SERTiFiKA
"NO
5J3
".
SERTIFiKA
HEMODivALİZ
BRANŞI
HEMŞiRELİoi
SINAV
TARIHI
ADI SOYADı
GOREVi
DURU:W:U
AÇiKLAMA
20.06.2000
HANDAN KART AL
HEMŞIRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
1170
HEMODiY ALlz HEMŞiRELlGi
SERTiFIKASı
14 ii 2001
ŞADAN ARSLAN
HEMŞiRE
25 10,2009 TARiHiNDE YAPILAN SıNAVDA
sıNAVA GiRMEsi GEREKMiYOR.
1374
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELlol
SERTIFiKASı
n03. ı999
NjLOFER ALKAN DEMiRÖZ
HEMŞiRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR
1687
HEMODiYALlz HEMŞiRELiol
SERTjFiKASI
28. 11.2002
ILKAY ÇOBAN
HEMŞiRE
25.10.2009 TARiHINDE YAPILAN sıNAVDA
SıNAVA GiRMESi GEREKMiYOR
05.05.2003
EVRiM BOZACı
HEMŞIRE
1825
1961
2081
2279
2446
2478
2577
SERTiF1KASI
HEMODiYALiZ
HEMŞiRELlGI
SERTiFiKASı
HEMODiYALlz liEMŞiRELiGi
SERTiFiKAsı
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELİCi
SERTIFIKASı
HEMODiY ALIZ HEMŞIRELlCi
SERTiFiKASı
HEMODiY ALİZ HEMŞiREUOI
SERTiFiKASı
HEMDDiYALlz
HEMŞiRELiGI
SERTiFiKASı
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELİoi
SERTIFIKASı
HEMODiv ALIZ HEMŞiRELİoi
20,06,2003
25.10.2009 TARIHiNDE
YAPILAN SıNAVDA BAşARıLı
HEMŞIRE
18.09.2003
ZEYNEP KESLER
HEMŞiRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
20.04.2004
FATMA GUL BEYAZ
HEMŞiRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR
2607.2004
ÖZLEM ÖZÜNVER
HEMŞiRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
29,09,2003
GÜLTEN AKSOY
HEMŞiRE
25.10.2009 TARiHiNDE YAPILAN SıNAVDA BAŞARILI OLDUOUNDAN
SıNAVA GiR.l\tESi GEREKMiYOR
20,10,2004
GÜLER YAPRAK TlRAKI
HEMŞIRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADIR.
SıNAVA GiRMESi GEREKMiYOR.
HEMŞIRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
2886
18.05.2005
FATMA SERAP OKAY AÇIKGÖZ
HEMŞIRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
2903
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELlGi
SERTIFiKASı
12.07.2005
ASUDE ÜNLÜ AÇıL
HEMŞ!RE
2928
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
16,06,2005
SUNAAYDAR
HEMŞIRE
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR
HEMŞIREllGi
UYGUN
24062005
EMINE AKTAŞ BAY AZ!T
HEMŞIRE
2970
HEMODiY ALİZ HEMŞIRELlöl
SERTiFiKAsı
25,07,2005
ASiYE MADRAN KÜÇÜK
HEMŞiRE
UYGUN
2997
HEMODIY ALIZ HEMŞlRELiGi
SERTIFiKASı
24,08,2005
MiNE VILMAZ ÖKTEM
HEMŞiRE
UYGUN
22,09,2005
AYŞENUR SINANOCLU
HEMŞIRE
UYGUN
13 09 2005
HANDE SÖZÜBEK
HEMŞIRE
UYGUN
05.08.2005
MERYEM BiLGEN ( YÜCE)
HEMŞIRE
UYGUN
05.08.2005
MÜNEWER
HEMŞiRE
UYGUN
07.07.2005
GÜLAY KARAARSLAN
HEMŞiRE
UYGUN
07.07.2005
YASEMIN ŞAHiN
HEMŞiRE
UYGUN
2958
3022
3034
3042
3046
3093
3099
SERTiFiKASı
HEMODiYALlZ
HEMŞiRELiGi
SERTiFiKASı
HEMODIYALİZ
HEMŞiRELlGi
SERTiFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞiRELlGi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞiRELiOj
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞjRELIGi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlGI
SERTiFIKASı
HEMODiY ALİZ HEMŞIRELlC!
KÜÇÜK
16.09.2005
ÇiODEM SEZGİNER
HEMŞ!RE
UYGUN
3148
HEMODIY ALil HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
06.12.2005
EMINE OYMAK (YEşiLKAY AL
HEMŞ!RE
UYGUN
3152
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
06.12.2005
BiLSER ÖZTÜRK
HEMŞ!RE
UYGUN
3157
HEMODiY ALlz HEMŞiRELIGi
SERTIFiKASı
24.11.2005
YETER KAYGıSıZ
HEMŞ!RE
UYGUN
3128
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞiRELıCı
24.11.2005
ARZU ÇALlK
HEMŞiRE
UYGUN
3159
HEMODIYALİZ HEMŞIRELlOI
SERTiFiKASı
24.11.2005
ÖZLEM ÖZTAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
3168
HEMODIY ALiz HEMŞiRELlGI
SERTIFIKASı
16.01.2006
üMIT ÜLKÜ ÇOBAN
HEMŞiRE
UYGUN
3180
HEMODjy ALIZ HEMŞiREUGi
SERTiFIKASı
06.12.2005
NALAN BıÇAKCl yıLDıRıM
HEMŞiRE
UYGUN
3183
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELIGI
SERTIFiKASı
18.01.2006
CEMiLE ATASEVEN
HEMŞIRE
UYGUN
3185
HEMODIY ALiZ HEMŞiRELlGI
SERTIFIKASı
IH,01,2006
BAHAREROL
HEMŞIRE
UYGUN
3186
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELlOI
SERTiFiKASı
18.01.2006
ŞÜKRAN KOCA
HEMŞIRE
UYGUN
3206
HEMODiYALlz HEMŞiRELlGi
SERTIFiKASı
31,10,2005
AYŞE ALEMDAR
HEMŞiRE
UYGUN
3219
HEMODiY ALİZ HEMŞiREllGI
SERTIFiKAsı
26 10.2005
A YNUR KARAOÖZ KA VAK
HEMŞiRE
UYGUN
3279
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELlOi
SERTiFiKAsı
03,02,2006
ZEYNEP GÜMÜŞ
HEMŞIRE
UYGUN
3281
HEMODIYALiz HEMŞiRELiGi
SERTiFIKASı
03,02.2006
DiLEK KALDGLU BINicl
HEMŞIRE
UYGUN
3307
HEMODIY ALlz HEMŞiRELiGi
SERT!FiKAsı
17,01.2006
ŞIRiN DEMIRASLAN
HEMŞIRE
UYGUN
3318
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTJFlKASI
07.02.2006
DUDU ÖZDEMiR
HEMŞIRE
UYGUN
3323
HEMODiY ALİZ HEMŞiREL!Oi
SERTIFiKASı
07.02,2006
BURCU AKBAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
3328
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELİGi
SERTiFiKASı
17082005
TÜRKAN iBRAH!MOCLU
HEMŞIRE
UYGUN
3341
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELlGI
SERTIFiKASı
27.01.2006
SULTAN ÇEÇEN
HEMŞiRE
UYGUN
3354
HEMODIY ALlz HEMŞjREUOi
SERTiFIKASı
09. i 1.2005
ÖZGE BA YRAKLl (YOOURTÇU)
HEMŞIRE
UYGUN
18.01.2006
SEVINÇ ÖNDER
HEMŞiRE
UYGUN
26,01,2006
ZEYNEP SARıKAYA TERZI
HEMŞiRE
UYGUN
3158
3363
3378
SERTiFiKASı
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGi
SERTiF!KASI
HEMODiYALİZ HEMŞIRELiOI
SERTIFIKASı
OLDUOUNDAN
GÜLKÖSEMEN
AYSUN ALTıNBAş
HEMODİYALlZ
BAŞARILI OLDUGUNDAN
YAPILAN SıNAVDA BAŞARILI OLDUCUNDAN
05.01.2005
SERTIFIKASı
OLDUOUNDAN
sıNAVA GiRMESi GEREKMIYOR
25,10.2009 TARiHiNDE
HEMODiY ALIZ HEMŞiREL!Gi
SERTIFiKASı
2632
BAşARıLı
SACLlK BAKANLlOı
s.ğlı\; HiZITl('l!er!
Gene! Mudurliığiı
Organ doku Nakli ve Dıyalız Hizmetleri Daire Başkanlığı
s~z
3422
3436
HEMODIYALlZ
HEMŞIRELiOi
SERTifIKASı
HEMODlY ALlZ HEMŞiRELiCI
16,04,2006
PELIN ULU
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
17.04.2006
fIliz
3440
HEMODiY ALiz HEMŞIRELiCI
SERTIFIKASı
17,04.2006
ASIYE ERÇETIN
HEMŞIRE
UYGUN
3441
HEMODIY ALlz HEMŞIRElıCı
SERTIFiKASı
17.04.2006
FETHIYE YILMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
3444
HEMODIY ALil HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
17.04.2006
NURHAYATTAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
3446
HEMODiYALlZ HEMŞIRElıCı
SERTiFIKAsı
1704.2006
YASEMIN AKMAN
HEMŞIRE
UYGUN
3458
HEMODiY ALiz HEMŞIRElıCı
SERTiFiKAsı
13.04.2006
üMMü
KARTAL
HEMŞIRE
UYGUN
3460
HEMODiY ALlz HEMŞIRElıCı
SERTiFIKAsı
13.04.2006
TESLIME GüLSÜM
ALTIN
HEMŞIRE
UYGUN
27.03.2006
AYŞE GÜLOGLU
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
3466
SERTIFiKASı
HEMODiYALlz
HEMŞIRElıCı
SERTiFIKASı
HEMODİY ALiz HEMŞIRELlOI
ÖZKAN
GüLSüM
0405 2006
FERloE
3493
HEMOOIY ALİl HEMŞIRELİOI
SERTIFİKAsı
24.05.2006
AYGÜLEROEM
HEMŞIRE
UYGUN
3504
HEMODiY ALlZ HEMŞiRELiCi
SERTIFIKASı
30.05.2006
SERPtL ATALAY ÇiZMAci
HEMŞIRE
UYGUN
3510
HEMODIY ALlz HEMŞIRELICi
SERTiFIKASı
30.05.2006
MEHPARE KAYA AKl
HEMŞIRE
UYGUN
3520
HEMOO!YALlz HEMŞIRELlCi
SERTIFiKAsı
3482
3525
3534
353ll
3541
3543
3557
3571
3579
3584
3604
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALiz HEMŞiRELiGI
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALlz HEMŞiRELiCI
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALlZ HEMŞIRELlOI
SERTIFIKASı
HEMODIY ALİl HEMŞlRELiCi
SERTIFIKASı
HEMODlv ALlZ HEMŞIRELiCI
SERTIfIKASı
HEMODlv ALlZ HEMŞIRElıCı
SERTIFIKASı
HEMODIY ALlZ HEMŞIRELıCı
SERTlFİKASI
HEMODIY ALİl HEMŞiRELICI
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞiRELiCi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞiREllGi
SERTiFIKASı
HEMODiY ALiz HEMşiRELIm
BüYÜKTüRK
17.04.2006
ESEN ŞAHIN
HEMŞIRE
UYGUN
19042006
ZÜMRA ACAR (ÇÖKEN)
HEMŞIRE
UYGUN
LLL
04.2006
AYLA KARA
HEMŞIRE
UYGUN
15,05.2006
DERYA üNSEL
HEMŞIRE
UVGUN
18,05,2006
ZEHRA BILGIN PULAT
HEMŞiRE
UVGUN
ILL.05,2006
MELEK VILMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
02.06.2006
SIBEL SARIKAVA BATI
HEMŞIRE
UYGUN
24.07.2006
SALlHA ALAN
HEMŞIRE
UYGUN
26.07.2006
ALEVKESKİN
HEMŞIRE
UVGUN
0'-08.2006
CANAN TOKTAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
30.%.2006
ŞERIf E ALTINKÖK ALTUNTAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
02.08.2006
AYSEL ÖZTÜRK KULA
HEMŞIRE
UYGUN
3619
HEMODivALlz
HEMŞIRElıCı
SERTiFiKASı
02.08.2006
NIHAL KORKMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
3620
HEMODIY ALlz HEMŞIRELıCı
SERTIFIKASı
02.08.2006
MAKBULE AKIN KARAMAN
HEMŞIRE
UVGUN
3627
HEMODlv ALlz HEMŞIRELıCı
SERTIFIKASı
27.07.2006
ZEHRAAKSOV
HEMŞIRE
UVGUN
3637
HEMODlv ALİl HEMŞiRELıCı
SERTIFIKASı
30.06.2006
CEMILE TUFAN
HEMŞiRE
UYGUN
3638
HEMODIY ALİl HEMŞİRELlCI
SERTIFIKASı
20.07.2006
FATMA KORKMAZTÜRK
HEMŞIRE
UYGUN
3664
HEMODlv ALİl HEMŞiRELiCi
SERTIFIKAsı
04.08.2006
MERALALPAVDlN
HEMŞIRE
UVGUN
3666
HEMODIY ALil HEMŞiRELiCI
SERTIFIKASı
04.08.2006
GüLüZAR
HEMŞIRE
UVGUN
3673
HEMODlv ALlz HEMŞiRELiCi
SERTiFIKASı
20.07,2006
ıLKNUR UÇAR
HEMŞiRE
UVGUN
36RO
HEMODlv ALtZ HEMŞIRELlOi
SERTiFIKAsı
20,07.2006
NESLlHAN TARKAN
HEMŞIRE
UYGUN
3685
HEMODlv ALlz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKAsı
16,08,2006
DERVA KILlÇ (ATAKAN)
HEMŞIRE
UYGUN
HEMOoiY ALlz HEMŞIRELICI
SERTIFiKASı
3618
SERTiFIKASı
TOPBAŞ
02.0R 2006
ILKl'.'UR ERGEN
HEMŞIRE
UVGUN
ALlZ HEMŞiRELICi
SERTIFiKASı
21.07.2006
GüLçIN
HEMŞIRE
UVGUN
3692
HEMODlvALiz
HEMŞIREllGI
SERTIFIKASı
21,07.2006
ZEYNEP IRloOLU (DERIci)
HEMŞIRE
UYGUN
3722
HEMODIY ALiz HEMŞiRELlOI
SERTIFiKAsı
14.09.2006
GÜL KOÇKUTLU
HEMŞIRE
UYGUN
3741
HEMODlv ALil HEMŞIREııGi
SERTIFIKASı
15.09.2006
NAZMivE
HEMŞIRE
UYGUN
3745
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlCI
SERTIFIKAsı
19.07.2006
ZEVNEP AŞSIZ DURMUŞ
HEMŞIRE
UYGUN
19.07.2006
SEDA TOKU ORçıN
HEMŞiRE
UYGUN
3687
3691
375ı
HEMOolv
HEMODlV ALil HEMŞiRELiCI
SERTifIKASı
ACAR
VILMAZ SEVIM
3757
HEMODlv ALlz HEMŞIREllGI
SERTIF1KASI
19,07,2006
AYSELMANAV
HEMŞIRE
UYGUN
3759
HEMODiv ALİZ HEMŞiRELlGI
SERTiFIKASı
19,07,2006
ÖMÜR ERCAN
HEMŞiRE
UVGUN
3762
HEMODIY ALil HEMŞIRELİOi
SERTIFIKASı
17,10,2006
SIBEL YILMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
ALlz HEMŞiRElıCı
SERTIFIKAsı
25,09.2006
ARZU ACAR
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODiv ALiz HEMŞIREllGI
SERTIFIKAsı
25,09,2006
SIBELÖNLÜ
HEMŞIRE
UVGUN
25.09.2006
ZüLEVHA
HEMŞIRE
UYGUN
3766
3767
3770
HEMOolv
HEMODlvALlz
HEMŞIRELlGi
SERTIFiKAsı
MUTLU
SACLIK BAKANLıCı
S"~lık Hızm.-ıı." G.n.ı Müdüflu~i
Organ doku N,kI, ve Diy,ıl;z Hızın.ır"ı Dair. Başkanı,!!,
3786
3796
HEMODIYAUZ
HEMŞiREtiCi
SERTimilisı'
HEMODiYALiZ
HEMŞiRELiGi
SERTIFIKASı
HEMODIYAUZ
HEMŞiRELlGI
,
ı 7,10,2006
MELEKEMRE
HEMŞIRE
UYGYN
11.08.2006
FATMA
DEMIRER
HEMŞIRE
UYGUN
DALMIŞ
HEMŞiRE
UYGUN
KURAL
HEMŞiRE
UYGUN
26,10.1006
NADiRE
3809
HEMODiY ALil HEMŞiRELiGi
SERTiFiKAsı
22,09,2006
MELTEM
3822
HEMODiY ALil HEMŞiRELiGi
SERTIFIKASı
27.10,2006
AYŞE KARA KARLı
HEMŞiRE
UYGUN
31\31
HEMODiY ALil HEMŞiRELiGi
SERTIFIKASı
02.12.2005
GOLCAN
HEMŞIRE
UYGUN
04.10.2006
BELMA ALKAN
HEMŞiRE
UYGUN
3807
31\72
SERTiFiKAsı
HEMODIY ALil
HEMŞiRELiGi
SERTiFIKAsı
HEMODIY ALil
HEMŞIRELiGi
TORKiş
(TOSUNLU)
( DOGAN
)
25.07.2006
SEviM
GÖÇMEN
HEMŞiRE
UYGUN
3908
HEMODIYALlz
HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
18.012007
EMINE DURMAZ
HEMŞiRE
UYGUN
3914
HEMODiY ALiz HEMŞIREllGI
SERTiFjKASI
ı509.2006
MELlKE
HEMŞiRE
UYGUN
15.01.2007
ELlF ÖZCAN
HEMŞIRE
UYGUN
15.01.2007
KOBRA
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODIY ALlz HEMŞIRElidi
SERTIFIKAsı
04,08,2006
TOLlN
HEMŞİRE
UYGUN
3954
HEMODIY ALlz HEMŞIRELiGi
SERTIFIKASı
07,11.2006
SEDA ALPTEKiN
HEMşıRE
UYGUN
3961
HEMODiY ALiz HEMŞIRELiGI
SERTiFiKAsı
16,01,2007
SEHER ALAN
HEMŞiRE
UYGUN
3966
HEMODIY ALlz HEMŞlRELiGI
SERTiFiKASı
06,12.2006
ESRA oGuz
HEMŞIRE
UYGUN
3973
HEMODIY ALlz HEMŞIREllGI
SERTiFIKASı
23.01.2007
NİLOFER
HEMŞIRE
UYGUN
3986
HEMODIY ALil HEMŞIRELlGI
SERTIFIKAsı
23,01.2007
FADİM ATEŞ
HEMŞIRE
UYGUN
3997
HEMODIYALil
HEMŞIRELiGi
SERTIFIKAsı
15.01.2007
SEviM
HEMŞIRE
UYGUN
15.01.2007
ESMA ÖZER
HEMŞIRE
UYGUN
15.01.2007
EMEL NALBANTOCLU
HEMŞIRE
UYGUN
23.01.2007
MEFARET
HEMŞIRE
UYGUN
3902
3924
3927
3942
4002
4003
'O'"
4010
4032
SERTiFIKAsı
HEMODiY ALiz HEMŞiRElidi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞIRElldİ
SERTIFIKASı
HEMODiY ALil
HEMŞiREllGI
SERTiFIKASı
HEMODivALiz
HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
HEMODİv
HEMODlv
ALlz HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
ALİZ HEMŞIRELiGI
çEvIKEL
pELIN T AHMAZLI
KADıOCLU
ATAYıLMAZ
GöwGw
DiKBAŞ
06.10.2006
SEVDE KORKMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODlv
ALİZ HEMŞiRELlCI
SERTIFIKASı
25.01.2007
AyLIN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODlv
ALlz HEMŞiREllGI
SERTiFIKAsı
SERTiFIKAsı
TOKLUCU
25.01.2007
ALI BOVOKKARTAL
HEMŞiRE
UYGUN
4035
HEMooivALiz
HEMŞIRELlGj
SERTiFiKAsı
07.07.2008
VETER ÇEKiç
AFAT
HEMŞiRE
UYGUN
4041
HEMOOIY ALlZ HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
31.01.2007
CIHAN YÜNLi
BAŞBOGA
HEMŞIRE
UYGUN
40M
HEMODIY ALlz HEMŞIRELIG!
SERTIFIKASı
16.01.2007
NAZMlvE
HEMŞIRE
UYGUN
"'51
HEMODIY ALlz HEMŞIREllGi
SERTIFjKASI
09.02.2007
NASIBE AKYOZ
HEMŞIRE
UYGUN
4034
HEMODIY ALIZ HEMŞiRELlCi
ŞIMŞEK
BAL
09.02.1007
SEHER TAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
4090
HEMODIY ALIZ HEMŞIRElıCİ
SERTIFIKASı
23.01.2007
ŞENGÜL
HEMŞIRE
UYGUN
4097
HEMODIY ALil HEMŞiRElıCı
SERTiFiKAsı
29.12.2006
ESVET SÖNMEZ
HEMŞiRE
UYGUN
4100
HEMODIYALiz
HEMŞIRELIlii
SERTiFIKASı
"'68
SERTIFIKASı
KALKAN
(CINGÖZ)
29.12.2006
HATicE
ALTAN
HEMŞjRE
UYGUN
ALlz HEMŞiRELilil
SERTIFIKAsı
15.02.2007
SAFivE
KAR
HEMŞiRE
UYGUN
4108
HEMODiY ALlz HEMŞiRELiGI
SERTIFIKAsı
08.02.2007
ŞERIFE BOZOEMIR
HEMŞiRE
UYGUN
4]]2
HEMODIY ALil HEMŞiRELlöi
SERTIFiKAsı
08.02.2007
ZEYNEP
HEMşıRE
UYGUN
4124
HEMODIY ALiz HEMŞIRELıcı
SERTIF!KASI
09,02,2007
AYNURDOGAN
HEMŞiRE
UYGUN
4127
HEMODıVALlz
HEMŞ!RELlGI
SERTIF!KASI
09,02,2007
EMEL KANDAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
09.02.2007
TENZiLE
HEMŞiRE
UYGUN
07.02 2007
N1HALENGEL
HEMŞIRE
UVGUN
UYGUN
4105
4128
HEMODlv
HEMODiv
ALiz HEMŞiRELllil
SERTiFiKASı
DoliAN
(TAŞDEMiR)
TOSUN
4134
HEMODIY ALlz HEMŞIRELiGi
SERTIFIKASı
4137
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlGi
SERTIF!KASI
07.02,2007
ASLI TURCAN
HEMŞiRE
4157
HEMODivALlz
HEMŞIRELlCiI
SERTIFiKASı
28,02.2007
YASEMIN
AK
HEMŞiRE
UYGUN
ALIZ HEMŞiRELiGi
SERTIFIKAsı
2802.2007
HATIcE
KARACA
HEMŞIRE
UYGUN
HEMOOIY ALiz HEMŞIREllGI
SERTIFiKASı
28,02.2007
EBRU(ATEŞ)BAL
YEMEZLER
HEMŞIRE
UYGUN
(ERiK)
HEMŞIRE
UYGVN
4159
4160
HEMODlv
HEMODlv
ALlz HEMŞIRELilil
SERTiFIKAsı
20.02.2007
ATIYE KORKMAZ
4171
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlCi
SERTIFiKASı
24.]]
SA!ME HALAT
HEMŞiRE
UYGUN
4178
HEMODlvALiz
HEMŞIRELlCI
SERTiFiKAsı
16,02,2007
NURA V TAÇKIN
HEMŞiRE
UYGUN
4179
HEMODlvALlz
HEMŞIRElıCı
SERTiFIKASı
16,02.2007
AYŞEÖZVURT
HEMŞIRE
UVGUN
4162
2006
S ••liLlK BAKANLlliı
Sağlık Hizffi('l!eri Genel Mudurluğiı
Organ doku Nakli ve Dıra!iz Hizm('lleri Dai" Başkanlığı
/~.aröz
4181
4182
4186
4189
4194
4195
4199
4202
4217
4224
4253
4296
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELlGi
,
SERTiFiKASı
HEMODiv
ALiZ HEMŞiRELİGi
SERTiFIKAsı
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTiFiKASı
HEMOOİYALİZ
HEMŞjRELİGi
SERTiFiKASı
HEMODivALiz
HEMŞİRELlGi
SERTiFiKAsı
HEMODivALİZ
HEMŞİRELlCi
SERTiFiKASı
HEMODlvALiz
HEMŞiRELlCi
SERTIFiKASı
HEMOoİvALiz
HEMŞjRELlCI
SERTiFiKASı
HEMODiYALİZ
HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELlCI
SERTiFiKAsı
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKASı
HEMODiYALİZ
HEMŞIRELlGI
SERTiFiKASı
HEMODiv
ALlz HEMŞiREllGI
.HEMŞjRE
UYGUN
FiLjz GÜNDÜZ
HEMŞiRE
UYGUN
16,022007
NÜLlFER
HEMŞiRE
UYGUN
28.022007
FATMA SARPDERE
HEMŞiRE
UYGUN
28.02.2007
GÖKÇE
HEMŞiRE
UYGUN
28,02,2007
SALlHA TÖRE
HEMŞiRE
UYGUN
28,02.2007
SEVCAN
HEMŞiRE
UYGUN
01.02 2007
DIREN TOSUN
HEMŞIRE
UVGUN
16.04.2007
BUKET ÖZTÜRK
HEMŞIRE
UYGUN
16.04.2007
EMINE BEYHAN
HEMŞIRE
UYGuı-.'
17.04.2007
HATicE
HEMŞiRE
UYGUN
29.04,2007
ASLI KUYUCU
HEMŞIRE
UVGUN
16,02.2007
EMELZENGi
16.02.2007
ÇAT AR
KALİBER
KıRGIN
KANAR
SEVGi KOÇ
29042007
AVŞEAVKAÇ
HEMŞİRE
UYGUN
ALiZ HEMŞiRELİGi
SERTIFIKASı
29,04.2007
A VŞEGÜL
HEMşıRE
UVGUN
4338
HEMODIY ALiz HEMŞIRELiCi
SERTiFIKASı
29.04.2007
DEMET
4349
HEMOOIY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTiFIKASı
29.04.2007
ELiF KAFALı
HEMŞIRE
UYGUN
4351
HEMODIY ALlZ HEMŞIRELİGi
SERTIFIKASı
HEMŞIRE
UYGUN
43ı ı
4317
SERTiFiKASı
HEMODlv
(ÖZV AZGAN)SOLAK(.)
ÖZV ALÇIN (çAKICı)
EBE
UYGUN
29.04,2007
ELlF AYDIN BALKAN
ALlz HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
29,04.2007
ELlFE ALKAN
4361
HEMODiY ALlz HEMŞIRELİGi
SERTIFIKAsı
29,04,2007
ESRA DALDABAN
HEMŞIRE
UYGUN
4390
HEMODIY ALjz HEMŞIRELiGi
SERTiFIKASı
29,04,2007
GÜLSÜM
HEMŞiRE
UYGUN
4399
HEMOOIY ALJz HEMŞIRELlCI
SERTiFIKASı
29,04,2007
GüLSEREN
HEMŞIRE
UYGUN
4402
HEMODlvALız
HEMŞIRELİGI
SERTIFIKASı
29,04,2007
OüZIN
HEMŞIRE
UYGUN
4409
HEMODIY ALJz HEMŞiRELiGi
SERTIFIKASı
4352
4413
4421
HEMOoiY
ÜLKÜ BAKıRCı
KALKAN
EKİNci
29,04.2007
HASlvET
HEMODiv
ALlz HEMŞiRELiGi
SERTIFIKASı
29,04.2007
HATICE
HEMODlv
ALiz HEMŞiRELiCI
SERTIFIKASı
2904,2007
HURiVETÜRK
HEMODlvALiz
HEMŞiREllGI
EBE
(KADıOCLU)
EBE
A VTEKiN
SABAH DiRiBAŞ
29.04.2007
MELiHA T EROOGAN
4474
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlCI
SERTiFiKAsı
29,04,2007
NILÜFER
4475
HEMODIY ALız HEMŞIRELlCi
SERTIF!KASI
29,04,2007
NIMET GÜRSEL
4488
HEMODIY ALlz HEMŞIRELJGi
SERTIFIKASı
29042007
NURHAN
4507
HEMODIY ALlz HEMŞIRELIC!
SERTIFIKASı
29042007
SAHURE
2904,2007
SERAP ÖZY AŞAR
4444
4526
SERTIFIKASı
HEMODlv
ALİZ HEMŞiRELlGI
SERTIFiKASı
UYGUN
HEMŞIRE
UVGUN
HEMŞIRE
UVGUN
HEMŞiRE
EBE
EMiNACAOGLU
HEMŞIRE
AYDıN
UYGUN
HEMŞIRE
EBE
KAYA
UYGUN
EBE
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
ALtz HEMŞiRELIG!
SERTlFlKAsı
29,04,2007
SERAP AVHAN
HEMŞIRE
UYGUN
4531
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTiFİKAsı
29,04,2007
SERPIL SEZGIN
HEMŞIRE
UYGUN
4538
HEMODIY ALiZ HEMŞiREllGi
SERTiFiKAsı
29,04,2007
SEvjL
HEMŞIRE
UYGUN
4553
HEMODIY ALiZ HEMŞiRELlGi
SERTIFİKAsı
29,04,2007
ŞEBNEM
HEMŞIRE
UYGUN
4570
HEMODIY ALlz HEMŞiRELiGi
SERTIFiKAsı
29,04,2007
VAoiKAR
GÜREI':ER
HEMŞIRE
UYGUN
4577
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
KıZıLAY
4527
4585
4602
4606
4633
'6"
HEMODlv
CEVLAN
TARIMCI
VARAL
29,04,2007
v ASEMIN
ALiZ HEMŞIRELlCI
SERTIFIKASı
29,04,2007
YÜKSEL
HEMODivALiz
HEMŞIRELlCI
SERTiFIKASı
29,04.2007
ARZU BEŞlKCl
29,04,2007
ARZU SAYIT
HEMOoiY
HEMODlv
ALiz HEMŞİRELjCiI
SERTiFiKASı
HEMODIY ALlz HEMŞlRELiGi
SERTIFIKAsı
BERKGiL
EBE
UYGUN
EBE
UYGUN
HEMŞiRE
EBE
UYGUN
UYGUN
2904.2007
AYŞE ÇETiN ÇERÇi
HEMŞIRE
UYGUN
ALiz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKASı
29.04,2007
AYŞE MUSTUL
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELICI
SERTIFiKAsı
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODiv
(UYSAL)
29.04.2007
BERRIN
ALJz HEMŞIRELICI
SERTIFIKASı
29.04.2007
BETÜGÜL
GÜNEY
HEMŞIRE
UYGUN
4673
HEMODIYALiz
HEMŞIRELlCI
SERTIFIKAsı
29.04.2007
BİRCAN KOCABAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
4674
HEMODIYALiZ
HEMŞiRELİCiI
SERTiFiKAsı
29.04.2007
BtRSEL ERBIL
HEMŞiRE
UYGUN
4676
HEMOOIY ALJz HEMŞlRELlCi
SERTIFIKASı
29.04.2007
BURCUEMRE
HEMŞiRE
UYGUN
4677
HEMOOIY Aliz HEMŞIRELıCı
SERTIFiKASı
HEMŞiRE
UYGUN
4667
4668
HEMOoiY
29.04.2007
Y ACMUR
BURCUYÜCEL
KÜYÜK
SACLIK BAKANLlCı
Sağlık Hıımetleri Genel Mudurluğu
Organ doku Nakli ve Oiyalı~ Hızmetleri Daire Başkanlığı
.
~
A
}~t7Z
4706
H.EMODiY ALiz HEMŞjRELiGi
SERTIFIKASı
29,042007
DÜRDANEGÜNAY
HEMŞiRE
UYGUN
4714
HEMODIY ALiz HEMŞIREllGI
SERTIFIKASı
29.04.2007
RAFET HACloGLU
HEMŞIRE
UYGUN
29.04.2007
EMİNE ÜRER
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUh'
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
4726
HEMODiYALiZ
HEMŞiRELidİ
SERTiFiKASı
HEMODiY
ALiz HEMŞiRELldi
29.04.2007
FAHRiYE
4752
HEMODIY ALlz HEMŞiRELidi
SERTjfjKASI
29,04.2007
FATMA
4761
HEMODIY ALIZ HEMŞİRELiGi
SERTifIKASı
29,04,2007
FATMA GÜLSEN
4769
HEMODIY ALIZ HEMŞiRELiGi
SERTifIKASı
29,04,2007
fECiR
EKTiRicl
HEMŞİRE
UYGUN
4772
HEMODIY ALiz HEMŞiRELiGI
SERTIFiKAsı
29.04,2007
FEYZA AKINER
HEMŞIRE
UYGUN
4775
HEMODIY ALIz HEMŞIRELiGI
SERTifiKASı
29.04.2007
FILIZ ALACA
HEMŞiRE
UYGUN
4nO
HEMODIY ALiz HEMŞlRELiGl
SERTifiKASı
29,04,2007
FiLIZ ÇALlŞICI
HEMŞiRE
UYGUN
4~40
HEMODIY ALIZ HEMŞlRELİGi
SERTifiKASı
29,04,2007
HATicE
HEMŞIRE
UYGUN
4869
HEMODiY ALiz HEMŞIRELiGi
SERTiFiKASı
29.04.2007
HÜLYA SARI
HEMŞIRE
UYGUN
4884
HEMODiY ALiz HEMŞiRELiGI
SERTiFiKASı
29.04,2007
KADRIYE
GÜNGÖR
HEMŞIRE
UYGUN
4892
HEMODIY ALiz HEMŞIREllGi
SERTiFiKASı
29.04.2007
KEZiBAN
KAVAK
HEMŞiRE
UYGUN
29.04.2007
LEYLA OGUZHAN
HEMŞIRE
UYGUN
29.04.2007
MINEOZKARS
HEMŞiRE
UYGUN
29.04.2007
MINE YANIK (ŞAH!NER)
HEMŞIRE
UYGVN
29,04,2007
MUKADDES
HEMŞiRE
UYGUN
29,04,2007
NURAN
TOPRAK
HEMŞiRE
UYGUN
29,04.2007
NURSEL
ÇAMAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
29,04.2007
NURTEN
DEMiRKAYA
HEMŞIRE
UYGUN
29,04,2007
ÖZLEM
HEMŞIRE
UYGUN
29.04,2007
RECEP yidlT
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
4750
4901
4917
4919
4924
4964
4979
4983
4993
5003
5006
5017
50311
5055
5061
SERTiFiKASı
HEMODiY
ALiz HEMŞiRELlGi
SERTiFIKASı
HEMODiY
ALiz HEMŞiRELiGI
SERTIFiKASı
HEMODiYALiZ
HEMŞiRELIOi
SERTİFiKASI
HEMODiY
ALiz HEMŞIRELlOI
SERTifiKASı
HEMODIYALiZ
HEMŞIRELlGI
SERTiFiKAsı
HEMODiY
ALlz HEMŞIRELIGI
SERTiFiKASı
HEMODiY ALIZ HEMŞIREllGi
SERTiFIKASı
HEMODiY ALİZ HEMŞiREllGI
SERTiFIKASı
HEMODjYALlZ
HEMŞIREllGI
SERTjFlKASI
HEMODjYALlZ
HEMŞIREllGI
YETiŞMEZ
AKCAN
DOGAN
TOPAL
KUŞ
(ÖZMEN)
KELEŞ
29.04.2007
REYHAN
ALiz HEMŞIREllGi
SERTiFiKAsı
29,04,2007
SATIATAÇ
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODiY ALiz HEMŞiREllGi
SERTiFiKASı
SERTiFIKASı
HEMODjy
PEKDEMIR
29,04,2007
SERArONAN
HEMŞIRE
UYGUN
ALlz HEMŞIRELjGi
SERTiFiKASı
29,04,2007
SEviM
ÖZGüN
HEMŞIRE
UYGVN
HEMODIY ALlz HEMŞiRELiOi
SERTiFIKASı
2904,2007
SiBEL KÜREOiBÜYÜK
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
HEMODiY
HEMODjy
ALİZ HEMŞiRELlOi
29,04,2007
ŞULE (DOGAN)
5128
HEMODIY ALiz HEMŞIRELiGj
SERTiFİKASI
29.04.2007
YASEMIN
5136
HEMODiY ALiz HEMŞiRELIGi
SERTiFIKAsı
29.04.2007
ZERIFE
SEyjŞ
5137
HEMODIY ALlz HEMŞjRELiGi
SERTIFiKAsı
29.04.2007
ZEKiNE
SOYSAL
HEMŞIRE
UYGUN
5147
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELiOi
SERTIFIKAsı
29.04.2007
ZEYNEP
AK
HEMŞIRE
UYGUN
5169
HEMODIY ALlz HEMŞiRELiG!
SERTjFiKAsı
29.04.2007
SEVGi GÜNAY
HEMŞIRE
UYGUN
5176
HEMODIY ALlz HEMŞiRELIGI
SERTiFIKAsı
29.04.2007
CANAN
HEMŞIRE
UYGUN
5186
HEMODiY ALiz HEMŞiRELİGi
SERTİFjKASI
18.04.2007
AYŞE (DEMIR)
HEMŞiRE
UYGUN
5203
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELlGi
SERTiFiKASı
09.04.2007
SONGÜLÖKRE
HEMŞiRE
UYGUN
5206
HEMODiY ALlz HEMŞIRELiG!
SERTiFIKASı
24.04.2007
ARCA DERIN ALBAK
HEMŞIRE
UYGUN
520~
HEMODIY ALlz HEMŞIRELiei
SERTjfjKASI
24.04.2007
ŞEYDA
HEMŞİRE
UYGUN
5218
HEMODiYALlz
HEMŞ!RELiGi
SERTIFIKASı
02.05.2007
NERMIN
ÖZTÜRK
HEMŞ!RE
UYGUN
5219
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGI
SERTiFiKASı
02,05,2007
NURCAN
ÇAKMAK
HEMŞIRE
UYGUN
0205,2007
GAMZE
HEMŞiRE
UYGUN
02,05,2007
ÜMMÜGüLSÜM
GüRLEVIK
HEMŞIRE
UYGUN
5096
5224
5227
SERTIfIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlOi
SERTlFlKASI
HEMODiY ALiz HEMŞIRELlGj
SERTIFIKASı
DENIZ YILDIRIM
KARAASLAN
YILMAZ
KÖSEGiL
KARAAGAÇU
YARDIM
BEKDAŞ
ALlz HEMŞİRELlGi
SERTiFiKASı
02,05,2007
HAliME
SARAÇOGLU
HEMŞiRE
UYGUN
5231
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELlei
SERTiFjKASI
02.052007
SONGÜL
BEBEK
KÖRKUYU
HEMŞIRE
UYGUN
5237
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlGI
SERTiFIKASı
02.05.2007
SEZEN
(AYTAN)
HEMŞiRE
UYGUN
523~
HEMODiY ALlz HEMŞİRELlCi
SERTIFiKASı
0205,2007
SELlN (GÜVEN)
HEMŞIRE
UYGUN
25.042007
SELDA GÖK ARKAÇ
HEMŞiRE
UYGUN
5229
5243
HEMODiy
AKTAŞ
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGj
SERTIFiKAsı
POSTALCı
ÇETiN
SAGUK BAKANllGI
SağJık Hızmetleri Genel MudurluğU
Organ doku Nakli ve Dj}~lız Hızmetleri D~ıre Başhnlı~ı
/J/}
Iftl('
5252
HEMODIY ALlz HEMŞİRE~l(il
SERTiFIKAsı
HEMODIYALlı
HEMŞiRELlOI
19.012007
HATICE ALTUN KARLlDAO
HEMŞiRE
'UYGUN
03.05.2007
MERALOOUR
HEMŞiRE
UYGUN
5267
HEMODiY ALlZ HEMŞiReLiOj
SERTiFiKAsı
03.05.2007
AYTEN ÇıMEN
HEMŞiRE
UYGUN
5270
HEMODlvALlı
HEMŞIRELlOI
SERTiFiKASı
03.05.2007
lRAZSEKIN
HEMŞIRE
UYGUN
02052007
GÜLSOM ARSLAN SERT
HEMŞIRE
UYGUN
02.05.2007
FATMA MORKOÇ
HEMŞIRE
UVGUN
19.04.2007
GÜLlSTAN ARSLAN
HEMŞiRE
UYGUN
19.04.2007
ÖZGÜL BALSE\'EN
HEMŞiRE
UYGUN
19.04.2007
YASEMIN GÜRBÜZ BAKıR
HEMŞIRE
UYGUN
19.04,2007
yıLDAN
ŞEDELE BOZTAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
13.Q4,2007
BiRGOL ÇAKIR (ARSLAN)
HEMŞjRE
UYGUN
13.04.2007
ıÜHAL
HEMŞiRE
UYGUN
29,06.1007
SAMIME ( ŞARLI) GÜNDÜZ
HEMŞIRE
UYGUN
12,07,2007
PERIHAN BETEN
HEMŞIRE
UYGUN
06.07,2007
DURDU KARACA KORKUT
HeMŞIRE
UYGUN
5254
5274
5278
5301
5307
5312
5313
5346
5349
5353
5358
5363
SERTiFiKASı
HEMODiv Allı
HEMŞIRELlOI
SERTiFiKASı
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlOI
SERTiFiKASı
HEMODivALlz
HEMŞiRELlOi
SERTiFiKASı
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlOi
SERTiFjKASI
HEMODiY ALiz HEMŞjRELiOi
SERTIFiKASı
HEMODiY ALiz HEMŞjRELlOi
SERTlFİKASI
HEMODIY ALiz HEMŞiRELlOi
SERTIFiKASı
HEMODIY ALlZ HEMŞiRELlöi
SERTIFiKASı
HEMODiY ALil HEMŞiRELlOi
SERTIFIKAsı
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlOi
SERTiFIKASı
HEMODIY ALİZ HEMŞIRELlöi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞjRELiOj
YÜKSEL
06.07.2007
YELİZ AKIN
HEMŞIRE
UVGUN
5366
HEMODlv ALİZ HEMŞiRELlGi
SERTIFIKAsı
06.07.2007
HANıM KURAL ŞENER
HEMŞIRE
UVGUN
5369
HEMODlv ALlz HEMŞiRELiGj
SERTiFIKAsı
06.07.2007
MERALKINIK
HEMŞIRE
UVOUN
5377
HEMODlv ALİZ HEMŞIREllGi
SERTIFIKAsı
13.11.2006
HACERŞATIR
HEMŞIRE
UVOUN
5379
HEMODlv ALlz HEMŞIREllGi
SERTIFIKAsı
25.07.2007
AVŞE MEZDEGi BAOcı
HEMŞiRE
UVOUN
5386
HEMODlv ALİZ HEMŞiRELiOi
SERTIFIKAsı
25.07.2007
Sibel TEGİN KILIÇ
HEMŞiRE
UYOUN
13.07.2007
ZOHALOÖKMEN
HEMŞIRE
UVGUN
20,07.2007
SEÇILOÜDEN
HEMŞIRE
UVGUN
13,07.2007
ELiFE KARAOSMANOGLU
HEMşıRE
UYGUN
24.07.2007
ÜMMÜ ALDAŞ
HEMşıRE
UYGUN
5364
5389
5399
5404
5428
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlOI
SERTIFIKASı
HEMODlv ALil HEMŞiRELIOI
SERTIFiKASı
HEMODjy ALil HEMŞiRELlOi
SERTiFiKASı
HEMODjy ALil HEMŞIREllGi
SERTiFiKAsı
HEMODiYALlz
HEMŞIREllGI
20.07.2007
TUGÇE TAMZARA
HEMŞIRE
UVGUN
5463
HEMODjYALlz HEMŞIREllG!
SERTiFiKAsı
04.07.2007
CEYLAN KUCUR
HEMŞIRE
UVGUN
5482
HEMODiv ALlı HEMŞIREllGI
SERTiFIKASı
28.06.2007
NARGIHAN KALA V
HEMŞiRE
UYGUN
5487
HEMODIYALİZ HEMŞiRELiOi
SERTIFiKASı
19.07.2007
SIDOIKA KUTLUA V
HEMŞiRE
UYGUN
5489
HEMODiYALiz HEMŞIREllGi
SERTiFiKASı
19.07.2007
BURCU KOÇ (ÇıRAK)
HEMŞIRE
UVGUN
5495
HEMODiv ALlz HEMŞIREllGI
SERTIFIKASı
25.07.2007
ÜLKÜ ÖZKAN
HEMŞIRE
UYGUN
551 i
HEMODIY ALİZ HEMŞlRELjöi
SERTIFIKASı
2607.2007
EŞE ÇAPAR
HEMŞiRE
UYGUN
5512
HEMODlv ALlZ HEMŞIRELlCi
SERTiFIKASı
26.07.2007
ESRA çEYIRGEN
HEMŞIRE
UYGUN
UYGUN
5441
SERTiFiKAsı
HEMODiv ALlZ HEMŞ1RELjGi
2607,2007
LEYLA HANÇER
HEMŞIRE
5519
HEMODiv ALİZ HEMŞlRELİGi
SERTiFIKAsı
26.07.2007
A VŞEGUL GÜNEŞ
HEMŞiRE
UYGUN
5521
HEMODlv ALiz HEMŞIRELlGI
SERTIFIKASı
26.07 2007
SEvIM SU (CAN)
HEMŞiRE
UYGUN
5528
HEMODIY ALlz HEMŞIREllGi
SERTIFIKASı
19.07.2007
HASAN KARAKAVA
HEMŞIRE
UVGUN
5531
HEMODlY ALlZ HEMŞiRELlGI
SERTiFiKASı
13.07.2007
SELİME VILMAZ ALTIPARMAK
HEMŞIRE
UVGUN
5517
SERTiFiKASı
HEMODiv ALlı HEMŞIRELlGI
2607,2007
EMEL ÇiMEN ( ışıK)
HEMŞIRE
UYGUN
5558
HEMODiYALiz HEMŞiREllGi
SERT!FlKASI
06,07,2007
PıNAR CIYRİZOGLU
HEMŞIRE
UYGUN
5569
HEMODiv ALiz HEMŞIREllGI
SERTiFIKASı
30,07,2007
EBRU DEMiROL
HEMŞIRE
UYGUN
ll.07.2007
HA YRiVE BA VUK
HEMŞiRE
UVGUN
5547
5572
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALlz HEMŞiREUGi
SERTiFiKASı
5579
HEMODlv ALlz HEMŞiRELiGi
SERTIFIKAsı
16.08.2007
ESMA BALAKCı
HEMŞIRE
UYGUN
5582
HEMODiYALlz HEMŞiRELIG!
SERTiFIKAsı
16,08.2007
GÜLCiHAN KURTOGLU BODUR
HEMŞiRE
UYGUN
24.07.2007
SULTAN ERSEL
HEMŞIRE
UVGUN
5585
HEMOOIY ALİZ HEMŞiRELlGi
SERT1FlKAsı
5586
HEMooivALiz
HEMŞIREllGI
SERTIfiKAsı
07.08.2007
MELTEM IÇEN (DOGU)
HEMŞiRE
UYGUN
5594
HEMODivALİZ HEMŞiRELİGi
SERTiFiKASı
22.08.2007
SELDA CALAY JLDEMLIK
HEMŞiRE
UYGUN
5606
HEMODivALİZ HEMŞlRELiGİ
SERTIFIKASı
22.08.2007
A YNUR GENÇER
HEMŞIRE
UVGUN
SACLIK BAKA!'.'LICı
Sağlık Hızın.ıı.ri Gen,l Müdürlügı:i
Organ doku Nakl; '" D;ya1ızHızın.lleri Daire Başkanlığı
;
/Sa
•.
{/{~(
~ ç
ÖZ
56iJ7
5609
5614
5651
5652
5659
5666
5667
5672
5673
5688
5693
5696
5708
5712
5713
5729
5733
5734
HEMODİY ALİl HEMŞiRELİCİ
SERTIFIKASı
HEMODjV ALİl
HEMŞiRELİCı
SERTIFiKAsı
HEMOnlY
ALİZ HEMşiRELlOı
SERTiFiKAsı
HEMOD]Y Allı
HEMŞIRELlOj
SERTiFiKAsı
HEMODlv
ALİZ HEMŞIRELlLij
SERTiFIKAsı
HEMODlv
ALIZ HEMŞIRELlOI
SERTIFIKAsı
HEMooIYALiz
HEMŞiRELlöl
SERTiFiKAsı
HEMODiv
ALiı
HEMŞİRELlOj
SERTiFİKAsı
HEMOD!V ALiz HEMŞiRELlöl
SERTiFiKAsı
HEMODiYALlz
HEMŞIRELlCI
SERTiFiKASı
HEMODiY ALlZ HEMŞİRELlOI
SERTiFiKAsı
HEMOOIYALlz
HEMŞiRELlCl
SERTiFiKAsı
HEMOOİYALiz
HEMŞIRELlOi
SERTiFiKASı
HEMODiY ALiz HEMŞIREL!CI
SERTiFiKASı
HEMODiYALlz
HEMŞ1REL!Ci
SERTiFiKASı
HEMODiYAL!Z
HEMŞIRELıCı
SERTİFiKAsı
HEMODiY ALiı
HEMŞIRELlCI
SERTİFiKAsı
HEMODiYALil
HEMŞiREL!OI
SERTiFiKAsı
HEMODiYALlz
HEMŞiRELlOI
SERTiFiKASı
HEMODIYALlz
HEMŞIRELlOI
•
HEMŞiRE
UYGUN
HANDE GÜÇLÜ
HEMŞIRE
UYGlJN
22,OR 2007
HjLAL iNAL
22.08.2007
GÜZiN
02,08,2007
SEZEN BABADAG
HEMŞIRE
UYGUN
17.10.2007
NiLGÜN
HEMŞiRE
UYGUN
17.10.2007
EMjNE FEn AHoeLV
HEMŞiRE
UYGUN
23.10.2007
NAZAN
DEMiR
HEMŞiRE
UYGUN
o 2007
ÖZDEN
AKRABA
HEMŞIRE
UYGUN
!LU
SÜRÜCÜ
SERBEST
18.10.2007
FATMA DEMIRel
HEMŞIRE
UYGUN
18.10.2007
SULTANAK(YAVUZ)
HEMŞjRE
UYGUN
18,102007
SERPIL ALTAY (ASLAN)
HEMŞIRE
UYGUN
17.10.2007
FERIdE
(ERTÜRK)
HEMşıRE
UYGUN
25.10.2007
ZELlHA
OKUDAN
HEMŞiRE
UYGUN
24.10.2007
SEMA KAPUSlZOCLU
HEMŞiRE
UYGUN
27.11.2007
MEHT AP OCAK (ESEN)
HEMŞiRE
UYGUN
27 11.2007
GÜLKIZ
HEMŞIRE
UYGUN
27,11.2007
EBRU (A YGUN) SEviM
HEMŞIRE
UYGUN
15,10,2007
ÇıMEN
HEMŞiRE
UYGUN
15.102007
GÜLSUM
HEMŞiRE
UYGUN
15,10.2007
ELiF ESRA BEBEK (TOKGÖı)
HEMŞIRE
UYGUN
BOZOK
Y AVER
KAYRET
KANCURA
HASRET
AYDIN
1510.2007
TÜLAYERDOGAN
HEMŞIRE
UYGUN
5738
HEMODiY ALlz HEMŞIRELıCı
SERTiFiKASı
l5,ıo,2007
TESLiME
HEMŞiRE
UYGUN
5743
HEMODiY ALIZ HEMŞIRELlCi
SERTIFIKAsı
l5,10,2007
ŞERiFE
HEMŞiRE
UYGUN
5749
HEMOOIY ALIZ HEMŞiRELlOi
SERTIFiKAsı
05.10.2007
GÜLŞAH
HEMŞIRE
UYGUN
05.10.2007
ACARÇiçEK
HEMŞIRE
UYGUN
03.12.2007
FATMANUR
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
5737
5753
5758
SERTiFiKAsı
HEMODIY ALiz HEMŞiRELiCi
SERTIFIKASı
HEMODIYALiz
HEMŞIRElıCı
SERTiFiKASı
ERKÖSELER
AKGÜÇ
GÜNAKAN
YALÇINKAYA
5765
HEMODiY ALiz HEMŞIRElıCı
SERTiFIKASı
11.12.2007
BELKıs
5769
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELıCı
SERTIFiKASı
11.12.2007
KEZIBAN
5773
HEMOOIY ALtı HEMŞIRELıCı
SERTIFIKASı
10.01.2008
MUHAMMET
10.01.2008
ŞENGÜL
10.01.2008
FILIZ AKDENiz
5774
5775
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlCi
SERTIFiKASı
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlCi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞiRElıCı
GÜL
BAYAR
GÜMÜŞ
SACLIK
AKTAŞ
ZAMAN
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
04.01.2008
TUBA AKARSU
5788
HEMODiY ALlz HEMŞIRElıCı
SERTifiKASı
04.01.2008
SEVCAN
GEDE Y ALÇiNKA Y A
HEMŞIRE
UYGUN
5790
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlOI
SERTIFIKASı
04.01.2008
MEHTAP
MIHÇI BAClRAN
HEMŞIRE
UYGUN
5804
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlOI
SERTIFIKASı
16.01.2008
RIFAT MERTDOLU
58ıo
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlOI
SERTIFIKASı
25,10,2007
ÖZGÜLKAYA
5814
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlOI
SERTiFiKASı
14,01.2008
HATicE
5R16
HEMODIY ALiz HEMŞiRELICI
SERTiFiKAsı
1401.2008
BETUUAKŞAN)
5817
HEMODIY ALlZ HEMŞIRELiGI
SERTiFiKAsı
57R6
SERTiFIKASı
AlıCı
HASPOLA T
MEMURU
SACLIK
ŞENKULAK
iMREOCLU
14 OL 2008
MUKADDER
ALiz HEMŞIRELIOI
SERTIFIKASı
07,01.2008
ÇIODEM
KOÇAL KILIÇ
5823
HEMODiY ALlı HEMŞiRELİOi
SERTIFiKAsı
08.01.2008
SERDAL
BAŞARA
5~2~
HEMODIY ALtı HEMŞIRELiCi
SERTIFIKAsı
07.0U008
NAZlı
5829
HEMODiY ALiz HEMŞIRELlOI
SERTIFIKAsı
07.01.2008
5831
HEMODIY ALiz HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
5836
HEMODIY ALlz HEMŞIRELIGi
SERTIFIKASı
5~38
HEMODiY ALiz HEMŞIREllGi
SERTIFIKASı
5~39
HEMODİY ALiı HEMŞiRELlCıI
SERTIFiKASı
07,OU008
5840
HEMODIY ALlz HEMŞiREllGI
SERTIFIKASı
5843
HEMODiY ALlz HEMŞiREllGI
SERTIFIKASı
5821
HEMODiY
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
SACLIK
ŞEBAP
MEMURU
MEMURU
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
SACLIK MEMURU
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
DiLEK KARPUZ
HEMŞiRE
UYGUN
07.0U008
FUNDA OSMANOGLU
HEMŞIRE
UYGUN
14.0U008
DUYGU SULTAN
HEMŞİRE
UYGUN
14,01.200~
GONCA
yıLMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
HANIFE DUYGU KıZıLAY
HEMŞiRE
UYGUN
07.012008
HÜLYA ŞAKAR
HEMŞIRE
UYGUN
17.01,2008
ŞEVKET
HEMŞIRE
UYGUN
DURMUŞ
KÜRŞAD
(TÜMER)
YALÇINOAC
ÖZ
SACUK BAKANLlGı
Sağlik f/ımıetlen Genel Müctü'lügü
Organ doku Nakli ~ Diyalız Hizm ••leri [hiTe Baıkanlıli'
/i
/ //AMÖZ
/
7
,
5848
HEMQDiY ALİl HEMŞIRELİOi
SERTIFIKASı
09.01.2008
'yELiz ÖZCAN
HEMŞiRE
UYGUN
5850
HEMODIY ALİZ HEMŞlRELİOI
SERTiFIKASı
09012008
MÜRVET KARAMAN
HEMŞiRE
UYGUN
SAOLlK MEMURU
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
SAOLlK MEMURU
UYGUN
5852
HEMODIY ALil HEMŞ]RELlOI
JR oı 2008
SALIH KESKIN
5853
HEMODIY ALiz HEMŞIRELİOI
SERTIFIKASı
ı8,01.2008
ARZU KAYA
51157
HEMODIY ALil HEMŞIRELİCı
SERTtFlKASI
ıll,0l.2oo8
ENGiN BÖYÜKTAŞ
SERTIFIKASı
HEMODty ALil HEMŞIRElıCı
18.01.2008
MUKADDER KlLlNÇ POLAT
HEMŞIRE
UYGUN
5859
HEMODIY ALIl HEMŞIRELlOI
SERTIFIKASı
18,01.2008
EBRU OKAN (DINÇER)
HEMŞIRE
UYGUN
5!\60
HEMODlY ALil HEMşIRELİCı
SERTIFİKAsı
18,01.2008
FlLiı ARTUT YUNÇEK
HEMŞIRE
UYGUN
5!\62
HEMODIY ALİl HEMŞIREllGI
SERTiFIKASı
IKOl.2008
CERENUlUN
HEMŞIRE
UYGUN
5868
HEMODİYALlZ HEMŞiREllGI
SERTIFiKAsı
08.02.2008
ZEYNEPCAN
HEMŞIRE
UYGUN
5!\79
HEMODiYALIZ HEMŞiRELİCİ
SERTiFiKAsı
0802 200g
ENVER ÇELEBI
SAdLIK MEMURU
UYGUN
5883
HEMODIYALiı HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
31.01.2oog
ÖZLEM MAMUK
HEMşıRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
51158
SERTIFIKASı
HEMODİY Aliı
HEMŞIRELlC]
31.0ı 2008
RAZIYE DEMIRKAN
5885
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELiC!
SERTjFlKASI
31.01.2008
YASEMIN AKYOL
HEMŞiRE
UYGUN
5886
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlOI
SERTIFiKAsı
31.01.2008
ÖZLEM DURAKCAN
HEMŞIRE
UYGUN
5893
HEMODiYALlz HEMŞIRELlOI
SERTIFiKAsı
25,01.2008
ESRA AVCI
HEMŞ!RE
UYGUN
5894
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKASı
25,01.2008
ELiF SEZER
HEMŞIRE
UYGUN
5895
HEMODIY ALiz HEMŞiRELıCı
SERTiFiKASı
25,01,2008
CEREN POSTOGLU
HEMŞiRE
UYGUN
5897
HEMODiY ALlz HEMŞIREllGI
SERTIFIKAsı
29,01,2008
RAZIYE NAZLı
HEMŞiRE
UYGUN
5898
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELiGI
SERTIFIKASı
29,01,2008
SEMRA BALCI
HEMŞIRE
UYGUN
5900
HEMODIY ALIZ HEMŞIREııGI
SERTiFIKAsı
29,01,2008
ZUHAL TEKiN IlOGLU
HEMŞIRE
UYGUN
5908
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTiFIKAsı
25,01.2008
AYŞE ORTAUOURLU
HEMŞIRE
UYGUN
5909
HEMODIY ALil HEMŞIRELİGi
SERTIFIKASı
25.01.200g
sm-mÜL
HEMŞIRE
UYGUN
5911
HEMODIY ALlz HEMŞIRELICi
SERTIFIKASı
25.01.200g
AYDIN ÇAGLlY AN
SACLIK MEMURU
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
5884
SERTiFIKASı
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELlCi
DOGAN
250LıOOg
MUKERREM
5917
HEMODIY ALlı HEMŞiRELlOI
SERTiFiKAsı
25.01.2008
YASİN GÖÇER
HEMŞİRE
UYGUN
591&
HEMODIYAL!Z HEMŞIRELİCı
SERTiFiKAsı
25,01.200&
KEZBAN TOPAL
HEMŞiRE
UYGUN
5919
HEMOD!Y ALlz HEMŞIRELlGI
SERTIFiKAsı
29.01.2008
SUlAN
HEMŞiRE
UYGUN
5920
HEMODiY ALlz HEMŞIREllGI
SERTIFIKAsı
29,01.2008
MERALÖNDER
HEMŞiRE
UYGUN
5928
HEMODIYALIl HEMŞIREllGi
SERTiFIKAsı
12,022008
SERAP GEYIK
HEMŞiRE
UYGUN
1202.200&
SEHERTALAŞATAN
HEMŞİRE
UYGUN
5916
5930
SERTIFiKASı
HEMODIY ALil HEMŞiREllG]
SERTtFlKASI
YA YLACl
KıLıç
593&
HEMODIY ALiz HEMŞIRELIGI
SERTiFiKAsı
21.02.200&
SiNEM MARAl
HEMŞiRE
UYGUN
5941
HEMODiY ALİZ HEMŞiREllGI
SERTIFIKAsı
17.01.200R
HASRET KAYA
HEMŞIRE
UYGUN
5942
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlCI
SERTifIKASı
17.01.2008
FUNDAGÜLER
HEMŞIRE
UYGUN
5954
HEMODiY ALiz HEMŞIRElıCı
SERTiFiKAsı
04,01,200&
CAvioAN
HEMŞiRE
UYGUN
5955
HEMODIY ALil HEMŞIREllGi
SERTIFiKAsı
1501,200&
CEMAL DİNÇ
SAGLlK MEMURU
UYGUN
5959
HEMODiY ALIZ HEMŞIRELIG!
SERTiFIKAsı
15022008
ÜLKÜHAN KAYA
HEMŞIRE
UYGUN
5960
HEMODiY ALIZ HEMŞIRELIGI
SERTIFIKASı
15,022008
DILEK DEDE(çiYILTEPE)
HEMŞIRE
UYGUN
5963
HEMOOIY ALIı HEMŞiRELiCi
SERTIFiKASı
OR,01,1008
DILEK MAOEN (ABAY ÖZDEMIR)
HEMŞiRE
UYGUN
5970
HEMOD]Y ALlz HEMŞiRELlGi
SERTırıı.~ASI
1401.2008
AziME KALA YCI
HEMŞIRE
UYGUN
5971
HEMODiYALlz HEMŞIRELİGI
SERTiFIKAsı
14.02.200&
MAHMUDIYE
HEMŞIRE
UYGUN
5973
HEMODiY ALIı HEMŞiRELiG]
SERTİFIKASI
14.02.1008
SEMA KARAŞAHIN
HEMŞiRE
UYGUN
5975
HEMODiY ALil HEMŞIREllGI
SERTIFIKAsı
ı4.02.2OO&
NAZiFE KOÇER (OKUMUŞ)
HEMşıRE
UYGUN
5980
HEMOOIYALlz HEMŞIREllGI
SERTifIKASı
14.01.1008
ŞER]FE BAGLlCA BAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
5981
HEMODIY ALil HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
14.02.2008
MERALDEGER
HEMŞiRE
UYGUN
5985
HEMOOIY ALlz HEMŞiRELİCi
SERTIFIKASı
26.022008
GÖlDEÖlYER
HEMŞIRE
UYGUN
598&
HEMODiYALlz HEMŞIRElıCı
SERTiFiKASı
26,02,2008
SEREN POYRAl
HEMŞiRE
UYGUN
28,12,2007
MERiH AYHAN
HEMŞIRE
UYGUN
5990
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGi
SERTiFiKASı
KOCA
GÖKTÜRK
(AY)
SAGLlK BAKANllGI
Sa~ltk Hizm~l~ri G.n~1 Miıdiırliığiı
Organ doku NaklL"" OL"'I;z H,zm~l~ri D.i,. Başkanlığı
.
¥~ÖZ
'-'A
59'91
HEMODiYA'LiZ
HEMŞiRELfGi
,
SERTiFİKASI
28,ı2,2007
CEMiLE
5992
HEMODİYALiZ
HEMŞiRELİCi
SERTlFiKASI
28,12,2007
MERYEM
5995
HEMOOiY ALlz HEMŞiRELlCi
SERTjFlKASI
23.01.2008
5999
HEMOOIY ALiZ HEMŞiRELlCi
SERTiFjKASI
6000
HEMOOIY ALlz HEMŞiRELlGj
GO!'fEŞ
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
SEVDA TATlı
HEMŞIRE
UYGUN
02042008
SULTANÇETINKAYA
HEMŞIRE
UYGUN
GÖZDE SAGLAM
02.04.2008
SEOANUR
BIRCAN
HEMŞIRE
UYGUN
ALiZ HEMŞIRELiGI
SERTiFIKASı
03.04,2008
MUHSiNE
ÖZOEMİR
HEMŞiRE
UYGUN
6009
HEMOOIYALlZ
HEMŞIRELlGi
SERTIFIKASı
07,04,2008
ALEV ZEHRA
HEMŞiRE
UYGUN
6010
HEMOOIY ALlz HEMŞIRELlGi
SERTIFIKASı
07,04,2008
HAKAN DURGUN
HEMŞIRE
UYGUN
60ı2
HEMOOIY ALiz HEMŞiRELioi
SERTIFiKASı
02.04.2008
MÜNEVVER
HEMŞiRE
UYGUN
09.04.2008
SiBEL OOKUZ
HEMŞiRE
UYGUN
09.04.2008
DiLEK KAHRAMAN
HEMŞIRE
UYGUN
09,04.2008
DiLEK SARI
HEMŞiRE
UYGUN
6007
6015
6017
6018
SERTIFiKAsı
HEMOOiY
HEMOOIY ALlZ HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALlz HEMŞiRELlCi
SERTIFiKAsı
HEMOOiY ALlz HEMŞİRELloi
SERTIFiKASı
OEDEOOLU
(ÖZTÜRK)
ASLAN
6022
HEMOOIY ALlz HEMŞiRELiGİ
SERTifiKASı
07.04,2008
EBRU UÇAK
HEMŞİRE
UYGUN
6023
HEMOOiY ALIZ HEMŞIRELıCı
SERTIfiKASı
02.04.2008
UGUR YILMAZ
HEMŞiRE
UYGUN
6025
HEMOOIY ALIZ HEMŞIRELlGI
SERTifiKASı
02.04.2008
DUYGU MUSTAFAOGULLARI
HEMŞiRE
UYGUN
6028
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGI
SERTiFIKAsı
02.04.2008
DENiZASLAN
HEMŞiRE
UYGUN
ALlz HEMŞIRELlGi
SERTiFIKASı
11.04.2008
HİLAL ALTINER
HEMŞiRE
UYGUN
6037
HEMODIYALlZ
HEMŞIRELlGİ
SERTIFIKASı
08.04.2008
SEviL
HEMŞİRE
UYGUN
601S
HEMODIY ALIZ HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
08.04.2008
AYFERASLAN
HEMŞIRE
UYGUN
6040
HEMOOIY ALIZ HEMŞiRELİCi
SERTIFiKASı
08.04.2008
EBRUGÖKGÖZ
HEMŞİRE
UYGUN
03.04.2008
AYŞEYAŞAR
HEMŞİRE
UYGUN
08.04.2008
FATiH KARACA
HEMŞiRE
UYGUN
21.042008
HDL YAYILDIZ
HEMŞjRE
UYGUN
21.04,2008
SULTAN
HEMŞIRE
UYGUN
6034
6043
6048
6052
6055
HEMODiY
HEMOOiY ALlz HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
HEMOoiv
ALlz HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞiRELiCI
SERTIFİKASI
HEMODIYALlZ
HEMŞIRELlGI
SERTİFiKAsı
HEMooiv
ALlz HEMŞIRELIGI
SERTiFIKAsı
LAÇINYURT
(KOÇAK)
YILDIRIM
21,04.2008
NAZlı
TEKİN
HEMŞIRE
UYGUN
6059
HEMODIY ALIZ HEMŞiRElıCİ
SERTIFIKAsı
21.04.2008
OERYA BÜYÜKATlCIGIL
HEMŞİRE
UYGUN
6061
HEMOOIY ALIZ HEMŞiRELlGi
SERTIFIKAsı
HEMŞIRE
UYGUN
6057
6065
6066
SÖNMEZ
01.04.2008
ZELlHA
HEMOOiY
ALİz HEMŞiRELlCI
SERTiFiKAsı
(KIRU)
BALCl
17.04.2008
YELİZ KUZUCU (YÜCEL)
HEMŞIRE
UYGUN
HEMOOiY
ALlz HEMŞIRELlGi
SERTİFiKASI
17.04.2008
FATMA
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODİY ALlz HEMŞIRELİCİ
SERTifiKASı
BILKI
01.04.2008
FETHIYAALTAN
HEMŞİRE
UYGUN
ALlz HEMŞİRELİGİ
SERTIFIKAsı
07.04.2008
ÖZNUR
GÖKALP
HEMŞİRE
UYGUN
60"
HEMOOIY ALiz HEMŞİRELlCi
SERTIFIKAsı
0~,04,2008
BiRSEN
KÜÇÜKGÜNDOGAN
HEMŞIRE
UYGUN
6075
HEMOOiY ALlz HEMŞIRELıCı
SERTifiKASı
01,04,2008
NAGIHAN
HEMŞIRE
UYGUN
6078
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlOI
SERTiFIKAsı
01,04,2008
SİNEM ÇOLAK
HEMŞIRE
UYGUN
6080
HEMOOIY ALIZ HEMŞiRELiGi
SERTiFiKAsı
01,04,2008
OURiYEARLA
HEMŞjRE
UYGUN
6086
HEMODiY ALIZ HEMŞiRELıCİ
SERTiFiKASı
04.04.2008
SULEYMAN
6088
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELiCI
SERTifiKAsı
16.04.2008
MUSTAFA
6091
HEMODİY ALiz HEMŞiRELİCı
SERTIFIKAsı
16.04.200F.
NEBIBE YAZıCı
HEMŞIRE
UYGUN
6107
HEMODiY ALiz HEMŞiRELiCI
SERTiFiKAsı
10.04.2008
EMELÇiNAR
HEMŞIRE
UYGUN
6108
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlOİ
SERTIFIKASı
10,04.200ll
NüLiFER
HEMŞiRE
UYGUN
6112
HEMODlY ALiz HEMŞiRELlCI
SERTiFiKAsı
20,05.2008
BERNASUCAK
HEMŞIRE
UYGUN
6115
HEMOOiY ALiz HEMŞiRELlCi
SERTIFiKAsı
20 OS 200ll
NEViN
HEMŞiRE
UYGUN
6125
HEMODİY ALiz HEMŞiRELlGI
SERTifiKAsı
04,01.200ll
EMEK GÜREL GUR
HEMŞIRE
UYGUN
6ı27
HEMODIYALIZ
HEMŞiRELiGi
SERTiFiKASı
02.07.2008
MERAL
HEMŞIRE
UYGUN
612F.
HEMOOIY ALIZ HEMŞiRELİCi
SERTiFiKASı
02.07.2008
SELDA YENİDÜNYA
HEMŞIRE
UYGUN
6129
HEMODiY ALiz HEMŞIRELIGI
SERTifiKASı
02.07.2008
SALiHA GÜRER ALDAN
HEMŞIRE
UYGUN
6132
HEMOOIYALiz
HEMŞiREllGI
SERTiFiKASı
04.07.2008
DERYA
HEMŞjRE
UYGUN
6134
HEMOOIYALiz
HEMŞiRELloi
SERTİFiKASI
04.07.2008
HAVVA rULAT
HEMŞİRE
UYGUN
6071
6073
IIEMODIY
AKKAYA
İLHAN
BODUR
SERBES
SACLIK
MEMURU
UYGUN
ALTINDAŞ
SACLIK
MEMURU
UYGUN
KAZANCI
BENLı
SOMUNCU
DEMIROK
KALA Y
SOYKAN
SA(;L1K BAK .••NLI(;I
Saglı1<Himetleri Genel MuoüIlüğ{i
(}ı-g"n doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı
.
-
.
...-,
7~ÖZ
613&
6141
6142
6143
HEMODiYALlZ
HEMŞiRELlCI
SERTIFiKAsı
HEMODjYALlZ
HEMŞiRELlCi
SERTIFiKASı
HEMODjy ALlz HEMŞiRELlCi
sERTıFil<~Ası
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELlCi
SERTiFiKASı
HEMODIYALlZ
HEMŞiRELiGi
SACL,IK MEMURU
UYGUN
HEMŞ[RE
UYGUN
GÖKSUN ERDAL
HEMŞIRE
UYGUN
0&.07,2008
GÜLAYTORUN
HEMŞIRE
UYGUN
2&.04.200&
MUSTAFA GÜLER
0& 07.200&
YASEMIN
0&.07.200&
AKl
0&.07.200&
ZEYNEP SARAÇ
HEMŞIRE
UYGUN
6145
HEMODIYALlZ HEMŞiRELlGI
SERTiFiKAS[
0&.07.200&
NADioE
HEMŞIRE
UYGUN
6146
HEMODiy ALlz HEMŞIREllGI
SERTiFiKASı
0&.07.200&
SÜMEYRE BILGI
HEMŞIRE
UYGUN
6147
HEMODiY ALlz HEMŞiRELlGI
SERTiFiKASı
08.07.2008
NEŞE KIRIÇIMLt
HEMŞiRE
UYGUN
614~
HEMooiY ALlz HEMŞiRELlCI
SERTiFiKASı
08,07.2008
GÜLŞEN MEYDAN
HEMŞiRE
UYGUN
17,07,2008
SEvIM TAVALlOGLU
HEMŞiRE
UYGUN
ıı 072008
DILEK UÇAR GEoiK
HEMŞIRE
UYGUN
ı 1.07 2008
ESRA TOPÇU
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞiRE
UYGUN
6144
6151
6154
6155
SERTiFiKAsı
HEMODIYALIZ
HEMŞiRELlGI
SERTiFIKASı
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELidl
SERTIFiKASı
HEMODIY ALız HEMŞiRELlOI
SERTIFIKASı
HEMODIY ALIZ HEMŞiRELlCI
CANIGÜR
11.07.2008
ELlF ZEYNEP METiN
6159
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGI
SERTIFjKASI
11072008
NURA Y GÜNDOOMUŞ
6161
HEMODIY ALjZ HEMŞiRELiCI
SERTjFİKAsı
1107.2008
ARZU AKGÜL
HEMŞiRE
UYGUN
6162
HEMODlY ALtz HEMŞIRELlCli
SERTjFlKASI
11.07,2008
FIGEN TANRIKULU
HEMŞiRE
UYGUN
6163
HEMOOIY ALiz HEMŞiRELlCi
SERTjFiKASI
i L07.200~
HAMIDE ADlGÜZEL
HEMŞIRE
UYGUN
11.07.2008
ZEHRA GÜLER
HEMŞIRE
UYGUN
6156
6164
SERTIFIKASı
HEMODIY ALiz HEMŞiRELtGi
SERTiFiKASı
(ÖNOER)
6166
HEMODIY ALlz HEMŞiRELtCI
SERTiFIKAsı
11.07.2008
SEHER DIKMEN
HEMŞIRE
UYGUN
6167
HEMODIY ALlz HEMŞIRELtCj
SERTiFiKAsı
11.07.2008
AYBENTOKER
HEMŞIRE
UYGUN
616&
HEMODiYALlZ HEMŞiRELIGI
SERTiFiKASı
11.07.2008
BÜNY AMiN KILlNÇ
HEMŞIRE
UYGUN
6175
HEMODiY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTiFiKASı
11.07.200&
SEOA GULBEY AZ
HEMŞIRE
UYGUN
6176
HEMOoiY ALlz HEMŞiRELIGI
SERTiFIKASı
11.07.200&
ARZUBAYRı
HEMŞIRE
UYGUN
6178
HEMODIYALlz HEMŞlRELiGI
SERTIFIKASı
07.07.200&
BURCUERKAL
HEMŞiRE
UYGUN
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELİCi
SERTIFiKASı
07.07.200&
FATMA YANAR TORTOP
HEMŞIRE
UYGUN
6[79
HEMODIY ALlz HEMŞİRELlCI
07.07.200&
SELlHA ATıK
HEMŞIRE
UYGUN
618[
HEMODjy ALlz HEMŞiRELıCı
SERTiFiKAsı
07,07,2008
NAZLı SEHER VURAR
HEMŞiRE
UYGUN
61&2
HEMODIY ALlz HEMŞjRELiel
SERTIFIKASı
07,072008
HÜLYA ERA YDlN ÖCüNLü
HEMŞIRE
UYGUN
6185
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELlCI
SERTIFIKASı
0407.2008
MiNE YILDIZ (KILIÇ)
HEMŞiRE
UYGUN
6186
HEMODiY ALİZ HEMŞiRELİCı
SERTIFjKASı
04,07,2008
ELVAN UYSAL
HEMŞiRE
UYGUN
6187
HEMODIY ALlz HEMŞIRELICI
SERTiFiKASı
04,07,2008
AYŞE BURCU ŞAŞMAZ DOLU
HEMŞiRE
UYGUN
6188
HEMODiYALiZ HEMŞiREllGI
SERTIFiKAsı
04072008
SINEM YANMıŞ ERBUDAK
HEMŞIRE
UYGUN
6190
HEMODIY ALız HEMŞIRELiCI
SERTIFiKASı
04.07.2008
BEDRİYE URHAN
HEMŞIRE
UYGUN
6191
HEMOoiYALİZ HEMŞIRELICI
SERTIFIKASı
0407.2008
KüBRA GOL
HEMŞiRE
UYGUN
6192
HEMOD!Y ALlz HEMŞiRELlCI
SERTiFiKAsı
04,07.1008
HATIcE ERKMEN
HEMŞIRE
UYGUN
6ı94
HEMODIY ALjZ HEMŞIRELICI
SERTiFiKASı
04,07,2008
HÜLYA (ŞENER) AKP[NAR
HEMŞiRE
UYGUN
6196
HEMOOIY ALİZ HEMŞIRELıCı
SERTiFIKASı
07,07,2008
MİHRlcAN
YUKSEK
HEMŞiRE
UYGUN
6197
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELİdi
SERTiFlKAS[
07.07,200~
FATMA OEMIR KOÇ
HEMŞIRE
UYGUN
6199
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlGi
SERTiFlKAS[
07.07.2008
ÜMRAN KARAYURT
HEMŞiRE
UYGUN
6202
HEMODjy ALlz HEMŞiRELıCı
SERTİFIKASI
07,07,2008
FATMAÖZATA
HEMŞiRE
UYGUN
6207
HEMODiY ALIZ HEMŞIRELICi
SERTIFIKASı
14.04,2008
SEviM ILGEN
HEMŞiRE
UYGUN
6211
HEMODjy ALjZ HEMŞIRElıCı
SERTiFIKASı
25,07,2008
BAHARClvlL
HEMŞiRE
UYGUN
6214
HEMOoiY ALlz HEMŞjRELlCI
SERTjFjKAS[
25,07,2008
ŞERIFE SALMAN
HEMŞIRE
UYGUN
6221
HEMOoiY ALiz HEMŞIRELıCı
SERTIFIKASı
LO 07 2008
NURCAN ORDU ALANYURT
HEMŞIRE
UYGUN
6222
HEMODIYALİZ HEMŞIRELIdi
SERTIFIKASı
24.07.200R
AYŞENOZTOK
HEMŞIRE
UYGUN
6226
HEMODlY ALlz HEMŞiRELlCi
SERTIFiKASı
04.07.200&
RASiM KORKUT
SACLIK MEMURU
UYGUN
622&
HEMOoiY ALlz HEMŞIREllGi
SERTIFIKASı
nonOOR
GDLiN (BiNGOL) ÖTGÜN
HEMŞiRE
UYGUN
6229
HEMODiYALiz: HEMŞİRELlGI
SERTiFiKASı
04.07.2008
ŞiRiN ÖZTüRK
HEMŞIRE
UYGUN
6180
SERTiFiKASı
SAGLlK BAKANLlGI
S"~hk Hizmeıl~ri G.n~1 Miıdiırliı~iı
Organ doku N.klı ,.., D1l"1I;zH.zm..ıl~ri D.i" B"şkanlı~ı
J~ÖZ
/LA
6230
623ı
6233
6234
6236
6238
6240
6242
6243
6245
6248
6251
6252
6254
6255
6257
625R
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
626&
6270
6273
HEMODlvALlz
HEMŞIRELlql
SERTIFIKAsı
,
HEMŞIRE
UVGUN
HEMODlv
ALlz HEMŞIRELiCI
SERTIFIKASı
09,07,2008
EMINEKAVA
HEMŞiRE
UVGUN
HEMODlv
ALlz HEMŞiRELlCI
SERTIFiKAsı
09,07,2008
NiLGÜNNAR
HEMŞIRE
UVGUN
HEMODiv
ALlZ HEMŞiRELlGI
SERTIFIKASı
09,07,2008
ESENGÜL
HEMŞIRE
UVGUN
HEMODivALiz
HEMŞiRELlGi
SERTiFiKAsı
18,07,2008
FATMAAVDEMIR
HEMŞiRE
UVGUN
18.07,20011
MEFARET
HEMŞiRE
UVGUN
lKonooıı
ÖZNUR
HEMŞiRE
UVGUN
ı 8.07.2008
RECEP GÖZEL
HEMODivALiz
HEMŞiRELlOI
SERTiFiKAsı
HEMODivALiz
HEMŞiRELiÖI
SERTiFiKASı
HEMODivALlz
HEMŞiRELiCj
SERTiFiKAsı
HEMODivALiz
HEMŞiRELiCI
SERTjFiKASI
09.07.2008
GULDANE
ILL.07.2008
HANİFE
HEMODiv
ALlZ HEMŞİRELiCI
SERTiFIKAsı
09.07.2008
HEMODiv
ALIZ HEMŞİRELlGI
SERTiFiKASı
HEMODlv
ALlz HEMŞİRELlGI
SERTIFIKASı
HEMODlv
ALiz HEMŞiRELlGİ
SERTiFIKASı
HEMODlv
ALİZ HEMŞiRELİGi
SERTIFIKASı
HEMODlv
ALİZ HEMŞiRELİGi
SERTIFIKASı
HEMODlv
ALIZ HEMŞiRELloi
SERTIFIKAsı
HEMODiv
ALİZ HEMŞiRELIOI
SERTIFiKASı
HEMODiv
ALiz HEMŞiRELlGI
SERTiFiKASı
HEMODivALlZ
HEMŞIRELlCI
SERTiFiKAsı
CANDAN
ERGENEILEK
ÇACLAR
KAMACI
SAÖLlK
MıZRAK
MEMURU
UVGUN
HEMŞIRE
UVGUN
KIVMETCANAVARcı
HEMŞIRE
UYGUN
09.07.2008
AVSUNÜNSAL
HEMşıRE
UYGUN
09,07,2008
ZÜLFiKAR
HEMŞiRE
UVGUN
09,07,2008
MEHMET
DURAN
HEMŞiRE
UYGUN
15.07.20011
HÜSNİvE
FEHIM
HEMŞiRE
UVGUN
ı5.07.200R
GOLŞEN
VURAL
HEMŞIRE
UVGUN
25.07.200R
KEVSER
EVIDEMiR
HEMŞIRE
UYGUN
18.07.2008
MUKADDES
HEMŞIRE
UYGUN
OL OR 2008
EMEL KOVUNOGLU
HEMŞIRE
UYGUN
01,08,2008
SEMRA
viGiT
HEMşıRE
UVGUN
ER
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
HEMşıRE
UVGUN
ERNAMLI
AKSAKAL
HEMODiv
ALIZ HEMŞIRELlGI
SERTiFIKAsı
01.08.200B
VETER
HEMODlv
ALiz HEMŞIRELİoI
SERTiFIKASı
01,OB.200B
NUR SEMA HAMDloOLU
HEMODlv
ALİZ HEMŞiRELİCi
SERTlFlKASI
OLOB.20011
ÜMMO GÜLSOM
HEMODlv
ALİZ HEMŞIRELlCi
SERTIFIKASı
OLOK200&
NARİN BiLGiN
0ı.01l 200&
DILEKDEMIR
HEMŞiRE
UVGUN
01 0&.2008
ÖZLEMATABAY
HEMŞiRE
UYGUN
HEMŞiRE
UVGUN
HEMODiv
ALlz HEMŞiRELiCI
SERTIFiKASı
HEMODiv
ALiz HEMŞiRELlCI
SERTIFiKASı
HEMODiv
ALiz HEMŞiREllGI
çEliK
( çELiK)
01 OLL200&
NURAV
AVTOP
HEMODiv
ALiz HEMŞIRELlGI
SERTiFiKAsı
OLO&,200B
HAKAN
VÜKSEL
HEMODiv
ALiz HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
31.07.2008
FiLIz BAŞARAN
HEMODlv
ALlz HEMŞIRELİGi
SERTIFIKASı
31.07.2008
HATICE
SERTiFiKASı
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlGi
çETİN
(VOLBAŞ)
SACUK
GENÇ
MEMURU
UVGUN
HEMŞIRE
UVGUN
HEMŞIRE
UVGUN
31.07.2008
BURCUÖZBAV
HEMŞiRE
UYGUN
6275
HEMODiY ALlz HEMŞIREllGI
SERTiFiKAsı
31.07.2008
SONGÜL
HEMŞIRE
UYGUN
6276
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlGI
SERTIFiKAsı
31.07.2008
iNCiLA v DALGıç
HEMŞIRE
UYGUN
31.07.2008
ZOLFIYE
HEMŞIRE
UYGUN
6274
627R
SERTIFIKASı
HEMODlv
ALlZ HEMŞIRELlGi
SERTIFIKAsı
KOÇ
VıLDıZ
KARADUMAN
HEMODiv
ALiZ HEMŞIRELlOI
SERTIFIKASı
31.07.2008
HÜLYA TURGUT
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODiv
ALiz HEMŞiREllGI
SERTifIKASı
31.07.2008
iSA jylSOY
HEMŞIRE
UYGUN
6285
HEMODIY ALlz HEMŞIREllGI
SERTiFiKASı
30,07.2008
GÜLHANıM
HEMŞiRE
UYGUN
62R6
HEMODIY ALİz HEMŞiRELlCI
SERTIFiKASı
30,07,2008
FATMA
HEMŞIRE
UYGUN
62R7
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELİoı
SERTIFIKASı
HEMŞİRE
UYGUN
6280
6281
BÜLBOL
AYDIN
3007200&
MELEK AVDEMiR
HEMODiv
ALiz HEMŞIREllGI
SERTİFlKASI
30.07.200R
ÖMER BERÇiN
HEMODlv
ALiz HEMŞiRELlGi
SERTiFiKASı
30.07.200B
ARZU MiTiL
HEMŞiRE
UYGUN
6291
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELlCi
SERTIFIKASı
30.07.200R
HATICE KÜLBAZ
HEMŞIRE
UYGUN
6292
HEMODiY ALIZ HEMŞIREllGi
SERTIFIKASı
30.07.2008
AYŞE ULU
HEMŞIRE
UYGUN
6293
HEMODIYALlz
HEMŞiREllGI
SERTiFiKASı
30.07.2008
ZAFER ÇULFAZ
HEMŞiRE
UYGUN
6294
HEMODIY ALİZ HEMŞIRELlCi
SERTIFIKASı
30.07.200R
DENİZ KURUMAHMUT
HEMŞIRE
UYGUN
6295
HEMOoiYALlz
HEMŞIREllGI
SERTIFiKASı
24.07.2008
SERAP KOBAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
6297
HEMODiY ALiz HEMŞiRELiGi
SERTiFiKASı
2407.2008
CANDANTAN
HEMŞIRE
UVGUN
ALlz HEMŞİRELlCI
SERTIFİKASI
24,07.2008
AHMET
HEMŞIRE
UYGUN
HEMODivALiz
HEMŞjRELiGI
SERTifiKAsı
24,07,2008
MEHMET
HEMŞiRE
UYGUN
6288
62R9
629R
6299
HEMODlv
SAGLIK
KILIÇ
SADıK GÖKÇEN
MEMURU
SAGLlK BAKANllGI
s.jU'~Hı,meıle" Genel Müdürlü~
Org.n doku N.kli ,'e DiyaJi, Hizmeılerı Ome Başkanı,g,
UYGUN
/lA'
fbr
6300
HEMOOiY ALiz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKASı
24.07.2008
HUMEYRA
(TURK) BALı~
HEMŞIRE
UYGUN
630ı
HEMOOiYALlZ HEMŞIRELlCi
SERTiFiKASı
24.07.2008
PlRA Y AKARER
HEMŞIRE
UYGUN
6305
HEMODiY ALlZ HEMŞIRELlGI
SERTIFiKASı
20.08.2008
MEDlNE ATA
HEMŞiRE
UYGUN
6308
HEMODIY ALJz HEMşIRELİCı
SERTIFIKASı
20.08.200~
MEHTAP DAMAR HOPLAMAZ
HEMŞiRE
UYGUN
04.07.2008
AYDA ŞENCAN
HEMŞIRE
UYGUN
04.07.2008
SELMA YAZAR ( ÇOKŞEN)
HEMŞIRE
UYGUN
631 ı
6313
HEMOOIY ALlz HEMŞİRELİCi
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALİZ HEMŞiRELlCi
SERTIFiKAsı
HEMOoiY ALİZ HEMŞiRELiol
07.10.2008
OERYA BAŞAYAGÜl
HEMŞIRE
UYGUN
6318
HEMOoiYALiz
HEMŞiRELIGI
SERT!FiKAsı
28.10,2008
DILEK UÇUCU
HEMşıRE
UYGUN
6319
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlGI
SERTiFiKAsı
23,09,2008
OERVA PARMAK
HEMŞiRE
UYGUN
632ı
HEMODivALlz
HEMŞiRELlGI
SERTIFiKAsı
23,09.2008
SEDA GELIR
HEMŞIRE
UVGUN
23.09.2oo~
ilVAS AKAGÜNDÜZ
HEMŞIRE
UYGUN
23.09.2008
GÜLCAN SARI
HEMŞIRE
UYGUN
23.09.2008
MERLIN özıRAK
HEMŞIRE
UYGUN
23.09.2008
AYŞEGÜL GÜNER
HEMŞiRE
UYGUN
23,09,2008
HAKANGÜL
HEMŞiRE
UVGUN
23,09,2008
YENiGÜL OiLMEÇ
HEMŞIRE
UYGUN
30 10,2008
ASli KARAKOÇ (VÜCE)
HEMŞIRE
UYGUN
30.10,2008
OiOEM ŞEN (OOGRU)
HEMŞIRE
UYGUN
63ı5
6322
6323
6325
6326
6327
6330
6335
6336
SERTiFiKAsı
HEMooiv
ALİZ HEMŞiRELİGi
SERTIFiKAsı
HEMODIV ALlZ HEMŞİRELiCi
SERTıFİKAsı
HEMODIV ALİZ HEMŞiRELloi
SERTIFİKAsı
HEMOoiYALİZ
HEMŞiRELlOI
SERTiFiKAsı
HEMOoiY ALiz HEMŞiREllo!
SERTiFiKASı
HEMOOİY ALİZ HEMŞiREllGi
SERTiFİKAsı
HEMOoİY ALiz HEMŞiRELlGI
SERTİFiKAsı
HEMOoiY ALJz HEMŞIRELlol
SERTiFiKASı
634ı
HEMODiY ALiz HEMŞIREllGI
SERTiFiKASı
28.07.2008
HA VRlvE VARlşLl
HEMŞIRE
UYGUN
6344
HEMOoiYALlz
HEMŞIREllGi
SERTiFiKAsı
28.07.2008
ŞARIST AN ÇlTlL
HEMŞiRE
UYGUN
6346
HEMODlv ALlz HEMŞlRELİCi
SERTIFiKAsı
13. ı 1.2008
MEHMET PEKTEMEK
13. ı 1.2008
ZÜLEYHA OOOAN
HEMŞIRE
UYGUN
03.01.2008
NURTENOKAY
HEMşıRE
UVGUN
6347
6348
HEMOolv
ALlz HEMŞİRELioi
SERTIFIKAsı
HEMOOIY ALJz HEMŞiRELlol
SERTIF1KAsı
HEMOolv
ALJz HEMŞIREllGI
SERTIFiKAsı
SACliK
MEMURU
UYGUN
21.10.2008
BAŞAK KOÇ AKBAŞ
HEMŞIRE
UVGUN
6350
HEMOoiYALiz
HEMŞIRELİG!
SERTiFIKAsı
2UO.2008
A VFER ŞIMŞEK
HEMŞIRE
UVGUN
6352
HEMOoiYAL!Z HEMŞIRELİGI
SERTIFiKAsı
23,ıo,2008
ŞENGÜL OENJz KORKMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
23.10.2008
SEYITTÜRKMEN
SACLIK MEMURU
UYGUN
23. ıo 2008
FIdAN ÖZTEMJz(SEÇER}
HEMŞIRE
UYGUN
23.10.2008
ŞEVDA SOLMAZ
HEMŞIRE
UYGUN
6349
6353
6356
6357
HEMooiv
ALlz HEMŞIRELİCı
SERTIFIKASı
HEMODlv ALİz HEMŞiRELlOJ
SERTIFIKASı
HEMOOIY ALlz HEMŞJRELio!
SERTİFıKASI
HEMOOIY ALlz HEMŞiRELiol
23.10.2008
MESUT YETGIN
SAGLlK MEMURU
UVGUN
6359
HEMOoiYALIZ HEMŞIRELlGİ
SERTiFİKASI
23.ıO.2008
KAOIR SAKA
SACLIK MEMURU
UYGUN
6360
HEMOOIY ALlZ HEMŞlRELİGi
SERTIFIKASı
23,10.2008
MERYEM YUMRU VILMAZ
6358
6361
SERTİFlKASı
HEMOoly
ALlz HEMŞIRELİG!
SERTiFIKASı
FATIH KOYUNCU
6364
HEMOOIY ALiz HEMŞiRELlGi
SERTiFIKAsı
23.ıO.2OO8
ELIFE AY AROGLU
6365
HEMOolv ALiz HEMŞiRELIOI
SERTiFiKAsı
23.ıO.2008
SAVAŞ ALPER
6366
HEMoolvALiz
HEMŞiRELio!
SERTIFiKASı
23.10.2008
NAZAN ÖZMEN
6367
HEMQDiv ALlz HEMŞİRELlGi
SERTİFİKASI
23.10.2008
ARZU SEZER
637ı
HEMODiv ALiz HEMŞiREllGI
SERTIFIKAsı
06, ıO.200~
HAKAN BERKEL
6374
HEMOOIY ALIz HEMŞIRELlOI
SERTIFIKAsı
06,10.2008
6375
HEMODIYALJz HEMŞiRELioi
SERTIFIKAsı
06, ıo,2008
6376
HEMODiv Aıiz HEMŞlRELlGİ
SERTiFIKAsı
6377
HEMODIYALiz HEMŞiRELiCI
SERTiFIKASı
6379
HEMOoiY ALlz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKAsı
HEMODIY ALJz HEMŞiRELlCI
UYGUN
SAOllK
23,10.2008
SERTİFİKAsı
UYGUN
HAKANBIROL
HEMOoiY ALiz HEMŞIREllGI
SERTiFIKASı
HEMODIY ALlz HEMŞİRELlOI
UYGUN
23.10.2008
6363
6378
HEMŞiRE
SAGLlK MEMURU
MEMURU
HEMŞIRE
UYGUN
SACLIK MEMURU
UYGUN
HEMŞIRE
UYGUN
EBE
UYGUN
SAOLlK MEMURU
UYGUN
SELiME NARıN
HEMŞiRE
UYGUN
SEROAR AvCiL
HEMŞIRE
UYGUN
06, ıo 2008
YELJz yıLMAZ
HEMŞiRE
UYGUN
06,10.2008
DiLEKGÖKKAYA
HEMŞIRE
UYGUN
06 ıo 2008
SEL VER GÜRSOY
HEMŞiRE
UYGUN
06,10,2008
ZUHAL TUNCER
HEMŞiRE
UYGVN
ALTıNKAYA
06 10,2008
NEZAHA T BOZDACOGLU
HEMŞIRE
UYGUN
6383
HEMODiYALJz HEMŞiRELlGİ
SERTIFIKAsı
28 Lo 200~
BIRGÜLHAN
HEMŞiRE
UYGUN
6385
HEMOoiYALiz
HEMŞIREllGI
SERTIFIKAsı
28, ıo,2008
GÜL.ŞEN OLGUN
HEMŞIRE
UYGUN
63l!0
SERTIFIKASı
SACLIK BAKANLlGI
S.ğh. Hizrn..-ıı.riG,nel Mudurlu~
Organ doku N•• li ve Do",];z Hizm..-ıIMiDai•••B.."kanl't'
"
j~öz
6387
6388
6390
HEMODiVALil
HEMŞiRELiCi
SERTiFiKASı
HEMODIY ALlı HEMŞIRELlCI
SERTjFiKAsı
HEMODivALil
HEMŞiREUCi
SERTiFiKASı
HEMODivALlz
HEMŞiRELlCI
17.10"200~
SEVAL DIRİLCE
HEMŞiRE
UYGUN
17.10 2008
RESMİYE GÖKTUG ( MUTLUTÜRK)
HEMŞiRE
UYGUN
17,102008
ıRFAN HASTÜRK
SAdLlK
MEMURU
UVGUN
SAOLlK MEMURU
UVGUN
17.10.2008
HÜSEVIN YUMAK
6393
HEMODiv ALlı HEMŞIRELlGI
SERTIFiKASı
17.10.2008
AYLA TUNÇ
HEMŞIRE
UYGUN
6395
HEMODIY ALiZ HEMŞİRELİGI
SERT!FlKASI
17.10.2008
RUKivE
HEMŞIRE
UYGUN
6396
HEMODiY ALiZ HEMŞlRELİG!
SERTIFIKASı
17.10.2008
GÜLSEVEN DEMIR
HEMŞIRE
UVGUN
08.10.2008
LiLiFER TIKTAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
22.10.2008
MEHMETÜNLÜ
HEMŞiRE
UVGUN
22.10.2008
EMiNE CANDEMıR
HEMŞiRE
UVGUN
22,10.2008
FERiDE ÖNALMIŞ
HEMŞiRE
UYGUN
22,10,2008
FERYALGAL1POGLU
HEMŞiRE
UYGUN
22.10.2008
lÜHRE
HEMŞiRE
UYGUN
SAOLlK MEMURU
UVGUN
6392
6397
6398
6400
6401
6402
640J
SERTiFiKASı
HEMODIY ALiZ HEMŞİRELİoi
SERTİFİKASI
HEMODlY ALiZ HEMŞiRELİdi
SERTifİKASI
HEMODiY ALiı HEMŞiRELioi
SERTiFİKASI
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELiGi
SERTifiKASı
HEMODİY ALiZ HEMŞiRELioi
SERTifiKASı
HEMODİY ALİZ HEMŞiRELiGi
SERTIFiKASı
HEMODiv ALiz HEMŞiRELİoi
AVŞAN
KALE
07.10.200F.
üMIT ÖZDEMiR
6410
HEMODiv ALİZ HEMşiRELlel
SERTIFiKASı
07.10.2008
SERKAN KAPLAN
HEMŞiRE
UYGUN
6411
HEMODIY ALlz HEMŞIRELIGI
SERTIFIKASı
07.10.2008
ELVAN (ÖZDEMIR) ÖZŞIMŞEK
HEMŞiRE
UYGUN
30,10,2008
AYSELGÖÇER
HEMŞIRE
UYGUN
30.10.200F.
CEYDA KARAKOCA
HEMŞIRE
UYGUN
30.10.2008
BUŞRA KOÇ
HEMŞIRE
UVGUN
30.10.2008
EBRU BENLı (KARABABA)
HEMŞIRE
UYGUN
6408
6413
6414
6415
6419
SERTiFiKASı
HEMODlY ALlZ HEMŞiRELIdi
SERTIFiKASı
HEMODiv ALiz HEMŞiRELlCi
SERT1FiKAS1
HEMODiYALIZ
HEMŞiRELlCI
SERTiFiKASı
HEMODivALlz
HEMŞIRELlG!
SERTiFiKASı
6424
HEMODiv ALlz HEMŞ!RELlOI
SERTIFiKAsı
21.10.2008
HALIME GÜREL
HEMŞiRE
UYGUN
6425
HEMODiYALlZ HEMŞIRELlOI
SERTiFIKAsı
21.10.2008
TÜRKAN KARAMAN
HEMŞiRE
UYGUN
6426
HEMODiY ALlz HEMŞIRELİG!
SERTIFIKAsı
21.10.2008
FjLlz KıLlç
HEMŞIRE
UYGUN
6427
HEMODIY ALlz HEMŞIRELİCİ
SERTIFIKASı
21,10,2008
SiBEL YILDIRIM
HEMŞIRE
UYGUN
23.10.2008
ıBRAHIM ÖZTÜRK
HEMŞIRE
UYGUN
23.10.2008
GüLAV DAGL!
HEMŞIRE
UVGUN
23.10.2008
FIRDEVSHA YDAR BEYAZ
HEMŞIRE
UVGUN
6431
64))
6434
HEMODIY ALiz HEMŞiRELİGi
SERTIFIKASı
HEMODlv ALiz HEMŞiRELlGi
SERTİFiKASI
HEMODlVALiz
HEMŞiRELlCi
SERTİFlKASI
HEMODIYALlZ
HEMŞIRELlOI
15.1O.200~
GÜLAY uCUZ (KUŞ)
HEMŞIRE
UYGUN
6441
HEMODiv ALiz HEMŞIRELlCI
SERTiFiKAsı
1510,2008
HÜLVA TUNÇ
HEMŞIRE
UYGUN
6442
HEMODiY ALiz HEMŞIRELıCı
SERTIFIKAsı
15.10,2008
iPEK TONTAŞ
HEMŞIRE
UYGUN
6443
HEMOOIY AL1Z HEMŞIRELlGI
SERTIF!KASı
15. ıO.200R
EMINE BAYTAR
HEMŞ!RE
UVGUN
6446
HEMOOIY ALİZ HEMŞiRELiCi
SERTIFİKASI
25.07.200F.
HATICE ERKOL (AVCI)
HEMŞiRE
UYGUN
6447
HEMODNALiz
HEMŞiRELiC!
SERTiFiKAsı
25.07.2008
ÖMER ÇELEBI
HEMŞIRE
UVGUN
6453
HEMODlv ALlz HEMŞIRELlCi
SERTiFiKAsı
17.10.2008
NURA v yıLDıRıM
HEMŞiRE
UYGUN
6455
HEMODİY ALiZ HEMŞiRELlGi
SERTiFiKAsı
24.10.2008
NAZIFE ŞAVLlVILDIZ
HEMŞiRE
UYGUN
6456
HEMODIY ALiZ HEMŞIRELİGI
SERTIFIKASı
24.ıO.200~
DILEK BILici
HEMŞiRE
UYGUN
6457
HEMODlv ALlz HEMŞIRELİGI
SERTIFIKASı
24.10.200~
ZEYNEP ACAR
HEMŞIRE
UVGUN
6458
HEMODivALiz
HEMŞiRELiel
SERTiFiKAsı
24.10.2008
BEDRivEGÜN
HEMŞIRE
UYGUN
6439
SERTIFiKASı
HEMODiv ALlz HEMŞIRELICI
12,01.2009
HALIL TEMEL
HEMŞIRE
SıNAVA GiRECECi
6474
HEMODivALlz
HEMŞIRELlCi
SERTİFlKASI
07.01.2009
GÜLFIDAN çELIK
HEMŞIRE
sıNAVA GIRECEGI TARİH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
6490
HEMODİv ALlz HEMŞiRELiCi
SERTiFiKAsı
14,01.2009
SiBEL SEÇKIN ÇAVDAR
HEMŞiRE
sıNAVA GiRECECi
6494
HEMODIY ALlZ HEMŞiRELİGi
SERTiFiKAsı
11.11,200~
GDLA V ÖZTÜRK
HEMŞIRE
6503
HEMODIY ALlZ HEMŞIRELlGİ
SERTifiKASı
13.01.2009
ELlF CIVCIOGLU
HEMŞIRE
SINA VA GIRECECI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
6508
HEMODiv ALlz HEMŞiRELICI
SERTiFiKASı
07.01.2009
TÜRKAN VANıK
HEMŞiRE
SıNAVA GiRECEoi
6509
HEMODIY ALlz HEMŞiRELlOI
SERTİFiKAsı
13.01.2009
SEVİM SEviM
HEMŞIRE
sıNAVA GIRECEGI TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
6521
HEMODIY ALlz HEMŞIREllGi
SERTIFIKASı
14.01.2009
v ASiN ER yıLMAZ
HEMŞIRE
SıNAVA GiREeECI
6529
HEMODİv ALİz HEMŞiRELiCi
SERTiFIKAsı
O~.01.2009
DUDUDAG
HEMŞiRE
sıNAVA GIRECEGI TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
6530
HEMOOIY ALiZ HEMşİRELlGı
SERTİFİKASI
08.01.2009
SEHER GIRişKEN
HEMŞIRE
SINA VA GiRECECI T ARlH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR-
6460
SERTIFIKASı
SA(;UK
S.ğlık
Organ
doku N.kli
TARiH DAHA SONRA DUVURULACAKTIR
TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
UYGUN
TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
BAKANu(;ı
Hızmetlerı
ve DiyaIız
Genel Mudurliı!';iı
Hizmetleri
Dai"
Başkanlı!,;.
14\z
6546
HEMODiYALlZ HEMŞIRELiOI
SERTifiKASı
'05.02.2009
BURCU ÇOCUM
HEMŞjRE
sıNAVA GIRECEGi TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
6582
HEMODiYALlZ HEMŞIRELlOi
SERTiFiKASı
23.01.2009
ŞENGÜL ÇETIN
HEMŞIRE
sıNAVA GİRECECi TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6595
HEMODiYALiZ HEMŞiRELiGI
SERTiFiKASı
07,10,2008
KADRiYE ORMAN
HEMşıRE
UYGUN
6597
HEMODiY ALiz HEMŞiRELiCI
SERTjfiKASI
07.10,2008
KAMiLE ARAS
HEMŞIRE
UYGUN
6601
HEMODiYALiZ HEMŞiRELlGI
SERTiFiKASı
OnO.200R
EMELZEHRA
HEMŞIRE
UYGUN
6602
HEMOD!Y ALlz HEMŞIREllGI
SERTIF!KASI
07.JO.200R
MELEK ÇAKMAK
HEMŞIRE
UYGUN
6610
HEMODiY ALil HEMŞiRELiGI
SERTIFiKASı
21.01.2009
GÜLDAN KAHVECi
HEMŞIRE
SıNAVA GiRECECj TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
661 i
HEMODiY ALiz HEMŞiRELlCi
SERTıFlKASı
21.01.2009
FATMA ERGUN ŞiMŞEK
HEMŞIRE
SıNAVA GiRECECI TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6625
HEMODİY ALiz HEMŞjRELlCi
SERTiFjKASI
06,02,2009
ELiF AKBAŞ
HEMŞiRE
SıNAVA GiRECEGI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
03,04.2009
BUKET SAMSA vICIT
HEMŞIRE
SINA VA GIRECECi TARİH DAHA SONRA DUVURULACAKTIR.
02,02.2007
SERAr YıLMAZ (ERKAN)
HEMŞIRE
13.04.2009
ÖZLEM TELEK
HEMŞiRE
SINA VA GiRECECİ TARİH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
13 04 2009
LEMAN YANAR
HEMŞjRE
sıNAVA GiRECECi T ARjH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6671
6672
66RO
66R2
HEMODiY ALlz HEMŞiRELıCı
SERTiFiKASı
HEMODIYALlZ
HEMŞiRELlCI
SERTiFIKASı
HEMODjy ALİZ HEMşiRELıej
SERTIFIKASı
HEMODiY ALlz HEMŞiRELlCI
SERTiFiKASı
HEMODIY ALiz HEMŞIRELlOI
UYSAL
UYGUN
07.042009
TUGBA BURCU BÜLBÜL AYGÜN
HEMŞIRE
SıNAVA GjRECECi TARjH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6738
HEMODIY ALIZ HEMŞIRELlCI
SERTiFiKASı
23.01.2009
LEYLA UYANıK
HEMşıRE
sıNAVA GIRECECI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
6740
HEMODIY ALlı HEMŞIREllGI
SERTjFlKASI
08.04.2009
AYNURERGÜN
HEMŞIRE
sıNA VA GlRECECİ TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6776
HEMODIY ALil HEMŞIREllGi
SERTifiKASı
30.04.2009
SEMA ÖZER ERNUR
HEMŞIRE
SıNAVA GlRECECI TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6801
HEMODIY ALlz HEMŞIRELlGi
SERTIFIKASı
30.04.2009
ZEHRA AÇIKEL
HEMŞIRE
SıNAVA GiRECECI TARjH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
03.07.2009
NESLlHAN ALPARSLAN
HEMŞiRE
SıNAVA GiRECECI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
03.07.2009
AYŞE ERDOCAN YALCIN
HEMŞIRE
SıNAVA GIRECECI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
09.07.2009
ÖZLEM ARıKAN SERT
HEMŞIRE
sıNAVA GIRECECI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
0701.2008
SELMA TURKER
HEMŞIRE
UYGUN
UYGUN
6720
6852
6860
6876
6947
SERTiFiKASı
HEMODiY ALil HEMŞiRELiGI
SERTIFiKASı
HEMODiY ALil HEMŞiRELiCi
SERTIFiKASı
HEMODjy ALlz HEMŞiRELİCı
SERTjFiKASI
HEMODiY ALlz HEMŞIRElıCı
SERTiFiKASı
6952
HEMODjYALlZ HEMŞIRELıCı
SERTiFiKAsı
17.04,2008
KAFiYE DERYA YAVUZ
HEMŞjRE
6985
HEMODIv ALlı HEMŞIRELlGI
SERTiFjKASI
21.04.2009
MERYEM BALTACı
HEMŞIRE
SıNAVA GIRECEOI TARIH DAHA SONRA DUVURULACAKTIR
6990
HEMODlv ALlı HEMŞIRELlGi
SERTIFIKASı
05.08,2009
AYŞEQÜL IŞIK
HEMŞIRE
SINA VA GIRECECI TARİH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
6996
HEMODlv ALİZ HEMŞlRELİCi
SERTIFIKASı
05.08.2009
GOLlZAR iNCI
HEMŞIRE
SINA VA GiRECECj
TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTlR.
TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
HEMODlv ALİZ HEMŞiRELlC!
06.0g,2009
GOLCAN KARAMAN
HEMŞIRE
sıNAVA GiRECECj
7010
HEMODiv ALlz HEMŞiRELiCi
SERTIFiKASı
10,07.2009
EMINE VIU1AZ
HEMŞiRE
SıNAVA GiRECEGj TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
7072
HEMODlvALlı
HEMŞIREllGI
SERTiFjKASI
07.10,2009
FERA Y VILDIRIM
HEMŞIRE
SıNAVA GiRECECi
7084
HEMODIY ALlz HEMŞIREllGI
SERTIFIKASı
06, ıo,1009
AVŞE ARıK HiçÜRKMEZ
HEMŞiRE
SıNAVA GiRECEOI TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
7141
HEMODIY ALtZ HEMŞIRELIGj
SERTIFiKASı
19,05,2009
RUŞEN ŞiMŞEK
HEMŞIRE
SıNAVA GIRECEGI TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
753S
HEMODIY ALlz HEMŞIRELIG!
SERTIFIKASı
13.02.2007
CEMiLE EROL
HEMŞIRE
UYGUN
71\09
HEMODlv ALlı HEMŞIRELlCi
SERTiFiKASı
17.10.2008
ESMA DURULAR
HEMŞIRE
UYGUN
8970
HEMODIY ALİZ HEMŞiRELlCj
SERTIFjKASI
28.02.2007
ELlF GÜVEN
HEMŞiRE
UYGUN
514
HEMODIY ALlz TABIPLIGİ
SERTIFIKASı
lS.10.200ı
AYHAN AVŞAR ULU
PRA TlsVEN T ABİp
m
HEMODiY ALİZ TABlpLlCI
SERTifiKASı
16,05.2002
MEHMET ÇjNKILlNÇ
PRATlsVEN
589
HEMODiv ALiz TABjpLlOI
SERTifiKAsı
10,09.2001
ABBAS ışıK
PRATISYEN TABlp
616
HEMODlv ALiz TABiPLiGI
SERTIFjKAsı
20.08,1001
ıSMAiL ÖZKARAOCLU
PRATISYEN T ABip
25.10.2009 TARiHiNDE YAPILAN SıNAVDA BAŞARlll
SıNAVAGIRMESI
GEREKMİYOR
05.1O,20JO
ıZZETTIN GüNA Y
PRATISYEN T ABİp
SINA VA GlRECEGİ TARiH DAHA SONRA DUVURULACAKTlR
06.01.2004
AYŞE YILMAZ
rRA TjSYEN T ABlp
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR
PRATISYEN TABjp
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
PRATiSYEN TABjp
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
7000
779
843
SERTIFIKASı
HEMODiY ALiz TABjPLjGI
SERTIFIKASı
HEMODiYALiz TABjPLjOI
SERTiFIKASı
HEMODİY ALlz T AB!pLlGj
25.10.2009 TARIHiNDE
TABlp
25.10.2009 TARiHINDE
ii i 8
06.05.2005
METiN TERZIOGLU
1141
HEMODİYALlz TABlrLlCI
SERTifiKASı
05,08.2005
AHMET FEvzi ÖZDEMIR
TABip
UYGUN
] 16R
HEMODİY ALİZ T ABirLİG!
SERTiFiKASı
0707.2005
MEHMET SÜLEVMAN
HAMZAOCULLARI
PRA TISVEN TABIP
UYGUN
iSA KURTBOGAN
PRA TjSYEN T ABip
UVGUN
UYGUN
1171
HEMODlv ALİZ T ABlpLlCI
SERTIFİKASI
12,09,1005
PRATjSVEN
1175
HEMODIY ALlz T ABiPLjOi
SERTjFiKASI
22.09,1005
ÖZKAN BOYRAZ
PRATISYEN T ABip
1177
HEMODİY ALlz T ABiPLiGi
SERTIFjKASı
22 07.2005
CENGIZ HiçVILMAZ
PRATISYEN TABlp
UYGUN
13,09,2005
YELiz ATICI
PRA TjSYEN TABjp
UYGUN
ii 87
HEMODjy ALlz T ABlpLlCİ
SERTiFİKAsı
VAPILAN SıNAVDA BAŞARILI OLDUGUNDAN
SıNAVA GIRMESI GEREKMİYOR
ABDURRAHMAN
(TILKi)
VAPıLAN SıNAVDA BAŞARILI OLDUGUNDAN
sı:-"AVA GIRMESI GEREKMIYOR
29.12.2004
SERTiFIKASı
ÖZDEN CERIT
25.10.2009 TARİHiNDE VAPıLAN SıNAVDA BAŞARILI OLDUGUNDAN
sıNAVA GIRMEsi GEREKMIYOR
HEMODlv ALİZ T ABlpLlGI
SERTIFIKASı
ıo76
TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
SAGLIK BAKANLıCı
S.glık Hızınctlen Genel Müdürlüğü
Organ doku Nakli ve Di}""llZHizmetlerı Dair. Başkanlıgı
OLDUGUNDAN
-
('//
;;"7°
2
HEMODIY ALlz T ABjrLlCI
ı6.09.2005
HUSEYIN HÜSNÜ SERDAR
rRATisYEN
TAB!r
1227
HEMODIYALlz TABlrLlCI
SERTIFİKASI
06.07.2005
METıN AYDIN
rRATiSYEN
TABII'
UYGUN
1234
HEMODIY ALiz T ABlpLlCI
SERTiFIKAsı
02 ı2.2005
HA YRULLAH YAZAR
PRATISYEN TABII'
UYGUN
1249
HEMODiYALlz TABjpLiCi
SERTifiKASı
24.0ı 2006
YÜKSEL KızıLIşIK
PRATISYEN TABII'
UYGUN
1259
HEMODiYALlz TABirLiGI
SERTiFIKASı
300ı
MEHMET çETIN
rRA TıSYEN TABII'
UYGUN
1273
HEMODİYALlz TABlrLlCI
SERTiFIKASı
02,02,2006
BÜLENT BOZDEMiR
PRATISYEN TABII'
UYGUN
1290
HEMODIY ALlz TABlpLlCI
SERTIFIKAsı
26,01,2006
ÖZGÜR DUMANOCLU
PRATISYEN TABII' •••
UYGUN
1294
HEMODIY ALjz T ABıpLiGi
SERTIFIKASı
26,01,2006
NACiYAVUZ
PRATiSYEN TABir
UYGUN
1297
HEMODIY ALlZ T ABIpLIGI
SERTiFiKAsı
20.02.2006
NECATI BULUT
PRATiSYEN TABİı'
UYGUN
20.02.2006
RAIF FATIH YAVUZ
PRATISYEN TABII'
UYGUN
24.02.2006
SEVGI KÖKEN Y AGlZOGLU
PRATISYEN TABiI'
UYGUN
24.02.2006
CEVDET BÜLENT ULUC
pRATıSYEN TABII'
UYGUN
24,02.2006
pERVİN ÖZDiNGlş
PRATISYEN TABiI'
UYGUN
24022006
BÜLENT SAVAŞ
PRATISYEN TABII'
UVGUN
, ı220
129R
1305
1313
1314
1318
SERTiFjKASI
HEMODIYALiz
TABipLiCI
SERTiFiKASı
HEMODIYALIz
TABipLlCI
SERTiFIKASı
HEMODiYALiz
TABirLiGi
SERTiFIKAsı
HEMODiY ALiz T ABipLiCi
SERTiFIKASı
HEMODiY ALjz T ABırLıCı
SERTIFiKAsı
HEMODİYALiz
TABirLiGI
2006
.
UYGUN
27.03,2006
BENGÜ DAGAN
rRATlsYEN
TABII'
UYGUN
1329
HEMODivALlz TABlrLlCI
SERTiFIKASı
27.03.2006
AHMET ERKÜÇÜK
rRA TlsVEN TABII'
UYGUN
1331
HEMODIY ALlz T ABırlıC!
SERTIFIKAsı
27.03.2006
MEHMET ŞIMŞEKAYDIN
pRATISVEN TABII'
UYGUN
28.02.2006
AYŞEGÜL DOGAN
pRATlsVEN
TABII'
UYGUN
132R
1334
SERTIFIKASı
HEMODiY ALlz T ABirLiCI
SERTIFiKAsı
HEMODIY ALiz T ABlrLlCi
27.03.2006
ERTANMURAT
pRATlsVEN
TABII'
UYGUN
1351
HEMODIY ALlz T ABlrLlC!
SERTIFiKASı
27.04.2006
MÜCAHiT çELIK
rRATisVEN
TABII'
UYGUN
1369
HEMODiv ALiz T ABlpLlCİ
SERTIFiKAsı
24.04,2006
MUSTAFA GÖKHAN ŞEN
rRATlsVEN
TABII'
UYGUN
24.05.2006
HAMiT EKŞIM
rRATlsVEN
TABII'
UYGUN
1350
1373
SERTIFiKASı
HEMODlv ALlz T ABlpLlCI
SERTIFIKASı
HEMODlv ALjz TABlrLlC!
24.07.2006
ÖZGÜR YILMAZ
rRATisYEN
TABII'
UYGUN
1385
HEMODlv ALiz T ABırlıCl
SERTIFiKAsı
26.07.2006
HAKAN AKDEMIR
rRA TiSYEN TABII'
UYGUN
1386
HEMODiY ALlz T ABırlıCI
SERTIFIKASı
26.07.2006
ALi yiLMAZ
rRATlsYEN
TABII'
UYGUN
13.07.2006
MURAT DUMAN
rRATISYEN
TABir
UYGUN
1377
1399
SERTIFIKASı
HEMODlv ALjz TABirLlCİ
SERTIFIKAsı
ı40ı
HEMODiY ALjz T ABırLıGl
SERTIFiKAsı
02.08.2006
ERKAN DEMıRÖZ
rRATlsYEN
TABII'
UYGUN
1404
HEMODiv ALlz T ABipLlGI
SERTIFiKASı
02.08.2006
ŞERAFETTiN
PRATiSYEN TABII'
UYGUN
1413
HEMODiv ALlz T ABırlıCI
SERTiFiKASı
01.09.2006
FILiz KORKMAZ
rRATlsYEN
UYGUN
1421
HEMODIY ALjz T ABırLıCl
SERTIFIKAsı
01.09.2006
OSMAN ESEN
rRATlsYENTABir
UYGUN
1422
HEMOOlY ALjz T ABtrLldl
SERTIFIKAsı
04,08,2006
MUSTAFA ÇELEBI
rRATlsVEN
UYGUN
1428
HEMODIYALjz TABirLldl
SERTtFIKASI
04.08.2006
DloEM AYŞEGÜL ACAR (KANA TL
rRATlsYENTABip
UYGUN
1429
HEMODIY ALlz T ABirLlGt
SERTiFIKASı
04.08.2006
FATMA MıSİR BEKTAŞ
PRATISYEN TABII'
UVGUN
14'"
HEMOOIY ALlz T ABırlıGl
SERTIFIKASı
2807.2006
HAYAL KURU
rRA TıSYEN T ABtp
UYGUN
1446
HEMODiv ALlz TABlrLlCI
SERT!FiKAsı
2R 07.2006
uGURERKAL
rRA TlSYEN T ABjp
UYGUN
1450
HEMOoiYALiz
TABlrLlCI
SERTIFIKAsı
14,09.2006
MEHMET DtlU\.fEN
rRA TıSYEN TABII'
UYGUN
1473
HEMOoiY ALlz T ABırlıCI
SERTIFIKAsı
24,08.2006
SIMA Y SUNGUR BALA T
rRA TıSYEN TABII'
UVGUN
1476
HEMOOİYALlz TABirLIGI
SERTiFiKAsı
28,08.2006
FEVZI ÇAMLJDERE
PRATISYEN TABII'
UVGUN
2509,2006
MEHMET YALÇiN
rRA TıSYEN TABII'
UVGUN
ı479
HEMODIYALlz
TABirLlCI
SERTIFlKAsı
SELVİToru
TABII'
TABir
1481
HEMODiY ALiz T ABırlıdi
SERTIFİKASl
25,09.2006
TOLGAGüLER
rRATlsYEN
TABII'
UYGUN
1483
HEMODIY ALjz T ABirLİdl
SERTjFiKASI
25.09,2006
MESUT FILIz
rRA TiSVEN TABlp
UYGUN
HEMODlv ALjz T ABırlıCI
02.08,2006
ÜMITÇAKMAK
rRATlsYEN
TABir
UYGUN
1519
HEMODlv ALlz T ABirLlCI
SERTIFIKAsı
07.11.2006
FATIH MEHMET YüCEL
rRATISYEN
TAB!r
UYGUN
1540
HEMOOlY ALlz T ABipLlöi
SERTIFİKASI
18.01.2007
GüLENA Y EROGLU HOCAOCLU
PRA TıSYEN TABir
UYGUN
1542
HEMOOIY ALlz T ABırLıdi
SERTiFIKAsı
29.12.2006
MEHMETKUM
PRATISYEN TABII'
UVGUN
1559
HEMODiY ALjz T ABlpLlCI
SERTIFiKASı
23.01.2007
FATMA ESRA TUTAR
rRA TiSYEN TABII'
UYGUN
1562
HEMODiY ALlz T ABırllGi
SERTiFIKAsı
23.01.2007
TAHIR KALENDER
rRATlSYEN
TABII'
UVGUN
1598
HEMooiv ALlz T ABırLıGl
SERTIFIKAsı
SEOAT ELBlsTAN
rRATlsYEN
TABII'
UYGUN
1497
SERTIFIKAsı
09.02.2007
SACLIK BAKANllGI
Sa~ı.k Hizmetl.ri Gen.l M(id(ir1ü~
Organ doku Nakli "r Diyaliz Hizmetl." D.i,. Balkanlığ!
/J.
.A Ç:(f
ÇAMÖZ
}
(
1605
HEMODlv Allı TAB[PLlÖi
SERTiFIKAsı
09.02.2007
ÖMER BiLGEHAN POYRAZOCLU
PRA rISYEN T AB]r
UYGUN
1606
HEMODlv ALlı T ABlrLlCi
SERTIFiKAsı
09.02.2007
SERPjlBÖlÜKBAŞl
PRATISYEN TABir
UYGUN
1607
HEMODİY ALİZ T ABİrLlGİ
SERTiFIKAsı
09,02.2007
MUSTAFA ÖZEN
PRATISYEN T AB]r
UYGUN
1609
HEMODlY ALIZ TABirLiCı
SERTIFIKAsı
09.02.2007
HASAN ERGUN
PRATİSYEN TABir
UYGUN
09.02.2007
RAHiME KAÇMAZ
PRATiSYEN TABır
UYGUN
ı5.02.2007
HÜSEyjN
PRATiSYEN TABir
UYGUN
08.02.2007
OSMAN ASLANER
PRATiSYEN TAslr
UYGUN
1619
1623
1631
HEMODiv ALİZ TABirLiGi
SERTiFiKAsı
HEMODivALlz
TABirLlCI
SERTiFiKAsı
HEMODiYALlz
TABİpLİ(;i
SERTiFiKAsı
HEMODivALlz
TABirLIO!
POYRAZOOLU
RAYlı' KIZILASLAN
23 oı,ı007
},'EJLA ŞIMŞEK
PRATISYEN TAslr
UYGUN"
1637
HEMooİvAL!Z
TABlrLlCI
SERTiFiKASı
13.02.2007
ALPER ARıK
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
1639
HEMODIY ALIZ TABlpLICI
SERTifiKASı
23.02.2007
ARZUÖZTÜRK
PRATiSYEN TABir
UYGUN
16.02.2007
SONGÜL GÜNDüZ
PRATiSYEN TABir
UYGUN
2R.02.2007
iSMAiL HAKKı YENILMEZ
PRATISYEN TABir
UYGUN
2K02.2007
MUHAMMET
PRATISYEN TAslr
UYGUN
OK02.1007
BAHATTIN AKYÜREK
PRATISYEN TAsır
UYGUN
29.12.2006
ALI BENLı
rRATıSYEN
TABir
UYGUN
1204,2007
MEHMET ALTOK
PRATISYEN TABir
UYGUN
UYGUN
1636
1668
1670
l671
ı676
1677
ı6R5
SERTiFiKASı
HEMODIY ALIZ T ABlpLlCI
SERTifiKAsı
HEMODIY ALIZ T ABIPLiCI
SERTİFlKAsı
HEMODIY ALİZ T ASIPliCI
SERTIFiKAsı
HEMODIY ALIz T ABIPLICI
SERTiFIKAsı
HEMODIYALiz
TABirLlCI
SERTIFIKASı
HEMODIY ALIz T ABırLıC!
SERTIFiKASı
T ABAK
MUSTAFA SAYMAZ
1693
HEMODiY ALlz TABlpLiCI
SERTiFiKAsı
29.04.2007
ALPASLAN ENDIRCE
PRATISYEN T ABlp
1707
HEMODIY ALlz TABlrLlCi
SERTIFIKASı
29.04.2007
FEVZI BAZ
rRATlsYENTABlp
UYGUN
29.04.2007
HILMI DEMıRKIRAN
PRATISYEN T ABİp
UYGUN
29.04.2007
ıBRAHIM ÖZTÜRK
29.04,2007
KAMiRAN ELÇi
PRATiSYEN
TABir
UYGUN
29,04,2007
LEVENT ONAGAN
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
13,04,2007
CANANVURAL
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
1711
1716
ını
ın3
175R
HEMODIY ALtz T ABIpLICi
SERTIFIKASı
HEMODIY ALİZ T ABırLıCi
SERTIFiKASı
HEMODIY ALiz TABipLICI
SERTIFiKAsı
HEMODiYALiz TABlrLlCI
SERTiFİKASI
HEMODiY Allı
TABlpLICI
SERTiFIKASı
HEMODIY Allı
TABipLICI
UZMANTABIP
UYGUN
02.05.2007
FisUN SÖZEN
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
1764
HEMODiYALiı
TABlpLlCI
SERTİFiKASl
19.01.2007
TÜRKER AKDAC
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
1774
HEMODIY ALIZ T ABlpLICI
SERTIFiKAsı
19.04.2007
Eyyür
PRATiSYEN T ABlp
UYGUN
1779
HEMODIY ALIZ T ABlpLICI
SERTIFiKAsı
19,04,2007
SÜLEYMAN EFE
rRATisYEN
TABIP
UYGUN
19041007
MEHMET MENGEŞ
rRATisYEN
TABip
UYGUN
TABlp
UYGUN
1761
1792
SERTiFİKAsı
HEMODIY ALIZ T ABlpLlOI
SERTIFIKASı
HEMODlY ALiz TABIPlICi
ŞELLı
1207,2007
DAVlIT KARATAŞ
rRATlsYEN
1812
HEMODiYALlz TABirLlCI
SERTiFIKAsı
06,07,2007
NESRiN KANBAL YAVUZ
rRA TiSYEN TABip
UYGUN
1819
HEMODiY ALIz TABlpLlCI
SERTiFIKAsı
13.11.2006
CEMALETTIN
PRATiSYEN T ABip
UYGUN
1822
HEMODIY ALIZ T ABIPLİCi
SERTIFIKASı
13 07.1007
ÖKKEŞ ŞiMŞEK
PRATiSYEN TABIr
UYGUN
1824
HEMODIY ALiz T ABlrLİOi
SERTiFIKASı
13.07.2007
BILGEHAN SOfU
PRATISYEN TABlp
UYGUN
1832
HEMODiYALlZ TABlrLidl
SERTIFIKASı
16.07.2007
NURETTıN HAMAD
PRATiSYEN TABIr
UYGUN
1607.2007
ŞÜKRAN DARıcı
HEMŞIRE
UYGUN
1806
1834
SERTIFIKAsı
HEMODiY ALIZ T ABlpLlCI
SERTlfİKAsı
HEMODiY ALIZ TABlpLICI
SOYSAL
06,07,2007
BiROLAYOüN
rRATisYEN
TABir
UYGUN
1840
HEMODIY ALiz TABirLlCI
SERTiFIKAsı
06,07,2007
UFUKAKKAYA
PRATISYEN TABir
UYGUN
1859
HEMODIY ALlz TABirLICI
SERTiFiKAsı
19,07,2007
MURATKARAKÜTÜK
rRATlsYEN
TABir
UYGUN
1839
SERTIFIKAsı
HEMODIYALlz
TABirLldl
20071007
FEVZıYE CALA YIR
rRA TiSYEN TABir
UYGUN
1869
HEMODiY ALlz T ABırLıCi
SERTIFIKAsı
20,07,2007
GÖKHAN KÜÇÜKALTUN
rRATlsYEN
TABir
UYGUN
1870
HEMODIYALlz TABirLiCi
SERTiFIKASı
26.07,2007
ŞAHiKA ALTAŞ ÇAKJR
PRATiSYEN TABir
UYGUN
26.072007
HIKMET ILGON
PRATISYEN TABir
UYGUN
UYGUN
1866
1875
SERTIFiKASı
HEMODiY ALIz TABipLlCI
SERTIFIKASı
1890
HEMODiY ALIz TABipLlCI
SERTiFIKASı
26.07.2007
KEMAL COŞKUN
PRATISYEN TABir
1909
HEMODiYALIz TABirLlGI
SERTiFiKAsı
16.08.2007
ŞEVKET ALPTUC YILMAZ
PRATISYEN TABIr
UYGUN
HEMODIYALIZ
TABlrLlel
22.08.2007
EMBIYA AKKAN
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
1927
HEMODIY ALlz T ABırLıCl
SERT!FlKASl
22.08.2007
EDIp URAL
PRATISYEN TABIr
UYGUN
1929
HEMODiY ALlz T ABirıiCi
SERTiFIKASı
02.08.2007
YILDIRIM BAYAZır
rRATISYEN
TABır
UYGUN
ı933
HEMOD1Y ALlz TABlrLlCi
SERTiFIKAsı
23,07.2007
ARıFE DANACl
PRATISYEN T AB!r
UYGUN
1925
SERTIFIKAsı
SACLIK BAKANııGı
Sağıık Hizmetleri Genel Mıldw-higti
Organ doku Nakli •.e Di}'a"z Hızmetleri Dair. Başkanlı!!,.
/,
7/r
1941
HEMOOiY ALiz TABİpLlCI
SERTiFIKASı
HEMOOiY ALiz T ABırLıCI
.
17102007
NAZIF SEÇK1NOLK9
PRATiSYEN T ABlp
UYGUN
19.10.2007
FEHMi BAŞBUC
PRATISYEN TABir
UYGUN
1954
HEMOoivALiZ
TABIPLK;I
SERTiFiKAsı
22,11,2007
ıSMAiL CEVA T KIRÇiÇECi
rRA TıSYEN TABir
UYGUN
1961
HEMOoiY ALlz TABlruCİ
SERTIFiKAsı
27,11.2007
ÇELEBi CAN çıNAR
PRA TisVEN TABip
UYGUN
1970
HEMOoiY ALlz T ABİrLiGi
SERTIFiKASı
10,01.2008
HICRAN ÜLGER
PRATISYEN TABır
UYGUN
1973
HEMOoiYALİZ TABirL!Ci
SERTIFiKAsı
]0 OL 2008
FADiME ERGÜLCANAVAR
PRATISYEN TABİr
UYGUN
0701 2008
CAN KARAKUL
PRATISYEN TABip
UYGUN
08.01.2008
ZELALKOÇAK
rRATISYEN
TABir
UYGUN
08.01.2008
ASıM MOnÜOGLU
rRA TıSYEN TABir
UYGUN
1949
ı986
1988
1991
SERTiFiKASı
HEMOoiYALlz
TABirLlCi
SERTiFiKAsı
HEMOoiY ALiz TABirLiGI
SERTIFİKASI
HEMOoİYALlz
TABirLlCI
SERTiFiKAsı
HEMODiYALiz
TABirLİGI
09.01.2008
CEVRIYETArAN
rRA TıSYEN TABir
UYGUN
2001
HEMODivALiz
TABipLIGI
SERTiFiKAsı
17.01.2008
ABDULLAH MURAT KARSU
rRA TiSYEN TABir
UYGUN
2004
HEMDOIY ALlz T ABirLlCi
SERTiFIKASı
28.01.2008
NALANYIGIT
PRATISYEN TABir
UYGUN
2005
HEMDDIY ALlz T ABirLlCi
SERTIFiKAsı
09.01.2008
SELEN ALHAN
HEMŞIRE
UYGUN
2006
HEMOOIY ALlz TABipLlGi
SERTiFiKAsı
18.01.2008
AHMET DOGAN
rRA TiSYEN T ABip
UYGUN
2011
HEMooiv ALlz T ABirLiel
SERTiFiKASı
08.02.2008
HAKAN EROOGAN
rRA TiSYEN T ABip
UYGUN
08.02.2008
iSMAiL HAKKı SAK
rRA TıSYEN TABir
UYGUN
1994
2016
SERTİFiKAsı
HEMODIY ALiz TABiPLıel
SERTiFiKASı
2028
HEMODiYALiz TABlrLlel
SERTiFiKAsı
25.01.2008
ESAT EKiNCIKL!
PRATiSYEN TABır
UYGUN
2033
HEMODiY ALiz T ABlrLlCj
SERTiFiKASı
29.01.2008
OKAN DERIN
PRATiSYEN TABir
UYGUN
2034
HEMODivALlz TABlrLlCI
SERTiFiKAsı
29.01.2008
iSMAIL BAYRAKTUfAN
PRATiSYEN TABip
UYGUN
2038
HEMODiY ALız T ABirLlCİ
SERTiFiKAsı
12,02.2008
ZAFER ŞENGıRGıN
rRA TıSYEN TABip
UYGUN
2040
HEMDDIY ALIZ TABlrLİCİ
SERTiFiKAsı
12,02.2008
MEHMET HAKAN ORTAKAN
PRATiSYEN
TABir
UYGUN
2042
HEMOoİY ALİZ T ABiPLiCi
SERTİFiKASI
12.02.2008
ÖZGÜR ÖZDEMiR
PRATISYEN TABir
UYGUN
2045
HEMODİY ALiz T ABirLiCi
SERTiFiKASı
17.01.2008
GÖKHAN BUDAK
PRATISYEN T ABip
UYGUN
2049
HEMODiY ALlz T ABırLıCl
SERTiFiKASı
17.01.2008
ÖMER FARUK EMRE
PRATiSYEN T ABip
UYGUN
2052
HEMODiv ALlz TABlrLİCi
SERTIFiKASı
17.01.2008
SALMAN KOÇAKGÖL
rRATisYEN
TABir
UYGUN
2054
HEMODiY ALiz T ABİrLıCi
SERTiFIKAsı
17.01.2008
AYŞEÖZBEK
rRATisYEN
TABir
UYGUN
2055
HEMODiY ALız T ABırLİCI
SERTIFIKAsı
17.01.2008
HÜSEyiN
rRATisYEN
TABir
UYGUN
2057
HEMODIY ALIZ T ABİrLiCI
SERTiFIKAsı
17.01.2008
SERDAR iNCiOGLU
PRATiSYEN TABir
UYGUN
2062
HEMOolv ALlz T ABırLlGi
SERTiFiKAsı
15.02.2008
SELAHA ITiN KAÇAN
PRATISYEN TABir
UYGUN
2071
HEMOolY ALIZ T ABirLiCi
SERTIFİKASI
1402.2008
ŞEMSEITiN
PRATİSYEN TABjr
UYGUN
2080
HEMODİY ALlz T ABipLlCI
SERTiFiKASı
11.03.2008
JBRAHiM GOZA Y
PRATiSYEN
TABir
UYGUN
2083
HEMODiY ALIz T ABlpLlCI
SERTjFiKASI
23.01.2008
MEHMET AKIF KıRAL
rRATisYEN
TABir
UYGUN
2084
HEMODiY ALız T ABırlıCt
SERTiFıKASl
23.01.2008
ABDURRAHMAN
PRATISYEN TABir
UYGUN
2085
HEMODİY ALiz T ABlrLiCI
SERTIFiKAsı
23.01.2008
MEVLÜT GOVEN
PRA TjSYEN TABir
UYGUN
2087
HEMODIY ALIz T ABiPLI(ıj
SERTjFiKASl
16.01.2008
SERriL ÖZBEK
rRA TiSYEN T ABtr
UYGUN
2088
HEMOolY ALIZ T ABirLlCI
SERTIFiKASı
16.01.2008
ERDiNÇMAY
PRATjSYEN T ABip
UYGUN
2089
HEMOOIY ALIZ T ABirLiC!
SERTiFiKASı
16.01.2008
DURKADıN TOMBUL
rRATjSYEN
T ABtr
UYGUN
HEMODiY ALIZ T ABlrLİC!
BENLiER
KARAKUŞ
öZER
11.03.2008
AHMET YILMAZ
rRATlsYEN
TABir
UYGUN
2099
HEMODiY ALiz T ABlniCi
SERTIFjKASl
14.04.2008
öZLEM KARSU
PRATISYEN TABir
UYGUN
"00
HEMODIY ALİZ T ABiPLiC!
SERTiFjKASI
10.04.2008
GÜNGÖRAYAN
PRATjSYEN TABir
UYGUN
2103
HEMOOIY ALlz TABİrLidi
SERTiFiKAsı
03.04.2008
AYŞEN AY
PRATİSYEN TABir
UYGUN
2lO6
HEMODIY ALiz T ABırLıCı
SERTiFjKASI
20.05.2008
AGAH BAHADlR ÖZTÜRK
UZMANTABlp
UYGUN
2110
HEMODiYALlz TABiPLiel
SERTiFiKASı
04.07.2008
JZZET YILMAZ
PRATISYEN T ABjp
UYGUN
2113
HEMDDİY ALiz T ABİrLİGi
SERTIFIKAsı
17.07.2008
iLKNUR POYRAZ
PRATISYEN TABir
UYGUN
2115
HEMODIYALlz TABIPLICi
SERTjFiKASl
17.07.2008
FEZA SEMERej
rRATISYEN
TABjr
UYGUN
2ıı8
HEMOOİY ALlz T ABirLlCİ
SERTiFiKASı
11.07.2008
SERriL Y AZGAN
PRATiSYEN
TABjp
UYGUN
2123
HEMODIYALlz TABİrLİCi
SERTiF!KASı
0707.2008
YUSUF ELKIRAN
rRA TiSYEN TABİp
UYGUN
2124
HEMODiY ALlz T ABırLıCİ
SERTIFIKAsı
07.07.2008
MERAL TALU
PRATISYEN TABİr
UYGUN
2091
SERTiFİKASI
S",C;L1KBAKANLlGı
Saglık H'ZIIl('lletiGen.ı Mudurhigu
Organ doku Naklı ve Dı}"ı,z Hizm",ı•• ı Daire Başkanlığı
'7~öz
2ı25
2126
1119
2130
2132
2133
2134
2137
2140
2142
2143
f1EMOD!Y ALlz TABiPLlGi
SERT!FiKAsı
HEMODiY ALlz TABipLlCı
SERTiFIKASı
HEMODiy ALlz TABipLlCI
SERTiFiKAsı
HEMODiY ALiZ TABIPLlCı
SERTIFiKAsı
HEMODiY ALiz TABipLiGi
SERTiFiKAsı
HEMODlY ALlz TABipLiGi
SERTiFiKAsı
HEMoolvALiz
TABipLlCi
SERTiFiKASı
HEMooivALlz
TABiPLICi
SERTiFiKASı
HEMooivALlz
TABlpLlCI
SERTiFiKAsı
HEMooiv ALlz T ABipLlOI
SERTiFiKAsı
HEMODiYALiz
TABipLlCI
SERTifiKASı
,
11.07.2008
AYŞE ZETEROGLU
PRATiSYEN TABI?
UYGUN
14,04,1008
BULEl\'T SERDAR DOLAR
PRATISYEN TABlp
UYGUN
02.07.1008
DENIZERDÖL
PRATISYEN T ABip
UYGUN
02.07.2008
MESUT AVCI
PRATISYEN T ABip
UYGUN
14.07.2008
SiBEL TURAN GÜÇLÜ
PRATiSYEN T ABlp
UYGUN
10.07.2008
ENIS HAYRULLAH DOCRAMACI
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
SEZAI PARLAK
PRATISYEN TABlp
UYGUN
24072008
NEŞE ZINCIRLl
PRATISYEN TABlp
UYGUN
24.07.2008
AYŞE BURCU ÇOLKESEN
rRATlsYEN
UYGUN
24.07.2008
AHMET BA YRAKÇIOCLU
09.07.2008
10.07.2008
T ABlp
HEMŞIRE
UYGUN
FUNDA ATMACA
PRATISYEN T ABip
UYGUN
2144
HEMOoiYALiz
TABipLlC!
SERTiFIKASı
09,07.2008
LEYLAGlRAY
PRATISYENTABip
UYGUN
2146
HEMooiY ALlz T ABlpLlCi
SERTiFiKAsı
09,07,2008
RÜSTEM KÜÇÜKGÖDE
PRA TisVEN TABlp
UYGUN
2147
HEMODIYALIz TABlpLlCI
SERTIFIKASı
17,07,2008
MURAT ERDOCAN
PRATISYEN TABlp
UYGUN
2148
HEMODIY ALlz TABiPLiCi
SERTiFiKASı
17.072008
ŞAHlKA ŞIMŞEK ERTORUL
PRATISYEN T ABip
UYGUN
2154
HEMooiv ALiz T ABlpLlCI
SERTiFiKAsı
14.07.2008
MEHMET ALKış
PRATISYEN T ABip
UYGUN
2155
HEMOoiY ALiZ T ABlpLlOI
SERT!FlKASI
09.07,2008
SiBEL iST ANBULLU
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
1157
HEMOolY ALlz T ABIPLICi
SERTiFiKAsı
09.07,2008
ZEHRA ÜMRAN NAZLı
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
15.072008
NEBAHAT ÖZTÜRK VACCIOCLU
PRATISYEN T ABip
UYGUN
09.07.2008
MEHTAP AKBULUT
PRATiSYEN TABlp
UYGUN
31.07.2008
RAHMI AKPıNAR
PRATiSYEN TABlp
UYGUN
31.07.2008
SELiM SEMiH SACESEN
PRATiSYEN
TABip
UYGUN
30.07.2008
MET1N AKMAN
PRATiSYEN TABlp
UYGUN
PRATISYEN TABip
UYGUN
2158
2161
2169
2170
2171
HEMOoiY ALiz TABipLlCI
SERTiFiKAsı
HEMODlY ALiZ TABipLlCi
SERTIFiKAsı
HEMOolYALiz
TABiPLiCi
SERTIFiKAsı
HEMoolvALlz
TABipLlCi
SERTiFiKAsı
HEMooivALiz
TABipLlCI
SERTiFiKAsı
2172
HEMODlvALlz
TABlrLlCI
SERTiFiKAsı
30.07.2008
MUZAFfER
2173
HEMODiYALIz TABlpLlCI
SERTifiKASı
30.07.2008
iSMAiL ERBAşı
PRATISYEN TABip
UYGUN
2174
HEMODIYALız TABIPLIGI
SERTIFIKASı
30.07.200R
MUSTAFA KARAKAVA
PRATiSYEN
TABip
UYGUN
2175
HEMODIY ALiZ TABirLiCI
SERTIFIKAsı
24,072008
GÖKSELAKSU
PRATISYEN TABir
UYGUN
09.07.2008
ENDERCEVAHiRCi
PRATISYEN TABir
UYGUN
18.06.2008
HAYATI ERSOY
PRATISYEN TABir
UYGUN
2177
2182
HEMOOJYALlz
TABiPLiCI
SERTIFIKAsı
HEMODIYALiz
TABipLlCi
SERTIFIKAsı
HEMOolYALlz
TABlpLlCI
YA YLA
23.09.2008
ÖMER FARUK HlçKANMAZ
PRATISYEN TABir
UYGUN
2ı86
HEMODIY ALlz T ABırLıCi
SERTifIKASı
23.09,2008
CEBRAlL ÇiÇEK
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
2192
HEMOOIY ALIz T ABirLlCI
SERTIFIKAsı
13,11,2008
YAVUZ TEPEÇINAR
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
2195
HEMODIY ALız TABipLiCi
SERTlF1KAsı
13.11.2008
RıDVAN YiCiT
PRATISYEN T ABip
UYGUN
2196
HEMooiYALlz
TABipLlCi
SERTIFiKASı
13.ı 1.2008
ENGINMUTLU
PRATiSYEN T ABlp
UYGUN
2ı97
HEMOoiY ALlz TABlrLlCI
SERTifiKASı
07.08.200R
MÜRÜVVET
ER
PRATISYEN T ABlp
UYGUN
2198
HEMODIYALiz TABiPLICI
SERTifiKASı
23.10.2008
HAVVA HÜMEYRA KURŞUN
PRATiSYEN TABir
UYGUN
2203
HEMooiv ALiz T ABiPLiCi
SERTIFiKAsı
17.10,2008
SELÇUK ERDOCAN
PRATISYEN TABir
UYGUN
2204
HEMODIY ALtz T ABipLlCi
SERTIFiKAsı
2UO.2D08
ERDEM ARıK
PRATISYEN TABir
UYGUN
2210
HEMODiY ALız TABIPLICI
SERTiFiKASı
24.10.200R
OKTAYÇOBAN
PRA TisVEN T ABlp
UYGUN
22ı4
HEMODlY ALiz T ABipLlCI
SERTiFİKAsı
08,01,2009
ŞÜKRAN GÜLER
PRATISYEN T ABlp
SıNAVA GiRECEOi TARIH OAHA SONRA OUYURULACAKT1R.
2185
SERTIFIKAsı
HEMODIY ALlz T ABipLlCi
OKoı 2009
AFŞIN IŞBILlR
PRA TİSYEN TABlp
sıNAVA GIRECECI TARiH DAHA SONRA OUYURULACAKTıR
2252
HEMooiv ALiz T ABırLıCI
SERTiFIKASı
06.03,2009
GÜLNAZ KUBA T
PRATISYEN TABIP
sıNAVA GiRECECI TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
22RI
HEMoolvALİz
TABiniCi
SERTIFIKAsı
30,04,2009
MEHMET ALi DOLU
PRATiSYEN TABlp
SıNAVA GiRECEdi
2301
HEMODIYALiz TABirLldl
SERTiFiKAsı
09072009
YASiN FATiH OOBAÇ
PRATiSYEN TABlp
SıNAVA GIRECECi TARiH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR.
2789
HEMOoiY ALiz T ABipLlCI
SERTIFIKASı
08,07,2008
ATIKULLAH GHIASEE
PRATISYEN TABip
UYGUN
2829
HEMOOIY ALiz T ABipLiCi
SERTiFiKASı
28,01,1008
SUZAN AVŞAR
PRATISYEN TABir
UVGUN
2830
HEMOOIY ALtz T ABIPLICi
SERTiFIKASı
2R,OI2008
HALiL ıBRAHiM ER
rRATISYEN
UYGUN
37
HEMooi)" ALız UZMAN
T ABlpLlCi SERTIFiKASı
18.12,1999
MEHMET ERTEM
2220
SERTIFIKASı
TABir
UZMANTABIP
SACUK BAKANLlCı
S,,~hk Hizmetleri G.n.1 Mudurlugü
Organ doku N"kh ,.• Dıy"liz HLZm.lleriDaire Başkanııgı
TARiH DAHA SONRA OUYURULACAKTıR
25.10,2009 T ARIHiNOE V APıLAN SıNAVDA BAŞARILI OLOU(;UNDAN
SıNAVA GiRMESi GEREKMIYOR
/,i
öz
20.01.2011 TARİHİNDE
71
HEMODİvALiz
UZMAN
T ABirLidı SERTiFiKAsı
18~11.2000
MEHMET ÖZDEMIR'
ll6
HEMODiv ALiz UZMAN
TABipLiCI SERTifIKASı
27.0l.2003
MUAZZEZ SEZER CAYMAZ
452
HEMODlv ALlZ UZMAN
T ABırlıOj SERTIFiKAsı
05.0B.Zooj
MEHMET ALAYBEYOCLU
UZMANTABı?
UYGUN
453
HEMODIYALlz UZMAN
TABirUCi SERTIFIKAsı
05.08.2005
LUTFi KARSUDOLU
UZMANTABır
UYGUN
459
HEMODlv ALİl UZMAN
TABipLlOI SERTiFIKAsı
22.07.2005
CENGiz ATALAY
UZMANTABır
UYGUN
'70
HEMODlv ALiz UZMAN
rAsipLlOI
SERTIFİKAsı
17.08,2005
MURATGERENli
UZMANTAB!r
UYGUN
486
HEMODivALiz
UZMAN
rABlpLlGI SERTiFiKAsı
28,10,1005
ıLYAS ÖZER
UZMANTABı?
UYGUN
492
HEMODiYALlz UZMAN
T ABiPLiGi SERTiFiKASı
23 11,2005
ABDUL RAZAK ABUBAKAR
UZMANTABip
UYGUN
500
HEMODiY ALiz UZMAN
T ABlpLlGi SERTiFiKAsı
07,02,2006
NIHAL TURAN
UZMANTABip
UYGUN
514
HEMODiY ALIZ UZMAN
TABipLlGi SERTIFIKASı
25,04,2006
KAZıMTURAN
UZMANTABlp
UYGUN
527
HEMODIYALIZ UZMAN
T ABlpLlCI SERTIFIKAsı
26.07,2006
MEHMET UÇMAK
530
HEMODIY ALlz UZMAN
TABipLlCI SERTIFIKASı
30,06,2006
MÜZEYYEN
5Jl
HEMODIY ALIZ UZMAN
TABlpLlCI SERTIFiKASı
01.09.2006
541
HEMODIY ALlz UZMAN
T ABlpLlGI SERTIFIKASı
547
HEMODIY ALIZ UZMAN
TABlpLlGI SERTIFIKASı
557
HEMODIY ALiz UZMAN
TABlpLlGI SERTIFiKASı
576
HEMODiY ALlz UZMAN
T ABırllGi SERTiFIKASı
579
HEMODiY ALlz UZMAN
TABlrLlGI SERTIFiKASı
584
HEMODIY ALIZ UZMAN
TABirLlGI SERTIFIKASı
593
HEMODiYALlZ UZMAN
TABlpLlGi SERTIFIKASı
610
HEMODIY ALiz UZMAN
TABlrLlGI SERTiFiKASı
617
HEMODiYALIZ UZMAN
TABIrLlGI SERTiFiKASı
621
HEMODiY ALlz UZMAN
T ABlrLIGI SERTiFiKAsı
625
UZMANTABir
25.10.2009 T ARİHiNOE YAPILAN SINA YDA BAŞARlll
PRATISYEN TABir
PRATISYEN TABlp
HACı ıBRAHIM KURUGÜL
UZMANTABIP
UYGUN
ı4.09.2006
SIBEL YENIOCAK
UZMANTABip
UYGUN
15.09.2006
KEMAL ÖZŞAHiN
UZMANTABIP
UYGUN
19.10.2006
EBRU ERALDEMiR
UZMANTABır
UYGUN
25.01.2007
MEHMET çiFTçloGLU
UZMANTABir
UYGUN
23.01.2007
ERGÜN KOÇER
UZMANTABır
UYGUN
19.07,2006
NIHAL KAVAKlı
UZMANTABir
UYGUN
08.02.2007
ÖMER FARUK ÇlÇEKCIBAŞI
UZMANTABir
UYGUN
29.04.2007
ALI AKINcı
UZMANTABır
UYGUN
HAKAN ÇiLiNGIR
UZMANTABır
UYGUN
29,04,2007
MUSTAFA TURGAY TUNCELLI
UZMANTABir
UYGUN
HEMODIY ALlz UZMAN
TABlrLlGI SERTIFiKASı
29,04.2007
MEHMET YILoıRIM
UZMANTABir
UYGUN
628
HEMODiY ALlz UZMAN
T ABırllGi SERTIFIKASı
29.04.2007
MEVLüT
UZMANTABir
UYGUN
638
HEMODIY ALIZ UZMAN
T ABirLlGI SERTIFIKASı
29.04.2007
NURTEN ATlıLAR
UZMANTABır
UYGUN
642
HEMODIY ALlz UZMAN
T ABırllGi SERTiFIKASı
29,04,2007
RIFAT KILIÇ
UZMANTABIr
UYGUN
652
HEMODiYALlz UZMAN
TABırLlGi SERTIFIKASı
03,05.2007
ÖZER OKTA YER
UZMANTABIr
UYGUN
660
HEMODIY ALil UZMAN
TABirLiGi SERTIFIKASı
25.04.2007
SERrlL KAY AOGLU
UZMANTABır
UYGUN
UZMANTABir
UYGUN
HEMODjy ALil UZMAN
29,04,2007
CENGİZ
HAMAMCI
28.06.2007
FAHRETTiN
676
HEMODIY ALlz UZMAN
TABirLlGI SERTIFIKASı
08.10.2007
HATiCE ŞULE KENDIR
UZMANTARir
UYGUN
69l
HEMODIY ALlz UZMAN
T ABırLıCı SERTiFiKAsı
24.10.2007
FUNDA SEZER DAL
UZMANTABir
UYGUN
70J
HEMODiY ALIZ UZMAN
TABlpLlCI SERTIFiKAsı
21.02.2008
MUSTAFA TEKTAŞ
UZMANTABir
UYGUN
732
HEMODIY ALIZ UZl\-fAN
TABlpLlCI SERTiFiKAsı
15.04.2009
LEVENT KURŞUN
UZMANTABlp
UYGUN
737
HEMODIY ALlz UZMAN
T ABırllGI SERTiFiKASı
23.01.2009
RAGIBE KANT ARCı
UZMANTABjr
UYGUN
758
HEMODiY ALIZ UZMAN
T ABırlıCI SERTiFiKAsı
04.01.2010
HÜSEYIN AKIN
UZMANTABjr
UYGUN
760
HEMODIY ALIZ UZMAN
T ABlpLlGI SERTiFiKASı
17.02.2010
ÖZKAN ERDOCAN
UZMANTABir
UYGUN
767
HEMODiYALlz UZMAN
T ABirLlCi SERTIFIKASı
06.04.2010
CUMAKAYA
UZMANTABIP
UYGUN
773
HEMODIY ALlz UZMAN
T ABırLıCl SERTiFjKASı
02.07.2010
NIZAM SETKAYA
UZMAN TABlp
UYGUN
777
HEMODiYALlz UZMAN
T ABirLlCI SERTIFiKASı
2LlO.20lD
SüNAT rlNAR KARA
UZMANTABir
UYGUN
778
HEMODiYALlz UZMAN
T ABırLıCi SERTIFiKASı
UZMANTABir
UYGUN
667
T ABjrLIGl
SERTIFlKASI
KAYA
03.11.2010
HALIL ıBRAHiM RAHAT
109
rERiTON
HEMŞIRElıCı
DIY ALlzl
SERTiFIKASı
18.01.2005
DÖNAY AYDIN
HEMŞIRE
152
PERiTON DIY ALlzl
HEMŞiRELjG1 SERTiFiKASı
18.04.2006
SEVDA ARSLAN
HEMŞIRE
UYGUN
ı55
PERiTON DiY ALizl
HEMşıRELICi SERTIFIKASı
04.05.2006
Duau
HEMŞIRE
UYGUN
163
rERlTON DIY ALIzi
HEMŞIRELiCi SERTiFIKASı
17.04.2006
iLKNUR TAŞKıRAN
HEMŞiRE
UYGUN
167
PERiTON D1YALizi
HEMŞiRELiGi SERTIFIKASı
06.10.2006
DÖNEGUÇ
HEMŞIRE
UYGUN
170
rERITO}! DiY ALizi
HEMŞiREllGi SERTiFiKASı
18.01.2007
FATMA ÇELEBI
HEMŞiRE
UYGUN
181
rERiTON alY ALizi
HEMŞIRELiCI SERTiFiKASı
28.02.2007
SEViM KÖŞE
HEMŞIRE
UYGUN
ÖZDEMIR
OLDUGUNDAN
UYGUN
UYGUN
GÜDER
OLDUGUNDAN
SINA VA GiRMESi GEREKMiYOR.
UZMANTABlp
ERYILMAZ
YAPILAN SıNAVDA BAşARıLı
sıNA VA GiRMESi GEREKMiYOR.
SINAV HAKKı BULUNMAMAKTADıR.
SAGUK BAKANllGI
Sotlık HLzmeUeriGenel MiidiirlLigLi
Organ doku Nakli ve Diyaliz Hızm"'le,i Dair. Başkanııgı
,vTZ
{/~
,
.
.
JF
PERiTON oiY ALlzl
HEMŞlRELiGi S'ERTiFiKASI
2R,02,2007
ELiF YILMAZ .
HEMŞIRE
,UYGUN
LO'
PERİTO:-.ı OiY ALlzI
HEMŞiRELlCi SERTiFIKASı
29,04,2007
06NSEL
HEMŞIRE
UYGUN
224
PERiTON DIY ALlzI
HEMŞIRELlCi SERTIFIKASı
29,04,2007
HANiFE ŞENGüN
HEMŞIRE
UYGUN
237
PERiTON OIY ALlzl
HEMŞIRELlOI SERTIFIKASı
29,04,2007
SONGÜL KARAKURT
HEMŞIRE
UYGUN
242
PERiTON DIY ALlZİ
HEMŞiRELiel SERTIFIKASı
29,04,2007
ZERRIN TURAN
HEMŞiRE
UYGUN
262
PERiTON DIYALiZİ
HEMŞiREllGi SERTIFIKASı
31.07,2007
EZGI EROOGOU
KATlçELlK
HEMŞiRE
UYGUN
2R1
PERiTON DIYALiZİ
HEMŞiRElidi
SERTIFIKASı
25,10,2007
ŞAZIYEÖTNü
HEMŞiRE
UYGUN
288
PERITON OiY ALizİ
HEMşiRELıel
SERTİFlKASI
03,12,2007
ÇIGOEM İREN (CiNPER)
HEMŞIRE
UYGUN
290
PERITON OiY ALizİ
HEMŞlRELlGI SERTiFiKASı
14 OL 200R
FERA Y GÜVENÇ KEÇIYOKUŞU
HEMŞiRE
UYGUN
297
PERITON DiYALiZI
HEMŞiRELiGi SERTIFiKASı
IR,01.200R
HUSNIYE FERAH
HEMŞIRE
UYGUN
299
PERITON OIY ALlzI
HEMŞiREllGI SERTIFIKASı
04.01.200R
FATMA ŞEN
HEMŞIRE
UYGUN
303
PERITON OIY ALlzi
HEMŞIRELlOI SERTiFİKAsı
26.02.200R
FIGEN ARSLAN GÜL
HEMŞIRE
UYGUN
307
PERlTO:-I OİY ALizi
HEMŞIRELİCİ SERTİFİKAsı
07.04.200R
SEMRA TÜM
HEMŞIRE
UYGUN
309
PERiTON DiY ALizi
HEMŞIRELİOI SERTİFlKASI
17.04.2008
HANIFE NAVGASIN
HEMŞIRE
UYGUN
310
PERITON DiYALiZi
HEMŞiRELİCı SERTIFIKASı
17.04200R
FiLIZ YILMAZ KOÇ
HEMŞIRE
UYGUN
314
PERITON OİY ALizi
HEMŞIRELlGI SERTIFIKAsı
15,04200R
SEVILA YAYDıN
HEMŞiRE
UYGUN
Jl5
PERITON oiY ALİzi
HEMŞlRELiGi SERTIFiKASı
LO 04 200R
ESIN PEKTAŞ
HEMŞiRE
UYGUN
319
PERiTON oiY ALlıl
HEMŞlRELiGİ SERTiFiKASı
2R 07 200R
SERAP ALSANCAK
HEMŞIRE
UYGUN
331
PERiTON oly ALIZI
HEMŞIRELlGI SERTiFiKASı
23,01.2009
AYŞEOAMAR
HEMŞIRE
SıNAVA GIRECEdi
342
PERITON nlY ALİZI
HEMŞIRELIdi SERTIFIKASı
23,01.2009
GURBET KAYA
HEMŞIRE
SINA VA GlRECECI TARIH OAHA SONRA DUYURULACAKTıR
155
PERITON olY ALİZI
HEMŞiRELlöl SERTIFIKASı
08,10,2007
EVIN GÜLçIN GAZIoCıU
HEMŞIRE
UYGUN
415
PERITON oly AliZİ
HEMŞiRELıCı SERTIFIKASı
02,03,2007
RUKIYE KASAP
HEMŞIRE
UYGUN
ACAR KüÇüKYILMAZ
Le
SAı:';UK
Sağlık HLzmetle"
Organ
dobı
BAKANUı:';1
Genel
Müdürlüğü
Nakli ve Dı},,1ız Hızmetlerı
Daire B.şbnhg,
TARIH DAHA SONRA DUYURULACAKTıR
Download

İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız