OvidSP
Stručný návod
Vstup do rozhraní OvidSP
z titulní stránky Zemědělské a potravinářské knihovny www.knihovna.uzpi.cz
Výběr zdrojů k vyhledávání
• Výběr jedné databáze proveďte kliknutím na její název
• výběr několika databází označením v zaškrtávacím poli a kliknutím na tlačítko Select Resources
• Změna databází po začátku vyhledávání: v záložce Search klikněte na tlačítko Ovid Resources,
potom v okně Select Resources proveďte výběr nových zdrojů a klikněte na tlačítko Select
Resource(s), popřípadě tlačítkem Select Resource(s) and Run Search v nově vybraných zdrojích
zrealizujete poslední dotaz.
• Kliknutím na ikonu „i“ lze v Průvodci databází získat podrobné informace o databázi, popis polí, atd.
Vyhledávání
• Na
hlavní navigační liště klikněte na Search a poté kliknutím vyberte režim vyhledávání
Basic Search - Základní vyhledávání
• V režimu základního vyhledávání můžete využít možnosti vyhledávání pomocí přirozeného
(anglického) jazyka. Zapište hledaný termín nebo téma – není třeba znát syntaxi pro tvorbu dotazu - a
klikněte na tlačítko Search
• Volbou Include Related Terms se vyhledávání rozšíří o příbuzné termíny (synonyma slov, množná
čísla, pravopisné varianty)
• Omezit vyhledávání je možné nastavením kriterií z odkazů Limits nebo Filter By
Advanced Search – Pokročilé vyhledávání
V režimu pokročilého vyhledávání lze prohledávat běžně používaná pole, kombinovat hledané termíny
pomocí booleovských operátorů AND, OR či NOT nebo využít syntaxe příkazů Ovid. Zadejte hledaný
termín či frázi a klikněte na tlačítko Search. Příkazy v syntaxi Ovid zapište přímo do vyhledávacího
pole. Standardně je vyhledáváno v poli klíčové slovo (.mp.) U klíčového slova lze použít kmen slova
se znakem pro pravostranné rozšíření * (pro několik znaků - caroten*) či zástupný znak $ (pro 0 či 1
znak uprostřed či na konci slova - cow$, colo$r).
Další často používaná pole jsou autor, název a časopis.
Více informací o syntaxi příkazů Ovid získáte kliknutím na tlačítko online nápovědy Help a poté
zvolením pokročilé techniky vyhledávání Advances Searching Techniques
K vyhledávání lze použít i sekci Search results, kde označené dotazy kombinujte pomocí operátorů
AND či OR
Multi-Field Search – vyhledávání ve více polích
Vyhledávání ve více polích umožňuje zadat několik termínů do příslušných prohledávaných polí a
kombinovat je pomocí operátorů. Z rozbalovacího menu vyberte pole k prohledávání a poté zapište
hledaný termín. Termíny kombinujte pomocí operátorů AND, OR či NOT. Vyhledání se provede
kliknutím na tlačítko Search.
Kliknutím na tlačítko + Add New Row lze přidat další řádek.
Poznámka: při vyhledávání autorů je příjmení automaticky pravostranně rozšířeno (Smith*)
Find Citation – vyhledávání citací
Pomocí tohoto režimu vyhledávání lze rychle najít konkrétní článek. Formulář nabízí vyhledávání
podle názvu článku, časopisu, autora, roku vydání, ročníku, čísla, stránek, vydavatele, unikátního
identifikátoru či DOI.
Search Tools – nástroje vyhledávání (jsou-li k dispozici)
V záložce Search Tools můžete využívat specifické nástroje jednotlivých databází. V rozbalovacím
menu zvolte nástroj, napište hledaný termín a klikněte na tlačítko Search.
Příklady nástrojů:
Map Term (Mapování) – doporučí předmětová hesla v rámci hierarchie databáze nebo tezauru
Thesaurus (Tezaur) – umístění předmětového hesla v rámci tezauru
Permuted Index (permutovaný rejstřík) – po zadání jednotlivého výrazu systém zobrazí rejstřík
víceslovných předmětových hesel, příbuzné a preferované termíny
Další nástroje nabízejí pohled na jednotlivá temata, a obsáhlé předmětové skupiny, a to v závislosti na
zvolené databázi.
Search Fields – vyhledávací pole
V tomto režimu lze vyhledávat ve vybraných polích. Pole vybíráme v záložce All Fields, kde jsou
abecedně řazena. Po zadání slova či fráze klikněte pro vyhledávání na Search nebo pro zobrazení
rejstříků na Display Indexes. Aktuální výběr polí lze zrušit tlačítkem Clear selected. V záložce My
fields zústává kombinace polí vybraných po přihlášení uživatele do osobního účtu.
Operátory, zástupné znaky (wildcards), pravostranné rozšíření (truncation)
Při vyhledávání lze použít booleovské operátory a proximitní operátor:
• OR – v záznamu se vyskytne jeden nebo druhý hledaný termín (pig or cow)
• AND – v záznamu se vyskytnou oba výrazy současně (bread and butter)
• NOT – vylučuje záznam se zadaným termínem (carotenoids not lutein)
• adjX – upřesňuje počet slov mezi dvěma termíny, např. zápis „acquired adj2 syndrom“ nalezne
slova, která jsou od sebe v rámci věty nebo odstavce vzdálena 2 slova.
Zástupné znaky a rozšíření dovolují v režimu pokročilého vyhledávání vyhledávat varianty slov:
• symbol * nebo $ na konci slova nebo jeho části umožňuje vyhledat varianty slova s různými
konkovkami (např. modif* vyhledá modify, modified, modification, atd.)
• symbol # uvnitř nebo na konci slova nahrazuje jeden znak (wom#n vyhledá woman i women)
• symbol ? uvnitř nebo na konci slova nahrazuje žádný nebo jeden znak (např. colo?r vyhledá color i
colour, field? vyhledá field i fields).
Operátory, zástupné znaky a rozšíření nelze použít při základním vyhledávání.
Limits - omezení
Výsledky dotazu můžeme omezit zadáním dalších kriterií: jazyk, typ dokumentu, rok vydání, míra
relevance, dostupnost plného textu, atp. Dostupná omezení se řídí výběrem databáze. Běžně
používané limity jsou k dispozici standardně po rozbalení nabídky Limits. Standardní nastavení lze
změnit tlačítkem Edit Limits, poté označením políčka vedle zvoleného omezení a potvrzení výběru
tlačítkem Customized Limits. Všechna omezení se zobrazí po kliknutí na Additional Limits.
Historie vyhledávání
OvidSP záznamenává každý krok vyhledávání do tabulky Search History (číslo dotazu, formulaci
dotazu, výsledek ve všech prohledávaných zdrojích i v každém zvlášť, režim vyhledávání). Takto
uložená vyhledávání pak můžete kombinovat pomocí operátorů AND, OR nebo vymazat tlačítkem
Remove Selected. V případě prohledávání více zdrojů můžete kliknutím na Remove Duplicates
odstranit duplicitní záznamy.
Vyhledávací strategii si můžete po přihlášení do osobního účtu uložit pro pozdější použití tlačítkem
Save Search History nebo po kliknutí na More a výběrem funkce Save v rozbalovacím menu.
Kliknutím na tlačítko View Saved se dostanete k rešeršní strategii uložené v sekci My Workspace
v záložce My Searches & Alerts. Tabulku s historií si můžete umístit pod nebo nad vyhledávací lištu
kliknutím a přetažením ikony umístěné vpravo od tlačítka View Saved.
Result Tools – Nástroje pro práci s výsledky
V liště po levé straně sekce výsledků je v záložce Search information rekapitulován dotaz a použité
vyhledávací termíny, uveden počet vyhledaných záznamů, možnost deduplikace a řazení záznamů
podle zvoleného kriteria. Jako standard je nastaveno řazení dle relevance. Kliknutím na tlačítko
Customize Display je možné měnit režim zobrazení výsledků.
Volbou filtrů nabízených v záložce Filter by můžete výsledky dotazu omezit dle relevance, roku
publikace, oboru, autora, časopisu, zdroje nebo typu publikace. Kliknutím na tlačítko Add to Search
History si tento krok uložíte do tabulky Search history. Použitím funkce Selected Only se zobrazí
pouze záznamy označené v zaškrtávacím políčku. V závorce je uveden počet označených záznamů.
V záložce My Projects si kliknutím na tlačítko +New Project po přihlášení do osobního účtu vytvoříte
nový adresář v rámci osobního prostoru My Workspace, do kterého si budete moci ukládat vybrané
záznamy a jiné elektronické dokumenty.
Výsledky vyhledávání
Zobrazení výsledků
V sekci výsledků se automaticky zobrazují výsledky posledního dotazu. Pokud chcete zobrazit
výsledky některé předchozí rešeršní strategie, klikněte u vybraného dotazu v tabulce Search History
na tlačítko Display.
Každý záznam obsahuje jméno autora, název článku a zdroj. Pokud je k záznamu dostupný abstrakt,
můžeme jej zobrazit tlačítkem View Abstracts. Vpravo u každého záznamu jsou doplňující odkazy.
Umožňují zobrazit citaci s abstraktem, úplný záznam, je zde link na plný text. Funkce Find similar
vyhledá články s obdobným tematem, Find Citing Articles záznamy prací jež dotyčný dokument
citují. Po přihlášení do sobního účtu si k záznamu můžete tlačítkem +Annotate připojit vlastní
komentář, tlačítkem +My Projects přidat záznam i s vlastní poznámkou do adresáře v osobním
prostoru My Workspace. Uloženou poznámku lze zobrazit kliknutím na tlačítko View annotation(s)
Nastavení vlastního formátu zobrazení lze provést tlačítkem Customize Display v pravé záložce
Search Information a volbou kombinace polí a citačního stylu.
Výběr a výstupy výsledků
V horní části lišty sekce výsledků provádíme výběr záznamů a formy výstupu: tiskem Print, e-mailem
E-mail, exportem Export, přidáním do osobní schránky Add To My Project nebo uložením kroku do
tabulky Search History Keep Selected. Označením zaškrtávacího pole vybereme všechny záznamy,
výběr určitého rozmezí provedeme zápisem (např. 15-70) do políčka Select Range.
V dolní části lišty můžeme tlačítky Title, Citation, Abstract rychle měnit způsob zobrazení záznamů,
volit počet zobrazených záznamů na stránku nebo přecházet mezi záznamy prostřednictvím voleb
Previous/Next či zadáním pořadového čísla záznamu a kliknutím na Go>>. Manuálně provedené
označení jednotlivých záznamů zrušíme příkazem Clear Selected.
Výstup výsledků
• pro tisk vybraných záznamů bez odkazů použijte tlačítko Print a ve vyskakovacím okně po volbě
formátu, stylu citace, event. přiložení rešeršní strategie a vlastních poznámek kliknutím na Print
Preview zvolíte tisk ze svého webového prohlížeče.
• k zaslání výsledku mailem použijte tlačítko Email a ve vyskakovacím okně po zadání jedné nebo
více e-mailových adres oddělených čárkou a volbě formátu, stylu citace, event. přiložení URL adresy,
rešeršní strategie a vlastních poznámek klikněte na tlačítko Send Email
• pro uložení v textovém formátu (Word, PDF, .txt) či k exportu do programu pro správu citací (Citavi,
EndNote,Pro Cite, Reference Manager, RefWorks, Ris, XML a další) zvolte tlačítko Export a ve
vyskakovacím okně po volbě programu, formátu záznamu, stylu citace, event. přiložení URL adresy,
rešeršní strategie a vlastních poznámek klikněte na tlačítko Export Citation(s)
My account – Můj účet
Řada funkcí v prostředí OvidSP je aktivní pouze po přihlášení do osobního účtu. Svůj účet si můžete
zřídit (Create a Personnal Account) a poté se do něj ihned po vstupu do systému nebo kdykoliv
v průběhu práce přihlásit tlačítkem My account a po zadáním názvu účtu a hesla se zalogovat.
Přihlášení do osobního účtu je systémem požadováno vždy, když si chcete vytvořit vlastní komentář,
uložit rešeršní strategii, uložit záznamy do osobní schránky My Workspace, atp. Změny nastavení
v režimech vyhledávání, zobrazení výsledků, atp. provedená po přihlášení do osobního účtu zůstávají
zachovány.Zapomenuté heslo lze opět získat prostřednictvím OvidSP.
Download

OvidSP Stručný návod