Pˇrevodn´ık logiky TTL na PECL TTLPECL01A
Jakub K´akona, [email protected]
27. ˇr´ıjna 2013
Abstrakt
Modul je jednosmˇern´
ym transl´atorem mezi logick´
ymi u
´rovnˇemi PECLa TTL.
Smˇer pˇrevodu je vybr´
an bˇehem osazen´ı modulu zvolen´
ym typem obvodu
Obsah
1 Technick´
e parametry
2
2 Popis konstrukce
2.1 Zapojen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3 V´
yroba a testov´
an´ı
3.1 Osazen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ovˇeˇren´ı funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4 Pouˇ
zit´ı modulu
4.0.1 Nap´ajen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
1
Technick´
e parametry
Parametr
Nap´ajec´ı napˇet´ı
Frekvenˇcn´ı rozsah
D´elka n´abˇeˇzn´e hrany TTL
D´elka n´abˇeˇzn´e hrany PECL
Hodnota
3,3 V
0 - 160 MHz
1 ns
500 ps
Pozn´amka
10 mA
Pro nap´ajec´ı napˇet´ı 3,3 V
2
Popis konstrukce
• Pˇrevod TTL na PECL - Realizuje se obvodem SY100ELT22L.
• Pˇrevod LVPECL na LVTTL - Realizuje se obvodem SY100ELT23L.
Smˇer pˇrevodu je pak oznaˇcen pˇreˇskrtnut´ım neˇza´douc´ıho IN nebo OUT v potisku modulu
vedle SATA konektoru permanentn´ım fixem.
2.1
5
Zapojen´
ı
4
3
2
D
VCC
D1
1N4007SMD
C1
100nF
1
A
JUMP2X3
2
1
3
5
C
J1
VCC
8
C
U1A
1
R1
7
1
2
1
2
SY100ELT22(23)
33
5
J9
JUMP2
J11
1
2
3
4
5
6
7
1
VCC
J12
1
8
J8
B
U1B
3
R2
6
1
2
M1
1
4
M2
1
33
J10
5
SY100ELT22(23)
1
HOLE_M3
HOLE_M3
M3
M4
1
HOLE_M3
A
3
1
HOLE_M3
V´
yroba a testov´
an´ı
Firma
3.1
3.2
4
4.0.1
MLAB
Osazen´ı
5 eˇ
Ovˇ
ren´ı funkce
Size
A4
Date:
4
3
Project Name
Translators
Schematic Na
TTL - PECL
Wednesday, January 12, 2011
Sheet
2
Pouˇ
zit´ı modulu
Nap´
ajen´ı
Nap´ajec´ı napˇet´ı modulu by mˇelo odpov´ıdat nap´ajec´ımu napˇet´ı souvisej´ıc´ı logiky. A je 3,3V
pro LVPECL a LVTTL a +5V pro PECL a TTL logiku. Je ale silnˇe doporuˇceno moduly
pouˇz´ıvat pouze s nap´ajec´ım napˇet´ım 3,3 V.
Pozor! V pˇr´ıpadˇe pouˇzit´ı obvodu SY100ELT23L (Pˇrevod LVPECL na LVTTL) je
maxim´aln´ı dovolen´e nap´ajec´ı napˇet´ı pouze 3,6V! Pˇri jeho pˇrekroˇcen´ı m˚
uˇze doj´ıt ke zniˇcen´ı
modulu.
Download

Prevodn´ık logiky TTL na PECL TTLPECL01A