ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin A d ı :
Puan
Klinikler
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN
GELIŞTIRILMESI
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
15
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Uetişim
Birey/aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
ı ı . HASTA BAKıM VERME BECERISI
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
ı ı ı . TEKNIK UYGULAMA BECERISI
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
ıV. KLINIK SıNAV
TOPLAM PUAN
2
2
2
2
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
2
2
2
1
20
2
2
2
2
2
2
4
2
2
40
5
5
5
10
10
5
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU(İÇHASTALIKLARIH E M Ş İ R E L İ Ğ İ )
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin A d ı :
Puan
Klinikler
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
15
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Iletişim
Birey/aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarakjyerine kaldırma
işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
işlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
2
2
2
2
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
2
2
2
1
20
2
2
2
2
2
2
4
2
2
40
5
5
5
10
10
5
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU(İÇHASTALIKLARIHEMŞİRELİĞİ)
DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
Puan
Klinikler
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
20
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Iletişim
Birey/aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNIK UYGULAMA BECERISI
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
2
2
3
3
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
2
3
3
2
25
3
3
3
3
3
3
3
2
2
30
5
5
5
5
5
5
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK B Ö L Ü M Ü 2. SINIF
KLİNİK U Y G U L A M A DEĞERLENDİRME F O R M U (CERRAHİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:
D E Ğ E R L E N D İ R M E KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL D A V R A N I Ş L A R I N GELİŞTİRİLMESİ
Puan
20
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
2
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Öğrenme ve araştırmaya istekli olma /Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba
gösterme
Mesleki iletişim ilkelerine uyma (Hasta ve ailesi, Hemşire ve diğer sağlık ekibi,Öğretim
üyesi/elemanı ve Grup arkadaşları ile uyumlu ve saygılı iletişim kurma)
Sorumluluk alma ve yerine getirme
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama
2
2
2
4
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın mevcut durumunu tanımlayabilirle (pre-op/post-op)
Hastanın hastalığı, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında kuramsal bilgiye sahip olma
Hastanın gereksinimlerinin farkında olma ve karşılama
Hastanın kullandığı ilaçları bilme ve uygulama
Hastanm laboratuar bulgularını yorumlama
Hastanın verilerini toplama, planlama, problemi belirleme ve amaç geliştirme
Hastayı ameliyata hazırlama ve gerekçelerini açıklama
Hastaya verilen anestezinin etki ve yan etkilerine bilme
Ameliyat sonrası hastayı güvenli bir şekilde klinikteki yatağına alma ve hastanm
ameliyatına uygun pozisyonu verme
Ağrı değerlendirmesi yapma
Ameliyattan gelen hastanın ilaç/sıvı istemini alma
Ameliyattan sonra derin solunum ve öksürme egzersizi yaptırma
Ameliyattan sonra hastanın uygun ambulasyonunu sağlama
Ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonları bilme ve izleme
Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini saptama- giderme/ taburculuk eğitimi yapma
III. TEKNİK U Y G U L A M A BECERİSİ
Yapılan tüm işlemlerde tıbbi/cerrahi aseptik tekniklere uyma
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama
IV Kateter- Branül-Sıvı izlem takibini yapma
Hastada bulunan drenler, kateterler ve mayileri uygun şekilde tespit etme
Pansuman ve kanama kontrolü yapma
Dren/Hemovak izlemi ve değerlendirmesi yapma (miktarı,akışı, rengi)
Nazogastrik tüp takibi yapma (Dekompresyon/Besleme)
Aldığı çıkardığı ve ameliyattan sonra spontan idrar takibi yapma
Post-op izlem kriterlerine uygun bir şekilde yaşam bulguları izleme ve kayıt etme
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
ÖĞRETİM ELEMANININ
Adı Soyadı:
İmzası
:
4
3
1
25
2
4
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
30
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
25
100
KLİNİKLER
ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (PEDİATRİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
Klinikler
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
L PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
20
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Iletişim
Birey/aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNIK UYGULAMA BECERISI
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
2
2
3
3
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
2
3
3
2
25
4
4
3
3
4
3
4
30
5
5
5
5
5
5
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
Puan
Klinikler
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
20
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.IIetişim
Birey/aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
2
2
3
3
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
2
3
3
2
25
3
3
3
3
3
3
3
2
2
30
5
5
5
5
5
5
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK B Ö L Ü M Ü 2. SINIF
KLİNİK U Y G U L A M A DEĞERLENDİRME FORMU (CERRAHİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:
D E Ğ E R L E N D İ R M E KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ
Puan
20
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
2
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Öğrenme ve araştırmaya istekli olma /Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba
gösterme
Mesleki iletişim ilkelerine uyma (Hasta ve ailesi, Hemşire ve diğer sağlık ekibi,Öğretim
üyesi/elemanı ve Grup arkadaşları ile uyumlu ve saygılı iletişim kurma)
Sorumluluk alma ve yerine getirme
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama
2
2
2
4
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın mevcut durumunu tanımlayabilme (pre-op/post-op)
Hastanın hastalığı, tam ve tedavi yöntemleri hakkında kuramsal bilgiye sahip olma
Hastanın gereksinimlerinin farkında olma ve karşılama
Hastanın kullandığı ilaçlan bilme ve uygulama
Hastanın laboratuar bulgularını yorumlama
Hastanın verilerini toplama, planlama, problemi belirleme ve amaç geliştirme
Hastayı ameliyata hazırlama ve gerekçelerini açıklama
Hastaya verilen anestezinin etki ve yan etkilerine bilme
Ameliyat sonrası hastayı güvenli bir şekilde klinikteki yatağına alma ve hastanın
ameliyatına uygun pozisyonu verme
\ ğ r ı değerlendirmesi yapma
\meliyattan gelen hastanın ilaç/sıvı istemini alma
Vmeliyattan sonra derin solunum ve öksürme egzersizi yaptırma
Vmeliyattan sonra hastanın uygun ambulasyonunu sağlama
ımeliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonları bilme ve izleme
[asta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini saptama- giderme/ taburculuk eğitimi yapma
4
3
1
35
3
5
2
4
2
4
2
2
1
1
1
2
2
2
2
I. TEKNİK U Y G U L A M A BECERİSİ
20
apılan tüm işlemlerde tıbbi/cerrahi aseptik tekniklere uyma
lem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
emlerde doğru ilkeleri uygulama
Kateter- Branül-Sıvı izlem takibini yapma
stada bulunan drenler, kateterler ve mayileri uygun şekilde tespit etme
ısuman ve kanama kontrolü yapma
;n/Hemovak izlemi ve değerlendirmesi yapma (miktarı,akışı, rengi)
zogastrik tüp takibi yapma (Dekompresyon/Besleme)
lığı çıkardığı ve ameliyattan sonra spontan idrar takibi yapma
t-op izlem kriterlerine uygun bir şekilde yaşam bulguları izleme ve kayıt etme
;ulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
KLİNİK SINAV
PLAM PUAN
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
25
100
ÖĞRETİM ELEMANININ
Adı Soyadı:
İmzası :
KLİNİKLER
ÖĞRENCİNİN:
İmzası:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SAHA DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim
alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Saha çalışmalarında etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba
gösterme
B.Uetişim
Birey/Aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim
kurma
Bilgileri defter/rapora kaydetme ve sağlık ekibiyle
yasal iletişim sağlama
Eleştirilere karşı tutumu
II. SAHA / KURUM DEĞERLENDİRME
Haftalık plan hazırlama
Haftalık planı öğretim elemanlarıyla paylaşma
Haftalık planı uygulama
Kurum ile ilgili veri toplama
- Sorunları belirleyebilme
- Sorunları öncelik sırasına koyabilme
- Öncelik sırasına göre çözüm yolu üretip
girişimde bulunabilme
- Tarama yapabilme
- Uygun eğitim materyali hazırlama ve eğitim
planı hazırlama
- Eğitim yapabilme
- Kurum sorunlarına yönelik uygun çözüm
önerileri oluşturma
Planın değerlendirilmesi
III. BAKIM PLANI YAPABİLME BECERİSİ
Eko-Genogram
Görüşme Planı
Çevre Tanıtımı
Ele alınan sorunla/tanıyla ilgili yeterli, doğru ve
bütüncül olarak veri toplama
Problemleri Belirleme
Problemleri Öncelik Sırasına Koyma
Verilere uygun baktın planı yapma
20
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
2
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
35
2
2
2
j
3
3
3
Amaç Geliştirme
3
Uygulama
3
Değerlendirme (Çözümlenen yada devam eden
sorunları bakım planına not etme ve gerekli
planlamaları yapma)
Eğitim planını hazırlama ve uygulama
3
Akut sorunlara yönelik uygun, doğru çözüm
önerilerinde bulunma
IV. KLİNİK SINAV
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
4
4
25
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (KADIN DOĞUM)
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Iletişim
Birey/Aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını fızyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
işlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
Puan
KLINIKLER
20
2
2
2
3
3
3
3
2
35
4
4
4
4
4
4
4
4
3
20
2
2
O
z.
5
5
4
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
3. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (PEDİATRİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN
GELIŞTIRILMESI
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Iletişim
Birey/Aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
ıı. HASTA BAKıM VERME BECERISI
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
ııı. TEKNIK UYGULAMA BECERISI
Bakım malzemelerini hazırlama ve kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
ıV. KLINIK SıNAV
TOPLAM PUAN
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
Puan
KLINIKLER
20
2
2
2
3
3
3
3
2
35
5
5
4
4
5
5
7
20
2
3
5
5
5
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası :
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN
GELİŞTİRİLMESİ
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.İletişim
Birey/Aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını fîzyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme
Hastanm laboratuar bulgularını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
işlemlerde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
IV. KLİNİK SINAV
TOPLAM PUAN
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası
Puan
KI.IM KLER
20
2
9
2
3
3
3
3
2
35
4
4
4
4
4
4
4
4
J
20
2
2
2
5
5
4
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (PSİKİYATRİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
No:
Dersin Adı :
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
Puan
ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN
GELIŞTIRILMESI
A. Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
20
Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme
B.Iletişim
Birey/Aileyle iletişim kurma
Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal
iletişim sağlama
II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ
Hastanın tanısını açıklayabilme
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
Hastanın verilerini toplama ve planlama
Problemi belirleme
Amaç geliştirme
Hastaya gerekli bakımı uygulama
Hastaya verilen bakımı değerlendirme
Hasta ve ailesine eğitim yapma
III. TEKNIK UYGULAMA BECERISI
Bakım yöntemini doğru ve eksiksiz seçmek
Uygun ortam sağlama
işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Görüşme ve gözlemde uygun sıralama/ teknikleri kullanma
Bakım yönteminde doğru ilkeleri uygulama
Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme
ıV. KLINIK SıNAV
TOPLAM PUAN
2
2
3
3
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
KLINIKLER
2
3
3
2
35
4
4
4
4
4
4
4
7
20
2
2
2
5
5
4
25
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
Kurumdan kimlerin sağlık hizmeti aldığını
belirleyebilme
Kurumda tutulan sağlık kayıtlarını inceleme
Kurumda yaptığı uygulamaları raporlayabilme
(Kime, ne zaman, niçin, nasıl...)
Kurumda yönetmeliği göz önünde bulundurarak
yapılan hizmetleri değerlendirebilme
IV. BAKIM PLANI YAPABİLME BECERİSİ
2
2
4
4
Eko-Genogram
Görüşme Planı
30
2
2
Çevre Tanıtımı
2
Ele alınan sorunla/tanıyla ilgili yeterli, doğru ve
bütüncül olarak veri toplama
Problemleri Belirleme
3
Problemleri Öncelik Sırasına Koyma
2
Verilere uygun bakım planı yapma
3
Amaç Geliştirme
2
Uygulama
3
Değerlendirme (Çözümlenen yada devam eden
sorunları bakım planına not etme ve gerekli
planlamaları yapma)
Eğitim planını hazırlama ve uygulama
2
Akut sorunlara yönelik uygun, doğru çözüm
önerilerinde bulunma
V. KLİNİK SINAV
3
ÖĞRETİM ELEMANININ:
Adı Soyadı :
İmzası :
3
3
25
ÖĞRENCİNİN:
İmzası
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN
ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORUMU
(CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
L PROFESYONEL DAVRANıŞLAR
PUAN
10
Öğrenmeye istekli olma
2
Kişisel hijyen ve görünüm
2
Uyumlu ve saygılı iletişim kurma
2
Eksiklerinin farkında olma ve düzeltmek için çaba gösterme
4
11. KURAMSAL BELGIYI UYGULAMAYA AKTARMA
25
Hastanın tanısını fızyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme
5
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
5
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
5
Hastaya gerekli bakımı uygulama
5
Hasta ve ailesine eğitim yapma
5
ıı. KLINIK SıNAV
25
ıH. BAKıM PLANı
10
ıV. SEMINER
20
Sunum
10
Katılım
10
V. HEMŞIRE DEĞERLENDIRME
10
TOPLAM PUAN
100
SORUMLU ÖĞRETIM ELEMANıNıN
KLINIKLER
ÖĞRENCININ
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
İmzası:
imzası:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU
(ÇOCUKSAĞLIĞIVEHASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR
KLİNİKLER
Puan
40
A.Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
5
Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim
alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Öğrenmeye istekli olma
B.Iletişim
5
Bireyle /aileyle iletişim kurma
Sağlık ekibiyle iletişim kurma
Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık
ekibiyle yasal iletişim sağlama
II. UYGULAMA BECERİLERİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz
hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme
İşlem basamaklarını doğru uygulama
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Hasta ve ailesine eğitim yapma
TOPLAM PUAN
SORUMLU HEMŞİRENİN
Adı Soyadı:
İmzası
:
5
5
5
5
5
5
60
5
5
5
10
10
10
10
5
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası:
ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İNTERN ÖĞRENCİ KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
ı . PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN
GELIŞTIRILMESI
10
Ö ğ r e n m e y e istekli o l m a
2
Kişisel h i j y e n v e g ö r ü n ü m
2
İletişim
2
Soıumluluk A l m a ve Yaratıcılık Özelliği
4
II. KURAMSAL BILGIYI UYGULAMAYA AKTARMA
25
ı ı . KLINIKTE VAKA TARTıŞMASı
10
ı ı ı . BAKıM PLANı
25
ıV. VAKA ÇALıŞMASı (KAVRAM HARITASı)
20
V. KLINIK SORUMLU HEMŞIRENIN NOTU
10
TOPLAM PUAN
SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANININ
KLINIKLER
PUAN
100
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
İmzası:
İmzası:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU
(ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR
KLİNİKLER
Puan
40
A.Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
5
Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim
alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Öğrenmeye istekli olma
B.Iletişim
5
Bireyle /aileyle iletişim kurma
Sağlık ekibiyle iletişim kurma
Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık
ekibiyle yasal iletişim sağlama
II. UYGULAMA BECERİLERİ
5
5
5
5
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz
hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme
İşlem basamaklarını doğru uygulama
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Hasta ve ailesine eğitim yapma
TOPLAM PUAN
SORUMLU HEMŞİRENİN
Adı Soyadı :
İmzası
:
5
5
60
5
5
5
10
10
10
10
5
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN
UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
(DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
L PROFESYONEL DAVRANıŞLAR
PUAN
KLINIKLER
10
Öğrenmeye istekli olma
2
Kişisel hijyen ve görünüm
2
Uyumlu ve saygılı iletişim kurma
2
Servis içi çalışmalarda etkin rol ve sorumluluk alma
2
Eleştirilere açık olma ve kendini geliştirmeye çaba gösterme
2
11. KURAMSAL BELGIYI UYGULAMAYA AKTARMA
40
Hastanın/kadının tanısını fizyopatolojisiyle birlikte
açıklayabilme
Hastanın/kadının laboratuar bulgularını açıklayabilme
5
5
Hastanın/kadının ilaçlarını açıklayabilme
5
Hastaya/kadına gerekli bakımı hemşirelik sürecine göre
15
planlama, uygulama ve raporlama
Hasta/kadın ve ailesine eğitim yapma
10
ıı. KLINIK SıNAV
25
ı ı ı . SEMINER
15
Sunum
10
Katılım
5
ıV. HEMŞIRE DEĞERLENDIRME
10
TOPLAM PUAN
100
SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANININ
ÖĞRENCININ
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
İmzası:
İmzası:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İNTERN UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
(DOĞUM -KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR
Puan
KLINIKLER
40
A.SorumluIuklarmı Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
5
Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim
alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Öğrenmeye istekli olma
B.Iletişim
5
Bireyle /aileyle iletişim kurma
Sağlık ekibiyle iletişim kurma
Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık
ekibiyle yasal iletişim sağlama
II. UYGULAMA BECERİLERİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz
hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme
İşlem basamaklarını doğru uygulama
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Hasta ve ailesine eğitim yapma
TOPLAM PUAN
SORUMLU HEMŞİRENİN
Adı Soyadı :
İmzası
:
5
5
5
5
5
5
60
5
5
5
10
10
10
10
5
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ (4.SINIF)
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU
Ö Ğ R E N C İ N İ N ADI S O Y A D I :
ALDIĞI PUAN
Puan
A]
• Kliniğe zamanında gelme-gitme
• Forma/kıyafet düzeni
• Teslime katılma
B) İ L E T İ Ş İ M
•
•
•
25 P U A N
Hasta ile iletişim
Hasta ailesiyle iletişim
Ekiple iletişim
Ç) GRUP AKTİVİTELERİ
• Grup aktivitelerini planlama
aktivitelerine katılım
-servis genel düzeni (10 puan)
-tedavi saati (10 puan)
-sosyal saat (10 puan)
D)_GOZLEM
TOPLAM PUAN
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
SORUMLU HEMŞİRE
İMZA
25 P U A N
ve
grup
30 P U A N
20 P U A N
100
Psikiyatri
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
PSİKİYATRİKLİNİĞİU Y G U L A M A D E Ğ E R L E N D İ R M E F O R M U
Ö Ğ R E N C İ N İ N ADI S O Y A D I :
ALDIĞI PUAN
Puan
PROFESYONELLİK
•
Kliniğe z a m a n ı n d a gelme-gitme
•
Forma/kıyafet düzeni
•
Teslime katılma
40 P U A N
•
İLETİŞİM
40
«
Hasta ile iletişim
•
Hasta ailesiyle iletişim
»
«
Ekiple iletişim
KLİNİK
İÇİ
FAALİYETLERE
PUAN
ETKİN
20 P U A N
K A T I L I M (tedavi vb etkinlikler)
TOPLAM PUAN
ONKOLOJİ KLİNİĞİ
SORUMLU HEMŞİRE
İMZA
100
Onkoloji
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK B İ L İ M L E R İ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ UYGULAMA D E Ğ E R L E N D İ R M E FORMU
Ö Ğ R E N C İ N İ N ADI S O Y A D İ :
A L D I Ğ I PUAN:
PUAN
A)
•
•
•
B)
Kliniğe zamanında g e l m e - g i t m e
Forma/kıyafet düzeni
Teslime katılma
İLETİŞİM
»
•
Hasta ile iletişim (2.5 Puan)
Hasta ailesiyle iletişim (2.5 Puan)
»
•
Öğretim elemanıyla iletişim (2.5 Puan)
Ekiple iletişim (2.5 Puan)
C) G R U P A K T I V İ T E L E R İ
o Gıup aktivitelerini planlama (10 puan)
•
Grup aktivitelerine katılım (15 puan)
5
PUAN
10
PUAN
25
PUAN
D)
1-Bakım planı (25 puan)
® Veri toplama (5 puan)
e Hemşirelik tanısı(5 puan)
•
Planlama(5 puan)
» Uygulama(5 puan)
o Değerlendirme(5 puan)
45
PUAN
2-Gözlem (20 puan)
E) G R U P T O P L A N T I L A R I N A K A T I L I M
« Teorik bilgi aktarımı
• Bakım planı tartışmalarına katılım
F) S E M İ N E R
TOPLAM PUAN
SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI:
İMZA
10
PUAN
5
PUAN
100
PSİKİYATRİ
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU
(ÇOCUKSAĞLIĞIVEHASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR
Puan
KLINIKLER
40
A.Sorumluluklarını Yerine Getirme
Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma
5
Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim
alma/verme
Kişisel hijyen ve görünüm
Öğrenmeye istekli olma
B.Uetişim
5
Bireyle /aileyle iletişim kurma
Sağlık ekibiyle iletişim kurma
Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma
Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık
ekibiyle yasal iletişim sağlama
II. UYGULAMA BECERİLERİ
Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz
hazırlama
Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma
İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma
Aseptik tekniği kullanma
Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme
İşlem basamaklarını doğru uygulama
Servis içi çalışmalarda etkin rol alma
Hasta ve ailesine eğitim yapma
TOPLAM PUAN
SORUMLU HEMŞİRENİN
Adı Soyadı :
İmzası
:
5
5
5
5
5
5
60
5
5
5
10
10
10
10
5
100
ÖĞRENCİNİN:
İmzası:
ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME
FORMU
(ÇOCUKSAĞLIĞIVEHASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ)
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
DEĞERLENDIRME KRITERLERI
L PROFESYONEL DAVRANıŞLAR
PUAN
10
Öğrenmeye istekli olma
2
Kişisel hijyen ve görünüm
2
Uyumlu ve saygılı iletişim kurma
2
Eksiklerinin farkında olma ve düzeltmek için çaba gösterme
4
ıı. KURAMSAL BILGIYI UYGULAMAYA AKTARMA
25
Hastanın tanısını fızyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme
5
Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme
5
Hastanın ilaçlarını açıklayabilme
5
Hastaya gerekli bakımı uygulama
5
Hasta ve ailesine eğitim yapma
5
ıı. KLINIK SıNAV
25
ı ı ı . BAKıM PLANı
10
ıV. SEMINER
20
Sunum
10
Katılım
10
V. HEMŞIRE DEĞERLENDIRME
10
TOPLAM PUAN
100
SORUMLU ÖĞRETIM ELEMANıNıN
KLINIKLER
ÖĞRENCININ
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
İmzası:
İmzası:
Download

erü. sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü 2. sınıf uygulama