ZEYTİNBURNU KENT KONSEYİ ÜYE LİSTESİ
Sıra
No Ad Soyad
Mesleği
1 A. Veli CAN
Doğu Türkistan Göçmenler Der. BĢk.
2 Abdurahman BEġĠNCĠ
Ġlim Yayma Cemiyeti BĢk.582 70 45
3 Abdülrahim KALABAK
Sağır Dilsizler Spor Klubü BĢk.
4 Adem YAVUZ
BeĢtelsiz Mah. Muhtarı
5 Adil GÖKSU
ZEYPORT A.ġ. Yön. Krl. BĢk.
6 Ahmet AYYILDIZ
Konya Bozkırlılar Der. BĢk.
7 Ahmet DĠLDAR
YeĢil Ilgaz Spor Klubü BaĢkanı
8 Ahmet Fethi ALPARSLAN
MHP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
9 Ahmet Nuri TÜMEN
Zeytinburnu 2. Noteri
10 Akın COġKUN
Sümer Mah. Muhtarı
11 Alaattin AÇIKALIN
TeftiĢ Heyeti Md. Çal.Gr.Üyesi
12 Ali HIġIROĞLU
Damla Spor Klubü BĢk.
13 Asım GÜVEN
Batı Trakya Türkleri Der. BĢk.558 33 80
14 Av. Ġsmail TARHAN
Avukat ( Yürütme Kurul üyesi )
15 Aydın ALBAYRAK
Telsiz Spor Kulubü BaĢkanı
16 Ayhan ÖZSOY
Zeytinburnu ĠĢadamları Der. BĢk.
17 Aytaç ÖZÇĠÇEK
Oliwium Genel Müdürü
18 Bahadır KAYAOĞLU
Eğitim Çal. Gr. Üyesi
19 Bahattin ġENER
Giresun ĠĢ Adamları Dernek BaĢkanı
20 Bahattin ÜNVER
AKP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
21 Basri ÖZBAY
Ġlçe Milli Eğitim Müdürü
22 Bediros ġĠRĠNOĞLU
Surp PrgiĢ Ermeni Hst. Vak.Yön. Krl. BĢk
23 Behçet KARA
Derman Sente Pluas Hastanesi BaĢhekim
24 Celal ERTUĞRUL
Gökalp Mah. Muhtarı
25 Cemil CoĢkun BUDAK
Radyo Z Yön. Kurul BĢk. ÇalıĢma Gr.Üy.
26 Cenap ALTIOK
Z.Burnu Amatör Spor Kul.Birliği BaĢkanı
27 Cengiz BAHÇEKAPILI
GüneĢ Spor Klubü BaĢkanı
28 Cengiz KARA
Erfelek Sinoplular Dernek BaĢkanı
29 Cumali ZENGĠN
Kazak Türkleri Vakıf BĢk. 546 21 06
30 Çetin YELKEN
Teksif Sendikası ġube BĢk.
31 Dimitri KARAYANĠ
Balıklı Rum Vakfı BaĢkanı
32 Dr. Hasan YILDIRIM
Sağlık Grup BaĢkanı
33 Dr. Zehra Dilek KAÇMAZ
Ġstanbul Tabip Odası Temsilcisi
34 Dr.Hüseyin URLU
Avrasya Has. BaĢhekimi
35 Dursun ĠMZALI
Tüm Giresunlular Der. BaĢkanı
36 Erdoğan DĠKTAġ
Zeytinburnu Minübüsçüler Derneği BĢk.
37 Erdoğan KARAÇALI
Z.Burnu Mah.Afet Gönüllüleri Der.BĢk.
38 Ergün NART
ÇalıĢma Grubu Üyesi - Okul Müdürü
39 Faruk MÜEZZĠNOĞLU
BTP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
40 Figen SÖNMEZ
ÇalıĢma Grubu Üyesi - Okul Müdürü
41 Fikret KARADAĞ
DSP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
42 Gökhan KASAP
BaĢkan Yardımcısı.
43 GülĢen AYTAÇ
Gülyurdu Kadın ve Aile Dernek BaĢkanı
44 Habibe DARCAN
Personel ĠĢl.Md. ÇalıĢma Gr. Üyesi
45 Hasan BĠLGĠLĠ
Erzincanlılar Der. BĢk.
46 Hasan CEYLAN
Atatürkçü DüĢünce Der. ġb. BĢk.
47 Hatice ORHAN
ÇalıĢma Grubu Üyesi - Okul Müdürü
48 Hilmi EREN
Rehberlik AraĢtırma Merkezi Müdürü
49 Hüseyin SARIYEL
Yenidoğan Mah. Muhtarı
50 Ġbrahim AYDIN
Sinoplular Der. BĢk.
51 Ġlyaz SAKA
BaĢkan Yardımcısı
52 Ġmdat TORAMAN
Telsiz Mah. Muhtarı
53 Ġrfan ġAFAK
Avrupa Tüketici Dernek BĢk.
54 Ġslam SADIKER
Çevre ve Sağlık ÇalıĢma Grubu Üyesi
55 Ġsmail KAYGUSUZ
Türkiye ĠĢçi Em.Der.Zb.ġb.BĢ 582 30 59
56 Ġsmail ULUHAN
Basın DanıĢmanı. Çal. Gr. Üyesi
57 Ġsmet ÜSTÜNDAĞ
Z.Burnu Çevre Turizm Kültür Der.BaĢkanı
58 Kadri KILICI
Tüm Bel Sen 1 Nolu ġb.BaĢkanı
59 Kamuran YADĠĞAR
BeĢtelsiz Spor Klubü BaĢkanı
60 Kaya BALKAN
Balkan Oto Opel Bayi
61 Kazım YOLDAġ
Halk Eğitim Merkezi Müdürü
62 Kübra ġEN SOYTÜRK
ġehir Plancıları Odası Temsilcisi
63 Leman COġKUN
Zihinsel Özürlüler Dernek BĢk.
64 M. Zafer ALSAÇ
BaĢkan Yardımcısı.
65 Mahir ÜREN
Türkiye Nakliyeciler Dernek BaĢkanı
66 Mazhar KUTSAL
Zeytinburnu 3. Noteri
67 Mehmet ATEġ
Kent Konseyi Genel Sekreteri
68 Mehmet Celal YILMAZ
Zeytinburnu 1. Noteri
69 Mehmet DÖNMEZ
Türkistan Spor Klubü BĢk.
70 Mehmet EMĠNÖZ
Zeytinburnu 4. Noteri
71 Mehmet KARACA
Zühtü KurtulmuĢ Lis.Md. Yür.Krl.Üyesi
72 Mehmet KIRDEMĠR
AKDEM Koordinatörü.
73 Mehmet Lütfü GÜL
Emniyet Binaları Yapt. Der. BĢk.
74 Mehmet TÜRKMEN
Batı Trakya Spor Klubü BĢk.
75 Mehmet YALMAN
Ġstanbul Edebiyat Derneği
76 Mesut ĠNCEDAL
Mali MüĢ.Muh.Birliği ġube BaĢkanı
77 Metin DOĞAN
CHP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
78 Metin TARHAN
Erikli Baba Kültür Der. BaĢkanı
79 Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye BaĢkanı
80 Mustafa AYDIN
Basın Yayın Halk.ĠlĢ.Müdürü Çal.Gr.Üy.
81 Mustafa DÜNDAR
Zeytinburnu Kaymakamı
82 Mustafa KADĠROĞLU
Emine Ġnanç Vakfı Dernek BĢk.
83 Mustafa KÜÇÜKÜNLÜ
Bem Bir Sen 4 Nolu ġube Temsilcisi
84 Mustafa YALÇIN
Zeytinburnu Hizmet. Dest.Der. BaĢkanı
85 Mürsel ÇIRAK
Çakraklılar Derneği Temsilcisi
86 Nadiye POLAT
YeĢiltepe Mah. Muhatarı
87 Naim YILMAZ
Zeytinburnu Fırıncılar Dernek BaĢkanı
88 Necati YILMAZ
Ġstanbul Giresunlu Eğitimciler Derneği.
89 Necmi KAYNARCA
Hürriyet Spor Klubü BaĢkanı
90 Nesrin AYDIN
Ġstanbul Eczacı Odası Temsilcisi
91 Numan UÇAR
Maltepe Mah. Muhtarı
92 Nurettin GECKALDI
Merkezefendi Mah. Muhtarı
93 Op.Dr.Celal YULA
KazlıçeĢme SSK BaĢhekimi
94 Osman KISAOĞLU
Eğitim ve Kültür ÇalıĢma Grubu Üyesi
95 Ömer ALGÜL
Seyitnizam Mah. Muhtarı
96 Ömer ARISOY
BaĢkan Yardımcısı.
97 Özer ERGĠN
Zeytinburnu Sporlular Dernek BaĢkanı
98 Pr. Dr. Ali Ġhsan TAġÇI
Geleneksel Tıp Derneği BĢk.
99 Ramazan HAZAR
Türkiye DeriKonf. Dernek BaĢkanı
100 Rasim ARABACI
Trakyalılar YardımlaĢma Dernek BĢk.
101 Ravi KASAP
Bulancak Piraniz Dernek BĢk
102 Recep AKAN
Tüm Rumeli Türkleri Der. BĢk.
103 Remzi YILMAZ
Türk Kızılayı Zeytinburnu ġube BaĢkanı
104 Resul TOPÇU
ÖDP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
105 RüĢtü Süreyya ġENGENÇ
Ġst.Oto Lastik Satıcıları Oda BaĢkanı
106 S. Sema MURAT
ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Dernek BĢk.
107 Saadettin SÖKMEN
Ġhsan Mermerci Lisesi Mezunları Dr.BĢk.
108 Sabri ALTIOK
Irmak Spor Kulübü BaĢkanı
109 Sami ÜNLÜ
Sosyal ĠĢler Müdürü Çal.Gr.Üy.
110 Sedat ALTUN
Yedikule Gögüs Hastanesi BaĢhekimi
111 Selahattin DOĞRU
ĠP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
112 Selahattin YENĠYOL
Yıldız Spor Klubü BĢk.
113 Selim YILMAZ
Ordu Ünyeliler Der. BĢk.
114 Semra DEMĠREL
UPS Spor Kulübü ve Kültür Derneği
115 Seyhan ÇELĠKKIRAN
Psikolog- Aile ve Kadını Destekleme Mrk.
116 Sezgin ÖNDEM
Zeytinburnu Ġlçe Emniyet Müdürü
117 Sinan ERDEN
Selvispor Klubü BaĢkanı
118 Sinan SOĞUKSU
Tüm Belsen ĠĢ Yeri Temsilcisi
119 Sülayman ULUOCAK
Ticaret Odası ĠnĢaat Bölüm BaĢkanı
120 Süleyman AY
Zeytinburnu Semt Paz. DER. BĢk.
121 ġenol YURTSEVEN
Eroğlu Spor Klubü BaĢkanı
122 Tahsin OCAK
Bem. Bir Sen. Z.Burnu ġube BaĢkanı
123 Tahsin TAVLI
Küresel Atılım San. ĠĢadamları Der.
124 Temel YAVUZ KOTALOĞLU
DP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
125 Tülin GÖZETĠR
KazlıçeĢme Mah. Muhtarı
126 Umut KARA
Gençlik Meclisi BaĢkanı
127 Ünal TOKCAN
128 Ünal TOMBULEL
Zeytinburnu 5. Noteri
Zeytinburnuspor Kulübü BaĢkanı
129 Vahap OSMANOĞLU
Ġst.Kantinciler Oda BaĢkanı
130 Vehbi BODUR
Yeni Yüzyıl Derneği Temsilcisi
131 Veli ÖZARSLAN
Veliefendi Mah. Muhtarı
132 Yahya Kemal HAYIRLIOĞLU
SP Zeytinburnu Ġlçe BaĢkanı
133 Yılmaz KAYA
NuripaĢa Mah. Muhtarı
134 Yrd. Doç. Murat D. ÇEKĠN
135 Yunus AKDAġ
136 YUSUF ĠZZEDDĠN KONUK
Merkez Efendi Gel. Tıp Derneği
Malatya ĠĢ Adamları Dernek BĢk.
Zeytinburnu Müftüsü
137 Yusuf KOLCA
Umut Çocukları Dernek BaĢkanı
138 Yusuf YUNUCU
Telsiz Mah.Kültür Derneği BaĢkanı
139 Yüksel YILMAZ
Karadenizliler Dernek BaĢkanı
140 Zehra TAġKESENLĠOĞLU
BaĢkan DanıĢmanı. ÇalĢ. Gr. Üyesi
141 Zeki ġENTÜRK
Çırpıcı Mah. Muhtarı
142 Ziya KAYA
Tirebolulular Derneği BaĢkan V.
143 Av. Hasan YAZICI
Baro Temsilcisi
144 Emrullah ATEŞ
İşehli Yrd.Day. Ve Hoşgörü Der. Gen.Skr.
Download

ZEYTİNBURNU KENT KONSEYİ ÜYE LİSTESİ