery před a za odstavcem, používat jednoduché či dvojité řádkování uvnitř odstavce.

Vkládat a odstraňovat odrážky do/z jednoduchého seznamu a číslovat položky jednoduchého
seznamu. Přepínat mezi různými předdefinovanými styly odrážek a formáty číslování jednoduchého
seznamu.

Vložit rámeček, stínovat (podbarvit) odstavce.

Používat existující styly písma pro vybraný text.

Používat existující styly odstavce pro jeden nebo více odstavců.

Používat nástroj pro kopírování formátu.

Vytvářet tabulky připravené pro vkládání dat.

Vkládat a upravovat data v tabulce.

Vybírat řádky, sloupce, buňky a celé tabulky.

Vkládat a odstraňovat řádky a sloupce v tabulce.

Upravovat šířku sloupců a výšku řádků v tabulce.

Upravovat styl ohraničení buněk tabulky, šířku a barvu čáry.

Volit stínování (barvu pozadí) buněk tabulky.

Vkládat objekty (obrázky, kliparty, symboly, grafy, kreslené objekty) na konkrétní místa v dokumentu.

Vybírat objekty.

Kopírovat a přesouvat objekty uvnitř dokumentu a mezi dvěma otevřenými dokumenty.

Měnit velikost objektů a odstraňovat objekty.

Změnit orientaci dokumentu: na výšku, na šířku. Změnit formát papíru.

Změnit okraje celého dokumentu: horní, spodní, levý a pravý okraj.

Znát užitečné návyky pro odstránkování, například vložit konec stránky namísto vkládání prázdných
řádků.

Vložit a odstranit konec stránky do/z textového dokumentu.

Vložit a upravit text v záhlaví a zápatí dokumentu.

Vkládat pole do záhlaví a zápatí, jako je datum, číslo stránky a název souboru.

Používat automatické číslování stránek v dokumentu.

Kontrolovat pravopis, opravovat pravopisné chyby a odstraňovat opakující se slova.

Zobrazit náhled dokumentu před tiskem.

Tisknout dokument na instalované tiskárně s použitím možností nastavení tisku jako je tisk celého
dokumentu, tisk vybraných stran a tisk více kopií.
10
ITT v.2013

Používat volby obtékání textu pro grafické objekty (obrázky, fotografie, grafy, diagramy, schémata) a
tabulky.

Používat rozšířené možností vkládání dat ze schránky jako jsou formátovaný a neformátovaný text.

Používat a upravovat číslování víceúrovňových seznamů.

Používat automatický formát nebo styl tabulky.

Slučovat a rozdělovat buňky v tabulce.

Změnit okraje v buňce, změnit zarovnání a směr textu v buňkách.

Převádět text oddělený speciálním znakem (oddělovačem) na tabulku.

Přidávat titulky nad a pod grafický objekt nebo tabulku.

Přidávat a odstraňovat nové titulky (jmenovky).

Změnit formát číslování titulků.

Vkládat a aktualizovat obsah dokumentu založený na předdefinovaných nadpisových stylech a použít
předdefinované formáty obsahu.

Vkládat a aktualizovat seznamy obrázků založené na předdefinovaných stylech a použít
předdefinované formáty seznamu.

Vkládat a odstraňovat pole jako jsou autor, jméno souboru a cesta k souboru, velikost souboru, pole
s výzvou pro vyplnění (fill-in).
3.3 Tabulkový procesor
Tabulkový procesor slouží zejména jako kalkulačka a i proto se test zaměřuje na použití této
aplikace k výpočtům a k efektivní práci s daty. Mezi základní znalosti tak patří nastavení formátu
buněk (čísel), vkládání vzorců, používání relativních a absolutního odkazování na buňky ve vzorcích,
řazení a filtrace dat, tvorba grafů a úprava vlastností listu.

Spustit a ukončit aplikaci tabulkového procesoru. Otevřít a uzavřít tabulky.

Vytvořit novou tabulku založenou na výchozí šabloně.

Uložit tabulku na konkrétní místo na disku a uložit tabulku pod jiným názvem na konkrétní místo na
disku.

Uložit tabulku v souboru jiného typu, jako je šablona a textový soubor. Uložit tabulku ve starší verzi
souboru a v souboru jiného tabulkového procesoru.

Importovat z textového souboru data oddělená speciálním znakem (oddělovačem).

Přepínat mezi dvěma otevřenými tabulkami.

Používat dostupné funkce programové nápovědy.

Používat různá měřítka zobrazení tabulky.

Zobrazit a skrýt vestavěné panely nástrojů. Obnovit a minimalizovat lištu panelu nástrojů (pás karet,
...).
11
ITT v.2013

Pochopit, že buňka tabulky by měla obsahovat pouze jeden druh dat (například jméno v jedné buňce,
příjmení ve vedlejší buňce).

Znát užitečné návyky pro vytváření tabulek, například vyvarovat se prázdných řádků a sloupců v těle
tabulky nebo vkládání prázdného řádku před řádek se součtem a ukládání dat mimo tabulku.

Zadávat do buněk čísla, datum a text.

Vybrat buňku, oblast sousedících buněk, oblast nesousedících buněk a celý list tabulky.

Upravovat obsah buněk.

Používat příkazy Zpět a Znovu.

Používat vyhledávací nástroje pro hledání určitého obsahu v tabulce.

Používat vyhledávací nástroje pro hledání a nahrazení určitého obsahu v tabulce.

Řadit oblast buněk podle jednoho kritéria vzestupně nebo sestupně v abecedním pořadí, vzestupně
nebo sestupně v číselném pořadí.

Řazení dat podle více kritérií ve více sloupcích současně.

Automaticky filtrovat data v seznamech.

Kopírovat obsah buňky a obsah oblasti buněk uvnitř listu s tabulkou, kopírovat obsah buněk mezi
dvěma listy a mezi dvěma otevřenými soubory s tabulkami.

Používat nástroj pro automatické vyplňování a kopírování dat, používat úchyt buněk pro kopírování
a vkládání řad čísel nebo dat.

Přesouvat obsah buňky a obsah oblasti buněk uvnitř listu s tabulkou, přesouvat obsah buněk mezi
dvěma listy a mezi dvěma otevřenými soubory s tabulkami.

Mazat obsah buněk.

Vybrat řádek, oblast sousedících řádků a oblast nesousedících řádků.

Vybrat sloupec, oblast sousedících sloupců a oblast nesousedících sloupců.

Vložit a odstranit řádky a sloupce.

Nastavit šířku sloupců a výšku řádků na konkrétní hodnotu, přizpůsobit šířku sloupců a výšku řádků
šířce, resp. výšce obsahu.

Ukotvit a/nebo uvolnit řádky a sloupce (příčky).

Přepínat mezi dvěma listy tabulky.

Vložit nový list tabulky a odstranit list tabulky.

Znát užitečné návyky pro pojmenování listů tabulek, například používání smysluplných názvů namísto
výchozích názvů.

Kopírovat, přesouvat a přejmenovávat listy tabulky.

Znát užitečné návyky pro vytváření vzorců, například vytvářet odkazy na buňky s číselnými hodnotami
namísto zadávání čísel do vzorců.
12
ITT v.2013

Vytvářet vzorce s odkazy na buňky a se základními aritmetickými operacemi (sčítání, odečítání,
násobení, dělení).

Rozpoznat a pochopit standardní chybová hlášení související s použitím vzorců jako je #NÁZEV, #REF!,
#DIV/0!.

Rozumět relativním a absolutním odkazům ve vzorcích a používat je.

Používat funkce jako je SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, POČET2, ZAOKROUHLIT.

Používat logickou funkci KDYŽ (pro vracení dvou určitých hodnot) s porovnávacími operátory: =, <, >.

Formátovat buňky tak, aby se zobrazila čísla na určitý počet desetinných míst a tak, aby se zobrazila
čísla s oddělovačem řádů nebo bez něj.

Formátovat buňky tak, aby zobrazovaly datum různým stylem a aby zobrazovaly čísla se symbolem
měny.

Formátovat buňky tak, aby zobrazovaly čísla jako procenta.

Měnit vzhled obsahu buněk, například velikost písma a druhy (typy) písem.

Používat formátování obsahu buněk: tučný, kurzíva, podtržení, dvojité podtržení.

Používat různé barvy pro obsah a pozadí buněk.

Kopírovat formát buňky nebo oblasti buněk do jiné buňky nebo oblasti buněk.

Zalomit textový obsah buňky uvnitř buňky nebo oblasti buněk.

Zarovnat obsah buňky vodorovně a svisle. Nastavit orientaci textového obsahu buňky.

Sloučit buňky a zarovnat textový obsah sloučených buněk na střed.

Používat různá ohraničení buňky nebo oblasti buněk, například styl a barvu čáry.

Vytvářet různé typy grafů na základě dat, například sloupcový graf, pruhový graf, spojnicový graf a
výsečový graf.

Vybírat graf.

Měnit typ grafu.

Přesouvat, měnit velikost grafu a odstranit graf.

Zadávat, mazat a upravovat název grafu.

Přidat popisky dat do grafu jako jsou hodnoty/čísla a procenta.

Měnit barvu pozadí grafu a legendy.

Měnit barvy sloupců, pruhů, čar a výsečí grafů.

Měnit velikost písma a barvu názvu grafu, názvů os a legendy.

Měnit okraje listu s tabulkou: horní, dolní, levý, pravý.

Změnit orientaci listu s tabulkou: na výšku, na šířku. Změnit formát papíru pro tisk.

Přizpůsobit obsah listu s tabulkou určitému počtu tiskových stran.
13
ITT v.2013

Zadávat, upravovat a mazat text v záhlaví a zápatí listu s tabulkou.

Vkládat a odstraňovat pole do/ze záhlaví a zápatí, například automatické číslování stránek, datum,
čas, název souboru a název listu s tabulkou.

Vypnout a zapnout zobrazení mřížky a záhlaví řádků a sloupců pro účely tisku.

Zobrazit náhled listu s tabulkou před tiskem.

Tisknout vybranou oblast buněk tabulky, celý list s tabulkou, více kopií listu, všechny listy s tabulkami
a vybraný graf.

Používat podmíněné formátování založené na obsahu buněk.

Skrývat a zobrazovat řádky, sloupce a listy.
3.4 Práce s grafikou
Součástí testu jsou i základní operace s grafikou, které jsou nutné pro správné doplnění textů
například o obrázky. Mezi tyto základní operace lze např. zařadit změnu velikosti a rozlišení
fotografií, oříznutí a barevné úpravy. Použít lze k těmto operacím různé aplikace pro prohlížení
obrázků jako např. IrfanView.

Znát běžné činnosti s digitálními obrázky, tj. publikování na webu nebo vydávání tiskem, zasílání emailem nebo prostřednictvím mobilního telefonu, tisk pro osobní potřeby, použití digitálních
fotorámečků.

Rozumět pojmům obrazový bod (pixel) a rozlišení, rozpoznat klíčové vlastnosti digitálních obrázků,
tj. složení obrazu z jednotlivých bodů uložených digitálně v binárním kódu.

Rozumět pojmům ztrátová a bezztrátová komprese obrazových dat.

Rozumět pojmu ochrana autorských práv a jeho důsledkům na využívání digitálních obrázků. Vědět
co znamená, když je možné použít obrázek bez poplatku nebo když je jeho použití zpoplatněno.

Rozumět pojmům rastrová (bodová) a vektorová grafika a rozdílům mezi nimi. Rozpoznat běžné
rastrové (jpeg, gif) a vektorové (svg, eps) formáty.

Rozumět pojmům kontrast, jas a gama.

Uložit obrázek z digitálního fotoaparátu na konkrétní místo na lokálním disku.

Vytvořit snímek obrazovky zachycením celé obrazovky nebo zachycením aktivního okna.

Uložit obrázek z internetové fotobanky, knihovny obrázků nebo webové stránky na konkrétní
místo na lokálním disku.

Spustit a ukončit grafický editor, otevřít a uzavřít soubor obsahující obrázek.

Vytvořit nový obrázek s využitím dat uložených ve schránce.

Přepínat mezi otevřenými soubory s obrázky.

Uložit obrázek a uložit obrázek pod jiným jménem na konkrétní místo na disku.

Uložit nebo exportovat obrázek do jiného formátu, například do formátu jpeg, gif, tiff nebo png.
14
ITT v.2013

Změnit rozměry obrázku v obrazových bodech (pixelech) a měrných jednotkách (převzorkovat
obrázek).

Oříznout obrázek.
3.5 Internet a elektronická komunikace

Rozumět pojmům Internet, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL),
hypertextový odkaz.

Rozumět struktuře adresy internetové stránky. Znát základní typy domén jako jsou národní
domény (.cz, .uk, ... ) nebo domény organizací (.org, .edu, .com, .gov)

Vědět, co je internetový prohlížeč a znát názvy běžných internetových prohlížečů.

Znát různé internetové aktivity jako např. vyhledávání informací, nakupování, vzdálená výuka (elearning), publikování informací, elektronické bankovnictví, služby státní správy, zábava,
komunikace.

Znát hlavní zásady bezpečnosti při používání Internetu jako je nakupování na zabezpečených
internetových stránkách důvěryhodných prodejců, nesdělování osobních a finančních informací,
odhlašování od internetových stránek po ukončení nebo při přerušení práce.

Rozumět pojmu šifrování (encryption).

Umět rozpoznat zabezpečenou internetovou stránku podle protokolu https nebo podle symbolu
zámku.

Znát některé možnosti omezení využívání internetu jako např. dohled, omezení prohlížených
webových stránek nebo omezení stahování dat.

Spustit internetový prohlížeč a ukončit práci v internetovém prohlížeči.

Zapsat URL internetové stránky do adresního řádku a zobrazit stránku v prohlížeči.

Aktualizovat zobrazení internetové stránky a zastavit načítání obsahu internetové stránky.

Používat hypertextové odkazy.

Otevřít internetovou stránku v nové záložce (panelu) nebo v novém okně internetového
prohlížeče.

Otevírat a zavírat další záložky (panely) nebo okna internetového prohlížeče. Přepínat mezi
otevřenými záložkami (panely) nebo otevřenými okny internetového prohlížeče.

Pohybovat se vpřed a vzad mezi již navštívenými internetovými stránkami. Přejít na domovskou
stránku internetového prohlížeče.

Zobrazit dříve navštívené stránek využitím historie navštívených stránek.

Vyplňovat webové formuláře, vyprázdnit pole formuláře, odeslat vyplněný formuláře.
15
ITT v.2013

Zobrazit a skrývat vestavěné nástrojové panely. Minimalizovat a obnovovat zobrazení
nástrojových karet.

Stáhnout a uložit soubor z internetové stránky na disk počítače.

Zkopírovat část textu, obrázek nebo URL stránky do otevřeného textového dokumentu nebo do emailu.

Zobrazit náhled před tiskem a vytisknout internetovou stránku nebo označenou část stránky s
využitím možností nastavení tisku.

Rozumět pojmu internetový vyhledávač. Znát několik běžně používaných vyhledávačů.

Provádět vyhledávání podle klíčových slov.

Používat rozšířené možnosti vyhledávání jako vyhledávání podle přesné textové fráze, data
aktualizace stránky, jazyka stránky, druhu média (text, obrázek…)

Chápat důležitost kritického zhodnocení obsahu stránky. Uvědomovat si rozdíly mezi stránkami s
různým účelem jako jsou informační servery, zábavné stránky, blogy, elektronické obchody.

Znát faktory, podle kterých lze usoudit na důvěryhodnost stránky, jako jsou autor obsahu,
reference, datum aktualizace obsahu.

Umět posoudit vhodnost obsahu stránky pro různé skupiny uživatelů.

Rozumět pojmům autorské právo a duševní vlastnictví. Vědět, kdy je potřeba požádat souhlas k
použití osobních údajů.

Získat správné návyky pro využívání elektronické komunikace jako např. krátké a stručné
vyjadřování, používání jednoznačných názvů (předmětů zpráv), nezveřejňování osobních
informací, nerozšiřování nevhodného obsahu, kontrola pravopisu zpráv.

Rozumět pojmu e-mail a znát jeho hlavní výhody.

Rozumět struktuře adresy e-mailové schránky.

Uvědomovat si možné komplikace spojené s posíláním příloh jako např. omezení maximální
velikosti přílohy, omezení typu souboru přílohy.

Chápat rozdíly mezi druhy adresátů Komu (To), Kopie (Copy - Cc), Skrytá kopie (Blind Copy - Bcc) a
umět je správně použít.

Vědět o rozesílání podvodných a nevyžádaných e-mailů. Vědět o možnosti infekce počítače
prostřednictvím e-mailu.

Rozumět pojmu phishing.

Umět přistoupit k e-mailovému účtu (schránce).

Znát význam standardních složek e-mailové schránky jako jsou Doručená pošta, Odeslaná pošta,
Pošta k odeslání, Odstraněná pošta (Koš), Koncepty, Nevyžádaná pošta (Spam).

Vytvořit nový e-mailovou zprávu.
16
ITT v.2013

Vložit jednu (nebo více) e-mailových adres nebo distribuční seznam do adresních polí Komu, Kopie
a Skrytá kopie.

Zadat vhodný text do pole pro předmět, napsat nebo vložit ze schránky text do těla e-mailové
zprávy.

Přidat a odebrat přílohu.

Odeslat e-mailovou zprávu bez příznaku nebo s příznakem důležitosti.

Otevřít a zavřít přijatou e-mailovou zprávu.

Odpovědět na e-mailovou zprávu pouze původnímu odesílateli nebo původním odesílatelům a
ostatním. Vědět kdy kterou možnost použít.

Předat e-mailovou zprávu dál dalším adresátům.

Otevřít přílohu a uložit přílohu do konkrétního umístění na disku počítače.

Zobrazit náhled před tiskem a vytisknout e-mailovou zprávu s využitím možností nastavení tisku.

Rozpoznat přečtenou (nepřečtenou) e-mailovou zprávu. Umět označit e-mailovou zprávu jako
přečtenou (nepřečtenou). Přidat a odebrat příznak pro zpracování.

Odstraňovat e-mailové zprávy. Obnovovat odstraněné e-mailové zprávy.

Vyprázdnit složku Odstraněná pošta (Koš).

Přesouvat zprávy do složky (ze složky) Nevyžádaná pošta (Spam).
4 Vzorové příklady testu
Dále jsou uvedeny příklady testů zadaných v ak. roce 2012/13. Testy se postupně obměňují a mohou
mít i velmi odlišný způsob formálního zadání. Vždy se ale bude jednat o podobnou náročnost a podobný
rozsah činností, které je nutné v časovém limitu šedesáti minut zvládnout.
17
ITT v.2013
18
ITT v.2013
19
Download

Studijní opora