Neverbální
komunikace –
- řeč těla
Mgr.Kateřina Žežulová
???
1.
2.
Zamyslete se nad tím, co si
představujete pod pojmem neverbální
komunikace popř. řeč těla
Může nějak ovlivnit náš projev, naše
vystupování, naše jednání komunikaci s
druhou stranou? Pokud ano, tak jak?
Jak vnímá okolí náš projev

Neverbální projev

Slova

Tón hlasu, intonace
55%
7%
38%
Dobré motivační a mezilidské
zkušenosti – „zkušenosti s lidmi“,
jak se jim neformálně říká, se
považují za stejně důležité jako
před 30 lety kvalifikační
předpoklady sepsané na papíře.
Co je to řeč těla?



Držení našeho těla, postoj, gesta, mimika
obličeje, postavení rukou a nohou
Všechny vámi vysílané signály posluchač vnímá
a podvědomě je dokáže přečíst
I nezasvěcený člověk je vnímá automaticky, aniž
by si uvědomil jejich význam
První dojem
První dojem si druhá strana vytvoří během
počátečních tří vteřin.
Dříve, než něco řeknete, vnímá posluchač signály
vysílané naším tělem.
Vaše gestikulace napoví, zda opravdu mluvíte
pravdu, snažte se působit sebevědomě.
Váš projev bude přesvědčivější, čím více budete
věřit tomu, co říkáte.
První dojem
Vzpřímený postoj
 Výraz obličeje
 Síla úsměvu
 Řeč oblečení
 Řeč předmětů
 Řeč prostoru

Tváří v tvář










Pozdrav na uvítanou a při loučení
Podání ruky
Oční kontakt
Otevřená a uzavřená řeč těla
Signály moci
Signály agrese
Znaky slabosti
Jistota a důvěra
Naslouchání
Osobní prostor a teritoria
Jak sdělit to, co chcete








Postoj a hlas
Správné dýchání
Zřetelná řeč
Hlasitost
Tón, výška tónu
Tempo a pauza
Důraz
Řeč těla a telefon
Co zapůsobí pozitivně
Dobrý dojem jednoznačně vzbudí upřímný
úsměv (pozor, je ale poznat, jestli se
usmíváte zevnitř nebo úsměv hrajete)
 Velmi pozitivně působí jakási ochota při
rozhovoru spolupracovat – např. svůj
souhlas a empatii vyjádříte ve vhodných
okamžicích pokýváním hlavy apod.
 Důležité je i pozorné naslouchání.

Rady na závěr




Když podáváte ruku, nesmí být
jako leklá ryba
Nehrbte se, stůjte (seďte)
vzpřímeně, ale při tom pohodlně
Neuhýbejte pohledem, dívejte se
do očí tomu, s kým mluvíte (s
délkou pohledu to ale
nepřehánějte, mohlo by to působit
nepříjemně až vyzývavě)
Některé typy chování jsou
chápány jako výraz přátelství, ve
skutečnosti mohou však skrývat
touhu manipulovat druhým
člověkem = skrytá agrese.




Dávejte pozor na své ruce a nohy.
Typickým projevem nervozity jsou
např. bubnování prsty, žmoulání
kousku oblečení, schovávání
nohou pod židli, kopání do stolu,
podupávání nohy…..
Ruce nikdy nekřižte, znamená to
zaujetí obranné pozice, nesouhlas
Mnutí nosu či protírání víček může
prozradit lháře
Skloněná hlava ukazuje bojácnost
a uhýbavost. Podrbání ve vlasech
nejistotu
Znaky skrytá agrese
Příliš dlouhý pohled do očí
 Přehnaně přátelská tón hlasu
 Nadměrně přehnaná srdečnost
 Nepřiměřeně otevřená gestikulace

Na co si dát pozor
Založené ruce vyvolávají pocit konfrontace
stejně jako ukazování prstem
 Postavíte-li se tak, že nad někým čníte,
můžete v něm vzbudit pocit ohrožení
 Shrbená pozice, váhavý tón hlasu, nechuť
k očnímu kontaktu může být
interpretována jako signál poddajnosti

Všeho s mírou
Řeči těla je v komunikaci kladen velký
význam.
 Jen málo lidí ji umí ovládat vědomě – a ti
se to učili
 Pozor, mohou nás dokonale zmanipulovat
 Ale i my se ji můžeme naučit využívat

Mnoho úspěchů v
komunikaci Vám přeje
Mgr. Kateřina Žežulová
[email protected]
775 661 502
Download

Neverbální komunikace – - řeč těla