HIGH PERFORMANCE AND RELIABILITY
Made in EU
Montážní a instalační návod
Pro panely GS POWER
Tento návod je určen pro všechny obchodníky a instalační firmy, které se zabývají plánováním, instalací a uváděním do provozu fotovoltaických systémů
z polykrystalických nebo monkrystalických solárních modulů GS Power. Jeho úkolem je poskytnout
cenné rady, které vám zajistí, že instalovaný solární
systém bude po celou dobu své životnosti dosahovat optimálních výnosů. Solární moduly GS Power
jsou vyráběny v Evropské unii a patří k nejkvalitnějším solárním modulům na trhu. Vyznačují se velmi
kvalitním zpracováním. Panely GS Power mohou
být instalovány jen patřičně kvalifikovanými odbornými firmami. Při instalaci fotovoltaického systému dodržujte prosím příslušné normy a předpisy,
jako jsou například normy DIN, ČSN, VDE a podmínky stanovené příslušným distributorem elektrické energie a veškeré bezpečnostní předpisy.
Nedodržování těcho ustanovení a norem může vést
k vážným úrazům a vzniku materiálových škod. Základem pokynů v tomto montážním a instalačním
návodu jsou zákony a normy platné na území ČR.
Dále uváděné postupy jsou doporučením, které má
pomáhat při bezproblémové a technicky správné
instalaci modulů GS Power. U individuálních a specifických modifikací solárního systému postupujte
vždy v souladu s odbornými postupy tak, aby byly
dodrženy podmínky odpovídající příslušné střeše.
POZOR:
Tento montážní návod pečlivě uschovejte!
1) Rizika a bezpečnostní pokyny
POZOR:
Elektrický proud – nebezpečí úrazu!
Solární panely vyrábí proud, jakmile jsou vystaveny světlu.
Elektrické napětí 30 a více Voltů představuje při dotyku vážné nebezpečí. Každé sériové nebo paralelní zapojení panelů
zvyšuje příslušné napětí, resp. sílu proudu. U sériového zapojení více jak dvou solárních modulů mohou vzniknout nebezpečná napětí: pozor, vysoké napětí!
Díky plně izolovaným propojovacím kontaktům je sice přímý
dotyk vyloučen, přesto dávejte při manipulaci se solárními
panely pozor na to, že:
>
Nedotýkejte se kontaktů žádnými elektricky vodivými předměty!
>
Nepropojujte solární moduly a kabely s pomocí mokrých konektorů!
>
Manipulaci s vodiči věnujte maximální pozornost!
>
V měniči napětí mohou i ve vypnutém stavu vznikat
velmi vysoká napětí!
>
Všechny manipulace s měničem a kabely vyžadují
maximální opatrnost!
Moduly GS Power jsou určeny pro provoz podle třídy A. Nebezpečná napětí (IEC 61730: více než 50 V DC; EN61730:
více než 120 V DC), systém má vysoký a tím nebezpečný
výkon (více než 240W) pozor zejména tam, kde je k zařízení možný volný přístup. Moduly, které splňují bezpečnostní
předpisy norem EN IEC 61730-1 a 61730-2 a jsou v této třídě
klasifikovány, odpovídají požadavkům bezpečnostní třídy II.
Obsah
1) Možná rizika a bezpečnostní pokyny
2) Všeobecné pokyny pro solární systém
3)Dodávka a manipulace s moduly
4) Pokyny pro moduly
5)Návod k instalaci
POZOR:
Elektrický oblouk – nebezpečí úrazu!
Při rozpojení spojeného stringu, tj. řady panelů (např. při
odpojení stejnosměrného vedení od měniče pod napětím)
se může vytvořit životu nebezpečný elektrický oblouk:
>
Nikdy neodpojujte solární generátor (moduly)
od měniče, dokud je tento spojen s elektrickou sítí!
Montážní a instalační návod
2) Všeobecné pokyny pro solární systém
3) Dodávka a manipulace s moduly
Údaje o výkonu
Výkon našich solárních modulů zjistíte z produktového listu
příslušné výrobní série modulů.
Bezprostředně po dodání zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky. Eventuální poškození poznamenejte do přepravních dokumentů a okamžitě písemně nahlašte firmě
GS Energy Europe Distribution s.r.o. Obvykle je vždy 18 modulů baleno naležato v papírovém boxu na jednocestné paletě. Manipulace s moduly vyžaduje maximální opatrnost.
Proto postupujte opatrně při vybalování, přenášení a dočasném skladování. Moduly ponechejte až do jejich užití v originálním balení. Palety nestohujte. Při vybalování postupujte
v následujících třech krocích. (obr. 1)!
Orientace
Solární modul by měl být pokud možno orientován na jih.
Tato orientace umožňuje nejlepší výkon panelu. Alternativně může solární modul rovněž sledovat dráhu slunce. Sklon
modulu by měl dosahovat minimálně 15°. Pro střední Evropu je optimální sklon 30°.
Umístění
Místo instalace solárního systému by mělo být pokud možno bez jakéhokoliv stínění (domy, stromy, větve, listy, kabely, antény, komíny, atd.), protože stínění významnou měrou
omezuje výkon modulů. I částečná zastínění vedou k nižším
výnosům. Nestíněný module je takový, který je celoročně
a na celé své ploše bez stínění, a to i v kalendářním období,
kdy není slunčný svit po celý den optimální.
Ochlazování modulů
Výkon solárních modulů (všech výrobců) klesá při jejich zahřívání. Ochlazování zadní strany modulů výrazně snižuje
jejich zahřívání a tím snižování výkonu. Toto platí zejména
pro naše moduly Black Edition, které mají černou zadní fólii
a černý rám. Proto dbejte při montáži na dostatečný odstup
modulů od plochy střechy, aby bylo dosaženo dostatečného
proudění vzduchu a tím ochlazování modulů.
Zimní období
Při montáži modulů je bezpodmínečně nutno dbát na to, aby
nebyly zakryty odvodňovací otvory v rozích na zadní straně
rámu a předešlo se tak případným škodám při zmrznutí
kondenzátu. Solární systém by měl být vždy montován tak,
aby na něm nezůstával ležet sníh. Moduly GS Power jsou
certifikovány na zatížení (např. sněhem) až 5 400 PA.
Čištění / údržba
Při dostatečném sklonu modulů (>15°) není obecně čištění modulů nutné (samočištění modulů např. deštěm). Při
silném znečištění doporučujeme chladné moduly (např.
v raních hodinách) očistit s pomocí teplé vody a šetrného
čistícího přístroje.
POZOR:
Při číštění a údržbě dbejte prosím na to, aby
nebylo přerušeno nebo poškozeno uzemnění!
1
2
3
Obr. 1: Balení modulů
Zacházení s moduly
Moduly uchopte vždy oběma rukama. Přípojné boxy v žádném případě nepoužívejte jako držadlo. Moduly pokládejte
na zem velmi opatrně, nestavte je na jejich rohy, npokládejte je na sebe. Zabraňte jejich prohýbání. Na moduly nepokládejte žádné předměty, nestoupejte na ně, zabraňte jejich
eventuálnímu pádu. Modulů se nedotýkejte ostrými předměty. Všechny elektrické kontakty udržujte čisté a suché. Doporučujeme mít u dokumentace k solárnímu zařízení uložena
sériová čísla jednotlivých modulů. Pro eventuální skladování
před instalací by měl být zvolen pouze suchý, větraný prostor.
4) Pokyny k modulům
Velmi důležité: Solární moduly instalujte bez napětí.
>
Odvodňovací otvory modulů musí být vždy volné.
Neponořovat do tekutin. Solární modul není odolný
proti mořské vodě (doporučená vzdálenost od moře
je 2 000 m).
>
Modul nesmí být vystaven chemické zátěži (např.
emisím výrobních závodů, zemědělských podniků,
apod.).
>
Nepoužívat při manipulaci s moduly optické čočky
a zrcadla (nebezpečí přehřátí).
>
Zabraňte poškození modulů tvrdými kovovými nebo
diamantovými předměty.
>
Solární moduly chraňte před přepětím, např. výkyvy
napětí nabíječek baterií, generátorů apod., v případě
pochybností se obraťte na odborné firmy.
>
Budou-li solární moduly napojeny na záložní baterie,
postupujte podle bezpečnostních pokynů výrobců
baterií. Za běžných podmínek může solární modul
dodávat vyšší proud a/nebo vyšší napětí než je udáno
za standardních testovacích podmínek. Pro určení
hodnot napětí jednotlivých panelů, napětí na vodičích, velikosti hodnot jištění a měření řídících jednotek, které jsou napojeny na výstup solárních modulů,
měly by být hodnoty Isc a Uos vynásobeny koeficientem 1,25. Nejvyšší naměřená hodnota pro ochranu
proti nadproudu (odolnost proti zpětnému proudu)
by měla být 15A.
5) Návod k instalaci
Montáž modulů
Moduly GS Power jsou díky své vysoké pevnosti, zejména
u rámu, vhodné jak pro montáž modulů na výšku tak i na ležato. Moduly by přitom měly být vždy upevňovány na podélné straně. Vezměte prosím na vědomí, že u střešní krytiny tvořené vlnitým eternitem nebo trapézovým plechem
s vaznicemi může být nezbytné vytvořit křížovou konstrukci
nosníků.
POZOR: Někdy je nezbytné nechat prověřit
statiku objektu!
Dbejte na dodržování maximálního mechanického zatížení, zvláště je nutné brát v úvahu místní zátěžové podmínky
např. větrem a sněhem (DIN 1055-4/5). Berte prosím na vědomí, že se modul může při vysokém zatížení prohýbat.
Nepoužívejte žádný materiál, který by mohl modul poškodit
svými hroty, ostrými hranami a nerovným povrchem. Možné
zatížení modulů sněhem, vyjádřené v kN/m2 zjistíte z aktuální zóny sněhového zatížení dané oblasti (ČHMÚ), umístění
objektu a nadmořské výšky dané lokality. Možné zatížení
větrem pro projektované místo instalace určíte z mapy větrných zón a zároveň z celkové situace projektovaného místa.
U budov až do výšky 25 m může být větrné zatížení stanoveno v tzv. zjednodušeném řízení. V závislosti na výšce budovy
je větrná zátěž udávána jako jako tlak q v kN/m2. Na jednu
řadu modulů jsou vždy zapotřebí dva příčné profily. Příčné
profily musí probíhat vždy v horní, resp. dolní třetině modulu (15 až 40 cm od kraje modulu). Dejte pozor na pozici
přípojného boxu (obr. 2)!
První střešní hák je upevňován na první krokev, viděno
od konce příčného profilu, resp. okraje modulu. Příčné profily smí přesahovat max. 40 cm vlevo nebo vpravo
od plochy panelů. Další střešní háky jsou následně uchyceny na každé druhé krokvi. Na okrajích plochy panelů doporučujeme uchytit střešní háky na prvních dvou krokvích.
Maximální rozestup uchycení činí 1,60 m. Při zvýšené sněhové nebo větrné zátěži uchycujeme střešní háky na každé
krokvi. Každý střešní hák musí být připevněn vždy dvěma
vruty s matkou nebo nerezovými vruty s křížovou hlavou
(u vrutů s matkou předvrtat). Vruty musí být zapuštěny
min. 70 mm do dřeva. Naolejováním závitu vrutů zabráníme ulomení vrutu při dotahování. Mezi zahnutím střešního
háku a spodní střešní taškou musí zůstat prostor cca 3 mm.
U nerovných krokví apod. mohou být střešní háky podloženy podložkami. Pro zajištění pevného uložení střešní tašky
musí být tyto, podle typu a profilu, v oblasti ohybu střešního háku vyříznuty. U výrazně nerovných střech mohou
být užity různé typy střešních háků. Po upevnění střešních
tašek přišroubujeme na střešní háky příčné profily. Profily
delší než 5 m se spojují navzájem profilovými spojkami.
Aby se kompenzovalo podélné roztahování hliníkových
profilů, neměla by maximální délka profilů přesahovat
13 m. U delších řad modulů by neměly být po 12 až 18
modulech příčné profily navzájem sešroubovány. Přitom
by měla zůstat mezi profily vzdálenost cca 5–10 cm. První
příčný profil musí být vždy přesně orientován. Další příčné
profily se připevňují paralelně s prvním. Stranová orientace příčných profilů musí být přesná (eventuálně ověřit
s pomocí provázku) – vzdálenosti od okraje střechy by
měly být stejné. Jednotlivé moduly se pokládají na příčné
profily a pevně přitáhnou upevňovacími spojkami (středová spojka mezi moduly, koncová spojka na koncích). Spojky
moudů jsou šroubovány s pomocí imbusových šroubů M8
a matky M8 v drážce profilu. Každý profil musí být k příčným profilům připevněn na čtyřech bodech. Po vyrovnání
a zafixování prvních modulů jsou pokládány postupně další
moduly a přepevňovány s pomocí modulových spojek. Pečlivé vyrovnání prvních modulů je velmi důležité zejména
proto, že díky spojkám je montážní rozestup dalších modulů pevně dán! Moduly jsou dále s pomocí kabelů s montovanými kontakty spojovány do stringů. Doporučujeme,
aby byly při vyšším počtu stringů moduly roztříděny podle
proudů nebo výkonu, aby tak byl zajištěn maximální výnos
systému, protože vždy ten nejslabší modul určuje výkon
celého stringu. Na každý string jsou zapotřebí dva kabely.
Tady doporučujeme používat pouze speciální solární kabel, odpovídající normě IEC 60228, třídy 5. Nejmenší průměr by měl být 4 mm2. Kabely + a – nesmí být zaměněny.
POZOR: Dbejte na správné spojení zástrčky
a zásuvky kontaktů!
Obr. 2: LS200
Stringy (+ a – kabely) jsou svedeny k měniči napětí a připojeny na DC-vstupy měniče. Konektory modulů jsou ozna-
Montážní a instalační návod
čeny. Kabel s + kontaktem na modulech musí být připojen
pouze na + vstup měniče. Obdobně postupujeme u – strany
kabelů. Kabely mohou být uloženy do kabelové drážky příčných profilů. Přitom je zapotřebí dát pozor na to, že např.
u nerovných střech nesmí zůstat v drážce žádná voda. V takovém případě je nutno vyvrtat do drážky odvodňovací otvor.
Pro připojení solárního kabelu k modulu, resp. měniči, smí
být použity jen certifikované konektory, jako např. Huber &
Suhner, MC nebo Tyco. Konektory jsou připevňovány (krimpovány) s pomocí speciálních kleští nebo spojovány s moduly a měniči s pomocí adapterů. Adaptérová souprava se
připojuje na odizolované konce kabelů – cca 6 mm. Pevného spojení se poté dosáhne s pomocí horkovzdušné pistole
nebo plamene. S pomocí altimetru/voltmetru prověříme
poté polaritu a napětí jednotlivých stringů. Připojení k měniči napětí provádíme podle pokynů výrobce.
GS Power POLY
GS Power Mono
Max. napětí systému 1 000 VDC
Výkon panelu
Počet
Výkon panelu
Počet
220 W
27
245 W
26
225 W
27
250 W
26
230 W
27
255 W
26
235 W
26
260 W
25
240 W
26
265 W
25
245 W
26
270 W
25
250 W
26
—
—
Obr. 3: Počet modulů při sériovém zapojení
POZOR: I při malém osvitu již vzniká vysoké
stejnosměrné napětí. Nikdy se nedotýkejte
neizolovaných + a – vodičů v provozu!
Maximální povolený počet modulů zapojený v sérii do jednoho stringu: obr. 3.
POZOR: Podle výkonu a měniče je možno vytvářet
různé délky stringů!
Paralelní zapojení modulů
Při propojování našich solárních modulů je nutno dbát na to,
že při paralelním zapojení více jak 2 stringů musí být použito jištění stringů (15A). Maximální jištění je udáno na 15A,
ale jsou-li propojeny paralelně více než 2 stringy, může dojít
v případě poruchy k překročení této hodnoty.
Montážní tipy
Při montáži modulů mohou být středové spojky použity
jako vymezení vzdálenosti mezi řadami modulů. Mezi jednotlivými řadami modulů je doporučena vzdálenost, aby se
zabránilo eventuálnímu vzájemnému kontaktu panelů a vyrovnaly se výškové a jiné nerovnosti, cca 2 cm. Z optických
a desénových důvodů doporučujeme při montáži naší Black
Edition (modulová série s černě eloxovaným rámem a černou fólií) použít černé spojky.
Pokládání vodičů
Abychom zabránili vytváření smyček kabelů, měly by být
stringy (+ a –) pokládány společně. K tomu může být použita
kabelová drážka v příčném profilu. Průchod střechou by měl
být pokud možno proveden pouze na jednom místě.
Elektrická Instalace
Napojení měniče napětí na veřejnou síť musí být bezpodmínečně provedeno pouze oprávněnou odbornou firmou.
Zemnění
Za odborné provedení uzemnění rámů modulů je zodpovědná instalující firma a musí být provedeno na rám modulů.
Je-li na budově instalována vnější ochrana proti bleskům
nebo je-li plánována její instalace, musí být solární systém
do tohoto konceptu ochrany proti přímému úderu blesku
zakomponován. Při použití měničů napětí bez trafa musí
být pro ochranu osob měnič uzemněn. Uzemnění musí být
označeno na rámu modulu. Pro uzemnění je předepsán
šroub M4. Připevnění musí být provedeno s pérovou nebo
zubovou podložkou, aby se zajistilo bezpečné propojení eloxovaného povrchu. Přitom je nutno brát v úvahu specifické
normy jednotlivých zemí.
Ochrana před ohněm
Instalace zařízení na střeše může ovlivňovat ochranu budovy před ohněm; neodborná instalace může vést v případě vzniku ohně k ohrožení. U střešních instalací musí být
moduly GS Power umístěny nad ohni odolným povrchem.
Moduly patří mezi „ne nevýbušné zdroje“. Proto nesmí být
instalovány v blízkosti lehce zápalných plynů a par (např.
čerpacích stanic, zásobníků plynů, zařízení na stříkání barev, atd.) Moduly nesmí být rovněž instalovány poblíž otevřeného ohně a lehce vznětlivých materiálů.
Práce na střeše
Dbejte veškerých pokynů pro bezpečnost práce. Neprovádějte instalační a montážní práce na střeše za silného větru a deště. Zajistěte sebe a ostatní pracovníky proti pádu.
Zabraňte možnému pádu různých předmětů, zajistěte pracovní prostor tak, aby do něj neměly přístup žádné osoby
a nemohlo tak dojít k jejich zranění.
GS Energy Europe Distribution s.r.o.
K Březince 227, 18200 Praha 8-Březiněves, Česká republika, T: +420 283 101 360–1, E: [email protected], www.gsenergy.eu
Download

MOntážní a instalační NáVoD - GS Energy Europe Distribution