DL 50 WA
DL 50 WE
DL 50 WH
Návod k obsluze a instalaci
Lokální rekuperační jednotky
Decentrální rekuperační jednotky s rekuperací tepla
Dimplex DL 50 WA, DL 50 WE, DL 50 WH
CS
Návod k obsluze
3
Pokyny k instalaci
13
PAS ZAŘÍZENÍ
Návod k obsluze
Obsah
1 Důležitá upozornění...........................................................................................................................3
2 Popis zařízení.....................................................................................................................................4
3 Obsluha zařízení................................................................................................................................5
4 Poruchy..............................................................................................................................................8
5 Údržba...............................................................................................................................................8
6 Zákaznický servis a záruka..............................................................................................................11
7 Životní prostředí a likvidace obalu..................................................................................................11
2
1 Důležitá upozornění
Obzvlášť důležité pokyny jsou v tomto návodu označeny slovy POZOR! a UPOZORNĚNÍ!
POZOR!
Upozornění na nebezpečí a chyby, které mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění nebo mít vážné
důsledky pro produkt.
UPOZORNĚNÍ!
Užitečné poznámky a doplňující informace.
Návod k obsluze a instalaci je součástí ventilačního zařízení a je třeba ho mít vždy po ruce. Musíte ho
poskytnout případnému odborníkovi, aby podle něho postupoval při své práci, a v případě následného
prodeje zařízení ho musíte předat novému majiteli.
1.1 Předepsaný účel použití
Větrací jednotka slouží výhradně k větrání obytných prostor. Je určena do suchých interiérů, které
nezamrzají.
Jakékoli jiné použití mimo tento rámec se považuje za nedovolené použití, které je v rozporu s předepsaným
účelem. Nesprávné zacházení se zařízením může vést k jeho poškození a závažným nebezpečím.
Není dovoleno provádět změny či přestavby zařízení. Bezpečný provoz zařízení je zajištěn pouze tehdy,
když zařízení používáte v souladu s předepsaným účelem. K bezpečnosti patří i dodržování příslušných
návodů (k obsluze a instalaci) jakož i dalších specifických dokumentů výrobku.
1.2 Bezpečnostní pokyny
Nedodržování bezpečnostních pokynů může vést k ohrožení uživatele i zařízení a ruší jakýkoli nárok
na náhradu škody.
1.2.1. Instalace
Větrací systém musí s náležitou péčí nainstalovat kvalifikovaný odborník podle návodu k instalaci
a v souladu s pravidly a předpisy bezpečnosti práce.
Větrací jednotka se musí nainstalovat do suchého prostředí, ve kterém v zimě nemrzne, s volným přístupem
a dostatkem volného místa pro provádění údržbářských prací a oprav. Abyste eliminovali nebezpečí spojená
s elektrickým proudem a škody na stavbě, musíte zajistit hladké odvádění kondenzátu. Větrací zařízení se
nesmí instalovat na místech, kde by mohlo přijít do styku s žíravými nebo hořlavými plyny či mastnými nebo
lepkavými aerosoly nebo kde vzduch obsahující škodlivé nečistoty ohrožuje lidi. Dodržujte stávající předpisy
požární ochrany. K větracímu systému se nesmí připojovat odsávání páry.
Veškeré elektrické vedení smí provádět pouze kvalifikovaný odborník v souladu se všemi bezpečnostními
předpisy pro elektrická zařízení, platnými normami a aktuálně platnými místními předpisy a podle pokynů
uvedených v tomto návodu k instalaci. Práce na zařízení provádějte vždy, když je odpojeno od sítě, neboť
jinak hrozí nebezpečí těžkých či dokonce smrtelných úrazů.
Elektrické vedení nainstalujte tak, aby kabelové přípojky u zařízení nebyly vystaveny žádnému
mechanickému namáhání a aby se elektrické vedení nemohlo uvolnit z připojovacích svorek. Dále dejte
pozor, aby nikde nedošlo ke skřípnutí nebo poškození kabelu zavřením krytu nebo údržbářského poklopu.
Neodborná či vadná instalace představuje značné nebezpečí a může způsobit vážné nehody nebo požár.
Nastavení a programování, jež nejsou popsána v návodu k obsluze, mohou být relevantní pro bezpečnost
a provádět je tak smí pouze odborník.
1.2.2. Topeniště
Na paralelní provoz větracích systémů s topeništi (např. krbem, kachlovými kamny, plynovými kotli)
se vztahují zvláštní požadavky. Musíte zajistit, že během spalování v topeništi nebude v místnosti
odvětrávané větracím zařízením vznikat podtlak. Dále musíte dodržovat národní a místně platné směrnice
a předpisy.
1.2.3. Zprovoznění, provoz a odstavení zařízení
Po skončení instalace se ujistěte, že při testu funkčnosti se neobjevují žádné nesrovnalosti. Provozovatel
zařízení se musí informovat o provozních procesech a údržbářských postupech podle návodu k obsluze.
3
Větrací jednotka obsahuje ventilátory. Strkání rukou nebo předmětů do přístroje v místech větracích kanálů
nebo prvků nasávajících či vyfukujících vzduch může způsobit poranění nebo vést k poškození přístroje.
Musíte zajistit, že nedojde k ohrožení dětí a osob s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi.
V případě nehody nebo mimořádných okolností (např. když došlo k zatopení zařízení v důsledku přírodní
katastrofy) zastavte provoz zařízení. Odpojte elektrické napájení a obraťte se na odborníka.
1.2.4. Údržba, opravy a náhradní díly
Pro zajištění trvale bezpečného provozu musíte provádět pravidelně údržbu zařízení. Veškeré údržbářské
práce a opravy nad rámec čištění a výměny filtru musí provádět kvalifikovaným odborník. Před otevřením
přístroje se ujistěte, že všechny příslušné elektrické okruhy jsou odpojené od sítě a zajištěné proti
neúmyslnému zapnutí. Používejte pouze originální náhradní díly výrobce.
1.2.5. Provádění konstručních změn
Je zakázáno provádět svévolné přestavby a změny zařízení či celkového nainstalovaného systému.
Stavební úpravy mohou mít vliv na bezpečnost provozu a musí je proto odsouhlasit odborník.
2 Popis zařízení
2.1 Účel použití
Zařízení je zkonstruováno pro větrání obytných prostor, ve kterých v zimě nemrzne. Přístroj se instaluje
na venkovní stěnu. Větrací jednotka není určena pro vysoušení stavby.
2.2 Konstrukce zařízení
Následující obrázek ukazuje základní konstrukci větrací jednotky.
Obr. 2.1 Komponenty větrací jednotky
1
2
3
Vnitřní kryt s filtrem
Ovládací jednotka s displejem
Pouzdro čtvercové
4
5
6
Pouzdro kulaté
Větrací jednotka (v pouzdře)
Venkovní kryt s odvodem kondenzátu
2.3 Princip fungování
Větrací jednotka je vybavena dvěma úspornými ventilátory s nízkou hlučností a technologií DC, které
zajišťují kontrolovanou výměnu vzduchu v obytných prostorách.
Vzduch z místnosti, který se odsává (odsávaný vzduch) a filtruje, je vypouštěn ven (odpadní vzduch).
Současně se nasává čerstvý venkovní vzduch, který se filtruje a přivádí do místnosti (přiváděný vzduch).
Oba proudy vzduchu, které jsou ve větrací jednotce od sebe odděleny, procházejí křížovým protiproudým
výměníkem tepla. Teplo v odváděném vzduchu ohřívá přiváděný vzduch a teplo se tak získává nazpět, resp.
velká část tepla zůstává v místnosti.
2.4 Požadavky na místo instalace
Větrací jednotka se montuje do obvodové (venkovní) zdi nezamrzajících prostor. Provozní limity musí být
dodrženy. Místa vhodná pro instalaci jsou obvodové (venkovní) stěny obývacích pokojů, ložnic, kuchyní,
koupelen, toalet, úklidových komor a skladovacích prostor.
4
Pro zajištění cirkulace vzduchu a hladký průběh provádění údržbářských prací musí být k dispozici dostatek
volného prostoru. Vzdálenost stěn či předmětů po stranách zařízení musí být alespoň 10 cm (vzdálenost
od záclon, nábytku apod.). Před zařízením musí být minimálně 50 cm volného prostoru (pokud možno i více,
aby vzduch mohl nerušeně proudit).
Obr. 2.2 Proudění vzduchu a minimální vzdálenosti (náhled ze shora)
1
2
3
4
Větrací jednotka
Vnitřní kryt s filtrem
Ovládací jednotka s displejem
Venkovní kryt
5
6
7
8
Venkovní vzduch
Přiváděný vzduch
Odváděný vzduch
Odpadní vzduch
POZOR!
Větrací jednotka a příslušné zařízení pro odpojení od el. napájení musejí být vždy volně přístupná.
UPOZORNĚNÍ!
Otvory veškerých vzduchových přívodů a odvodů nesmí být ničím zakryty, uzavřeny či jinak omezeny.
Nastavení provedená odborníkem se nesmí měnit.
POZOR!
Úpravy nainstalovaného zařízení a stavební úpravy mohou mít dopad na bezpečnost a musí je proto
odsouhlasit odborník.
2.5 Označení CE
Konstrukce a provedení větracích zařízení pro obytné prostory jsou v souladu s příslušnými evropskými
normami a směrnicemi, a tím pádem splňují základní zdravotní a bezpečnostní požadavky. Tuto skutečnost
potvrzuje prohlášení o shodě ES a označení CE na přístroji. Při montáži a provozu musíte navíc ještě
dodržovat zákony, předpisy a směrnice platné v dané zemi.
3 Obsluha zařízení
Větrací jednotka nemůže pracovat bez přídavných regulačních komponent. Zařízení se ovládá přes
integrovaný obslužný panel s displejem zabudovaný ve vnitřním krytu. Typy DL 50 WE a DL 50 WH je možné
navíc ovládat pomocí bezdrátového (radiového) ovladače (dodáván jako volitelné příslušenství).
POZOR!
Pokud je na větrací jednotce patrné poškození, nesmíte
ji uvést do provozu. Jednotku odpojte od napájení
a obraťte se na odborníka.
3.1 Ovládací panel s displejem
Na větrací jednotce (vnitřním krytu) je ovládací panel
s podsvíceným segmentovým displejem.
1
2
3
4
Vnitřní kryt
Ovládací panel s displejem
Sedmisegmentový displej
Ovládací tlačítko
Obr. 3.1 Ovládací panel s displejem
5
3.2 Provozní režimy
Displej
Provozní režim
0
AUS (VYP*)
A
AUTOMATIK**
(AUTOMATICKÉ VĚTRÁNÍ)
1
2
3
4
Druh provozu
Pro ochranu stavebního fondu by zařízení mělo být stále pod el. napětím!
STUFE 1
(STUPEŇ 1)
STUFE 2
(STUPEŇ 2)
STUFE 3
(STUPEŇ 3)
STUFE 4
(STUPEŇ 4)
ZULUFT
(PŘIVÁDĚNÍ VZDUCHU**)
ABLUFT
(ODVÁDĚNÍ VZDUCHU**)
Minimální provozní režim pro ochranu před vlhkostí
(bez snímače kvality vzduchu 10 m3/h, se snímačem kvality vzduchu***
automatická plynulá regulace množství vzduchu)
Redukované větrání 15 m3/h
(např. v noci nebo v nepřítomnosti osob)
Jmenovité větrání 30 m3/h
(normální provoz v přítomnosti osob)
Jmenovité větrání 45 m3/h
(normální provoz v přítomnosti osob)
Intenzivní větrání 55 m3/h
(např. při nárazovém vyvětrání nebo nějaké společenské akci)
Pouze se přivádí vzduch (30 m3/h), žádná rekuperace
(např. využití chladného nočního vzduchu)
Pouze se odvádí vzduch (30 m3/h),
bez rekuperace (např. odvádění vlhkosti z koupelny)
Tab. 3.1 Provozní režimy
* závisí na konfiguraci zařízení (v daném případě není k dispozici)
** není u modelu DL 50 WA
*** u modelů DL 50 WE a DL 50 WH jako volitelné příslušenství
Displej informuje o aktuálním provozním stavu ventilační jednotky. Provozní režim nastavíte pomocí
ovládacího tlačítka. Při každém stisknutí tlačítka se změní režim v uvedeném pořadí.
3.2.1. Automatický režim (jen u modelů DL 50 WE / DL 50 WH)
V automatickém režimu pracuje větrací jednotka v minimálním provozu s 10 m 3/h, pokud k ní není připojen
snímač kvality vzduchu.
Obzvláště úsporný provoz nabízí řízení jednotky podle potřeby, což zajišťuje snímač kvality vzduchu (pouze
u modelů DL 50 WE a DL 50 WH). Průtok vzduchu je v automatickém režimu plynule regulován v rozsahu 10
- 45 m3/h (při aktivní funkci „ložnice“ mezi 10 - 30 m3/h ) v závislosti na kvalitě odváděného vzduchu,
u kterého se měří vlhkost a obsah CO 2 i dalších plynů. Otáčky ventilátorů se při zvýšené potřebě vzduchu
zvýší pouze o tolik a na takovou dobu, jak je potřeba. Při malé potřebě vzduchu běží ventilátory na nejmenší
otáčky, případně klesnou pod stupeň 1, čímž spotřebují méně energie.
3.2.2. Režim „přivádění vzduchu“ (jen u modelů DL 50 WE / DL 50 WH)
Tento režim slouží k využití chladného venkovního vzduchu (např. v chladných letních nocí). Rekuperace je
v tomto režimu vypnutá.
3.2.3. Režim „odvádění vzduchu“ (jen u modelů DL 50 WE / DL 50 WH)
Tento režim můžete využít k odvádění vlhkosti z obytných prostor a koupelen.
POZOR!
Na sučasný provoz větrací jednotky s topeništi (např. krbem, kachlovými kamny, pynovými kotli) se vztahují
zvláštní požadavky. Zajistěte, že během spalování v topeništi nebude v místnosti odvětrávané větracím
zařízením vznikat podtlak.
3.3 Funkce „ložnice“ (vypnutí displeje)
Pokud Vás podsvícený displej větrací jednotky ruší (např. v ložnici), můžete ho vypnout resp. přepnout
do režimu, kdy informace zobrazuje jen v případě potřeby. Displej se pak bude rozsvěcet pouze krátce
při změně provozního režimu, a sice na dobu 10 sekund a potom opět zhasne.
Vypnutí displeje:
Stiskněte ovládací tlačítko na dobu 10 s
- zobrazení jen v případě potřeby
(na displeji se objeví S)
Zapnutí displeje:
Stiskněte ovládací tlačítko na dobu 10 s
- trvalé zobrazení
(na displeji se objeví S)
UPOZORNĚNÍ!
Hlášení o poruchách a potřebě údržby filtru se zobrazí vždy, i když je displej vypnutý.
6
3.4 Opětovné zapnutí po výpadku proudu
Po výpadku proudu se větrací jednotka zapne automaticky v následujících provozních režimech:
• DL 50 WA: v provozním stupni 1 (redukované větrání)
• DL 50 WE/WH: v automatickém režimu - A
3.5 Hlášení o potřebě údržby filtru
Toto hlášení (na displeji se objeví F) Vám po uplynutí časového intervalu připomene, že je potřeba provést
údržbu filtru (viz kapitola Údržba). Časový interval je 6 měsíců.
Reset: Po provedení údržby filtru hlášení potvrďte a vynulujte stisknutím ovládacího tlačítka po dobu 5 s.
UPOZORNĚNÍ!
Při výpadku proudu ani při vypnutí větrací jednotky se počítání času pro údržbu filtru nezastaví ani
nevynuluje.
3.6 Bezdrátové ovládání (volitelné příslušenství, pouze u modelů DL 50 WE / DL 50 WH)
Větrací jednotku můžete ovládat i pomocí jednoho nebo více bezdrátových ovladačů (pouze u modelů DL 50
WE a DL 50 WH, volitelné příslušenství).
Obr. 3.2 Bezdrátové ovládání
1
Tlačítko ▲
0*>Auto>1>2>3>4)
3 Tlačítko Max
(55 m3/h po dobu 15 min, potom návrat do předchozího provozního režimu)
2
Tlačítko ▼
(4>3>2>1>Auto>0*)
4 Tlačítko Auto
(bez snímače kvality vzduchu 10 m 3/h, se snímačem kvality vzduchu plynulá
regulace průtoku vzduchu)
* závisí na konfiguraci zařízení,
v daném případě není k dispozici
Pomocí tlačítek ▲ a ▼ volíte mezi dostupnými provozními režimy.
Tlačítkem Auto zapnete jednotku v minimálním režimu. Jestliže je jednotka vybavena snímačem kvality
vzduchu (volitelné příslušenství), pak je průtok vzduchu automaticky regulován, plynule v závislosti na kvalitě
ovzduší vzduchu v místnosti.
Tlačítkem Max zapnete jednotku v maximálním režimu na omezenou dobu (15 min) pro nárazové vyvětrání.
Potom se opět aktivuje režim, který byl nastaven předtím.
UPOZORNĚNÍ!
Aktivuje se vždy naposledy nastavený režim, bez ohledu na to, kde operace proběhla (zda jste změnu
provedli bezdrátovým ovládáním nebo ovládacím tlačítkem na větrací jednotce).
UPOZORNĚNÍ!
Bezdrátové ovládání vysílá signály pouze tehdy, když stisknete tlačítko a pracuje přitom s piezoelektrickým
jevem (slyšitelné cvaknutí). Nástěnný vysílač nepotřebuje žádné baterie a tím ani žádnou údržbu.
3.7 Snímač kvality vzduchu (volitelné příslušenství, pouze u modelů DL 50 WE / DL 50 WH)
Snímač kvality vzduchu je aktivní pouze v automatickém režimu (viz kapitola Automatický provoz).
3.8 Tipy na úspory energie
Vedle ochrany stavebního fondu, zlepšení hygieny a zvýšení pohodlí přispívá větrací jednotka
i k optimalizaci účinnosti budovy. Větrací jednotku byste proto neměli vypínat ani při Vaší delší nepřítomnosti.
7
3.8.1 Okna
Samozřejmě, že i když je jednotka v provozu, můžete otevřít okna (např. pro nárazové vyvětrání).
Při nízkých venkovních teplotách byste měli mít okna zavřená, abyste plně využili rekuperační efekt. Cenné
teplo je neustále udržováno v budově. Ztráty v důsledku větrání jsou redukovány na minimum, což znamená
úsporu nákladů na topení.
3.8.2 Filtry
Znečištěné filtry zvyšují spotřebu energie ventilační jednotky. Měli byste proto pravidelně provádět jejich
údržbu (viz kapitola Údržba).
4 Poruchy
Hlášení o poruchách a potřebě údržby filtru se zobrazují na displeji ovládacího panelu na větrací jednotce.
Displej
F
Příčina
Hlášení o potřebě údržby filtru
Na displeji nic není
Žádné napájení nebo interní závada
Stav
Opatření
V provozu
Údržba filtru, potvrďte hlášení
Vypnuto
E1
Porucha ventilátoru
venkovního vzduchu / přiváděný vzduch
Vypnuto
E2
Porucha ventilátoru
odváděný vzduch / odpadní vzduch
Vypnuto
E3
Porucha snímače
venkovního vzduchu
Vypnuto
E4
Porucha snímače odpadního vzduchu
Přístroj vypněte a znovu
zapněte.
Pokud závada trvá, jednotku
odpojte od sítě a obraťte se na
odborníka, resp. Zákaznický
servis, aby závadu odstranil.
Vypnuto
Tab. 4.1 Hlášení poruch a potřeby údržby filtru
UPOZORNĚNÍ!
Chybová hlášení se zobrazují tak, že se na displeji střídavě objevuje E a příslušný kód závady.
POZOR!
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Používejte pouze originální náhradní díly výrobce.
5 Údržba
Pravidelná údržba větrací jednotky je potřebná z hygienického hlediska i z důvodů energetické účinnosti.
5.1 Údržba filtrů
Pravidelná údržba vzduchových filtrů je nezbytná pro hygienický a efektivní provoz zařízení.
Doporučovány jsou tyto intervaly údržby:
•
4 týdny po uvedení do provozu (stavební prach)
•
kontrola nejpozději do 6 měsíců
Při malém znečištění filtr vyklepejte a vyčistěte vysavačem (nemyjte!), v případě nutnosti jej
vyměňte.
UPOZORNĚNÍ!
Provedené údržby filtrů by měly být zaznamenány (viz příloha provozního návodu).
Údržba filtrů je jednoduchá. Nepotřebujete k tomu žádné nářadí. Datum výměny filtru si zaznamenejte.
Reset: Po provedení údržby filtru potvrďte hlášení a vynulujte stisknutím ovládacího tlačítka po dobu 5 s.
UPOZORNĚNÍ!
Filtry jsou elektrostaticky nabité, aby zachytávaly prach. Filtry neproplachujte ve vodě! Při styku s vodou tuto
svou schopnost ztrácejí. Používejte originální náhradní filtry! Jiné filtrační materiály mohou omezovat
funkčnost větrací jednotky.
8
1 Čelní stranu vnitřního krytu odblokujte na spodní straně
(uprostřed zatlačte) a sejměte ji.
2 Filtr vytáhněte, vyčistěte, případně vyměňte a nasaďte
zpátky.
3 Čelo clony zavěste nahoře...
4 ... a dole ho zaklapněte.
Obr. 5.1 Výměna filtru
5.2 Čištění tepelného křížového protiproudého výměníku a zařízení
Tepelný výměník může být čištěn, k otevření přístroje je potřeba jen několik montážních kroků.
UPOZORNĚNÍ!
Čistící práce může provádět pouze kvalifikovaný odborník!
POZOR!
Před čištěním odpojte větrací jednotku ze sítě!
5.2.1 Otevření přístroje
1
Přístroj odpojte ze sítě a sundejte čelní
stěnu vnitřního krytu.
2
Odšroubujte celý vnitřní kryt (2 šrouby).
3
Odstraňte vnitřní kryt a vytáhněte oddělovač vzduchu
(přepážku).
4
Vyjměte prodlužovací kroužek/kroužky (závitové tyče
nechte našroubované na zařízení).
Obr. 5.2 Otevření přístroje
5.2.2 Čištění přístroje
Křížový protiproudý tepelný výměník rekuperační jednotky je vyrobený z plastu a může být propláchnut
sprchou čisté teplé vody ve sprše či ve vaně. Postup vyjmutí výměníku naleznete na straně 10.
UPOZORNĚNÍ!
Tepelný křížový protiproudý výměník do vody zcela neponořujte a nečištěte jej vysokotlakými čističi ani
čistícími prostředky!
Po vyjmutí výměníku můžete vlhkým hadrem vyčistit i vnitřek rekuperační jednotky.
9
UPOZORNĚNÍ!
Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyseliny nebo chloridy, neboť by mohly poškodit
povrch zařízení!
1 Čidlo přiváděného vzduchu otočte na stranu.
2 Tepelný výměník opatrně vyjměte tahem
z jednotky.
3 Tepelný výměník opláchněte čistou teplou vodou
(Nepoužívejte čistící prostředky a neponořujte tep.
výměník do vody!) Vodu nechte okapat.
4 Ventilační zařízení vytřete (bez použití čistících
prostředků).
5 Tepelný výměník vložte do zařízení vodorovně,
dejte pozor na směr montáže tepelného výměníku!
(vyznačeno šipkou)
6 Čidlo přiváděného vzduchu otočte před tepelným
výměníkem vlevo.
Obr. 5.3 Vyjmutí a vložení tepelného výměníku
5.2.3 Zavření přístroje
1 Nasaďte prodlužovací kroužek/kroužky
(zkontrolujte pozici čidla).
2 Nasaďte oddělovač vzduchu (vložte dělící
drážku na střed tepelného výměníku)
3 Namontujte vnitřní kryt clony (2 šrouby).
4 Nahoře zavěste přední kryt s filtry
a dole ho zaklapněte, zapněte napájení.
Obr. 5.4 Zavření přístroje
10
6 Zákaznický servis a záruka
Podmínky zákaznického servisu, plnění garance a záruky jsou uvedeny v záručním listu.
Výroba větrací jednotky probíhá velice pečlivě a před svým vyexpedováním je
důkladně odzkoušena.
UPOZORNĚNÍ!
Pro rychlé vyřízení Vašich dotazů, servisních požadavků a reklamací, uvádějte vždy přesné označení (typ)
přístroje,sériové číslo (S/N), verzi softwaru a výrobní kód (FD). Tyto informace naleznete na výrobním štítku
ventilační jednotky, který je umístěn na vnitřním odnímatelném krytu jednotky (s filtry).
7 Životní prostředí a likvidace obalu
Nezapomínejte na naše životní prostředí a pomáhejte ho chránit.
Likvidace obalu
Větrací jednotka je pečlivě zabalena, aby se během přepravy nepoškodila. Použité obaly jsou vyrobeny
z recyklovatelných materiálů. Likvidujte je proto ekologicky šetrným způsobem.
Zařízení s tímto označením nepatří do běžného domovního odpadu. Zařízení včetně jeho
příslušenství, jakož i prázdné baterie a akumulátory se shromažďují zvlášť. Jejich likvidace musí být
provedena odborně a v souladu s platnými zákony a předpisy.
11
Všechny filtry ve větracím systému by měly být nejméně jednou za půl roku zkontrolovány a případně
vyčištěny nebo vyměněny. Zde je možné zaznamenat provedenou údržbu filtrů:
Půl roku
Datum:
□ zkontrolováno
1 Datum:
□ vyměněno
Datum:
□ zkontrolováno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ vyměněno
□ zkontrolováno
5
□ vyměněno
□ zkontrolováno
6
□ vyměněno
□ zkontrolováno
7
□ vyměněno
□ zkontrolováno
8
□ vyměněno
9 Datum:
□ vyměněno
Datum:
□ zkontrolováno
□ zkontrolováno
4
8 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
□ vyměněno
7 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
□ zkontrolováno
3
6 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
□ vyměněno
5 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
□ zkontrolováno
2
4 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
□ vyměněno
3 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
□ zkontrolováno
1
2 Datum:
Datum:
□ zkontrolováno
Rok
□ zkontrolováno
9
□ vyměněno
10 Datum:
□ vyměněno
□ zkontrolováno
10
□ vyměněno
12
DL 50 WA
DL 50 WE
DL 50 WH
Návod k instalaci
Obsah
1 Důležitá upozornění.........................................................................................................................14
2 Popis zařízení...................................................................................................................................15
3 Technické údaje...............................................................................................................................17
4 Instalace...........................................................................................................................................20
5 Provoz..............................................................................................................................................28
6 Poruchy............................................................................................................................................31
7 Zákaznický servis a záruka..............................................................................................................31
8 Životní prostředí a likvidace odpadu...............................................................................................32
13
1 Důležitá upozornění
Obzvlášť důležité pokyny jsou v tomto návodu označeny slovy POZOR! a UPOZORNĚNÍ!
POZOR!
Upozornění na nebezpečí a chyby, které mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění nebo mít vážné
důsledky pro produkt.
UPOZORNĚNÍ!
Užitečné poznámky a doplňující informace.
Návod k obsluze a instalaci je součástí větracího zařízení a je třeba ho mít vždy po ruce. Musíte ho
poskytnout případnému odborníkovi, aby podle něho postupoval při své práci, a v případě následného
prodeje zařízení ho musíte předat novému majiteli.
2.1 Předepsaný účel použití
Větrací jednotka slouží výhradně k větrání obytných prostor. Je určena do suchých interiérů, které
nezamrzají.
Jakékoli jiné použití mimo tento rámec se považuje za nedovolené použití, které je v rozporu s předepsaným
účelem. Nesprávné zacházení se zařízením může vést k jeho poškození a závažným nebezpečím.
Není dovoleno provádět změny či přestavby zařízení. Bezpečný provoz zařízení je zajištěn pouze tehdy,
když zařízení používáte v souladu s předepsaným účelem. K bezpečnosti patří i dodržování příslušných
návodů (k obsluze a instalaci) jakož i dalších specifických dokumentů výrobku.
2.2 Bezpečnostní pokyny
Nedodržování bezpečnostních pokynů může vést k ohrožení uživatele i zařízení a ruší jakýkoli nárok
na náhradu škody.
2.2.1. Instalace
Větrací systém musí s náležitou péčí nainstalovat kvalifikovaný odborník podle návodu k instalaci
a v souladu s pravidly a předpisy bezpečnosti práce.
Větrací jednotka se musí nainstalovat do suchého prostředí, ve kterém v zimě nemrzne, s volným přístupem
a dostatkem volného místa pro provádění údržbářských prací a oprav. Abyste eliminovali nebezpečí spojená
s elektrickým proudem a škody na stavbě, musíte zajistit hladké odvádění kondenzátu. Větrací zařízení
se nesmí instalovat na místech, kde by mohlo přijít do styku s žíravými nebo hořlavými plyny či mastnými
nebo lepkavými aerosoly nebo kde vzduch obsahující škodlivé nečistoty ohrožuje lidi. Dodržujte stávající
předpisy požární ochrany. K větracímu systému se nesmí připojovat odsávání páry.
Veškeré elektrické vedení smí provádět pouze kvalifikovaný odborník v souladu se všemi bezpečnostními
předpisy pro elektrická zařízení, platnými normami a aktuálně platnými místními předpisy a podle pokynů
uvedených v tomto návodu k instalaci. Práce na zařízení provádějte vždy, když je odpojeno od sítě, neboť
jinak hrozí nebezpečí těžkých či dokonce smrtelných úrazů.
Elektrické vedení nainstalujte tak, aby kabelové přípojky u zařízení nebyly vystaveny žádnému
mechanickému namáhání a aby se elektrické vedení nemohlo uvolnit z připojovacích svorek. Dále dejte
pozor, aby nikde nedošlo ke skřípnutí nebo poškození kabelu zavřením krytu nebo údržbářského poklopu.
Neodborná či vadná instalace představuje značné nebezpečí a může způsobit vážné nehody nebo požár.
Nastavení a programování, jež nejsou popsána v návodu k obsluze, mohou být relevantní pro bezpečnost a
provádět je tak smí pouze odborník.
2.2.2. Topeniště
Na paralelní provoz větracích systémů s topeništi (např. krbem, kachlovými kamny, plynovými kotli)
se vztahují zvláštní požadavky. Musíte zajistit, že během spalování v topeništi nebude v místnosti
odvětrávané větracím zařízením vznikat podtlak. Dále musíte dodržovat národní a místní platné směrnice
a předpisy.
2.2.3. Zprovoznění, provoz a odstavení zařízení
Po skončení instalace se ujistěte, že při testu funkčnosti se neobjevují žádné nesrovnalosti. Provozovatel
zařízení se musí informovat o provozních procesech a údržbářských postupech podle návodu k obsluze.
14
Větrací jednotka obsahuje ventilátory. Strkání rukou nebo předmětů do přístroje v místech větracích kanálů
nebo prvků nasávajících či vyfukujících vzduch může způsobit poranění nebo vést k poškození přístroje.
Musíte zajistit, že nedojde k ohrožení dětí a osob s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi.
V případě nehody nebo mimořádných okolností (např. když došlo k zatopení zařízení v důsledku přírodní
katastrofy) zastavte provoz zařízení. Odpojte elektrické napájení a obraťte se na odborníka.
2.2.4. Údržba, opravy a náhradní díly
Pro zajištění trvale bezpečného provozu musíte provádět pravidelně údržbu zařízení. Veškeré údržbářské
práce a opravy nad rámec čištění a výměny filtru musí provádět kvalifikovaným odborník. Před otevřením
přístroje se ujistěte, že všechny příslušné elektrické okruhy jsou odpojené od sítě a zajištěné proti
neúmyslnému zapnutí. Používejte pouze originální náhradní díly výrobce.
2.2.5. Provádění konstrukčních změn
Je zakázáno provádět svévolné přestavby a změny zařízení či celkového nainstalovaného systému.
Stavební úpravy mohou mít vliv na bezpečnost provozu a musí je proto odsouhlasit odborník.
2 Popis zařízení
2.1 Účel použití
Větrací jednotka je zkonstruována pro větrání obytných prostor, ve kterých v zimě nemrzne. Přístroj
se instaluje do obvodové zdi. Větrací jednotka není určena pro vysoušení stavby.
2.2 Obsah balení
Decentralizovaná větrací jednotka se dodává ve dvou sadách:
1. Sada pro hrubou stavbu: Kulaté nebo čtvercové pouzdro (tubus), s venkovním krytem a díly pro nastavení
délky
2. Sada pro hotovou stavbu: Větrací jednotka s vnitřním krytem
1 Sada pro hrubou stavbu
čtvercové pouzdro (tubus)
2 Sada pro hrubou stavbu
kulaté pouzdro (tubus)
3 Sadu pro hotovou stavbu
větrací jednotka s vnitřním krytem
Obr. 2.1 Dodávané sady
2.3 Princip fungování
Větrací jednotka je vybavena dvěma úspornými ventilátory s nízkou hlučností a technologií DC, které
zajišťují kontrolovanou výměnu vzduchu v obytných prostorách.
Vzduch z místnosti, který se odsává (odváděný vzduch) a filtruje, je vypouštěn ven (odvětrávaný vzduch).
Současně se nasává čerstvý venkovní vzduch, který se filtruje a přivádí do místnosti (přiváděný vzduch).
Oba proudy vzduchu, které jsou ve větrací jednotce od sebe odděleny, procházejí křížovým protiproudým
výměníkem tepla. Teplo v odváděném vzduchu ohřívá přiváděný vzduch a teplo se tak získává nazpět, resp.
velká část tepla zůstává v místnosti.
15
2.4 Proudění vzduchu
1 Venkovní vzduch (AUL - Außenluft)
2 Přiváděný vzduch (ZUL - Zuluft)
3 Odváděný vzduch (ABL - Abluft)
4 Odvětrávaný vzduch (FOL – Fortluft)
5 Vnitřní kryt
6 Větrací jednotka
7 Venkovní kryt
Obr. 2.2 Proudění vzduchu
2.5 Konstrukce
1 Vnitřní kryt s ovládacím panelem a
odnímatelnou částí s filtry
2 Prodlužovací kroužky
3 Oddělovač vzduchu (přepážka)
4 Tepelný výměník
5 Hlavní deska s regulací
6 Vetilátor
7 Kryt
8 Venkovní kryt s odtokem kondenzátu
Obr. 2.3 Konstrukce zařízení
Obr. 2.4 Podrobný popis konstrukce
1 Vnitřní kryt, vrchní odnímatelný kryt
2 Držák filtru
3 Filtr přiváděného vzduchu F7, filtr odváděného vzduchu G4
4 Vnitřní kryt, spodní díl
5 Základní deska displeje PCB2
6 Čidlo kvality vzduchu (volitelné příslušenství)
7 Konec lišty oddělovače vzduchu (kovový)
8 Oddělovač vzduchu (přepážka)
9 Tepelný výměník
10 Svorkovnice PCB3
11 Kryt svorkovnice
12 Topný článek (jen typ DL 50 WH)
13 Čidlo venkovního vzduchu
14 Ventilátor VM1 venkovního vzduchu/
přiváděného vzduchu
15 Kryt rekuperační jednotky
16
16 Zavírací klapka venkovního vzduchu
17 Těsnění
18 Venkovní kryt
19 Zavírací klapka odvětrávaného vzduchu
20 Ventilátor VM2 odváděného/odvětrávaného vzduchu
21 Čidlo přiváděného vzduchu
22 Kryt hlavní desky
23 Bezdrátový přijímač (volitelné příslušenství)
pro bezdrátový dálkový ovladač
24 Základní deska PCB1
25 Kabel čidla kvality vzduchu
26 Kabel displeje základní desky
27 Svorka napájení
3 Technické údaje
3.1 Specifikace
DL 50 WA
Průtok vzduchu
stupeň 1/2/3/4
DL 50 WH
15 / 30 / 45 / 55 m3/h
15 m3/h
Průtok vzduchu min.
Hladina akustického tlaku
(ve vzdálenosti 1 m)
10 m3/h 1)
17 / 23 / 34 38 dB(A)
Hladina akustického výkonu 2)
Normalizovaný rozdíl hladin D n,e,w
DL 50 WE
25 / 31 / 42 / 46 dB
3)
51 – 59 dB
Účinnost rekuperace
až 90 %
Účinnost rekupera ce DIBt
až 84 %
Filtrační třída
filtr přiváděného/odváděného vzduchu
F7 / G4
Napájení
1~/N/PE 230V 50Hz
Příkon - stupeň 1/2/3/4
4 /10 /17 /25 W
Příkon - ohřívače
−
200 W
Příkon max.
25 W
225 W
Odběr proudu max.
0,1 A
1,8 A
Druh krytí dle VDE
IP X4
Třída ochrany
I (s ochranným vodičem)
Provozní rozsah – venkovní teplota
Provozní rozsah – pokojová teplota
-20 až +40 °C
+ 15 až + 35 °C
+ 5 až + 35 °C
3,7 kg
4 kg
Váha
1)
Automatický provozní režim
Zkušební podmínky a šetření dle EN ISO 3741
3)
Zkušební podmínky a šetření dle EN ISO 10140 a EN ISO 717
2)
Tab. 3.1 Technické údaje
Materiál krytu: plast ABS (třída požáru B1)
Barva krytu:
bílá (RAL 9010)
Rozměry:
viz Rozměrové výkresy
3.2 Vybavení a volitelné příslušenství
DL 50 WA
DL 50 WE
Zabudovaný ovládací panel
Předehřev
DL 50 WH
ano
není možný *
ano
Čidlo kvality vzduchu
není možné
volitelný
Bezdrátové ovládání
není možné
volitelný
Tab. 3.2 Vybavení a volitelné příslušenství
17
3.3 Provozní údaje
Množství
vzduchu
[m3/h]
Příkon [W]
Bez napětí
0
0
vyp.
Vyp. (0)
0
0
Auto (A)
10-45*
Stupeň 1
Zavírací
klapka AUL
Zavírací
klapka FOL
vyp.
otevřená
otevřená
vyp.
vyp
zavřená
zavřená
4-17
zap.
zap.
otevřená
otevřená
15
4
zap.
zap.
otevřená
otevřená
Stupeň 2
30
10
zap.
zap.
otevřená
otevřená
Stupeň 3
45
17
zap.
zap.
otevřená
otevřená
Stupeň 4
55
25
zap.
zap.
otevřená
otevřená
Přivádění
vzduchu
30
7
zap.
vyp.
otevřená
zavřená
Odvádění
vzduchu
30
7
vyp.
zap.
zavřená
otevřená
vyp.
zap.
otevřená
otevřená
Stav
Odmrazování
jak je uvedeno
Ventilátor VM1 Ventilátor VM2
AUL
FOL
Tab. 3.3 Provozní data
AUL = Außenluft = venkovní vzduch, FOL = Fortluft = odvětrávaný vzduch
* 10-30 m3/h při aktivní funkci „ložnice“
UPOZORNĚNÍ!
Některé provozní režimy nejsou k dispozici u všech modelů větracích jednotek (viz kapitola „Provoz“)
3.4 Rozměry
1 Vnitřní kryt s ovládacím panelem a filtry
2 Prodlužovací kroužek
3 Větrací rekuperační jednotka
4 Venkovní kryt s odvodem kondenzátu
Obr. 3.1 Rozměry větrací jednotky
UPOZORNĚNÍ!
Montážní rozměry větrací jednotky (průřez a maximální délka) závisí na použitém pouzdře (tubusu)
venkovní clony. Délka větrací jednotky se přizpůsobí pouzdru pomocí prodlužovacích kroužků.
Obr. 3.2 Rozměry vnitřního a venkovního krytu rekuperační jednotky
18
0br. 3.3 Montážní rozměry čtvercového pouzdra (tubusu)
1 Pouzdro
2 Průchod kabelu
3 Otvor ve zdi
4 Venkovní kryt
ID náhled ze strany místnosti
0br. 3.4 Montážní rozměry kulatého pouzdra (tubusu)
1 Pouzdro
2 Průchod kabelu
3 Otvor ve zdi
4 Venkovní kryt
ID náhled ze strany místnosti
4 Instalace
4.1 Požadavky na místo instalace
Větrací jednotka se montuje do obvodové (venkovní) zdi. Zařízení se nesmí instalovat za fasádu.
Větrací jednotka se smí používat v oblasti s ochranou 2, tzn. v oblasti pro zařízení chráněná proti stř íkající
vodě. Větrací jednotku nelze použít v prostředí vyžadujícím ochranu proti výbuchu!
4.1.1 Výběr místa instalace
Místa vhodná pro instalaci jsou obvodové (venkovní) stěny obývacích pokojů, ložnic, kuchyní, koupelen,
toalet, úklidových komor a skladovacích prostor. Teplota vzduchu v místnosti nesmí klesnout pod + 10 °C.
Nasávaný vzduch by měl být pokud možno studený, suchý a bez prachu. U venkovní strany instalace
jednotky vezměte v potaz předpokládanou výšku sněhu.
19
4.1.2 Uspořádání v místnosti
Větrací jednotku umístěte v místnosti co nejvýše. Ohřátý vzduch se kumuluje v horní části místnosti, takže
ho lze při tomto umístění účinně odvádět. Pokud není použito dálkové bezdrátové ovládání, instalujte
jednotku do takové výšky, aby obsluha dosáhla na ovládací panel (na vnitřním krytu). V obývacích pokojích
nemontujte jednotku přímo nad sedací soupravu, aby nefoukala přímo na osoby v místnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Otvory veškerých vzduchových přívodů a odvodů, venku i v místnosti, nesmí být ničím zakryty, zavřeny či
jinak omezeny (např. závěsy nebo nábytkem).
4.1.3 Montážní odstupy
Pro hladké fungování musíte větrací jednotku umístit minimálně
10 cm od bočních stěn a stropu, pokud je to možné, zvolte raději
odstup větší.
Obr. 4.1 Minimální odstup od stěn a stropu v pokoji
UPOZORNĚNÍ!
Před přístrojem musí být 0,5 m volného prostoru pro provádění
údržbářských prací a jednotka musí být volně přístupná.
4.2 Instrukce pro montáž
4.2.1 Odvod kondenzátu
Kondenzát se odvádí přes venkovní clonu. Vedení
pro kondenzát se nemusí instalovat.
1 Odvod kondenzátu
2 Odkapávací hrana
Obr. 4.2 Venkovní clona s odvodem kondenzátu
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl kondenzát spolehlivě odváděn, musí být větrací jednotka namontována ve venkovní stěně
ve vodorovné poloze! Před zasunutím zařízení zkontrolujte, zda je venkovní pouzdro ve vodorovné poloze!
4.2.2 Otvor ve zdi a stěnové pouzdro
Větrací zařízení se instaluje do venkovní stěny ve vodorovné poloze. Aby bylo možné pouzdro při montáži
vyrovnat, měl by být otvor ve zdi trochu větší než rozměr pouzdra.
Pro průřez otvoru ve zdi pro čtvercové pouzdro je doporučeno min. 325 x 325 mm, pro kulaté Ø 320 mm.
UPOZORNĚNÍ!
Při instalaci, zafixování a utěsnění pouzdra nepoužívejte žádné rozšiřující se materiály/pěny.
4.2.3 Nastavení délky zařízení
Aby bylo možné větrací rekuperační jednotku
přizpůsobit tloušťce stěny, je její montážní délka
variabilnía přizpůsobíte ji délce nainstalovaného
pouzdra ve stěně.
1 Vnitřní kryt
2 Prodlužovací kroužky (pro nastavení délky)
3 Oddělovač vzduchu s koncovou lištou
(pro nastavení délky) - přepážka
4 Větrací rekuperační jednotka
5 Tepelný křížový protiproudý výměník
6 Venkovní kryt
Obr. 4.3 Nastavení délky pro větrací jednotky
20
4.3 Instalace větrací jednotky
4.3.1 Vložení zařízení do stěnového pouzdra (tubusu)
Předpokladem instalace jednotky je předchozí instalace venkovního stěnového pouzdra (tubusu),
viz Návod k instalaci pouzdra.
Stěnové pouzdro (tubus) nesmí být zdeformováno (např. zdeformované rozšířením stavební pěny).
Obr. 4.4 Vložení zařízení do pouzdra
A 1 Předmontované kulaté stěnové pouzdro (tubus)
2 Předmontované čtvercové stěnové pouzdro (tubus)
(vše vnitřní pohled)
Měření montážní délky instalovaného stěnového pouzdra (rozměr L).
B Větrací zařízení vybalte.
C Zařízení vsaďte do stěnového pouzdra (tubusu) a přitom položte připojovací kabel do kabelového vedení.
D Otevřete kryt řídící elektroniky (na pravé straně)
E Zaveďte propojovací kabel do dutiny řídící elektroniky
F Zařízení posuňte až k vnější zarážce stěnového pouzdra (vnější okraj zařízení a stěnové pouzdro musí být srovnané
do roviny). Kabel pro napájecí napětí připojte svorkami (3-pólová svorkovnice).
G Kryt řídící elektroniky uzavřete.
H Větrací zařízení nasaďte do stěnového pouzdra (bez instalovaného prodloužení zařízení), před dalším instalačním
krokem zkontrolujte správnou pozici čidla přiváděného vzduchu.
21
4.3.2 Nastavení stavební délky zařízení
Pokud je rozměr L instalované stavební délky stěnového pouzdra (tubusu) větší než 320 mm, musí se délka
větracího zařízení přizpůsobit pomocí prodlužovacího kroužku (prodlužovacích kroužků) a oddělovače
(přepážky).
Obr. 4.5 Varianty nastavení délky
I Délka instalovaného stěnového pouzdra L = 320 mm
Není potřeba prodloužení zařízení, instalace pokračuje dle obr. 4.9 (montáž vnitřní clony)
J Délka instalovaného stěnového kulatého pouzdra L = 320 až 530 mm a hranatého pouzdra L = 320 až 480 mm
Přizpůsobení délky zařízení pomocí prodlužovacích kroužků a děliče vzduchu
K Délka instalovaného stěnového pouzdra L je větší než 480 mm (jen čtvercové pouzdro)
Použití dalších prodlužovacích kroužků a závitových tyčí a také 2. děliče vzduchu se spojovací lištou (volitelné
příslušenství). Tubus je nutné prodloužit pomocí nástavce – dosáhneme celkové délky až 640 mm.
Obr. 4.6 Montáž prodlužovacího kroužku (prodlužovacích kroužků)
L Propojovací kabel připojte do zdířky řídící elektroniky na jednotce (6-žilový kabel s RJ12 konektory)
M Přizpůsobte délku přístroje pomocí zkrácení prodlužovacího kroužku (POZOR: Neodpojujte propojovací vsuvku!)
Délka X prodlužovacího kroužku (prodlužovacích kroužků): X = L − 320 mm
L = stavební délka stěnového pouzdra
N Prodlužovací kroužek (kroužky) vsaďte do stěnového pouzdra (tubusu).
Obr. 4.7 Montáž závitových tyčí
O Přizpůsobte délku závitových tyčí.
Délka X závitových tyčí: X = L − 320 mm
L = stavební délka stěnového pouzdra
22
P Nasaďte závitové tyče (nad a pod tepelným výměníkem).
Q Závitové tyče našroubujte, až k šestihranu uzavřeným prodlužovacím kroužkem, odstraňte plastový šroub (používá se
pouze pro našroubování závitové tyče).
Obr. 4.8 Montáž oddělovače vzduchu
R Odstraňte koncovou kovovou lištu z oddělovače vzduchu (přepážky).
S Přizpůsobte délku oddělovače vzduchu (POZOR: Neodstraňujte drážku!)
Délka X oddělovače vzduchu: X = L − 320 mm
L = stavební délka stěnového pouzdra
T Koncovou lištu nasaďte na seříznutou stranu oddělovače (přepážky).
Oddělovač vsaďte do prodlužovacího kroužku a drážku oddělovače vložte do drážky tepelného výměníku.
4.3.3
Montáž vnitřní stěnové clony
Obr. 4.9 Montáž vnitřní stěnové clony
U Propoj. kabel připojte k displeji ovládacího panelu na vnitřní straně předního krytu (6-žilový kabel s RJ12 konektorem).
V Čidlo kvality vzduchu (volitelné příslušenství, jen DL 50 WE/WH) zacvakněte zevnitř do vnitřního krytu a kabel připojte
do zdířky řídící elektroniky na jednotce (RJ11 konektor, 4-žilový kabel) .
W Vnitřní kryt upevněte k zařízení umělohmotnými šrouby.
X Přední díl vnitřního krytu zavěšte nahoře na spodní díl.
Y Přední díl dole zacvakněte.
Z Konečná podoba namontované jednotky s krytem (pohled z vnitřní strany)
23
4.4 Elektroinstalace
4.4.1 Elektrické připojení větrací jednotky
Větrací jednotka je koncipována tak, aby vyžadovala minimální elektroinstalační práce. K jednotce se tak připojuje pouze
napájecí vedení 230 V / 50 Hz.
Elektronika senzoru kvality vzduchu či bezdrátového ovládání (pouze u modelů DL 50 WE/WH), kterými lze jednotku
volitelně dovybavit, jsou v přístroji již předzapojeny a nejsou s nimi tak spojeny žádné další elektroinstalační práce.
POZOR!
Elektrické zapojení jednotky smí provádět pouze kvalifikovaný odborník! Před prováděním jakýchkoliv prací
odpojte vždy zařízení ze sítě!
Obr. 4.10 Schéma elektrického zapojení větrací jednotky
UPOZORNĚNÍ!
Při instalaci se počítá s oddělením všech pólů od sítě, kdy vzdálenost kontaktních otvorů bude minimálně
3 mm pro jeden pól.
4.4.2 Schéma elektrického zapojení
Obr. 4.11 Schéma zapojení, vnitřní zapojení
1 230V / 50 Hz – napájení
2 PCB1 – hlavní deska
3 PCB2 – deska displeje (ovládání)
4 PCB3 – vnitřní svorkovnice
7 Schutter 1 – klapka venkovního vzduchu
8 Schutter 2 – klapka odvětrávaného vzduchu
9 Int. sensor 1 – čidlo venkovního vzduchu
10 Int. senzor 2 – čidlo přiváděného vzduchu
24
5 VM1 – ventilátor venkovního/přiváděného vzduchu
6 VM2 – ventilátor odváděného/odvětrávaného vzduchu
11 Drain Heater – ohřev kondenzátu
12 Heater – předehřev (jen DL 50 WH)
Volitelné příslušenství (jen DL 50 WE/WH):
13 Sensor LQF – čidlo kvality vzduchu
14 EnOcean – bezdrátový přijímač
15 EnOcean – bezdrátový vysílač
4.4.3 Zapojení displeje a ovládacího panelu
Ovládací panel s displejem jsou zabudovány ve spodní části vnitřního krytu a při jejich instalaci se musí
připojit k hlavní desce.
Elektrické zapojení displeje desky (PCB2) propojíte 6-ti žilovým spojovacím kabelem, který zasunete
do zástrčky RJ12 na místě zapojení displeje hlavní desky (PCB1).
Obr. 4. 12 Připojení displeje
4.4.4 Instalace čidla kvality vzduchu
(volitelné příslušenství, jen u modelů DL 50 WE / WH)
Větrací jednotky v provedeních DL 50 WE a DL 50 WH mohou být volitelně vybaveny čidlem kvality vzduchu.
Čidlo se dodatečně namontuje do spodní části vnitřní clony, na stranu odváděného vzduchu dolů.
Pro montáž musíte odmontovat vnitřní kryt (odšroubovat) a čidlo zasunout do připravené zásuvky (z vnitřní
strana krytu).
Elektrické připojení čidla se provede 4-žilovým kabelem s RJ11 zástrčkou, která se zasune do zásuvky
„LQF“ hlavní desky (PCB1).
Obr. 4.13 Instalace čidla kvality vzduchu
1 Desku čidla zasuňte do vnitřního krytu
2 Propojovací kabel nasuňte do zástrčky RJ11/LQF na hlavní desce (PCB1)
UPOZORNĚNÍ!
Po připojení napájení je instalované čidlo kvality vzduchu řídícím systémem automaticky rozpoznáno.
4.4.5 Instalace bezdrátového přijímače
pro bezdrátové ovládání (volitelné příslušenství, jen u modelů DL 50 WE / WH)
25
Větrací jednotka může být ovládána i pomocí bezdrátového ovladače. Bezdrátový přijímač se nasune hlavní
desku (PCB1) do zásuvky Enocean.
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací odpojte jednotku od sítě. Po připojení napětí bude nainstalovaný přijímač automaticky
rozpoznán.
Obr. 4.14 Instalace bezdrátového přijímače
4.4.6 Instalace bezdrátového ovládání
Bezdrátový ovladač můžete namontovat přímo na přístrojovou krabici nebo našroubovat či nalepit přímo
na zeď.
Nástěnný vysílač se dodává s rámem firmy JUNG, série AS500 v alpské bílé barvě.
4.4.7 Přihlášení / odhlášení bezdrátového ovládání
(volitelné příslušenství, pouze u modelů DL 50 WE / WH)
K jedné větrací jednotce modelů DL50 WE a WH lze přihlásit až 3 bezdrátová ovládání.
Přihlášení (zaučení) bezdrátového vysílače:
1. Na dobu 30 s stiskněte ovládací tlačítko na větrací jednotce, až na displeji začne střídavě blikat T-1-2-3.
2. Stiskněte ovládací tlačítko, když na displeji svítí 1, 2 nebo 3, čímž zvolíte požadovaný kanál (střídavě
se začne zobrazovat T a zvolený kanál).
3. Na dobu 30 s stiskněte libovolné tlačítko přihlašovaného ovládání (pokud displej již nebliká, byl vysílač
rozpoznán).
Pro připojení dalšího vysílače opakujte kroky 1 až 3.
Odhlášení bezdrátového vysílače:
1. Na dobu 30 s stiskněte ovládací tlačítko, až na displeji začne střídavě blikat T-1-2-3.
2. Vyberte kanál, který chcte vymazat: stiskněte ovládací tlačítko, když na displeji svítí 1, 2 nebo 3 (střídavě
se začne zobrazovat T a vybraný kanál).
3. Pokud nyní neprovedete žádné další zadání, zvolený kanál se vymaže.
Pro odpojení dalšího vysílače opakujte kroky 1 až 3.
UPOZORNĚNÍ!
Bezdrátový vysílač může být přihlášen k několika jednotkám, které pak můžou být řízeny současně.
5 Provoz
5.1 Uvedení do provozu
Po dokončení a zkontrolování odborně provedené instalace můžete větrací jednotku uvést do provozu:
• zapněte napětí v síti,
• zapněte zařízení,
• zkontrolujte chod zařízení
Nemusíte provádět žádná měření ani nastavení.
26
UPOZORNĚNÍ!
Abyste zařízení nevratně nepoškodili či neznečistili, uveďte ho do provozu až poté, co je jeho instalace
dokončena a všechna stavební opatření zcela zajištěna.
POZOR!
Pokud je na větrací jednotce patrné poškození, nesmíte ji uvést do provozu! Po dokončení instalace nesmí
hrozit žádná bezpečnostní, zdravotní ani ekologická rizika. Výrobce větrací jednotky za ně nenese žádnou
odpovědnost.
5.2 Ovládací panel s displejem
Větrací jednotka nemůže pracovat bez přídavných regulačních komponent. Zařízení se ovládá přes obslužný
panel s displejem.
Obr. 5.1 Ovládací panel s displejem
1 Vnitřní kryt jednotky
2 Ovládací panel s displejem
3 Segmentový displej
4 Ovládací tlačítko
5.3 Provozní režimy a princip fungování
Provozní režim nastavíte pomocí ovládacího tlačítka na větrací jednotce. Při každém stisknutí tlačítka
se změní režim v uvedeném pořadí. Displej ukazuje aktuální provozní stav. Volit můžete mezi následujícími
provozními režimy:
Displej
Provozní režim
Na displeji nic není
Žádné napájecí napětí
Ventilátory jsou vypnuté (zavírací klapky jsou otevřené).
0
VYP*
Ventilátory jsou vypnuté (zavírací klapky jsou uzavřené).
A
AUTOMATIK**
Funkce
Bez čidla kvality vzduchu: minimální provoz 10 m3/h
S čidlem kvality vzduchu***: automatická plynulá regulace
množství vzduchu v rozsahu 10-45 m3/h (uzavírací klapky jsou
otevřené).
1
STUPEŇ 1
Redukované větrání 15 m3/h (zavírací klapky jsou otevřené)
2
STUPEŇ 2
Jmenovité větrání 30 m3/h (zavírací klapky jsou otevřené)
3
STUPEŇ 3
Jmenovité větrání 45 m3/h (zavírací klapky jsou otevřené)
4
STUPEŇ 4
Intenzivní větrání 55 m3/h (zavírací klapky jsou otevřené)
PŘIVÁDĚNÍ VZDUCHU**
Pouze se přivádí vzduch (30 m3/h ), žádná rekuperace (zavírací
klapka odvětrávaného vzduchu je uzavřená)
ODVÁDĚNÍ VZDUCHU**
Pouze se odvádí vzduch (30 m3/h ), žádná rekuperace (zavírací
klapka venkovního vzduchu je uzavřená)
Tab. 5.1 Provozní režimy a princip fungování
* závisí na konfiguraci zařízení (v daném případě není k dispozici)
** není k dispozici u modelu DL 50 WA
*** volitelné příslušenství pro modely DL 50 WE a DL 50 WH (10-30 m3/h při aktivní funkci „ložnice“)
5.3.1 Automatický režim (jen u modelů DL 50 WE a DL 50 WH)
V automatickém režimu pracuje větrací jednotka v minimálním provozu s 10 m 3/h, pokud k ní není připojen
snímač kvality vzduchu.
27
Pokud je nainstalován snímač kvality vzduchu, pak je v automatickém režimu průtok vzduchu plynule
regulován v rozsahu 10 - 45 m 3/h v závislosti na kvalitě odváděného vzduchu (měření vlhkosti vzduchu,
obsahu CO2 a směsných plynů), při aktivní funkci „ložnice“ mezi 10 až 30 m3/h.
5.3.2 Režim „přivádění vzduchu“ (jen u modelů DL 50 WE a DL 50 WH)
Pouze se přivádí vzduch, využití chladného venkovního vzduchu. Ventilátor pro odvětrávaný vzduch VM2 je
vypnutý, neprobíhá žádná rekuperace.
5.3.3 Režim „odvádění vzduchu“ (jen u modelů DL 50 WE a DL 50 WH)
Odvádění vzduchu pro odvlhčení prostor. Ventilátor pro přivádění vzduchu VM1 je vypnutý, neprobíhá žádná
rekuperace.
POZOR!
Na současný provoz větrací jednotky s topeništěm (např. krbem, kachlovými kamny, plynovými kotli)
se vztahují zvláštní požadavky. Ujistěte se, že během spalování v topeništi nebude větrací zařízení vytvářet
v místnosti podtlak. Dále musíte dodržovat národní a místní platné směrnice a předpisy.
5.4 Speciální ovládací funkce
5.4.1 Opětovné zapnutí při výpadku proudu
Po výpadku proudu se větrací zařízení (pro ochranu konstrukce budovy) zapne automaticky v redukovaném
větrání v následujících provozních režimech:
•
•
DL 50 WA: Stupeň 1
DL 50 WE/WH: Automatický režim - A
5.4.2 Funkce „ložnice“
Pokud Vás podsvícený displej větrací jednotky ruší (např. v ložnici), můžete ho vypnout resp. přepnout
do režimu, kdy informace zobrazuje jen v případě potřeby. Displej se pak bude rozsvěcet pouze krátce
při změně provozního režimu, a sice na dobu 10 sekund a potom opět zhasne.
Kromě toho je v automatickém režimu s čidlem kvality vzduchu maximální průtok vzduchu omezen
na 30 m3/h.
Vypnutí displeje - zobrazení jen v případě potřeby:
- stiskněte ovládací tlačítko na dobu 10 s (na displeji se zobrazí S)
Zapnutí displeje - trvalé zobrazení:
- stiskněte ovládací tlačítko na dobu 10 s (na displeji se zobrazí S)
UPOZORNĚNÍ!
Hlášení o poruchách a potřebě údržby filtru se zobrazí vždy, i když je displej vypnutý.
5.4.3 Blokování vypnutí zařízení
Vypnutí zařízení můžeme zablokovat.
Deaktivace vypínání (zařízení nelze vypnout):
- ovládací tlačítko stiskněte na dobu 20 s (dokud se na displeji neobjeví O)
Aktivace vypínání:
- ovládací tlačítko stiskněte na dobu 20 s (dokud se na displeji neobjeví O)
5.5 Zabudované bezpečnostní funkce
5.5.1 Automatické rozmrazování
Aby nedocházelo k zamrzání výměníku při nízkých teplotách venkovního vzduchu v zimním období, je
větrací jednotka vybavena automatickým rozmrazováním.
Rozmrazování se aktivuje automaticky, jestliže teplota přiváděného vzduchu klesne pod +12°C. Během
rozmrazování se ventilátor venkovního vzduchu/přiváděného vzduchu na 60 minut vypne. Čímž proudí jen
teplý odváděný vzduch přes tepelný výměník a rozmrazuje ho. Po 60 minutách se ventilátor venkovního
vzduchu/přiváděného vzduchu opět zapne, větrací zařízení pracuje opět v režimu rekuperace.
Kondenzát je odváděn ven clonou venkovní stěny.
28
5.5.2 Předehřev venkovního vzduchu
Větrací zařízení DL 50 WH jsou vybavena zabudovaným předehřívacím prvkem (200 W). Předehřev
venkovního vzduchu při nízkých teplotách zabraňuje zamrzání tepelného výměníku. Vyhneme se odtávacím
cyklům a větrací zařízení pracuje konstantně v režimu rekuperace.
Topné těleso je řízeno v závislosti na zjištěné venkovní teplotě vzduchu a pracuje v intervalovém nebo
trvalém provozu.
•
Pokud venkovní teplota klesne pod −2°C, bude topné těleso nejdříve pracovat v intervalovém
provozu a po překročení −10°C v trvalém provozu.
•
Pokud vystoupá venkovní teplota na −8°C, přepne se topné těleso zpět do intervalového
provozu a při překročení 0°C se předehřev vypne.
5.5.3 Ohřev kondenzátu
Odvod kondenzátu k venkovní cloně je vybaven vytápěním.
•
Když teplota venkovního vzduchu klesne pod + 1 ° C, zapne se topení, které brání zamrznutí
kondenzátu.
•
Jakmile teplota venkovního vzduchu stoupne nad + 3 ° C, ohřívání kondenzátu se opět vypne.
5.6 Hlášení o potřebě údržby filtru
Toto hlášení (na displeji se objeví F) Vám po uplynutí časového intervalu připomene, že je potřeba provést
údržbu filtru (viz kapitola Údržba). Časový interval je 6 měsíců a nelze ho měnit.
Reset:: Po provedení údržby filtru hlášení potvrďte a vynulujte stisknutím ovládacího tlačítka po dobu 5 s.
UPOZORNĚNÍ!
Při výpadku proudu ani při vypnutí větrací jednotky se počítání času pro údržbu filtru nezastaví ani
nevynuluje.
6 Poruchy
Hlášení o poruchách a potřebě údržby filtru se zobrazují na displeji ovládacího panelu na větrací jednotce.
Displej
Příčina
Stav
Opatření
F
Hlášení o potřebě údržby filtru
V provozu
Údržba filtru,
potvrďte hlášení
Na displeji nic není
Žádné napájení
nebo porucha základní desky
Vypnuto
Zkontrolujte napájení,
zkontrolujte vnitřní
zapojení, vyměňte hlavní
desku PCB1
Na displeji nic není
Porucha základní desky displeje
V provozu
Zkontrolujte vnitřní
zapojení, vyměňte desku
displeje PCB2
E1
Porucha ventilátoru
venkovní vzduch/přiváděný vzduch
Vypnuto
VM1: Zkontrolujte
a případně vyměňte
přívodní kabel a motor
E2
Porucha ventilátoru
odváděný vzduch/odvětrávaný vzduch
Vypnuto
VM2: Zkontrolujte
a případně vyměňte
přívodní kabel a motor
E3
Porucha čidla venkovního vzduchu
Vypnuto
Zkontrolujte a případně
vyměňte int. čidlo 1
E4
Porucha čidla odvětrávaného vzduchu
Vypnuto
Zkontrolujte a případně
vyměňte int. čidlo 2
Tab. 6.1 Hlášení poruch
UPOZORNĚNÍ!
29
Chybová hlášení se zobrazují tak, že se na displeji střídavě objevuje E a příslušný kód závady.
POZOR!
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Používejte pouze originální náhradní díly výrobce.
7 Zákaznický servis a záruka
Podmínky zákaznického servisu, plnění garance a záruky jsou uvedeny v záručním listu.
Výroba větrací jednotky probíhá velice pečlivě a před svým vyexpedováním je důkladně odzkoušena.
UPOZORNĚNÍ!
Pro rychlé vyřízení Vašich dotazů, servisních požadavků a reklamací vždy uvádějte přesné označení typu
přístroje, sériové číslo (S/N), verzi softwaru (SV) a výrobní kód (FD). Tyto informace naleznete
na výrobním (typovém) štítku větrací jednotky, který je umístěn na vnitřní straně vnitřního odnímatelného
krytu (s filtry
Obr. 7.1 Typový štítek
8 Životní prostředí a likvidace odpadu
Nezapomínejte na naše životní prostředí a pomáhejte ho chránit.
Likvidace obalu
Větrací jednotka je pečlivě zabalena, aby se během přepravy nepoškodila. Použité obaly jsou vyrobeny
z recyklovatelných materiálů. Likvidujte je proto ekologicky šetrným způsobem.
Likvidace starého zařízení
Zařízení s tímto označením nepatří do běžného domovního odpadu. Zařízení včetně jeho
příslušenství jakož i prázdné baterie a akumulátory se shromažďují zvlášť. Jejich likvidace musí být
provedena odborně a v souladu s platnými zákony a předpisy.
30
31
Přeloženo z německého originálu.
Případné chyby a změny vyhrazeny.
Distributor pro ČR:
TERMO KOMFORT s.r.o.
Úsporný dům na výstavišti
BVV - EDEN 3000
Bauerova 10
603 00 Brno
Tel.: 545 213 628
E-mail: [email protected]
www.dimplex.cz
www.termokomfort.cz
Pobočka Praha:
Slavíkova 24/26
130 00 Praha 3
Tel.: 222 720 449
E-mail: [email protected]
32
Download

Návod k obsluze a instalaci rekuperační jednotky ke