ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
Informáček
školní rok 2014/2015
adresa:
ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem
odloučené pracoviště
adresa:
MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí nad Labem
Zřizovatel školy:
Město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
475 241 111
telefon:
Kontakty:
Tel./Fax – ZŠ
475 541 051
ZŠ – mobil
723 410 406
(ředitelna)
606 054 991
(kancelář)
606 054 994
(1. třída)
ŠD – mobil
725 699 911
Školní jídelna
475 541 266, 725 011 287
Mateřská škola
475 541 175, 720 619 239
e-mail ZŠ
[email protected]
e-mail MŠ
[email protected]
webové stránky školy
www.zsamsbrna.cz
!!! 9. 9. 2014 !!!
Ředitelské volno – odstávka vody
Uzavřená ZŠ i MŠ
Vážení rodiče,
s novým školním rokem bychom Vám rády popřály zdraví, energii k práci a zvládání
všech situací jak v osobním životě, tak i ve školní práci s Vašimi dětmi.
V tomto Informáčku najdete základní informace týkající se života školy. Přejme si, ať je
tento školní rok pro nás všechny plný pohody.
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Jitřenka, který je průběžně aktualizován a
upravován. K nahlédnutí je v ředitelně školy.
Aktuálně:
Školám byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na žáka 1. třídy ZŠ z dotace
Statutárního města Ústí nad Labem. Za tyto finance byly nakoupeny pomůcky a učebnice.
Organizace vyučování:
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina
8.00 – 8.45 hod.
8.55 – 9.40 hod.
10.00 – 10.45 hod.
10.55 – 11.40 hod.
11.50 – 12.35 hod.
12.40 – 13.25 hod.
1. 9. – výuka jednu vyučovací hodinu
2. 9. – 1. třída 2 vyučovací hodiny, 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny
3. 9. – 1. třída 3 vyučovací hodiny, 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny
od 4. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.
Pokud se budete potřebovat telefonicky spojit s některým z vyučujících, doporučujeme dobu
velké přestávky, tedy mezi 9.40 – 10.00 hod.
Můžete rovněž využívat elektronickou poštu, zanechat vzkaz na sekretariátu.
Organizace školního roku:
začátek školního roku
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
I. pololetí ukončeno
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
II. pololetí ukončeno
pondělí 1. 9. 2014
pondělí 27. 10. a středa 29. 10. 2014
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015
čtvrtek 29. l. 2015
pátek 30. 1. 2015
9. 2. – 15. 2. 2015
čtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. 2015
v úterý 30. 6. 2015
Třídní schůzky:
ZŠ
pouze 1. ročník 11. 09. 2014 od 16.00 hod.
celá škola
23. 09. 2014 od 15.30 hod.
27. 11. 2014 od 16.00 hod.
09. 04. 2015 od 16.00 hod.
MŠ
04. 09. 2014
Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 8. 1. 2015 od 13.00 do 18.00 hodin v budově školy.
Informace o odkladu školní docházky poskytneme 8. 1. 2015 od 16.00 hodin ve školní jídelně
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne v pátek 16. 1. 2015 od 13.00 do 18.00 hodin v budově školy.
Zápis dětí do MŠ
na odloučeném pracovišti proběhne v termínu po dohodě se zřizovatelem.
Uvolňování a omlouvání žáků
Škola by měla být informována telefonicky nebo elektronicky o nepřítomnosti žáka ve vyučování
již 1. den, nejpozději však třetí kalendářní den. Po návratu musí zákonný zástupce doložit v žákovské
knížce důvody nepřítomnosti žáka. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a jsou tedy nepřípustné.
Na jeden až dva dny uvolňuje žáka třídní učitel. Pokud se jedná o více dní, rozhoduje o
uvolnění ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů, kterou najdete na webových
stránkách školy.
Jídelna:
cena:
děti 6 let
děti 7 – 10 let
děti 11 – 14 let
23,- Kč
24,- Kč
26,- Kč
prodej obědů: vždy poslední pracovní den v měsíci od 6.00 h do 16.00 h.
odhlašování obědů:
vždy den předem od 6.30 h do 13.30 h nebo si ho 1. den absence žáka můžete vyzvednout mezi 11.30 –
13.15 hod.
Rády bychom Vám nabídly platby stravného přes běžný účet.
Rodiče, kteří budou mít zájem o platbu stravného inkasem ze svého účtu, zadají svému
bankovnímu ústavu souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. Dle zájmu vydáme podrobné
informace.
Školní družina:
provoz:
platba:
ráno
odpoledne
I. pololetí
II. pololetí
6.00 – 7.40 hod.
od konce vyučování do 16.30 hod.
400,- Kč
400,- Kč
Jestliže rodiče žádají o uvolnění dítěte v jinou dobu, než uvedli na zápisovém lístku (platí pro
dítě, které odchází ze ŠD samo), je nutné, aby tuto žádost napsali předem. Na telefonické zavolání
nemůže být dítě z bezpečnostních důvodů ze ŠD uvolněno.
Každé úterý budou děti ze ŠD odcházet v 13.30 hod. na relaxační, sportovní vycházky a zpět se
budou vracet v 15.00 hod., budete-li si chtít vyzvednout Vaše dítko, učiňte tak nejpozději do 13.15 hod.
nebo až po 15.00 hodině.
(tiskopis žádosti o uvolnění je k dispozici u třídních učitelů a na webových stránkách školy).
Jestliže rodiče potřebují, aby žák během vyučování opustil školu, tak si ho musí osobně
vyzvednout. NUTNÉ!! (DLE ZÁKONA)
Lékařské vyšetření či zaspání začátku vyučování není důvodem k celodenní absenci žáka.
V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
Hlášení úrazů a ztrát
V případě, že se stane úraz, žáci to okamžitě hlásí učiteli (nejpozději do 24 h). Dítě, které bylo
zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny ve škole).
Zároveň musí být vyrozuměn zákonný zástupce žáka.
Dětem není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisí se školním vyučováním. Za cenné
předměty nenese škola zodpovědnost. Ztráty ostatních věcí se musí BEZODKLADNĚ hlásit třídnímu
učiteli. Stejný postup je i ve školní družině. Všichni žáci jsou pojištěni.
Učebnice a majetek školy
Žákům od 2. do 5. ročníku jsou na školní rok učebnice propůjčeny z fondu školy. Jestliže žák
nadměrně poškodí nebo dokonce ztratí učebnici, bude na něm požadována náhrada vzniklé škody a to v
souladu s platným školním řádem. Jestliže žák svévolně poškodí zařízení školy, musí vzniklou škodu
uhradit.
Školní řád
Žáci jsou seznámeni se školním řádem na začátku školního roku. Ten je rovněž vyvěšen v budově
školy a na webových stránkách školy.
Poradenské služby ve škole
Výchovná poradkyně – paní učitelka Mgr. P. Vaicová
Metodik pro školní vzdělávací program a péči o nadané děti – paní učitelka Mgr. Z. Topinková
Školní metodik prevence – paní učitelka Mgr. B. Hnízdilová
1x za 14 dní v úterý od 13:45 h do 14:30 h ve sborovně (po domluvě i jindy)
Školní knihovna
V pondělí a čtvrtek od 07.40 do 08.00 h si děti mohou půjčovat knihy ve školní
knihovně u paní vychovatelky Mgr. Michaely Hladíkové.
Zájmové kroužky
Rozpis kroužků – školní rok 2014/2015
Hry v anglickém jazyce
13.15 – 14.15
(konverzace) 4. – 5. třída
cena
učebna
380,-
5. tř.
380,-
3. tř.
350,-
Tv
380,-
Tv
380,-
4. tř.
Mgr. Radka Matyášová
15.00 – 16.00
Paličkování
1. – 5. třída
Kateřina Moravcová
Pondělí
13.15 – 14.45
Sportovní družina
1. – 5. třída /podmínka 3x týdně
účast
Kateřina Moravcová + TRENÉR
15.00 – 16.00
Sportovní hry
1. – 5. třída
Mgr. Michaela Hladíková
13.15 – 14.15
Výtvarný kroužek
1. – 5. třída
Eva Císařová
Hbitý jazýček
od 12.10
13.15 – 14.15
Mgr. Ivana Burčová
(náprava vady řeči)
Knihy hrou (čtení a práce s knihou,
rozbor textu, ilustrace, vlastní
tvorba atd.)
2. – 5. třída
70,1 sezení
Pc
380,-
3. tř.
380,-
2. tř.
1.125,-
5. tř.
630,-
Tv
380,-
2. tř.
-
Tv
-
5. tř.
-
5.tř.
380,-
Tv
300,-
Tv
-
Tv
1.275,-
3. tř.
Mgr. Barbora Hnízdilová
Úterý
13.15 – 14.15
Školní noviny
3. – 5. tř.
Mgr. Pavla Vaicová
13.15 – 14.15
Věda nás baví
1. – 5. třída
externí lektor
13.15 – 14.15
Zumba
1. – 5. třída
Sabina Madunická
13.15 – 14.15
Hudební kroužek
1. – 5. třída
13.15 – 14.45
Sportovní družina
1. – 5. třída
Středa
Mgr. Ivana Burčová
Mgr. Radka Matyášová
Kateřina Moravcová + TRENÉR
Středa
12.45 – 13.30
SPU 1. skupina
13.30 – 14.15
SPU 2. skupina
13.15 – 14.15
Mgr. Jaroslava Vaníková
Mgr. Jaroslava Vaníková
Jóga
1. – 5. třída
Mgr. Zdenka Topinková
Čtvrtek
14.30 – 16.00
Judo
1. – 3. tř.
Stanislav Machata / neplatí se škole
Pátek
13.15 – 14.45
Sportovní družina
1. – 5. třída
Mgr. Lucie Horská + TRENÉR
bude upřesněno Hra na zobcovou flétnu
– 5. třída – individuální výuka
dle možnosti dětí 1.
Lenka Halamová
Přihlášky na kroužky prosím odevzdejte nejpozději do 5. 9. 2014!!!
Kroužky začínají 15. 9. 2014.
Platbu za kroužek/ky zaplaťte do 26. září u paní Ehlové.
Platba za kroužek „Judo“ činí 300,- Kč za pololetí + 100,- Kč za průkazku a platí se u pana S. Machaty.
1. hodina juda bude 18. 9. 2014
PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU
Jméno a příjmení žáka:………….............…………......................... třída...............
Název kroužku: ……………...………………………………….............................
Název kroužku: …………………………………………………............................
Název kroužku:………………………………………………….............................
Název kroužku:………………………………………………….............................
Název kroužku:………………………………………………….............................
……………………………………
podpis rodičů
_____________________________________________________________
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci s individuálním vzdělávacím programem mohou navštěvovat 1x týdně zdarma ambulantní
nápravu českého jazyka. Informace podají třídní učitelky.
Program proti šikanování
V rámci prevence rizikového chování naše škola vypracovala program proti šikanování, kde jsou
přesně stanoveny postupy, jak si poradit s možnými problémy. S programem je seznámen každý žák a
všichni pracovníci školy, rodiče budou seznámeni s dokumentem prostřednictvím webových stránek
školy či uveřejněnou tištěnou podobou.
Ovoce do škol
Děti 1 x týdně ve čtvrtek dostanou zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocnou či zeleninovou šťávu.
_____________________________________________________________
Školní mléko:
Mám zájem o školní mléko pro syna/dceru ____________________ třída ______
za 5,- Kč ochucené, 4,- Kč neochucené mléko.
V případě zájmu zaškrtněte oblíbenou příchuť: (budou rozdávány 3 příchutě dle preferencí)
 bez příchutě
 vanilková
 jahodová
 čokoládová
 karamelová
………………………………
podpis rodičů
_____________________________________________________________
Prohlášení zákonných zástupců
školní rok 2014/2015
Prohlašuji, že můj syn/dcera ..........................................................................
je zdravotně způsobilý/-á k účasti na výchovně-vzdělávacích činnostech školy
bez omezení/s omezením ..............................................................................
.......................................................................................................................
………………………………
podpis rodičů
______________________________________________________________
Souhlasím/nesouhlasím*)
s uveřejňováním
fotografií
mého
dítěte
/jméno/…………………...........................……… na webových stránkách školy, ve školních
novinách a na školních nástěnkách a s vystavováním prací mého dítěte v interiéru školy ve
školním roce 2014/2015.
* nehodící se škrtněte
……………………………………
podpis rodičů
______________________________________________________________
Prosím, návratky vraťte třídní učitelce vyplněné nejpozději do 5. 9. 2014. Děkujeme.
Download

Informáček pro šk.rok 2014/2015