Valtický zpravodaj
3. října 2013
Prezident ve Valticích
Ve čtvrtek 26. září, druhý den své návštěvy Jihomoravského kraje,
navštívil pan prezident Miloš Zeman naše město. Na programu jeho
návštěvy bylo setkání s vinaři břeclavského okresu a pracovní večeře s
vedením Jihomoravského kraje. Krátce před sedmou hodinou večerní
jej před zámkem pozdravil starosta města a na uvítanou mu předal
kytici, která byla i dárkem k jeho 69. narozeninám.
Mladí vandalové zadrženi
při činu ...
V minulých dnech na základě upozornění občanů zasahovala městská policie při řádění vandalů, kteří rozbíjeli historické lampy v kostelní
uličce. Trojice mladíků, jeden již trestně odpovědný, si dokazovala svoji
sílu na městském mobiliáři, na kterém byla způsobena škoda za několik
tisíc korun. Vzhledem k věku pachatelů byla na místě udělena bloková
pokuta nejstaršímu z nich a s rodiči všech je jednáno o náhradě škody.
Celková výše škody zatím není vyčíslena, protože město dosud neobdrželo fakturu za opravu, ale je zřejmé, že se o malou částku jednat
nebude. V souvislosti s výše uvedeným bych rád apeloval na rodiče dětí,
aby se snažili mít přehled o tom, jak a kde jejich školou povinné ratolesti
využívají svůj volný čas v době, kdy je většina jejich vrstevníků doma.
Nezbývá mně také, než poděkovat občanům, kteří nejsou lhostejní k
dění kolem sebe, kteří zalarmovali v tomto konkrétním případě městskou policii. Jinak bychom zde zase měli zničený městský majetek,
jehož oprava by se hradila z rozpočtu města, přičemž by tyto peníze
mohly být využity daleko smysluplněji.
V případě, že budete v budoucnu svědky podobného chování,
neváhejte zavolat strážníky městské policie, pana Tibora Burského 608 268 527 (kdykoliv), dále pana Šestáka 721 127 994 nebo
pana Novotného 734 254 254.
Ing. Pavel Trojan, starosta
Badminton levněji
Hned po příjezdu pan prezident vzpomněl své někdejší návštěvy
Valtic koncem šedesátých let, kdy sem velice rád jezdíval na prognostická sympozia. Milé bylo i krátké zastavení s valtickým chlapcem
Milošem Dolákem, který pana prezidenta požádat o věnování do knihy.
Během besedy s vinaři se velice zajímal o problematiku vinařství
a jeho význam pro Jihomoravský kraj. Debata se dotkla i postavení
moravského vinařství v rámci Evropské unie a také problému vinařských stezek ve vztahu k absolutnímu zákazu alkoholu u cyklistů.
Na večeři se zástupci vedení Jihomoravského kraje se probírala problematika jižní Moravy, především dopravní situace a dálniční napojení
na Vídeň, otázka nezaměstnanosti v regionu a problematika školství.
Na úplný závěr došlo na společnou fotografii a předání daru, jak
jinak než kolekce vynikajících vín z Národního vinařského centra a za
město Valtice knihy o Lednicko-Valtickém areálu. V nočních hodinách
odcestoval pan prezident z Valtic do Brna.
V městské sportovní hale na Mikulovské ulici si mohou zájemci z
řad široké sportovní veřejnosti zahrát stále oblíbenější badminton. Pro
sportovce jsou k dispozici čtyři nově nalajnované badmintonové kurty
doplněné o přenosné stojany včetně sítí.
Od října letošního roku jsme připravili změny ceníku. Nově bude
hodina pronájmu jednoho kurtu stát 160,- Kč s tím, že zájemce může
hrát vždy, třeba i na jednom kurtu, když bude hala volná. Nadále však
platí to, že přednost při pronájmu haly mají sportovci s dlouhodobou
smlouvou (minimálně deset vstupů).
V případě, že se najde skupina badmintonistů, kteří si halu pronajmou dlouhodobě (min. 10 vstupů), tak si zahrají za bezkonkurenčně
nejvýhodnější cenu v širokém okolí. Při obsazenosti všech čtyřech kurtů
vyjde cena za jeden kurt jen na sto korun.
Pokud tedy máte zájem o provozování badmintonu ve valtické sportovní hale, dejte nám vědět prostřednictvím e-mailu ([email protected]
eu) nebo přímo správci haly panu Tomáši Semorádovi na mobil 734
314 111, který Vám sdělí informace o obsazenosti haly (viz též stránky
www.sporthala.eu) nebo Vám zodpoví dotazy k ceníku a poradí Vám,
jak a kdy sportovat za co nejpříznivější cenu.
Přijďte si zahrát badminton - levněji!
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
 ZASTUPITELSTVO  RADA  KOMENTÁŘ 
Usnesení č. 26 ze zasedání zastupitelstva
Městská policie
města Valtice ze dne 23. září 2013
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 25 ze dne
5.8.2013.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č.
36 ze dne 2.9.2013 a z mimořádné rady č. 37 ze dne 10.9.2013.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Dalibor Neděla, Bc. Milan Sedláček, Ing. Petr Zelinka.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Jiří Špaček,
Mgr. Soňa Vašíčková.
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2957 orná
půda o výměře 25260 m2 v k. ú. Valtice za cenu 12,50,- Kč/m2
a náklady spojené s prodejem pozemku mezi Městem Valtice
a manželi MgA. Bélou Remákem a MgA. Veronikou Molatovou
Remákovou, a pověření starosty podpisem smlouvy.
5. Darování a uzavření darovací smlouvy na stavbu na pozemku par.
č.1055/2 zastavěná plocha o výměře 11 m2 a stavbu na pozemku
par. č. 1055/3 zastavěná plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Valtice
mezi Městem Valtice a manžely Milanem a Olgou Hoštickými, a
pověření starosty podpisem smlouvy.
6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par. č. 1120/1 v k. ú. Valtice k
uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě, metalické kabely v délce cca 90 bm pod označením „71010006166 VPI Valtice novostavba BD na dobu neurčitou v částce
10000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností Telefónica
Czech Republic, a.s., a pověření starosty podpisem smlouvy.
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par. č. 247/1, 2238/1, 227
v k. ú. Valtice na ulici Boční k umístění zemního vedení NN pod
názvem stavby „ Valtice, Boční, obnova vvNN“ na dobu neurčitou
v jednorázové částce 10 000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a
společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem
smlouvy.
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par. č.1628/1 a 1631/3 v
k. ú. Valtice na ulici U Rotundy k umístění zemního kabelového
vedení NN, pilíře NN pod názvem stavby „ Valtice, U Rotundy, rozš.
DS, kNN, Darmovzal “ na dobu neurčitou v jednorázové částce
10 000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností E.ON
Distribuce, a.s., a pověření starosty podpisem smlouvy.
9. Odkoupení a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 340/3
ostatní plocha v k. ú. Valtice za cenu 100,- Kč/m2 mezi paní Marií
Linkertovou a Městem Valtice a pověřením starosty podpisem
smlouvy.
10. Nové úplné znění Zřizovací listiny organizační složky Domov pro
seniory Valtice, se sídlem Modřínová 536, 537, Valtice ke dni 23.
9. 2013.
11. Pana Ing. Jiřího Petrů určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu a jeho změn v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu.
III. Zastupitelstvo města zrušuje:
1. Usnesení č. 25 ze dne 5.8.2013 odst. II. bod č. 13 uzavření
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemek par. č. 340/3 ostatní plocha v k.ú. Valtice k realizaci
stavby bezbariérových chodníků II. etapa, bezúplatně na dobu neurčitou mezi paní Marií Linkertovou a Městem Valtice a pověření
starosty podpisem smlouvy.
2. Usnesení č. 2, ze dne 13. prosince 2010, odst. II., bod 22., kterým
zastupitelstvo Města Valtice schvaluje paní Ing. Pavlínu Vlkovou
určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu a jeho změn v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
Ing. Pavel Trojan
starosta
V měsíci září doznívá turistický ruch, nastává vinobraní a opozdilí
turisté se bez ostychu promenádují po soukromých vinohradech a
mlsají hrozny, které jim nepatří. Hold český člověk!
Dalším problémem je cyklista + burčák. O tomto nešvaru se nebudeme rozepisovat, protože každý pochopí, co je tím myšleno.
Chtěli bychom upozornit rodiče, aby si pohlídali své děti. Stává se
dost často, že strážníci při noční službě potkávají skupinky nezletilců.
Jedna taková skupina se při odchodu ze sportovního tréninku bavila
tak, že rozbíjela pouliční světlo v kostelní uličce.
Dále bychom chtěli upozornit řidiče, kteří nerespektují dopravní
značení IP 25a (ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM). Hlavně na ulicích
Lázeňská, Pod zámkem a U rotundy, že se dopouští dopravního přestupku. Dá se říci, že se tito řidiči dopouští tohoto přestupku úmyslně.
Jelikož se ani jeden z těchto řidičů nedostavil na výzvu, která jim
byla vylepena na vozidlo, budou strážníci tyto přestupce předávat
správnímu orgánu.
Dále bylo odchyceno několik zatoulaných psů, nalezeno několik
peněženek a dokladů, provedena kontrola cizích osob a poskytování
součinnosti PČR.
Miroslav Šesták, strážník MěP
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 734 254 254
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Radim Budlanský tel. 974 632 661
a
pprap. Petr Jandásek tel. 974 632 725
e-mail: [email protected]
Program regenerace
městských památkových center
ve Valticích v roce 2013 - 2014
Město Valtice se již od roku 1995 účastní programu Regenerace
městských památkových center, jehož garantem je Ministerstvo kultury.
Program se stal nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících
se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených
za památkové rezervace a památkové zóny. Podmínkou pro jeho
poskytování je vypracování vlastního programu regenerace a také
spolufinancování vlastníka kulturní památky.
Za pomocí tohoto programu se ve Valticích podařilo opravit celou řadu
významných památek a chráněných objektů. Jedním z nich je například
budova radnice, která byla do programu zařazena v roce 2000 a od
tohoto roku se datují stavební práce na její obnově. Během této doby
byla opravena fasáda, střecha, interiéry včetně historických výmaleb,
zrepasovala se okna i dveře. Celkem se již investovala částka 13,1 mil.
Kč, ze které bylo z programu regenerace městských památkových zón
poskytnuto 5,4 mil. Kč, a zbytek byly vlastní zdroje z rozpočtu města.
Nyní stojíme před závěrečnou etapou obnovy této památky. Zastupitelstvo města se usneslo, že prostředky letošního a příštího roku budou
nasměrovány na obnovu stropů radnice ve třetím nadzemním podlaží,
tedy nad velkou zasedací místností a salónky. Před dvěma lety byl
zpracován mykologický průzkum, který prokázal, že část povalového
stropu je zasažena dřevokazným hmyzem a houbami a oprava je nanejvýš potřebná. Obnova bude spočívat ve výměně nejvíce poškozených
povalů, ošetření zbývajících a jejich statické vyvěšení na ostatní. Spolu
se stopy budou obnoveny i historické výmalby ve velké a malé zasedací
místnosti a v modrém salónku. Tato náročná práce bude probíhat ve
dvou etapách, koncem letošním a začátkem příštího roku. Věřím, že výsledkem budou důstojné prostory pro jednání zastupitelstva a valtických
spolků a také odpovídající zázemí pro konání obřadů ve slavnostní síni
Pavel Trojan, starosta
radnice.
2
Bioodpad
občany Valtic čekají v blízkém období změny
Proč ke změně dochází?
Současnému systému v nakládání s bioodpadem ubíhají poslední
měsíce a je třeba se připravit na změny. Nebude se jednat přímo
o revoluci v nastaveném systému, ale přece jen ve Valticích dojde
k poměrně výrazné změně. Důvodů ke změnám je více, například
ekonomické nebo environmentální (je levnější a šetrnější k životnímu
prostředí z bioodpadu vyrobit kompost, než jej uložit na skládku), ale
zásadní je připravovaná legislativa, která chystá povinné zavedení
systému nakládání s bioodpadem. Jinými slovy není to rozmar a
výmysl radnice, ale připravujeme se s předstihem na to, co bychom
stejně za několik měsíců řešili. V průběhu následujícího čtvrt roku
Vás budeme na stránkách zpravodaje, na webových stránkách města
(www.valtice.eu) a prostřednictvím letáků do schránek informovat o
připravovaných změnách.
Kde končí „valtický“ bioodpad dnes?
Řada z nás, pokud má v popelnici místo, tak ji zaplní ostříhaným
kvítím, plevelem nebo slupkami od brambor. Pokud potřebujeme
zlikvidovat a odvézt větší množství zeleného odpadu, tak město
občanům nabízí poměrně komfortní řešení s odvozem a likvidací
rostlinných zbytků ze zahrádek (větve, ořezané zbytky keřů, okrasných
květin, tráva). Dvakrát do měsíce, vždy první a třetí pondělí, svážejí
technické služby města od rodinných domů připravený bioodpad.
Navíc nabízí před sběrným dvorem denně k dispozici dva velkoobjemové kontejnery, kam může občan Valtic kdykoli zelený odpad ze
zahrádky odložit.
Co nás v nejbližší době čeká?
Město Valtice se, podobně jako další obce, zapojilo do projektu
dobrovolného svazku obcí DSO Čistý jihovýchod. Výsledkem tohoto
projektu bude, že každá domácnost v rodinném domě a poměrná
část domácností v bytových domech dostane hnědou nádobu
(plastovou „popelnici“), která se bude podobně, jako popelnice s
komunálním odpadem, vyvážet jednou za 14 dní. Do této nádoby
budeme postupně shromažďovat rostlinné zbytky a další bioodpad
(zbytky ovoce, zeleniny, květiny, plevel a rostlinné zbytky ze zahrad)
Pro lepší informovanost dostaneme do schránky leták, který nám
řekne co a jak.
Co když mně nebude nádoba stačit?
Je možné, že nárazově vyprodukuji více zeleného odpadu, než kolik
pojme nádoba. Pak mám několik možností. Odvezu kdykoli větší
množství zeleného odpadu do velkoobjemového kontejneru před
sběrným dvorem, jako dosud. Objednám si vlečku, kterou naplním
a technické služby mi ji odvezou (odvoz si zaplatím, ale jedná se
řádově o cca 200,- Kč). Počkám si na svozový den, kdy mně technické služby města od domu odvezou větve, rostlinné zbytky a trávu v
pytlích (tady pozor!!! - počet svozových dnů se pravděpodobně omezí
na jeden den za měsíc).
Budu muset za vyvážení popelnice na bioodpad platit?
Likvidace a svoz biologického odpadu není levná záležitost a už
dnes město na tuto činnost doplácí ze svého řádově půl milionu korun
ročně. Nicméně v roce 2014 platit určitě nebudete. Veškeré náklady
bude v tomto roce hradit město Valtice s tím, že první rok budeme
považovat za zkušební a výsledky vyhodnotíme. Pokud však budeme
třídit bioodpad poctivě, mělo by se asi o 10-15% snížit množství
komunálního odpadu (z běžné popelnice) ukládaného na skládku
a tím pádem se sníží částka, kterou město za uložení komunálního
odpadu zaplatí. Jinými slovy, budeme-li dobře třídit bioodpad tak je
pravděpodobné, že město nebude muset poplatek za svoz a likvidaci
odpadu navyšovat.
Musím se do systému svozu bioodpadu zapojit?
Do systému se zatím zapojit nemusíte (uvidíme, co ale přinese
nová legislativa), nicméně připravíte se o možnost tento systém
využívat a dostat zdarma nádobu na bioodpad (je hrazena z dotace).
Vše ale legislativně spěje k tomu, že stejně jako u směsného odpadu
tak i u bioodpadu se z možnosti stane povinnost. Proto Vám doporučujeme, abyste se do systému zapojili a naučili se jej využívat. Vy
i město Valtice tak budeme mít náskok před ostatními.
Kdy a kde dostanu nádobu na bioodpad?
Nádoby (1250 kusů) jsou v současné době uskladněny v areálu
technických služeb a na sběrném dvoře.
Právně nádoba patří DSO Čistý jihovýchod a občanům bude
zapůjčena prostřednictvím města. O tom, jak přesně předávání
nádob občanům bude probíhat, vás včas budeme informovat prostřednictvím zpravodaje, rozhlasu a webových stránek. Jako jedna
z možností se nabízí, že si nádoby na bioodpad budete vyzvedávat
na sběrném dvoře (třeba nárazově v průběhu jednoho týdne) a dále
si bude možné nádobu vyzvednout v době, kdy bude otevřen sběrný
dvůr (pokud se do systému rozhodnete zapojit později).
Nádoba bude předána po podepsání jednoduché zápůjční smlouvy
s jedním členem domácnosti (v případě rodinných domů) nebo s
představitelem bytové samosprávy (v případě bytových domů). Nádoba musí být opatřena informační samolepkou, kterou dostanete.
V současné době město vyjednává kdy a za jakou cenu bude svoz
bioodpadu probíhat, ale přirozeným partnerem se nabízí společnost
Hantály, a.s., která je iniciátorem projektu DSO Čistý jihovýchod a
která má před dokončením novou kompostárnu.
Město
VALTICE
3
Ing. Dalibor Neděla, vedoucí Technických služeb
Ing. Pavel Trojan, starosta města Valtice
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - říjen
Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje
Termín: celý říjen
Místo: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE, www.livingstone.cz, 604 160 708
Valtické vinobraní - krojovaný průvod městem, prodej burčáků a vína, jarmark,
Termín: 4. – 5.10. - v pátek kulturní gastrovečer, v sobotu hlavní kulturní program
Místo: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Město Valtice a SOŠV Valtice
Informace: www.valtice.eu
Diskotéky
Termín: 4.–5.10., 11.–12.10., 18.–19.10., 25.–26.10. – vždy od 2100 hod.
Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, www.kinopolis.cz, 731 157 026
Kurz Sommelier - dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení „Sommelier“
Termín: I. část: 8. – 11.10. (II. část: 1. čtvrtletí r. 2014)
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Zednářská zahrada - procházka s přednáškou Ing. Přemysla Krejčiříka
Termín: 10.10.
Místo: zámecký park Lednice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, 728 578 719, www.muzeum.webnode.cz
Vinařská akademie I - Kadet - základní znalosti o víně v hlavním městě vína
Termín: 25. - 27.10.
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Národní zemědělské muzeum připravilo na říjen tyto výstavy:
Japonské inspirace - výstava o kráse japonských zahrad a umění origami
Život v tropech III - výstava o fauně a flóře tropického pásu
Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice
Organizátor: NZM Valtice, www.nzm.cz/valtice, 519352144
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v listopadu 2013:
•Diskotéky: 1.–2., 8.–9., 15.–16., 22.–23., 29.–30.11., Kinopolis
•Svatomartinský víkend & valtická vína : 8.-11.11., Městský sklep Valtice
•Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody : 11.11., Valtické Podzemí
•Husí hody a valtická vína: 15.-16.11., Městský sklep Valtice
•Putovánízasvatomartinskýmiamladýmivíny:16.11.,Cechvaltickýchvinařů
•Svěcení vína: 16.11., Vinaři Valtice 2000
•Koncert kapel: 16.11., Disco Club Kinopolis Valtice
•Vzpomínka na nesvobodu: 17.11., Muzeum železné opony
•Vinařská akademie II: 22.–24.11., Vinařská akademie Valtice, o.s.
•Dívčí vínek - 23.11. - Valtická krojovaná společnost
Bližší informace v říjnovém čísle VZ nebo v TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
Kalendář Valtice 2014
V Turistickém informačním centru Valtice
na náměstí Svobody č. 4
je v prodeji nástěnný kalendář Valtice 2014.
Autorem kreslených obrázků známých valtických památek
je Jiří Grbavčic z Valtic
Cena kalendáře je 120 Kč
KOMINICTVÍ
MACEK
Provádím:
- Kontrola ĂēŝƓƚĢŶşƐƉĂůŝŶŽǀljĐŚĐĞƐƚ
ĚůĞŶĂƎşnjĞŶşǀůĄĚLJϵϭͬϮϬϭϬ – ϯϬϬ͕- <ē
- <ŽŶƚƌŽůĂƉƌƽĚƵĐŚƵŬŽŵşŶŽǀŽƵŬĂŵĞƌŽƵ
- sljƐƚĂǀďĂĂŽƉƌĂǀLJŬŽŵşŶƽ
- sůŽǎŬŽǀĄŶşŬŽŵşŶƽ
- ĞĚŶŝĐŬĠĂŬůĞŵƉşƎƐŬĠƉƌĄĐĞ
TEL.: 608 40 28 28͕ŵĂĐĞŬŵŝƌĂΛƐĞnjŶĂŵ͘Đnj
DŽƌĂǀƐŬĄEŽǀĄsĞƐ͕sşƚĢnjƐƚǀşϵϴϯ
KLÍČOVÁ SLUŽBA
4IPQQJOH$FOUFS#DzFDMBWtTESCO hypermarket Břeclav
tBVUPLMÓǏFTǏJQFN
tCF[QFǏOPTUOÓEWFDzFNDzÓäFUSF[PSZ
tÝJSPLâWâCǔS[ÈNLǾBWMPäFL
tǏBMPVOǔOÓEWFDzÓTISOPWBDÓEWFDzF
tOPV[PWÏPUFWÓSÈOÓEWFDzÓBBVU
NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne 8:00 – 20:00 hod.
FNBJMKBSWBMJT!UJTDBMJD[
www.zamky-valis.cz
4
Mob.:728 553 010
5
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Slavnostní
zahájení
školního
roku
Prázdniny skončily,
doba dovolených a
odpočinku je za námi a
školákům jako již tradičně na začátku září začínají školní povinnosti.
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014
proběhlo 2. září na nádvoří ZŠ Valtice.
V úvodním proslovu přivítala ředitelka školy
zaměstnance, žáky a jejich rodiče, starostu
města pana Ing. Pavla Trojana a ředitelku
mateřské školy paní Irenu Maroušovou.
V letošním školním roce se bude na naší
škole k datu 2. 9. 2013 vzdělávat 276 žáků,
což je o 5 žáků více než loni. V přípravném týdnu nastoupila nová paní učitelka Mgr. Lenka
Úlehlová pro výuku matematiky a informatiky.
Všem novým žákům přeji, aby se jim u nás
líbilo a našli si nové kamarády. Paní učitelce
přeji vstřícné kolegy, vnímavé a poslušné žáky
a elán do nelehké práce s dětmi.
Ke slavnostnímu zahájení neodmyslitelně
patří vítaní nových prvňáčků. Letos máme dvě
první třídy, které navštěvuje 37 žáků. Třídními
učitelkami jsou Mgr. Jarmila Mauksová a
Mgr. Ivana Macková. Všichni víme, že práce
s prvňáčky je velmi náročná, a proto jim přeji
hodně trpělivosti, spoustu zajímavých nápadů
pro práci s dětmi a dobrou spolupráci s rodiči.
Na slavnostním zahájení paní ředitelka
nové prvňáčky slavnostně „ošerpovala“ a třídní
učitelky jim předaly drobný dárky, které pro
ně zajistila firma Papera. Touto cestou děkuji
firmě STAVMAT IN a.s. Břeclav a firmě STILLUS
s.r.o. Břeclav, které šerpy naší škole sponzorsky věnovaly. Vychovatelkám školní družiny a
školního klubu děkuji za dozdobení šerp, které
budou dětem hezkou vzpomínkou na slavnostní zahájení jejich prvního školního roku.
Nové prvňáčky do „opravdové“ školy uvedla
společně se žáky 9. ročníku ředitelka MŠ Irena Maroušová. Pan starosta ukončil setkání
krátkým proslovem, ve kterém popřál všem
pedagogům, žákům a zejména deváťákům
hodně úspěchů v novém školním roce.
Úspěšný školní rok, ve kterém budeme řešit
co nejméně výchovných problémů, žákům
pěkné známky, trpělivost a pevné nervy při
práci s dětmi, která je bezesporu zodpovědná
a náročná, přeji všem pedagogům i zaměstnancům školy.
Zde je mohli obdivovat místní i přespolní
při pestrém kulturním programu.
Markéta Nedělová, ředitelka školy
Sběrové dny
pokračují na naší škole i letos
V loňském školním roce se naše škola zapojila do sběru papíru a navázala spolupráci
s firmou Stavosur Hustopeče. Během roku se
uskutečnilo 5 sběrových dnů, kdy žáci měli
možnost odevzdat papír pro školu, který pak
následující den odvezli zaměstnanci firmy Stavosur. Získané peníze za odpadové suroviny
jsou pro školu dalším finančním prostředkem,
který můžeme využít na zlepšování materiální
úrovně školy.
V letošním školním roce se sběrové dny
budou konat v pondělí vždy od 1400 – 1600 hod.,
a to v následující dny:
18. 11. 2013, 13. 1. 2014, 17. 3. 2014
a 26. 5. 2014
1. sběrové odpoledne již proběhlo a škola
odevzdala za podpory svých žáků a valtických
firem celkem 1 680 kg papíru.
Je pravdou, že do této akce se zapojují stále
stejné děti, především z 1. stupně. Proto bych
ocenila, kdyby se k nim přidali i ostatní a žáci
starší. Žákům sedmých až devátých tříd, kteří
pomáhají při odvozu papíru, moc děkuji.
Markéta Nedělová, ředitelka školy
Dýňobraní
10. a 11. září 2013 proběhlo na školním
dvoře tradiční Dýňobraní.
Během dvou slunečných odpolední jsme ve
spolupráci se školní družinou a školním klubem vyřezali a ozdobili více jak 120 dýní, které pak byly převezeny k Valtickému podzemí.
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
6
Děkujeme rodičům i prarodičům za pomoc.
Radmila Trojanová, školní klub
Zájezd do Trnavy
V pátek 27. září zaměstnanci základní
školy navštívili v rámci jednodenního zájezdu
družební školu v Trnavě.
Spolupráce s trnavskou školou trvá již několik
desítek let a pravidelně každým rokem se koná
vzájemné sportovní klání mezi žáky obou škol.
Na konci minulého školního roku jsme se
s vedením Základní školy v Trnavě dohodli, že
uskutečníme společné setkání pedagogů a
zaměstnanců obou škol. Protože trnavští učitelé
už u nás byli, byla řada na nás, abychom jim
jejich návštěvu oplatili.
V pátek ráno v 700 se skupina 21 pedagogů
vydala autobusem do Trnavy. Cesta byla pohodová a v 9:15 jsme dorazili na místo. Čekalo
nás velmi milé přijetí nejen od vedení školy, ale
i od ostatních učitelů. Po drobném pohoštění
následovala prohlídka školy. Hostitelé se na
nás výborně připravili. Naši vyučující se rozdělili
podle předmětů do několika skupinek, které
provázeli školou vedoucí předmětových komisí
trnavské školy. Paní ředitelka Mgr. Anna Čapošová se společně se zástupkyní Mgr. Jarmilou
Belkovou věnovala naší paní ředitelce. Učitelé si
z této části společného setkání odnesli mnoho
cenných zkušeností, inspirace a měli možnost
porovnat si vzhled školy, vybavenost tříd a celkové klima ve škole s tou naší.
Po prohlídce následoval oběd a potom
jsme vyrazili do centra Trnavy, abychom si pod
vedením zkušené průvodkyně prohlédli její historickou část. Na závěr našeho zájezdu jsme se
podívali do soukromého pivovaru Sessler, kde
jsme ochutnali výborný zlatavý mok.
Po celou dobu naší návštěvy se nám ochotně věnovali pedagogové, vychovatelé i vedení
trnavské školy. Myslím si, že za všechny účastníky zájezdu mohu napsat, že setkání s našimi
partnery bylo příjemné a velmi jim děkujeme
za vřelé přijetí. Moc se nám líbilo a budeme
jenom rádi, když spolupráce mezi školami bude
i nadále pokračovat. V květnu příštího roku
navštívíme trnavskou školu opět. Tentokrát s
našimi sportovci, kteří budou měřit své síly s
jejich žáky v různých sportovních soutěžích.
Mezi naše VIP čtenáře patřili pan Dědeček,
Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy nebo
Klára Sedláčková. A měli obrovský úspěch.
Děti poslouchaly, smály se a zpívaly a ještě
si odnášely dárečky na památku tohoto dne.
Věřím, že čtenářem se nikdo nerodí, ale musí
se mu ukázat cesta. A proto bych vás všechny
chtěla pozvat na již druhé čtení v tomto roce
a doufám, že ukážeme tu cestu nejednomu
čtenáři. Budeme se na vás moc těšit.
Petra Caulfield,
Literární klub při Galerii Reistna
Rozhovor
s Lukášem Hejlíkem
za učitelský sbor, Mgr. Markéta Nedělová
Celé Česko čte dětem
již podruhé
v Galerii Reistna
LiStOVáNí
Už je tady zas (Timur Vermes)
+ prodej podepsané knihy
V červnu tohoto roku se Galerie Reistna
zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“
a uskutečnila první čtení pod hlavičkou této
nadace.
Léto 2013. Na zanedbaném plácku uprostřed Berlína se probudí Adolf Hitler. V nejhlubším míru, bez své strany, bez svých věrných,
bez Evy. Sám a sám v moři přistěhovalců. 66
let po své domnělé smrti uvízne v přítomnosti a
proti vší pravděpodobnosti zahájí novou kariéru - v televizi! A nakonec - jak jinak - zamíří i do
politiky! Jeho heslem se stane boj proti rychlé
jízdě a psím exkrementům na chodnících. Hořká politická satira ukazuje současné Německo
jako cynickou společnost, kterou žene kupředu
bezskrupulózní touha po úspěchu a která je
navzdory desetiletím demokracie naprosto
bezbranná vůči demagogům nejhrubšího zrna.
"Na jedné straně je to až k popukání komická
kniha, protože autor dokonale vystihl Hitlerův
žargon. Na druhou stranu vám ale brzy zmrzne
úsměv na tváři." (Stern). Románu se prodalo
více než půl milionu výtisků. LiStOVáNí s nakladatelstvím Argo doveze Timura Vermese,
aby na velkém turné pokřtil české vydání. Vy
se můžete těšit na velkou černou grotesku.
- účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný
- v překladu Michaely Škultéty vydalo
nakladatelství Argo
Jak to vlastně přijde, že listujete ještě
nevydanou knížkou?
Nakladatelé jsou rádi, když vůbec listujeme.
Diváci jsou rádi, když je s námi autor. My
jsme rádi, když se nám podaří spojit obojí a
pokřtít knihu naším turné. To je právě případ
knihy Už je tady zas, kterou jsem četl v prvním
pracovním překladu s důvěrou nakladatelství
Argo, pro které jsme ale vyzbrojili šňůru po 25
českých městech.
Má to nějaká rizika?
Vždycky nějaká jsou. Nechci nic zakřiknout,
natož se planě chvástat, ale zpravidla to
dopadne gólem. Tah na bránu je nám prostě
blízký. Každý divák si vybere své, jednou bude
mít radši jedno než druhé a opačně, ale ve
výsledku nic není průser, lidově řečeno.
A jak poznáte, že i v ještě nevydané
knížce se budou diváci orientovat? Já jsem
vždycky knihu před LiStOVáNím četla.
A potom, co jste od nás viděla, můžete říct,
že nám věříte? Protože publikum na stálých
scénách nám věří. Troufnu si říct, že nejdou
za tituly, jdou za námi, protože vědí, že jim
přineseme něco, co je zaujme, ať už více nebo
méně, vždycky nějak.
Četla jsem i krátkou a vtipnou ukázku z
knihy na vašich stránkách www.listovani.cz.
Spojení 'Hitler' a 'vtipný' je dosti neobvyklé.
Bude to tedy spíše sranda nebo postrach?
Byl bych rád, kdyby vyšlo obojí. Celé turné se
odehrává před našimi předčasnými volbami. A
závěr knihy trochu děsí, dává najevo, že Vůdce,
který se rozhodl znovu kandidovat, má reálné
šance. Věřím, že to bude dostatečně alarmující
i u nás. Do té doby je to však nezadržitelná
sranda a budu rád, když to tak bude působit.
Lidé by měli vyprsknout smíchy a až pak si dát
ruku přes pusu a říct, uff, je to dobře? Je dobře,
zvlášť když nechají zapůsobit právě samotný
konec. Je to krajní téma a my mu zaoblovat
hrany nebudeme. Těším se ale, věřím, že to
Petra Caulfield,
bude velmi fungovat.
Literární klub při Galerii Reistna
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
Výstavba pasivních staveb
3ĤMþRYQDEHGQČQt
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
profesionalita, rychlost, cena
Valtice, tel: 608 658 317
www.forting.cz
7
Kariérní poradenství bezplatně pomáhá
občanům Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu
nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se
zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
Co kariérní poradenství je a komu je
určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udělal
kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a
snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky
kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze.
Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí,
necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo
chceme změnu. V takovém je potřeba se
zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme
v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci
naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit
si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je
pořádný rozdíl.
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené,
přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se
chci pracovně někam posunout, může mít
zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat
nejrůznější pracovní otázky – když nemohou
dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují
jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo
zvednout sebevědomí.
Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme
jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší
pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho
setkání nebo dlouhodobého poradenství.
Dokážete lidem pomoci i s praktickou
stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v
Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými
úřady spolupracujeme. S každým člověkem
si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast
kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat,
aby se mohl profesně posunout. Můžeme
samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu,
motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
Co byste vzkázala lidem, kteří váhají,
zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte,
naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás
získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných
myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových
věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi
rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale
také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
•Kariérní poradenství
•Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
•Zprostředkování zahraničních stáží pro
absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: [email protected]
Nakládejte s odpadem
odpovědně
Prakticky obden musejí pracovníci technických služeb města odvážet pohozený odpad z
míst, která nejsou určena k jeho odkládání a
nemohou se tak věnovat smysluplnější činnosti.
Typickým příkladem jsou kontejnery na sklo,
elektroodpad a textil v Klášterní ulici nebo nahodile odložený biologický odpad na veřejných
prostranstvích mimo stanovené sběrné dny.
Přemístění kontejnerů bylo vynucené rekonstrukcí velké prodejny COOP a na svém místě
v Klášterní ulici už patrně zůstanou. Místo je to
málo frekventované a slušným občanům města
umožňuje poměrně pohodlně a bezpečně umístit odpad do připravených kontejnerů. S polito-
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
8
váním však musíme konstatovat, že některým
lidem chybí základní vychování a slušnost a s
odpadem nakládají nejen jako nevychovanci,
ale především v rozporu se zákonem.
Proto si dovolujeme tyto občany důrazně
požádat, aby se svým odpadem, tak jako
ostatní, vážili cestu do sběrného dvora, který
je otevřen každé pondělí a středu od 12:00 do
18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Drtivá většina Valtičanů naprosto bez problémů respektuje dobu a počet svozových dní
biologického odpadu - dvakrát za měsíc, vždy
první a třetí pondělí v měsíci.
Mnozí navíc s povděkem využívají kontejnery před sběrným dvorem, kam mohou umístit
kdykoliv biologický odpad ze zahrádek.
I přes tento komfortní přístup města k občanům (jen v málokterých obcích vám odvezou
zelený odpad až od domu) mají někteří lidé pocit, že jejich spolubydlící z ulice mají chuť a povinnost dívat se na hromady větví a plevele na
veřejných plochách týden co týden. Typickou
lokalitou, kde si hlavu nelámou s tím, kdy a
kam zelený odpad odložit, je dolní konec ulice
Zahradní. Dalším velmi častým místem, kde
mají podobný přístup k veřejnému prostranství
je nová zástavba rodinných na Sluneční ulici,
kde se pytle se zeleným odpadem nebo volně
položené rostlinné zbytky válejí prakticky každý týden. Škoda, že majitelé krásných nových
rodinných domů mají k veřejnému prostoru tak
negativní vztah.
Ing. Dalibor Neděla,
Město Valtice – Technické služby
Rýmovačky
Rakušanův omyl
Stěžoval si Rakušák, co k nám jezdí přes Celňák:
„Jednáte jak na Sibiři.“ (Bleskem se ta zpráva šíří…)
„Chlapi – v teple roztažení, vinohrad střihají ženy!
Tomu, fakt, se nedá smát. A co na to říká stát?
Vidím vinohrady střihat ženu, zkřehlou, promrzlou,
Oděnou v kratičké bundě, navíc ještě těhotnou!“
Říkám si: „To možné není, po tom budu pátrat dál!
Zjistím si na vlastní oči, jestli pravdu povídal.“
A tak jezdím vinohrady, tam střihače kontroluji,
Že je vše úplně jinak, spokojeně se ujišťuji.
Šedivá těhotná žena! – Jak to mohl tvrdit, trouba?
Líp měl kouknout, čert ho vem!
Vždyť má kníra pod nosem!
Střihá tam chlap – dlouhovlasý,
S velkým břichem – Láďa Kouba!
Španělé v Česku
Do Španělska jen tak zajet,
to nemohu, holečku,
levnější náhradu najdu
v hospodě U Dolečků.
Hlasitě a ze všech stran tam španělské zní „olé“
Nebo žeby … (špatně slyším) je to české „vole“?
Vysvětlení dočkal jsem za kumpánským stolem:
„Sluchadlo máš, slyšel dobře, je to „olé“, vole!“
Váš spoluobčan, Milan Kolář
9
Den otevřených dveří
ve vizovické nemocnici
Milosrdných bratří
růžemi přítomný personál a přítomné návštěvníky. Vedení nemocnice vydalo u příležitosti
výročí pamětní medaile, propagační materiál
a CD, které poskytli přítomným.
Poté následovala prohlídka ambulantního
oddělení, ambulance primáře MUDr. Tomáše
Talanda, oddělení rehabilitace, odběrného
místa a lůžkového oddělení LDN. Zde jsme se
mohli setkat s pacienty, kteří mají k dispozici
krásnou jídelnu, prostor bývalého refektáře a
nemocniční kapli, kde se ve spolupráci s místní
farností pořádají každé pondělí bohoslužby.
Své volné chvíle si mohou pacienti zpestřit
procházkou či posezením na čerstvém vzduchu v rekonstruované zahradě nemocnice,
která sousedí se zámeckým parkem a je tedy
opravdu tichým místem.
Právě před 20 lety začala vizovická nemocnice znovu fungovat pod vedením Hospitálního
řádu sv. Jana z Boha a proto ve čtvrtek 26. září
uspořádalo její vedení den otevřených dveří.
Protože ve Valticích nemocnice fungovala pod
vedením Řádu milosrdných bratří skoro 400
let, neváhala jsem příležitosti k návštěvě Vizovic využít a podívat se, jak její provoz probíhá.
Nechyběla samozřejmě slova díků, protože
obyvatelé Vizovic a okolí jsou velmi rádi, že je
nemocnice v provozu a slouží veřejnosti.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Nejdecký mlýn
Přítomné přivítala paní ředitelka Ing. Zdeňka
Vlčková a část personálu nemocnice. Mimo
jiné uvedla: „Vycházíme při své práci z dvacetileté zkušenosti. Snažíme se o celostní přístup k
pacientovi, tedy zajímá nás nejen jeho fyzický a
duševní stav, ale i jeho duchovní potřeby. Práce
v nemocnici je vlastně celoživotním posláním
a snažíme se u nás pacientům vytvořit pocit
domova. Naši práci zakládáme na důvěře a
spolupráci pacienta a terapeuta, preferujeme
individuální přístup. Snažíme se také o modernizaci zdravotnických zařízení. Rekonstruované
máme momentálně oddělení rehabilitace, které se nachází v dřívějších prostorách lékárny.
Máme vysokoškolsky vzdělané fyzioterapeuty
a poskytujeme tyto služby i široké veřejnosti
dle jejich výběru. Nemocnice dnes poskytuje
klientům komfort, kdy veškerá potřebná péče
je zde a nemusíme pacienta převážet jinam za
vyšetřením. Je to důležité i pro naše pacienty
LDN, kteří mají již své pohybové potíže a jejich
převážení na vyšetření jinam, by je třeba i
stresovalo.“
Liechtensteinové na svém panství vybudovali několik mlýnů, které pak pronajímali
schopným mlynářům. Mnohé mlýny se však
do dnešních dnů nezachovaly - např. Ladenský
mlýn, ale některé měly štěstí, že si je koupili
šikovní lidé a chtějí je aspoň trochu dát do
původního stavu, což je práce skoro sisyfovská.
Takovým typickým příkladem je třeba nejdecký
mlýn nacházející se toku Dyje.
Z historie víme, že o nejdeckém mlýnu se
hovoří již v 16. století. Muzejní spolek se proto
rozhodl, že se vypraví na tento objekt, aby se
seznámil s jeho dnešním stavem. Tento mlýn
byl časem Liechtensteiny přebudován na
malou elektrárnu a plány, které si prohlížíme,
jsou asi z roku 1893. Liechtensteinové tady
vyráběli elektřinu a vysokonapěťovým zakopaným kabelem ji vedli přes Lednici, Nový Dvůr,
lesem až do Valtic na zámek a do cihelny.
Odběry byly hlavně sezónní a malé. Na trase
bylo několik vývodů na polních mlatech a na
hospodářských střediscích, a když potřebovali
někde energii, tak se připojili. Fungovat to
přestalo teprve tehdy, když se začala energie
„krást“ tzv. zlodějkami pro žehlení a elektrické
vařiče. O stavu mlýnu v této době nás informuje
stará fotografie.
Své o významu nemocnice pro místní región
řekli zástupci kraje, zastupitelé a paní místostarostka Mgr. Štalmachová a obdarovávali
Po roce 1945 byl mlýn zkonfiskován a svěřen do rukou národního správce. Ten jej pak
nabídl Státnímu zemědělskému statku a k
mletí se používal až do roku 1951. Pak došlo k
zanedbání jeho údržby, k devastaci celé stavby
a k demontáži celého zařízení mlýna. V roce
1970 byl mlýn přeměněn ve výrobnu záclon,
a tím byla prakticky zničena strojovna mlýnice
a mlynářův dům byl využít jako bytový dům.
Přívodní kanály byly zasypány. V roce 2000 si
mlýn zakoupil
Akad. arch. Miroslav Vochta. Areálem bývalého mlýna nás provází syn a zeť majitele.
Ukazují nám nejstarší dochovanou budovu,
která ale dnes již k mlýnu nepatří. Její propojení s novějším domem mlynáře však nacházíme ještě dnes, jako stopy po černé kuchyni
a krásné klenuté sklepní prostory. Mlýnský
dvůr je malebně rozložený mezi korytem Dyje
a mlýnským náhonem. Ležel prakticky na
ostrově a s okolními domky je spojoval dřevěný mostek, který však spadl při pročišťování
přívodního kanálu. Prostory novějšího domu
mlynáře dnes majitel užívá k bydlení. Vedle
stojí původní mlýnice, která se nacházela od terénu až po podkroví. Vystupujeme do poschodí
a všude v podlaze vidíme díry po dopravnících.
Dostáváme se až pod střechu, kde obdivujeme
krásnou trámovou vazbu a na trámech vidíme
značky, dle kterých můžeme usuzovat, kolik
pytlů se namlelo. „Pravděpodobně do třicátých
let minulého století zajišťovalo pohon mlýna
pouze vodní kolo. Stav vody však byl dosti nejistý a tím nespolehlivý. Proto byl přebudován
z obyčejného složení s mlýnskými kameny
poháněnými vodním kolem, na složení umělecké s válcovými stolicemi, poháněnými
Francoisovou turbínou o výkonu 5 koňských sil.
To zajišťovalo nejen pohon strojního vybavení
válcového mlýna, ale prostřednictvím velké
transmise procházející do stodoly, pohánělo
mlátičku, pilu, cirkulárku a řetězovku. Později
pak zde byl zabudovaný naftový motor. Za
války se stacionární dieslový motor nemohl
používat, protože nafta byla strategický materiál. Strojní vybavení se však nedochovalo. To
víte, po válce vznikly akce na sběr železného
kovu,“ říká náš průvodce.
Nový majitel nejprve opravil dům mlynáře a
ten obývá již 8 let.
Náhon i odtokový kanál, přítok na turbínu
10
Poutní den ve Valticích
byly zavezeny. Velký kus práce byl proveden při
odtěžovaní a čistění náhonu, kde byly nalezeny
dvě turbíny, které dnes můžete vidět na jeho
břehu. „To si málokdo umí představit, co jsme
vytěžili bahna, které jsme odváželi na pole či
skládky. Věnovali jsme této práci několik víkendů. Po té třídenní dřině jsme museli vždy ještě
umýt silnici. V náhonu se dnes zdržuje hodně
dravých ryb, chodí sem i bobři a je to ideální
prostor pro rybáře.“
Svoji pozornost jsme věnovali také jedné z
nejznámějších soch renesance Michelangelově Pietě.
Dnes se zrcadlí vodní hladina náhonu opět
kolem bývalého mlýna jako dříve. Na břehu
stojí dřík kašny s maskaróny. Byl sem dovezen
z mikulovského náměstí, protože byl již hodně
poškozen a při opravě kašny musela být zhotovena jeho replika. Tato kašna je známa z jedné
staré fotografie, na níž v době 2. světové války
v Mikulově u ní pózuje Adolf Hitler.
Areál mlýna se rozrostl také o malý penziónek, ubytování v maringotce či kontejneru. K
ubytování by časem měla sloužit celá bývalá
mlýnice, ale opravy jsou nákladné a stavba
pokračuje pomalu. Je třeba v prvé řadě opravit
střechu. V zadní části areálu tzv. na ostrově
byla přistavěna před pěti léty nová budova,
která slouží jako konírna. Je zde také v provozu
kovárna a stolárna. Majitelé se mají co ohánět,
pokud chtějí všechny své plány uskutečnit.
A je jich opravdu hodně. Rádi by osadili na
původní místo turbíny, aby se dodržel původní
charakter objektu, který je dnes téměř technickou památkou.
Děkujeme svým ochotným průvodcům a
přejeme hodně štěstí při realizaci jejich plánů.
Obdivovali jsme opracovanost mramoru
- jemnost a uhlazenost, prostě půvab sám.
Následovala prohlídka vatikánských muzeí.
Jejím vyvrcholením se stala návštěva Raffaelovy
komnaty a Sixtinské kaple, kde Micheangelo
zobrazil biblický vývoj člověka od jeho stvoření
až po potopu světa a výzdobu bočních stěn
provedli velikáni jako Botticelli, Pinturicchio a
Perugino.
Velkou zajímavostí byla i návštěva české
sekce radia Vatikán. Byli jsme srdečně přijati
jejich dlouhodobým hlasatelem a vedoucím
P. Josefem Koláčkem SJ. Ten nás seznámil s
historií českého vysílání a jinými zajímavostmi,
týkajícími se přímo spolupráce s náměstky
Kristovými zde na zemi.
V kostele milosrdných bratří proběhla
slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec
Vojtěch Málek, OH. V prostoru bývalého kláštera pak následovalo malé pohoštění od členů
Řádu sv. Jana z Boha, které se vyznačovalo
srdečnou atmosférou.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Havířov
2013
Výtvarník Vladimír Znamenák
a jeho malí výtvarnici mají úspěchy
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Malíř a grafik Vladimír Znamenák, otevřel v
roce 2000 pro děti keramickou dílnu ve Valticích. Tu však musel v roce 2004 opustit. Své
pedagogické činnosti se však nevzdal a pustil
děti do svého ateliéru v Hlohovci. Z Valtic do jeho
ateliéru přijíždí T. Minaříková a Š. Mikuláš. Výtvarníka však navštěvují děti z celého Valticka.
Z Hlohovce je to M. Černý, z Lednice S. Polák a J.
Sedláček, z Charvátské Nové Vsi pak R. Prchal,
Z. Prchalová, V. Šebesta a V. Čapková.
Pouť do Říma
Valtická farnost se vydala na tradiční pouť
do Říma. V průběhu sedmi dní jsme měli možnost poznat nejen významné římské kostely a
v mnohých z nich prožít i mše svaté, které celebroval mon. otec Karel Janoušek, organizátor
této pouti. Protože v Římě kdysi studoval, byl
nám také dobrým průvodcem spolu s panem
Miklasem z CK. Navštívili jsme významné
stavby tohoto města jako Colosseum a Forum
Romanum, památník krále Viktora Emanuela,
Španělské schody, fontanu di Trevi, Andělský
hrad, katakomby sv. Calista atd.
Největším zážitkem pro většinu účastníku byla
středeční dopolední audience u Svatého otce
na Svatopetrském náměstí, prohlídka baziliky
sv. Petra a jejich katakomb s hrobem sv. Petra.
Jako každoročně u příležitosti svátku sv.
Augustina 28. srpna byl Řádem milosrdných
bratří uspořádán ve Valticích poutní den.
Na závěr jsme navštívili městečko Assisi,
které se rozkládá v srdci Umbrie, a z kterého
se po staletí šířily myšlenky sv. Františka. Cítili
jsme se spřízněni s tímto městečkem, protože
v 13. století přišel do Valtic jeho řád a vybudoval zde první špitál. Prohlédli jsme si tzv. horní i
dolní baziliku sv. Františka a poklonili se u jeho
hrobu, což nás vedlo k modlitbě či tichému
zamyšlení. Pak jsme navštívili kostel sv. Kláry,
sv. P. Marie sopra Minerva a katedrálu sv. Rufina. Naší pozornosti neunikla samozřejmě ani
okolní nerovná půvabná krajina s olivovníky,
která přitahuje turisty z celého světa.
Lada Rakovská
11
Znamenák se však věnuje i přípravě
budoucích středoškoláků a vysokoškoláků
uměleckých škol. Ani ve svém věku výtvarník
neopomíná obesílat výtvarnými pracemi mezinárodní soutěže. Jednou z nich je i největší
dětská výtvarná soutěž v Havířově, kterou kdysi
sám založil. V letošním září, probíhal již 23.
ročník této mezinárodní soutěže dětí z MŠ, ZŠ
a nižších tříd gymnázií v oboru kresby a grafiky
„Krásná jako kvítka je ta země ...“. Letošním
tématem byly historické příběhy. Tuto soutěž
obeslalo devět zemí a celkový počet dosáhl
počtu 800 dětských prací. Vernisáž těchto
prací proběhla v havířovském kulturním domě
Leoše Janáčka 6. září. Děti byly nadšené ze
svých úspěchů.
Výtvarný kroužek Hlohovec získal hned
několik ocenění. Hlavní cenu primátora města
Havířova získala devítiletá Terezie Šebestová z
Charvátské Nové Vsi za linoryt Král Ječmínek,
sedmiletá Elenka Uhrová z Břeclavi pak obsadila třetí místo ve své věkové kategorii linorytem
Královna Eliška a mezi vystavenými pracemi
byla i práce valtické Terezie Minaříkové. Nahlédnout do výstavních síní dětských prací v
Havířově bylo možné do konce září.
Obdivuhodné je, že pan Znamenák stále
přijímá nové děti do svých kurzů. Panu Vladimírovi Znamenákovi děkujeme za úspěšnou
reprezentaci Valticka a dětem přejeme dobrou
inspiraci do ročníku 2014, jehož tématem jsou
„Přírodní živly“.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
O učiteli a sbormistrovi
Kolářovi
V posledních pěti Valtických zpravodajích
jsem uveřejnila své rozhovory s panem Kolářem, který se letos v prosinci dožívá v dobrém
zdraví a spokojenosti osmdesáti let. Při rozhovorech s ním jsem si uvědomovala, že nad
všemi mými otázkami přemýšlel jen chvíli, že
je i přes svůj věk pohotový a důvtipný. O tom
svědčí především i jeho básničky, které skládá,
které mi četl a které nyní zveřejňuje ve Valtickém zpravodaji jako „Rýmovačky“.
Během našich hovorů mi připadalo, že se
mu po jeho bývalém aktivním životě stýská.
A není divu, protože doby, kdy měl před sebou
početný pěvecký sbor nebo přeplněný sál,
který živě reagoval na hity a rozezpíval se, jsou
nenávratně pryč. A tak jsem se jej zeptala
přímo a on mi řekl: „Musel jsem, ač nerad si
přiznat, že čas pokročil a je třeba končit. Těší
mě ale, že mám v dirigentské práci nástupkyni
Petru Filipovou. Dělal jsem v životě všechno
se zaujetím a láskou, mám na co vzpomínat.“
V pedagogické práci spatřoval pan Kolář
svoje životní poslání. Byl oblíbený u svých
žáků i kolegů. Žákům byla sympatická jeho
spravedlivost, otcovský humor a jeho široký
rozhled. U svých kolegů budil úctu svojí skromností, příkladnou houževnatostí a pracovitostí.
Rozvíjel hudebnost nejen v dětech, ale i v
dospělých a na svých koncertech vychovával i
obecenstvo. A tak za celou tu práci mu náleží
vřelé poděkování a tím nejlepším budou jistě
vyjádření jeho bývalých kolegů, žáků a občanů.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Napsal bývalý žák Michal Uher:
„Nejsem nějak hudebně nadán, takže nikdy
jsem nepatřil mezi jeho oblíbence, ale pan
učitel Kolář patřil mezi mé oblíbené učitele.
Měl jsem rád pro jeho humorný vztah k nám
dětem. Kromě zpěvu vyučoval mnoho jiných
předmětů, třeba kreslení a i to nám dokázal
dobře vysvětlit. Rád na něj vzpomínám a přeji
mu hodně zdraví do dalších let.“
Napsala sboristka MUDr. Božena Hrdličková:
„Se zájmem jsem si četla vzpomínky pana
Milana Koláře, učitele, sbormistra, muzikanta,
ochotnického herce, který ve všech těchto oblastech vyvíjel bohatou činnost a udělal velmi
mnoho pro valtické občany, jejich vzdělání a
kulturní obohacení. Já sama jsem byla několik
let členkou zmíněného ženského sboru a pak
i smíšeného sboru, založeného v roce 1990.
Moc ráda na léta prožitá ve sboru vzpomínám, nebyli jsme žádní perfektní zpěváci, občas
notička uletěla, ale zpívali jsme rádi a s chutí.
Těšila nás přízeň i uznání posluchačů na našich
četných vystoupeních, ať už to byly Vánoční mše
ve farním kostele nebo koncerty v zámecké
kapli i jinde, nejen ve Valticích, ale i v okolí a
také v zahraničí - v Rakousku nebo Německu.
V roce 2003 jsme se zúčastnili projektu
„Partnerství měst a občanů“ (Německa, Polska a České republiky) pod záštitou Nadace
Roberta Bosche a v rámci tohoto projektu jsme
navázali spolupráci s pozounovým sborem
„Posaunenchor Laubendorf“ a podnikli dva
zájezdy do německého města Langenzenn u
Norimberka. Vystupovali jsme v Langenzennu v
protestantské katedrále, v katolických kostelích
v okolních vesnicích a třikrát v programu při
oslavách 1050. výročí založení města v centru
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
Počítače, Internet
724 950 605
12
Langennzenu pod širým nebem. Přestože naše
vystoupení bylo přerušeno dešťovou přeháňkou,
mělo velký úspěch u publika. Zazpívali jsme
několik moravských lidových písní v úpravě pro
sbor a dva páry z Valtické krojované společnosti
pak zpestřily náš program tanečním vystoupením. Samozřejmě naše krásné slovácké kroje
byly středem pozornosti, což nemalou měrou
přispělo k propagaci našeho regionu i města
Valtice. Při přátelském posezení s německými
hudebníky a zpěváky jsme si mohli společně
zazpívat, zatančit i vyměnit zkušenosti z naší
činnosti pokud to naše jazykové znalosti dovolily. Ve volném čase jsme navštívili město
Norimberk a Rothenburg. Stejně zdařilá byla i
návštěva německého sboru ve Valticích, kde
jsme měli společný koncert ve farním kostele a
ještě bylo samostatné vystoupení německých
trubačů v neděli ráno před mší. Pro své hosty
jsme připravili zájezd do Moravského krasu,
který se setkal s nadšeným ohlasem.
Tímto jsem chtěla jen doplnit vyprávění Milana Koláře o činnosti Smíšeného pěveckého
sboru, jinak už vše podstatné řekl. Pod jeho
vedením jsme zpívali rádi a vždy jsme se snažili
o co nejlepší výkon, na zkoušky jsme se těšili a
velmi rádi vzpomínáme i na sborová soustředění na Rusavě i jinde, kde bylo kromě zpěvu
ještě dost času na společnou zábavu a večerní
posezení u táboráku. Netřeba dodávat, že duší
všeho tohoto dění byl právě náš sbormistr
Milan Kolář, a za to mu patří můj veliký dík.“
Napsala bývalá žákyně a sboristka
Ondřejka Balabánová (Vaculíková):
Ráda bych touto cestou poděkovala paní
Ladě Rakovské za milé rozhovory na pokračování s panem učitelem Milanem Kolářem.
Jeho vzpomínání mě přimělo k oprášení
starých černobílých fotek z dob ochotnického divadla, ve kterém kdysi hrávala i moje maminka.
Nejvíc se mi však vybavila 80. léta - hodiny
hudební výuky, zkoušky a vystoupení sborového zpěvu a také pionýrské tábory v Rešicích.
Zatím co ve škole i ve sboru jsme většinou písněmi budovali socialismus či opěvovali legendárního sovětského velikána, na táborech nás
pan učitel zasvěcoval do textů Ivana Mládka.
Dobrá nálada, šibalský úsměv, charisma i
nezbytné kuřácké pokašlávání - to vše patřilo
a doufám, že ještě dlouho patřit bude k osobnosti pana učitele Koláře.
Děkuji vám a přeji hodně zdraví, pane učiteli!
Napsal Mgr. Michal Hyčka:
Kolega Milan Kolář. Přestože sám jsem již
dosáhl důchodového věku, stále mám tu čest
setkávat se s učiteli, kteří mě učili ještě na
základní škole – pan učitel Milan Kolář, paní
učitelka Ludmila Sobotková a manželé Ludvík
a Slávka Janků.
Tito s mnoha dalšími zkušenými pedagogy
valtické školy, dnes již bohužel zesnulými, se
výrazně podíleli na mé výchově i na výchově
několika generací valtických občanů. Sám
jsem je zažil jako žák, později jsem se stal
jejich kolegou. Pan učitel Kolář učil na valtické
škole v letech 1963-1999. Když přišel do naší
školy, bylo mi 13 let. Okamžitě se však stal pro
většinu „nás puberťáků“ spolu se svým celoživotním kamarádem Ladislavem Rollinkem
naším velkým vzorem. Milovali jsme ho již
jako žáci. Jeho humor, nadhled, kamarádský
přístup a obětavost ve prospěch dětí, to vše
bylo upřímné, takže jsme se na jeho hodiny
zpěvu a tělocviku stále těšili.
Také v pedagogickém sboru byl pan učitel
velmi oblíben. Vždy dokázal svým humorem a
přístupem k práci, ale i životu odlehčit problémy
a starosti, které náš život přináší. Celý svůj život
zasvětil hudbě a sborovému zpěvu. Patřil také k
výrazným osobnostem valtického ochotnického
divadla. Po odchodu do důchodu zůstal pan
učitel Kolář dále aktivní. Stále se živě zajímal
a zajímá o dění na základní škole, udržuje s ní
těsný kontakt. Pro naše město byl a stále je se
svými pěveckými soubory již desítky let zárukou
kvalitní úrovně kulturních akcí. K lásce k hudbě
a zpěvu přivedl stovky Valtičáků.
Po celý svůj život vystupoval velmi skromně.
Jeho práce byla vždy poctivá, trpělivá, až mravenčí, přitom však velmi hodnotná a úspěšná.
Zcela zaslouženě mu při oslavách 820 let našeho města a u příležitosti jeho 80. narozenin
byl udělen titul „Zasloužilý občan Valtic“.
Pane učiteli, přeji Vám do dalších let pevné
zdraví a mnoho optimismu, který Vás po celý
život provázel. Bylo mi ctí být Vaším žákem i
kolegou.
Valtický florbal vstoupil do nové sezóny
již tradičně s družstvem mužů,
a nově s družstvem dorostenců
Předposlední víkend v září se naplno rozběhly
soutěže pro florbalové oddíly ve Valticích. Muži
hráli na domácí půdě, a dorostenci cestovali do
nedalekého Hodonína.
Dorostenci začínají 1. sezonu v rámci Jihomoravské ligy dorostenců, kde můžou nastupovat
ve složení z minulého roku. Bohužel na první
turnaj jsme opět nebyli schopni jet v plném
složení, ať už z důvodů zranění – 3 hráči, anebo
účasti dalších 3 hráčů na jiných sportovních
aktivitách. Zejména nám chyběl brankař, takže i
z toho minima jsme byli nuceni vzít hráče z pole
a postavit jej do branky.
Na úvodní turnaj jsme dostali soupeře vysokých kvalit, a to FBC Moravské Budějovice, a
Hattrick Brno. S celkovým počtem 7 hráčů jsme
se statečně drželi taktických pokynů a bojovali
jsme až do konce, avšak oba zápasy jsme prohráli shodně 13:1. V dorostenecké kategorii se
již hraje florbal ne vzdálený mužskému pojetí,
a pro naše hráče je pořád prostor ke zlepšení,
hlavně účastí na turnajích v dostatečném počtu.
I přes nepříznivé okolnosti se kluci semkli,
bojovali a snažili se ze všech sil, ale postupem
času se projevila únava, a skóre narůstalo až v
posledních třetinách obou zápasů. Hráčům na
hřišti nemůžu jako trenér vytknout nic, co by
bylo způsobené neochotou, nebo podceněním.
Technické a taktické problémy jsme schopni
vyřešit během tréninků.
Střelci za náš tým byli Pavel Trojan, který se
prosadil po pěkné přihrávce Tomáše Kvinty,
a Lenny Andreas Grznárik, který skóroval po
individuální akci. Škoda, že jsme alespoň kosmeticky výsledky neupravili, protože pár dalších
příležitostí jsme k tomu měli.
Další turnaj odehrají dorostenci již 6.10. v
Rousínově. Doufáme tedy ve větší hráčskou
účast, a také zapojení rodičů.
Domácí zápasy družstva mužů FBC Valtice,
neděle 22. 9. 2013
FBC Valtice vs. FRC Mikulov, 4:3
Do prvního utkání letošní sezony jsme
nastoupili v poněkud pozměněné sestavě, ve
které se objevilo hned několik nových posil, a
také s novým kapitánem, kterým byl zvolen
Tomáš Krchňáček. Soupeř, který na nás čekal,
byl již tradiční rival ze sousedního Mikulova,
se kterým jsme v minulosti sehráli mnoho
krásných a napínavých zápasů, a ani tentokrát
tomu nebylo jinak.
Střetnutí začaly oba týmy aktivně, avšak
vytvořit si ideální pozici pro vstřelení branky
se nepodařilo ani jednomu mužstvu. Diváci
se nakonec branky v první třetině dočkali,
když dvě minuty před jejím koncem vstřelil po
individuální akci vedoucí gól našeho mužstva
Michal Papiernik, čímž vnesl na naše hokejky
klid a jistotu. Ve druhé třetině hra pokračovala
ve vyrovnaném tempu se spoustou šancí na
obou stranách, oba brankáři však byli pro
své týmy pevnou oporou. Přibližně v polovině
třetiny přišlo zbytečné vyloučení našeho hráče,
Mikulovu jsme nabídli přesilovou hru a ten ji
bez zaváhání využil a srovnal tak stav na 1:1.
Toto vyrovnání nás ovšem nijak nepoznamenalo, spíše naopak, zvýšili jsme tempo hry,
JUDr. Ivana Lorenzová
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
kontakt 602 24 98 18
FBC Valtice vs. FBC Pohořelice, 5:3
Ke druhému utkání jsme nastoupili proti
týmu z Pohořelic, který se vyznačuje svým
nepříjemným fyzicky náročným stylem hry. Náš
tým měl mezi prvním a druhým utkáním pouze
zhruba 20-30 minut pauzu, což pro nás byla
nová situace, kdy jsme hráli dva zápasy ihned
po sobě, a nevěděli jsme, jak se s ní dokážeme
po fyzické stránce vyrovnat.
Do utkání vstoupily jednoznačně lépe Pohořelice, když se okamžitě po prvním rozehrání
chopily míčku a po pouhých třech vteřinách hry
vstřelily vedoucí branku. Tento brzký gól v naší
síti mohl vyvolat mnoho negativních emocí
mezi našimi hráči, avšak dokázali jsme udržet
chladné hlavy a již za necelé dvě minuty jsme
srovnali. Zasloužila se o to svým důrazem další
posila z Břeclavi, Marek Nešpor. Několik málo
minut po vyrovnávací brance jsme díky dalekonosné střele obránce Jakuba Gaša zvýšili na
2:1. Úvodní třetina celkově probíhala ve velmi
svižném tempu, které vytvářel především tým z
Pohořelic, jenž nám svým rychlým a nápaditým
pohybem dělal nemalé problémy. Vytvořit si
gólovou šanci ale díky našemu zodpovědnému
bránění nedokázal, a pokud přeci jen prolomil
naši obranu, tak jsme se mohli spolehnout na
skvěle chytajícího Jana Vlašice. Druhé dějství
pro nás začalo velmi povzbudivě, stačilo pouze
čtyřicetpět sekund hry a zvýšili jsme na 3:1 po
skvělé kombinaci nahrávajícího Lukáše Kubáta a skórujícího Petra Gála. Do konce zápasu
však zbývalo ještě mnoho času a neměli jsme
ani zdaleka vyhráno, což se nám také vzápětí
potvrdilo. Během následujících dvou minut
padly hned tři branky, dvakrát skóroval soupeř
a vyrovnal tak stav na 3:3, avšak poté opět
strhl vedení na naši stranu další dalekonosnou
střelou Jakub Gašo. To bylo z druhé třetiny vše,
a čekala nás tedy poslední třináctiminutovka,
do které jsme vstupovali s jednogólovým
náskokem a také s dostatečnými fyzickými
silami, což bylo velmi pozitivní zjištění. Hra se
opět přelévala z jedné strany na druhou, obě
mužstva měla několik slibných příležitostí, ale
tentokráte jsme soupeři nedovolili vyrovnat, ba
naopak jsme z hokejky Dalibora Bukovského
přidali ještě jednu branku a zápas s jistotou
dotáhli do vítězného konce.
ÒþHWQtILUPD
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
vytvářeli si velké množství šancí a do konce
třetiny jsme dokázali přidat další dvě banky
do soupeřovy sítě, o což se zasloužili dva noví
hráči přestoupivší z Břeclavi, Petr Gál a Robin
Machovský. Se stavem 3:1 v zádech jsme do
poslední třetiny utkání vstoupili možná až
příliš uvolněně a Mikulov nás za naši nepozornost potrestal, když prvně opět po našem
zbytečném vyloučení snížil v přesilové hře, a
následně po nedůrazu obranných řad srovnal
stav zápasu na 3:3. Střetnutí dále probíhalo se
šancemi na obou stranách, ne však gólovými,
a schylovalo se tak k, dalo by se říci, zasloužené remíze, která by zápasu po jeho průběhu
i slušela, avšak tentokrát se štěstí přiklonilo
více na naši stranu v podobě branky svátečního
střelce Zdenka Pulkrábka, která rozhodla o
našem vítězství 4:3.
Branky a asistence: Papiernik, Gál (Máčal),
Machovský, Pulkrábek (Gašo)
Bc. Alexandra Ekrtová
Mgr. Petra Bártková
ƉŽďŽēŬĂsĂůƚŝĐĞ
sĂůƚŝĐĞ͕ϲϵϭϰϮ͕EĄŵ͘^ǀŽďŽĚLJϭϱ
ŐƐŵ͗нϰϮϬ ϲϬϱ Ϯϰϵ Ϯϰϯ
porady dle telefonické dohody
13
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
Branky a asistence: Nešpor (Máčal), Gašo
(D. Bukovský), Gál (Kubát), Gašo (Lišovský),
D. Bukovský (Lišovský)
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za příkladný přístup a týmový výkon,
a také našemu novému trenérovi Jakubovi
Matuškovi, který se těchto zápasů sice nemohl
zúčastnit, jeho práce se však na našem výkonu
výrazně projevila. Za celý tým dále děkujeme
našim sponzorům; Městu Valtice, společnostem Bricol-M, s. r. o., Alcaplast, s. r. o., a Disco
Clubu Kinopolis Valtice, bez kterých by naše
účinkování v této soutěži nebylo realizovatelné. Děkujeme také divákům, kteří pravidelně
vytvářejí skvělou atmosféru, a těšíme se na
další domácí zápasy, které jsou pro nás vždy
jedinečným zážitkem.
Radovan Machálek, sekretář FBC Valtice
Ing. Radovan Růžička,předseda FBC Valtice
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Juch, juch, hody!
1.
„Maminko, máš to moc dobré. Opravdu jsem
si pochutnal. Kačena byla křehká a to kedlubnové zelí mňam,“ pomlaskával si tatínek u
hodového oběda a zalil sousto pivem. „Rád si
ještě přidám,“ pohladil ji pohledem a počkal,
až mu nabere.
„Jsem moc ráda, že Ti chutná. Ale návštěva
neříká nic. Tak si to asi každý nemyslí,“ vyslala
tázavý pohled na babičku. Říkala si o kritiku.
Věděla to, i když tajně doufala, že snad tentokrát přece jen ...
„Zaplať pán Bůh za ty dary, ale kačenu jsi
ještě mohla krmit, děvče, aby byla tučnější.
Ostatní máš dobré. To víš, jako doma to není,
ale to nebude nikdy,“ tchyně tradičně s pochvalou šetřila jako se šafránem, i když se jí brada
blýskala tekoucím sádlem.
„My to tučné moc rádi nemáme. Hlavně děti
ne,“ nedala se maminka. „Až umyjeme nádobí,
uvařím vám ještě kafé. Vy, maminko, asi budete chtít s rumem, že? A také si jistě nabídnete
koláče. Pekla jsem s tvarohem, s mákem,
s ořechy a povidly, aby si každý vybral podle
chuti. Dano, pojď utírat,“ snažila se zamluvit
mírné rozladění snacha. Co čekala? Nikdy se
nezavděčila. U nádobí se snad uklidní. Práce
je nejlepší lék na každé trápení.
„Mami, můžeme jít na kolotoče?“ žadonil
Jenda. Vždyť na kolotoče bylo potřeba získat
nějaké peníze. Vyškemrat je dalo vždycky práci.
Dnes je tu návštěva, takže by mohla tu dětskou
radost podpořit. I když tatínek se stařečkem
jsou hodně šetrní, takže se od nich nedá nic
čekat, padesátikorunu by mohla dát babička a
určitě maminka. Za stovku by se už docela dost
povozil. Také jsou tam střelnice a on by si rád
něco vystřelil. Možná by mu zbylo i na zmrzlinu.
„No, děti moje, nejdřív půjdete se mnou.
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
Chci se podívat na hody. Měla bych se sejít se
švagrovou na Belvedéru,“ dostalo se vnoučatům příkazu od babičky dřív, než se na slovo
zmohla maminka. Protesty se nepřijímaly. O
rozhodnutích velitelky rodu se nediskutovalo.
Děti to ovšem překvapilo, protože babička se
příliš o světské radovánky moc nezajímala. Asi
to bude hlavně to setkání, co ji láká.
„Já nikam nepůjdu. Běžte sami. Rád bych
si trochu zdříml,“ ozval se stařeček. Švagrová
nebyla zrovna podle jeho chuti, i když jinak
měl ženy rád.
„Můžete se natáhnout tady na divan nebo do
ložnice, tatínku,“ vyšla vstříc tchánově únavě
maminka.
„V ložnici ale budete mít větší klid,“ přidal se
tatínek. Divan byla jeho doména. A před noční
službou si vždycky moc rád alespoň těch dvacet
minut pospal. No a dnes ho noční služba čeká.
Nádobí bylo za chvíli umyto i sklizeno. Domem zavoněla káva s rumem. Tatínek přinesl
láhev červeného vína a skleničky. Ještě chvíli
společně poseděli u bohatě prostřeného stolu a
povídali si. Děti líčily nezapomenutelné zážitky
z Tater. Tatínek je chvílemi doplňoval. Společný
smích vymazal lehké napětí, způsobené kolem
oběda babiččinou nevhodnou kritikou.
Dobré náladě určitě přispěla také tatínkova
harmonika. Mohli si ji předávat nejen stařeček
s tatínkem, ale učil se už i Zdeněk. Ten si ovšem tentokrát nezahrál. Při takové příležitosti
na to jeho občasné falešné „ujíždění“ nikdo
nebyl zvědavý. Zkrátka ho zatím dospělí k
nástroji na sedáncích nepustili. Děti si stejně
rodinné pohody moc neužily, protože babička
s nimi spěchala na vlak. Vlastně tentokrát
ani už déle zůstat nechtěly. Valtické hody byly
jako magnet.
2.
Cesta trvala pouhých pět minut. Na zastávce babička s dětmi vystoupila. Za železniční
budovou s nápisem Valtice město je upoutal
veliký, ručně malovaný plakát. Usmíval se na
ně pár mladých lidí v krojích, který zval na hody
u Belvedéru.
„No tak, děti moje, kde je ten Belvedér? Není
to daleko, že?“
„Vůbec ne, babi. Belvedér je zámeček tady
na kopci v lese nad dopravní školou,“ utěšovala
babičku Dana. „Budeme tam za chvilku.“
„Tak pojďte! Nezdržujme se.“
Malá a kulatá babička se cestou do kopce
poněkud zadýchala. Ale jakmile se k ní donesly
melodie cimbálu, přidala i ona do kroku. Po
chvíli pořádně supěla.
„Počkejte, děti moje. Já vám nestačím,“
přece jen se po chvíli zastavila celá upachtěná
a položila si ruku pod ňadra, jako by chtěla
zastavit bušící srdce.
„Babi, vždyť už jsme tady,“ uklidnil ji Zdeněk,
který jediný se k ní starostlivě vrátil.
„Pojď blíž, chlapče, já se o tebe opřu.“
„Ach, jo,“ povzdychl si. Považoval to za slabost. Sama babička vnoučata vedla k tomu, že
muž je vládce a žena mu má sloužit. A teď bude
sloužit on muž jí ženě jako opěradlo? Dana se
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
14
proti takovým názorům bouřila. Doma to tak
nebylo. Tam si byli všichni rovni, i když některé
práce si také dělili na mužské a ženské.
„Našel jsem hůlku. Ta vám, babičko, pomůže. Můžete se o ni opírat,“ nabídl místo svého
ramene prvorozený vnuk.
„Děkuji ti, chlapče. To jsem potřebovala. To
je dobrý nápad.“
Po několika krocích les ustoupil a před nimi
se rozevřel palouk s vrcholkem kopce, na němž
svítil běloučký zámeček Belvedér. Patřil knížecímu rodu Lichtensteinů, jako ostatně všechny
zámky a zámečky v okolí. Po válce a odchodu
knížat z Moravy však sloužil jako obytný dům
pro několik rodin. Byl to pro ně vlastně jakýsi
zdobený činžák. Nájemníci se už dávno pořádně zabydleli. Svědčila o tom také obdělaná a
brambory osázená půda na svahu.
Několik metrů od zámečku lákal tancechtivé
hosty mezi stromy položený parket se stříškou,
která přesahovala až nad stoly, chráněnými od
okolí proutěným plotem. Muzikanti obepnuti
v červenicích, což byly jasně červené kalhoty
s výšivkou, v bílých košilích s rozšířenými a
ažurami zdobenými rukávy, ale i s barevnými,
flitry pošitými vestičkami a nalevo připnutou
voničkou s dlouhými malovanými mašlemi,
splývajícími až ke kolenům, nejen vyhrávali, ale
i zpívali a cifrovali. Cifrování je výjimečný sólový
tanec mužů, který vyjadřuje radost, a je založený především na úžasných skocích a spletitých
kreacích nohou, obutých do nablýskaných vysokých bot, kterým se tu říká čižmy. Do rytmu se
zvedají ruce, mává se a tleská. Cifrování je také
doprovázeno radostným výskotem a jucháním.
Hodovníci pozorovali umění mladých mužů s
obdivem a hodnotili, kdo z nich to umí nejlíp.
Ovšem ke zpěvu oblíbené slovácké písně se
připojili všichni rádi.
„Takú sem si frajárečku zamiloval,
jako by ju maléreček vymaloval,
oči černé, bílá líčka,
jako by ju malovala malérečka….“ neslo se
sborově do okolí.
„Pojďte, děti. Tady jsou volná místa. Je to sice
hned vedle cimbálu, ale snad neohluchneme.
Cimbál není buben. Tady se posadíme,“ rozhodla babička. To už jim šla naproti babiččina
švagrová. Všechny je uvítala.
„Vítejte, švagrová, i vy děcka. My tam máme
jedno místo volné, ale všichni čtyři se tam
nevejdete,“ omlouvala se babičce.
„To nevadí. Vždyť nebudeme od sebe tak
daleko. Toto nejsou, švagrová, všechna moje
vnoučata. Ještě máme jednoho, po stařečkovi
Petra, ale ten je roční, takže zůstal doma.“
„Pěkné děti. Tak ať se vám tu líbí!“ popřála
tetička. „A vy se švagrová, určitě připojíte k
nám, až třeba někdo odejde. Já jsem vám
držela jen tu jednu židli.“
3.
Před babičkou se uklonil starší muž a vyzval ji k tanci. Ona to ráda přijala. Vždyť nebyl
tak úplně cizí. Všimla si, že patří k přátelům
švagrové. Děti na ni hleděly s úžasem, jak se
svižně otáčela.
„Tys to věděl, Zdeňku, že babička umí tancovat?“ nevěřícně se obrátila na bratrance Dana.
„Věděl. Proč by neuměla? Říkala, že když
byla mladá, tak chodila pod máju tancovat.
Vlastně nevynechala žádnou zábavu.“
„Teď už je stará a stejně to nezapomněla.
Umí to,“ pokyvoval hlavou Jenda. Připadala
mu hodně stará, vždyť před měsícem oslavila
padesáté čtvrté narozeniny. Stařečkovi bylo
ve stejný den padesát osm. Jeho šediny byly
značně prořídlé. Babička nosila svůj šedivý cop
obtočený kolem hlavy nebo svinutý do drdůlku
a přikrytý šátkem. Kroje oba odložili už za první
světové války, kdy stařečka jako dragouna
oblekli do rakouské uniformy a babička jako
služebná v Rajhradě nosila jednoduché „městské“ šaty. Podle dětí to byli velmi staří lidé.
Hodně pracovali. Svátkem pro ně byly kromě
církevních pobožností jen návštěvy některých
příbuzných. Znali se však i se spoustou lidí,
které rádi občas vítali ve svém domku v Podivíně. Jinak se bavili pouze v kruhu nejbližších
společnou četbou, zpěvem lidových písní při
harmonice a vyprávěním životních příběhů.
O taneční přestávce se před každým dítětem
objevila limonáda a slané tyčinky. S babičkou
si přišli přiťuknout na uvítání lidé od stolu
švagrové, se kterými se znala už z dřívějška.
A pak už to zase vytáčela. Děti se s ostatními
přítomnými mrňousky pustily také do tance.
Pletly se v kole mezi dospělými. Jenda by si
byl rád zacifroval, ale ještě mu to moc nešlo.
Snad jen juchání.
„Babi, my chceme jít na kolotoč,“ oznámil
Zdeněk, když se tu dost vydováděli a když se
mu podařilo babičku odchytit.
„Chceme jít na kolotoč, ale máme málo
peněz,“ doplnil ho Jenda.
„No, tak dobře, běžte. Zdeňku, ty nezapomeň, že nás čeká večer cesta do Podivína. Tak
ať jsi včas u strýce. Tady máte každý padesát
korun. Nemusíte je všechny utratit. Raději
šetřete. Já tu ještě nějakou dobu zůstanu. Pak
se švagrovou zajdu na hřbitov, když jsme tak
blízko, pomodlit se na hrob bratra Jožky. V půl
šesté mi jede vlak. A vy byste měli také tak
nějak přijít. Máš to na povel, Zdeňku,“ rozloučila
se babička a už to zase vytáčela.
„Slyšeli jste to! Máte mě poslouchat! A tady
máte každý padesát korun. Nemusíte všechno
utratit. Pojďte, razíme!“ zavelel Zdeněk. Jako
vždycky se utvrzoval ve své nadřazenosti nad
těmi prcky.
4.
Ve všech pěti valtických hospodách se hodovalo. Také ta u zastávky měla plno hostů. Děti
je zvědavě okukovaly. Venkovní stoly byly plně
obsazené převážně ženami a drobotinou. Ze
dveří lokálu se však valila ven oblaka dýmu. Nebylo možno přeslechnout alkoholem prosycené
mužské hlasy, které se snažily o zpěv. Nedařilo
se. Pořád to byl jenom řev. Opilci, uvědomily si
děti a vzaly nohy na ramena. Zpomalily až na
rohu u Filipenského. To už se k nim od centra
nesla dechovka. Přitahovala je stále hlasitěji.
Cestou ještě nahlédly bočním oknem do Kopečkovy hospody plné veselících se hodovníků.
Od křižovatky běžely k máji, která jako každý
rok stála před Besedním domem a kolem které
bylo plno lidí a vyhrávající kapela.
„Jsou tu stárci a stárky,“ upozornil Zdeněk
na tradiční krojovanou skupinu vyvolených
mladých lidí, kteří hody organizovali.
„Vždyť na ně není přes ty diváky ani vidět,“
ohrnula ret Dana.
„To je tím, že jste tak malí,“ povýšeně odsekl
Zdeněk. „Pojďte se podívat blíž.“
„Já to vidět nemusím. Jdu rovnou ke kolotočům,“ prohlásil Jenda a rozběhl se přes
křižovatku do protější Sobotní ulice. Oba jeho
společníci běželi za ním. Nebylo těžké ho
dohonit.
5.
Dana se zastavila u houpaček. Malé lodičky
pro děti a velké pro dospělé byly hned na kraji
celého lunaparku, který míval v té době vyhrazené místo kousek za křižovatkou. Zábavné
atrakce tak bývaly v centru hodového dění.
„Ahoj, Eliško!“ volala radostně na svou nejmilejší kamarádku, která stála ve skupině lidí
u lodiček. „Jdeš se houpat? Ty se máš, že jsou
hned naproti vašeho domu.“
„Ahoj, Dano. Maminku z toho rámusu
vždycky bolí hlava. Mně rámus nevadí. Pojď
se také houpat.“
„Moc ráda, ale je tu hodně lidí a mně se
nechce stát v té frontě.“
„Já už budu na řadě. Když půjdeš do lodičky
se mnou, nemusíš čekat.“
„Tak dobře. Chtěla bych ale potom jít na ten
velký řetízkový kolotoč. Šla bys se mnou? Je
to moc fajn, protože se lítá až nad střechami
domů.“
„Na ten velký ne. Tam by se mi udělalo
špatně.“
„A počkáš na mě, když tam půjdu sama?“
„Počkám. Ale teď pojď. Už jsme na řadě.“
Pro děvčátka nebyly houpačky žádná velká
zvláštnost. Doma jim rodiče zavěsili obyčejné
dřevěné houpačky na dvůr. Eliška měla dokonce i houpací síť. Ale ať tak nebo tak, nebylo to
ono! Za prvé to nebyly lodičky, ve kterých se
stálo a rozhoupávalo pokrčováním v kolenou,
a za druhé nic nemělo tak zajímavé brzdy.
Vlastně neměly ty domácí žádné brzdy. Dana
vždycky se zájmem pozorovala, jak se brzdilo
a uvolňovalo nastaveným prknem. Parádně
to drhlo.
U dvorků, které patřily k zadním traktům
domů tvořících čelními zdmi část náměstí,
býval dost prostorný plácek. Ten pokračoval
ještě i za silnicí ke smetišti před městskými
hradbami, kam se vyvážela především suť a
kde lákal i odrazoval svými nevinnými bílými
květy prudce jedovatý durman.
Na konci plácku stály střelnice. Lákaly
operetními melodiemi a přeplněnou výzdobou
barevných a lesklých hodových nezbytností.
Byly doménou mužů, mladíků a chlapců.
„Plují lodi do Triany,
plují lodi do Malagy …“
„Dano! Dano!“ ozývalo se odněkud shora.
Zvedla oči k nebi a sklouzla pohledem na
protější kolotoč pro ty nejmenší dětičky. Vozily
se na dřevěných zvířátkách.
„Tam ne. Tady jsme, Dano!“ ozvalo se znovu.
Jenda se Zdeňkem byli na střeše mezi trámy.
A nebyli tam sami. Při otáčení se objevovali
další chlapci.
„Co tam děláte, kluci?“
„Točíme a zároveň se vozíme. Kolotoč nemá
motor.“
„Nezapomeňte, že musíme jít za chvíli domů.
My se jdeme s Eliškou podívat na jejich Gertu.
Ona je stárka. Tak zatím ahoj!“
6.
Před Kopečkovou hospodou se zatím nashromáždilo docela dost lidí. Pozorovali mladé
muzikanty z džezové kapely. Dva z nich, Milan a
Laďa, se houpali na velkém zrcadle, které jako
součást dopravního provozu bylo upevněno
15
na rohu křižovatky. Mladíci bavili lidi kolem
vtipnými poznámkami a snahou vyhoupnout
se nahoru. Podařilo se. Bylo pak už jednoduché
uvelebit se na střeše hospody. Další dva se
vypravili za nimi, ostatní jim podávali hudební
nástroje. Až se tam po komediálním výstupu
posadili všichni.
Bylo jasné, že už nějakou dobu popíjeli. Diváci tleskali jejich odvaze a humoru. Ve Valticích
to lidé vždycky dokázali ocenit.
„Ahoj, děvčata!“ před Eliškou a Danou se
najednou z ničeho nic objevila Gerta. Měla
na sobě bohatý lanžhotský kroj s množstvím
spodniček, řasenou sukní a vyšívaným fěrtochem. Košile měla do velkých boulí nabírané
rukávy, zdobené na okrajích ručně vyšívanými
krajkami, stejně jako límec. Vestička byla
hodně barevná a malované mašle splývaly po
celé délce kroje. Hlavu zdobily nad čelem do
kraječek splétané vlasy a čepeček zvaný rožky
s naskládanými mašlemi. Celý kroj doplňovaly
z měkké kůže na holeních naskládané čižmičky. Gertě to nesmírně slušelo.
„Eliško, měla bys jít domů. Víš přece, že má
děda Košulič vzácnou návštěvu. A maminka
říkala, že Tě tam mám poslat,“ tlumočila stárka
příkaz sestřičce a poté se rozloučila. Spěchala
naproti svému partnerovi. František Kopeček
byl hlavním stárkem.
„No, Dano, já budu muset jít. U dědy je na návštěvě Petr Bezruč. Je to básník. Chodí k nám
z Lednice pěšky. Děda Košulič a pan Grus mu
chodívají naproti. Všichni tři mají tu cestu rádi.
Nejraději však prý hlavně tehdy, když kvetou
lípy. To je pak celá ta cesta voňavá.“
„Já budu muset zavolat kluky a také poběžíme domů, protože naše návštěva bude odjíždět. Jsou u nás babička, stařeček a bratranec
Zdeněk. Eliško, už jsi s tím básníkem mluvila?“
„Ne. Dnes ho uvidím poprvé. Napsal o Valticích a té jejich cestě básničku.“
„O Valticích je básnička?“
„Tři stařečci kvapíce stihli města lem,
nejsou–li to Valčice, kynoucí nám třem?....“
zarecitovala Eliška.
„Ale ty říkáš Valčice a my jsme ve Valticích.
A jak to, že tu básničku umíš?“
„Náš stařeček říká také Valčice. To se asi tak
dřív říkalo. Básničku musíme umět celá naše
rodina. Stařeček říkal, že je to naše povinnost.
Tak já už půjdu. Ahoj!“
„Budeš-li mít čas, tak k nám ještě o prázdninách přijď. Ahoj!“
***
Děti vyprovodily babičku, stařečka a Zdeňka
k vlaku. Byl konec hodů. Ale zítra ještě půjdou
na kolotoč, protože ušetřili trochu peněz. A také
si koupí zmrzlinu.
Táňa Tichá
Příště: Prvňák Jenda
VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5%
s odkladem splátek jistiny až na 10 let
INVESTICE, KONSOLIDACE
PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ,
RYCHLÉ PŮJČKY
Kateřina NEŠPOROVÁ
mob.: 774 452 774
e-mail.: [email protected]
Podzemní maraton ještě neskončil,
burčáky vystřídají mladá vína a advent
Od zahájení sezony v dubnu ušlo Valtické
Podzemí kus cesty. A letošní rok zdaleka
nekončí a v podzemní říši, která zde byla
už před staletími, je pořád na co se těšit.
Předzvěstí nabité sezony byly podzemní
oslavy svátků jara. Naplno se na jaře startovalo zahajovacím večerem ve velkém
stylu a dražbou archivních vín a o pár týdnů
později tam stovky lidí uvítali letní slunovrat,
a to nejen pod zemí, ale i na nejvyšším bodu
Lednicko-valtického areálu. Východ slunce je
tam romantický a s výhledem do širokého
okolí, sekt s kaviárem pod vítězným obloukem
chutná a procházka orosenými vinicemi vás
pozitivně naladí na zbytek dne, týdne či roku.
A pokud ne, vyprošťovací snídaně vás přinejmenším postaví na nohy.
Léto kolem prošlo pěšky i projelo na
bicyklech jednotlivě, ve dvojicích, v kruhu
rodinném i po velkých skupinách. Přes den
vždy se skleničkou vína, od července i s
rubínovým višňákem a od září s burčákem,
mlékem nejen starců. O víkendových večerech vždy za doprovodu cimbálové muziky,
komentovaných degustací a svištění špuntů
ze sektových lahví, které se sekaly o sto šest.
Zcela nový rozměr dala Valtickému Podzemí tři představení Dvorního divadla z Hlohovce. Nejenže bezezbytku zaplnila kapacitu,
ale přilákala i Valtičany, z nichž někteří byli v
tomto unikátním labyrintu chodeb vůbec poprvé. Úspěch to by veliký pro herce i Valtické
Podzemí a doufejme, že akce tohoto typu tam
najdou své trvalé místo a stálí i přechodní
obyvatelé města se i kvůli nim budou rádi a
pravidelně vracet.
Babí léto Valtické Podzemí přivítalo dýněmi, které udivovaly a stále ještě udivují
rozmanitostí barev i tvarů.
To vše ruku v ruce s dobrou a originální
zábavou. První „podzemní“ Miss Burčák
rozhodně nezapřela svůj moravský původ. S
přehledem zvítězila ve třech z pětice disciplín. Dýni koulela a koštýř natáhla nejrychleji
a také nejlépe zazpívala píseň o víně.
Odměnou jí budiž symbolický klíč od Valtického Podzemí a právo užívat si po celý rok
výhodu vínem zásobené archivní kóje. Snad
bude adeptek na titul přibývat, a to nejen z
řad přespolních, ale i místních.
hodovat do sytosti a hrát vám k tomu bude,
a to i na přání, cimbálová muzika.
A jen prochutnáme mladá vína, na dveře bude klepat advent, kdy ve Valtickém
Podzemí zavoní svařená vína a punče dle
různých receptur včetně prastaré minoritské, protože právě mnichy tohoto řádu jste
mohli v podzemních chodbách v minulosti
potkávat. A není vyloučeno, že se ve svátečně
vyzdobených sklepeních opět dostane ke
slovu kultura a labyrint obsadí řemeslníci na
adventním podzemním jarmarku. A stranou
zájmu snad Valtické Podzemí nezůstane ani u
svatého Mikuláše s jeho čertovsko-andělskou
družinou a nadílkou. A pak už zazvoní konec a
roku 2013 bude konec. Nebylo by pěkné ten
nový přivítat tam, kde si historie podává ruku
se současností a kde chmury všedních dnů
zaženete nevšedními zážitky?
Sledujte www.valtickepodzemi.cz a https://cs-cz.facebook.com/Valticke.Podzemi,
poslouchejte místní rozhlas, čtěte plakáty a
samozřejmě Valtický zpravodaj. Jedině tak
budete v obraze o veškerém dění ve Valtickém
Podzemí.
Darujte
vánoční strom
na valtické náměstí
Dýňobraní je jedním z nejčastějších důvodů,
proč lidé do Valtického Podzemí přicházejí a
přijíždějí opakovaně. A budiž řečeno, že večerní atmosféra za svitu mrkajících, rozesmátých
i strašidelných dýní má jen těžko popsatelné
kouzlo. Kdo nezažil, nepochopí. Kdo zažil, chce
zažít znovu. Letos se osvědčil pilotní ročník
ochutnávek dýňových polévek, které byly nejen zdravé, ale i pikantní, s vůní kouře a chutí
exotiky, i dýňojarmark, kde si příchozí mohli
zakoupit dýňové oleje, dýňová jádra, bylinková
biomýdla či patchwork s podzimními motivy.
Dýňobraní se těší nejen přízni návštěvníků,
ale i vedení města Valtice, které dýňobraní
podporuje, za což mu patří velký dík.
Vlastně po celé září tekla vína i burčák
proudem. Podobné to bude i v říjnu, jehož
úvod obstará tradiční valtické vinobraní. Ale
ani to není akcím ve Valtickém Podzemí
konec. Svatý Martin sice možná nepřijede
na bílém oři, ale rozhodně pošle mladá vína
a s nimi do křupava upečené husičky a jiné
svatomartinské laskominy. Chcete si s přáteli
ťuknout mladým vínem? Proč tedy ne právě
ve Valtickém Podzemí, kde můžete pít, jíst a
16
Pokud Vám doma překáží, nebo už přerůstá
vzrostlý jehličnatý strom a plánujete jej na
podzim pokácet, tak jej darujte, nebo alespoň
zapůjčte městu. Mělo by se jednat nejlépe o
smrk, ať už stříbrný či ztepilý nebo jedli, výšky
cca 8-10 metrů (může být i vyšší), pokud možno rovného růstu a rovnoměrně zahuštěného
větvemi.
Bude-li alespoň trochu na dostupném místě,
přijedeme k vám s jeřábem i další technikou
a strom opatrně pokácíme a převezeme na
náměstí, kde bude důstojnou kulisou kulturně
společenské akce Valtického adventu a vůbec
celých vánočních svátků. Uděláte radost nejen
sobě, ale především valtickým dětem.
Pokud budete mát zájem o dřevo z vašeho
stromu, tak strom po svátcích zpracujeme,
větve zlikvidujeme a čisté dřevo vám doručíme
a vyskládáme na místě, kde si sami určíte. S
nabídkami nebo s informací, kde k pěknému
vánočnímu stromu přijít se obracejte na vedoucího technických služeb města Valtice Dalibora
Nedělu (mobil:733 535 818, e-mail: dalibor.
[email protected]). Děkujeme za spolupráci.
Ing. Dalibor Neděla,
Město Valtice – Technické služby
Motorky na Valtickém zámku
Zvěrokruh
... co o sobě ještě nevíte
Váhy - umělec
24. 9. – 23. 10.
30. 8. - 01. 09. 2013 proběhl ve Valticích
třetí ročník motosrazu – memoriálu Jána
Vychodila, mého bratra. Na akci se sjeli
motorkáři z celé republiky i ze Slovenska,
měli jsme zde také moto-návštěvu z Běloruska. Motosraz se pomalu ale jistě stává
mezinárodním.
Hlavní bod programu - sobotní spanilá
jízda motorkářů, věnovaná Jánovi -byla naplánována na 14-tou hodinu. Start se o pár
minut zpozdil vzhledem k vysokému počtu
účastníků jízdy, ale byl o to impozantnější.
I za účasti přihlížejících a fotících občanů
Valtic. Po celé trase vyjížďky nás zdravili
místní, což si obě strany - jak oni tak my v
koloně - užily.
Po cestě jsme potkávali další motorkáře,
kteří se k nám přidávali, dokonce jsme se
na pár minut "sloučili" se srazem veteránů,
který jel ze Šardic. V jednu chvíli bylo v koloně
víc jak 130 strojů, krásný pohled i pocit. Při
klesání od Klentnice do Pavlova podél Pálavy
se náš "motohad" z pohledu nás, co uzavírali
kolonu, vinul, kam až oko dohlédlo.
Během vyjížďky byly dvě zastávky: první
v zatáčce u Mušlova, kde se stala tragická
nehoda bratrovi, druhá v Moravské Nové Vsi,
kde je místo jeho posledního odpočinku.
Při odjezdu směr Tvrdonice jej motorkáři
"pozdravili" svým způsobem - zatroubením.
V průběhu spanilé jízdy nás zastihly dvě
kratší, ale zato vydatné, dešťové přeháňky.
V důsledku druhé z nich, která nás stihla
kousek za Břeclaví, na slavnostní ukončení
vyjížďky s focením dorazila odhadem čtvrtina
z účastníků, ostatní se raději jeli schovat na
Pančavu.
Ti, kteří volili cestu na zámek, byli odměněni krásnou scenérií s dominantní stavbou
zámku, na jehož nádvoří "jak se patří" pozdravili všechny návštěvníky burácivými tóny
svých strojů a poté byli "odfoceni" ze zámeckého balkonu v 1. patře tohoto nádherného
sídla Lichtensteinů. Zjistili jsme, že zámek
a motorky k sobě patří - a proto za rok zas!
Po návratu na základnu, tj. na zahradu
hostince Pančava, se rozjela zábava, kterou
rockovou muzikou tvrdily holky DO ZDI, WILD
EGGS - ty k ní přidaly ještě punk. Kluci z
Mrs. Hill to taky parádně rozjeli, stejně jako
Tyršova společnost a valtičtí IRNIS, kteří na
závěr zazpívali píseň "Nad zemí", věnovanou
mému bratrovi, na jehož památku sraz pořádám. Byla to symbolická hudební tečka za
letošním ročníkem. Zábava ale ještě zdaleka
nekončila – až na zmiňované dvě přeháňky
nám počasí celou dobu přálo a proto do pozdních nočních hodin bylo stále plno, nikomu
se domů ani spát nechtělo.
Takže za rok opět na viděnou 29. a 30.
8. 2014!!!
Sledujte nadále Motosraz Valtice na
facebooku (www.facebook.com/MotosrazValtice) nebo na oficiálním webu www.
motosrazvaltice.cz.
Paulína Hažmuková - Vychodilová
17
Legenda o Váhách: Váhy reprezentují
bohyni Themis a její lásku ke spravedlnosti.
V mnoha legendách je popisovaná jako žena
se zavázanýma očima, která v ruce drží váhy
v dokonalé rovnováze a meč. Připomíná se
tak, že otrok i boháč mají stejné právo na
spravedlnost.
Životní heslo: Rozvažuji.
Jak je poznáte: Potkali jste krásného
člověka s jemnými rysy, pravidelných obličejem, malým špičatým nosem, okouzlujícíma
očima a bohatými hnědými vlasy? Zaujal
vás jeho melodický hlas a nakažlivý smích?
Pak jste se potkali s váhou. A už jste poznali
neodolatelné kouzlo jejího úsměvu? Když se
váha usměje, odpustíte jí všechno na světě.
Vaše smůla je v tom, že to o sobě moc dobře
ví a této přednosti někdy bezostyšně využívá,
a to jak žena, tak i muž.
Charakter: Žlučovitě sangvinický. Kdo by
to do tak líbezných bytostí řekl, že někdy dokáží být pěkně vzteklé a umanuté. A to váhy
jsou, obzvláště když bývají přesvědčeny o své
ušlechtilé pravdě, ke které došly po dlouhých
a nekonečných rozvahách. Nezapomínejte,
že váha je kardinální znamení, to znamená,
že nikdy bez boje neustupuje ze svých pozic.
Na druhou stranu je pověstná zdvořilost, mírumilovnost, takt a diplomacie. Sdělí vám, že
jste úplně nemožní, ale řeknou to moc hezky
a ještě se na vás usmějí. Všechny váhy bez
výjimky milují pořádek, spravedlnost a soulad, a to v jakémkoli oboru jejich působení.
Klasická astrologie je zařazuje do znamení
mravů počestných, kam každé znamení hned
tak nepatří.
Co milují: Umění a erotiku.
Co nesnášejí: Špínu.
Jak pracují: Se smyslem pro obchod. Váhy
totiž mají vynikající schopnost okamžitě a kreativně vidět obchod ve všem. Pouze váha dokáže vymyslet nejlepší reklamu, protože jen
ona ví, za co jsou lidé ochotní vydat své těžce
nabyté peníze. Váhy jsou také klasickými
skupinovými hráči, takže se dokážou obklopit chytrými lidmi a využít jejich schopností.
Často se stává, že pro Váhu není důležité,
co dělá, jako spíš kde to dělá. Rozhodně se
nenechá nacpat do špinavé kanceláře s řadou
ohavných šanonů, ostrým zářivkovým světlem
a odpudivým kobercem. Na to zapomeňte,
váha má ráda krásu a umí ji ocenit.
Vzorový hrdina: Paris.
Zvláštní znamení: Krása. Nejkrásnější
ženou byla trojská Helena, a ta byla váha.
Dobrá rada pro váhy: Nepřejídejte se.
Máte sklony k tloušťce.
Dobrá rada pro vás ostatní: Nechte si od
váhy poradit, neprohloubíte.
Ideální šéf: Žádný puntičkář, ale svobodomyslný zrozenec Ryb.
Ideální přítel: Někdo, s kým si můžete
popovídat o čemkoliv a nenudit se – třeba
Vodnář.
Ideální partner: Tolerantní , a přece nápaditý typ – Blíženec.
Kdo vás eroticky přitahuje: Muži touží
po romantice se zrozenci Raka , ženám se
často líbí Blíženci.
Přírodní lékárna
Příroda nám pořád ještě dopřává léčivé květy, listy, plody. Abychom si je mohli uchovat na zimu, můžeme použít některý z postupů
zpracování bylin.
Úprava bylin 2 (pokračování z minulého měsíce)
Sirupy se dají připravovat několika způsoby
- smícháme 10 dílů bylinné šťávy s 16 díly cukru a následně povaříme
- vrstvu čerstvých bylin zasypeme cukrem, na cukr další byliny, po té
cukr a tak pokračujeme do plné sklenice, na 6 týdnů uložíme při stabilní
teplotě v chladu
- svaříme 1 kg cukru v 600 ml vody se lžičkou kyseliny citronové, pomalým dvouhodinovým varem cukr hydrolyzuje a rozloží se na glukózu a
fruktózu, vznikne zlatavá hmota podobná medu, přidáním několika lžic
tinktury do 2 dl základu vznikne velmi chutné užívání.
Medy - k jejich přípravě potřebujeme 500 g bylin, 3 citrony, 3 kousky
skořice, 1,5 – 2 kg cukru, 750 – 1 000 ml vody
- byliny vložíme do kastrolu s vodou, nakrájenými citrony a skořicí
- po 20 minutách varu necháme 24 hodin vyluhovat
- po scezení přidáme do odvaru cukr
- na mírném ohni za stálého míchání odpařujeme do požadované
konzistence, plníme do sklenic s uzávěrem
Med můžeme v průběhu roku vyrábět z mnoha bylin. Používáme samostatně na neduhy, na které jsou konkrétní byliny určeny, nebo také
můžeme přidávat do čaje.
Oleje a octy vyrábíme i pro kuchyňskou potřebu. Používáme je při
přípravě klasických majonéz, dresinků, marinád, omáček, polévek. Do
octu nebo oleje nakládáme anýz, fenykl, meduňku, bazalku, tymián,
šalvěj, petržel, mátu, rozmarýn, majoránku, estragon, libeček podle své
fantazie. Byliny se mohou různě kombinovat podle chuti i předpokládaného způsobu použití.
Aby byly octy a oleje aromatičtější, můžeme byliny před naložením
nasucho opražit. Pro větší efekt také byliny v octu, oleji luhujeme zahříváním ve vodní lázni. Po zchladnutí plníme do sklenic a přidáme k nim
čerstvou snítku byliny, ze které ocet, olej je. Je to pro snadnější identifikaci
a také pro krásu a potěšení.
Oleje připravíme luhováním bylin v oleji
- 1 hmotnostní díl bylin přelijeme 7 hmotnostními díly oleje, byliny
nesmějí z oleje čouhat, mohly by zplesnivět
- používáme termostabilní oleje lisované za studena – arašídový,
olivový, slunečnicový, řepkový – ne ty, co snadno žluknou
- necháme 6 týdnů na přímém slunci
- přefiltrujeme a používáme zevně
Takto vyrábíme olej pro zevní potřebu, používáme jako mazání – důležité je teplo ruky, které bolavé místo prohřívá a soustředění mysli na daný
problém přispívá k léčení. Olej se dá také použít jako přísada do koupele.
Pro lepší emulgaci přidáme trochu plnotučného mléka nebo smetanu.
Tip pro výrobu olejů:
- třezalkový – jako masážní, působí příznivě na potíže kloubů, vhodný
pro vmasírování do páteře - udržuje ploténky v pružném stavu, příznivě
působí na periferní nervstvo, má blahodárný vliv na kůži, hojí drobná
poranění a při popáleninách je k nezaplacení
- rozmarýnový – při revmatismu a kloubních potížích
- měsíčkový – působí desinfekčně, má vliv na křečové žíly
- jitrocelový – působí dobře na různá poranění, je desinfekční
Oleje pro potřebu v kuchyni zahříváme s bylinami ve vodní lázni.
U olejů platí stejná zásada jako u tinktur. Řídíme se vlastním citem
nebo radami zkušených.
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
Octy připravujeme jak pro zevní tak i pro vnitřní potřebu
- vyluhujeme byliny zahříváním ve vodní lázni v jablečném nebo jiném
ovocném octě
Bylinné balzámy (lektvary) jsou směsi bylin s lihem a medem. Takto
upravené byliny se díky alkoholu velmi dobře vstřebávají a jejich účinek
je rychlejší.
- 70 g čerstvých bylin přelijeme 150 g 40% lihu nebo jiného vhodného
alkoholu
- po 14 dnech byliny scedíme a do výluhu vmícháme 200 g medu,
pokud se med nerozpouští, směs mírně zahřejeme
Přejeme Vám zdar při výrobě léčivých přípravků a šťastnou ruku při
výběru bylin. Zdravá dlouhověkost – to je to, oč tu běží.
Ing. Věra Žďárská
Přeji Vám všem hezký podzim, dobrou sklizeň, máte-li co sklízet
a jasno v tom, jak žít.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
PS: Hledám svého nástupce, který by měl zájem ve Valtickém
zpravodaji od začátku roku 2014 pokračovat.
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji 2013
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 31. října 2013
Příspěvky zaslané po uzávěrce nemohou být otištěny
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIV.
prodejné, cena 5.- Kč
Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Pavlína Vlková 739 555 011
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. řijnové číslo vyšlo 3.10.2013
18
Download

Prezident ve Valticích