Příjmení a jméno Název publikace
Název časopisu, název
sborníku
Vliv certifikace zařízení na Hotelnictví, turismus a
kvalitu
vzdělávání
služeb v řetězci lázeňských Inovace a kvalita
a wellness hotelů Royal spa služeb
Název konference
Ročník
Ing. Petra
Benešová
Hotelnictví, turismus a 4.
vzdělávání
Inovace a kvalita služeb
Číslo
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
ISBN, ISSN
Typ publikace
Praha
VŠH
12 stran
ISBN 978-80- Recenzovaný
87411-40-7 sborník
Opava
Slezská
16 s.
univerzita, OPF
v Karviné
Praha
Reliant s.r.o.
9 stran
Ing. Petra
Benešová
Tradice a budoucnost
Aktuální trendy
Aktuální trendy
českých lázní-nástin reakcí lázeňství, hotelnictví a lázeňství, hotelnictví a
lázeňských společností na turismu
turismu
změny v lázeňské péči
1.
Ing. Petra
Benešová
Vnímání Pražské
integrované dopravy
vysokoškolskými studenty
9.
doc. Ing. Luděk
Beňo, CSc.
Manažerské nástroje v
Sborník konference
prostředí letových posádek
Zvyšovanie bezpečnosti APR
a kvality v civilnom a
2012
vojenskom letectve
Žilina
EDIS ŽU
5 str.
Ing. Jaromír
Beránek
Training of Airport Security Ochrana civilní letecké Ochrana civilní letecké první
Personnel as a Source of
dopravy, 1.
dopravy (Air Transport
Valuable Data
mezinárodní vědecká Security 2012)
konference, sborník
příspěvků
Praha
Vysoká škola
obchodní
v Praze
7/23
Ing. Milan Brož,
CSc.
Profesionálne štatistické
programy a postavenie MS
Excelu v záverečných
prácach študentov
manažmentu – výsledky
prieskumu
Brno
University of
Defence,
Faculty of
Economics and
Management
8s
978-80-7231- Publikovaný
865-0
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Doc. Ing. Karel
Brůna, Ph.D.
Prof. Ing.
Jaroslava
Durčáková, CSc.
Banking system liquidity
Post-Communist
absorption and monetary Economies
base backing in the context
of exchange rate policy in
the Czech Republic, Poland
and Hungary
Londýn
Taylor and
Francis
18 stran
ISSN 14631377
Impaktovaný
časopis
Pelhřimov Praha
NTP ve
spolupráci s
VŠO
s. 45-68
ISBN 978-807415-065-4,
ISBN 978-8086841-39-7
Praha
VŠE Praha
s. 6-21
ISSN 18022200
Kapitola
v kolektivní
monografii
(autorský podíl
20 %)
Recenzovaný
časopis
Pelhřimov Praha
NTP ve
spolupráci s
VŠO
s. 132-146
ISBN 978-807415-065-4,
ISBN 978-8086841-39-7
Praha
VŠO
292 s.
Aktuální problémy
volného času a
cestovního ruchu
PrahaPelhřimov
NTP-VŠO
4 s. rkp.
(v tisku)
ISBN 978-80- Článek
86841-41-0 v recenzované
m sborníku
Aktuální problémy
volného času a
cestovního ruchu
PrahaPelhřimov
NTP-VŠO
5 s. rkp.
(v tisku)
ISBN 978-80- Článek
86841-41-0 v recenzované
m sborníku
2
Praha
AV ČR
2 s.
LogisticNews
International
Colloquium on the
Management of
Educational Process
International
Colloquium on the
Management of
Educational Process
12
2012
2012
2
doc. Ing.
Nástin politiky cestovního J. Štemberk a kol:
František Drozen, ruchu v Československu od Kapitoly z dějin
CSc.
40. do 80. let 20. století
cestovního ruchu
Prof. Ing.
Jaroslava
Durčáková, CSc.
PhDr. Marie
Durmanová, CSc.
Kurzová politika Ruska v
kontextu nestability
finančních trhů
Odborové rekreace
v československém
cestovním ruchu
Český finanční a
účetní časopis
2012
2
J. Štemberk a kol:
Kapitoly z dějin
cestovního ruchu
PhDr. Marie
Durmanová, CSc.
Světové dějiny pro
průvodce a pracovníky
v cestovním ruchu
PhDr. Marie
Poznámka k volnému času A. Fazik – M. Manová
Durmanová, CSc. v historickém kontextu
– J. Štemberk a kol.:
Aktuální problémy
volného času a
cestovního ruchu
doc. PhDr.
Fond volného času, jeho
A. Fazik – M. Manová
Alexander Fazik, struktura a funkce
– J. Štemberk a kol.:
CSc.
Aktuální problémy
volného času a
cestovního ruchu
doc. PhDr.
Informace o konferenci
Alexander Fazik,
CSc.
Zpravodaj MISS při AV
ČR
2012
ISBN 978-80- Příspěvky ve
7248-771-4 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
ISSN 1802Recenzovaný
3746
odborný
časopis
ISBN 978-80- Příspěvek ve
554-0519-3 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
978-8086841-40-3
Kapitola
v kolektivní
monografii
(autorský podíl
75 %)
ISBN 978-80- Skripta
86841-38-0
Příjmení a jméno Název publikace
Ing. Soňa
Gullová, Ph.D.
Ing. Iveta
Hamarneh, Ph.D.
Ing. Iveta
Hamarneh, Ph.D.
Ing. Iveta
Hamarneh, Ph.D.
Ing. Iveta
Hamarneh, Ph.D.
Název časopisu, název Název konference
sborníku
Role času a kulturních
A. Fazik – M. Manová
odlišností v mezinárodním – J. Štemberk a kol.:
obchodním jednání
Aktuální problémy
volného času a
cestovního ruchu
Geografie turismu.
Mimoevropská teritoria
New Trends in Tourism and Journal of Tourism
their Reflection in the
and Services
Tourism Industry of the
Czech Republic
Corporate Social
Management 2012,
Responsibility and the
Research in
Czech Tourism Industry
Management and
Business in the light of
practical needs
Společenská odpovědnost Hotelnictví, turismus a
firem a cestovní ruch
vzdělávání
Ročník
III.
Číslo
4/2012
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
ISBN, ISSN
PrahaPelhřimov
VŠO-NTP
12 s. rkp.
(v tisku)
ISBN 978-80- Článek
86841-41-0 v recenzované
m sborníku
Praha
224 s.
Praha
Grada
Publishing, a.s.
VŠO
978-80-2474430-8
1804-5650
Knižní
monografie
Články
v časopise recenzované
Slovenská
republika,
Prešov
Prešovská
univerzita
v Prešove
5 s.
978-8089568-38-3
Praha
VŠH
13 s.
978-8087411-40-7
Příspěvky ve
sborníku
z konference
s mezinárodní
účastí
Příspěvky ve
sborníku
z konference
s mezinárodní
účastí
Recenze
12 s.
Ing. Iveta
Interní evaluace modulů,
Hamarneh, Ph.D. projekt – Inovace
akreditovaného studijního
programu Vysoké školy
podnikání, a.s. do
modulárního členění
Ing. Iveta
Posudek na Projekt č.
Hamarneh, Ph.D. 035PU-4/2013
Interní evaluace
modulu – Cestovní
ruch a volnočasové
aktivity
Praha
Odborný posudek na
Projekt – Tvorba
vysokoškolskej
učebnice a
didaktických
prostriedkov pre
novoakreditovaný
študijný program
Turizmus, hotelierstvo
a kúpel´nictvo
v študijnom odbore
8.1.1 Cestovný ruch
Slovenská
republika,
Prešov
doc. Ing. Helena
Horáková, CSc.
Marketing jako
determinant obchodu
Konkurenceschopnost Obchod a finance 2012 11
v podnikání, obchodní
a finanční procesy
Praha
ČZU Praha
10 stran
doc. Ing. Helena
Horáková, CSc.
Marketing Strategy –
CITEM Conference
Corporate Setup for Future Proceedeinds 21012
Development
České
Budějovice
JČU České
Budějovice
10 stran
Praha
AVČR Praha
4 strany
Olomouc
Střední Morava- 75 stran
Sdružení
cestovního
ruchu
978-8087750-02-5
1804-5650
doc. Ing. Helena Corporate Identity
Horáková, CSc.
Akademie věd ČR
Ing. Petr Houška Standardy kvality
v sektorech cestovního
ruchu, Turistická
informační centra,
průvodcovské služby,
cestovní kanceláře a
agentury
Ing. Petr Houška Tourist Guides Services in
the Czech Republic with
View to Development of
their Professional
Competences in
Comparison with
International Practice
JUDr. Karol
Historický vývoj právní
Hrádela
úpravy
trestněprávního institutu
prohlídky jiných prostor
na území Československé
republiky
a jejích nástupnických států
JUDr. Karol
ADVOKÁTNÍ TALÁRY NA
Hrádela
ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY A
CITEM 2012 –
Conference on
International Trade,
Education and
Marketing
REKODIFIKOVANÝ
TRESTNÝ ZÁKON
A TRESTNÝ PORIADOK
– ANALÝZA
POZNATKOV
Z TEÓRIE A PRAXE
Teoretické úvahy o
práve
3
Typ publikace
Recenze
19
7298-431764-9
Příspěvek ve
sborníku
s mezinárodní
účastí
Příspěvek ve
sborníku
s mezinárodní
účastí
Recenze
knižní
monografie
2
4
Praha
VŠO v Praze,
o.p.s.
-
-
Bratislava
EUROKÓDEX, s. str. 529-539
r. o.,
13
2011.
normostran
552 s.
ISBN: 978-80- Zborník
89447-57-2 príspevkov z
konferencie s
medzinárodno
u
účasťou
Trnava
Trnavská
univerzita v
Trnave
ISBN 978-80- Příspěvky ve
8082-467-9 sborníku z
konference s
14 stran
22
normostran
Příjmení a jméno Název publikace
Název časopisu, název Název konference
sborníku
Ročník
Číslo
Místo vydání Vydavatel
SLOVENSKÉ REPUBLIKY V
HISTORII A DNES
Rozsah
ISBN, ISSN
Právnická
fakulta
JUDr. Karol
Hrádela
Rovní a rovnější v trestním Deník Právo
řízení
JUDr. Karol
Hrádela
Historie, současnost a
PRÁVNÍ ROZHLEDY
význam advokátního taláru
JUDr. Karol
Hrádela
JUDr. Karol
Hrádela
Několik poznámek k
souběhu výkonu funkce
statutárního orgánu či jeho
člena a jeho pracovního
poměru v obchodních
společnostech
K problematice restitucí
Aplikované právo
církevního majetku
JUDr. Karol
Hrádela
Advokátní taláry na území
České republiky
JUDr. Karol
Hrádela
K některým rizikům
podnikání po 1. 1. 1992
JUDr. Karol
Hrádela
Má bůh majetek rád?
JUDr. Karol
Hrádela
Poslanci, zaručte se
vlastním majetkem!
Praha
8.8.2011
18
Dny práva 2011
21
Praha
2011
Brno
2
Praha
2011
XXII
2
Praha
2012
mezinárodní
účastí
BORGIS, a.s.
Článek na
str. 6
2
normostrany
Nakladatelství Článek na str.
C. H. Beck, s. r, 668-673
o.
13
normostran
Masarykova
Článek na str.
univerzita 2012 60-85
36
normostran
ISSN 12112119
Články
v denním tisku
ISSN
1210·6410
Články v
časopise recenzované
ISBN 978-80210-5911-5
ISBN 978-80210-5910-8
(soubor)
Zhotovení CD
ROM: Tribun
EU s.r.o.
Recenzovaný
příspěvek
Článek na str. ISSN 121455-94
4878
69
,
normostran
Jednota českých Článek na
právníků
str.107-114
10
normostran
Články
v odborném
nerecenzovan
ém časopise
Články v
časopise nerecenzovan
é
Praha
Česká
zemědělská
univerzita
18
normostran
Knižní
monografie –
příspěvek po
přednesu na
konferenci byl
vybrán místo
do sborníku
příspěvků
z konference,
do
monografie,
která je v tisku
Literární noviny
Praha
23. 7. 2012
Litmedia a.s.
13
normostran
Britské listy
Praha
2. 9. 2012
Občanské sdruž 6 normostran ISSN 1213ení Britské listy
1792
Zpravodaj Jednoty
českých právníků č.
9
Typ publikace
Determinanty rozvoje
vnitřního obchodu
Vysoká škola
aplikovaného
práva
ISSN: 12100021
Odposlechy, jejich právní
úprava před připuštěním
legálnosti odposlechů
v trestním řádu a jejich
zavádění do praxe zejména
v činnosti STB
Trnavské právnické dni
Trnava
Trnavská
univerzita v
Trnave
Právnická
fakulta
Ing. Pavel Janků
ZÁKON O TRESTNÍ
ODPOVĚDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSOB A
KAUZA MUDR. RATHA
Dny práva 2012
Brno
Masarykova
17
univerzita 2013 normostran
Ing. Pavel Janků
Regional Jets
International
Conference on Air
Transport
Žilina
Žilinská
Univerzita,
fakulta provozu
a ekonomiky
letecké dopravy
Ing. Vladislava
Jedličková
Národní strategie v boji
proti korupci
Faktory prosperity
podniků v lokálním a
globálním prostředí
Praha
Oeconomica
8 s.
Mgr. Petr
Jeřábek
Impacts of Joining the
Schengen Treaty on
Tourism
in the Czech Republic
Management cestovních
Praha
VŠO
12 stran
1804-5650
Praha
Grada Praha
15/96
ISBN 978-80- Knižní
Ing. Ondřej
Sborník příspěvků
z mezinárodní
konference
2012
4
26
normostran
Článek
v internetové
m deníku
Příspěvky ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Připravuje se
vydání
Příspěvky ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Připravuje se
vydání
Příspěvek ve
sborníku
z mezinárodní
konf.
s mezinárodní
účastí
ISBN 978-80- Příspěvky ve
245-1893-0 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Příjmení a jméno Název publikace
Kašťák
Název časopisu, název Název konference
sborníku
Ročník
Číslo
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
kanceláří a agentur
doc. RNDr. Miloš Učebnice kvantitativních
Kaňka, CSc.
metod (2., upravené a
doplněné vydání)
doc. Ing. Jitka
Transformation of 3t
Kloudová, Ph.D. Model towards the
Comparison of Creative
Centres within the
European Union.
doc. Ing. Jitka
Komparace metod
Kloudová, Ph.D. využitelných v rámci
analýzy kreativního
potenciálu na příkladu
Slovenské republiky.
doc. Ing. Jitka
The application of creative
Kloudová, Ph.D. economics to selected
regions of the Czech
Republic.
doc. Ing. Alžbeta L´istruzione universitaria
Kiráľová, Ph.D.
internazionale in turismo
ISBN, ISSN
Typ publikace
247-3751-5
Praha
Idea Servis
262
monografie příspěvek
ISBN: 978-80- skriptum
85970-76-0
Economics and
Management
Vol.4
2012
4
Liberec
TU Liberec
p.56-70
ISBN: 1212spoluautorstv 3609
í
Impaktovaný
časopis
Creative and
Knowledge Society International Scientific
Journal
2012
1.
Bratislava
Pan-European
University
spoluautorstv ISSN 1338í
5283
Recenzovaný
časopis
Zlín
Univerzita
spoluautorstv ISBN: 978-1- Konference
Tomáše Bati ve í
161804-123- registrovaná
Zlíně
4
Thomson
Reuters,
SCOPUS
Milano
Franco Angeli
17 stran
978-88-2041951-6
Knižní
Praha
Ing. Jan
Chromý, Ph.D.
ISSN 12149187
Články v
časopise recenzované
Hradec
Králové
Magnanimitas
5 s.
spoluautorstv
í: 2
spoluautoři,
podíl 33%
11 s.
spoluautorstv
í: 2
spoluautoři,
podíl 33%
Ing. Jan
Chromý, Ph.D.
4 s.
spoluautorstv
í: 1
spoluautor,
podíl 50%
Ing. Jan
6 s.
Chromý, Ph.D. spoluautorstv
í: 2
spoluautoři,
podíl 33%
Published by
9 s.
Claudio da Rocha spoluautorstv
Brito: ISBN 987-85í: 2
89120-90-6 and
spoluautoři,
Melany M.
Ciampy: ISBN 978- podíl 33%
ISSN 12149187
Články v
časopise recenzované
ISSN 12149187
Články v
časopise recenzované
Proceedings of the 1st
WSEAS International
Conference on
Economics, Political
and Law Science
(ELPS´12)
Esperienze e casi di
turismo sostenibile
(Salvatore Messina &
Vito Roberto
Santamato)
Media4u Magazine
WSEAS International
Conference on
Economics, Political
and Law
2012
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Výchova k podnikavosti
ve vysokoškolském
ekonomickém a finančním
vzdělávání
9
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Výskum zameraný na
spôsoby implementácie
výchovy k podnikavosti v
sekundárnom vzdelávaní.
Sborník příspěvků
Pedagogickomezinárodní vědecké psychologické aspekty
konference Evropské výuky.
pedagogické fórum
2012
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Význam pedagogickej
prípravy vysokoškolských
učiteľov.
Media4u Magazine
9
1
Praha
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
The Support of
Entrepreneurial Skills
Within the University.
Media4u Magazine
9
2
Praha
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Information Literacy of
Teachers as an
Indispensable Tool when
Working with Modern
Teaching Technology.
Proceedings WCCA
2012, World Congress
on Communication
and Arts
Beyond Art, Beyond
Humanities, Beyond
Technology: A New
Creativity.
4
Guimaraes,
Portugal.
85-89549
ISBN 978-80- Příspěvky ve
905243-2-3 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
ISBN 987-85- Příspěvky ve
89120-90-6 sborníku z
konference s
mezinárodní
ISBN 978-85- účastí
89549
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Posudek stvrzovatele
Expertní posudek
profesních kvalifikací
v projektu NSK2
v projektu NSK2 pro
Národní ústav pro
ze dne 6.10.2012
vzdělávání a společnost
Trexima, obor: Kariérový
poradce pro rozvoj lidských
zdrojů
Praha
NÚV Praha,
Trexima, s.r.o.
5 s.
recenze
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Posudek stvrzovatele
profesních kvalifikací
v projektu NSK2 pro
Národní ústav pro
vzdělávání a společnost
Trexima, obor Kariérový
poradce pro ohrožené,
rizikové a znevýhodněné
skupiny obyvatel,
Praha
NÚV Praha,
Trexima, s.r.o.
5 s.
recenze
Expertní posudek
v projektu NSK2
ze dne 4.9.2012
Příjmení a jméno Název publikace
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Recenzní posudek textové
studijní opory Oborová
didaktika pro zemědělství,
lesnictví a příbuzné obory
autorů prof. Ing. Milan
Slavík, CSc. – Ing. Ivan
Miller, Ph.D.
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Oponentský posudek
disertační práce Ing. Blanky
Bejdákové „Analýza kvality
výuky vyšší odborné školy
a zvyšování její úrovně
s důrazem na
podnikatelské vzdělávání a
myšlení v podmínkách
Vyšší obchodní
podnikatelské školy“
Název časopisu, název Název konference
sborníku
Recenzní posudek ze
dne 18.4.2012
Ročník
Číslo
Posudek oponenta
disertační práce
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
ISBN, ISSN
Typ publikace
Praha
ČZU Praha
1 s.
recenze
Praha
FFÚ VŠE Praha
3 s.
posudek
1 s.
ISBN 978-80- recenze
905287-1-0
184 s.
ISBN 978-80- Vysokoškolská
245-1909-8 učebnice
VŠE Praha
Fakulta financí a
účetnictví
Katedra didaktiky
ekonomických
předmětů
Obor: Teorie
vyučování
ekonomických
předmětů
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
doc. Ing. Pavel
Krpálek, CSc.
Ing. Hana
Kruisová
dne 4.4.2012
Recenzní posudek knihy:
Recenzní posudek
Francírek, František.
Bakalářská práce. Co, jak a
proč připravit, zpracovat,
napsat a zhodnotit
(obhájit). Praha: Ingenio et
Arti. 2012.
Didaktika ekonomických
předmětů.
Vysokoškolská učebnice. 1.
vydání.
Recenze bude
uveřejněna v časopise
Paidagogos
Tradice a budoucnost
Aktuální trendy
Aktuální trendy
českých lázní-nástin reakcí lázeňství, hotelnictví a lázeňství, hotelnictví a
lázeňských společností na turismu
turismu
změny v lázeňské péči
doc. Dr. Antonín Výchova k podnikavosti
Media4u Magazine
Kulhánek, CSc.
ve vysokoškolském
ekonomickém a finančním
vzdělávání
Ing. Lukáš Malec, Zpracování dat z oblasti
Ph.D.
cestovního ruchu užitím
Giniho koeficientu a
analýzy hlavních
komponent
Ing. Lukáš Malec, Učebnice kvantitativních
Ph.D.
metod (2., upravené a
doplněné vydání)
Czech Hospitality and
Tourism Papers
Mgr. Miroslava
Manová
Několik poznáme
k sociologickému pojetí
cestovního ruchu
A. Fazik – M. Manová
– J. Štemberk a kol.:
Aktuální problémy
volného času a
cestovního ruchu
Ing. Eva
Mráčková
Management cestovních
kanceláří a agentur
PhDr. Jiří Novák
Proměny volného času
manažerů (úvaha nad
Praha
1.
9
4
Praha
Oeconomica
Opava
Slezská
16 s.
univerzita, OPF
v Karviné
Praha
Ing. Jan
Chromý, Ph.D.
VŠH Praha
A. Fazik – M. Manová –
J. Štemberk a kol.:
ISBN 978-80- Příspěvky ve
7248-771-4 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
5 s.
ISSN 1214Články v
spoluautorstv 9187
časopise í: 2
recenzované
spoluautoři,
podíl 33%
10
ISSN: 1801- článek
1535
Praha
Idea Servis
262
ISBN: 978-80- skriptum
85970-76-0
PrahaPelhřimov
VŠO-NTP
5 s. rkp.
(v tisku)
ISBN 978-80- Článek
86841-41-0 v recenzované
m sborníku
Praha
Grada Praha
15/96
PrahaPelhřimov
VŠO-NTP
ISBN 978-80- Knižní
247-3751-5 monografie příspěvek
8 s. rkp.
ISBN 978-80(v tisku)
86841-41-0
Příjmení a jméno Název publikace
Název časopisu, název Název konference
sborníku
životním stylem sledované
Aktuální problémy
skupiny)
volného času a
cestovního ruchu
doc. PhDr. Jana
Oliveriusová, CSc.
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Nástin dějin kultury –
druhé rozšířené vydání
Management cestovních
kanceláří a agentur
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Strategický marketingový
management destinace
turismu na národní úrovni
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Habilitační práce
Mendelova univerzita
v Brně
Provozně ekonomická
fakulta
Obor: Ekonomika a
management
Management
cestovních kanceláří a
agentur
Czech Journal of
Tourism
Ročník
x
Vol. 1
Číslo
x
No. 1
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
ISBN, ISSN
Typ publikace
Praha
Idea Servis
978-80publikace
85970-75-3
ISBN 978-80- Knižní
247-3751-5 monografie příspěvek
x
Kvalifikační
práce
Praha
Grada Praha
15/96
x
x
396 stran
Praha
Grada
Publishing a. s.
224 stran
ISBN 978-80- Knižní
247-3751-5. monografie
Brno
Masarykova
univerzita v
Brně
s. 30-52
ISSN 18053580.
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Travel and Tourism
Marketing - Review
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
The new (and first)
marketing strategy of the
Czech Republic - the
national level (Czech
Tourist Authority).
The 1st Biannual
Forum "Advances in
Destination
Management 2012"
The 1st Biannual Forum
"Advances in
Destination
Management 2012". St.
Gallen (Switzerland),
The Institute for
Systemic Management
and Public Governance
at the University of St.
Gallen
St. Gallen
The Institute for 12 stran
Systemic
Management
and Public
Governance at
the University
of St. Gallen
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Trendy v marketingové
komunikaci a jejich dopad
na komunikační mix České
republiky na zahraničním
trhu
Aktuální problémy
cestovního ruchu
"Nové trendy a
technologie v
cestovním ruchu"
(2012)
Aktuální problémy
cestovního ruchu
"Nové trendy a
technologie v
cestovním ruchu".
Jihlava
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava
s. 182 – 191
ISBN 978-80- Příspěvek ve
87035-56-6. sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
The role of marketing
communication in the
process of destination
competiveness increasing
(The case of the Czech
Republic).
Folia Turistica 2.
Banská
Bystrica
Ekonomická
s. 266 - 274
fakulta
Univerzity
Mateja Bela,
Banská Bystrica
ISBN 978-80- Příspěvek ve
557-0351-0, sborníku z
s. 266-274.
konference s
mezinárodní
účastí
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Vídeň – branding
nejsilnějšího konkurenta
Prahy
AdCamp – Sborník
(CD)
Zlín
CPMV Zlín
Příspěvek ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí (CD)
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Zapomenutý národní
poklad? Baťovský model
řízení aplikovaný na
turismus
AdCamp – Sborník
(CD)
Mezinárodní vědecká
konference „Inovácie v
cestovnom ruchu ako
predpoklad
konkurencieschopnosti
Slovenska na
medzinárodnom trhu
cestovného ruchu“
(2012)
AdCamp - 3. ročník
Mezinárodní
konference marketingu
a propagace
v cestovním ruchu
17. – 18. dubna 2012
AdCamp - 3. ročník
Mezinárodní
konference marketingu
a propagace
v cestovním ruchu
17. – 18. dubna 2012
Zlín
CPMV Zlín
Příspěvek ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí (CD)
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
The New Branding and
Abstract Book of the
Communication Strategy of 62nd AIEST
the Czech Republic as a
Conference
Tourist Destination
AIEST
Sborník
abstraktů
(elektronicky)
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Strategic marketing
management – the
employment of strategic
The 62nd AIEST
Conference Khon Kaen
(Thailand) (26. 08. –
30. 08. 2012)
Štefko, R., Frankovský, Management 2012
M., Vravec, J. (Eds.). International
Management 2012
Conference. Research
Prešov
Prešovská
univerzita
v Prešove
s. 459-470
Článek v
časopise recenzovaný
Závěry
z mezinárodní
ho vědeckého
fóra
ISBN 978-80- Příspěvek ve
89568-38-3 sborníku z
konference s
Příjmení a jméno Název publikace
Název časopisu, název
sborníku
tools in a destination
International
marketing strategy (The
Conference. Research
case of the Czech Republic) in Management and
business in the light of
practical needs
Strategie a management
In: Sborník
značky – Možnosti a limity recenzovaných
národní turistické
příspěvků
organizace
Název konference
Mezinárodní kolokvium
o cestovním ruchu
Brno
Masarykova
univerzita
s. 115-122
ISBN 978-80- Příspěvek ve
210-6078-4 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Marketingové řízení
destinace turismu jako
nástroj regionálního
rozvoje?
Sborník příspěvků z
mezinárodní vědecké
konference Region v
rozvoji společnosti
2012
Mezinárodní vědecká
konference Region v
rozvoji společnosti
(2012)
Brno
13 stran
ISBN 978-80- Příspěvek ve
7375-652-9 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí (CD)
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
BSC model jako nástroj
měření úspěšnosti
marketingové strategie
rozvoje cestovního ruchu
příspěvek byl
prezentován a přijat
Konference Come &
stay
Brno
Mendelova
univerzita –
Fakulta
regionálního
rozvoje a
mezinárodních
studií
Vysoká škola
hotelová
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Možnosti využití mapy
strategie v marketingovém
managementu destinace
(Česká republika)
Mezinárodní vědecká
konference Hotelnictví,
turismus a vzdělávání
Praha
Vysoká škola
hotelová
s. 234-245
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Místo a role rezidentů v
kontextu marketingového
managementu destinace
turismu
Sborník
recenzovaných
příspěvků ze 4.
mezinárodní vědecké
konference
Hotelnictví, turismus a
vzdělávání
příspěvek byl
prezentován a přijat
Vědecká konference
VŠO - Aktuální
problémy volného času
a cestovního ruchu (20.
9. 2012)
Praha
VŠO v Praze
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Trendy v marketingové
komunikaci a jejich dopad
na komunikační mix České
republiky na zahraničním
trhu
Factors enhancing
economic performance in
hospitality. The paradigm
of Greek hotel companies
Aktuální problémy
cestovního ruchu
„Nové trendy a
technologie
v cestovním ruchu“
Autor: Soultana Tania
Kapiki
Nové trendy a
technologie
v cestovním ruchu
Jihlava
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava
s. 266-274.
ISBN 978-80- Sborník
87035-56-6 z mezinárodní
konference
Czech Hospitality and
Tourism Papers –
Hotelnictví, lázeňství,
turismus
Praha
Vysoká škola
hotelová v
Praze
8 stran
ISSN 18011535
Recenze
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
Schopnosti a vzdělávání
řídících pracovníků
České
Budějovice
VŠTE České
Budějovice
5 stran
596-80-23404
Příspěvek ve
sborníku
z konference
s mezinárodní
účastí
Význam vzdělání a jeho
financování
Postavení a úloha
neuniverzitních
veřejných a
soukromých vysokých
škol v sytému
terciárního vzdělávání
Za co stojí vzdělání?
1
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
Postavení a úloha
neuniverzitních
veřejných a
soukromých vysokých
škol v systému
terciárního vzdělávání
Školné a stipendia
2
Praha
Velvyslanectví
SRN
4 strany
8749-531423-04- X
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
Financování
podnikatelských záměrů
Konkurenceschopnost Obchod a finance 2012 11
v podnikání, obchodní
a finanční procesy
Praha
ČZU Praha
8 stran
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
Kalkulace nepřímých
nákladů v záměrech
podnikatelských subjektů
Náklady a nákladovost Full Costs: výzva nebo
produkce
hrozba
Brno
MZLU Brno
4 strany
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
12/2012 Warszawa,
Polsko
Rotary Club
3 strany
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
Průzkum veřejného mínění Rotary Polsko
inspirací nejen pro projekty
Rotariánů
Česká republika ve světle POLS
ekonomických teorií
doc. Ing. Milan
Paták, CSc.
Analýza ekonomicky
aktivních cizinců na trhu
10/2012 Praha
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Ing. Monika
Palatková, Ph.D.
Media4u MAGAZINE
Ročník
Číslo
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
ISBN, ISSN
in Management and
business in the light of
practical needs
Typ publikace
mezinárodní
účastí
1
Praha
Příspěvek ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
ISBN 978-80- Příspěvek ve
87411-40-7 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Příspěvek ve
sborníku z
konference
bez
mezinárodní
účasti
Vydavatelství a 3 strany
nakladatelství
Aleš Čeněk,
s.r.o.
Media4u, Praha 1 strana
Příspěvek ve
sborníku
z konference
s mezinárodní
účastí
7298-431Příspěvek ve
764-9
sborníku
z konference
s mezinárodní
účastí
923-2564Příspěvek ve
831-7
sborníku
z konference
s mezinárodní
účastí
Článek
v časopise recenzovaný
978-80-7380- Recenze
369-8
Recenze
Příjmení a jméno Název publikace
práce v České republice
z hlediska vzdělanostní
úrovně a klasifikace KZAM
doc. Ing. Milan
Efektivní řízení komunikace
Paták, CSc.
českých zdravotně
preventivních projektů
v Keni pro úspěšné
dlouhodobé financování
jednotlivci
doc. Ing. Jindřich Úloha katedry letecké
Ploch, CSc.
dopravy VŠO v Praze při
realizaci národního
znalostního centra pro
oblast security v letecké
dopravě
doc. Ing. Jindřich Vliv regulace na stav
Ploch, CSc.
civilního letectví v České
republice II
Název časopisu, název Název konference
sborníku
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
Bratislava
VŠZSP sv.
Alžběty, N.O.
3 strany
Mezinárod
ní vědecká
konferenc
e
Praha
Vysoká škola
obchodní v
Praze
87 - 94
Slavnostní odborná
Slavnostní odborná
konference k 90.
konference k 90. výročí
výročí založení VTÚL a založení VTÚL a PVO
PVO
sborník příspěvků
Praha
VTÚL A PVO
2/7
Brno
Computer Press 200 str.
978-80-2513- Knižní
075-9
monografie
Poděbrady
Univerzita
8 str.
Karlova,
Ústav jazykové
a odborné
přípravy
v Poděbradech
Academia
6 str.
Rerum Civilium
Vysoká škola
politických a
společenských
věd
ISBN 978-80- Sborník, CD
87238-08-0 rom
Verejné zdravotníctvo
Ochrana civilní letecké
dopravy (Air Transport
Security) 2012,
Sborník příspěvků
1.
Ing. Martin Répal Řízení portfolia projektů
Ročník
Číslo
2
2012
Mgr. PhDr. Hana Výuka a testování cizích
Romová
jazyků v kontextu SERR
Výuka a testování
cizích jazyků
v kontextu SERR
Mgr. PhDr. Hana Aktuální trendy v
Romová
jazykovém vzdělávání:
Teorie a praxe
Aktuální trendy v
Aktuální trendy v
jazykovém vzdělávání: jazykovém vzdělávání:
Teorie a praxe
Teorie a praxe
Kolín
Mgr. PhDr. Hana Global Tourism Local
Romová
Business
Global Tourism Local
Business
Global Tourism Local
Business
Poznan
ICALT2012
Interdisciplinary
Conference on Art,
Language & Technology
Mashdad,
Iran
Mgr. PhDr. Hana ICALT2012 Interdisciplinary ICALT2012
Romová
Conference on Art,
Interdisciplinary
Language & Technology
Conference on Art,
Language &
Technology
Mgr. PhDr. Hana
Romová
JUDr. Josef
Šesták
The Erasmus Programmein Journal of Tourism
teh Czech Republic
Services
Management cestovních
kanceláří a agentur
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
Tourismus als soziale
Kategorie. Struktur und
Haupttendenzen des
Tourismus in der
Tschechoslowakei der
Zwischenkriegszeit
Okružní výletní jízdy
Prahou
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
doc. JUDr. PhDr.
Výuka a testování cizích
jazyků v kontextu SERR
Typ publikace
Recenze
ISBN 978-80- Příspěvky ve
86841-40-3 sborníku z
konference
s mezinárodní
účasti
Příspěvky ve
sborníku z
konference
bez
mezinárodní
účasti
ISBN
Poznanska
str. 29-41
Wyzsa Szkola
Biznesu ,
Poznan, Polsko
University of
Applied Science
and Technology
CD rom
Sborník
2 sborníkyPříspěvek +
powerpointov
á prezentace
Praha
VŠO
str. 89-100
Praha
Grada Praha
15/96
František Stellner u.
a., Kapiteln aus der
Geschichte des
Sozialstaates
München
Verlag Lang
s. 45-55
ISBN 978-3- Kapitola v
631-63701-2 kolektivní
monografii
J. Štemberk a kol:
Kapitoly z dějin
cestovního ruchu
Pelhřimov Praha
NTP ve
spolupráci s
VŠO
s. 189-200
ISBN 978-807415-065-4,
ISBN 978-8086841-39-7
Praha
NLN – FF UK
s. 198-207
52, 2012 1
Ljubljana
Institut za
novejšo
zgodovino
s. 7-20
ISSN 0353Článek
0329, s. 7-20 v recenzované
m časopise
2012
Praha
FF UK
s. 11-27
ISSN 1803-
Jana Čechurová –
Pavel Andrš – Luboš
Velek a kol.: Posláním
historik. Pocta prof.
Robertu Kvačkovi
k 80. narozeninám
Izleti češko-slovenske
Prispevki za novejšo
vzajemnosti. Pot Slovencev zgodovino
v češke dežele leta1885 in
Čehov v slovenske leta
1887
Der rechtliche Rahmen als Prager wirtschafts-
4
ISBN, ISSN
Čech rakouským ministrem
veřejných prací. Ing. RTDr.,
h. c., svob. p. Trnka Otakar
z Laberonu (1871-1919)
15
ISSN 18045650
ISBN 978-80- Knižní
247-3751-5 monografie příspěvek
Kapitola
v kolektivní
monografii
(autorský podíl
25 %)
ISBN 978-80- Článek
7422-172-9, v recenzované
ISBN 978-80- m sborníku
7308-419-6 (autorský podíl
65 %)
Článek
Příjmení a jméno Název publikace
Jan Štemberk,
Ph.D.
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
Voraussetzung für die
technische und
technologische
Entwicklung.
Tschechoslowakisches
Eisenbahngesetz 1937
Vladimír List a příprava
československého
elektrizačního zákona, ISBN
978-80-7037-215-9, s. 8997.
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
Rychle a bezpečně.
Rovnost nebo privilegia na
československých silnicích
v první polovině 20. století?
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
Za vysokými horami a
slunnými plážemi.
Slovinsko jako destinace
českých turistů v první
polovině 20. století
Moderne slowenische
Wirtschaftsgeschichte
Žarko Lazarević: Plasti
prostora in časa
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
Název časopisu, název Název konference
sborníku
und sozialhistorische
Mitteilungen / Prague
Economic and Social
History Papers
Ročník
Číslo
Hynek Stříteský (ed.):
Vladimír List – osobnost
české techniky, Práce
z dějin techniky a
přírodních věd sv. 30
Miloš Hořejš – Jiří
Křížek a kol.:
Motorismus a šlechta
v českých zemích
1894-1945
J. Štemberk a kol:
Kapitoly z dějin
cestovního ruchu
Prager wirtschaftsund sozialhistorische
Mitteilungen / Prague
Economic and Social
History Papers
J. Štemberk a kol:
Kapitoly z dějin
cestovního ruchu
2012
15
Místo vydání Vydavatel
Rozsah
ISBN, ISSN
Typ publikace
7518,
v recenzované
m časopise
(autorský podíl
70 %)
Praha
NTM
s. 89-97
ISBN 978-80- Článek
7037-215-9 v recenzované
m sborníku
Praha
NTM
s. 235-240
ISBN 978-80- Kapitola
7037-216-6 v kolektivní
monografii
Pelhřimov Praha
NTP ve
spolupráci s
VŠO
s. 83-114
ISBN 978-80- Kapitola
7415-065-4, v kolektivní
ISBN 978-80- monografii
86841-39-7
Praha
FF UK
s. 103-106
ISSN 18037518,
Recenze
Pelhřimov Praha
NTP ve
spolupráci s
VŠO
s. 180-188
Kapitola
v kolektivní
monografii
Praha
ČZU Praha
10 stran
ISBN 978-807415-065-4,
ISBN 978-8086841-39-7
7298-431764-9
České
Budějovice
JČU České
Budějovice
10 stran
doc. JUDr. PhDr.
Jan Štemberk,
Ph.D.
Vývoj činnosti průvodce
cestovního ruchu v první
polovině 20. století
Ing. Marie
Švarcová, Ph.D.
Marketing jako
determinant obchodu
Ing. Marie
Švarcová, Ph.D.
Marketing Strategy –
CITEM Conference
Corporate Setup for Future Proceedeinds 21012
Development
CITEM 2012 –
Conference on
International Trade,
Education and
Marketing
Ing. Šárka
Tittelbachová
The new (and first)
marketing strategy of the
Czech Republic - the
national level (Czech
Tourist Authority).
The 1st Biannual Forum
"Advances in
Destination
Management 2012". St.
Gallen (Switzerland),
The Institute for
Systemic Management
and Public Governance
at the University of St.
Gallen
St. Gallen
The Institute for 12 stran
Systemic
Management
and Public
Governance at
the University
of St. Gallen
Ing. Šárka
Tittelbachová
Trendy v marketingové
komunikaci a jejich dopad
na komunikační mix České
republiky na zahraničním
trhu
Aktuální problémy
cestovního ruchu
"Nové trendy a
technologie v
cestovním ruchu".
Jihlava
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava
s. 182 – 191
ISBN 978-80- Příspěvek ve
87035-56-6. sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Nové trendy a
technologie
v cestovním ruchu
Jihlava
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava
s. 266-274.
ISBN 978-80- Sborník
87035-56-6 z mezinárodní
konference
Research Management 4.
and Business in the
Light of Practical Needs
Prešov
Prešovská
univerzita v
Prešove Fakulta
managementu
Ing. Šárka
Tittelbachová
Ing. Šárka
Tittelbachová
Konkurenceschopnost Obchod a finance 2012 11
v podnikání, obchodní
a finanční procesy
The 1st Biannual
Forum "Advances in
Destination
Management 2012"
Aktuální problémy
cestovního ruchu
"Nové trendy a
technologie v
cestovním ruchu"
(2012)
Trendy v marketingové
Aktuální problémy
komunikaci a jejich dopad cestovního ruchu
na komunikační mix České „Nové trendy a
republiky na zahraničním technologie
trhu
v cestovním ruchu“
Management 2012
3
Příspěvek ve
sborníku
s mezinárodní
účastí
Příspěvek ve
sborníku
s mezinárodní
účastí
Závěry
z mezinárodní
ho vědeckého
fóra
ISBN 978-80- Recenzovaný
89568-38-3 sborník
z mezinárodní
konference
Příjmení a jméno Název publikace
Ing. Šárka
Tittelbachová
Ing. Šárka
Tittelbachová
Název časopisu, název Název konference
Ročník
sborníku
Folia Turistica 2
„Inovácie v cestovnom 2.
ruchu ako predpoklad
konkurencieschopnosti
Slovenska na
medzinárodnom trhu
cestovného ruchu“
Management kultury
Ing. Šárka
Tittelbachová
Ing. Rostislav
Tomeš
Mgr. Ing. Petra
Vacková
Mgr. Ing. Petra
Vacková
Profesionálne štatistické
programy a postavenie MS
Excelu v záverečných
prácach študentov
manažmentu – výsledky
prieskumu
Pokyny pro vypracování
bakalářské, diplomové a
jiné písemné práce –
typografický doplněk
International
Colloquium on the
Management of
Educational Process
Fakulta
informatiky a
managementu
Slaný
Vysoká škola
s. 93-104
ekonomická,
Fakululta
podnikohospod
ářská, Katedra
Arts
Management
ISBN 978-80- Recenzovaný
7435-171-6 sborník
z mezinárodní
konference
ISBN
Recenzovaný
978-80sborník
86175-81-2 z konference
bez
mezinárodní
účasti
1.
Brno
VŠH v Praze
2012
Brno
University of
Defence,
Faculty of
Economics and
Management
8s
VŠO
30s
ISBN 978-8086841-12-0
Praha
VŠH
12 stran
ISBN 978-80- Recenzovaný
87411-40-7 sborník
Praha
Reliant s.r.o.
9 stran
ISSN 18023746
Recenzovaný
odborný
časopis
3.Mezinárodní
kolokvium o cestovním
ruchu: Pavlov, 6.-7.září
2012
Brno
Muni PRESS
1-6
978-80-2106078-4
Prešov
Prešovská
univerzita v
Prešove Fakulta
managementu
Příspěvky ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
zahraniční s
mezinárodní
účastí
1804-5650
Příspěvky ve
sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Efektivní metodiky
podpory malých a
středních subjektů
sektoru kultury
v prostředí národní a
evropské ekonomiky –
Milníková konference
projektu NAKI)
Come & Stay
International
Colloquium on the
Management of
Educational Process
Ing. Táňa Valská
Tourist product and its role 4. mezinárodní
in a regional development konference
Management 2012,
Research Management
and Business in the
Light of Practical Needs
Ing. Táňa Valská
Tourism Information
Centre from the Point of
view of the National
System of Quality in
Tourism of the Czech
Republic
International Workshop
“Tourism in Global
World” at the VŠO in
Prague, Czech Republic
PhDr. Stanislav
Voleman
PhDr. Stanislav
Voleman
Katalog průvodců ČR 2012
Katalog WFTGA
Typ publikace
Hradec
Králové
Udržitelnost projektu ve
světle ekonomizace
Turističtí průvodci –
historie a současnost
ISBN, ISSN
ISBN 978-80557-0351-0 Recenzovaný
sborník z
mezinárodní
vědecké
konference
Ing. Táňa Valská
Journal of Tourism
and Services
Rozsah
Ekonomická
s. 375-383
fakulta
Univerzity
Mateja Bela,
Banská Bystrica
Hamarnehová, Iveta:
Pokyny pro
vypracování
bakalářské, diplomové
a jiné písemné práce –
typografický doplněk
Vliv certifikace zařízení na Hotelnictví, turismus a Hotelnictví, turismus a 4.
kvalitu
vzdělávání
vzdělávání
služeb v řetězci lázeňských Inovace a kvalita
Inovace a kvalita služeb
a wellness hotelů Royal spa služeb
Vnímání Pražské
LogisticNews
9.
integrované dopravy
vysokoškolskými studenty
3.Mezinárodní
kolokvium o
cestovním ruchu:
Pavlov, 6.-7.září 2012
Místo vydání Vydavatel
Banská
Bystrica
Hradecké ekonomicky dny Ekonomický rozvoj a Hradecké ekonomické
2012
management regionů dny 2012
Ing. Šárka
Tittelbachová
Ing. Rostislav
Tomeš
Číslo
World symposium of
WFTGA
12
Potvrzen Praha
a
publikac
e článku
od
02/2012
, dosud
nepublik
ováno.
Opět
potvrzen
a
publikac
e pro
rok
2013.
VŠO Praha
s.227-236
Praha
CzechTourism
125 stran
Macao
WFTGA
25 stran
příspěvek byl
prezentován a
přijat - vyjde
v lednu 2013
978-80-7231- Publikovaný
865-0
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Knižní
monografie
Katalogová
publikace
Příjmení a jméno Název publikace
Název časopisu, název Název konference
sborníku
doc. PhDr.
Odborové rekreace
Renáta
v československém
Wohlgemuthová cestovním ruchu
J. Štemberk a kol:
Kapitoly z dějin
cestovního ruchu
Číslo
Místo vydání Vydavatel
Pelhřimov Praha
Ing. Hana
Zábranská
Jak podporovat udržitelný Dobrá praxe
cestovní ruch v chráněných v udržitelnosti
přírodních oblastech –
cestovního ruchu
inspirace ze zahraničí
Dobrá praxe
v udržitelnosti
cestovního ruchu
Ing. Jan Zýka
K problematice vytvoření
národní znalostní báze pro
oblast Security v civilním
letectví
Increasing Safety and
Quality in Civil and
Military Air Transport
v rámci projektu
VEGA10884/12
Mezinárodní vědecká
konference Increasing
Safety and Quality in
Civil and Military Air
Transport
Ing. Jan Zýka
Vliv regulace na stav
civilního letectví v České
republice II
Slavnostní odborná
Slavnostní odborná
konference k 90.
konference k 90. výročí
výročí založení VTÚL a založení VTÚL a PVO
PVO
sborník příspěvků
Ing. Jan Zýka
Ročník
3.
1
Rozsah
ISBN, ISSN
NTP ve
spolupráci s
VŠO
s. 132-146
Hradec
Králové
Nakladatelství 13 stran
Gaudeamus
Hradec Králové
Žilina
Žilinská
univerzita
v Žilině
139-145
Praha
VTÚL A PVO
2/7
Typ publikace
ISBN 978-807415-065-4,
ISBN 978-8086841-39-7
ISBN 978-80- Příspěvek
7435-241-6 v recenzované
m sborníku s
mezinárodní
účastí
ISBN 978-80- Příspěvek ve
554-0519-3 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
Příspěvky ve
sborníku z
konference
bez
mezinárodní
účasti
Training of Airport Security Ochrana civilní letecké
Personnel as a Source of
dopravy, 1.
Valuable Data
mezinárodní vědecká
konference, sborník
příspěvků
prof. Ing. Zdeněk K problematice vytvoření Increasing Safety and
Žihla, CSc.
národní znalostní báze pro Quality in Civil and
oblast Security v civilním
Military Air Transport
letectví
v rámci projektu
VEGA10884/12
Ochrana civilní letecké první
dopravy (Air Transport
Security 2012)
Praha
Vysoká škola
obchodní
v Praze
7/23
978-8086841-40-3
Mezinárodní vědecká
konference Increasing
Safety and Quality in
Civil and Military Air
Transport
Žilina
Žilinská
univerzita
v Žilině
139-145
ISBN 978-80- Příspěvek ve
554-0519-3 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
prof. Ing. Zdeněk Informační a koordinační
Žihla, CSc.
středisko pro oblast
Security v obchodní
letecké dopravě
Sborník příspěvků
konference MDS
palubních soustav
letadel
Mezinárodní vědecká
konference MDS
palubních soustav
letadel
Brno
UO Brno
198-205
ISBN 976-80- Příspěvky ve
7231-893-3 sborníku z
konference s
mezinárodní
účastí
prof. Ing. Zdeněk Úloha katedry letecké
Žihla, CSc.
dopravy VŠO v Praze při
realizaci národního
znalostního centra pro
oblast security v letecké
dopravě
Ochrana civilní letecké
dopravy (Air Transport
Security) 2012,
Sborník příspěvků
Praha
Vysoká škola
obchodní v
Praze
87 - 94
ISBN 978-80- Příspěvky ve
86841-40-3 sborníku z
konference
s mezinárodní
účasti
2.
Mezinárod
ní vědecká
konferenc
e
Download

Příjmení a jméno Název publikace Název časopisu, název sborníku