Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85
Vyšší odborná škola
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE
název práce
(neuvádí se na deskách)
Plzeň květen 2013
Jméno a příjmení autora
Formální úprava absolventské práce
Řazení úvodních listů absolventské práce
1.
Titulní list
- viz strana 1 tohoto textu, včetně názvu práce.
Prohlášení autora
- je umístěno v dolní části stránky:
“Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval(a) samostatně
a použil(a) jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu
použité literatury a zdrojů informací.”
V Plzni dne ........................
................................
(měsíc uveďte slovy) (např. 15. května 2013)
podpis
Zadání absolventské práce
zadání práce (originál zadání s kulatým razítkem školy)
Anotace absolventské práce
česky
Anotace absolventské práce
německy (anglicky) dle jazyka, který je předmětem absolutoria
Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové poznatky
a hlavní závěry. Je stručná (obvykle nepřesahuje 200 slov) a obsahuje pouze
běžné výrazy. Neměla by obsahovat matematické výrazy a odkazy na literaturu.
Obsah práce
Musí být úplný, včetně příloh, u názvů kapitol a podkapitol musí být uvedena
čísla stránek.
Členění:
 seznam použitých značek a symbolů
 text práce vhodně rozdělený na jednotlivé kapitoly
 poznámky a odkazy (pokud nejsou uvedeny pod čarou na příslušné straně
textu)
 seznam použité literatury a zdrojů informací
 seznam tabulek, grafů, příloh apod.
 seznam použitých odborných výrazů
Autor řeší téma dle zadaných bodů.
Úprava textu
2.
Úprava práce se řídí ČSN 01 6910 “Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými
editory” (srpen 2007). Podrobnosti na G:\Administrativa\Norma\AAASTART.HTML. Práce musí být
dobře čitelná, bez překlepů, psaná po jedné straně bílého hladkého papíru formátu A4 a text je oboustranně
zarovnán. Píše se v normalizované úpravě přizpůsobené pro písemné texty zpracované textovým editorem,
tedy 30 - 35 řádků na stránku, 60 – 65 úhozů na řádek, včetně mezer (řádkování 1,5 a velikost písma 12).
Minimální rozsah absolventské práce je 30 stránek vlastního textu (počítáno bez úvodních listů, poznámek,
seznamů, příloh apod.). Listy čistopisu se číslují v patě stránky vpravo.

Přední strana desek (nezapočítává se do číslování stran)

Titulní list (nezapočítává se do číslování stran)

Zadání (nezapočítává se do číslování stran)

Prohlášení o samostatném zpracování práce (nezapočítává se do číslování stran)

Anotace (započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí)

Obsah (započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí)

Úvod (začíná se číslovat)
Formální stránka zpracování absolventské práce
2
Číslování kapitol
3.

části textu se označují údaji složenými z arabských číslic, které se člení tečkami; uvnitř
údaje se za tečkou mezera nedělá;

číslování na každém stupni začíná jedničkou; čísla se vyslovují jako číslovky základní
(např. deset tři jedna); na konci číselného výrazu se tečka nepíše;

mezi číslem a textem se dělají nejméně dvě mezery;

text se v přehledu nebo obsahu píše od jednotné svislice se zřetelem k nejdelšímu
číselnému označení.
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.10
2
10
Úvod
Psací stroje
Rozdělení
Podle pohonu
Ruční
Elektrické
Podle účelu použití
Kancelářské
Přenosné
Speciální
...
Slepecké
Rozmnožovací stroje
...
Diktafony
Pro okraje stránek se dodržují jednotné vzdálenosti:
od horního okraje
od levého okraje
od pravého okraje
od dolního okraje
25 mm,
35 mm,
20 mm,
25 mm.
Odstavce se oddělují volným řádkem.
Podrobnější informace jsou obsaženy v ČSN 01 6910, viz Členění textů a označování jejich částí.
Jazyková stránka absolventské práce musí odpovídat současné jazykové normě, tedy aktuálnímu vydání
Pravidel českého pravopisu. Hrubé pravopisné, gramatické či stylistické chyby sníží úroveň práce bez
ohledu na její věcný obsah a mohou být důvodem k vrácení práce a jejímu přepracování.
4.
Seznam použitých značek a symbolů
Tvoří první část textu po úvodních listech. Nepovažuje se za kapitolu, proto se neoznačuje arabskou
číslicí, do obsahu se však uvádí. Značky a symboly v seznamu je třeba řadit abecedně. Velká a malá
písmena mají stejnou řadící platnost; v případě výskytu obou typů písmene, má přednost při řazení malé
písmeno před velkým. Vzhled seznamu je obvykle následující:
Značka nebo symbol
5.
[jednotka v soustavě SI]
název fyzikální veličiny nebo vysvětlení významu
Poznámky a bibliografické odkazy
Postupujte dle následujícího metodického materiálu: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem
ISO 690 a ISO 690-2
Etiku odborné práce je nutno dodržovat, a proto je třeba důsledně uvádět odkazy na použitou
literaturu a další zdroje informací.
Formální stránka zpracování absolventské práce
3
6.
Číslování vztahů
Vztahy (případně vzorce) budou očíslovány (arabská číslice v kulatých závorkách) na pravém okraji
stránky.
Příklad:
Jsou-li funkce f1(x), f2(x),...,fn(x)
(1)
integrovatelné v intervalu I a jsou-li k1, k2,...,kn libovolné konstanty,
je také funkce
(2)
f (x ) 
n
k
i
fi ( x )
i 1
integrovatelná v intervalu I.
7.
Odkazy na obrázky, tabulky a rovnice
Odkazy na obrázky, tabulky a rovnice jsou v textu uvedeny zkratkou daného útvaru a jeho pořadovým
číslem (obr. 4, tab. 7, rov. (2))
8.
Seznam použité literatury a zdrojů informací
Úplný, průběžně očíslovaný (pořadová čísla v hranatých závorkách) seznam použité literatury a zdrojů
informací je zařazen na konci práce Je rozdělen na dvě části, na seznam použitých literárních publikací
(knihy, časopisy, sborníky, …) a jiné zdroje informací (internet, počítačová média CD, …).
V první části (Seznam použité literatury) jsou uváděny citace dle normy ČSN ISO 6900 (01 0197).
Soubor údajů, které jsou v citaci uvedeny je následující: primární odpovědnost, název, podřízená
odpovědnost, vydání, nakladatelské údaje (místo, nakladatel), rok, rozsah, edice, poznámky a u novějších
publikací také standardní číslo. Starší publikace toto číslo nemají. Údaje tištěné kurzívou nemusejí být
uvedeny.
Grafická úprava bibliografické citace:
- příjmení autora (autorů) se píše hůlkových písmem (verzálkami) bez titulů;
- křestní jméno lze zkrátit, nemůže-li dojít k záměně autorů;
- je-li autorů díla více, píší se mezi nimi čárky, před posledním z nich “a”;
- zpravidla se uvádějí 2 - 3 autoři, další lze vynechat;
- za posledním uváděným jménem se napíše “et.al.” nebo “aj.”;
- mezi autorem a názvem díla se dělá tečka (místo dřívější dvojtečky);
- název díla se píše kurzívou (na PC je to snadné, na PS pouze máme-li k dispozici zvláštní kotouč);
- podnázev se uvádí, je-li to nutné pro identifikaci díla;
- překlad cizojazyčného názvu se uvádí v hranatých závorkách;
- mezi místem vydání a nakladatelem je dvojtečka, mezi nakladatelem a rokem vydání je čárka.
Příklad:
KULDOVÁ, Olga, FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti.
3. uprav. vyd. Praha: Fortuna, 1998.197 s. ISBN 89-7168-599-2
DÄNIKEN, E. von, Prorok minulosti. Přel. R. Řežábek. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. 200 s. Fakta a
svědectví. Sv. 119. Přel. z: Prophet der Vergangenheit. ISBN 80-206-0434-0
Bibliografická citace článku v časopise:
- příjmení, osobní jméno autora (autorů);
- název článku.
- název časopisu,
- ročník (svazek),
- rok vydání,
Formální stránka zpracování absolventské práce
4
- číslo,
- stránky
Např.: [2] LOUGUÉT, F.; SCSI. PC WORLD, 3, 1995, č. 1, s. 88 - 92
- příjmení, osobní jméno autora (autorů);
- název stati,
- název sborníku za slovem “In.”:
- ročník (svazek),
- místo vydání,
- nakladatel,
- rok vydání,
- stránky
Např.: [3] NGUYEN DINH BANG, KLIKORKA, J.: Technologie CMOS IV.
In.: Sb. věd. pr. FEL ČVUT Praha, 5, ČVUT Praha, 1995, s.14 - 19
V druhé části (Další zdroje informací) je uveden přesný zdroj informací (přesná internetovská adresa,
název média s určením cesty a názvu souboru, …).
Např.: [4] http://vorvan.sh.cvut.cz/salamander/cesky
Citace stati ve sborníku:
Užitečný odkaz: www.citace.com
9.
Tabulky, grafy a obrázky
Pokud jsou tabulky, grafy a obrázky menší než půl stránky, mohou být zařazeny do textu, pokud jsou větší,
jsou zařazeny do příloh. V příloze musí mít vždy uvedený název a být očíslovány. Za číslem obrázku,
tabulky a grafu se nepíše tečka.
10.
Seznam použitých odborných výrazů
Poslední část absolventské práce. Zde jsou uvedeny významné odborné termíny s vysvětlením, s odkazem
na číslo stránky.
11.
Vazba
Výtisky jsou svázány v tmavých polotuhých deskách (nikoliv kroužková vazba) se zlaceným textem
totožným s textem titulního listu.
V případě potřeby vložení přílohy do absolventské práce (CD nosič, výkres, …) je uvnitř zadní části desek
vytvořena kapsa a příloha do ní vložena (je-li součástí zadání práce vytvoření programu, je zdrojový
program přílohou absolventské práce).
Aktualizováno březen 2013
Formální stránka zpracování absolventské práce
5
Download

absolventská práce - Vyšší odborná škola a střední průmyslová