ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – DNE 26. ŘÍJNA 2011
Přítomni:
P. Bohuslav Stařík, Petra Bělohlávková, Josef Koutný, Bedřich Novák, Josef Poživil,
Anna Poživilová, Petr Vančura
Nepřítomni: Milena Ramaislová (omluvena), Jan Špaček
•
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA (mše sv.) je naplánována na 24. 12. ve 24.00 hodin. Je nutno zajistit důstojný průběh bohoslužby. Z tohoto důvodu bude sestavena cca 8–10členná skupina dobrovolníků z řad farníků, kteří by zamezovali (příp. s pomocí městské policie) případným projevům nevhodného chování některých návštěvníků kostela. Z debaty na téma hudební doprovod
(Rybova Česká mše vánoční versus koledy, následně pak koledy v úpravě pro pěvecký sbor versus koledy zpívané lidem) zvítězil hlasováním návrh, aby letošní půlnoční bohoslužba byla doprovázena zpěvem koled s účastí lidu. Rybova mše bude (na základě zájmu) případně provedena
koncertně, a to 25. 12. od 17.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.
Další bohoslužby Slavnosti Narození Páně: 24. 12 v 16.00 hod., 25. 12. v 9.00 a v 18.00 hod.
•
SCHŮZKA S VARHANÁŘEM p. Fischerem a diecézním organologem prof. Uhlířem, na níž
bude řešena další etapa opravy varhan, je naplánována na začátek listopadu 2011.
•
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – organizačně zajistí B. Novák nebo A. Poživilová.
•
Návrh na NÁKUP DVOU BEZDRÁTOVÝCH MIKROFONŮ, z nichž jeden bude umístěn
na kůru kostela sv. Petra a Pavla. Návrh přijat.
•
Naplánována SCHŮZKA LEKTORŮ, při níž by bylo z řad zájemců vybráno cca 10 dvojic pro
pravidelnou měsíční službu lektorů při nedělních mších sv. (rozpis služeb podobně jako
v případě žalmistů a varhaníků). Návrh přijat.
•
FUNKCE KOSTELNÍKA kostela sv. Petra a Pavla prozatím nebude na přání administrátora
obsazena. Současné rozdělení jednotlivých prací spojených s péčí o kostel a průběh bohoslužeb
se jeví jako vyhovující. Stanovisko přijato.
•
VZDĚLÁVÁNÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ v jejich službě u oltáře nebude probíhat prostřednictvím ministrantských schůzek, ale prostřednictvím jejich aktivní ministrantské služby
během mše sv. za pomoci ministrantů starších nebo zkušenějších. Stanovisko přijato.
•
Návrh, aby byl při PÁTEČNÍCH ADORACÍCH dán větší prostor pro tiché uctívání Nejsvětější svátosti oltářní. Návrh přijat.
•
Opětovný návrh, aby byla NEDĚLNÍ MŠE SV. cca 1x za dva měsíce DOPROVÁZENA
„DĚTSKOU“ KAPELOU. Návrh přijat.
•
Návrh na opětovné umístění SCHRÁNKY PRO NÁMĚTY A DOTAZY URČENÉ
PASTORAČNÍ RADĚ v kostele sv. Petra a Pavla. V této souvislosti připomenutí blížícího se
konce funkčního období současné pastorační rady a případné naplánování nových voleb do pastorační rady. Návrh přijat.
V Čáslavi dne 29. 10. 2011
zapsala: Petra Bělohlávková
Download

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – DNE 26. ŘÍJNA 2011