Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Vnitřní řád je dokument určený pro pacienty, kteří využijí služby tohoto
zdravotnického zařízení. Snahou týmu zdravotnického i pomocného
personálu je vytvořit prostředí umožňující citlivý, ohleduplný a bezpečný
přístup k nemocným a dosáhnout maximální pomoci pacientům. V této
snaze mohou pomoci i sami nemocní pozitivním přístupem k léčbě a
dodržováním pravidel vnitřního řádu nemocnice.
1. Příjem a propuštění nemocného
Příjem
Při přijetí do nemocnice potřebujete průkaz Vaší zdravotní pojišťovny,
občanský průkaz, potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám
bylo vystaveno. Dále osobní potřeby (pyžamo, župan, bezpečnou obuv na
přezutí, toaletní potřeby). U vlastního prádla je třeba, aby byla zajištěna
častá výměna, špinavé prádlo nelze skladovat na pokoji. Rovněž je třeba
vzít si s sebou kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla, hůl, apod.),
pokud je používáte.
K hospitalizaci budete přijímán lékařem a ošetřující sestrou. Při přijetí na
oddělení Vám bude na ruku připevněn identifikační náramek, který bude
při ukončení hospitalizace odstraněn. Bude Vám přiděleno lůžko, stolek a
skříň k uložení osobních věcí. Cenné věci jako šperky z drahých kovů,
větší obnosy peněz, platební karty, vkladní knížky
doporučujeme
ponechat doma. V případě, že jste si je vzal(a) s sebou do nemocnice
požádejte ošetřující sestru o úschovu do trezoru. O uložení veškerých
cenností obdržíte potvrzení. V žádném případě si s sebou k hospitalizaci
neberte zbraně či jiné předměty a látky ohrožující zdraví či život.
Při přijetí Vám bude předložen k podpisu souhlas s hospitalizací.
Současně budete požádán(a), abyste jmenovitě uvedl(a) osoby Vám
blízké, kterým bude moci ošetřující lékař poskytovat informace o Vašem
zdravotním stavu a které
mohou nahlížet do Vaší zdravotnické
dokumentace. Před operačním zákrokem nebo složitým vyšetřením bude
od Vás vyžádán písemný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb.
Oddělení naší nemocnice slouží jako výuková pracoviště pro vzdělávání
budoucích zdravotnických pracovníků, studentů zdravotnických škol a
fakult. Studenti jsou součástí zdravotnického týmu a podílejí se na
ošetřování a léčení našich pacientů pod vedením zkušených zdravotníků.
Žádáme Vás tedy o pochopení a spolupráci s těmito mladými lidmi. Vaši
laskavost Vám mohou vrátit jako lékaři a sestry, kteří budou o Vás
pečovat. V případě, že s péčí poskytovanou studentem nesouhlasíte, máte
právo to uvést v informovaném souhlasu s hospitalizací.
Při přijetí dítěte bude zákonný zástupce požádán o podepsání souhlasu se
zařazením nezletilého dítěte do Základní školy a Mateřské školy při
nemocnici Ústí nad Orlicí.
Používání soukromých elektrických spotřebičů (televize, rádio, PC, holící
strojek,...) je možné po domluvě s personálem oddělení, nemocnice
nenese zodpovědnost za event. škody způsobené nesprávnou funkcí a
poruchu přístroje. Při používání mobilního telefonu je nutné respektovat
zákaz jeho používání v blízkosti zdravotnické techniky/přístrojů.
Propuštění
O propuštění z nemocnice Vás bude informovat ošetřující lékař. Od lékaře
a sestry se dovíte vše potřebné o dalším postupu léčby a režimu
v domácím prostředí a obdržíte potřebnou dokumentaci.
Při propuštění odevzdejte ošetřující sestře ústavní prádlo a všechny
zapůjčené předměty, které jste po dobu pobytu používal(a).
Po ukončení léčebného pobytu je nutné, abyste vyrovnal(a) v pokladně
nemocnice úhrady za poskytnuté služby (regulační poplatek 100 Kč/den,
event. nadstandardní služby).
Před propuštěním si domluvte dopravu domů. Můžete si zajistit vlastní
dopravu osobou blízkou, využít můžete Senior dopravu,
kterou za
poplatek organizuje Červený kříž (tel.č. 774 412 117). Transport sanitním
vozidlem dopravní zdravotní služby zajišťujeme ze zdravotních důvodů na
základě indikace lékaře.
2. Tým zdravotnických pracovníků
Po dobu hospitalizace o Vás bude pečovat tým zdravotnických pracovníků.
Za Vaši léčbu odpovídá ošetřující lékař. Seznámí Vás s Vaším zdravotním
stavem a navrhovanou diagnostickou a léčebnou péčí a odpoví
na
všechny Vaše dotazy.
Nejvíce budete v kontaktu se zdravotními sestrami, které kromě plnění
lékařských ordinací, léčebného plánu, poskytují komplexní ošetřovatelskou
péči stanovenou na základě individuálního ošetřovatelského plánu. Sestra
pečlivě pozoruje a zaznamenává do dokumentace veškeré změny Vašeho
zdravotního stavu, informuje lékaře, koordinuje práci ošetřovatelek a
sanitářů, kteří vykonávají méně náročnou zdravotnickou práci na oddělení.
Do péče o Vás mohou být zapojeni také fyzioterapeut, psycholog,
nutriční terapeut, sociální pracovnice.
3. Denní režim
Nemocným se snažíme poskytnout co největší pohodlí, proto je ranní
buzení nemocných stanoveno na 6,30 hod. Zásada může být porušena
pouze individuálně ze závažných medicínských nebo provozních důvodů.
Rádi Vám ponecháme tolik volnosti, kolik je možné, ale vzhledem k tomu,
že v nemocnici je více lidí pohromadě, je potřeba:
být ohleduplní vůči sobě navzájem, respektovat soukromí a práva
ostatních pacientů a nerušit ostatní v době poledního klidu a po 21.
hodině,
neopouštět areál nemocnice v době hospitalizace bez souhlasu
ošetřujícího lékaře.
Hygienická péče
Lůžko nemocného se upravuje 1x denně a dále podle potřeby, výměna
prádla je prováděna při jeho znečištění. Pacient má právo na čistě
povlečené lůžko, ale má i povinnost udržovat jej čisté. Na lůžko si nelze
sedat či lehat v civilním oblečení a botách.
Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách nemocnice, zařízení
zanechávejte tak čisté, jak si sami přejete mít. Odpadky vhazujte pouze
do košů k tomu určených. Dbejte, prosím, na větrání pokojů. Šetřete
nemocniční zařízení a inventář. Nemanipulujte s vodním, topným,
světelným a signalizačním zařízením, včetně rozvodů medicinálních plynů.
V zájmu vlastní ochrany před nemocničními nákazami dodržujte osobní
hygienu a dbejte doporučení zdravotnického personálu, zejména v oblasti
hygieny rukou.
Dietní režim
Lékařem předepsaná dieta je významnou součástí léčby. Jídelní lístek je
umístěn ve společenských prostorách na každém oddělení. Chodícím
pacientům je strava podávána v jídelních koutech. Imobilním pacientům je
donesena na pokoj. Přinášení potravy je povoleno se souhlasem
personálu. Donesené jídlo je skladováno v lednici pro pacienty. Musí být
vždy označeno Vaším jménem. Obsah lednice je pravidelně kontrolován
ošetřovatelským personálem, potraviny s prošlou expirační dobou jsou
likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny datem spotřeby, je
dovoleno uchovávat pouze po dobu 24 hodin od jejich uložení. Na pokoji
nesmí zůstávat zbytky jídel. Požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek je zakázáno.
Léky
Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje ošetřující lékař
a podává sestra. Před hospitalizací si připravte seznam léků, které
užíváte. Tento seznam předejte při příjmu ošetřujícímu lékaři. Jestliže
užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je
s sebou do nemocnice a po příchodu na příslušné oddělení je odevzdejte
zdravotní sestře, Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám
budou podávány během nemocniční léčby, při odchodu z nemocnice Vám
budou vráceny. Protože je třeba koordinovat Vaši celkovou léčbu,
neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš
ošetřující lékař – a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i
zakoupené). Všechny předepsané léky budete dostávat od zdravotních
sester v přesné dávce a v přesný čas.
4. Návštěvy
Návštěvní doba je doporučena denně od 14,00 – 18,00 hodin. Mimo tyto
hodiny lze dohodnout s ošetřujícím personálem a dle závažnosti stavu
pacienta i jiný čas návštěv. Ideální dobu návštěvy můžete konzultovat
s personálem přímo na oddělení, kde byste se měli po příchodu ohlásit.
Nezpůsobilý pacient a dětský pacient má právo na nepřetržitou přítomnost
zákonného zástupce během pobytu v nemocnici. Požádejte své příbuzné
nebo známé, aby brali ohled na ostatní nemocné na pokoji, aby se chovali
ukázněně, nesedali na lůžka a pamatovali, že nemocní potřebují klid. Dále
je požádejte, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách. V případě, že
Vás navštěvují děti v doprovodu příbuzných, dbejte, aby se chovaly tiše a
neběhaly po chodbách a pokojích.
Respektujte, prosím, zákaz vstupu na lůžkové oddělení bez návleků na
obuv. Návleky si můžete zakoupit v automatech umístěných na každém
oddělení nebo zakoupit v lékárně. Tímto opatřením se snažíme o udržení
maximální čistoty prostředí pro naše pacienty.
Při vstupu na oddělení proveďte dezinfekci rukou, dávkovač s dezinfekcí
na ruce a s informačním letákem („Pro vaši bezpečnost) je umístěn při
vstupu.
Návštěvy na ARO a jednotkách intenzivní péče se řídí zvláštním
hygienickým režimem a musí respektovat pokyny ošetřovatelského
personálu.
Pacientovi se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se
speciálním výcvikem, je umožněn jeho
pobyt v případě, že je to
v možnostech konkrétního oddělení, nenaruší práva ostatních pacientů a
pacient si sám prostřednictvím další osoby zajistí běžnou péči o psa
(strava, venčení apod.).
5. Informace o zdravotním stavu
Právo na informace o Vašem zdravotním stavu mají pouze osoby Vámi
určené a zapsané v informovaném souhlasu. Pacient je rovněž oprávněn
rozhodnout, že údaje o jeho zdravotním stavu nesmí být sdělovány
žádným osobám. Toto jeho rozhodnutí bude plně respektováno.
6. Nadstandardní pokoje
Při hospitalizaci v naší nemocnici nabízíme ubytování v nadstandardních
pokojích, které zahrnuje: jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením,
televizí, lednicí, varnou konvicí.
Takto vybavené pokoje můžete využít na těchto odděleních: všeobecná
chirurgie, interna, urologie, porodnice, ORL.
Poplatek za jeden den pobytu činí 340 Kč, na porodnici 600 Kč.
Nadstandardní pokoj je možné si objednat před přijetím u vedoucí sestry
daného oddělení.
Připojení vlastní televize nebo prostředků informační technologie je
zpoplatněno jednorázovou částkou 100 Kč.
7. Povinnosti pacienta
Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud
s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
Dále je pacient povinen pravdivě informovat ošetřujícího lékaře o
dosavadním vývoji svého zdravotního stavu, včetně informací o infekčních
nemocech, o péči poskytnuté jinými poskytovateli, o užívání léků,
návykových látek a dalších skutečnostech významných pro léčbu.
Pacient je povinen řídit se tímto vnitřním řádem. Jeho nerespektování
může výjimečně vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění
z nemocnice. Podle zákona o zdravotních službách může nemocnice
ukončit péči o pacienta v případě, že pacient závažným způsobem
omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje
navržený individuální léčebný postup (pokud s ním vyslovil souhlas) nebo
se neřídí vnitřním řádem (a jeho chování není způsobeno zdravotním
stavem). Obdobně může nemocnice ukončit péči o pacienta v případě, že
pacient přestane poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování
zdravotních služeb.
Tento Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 1.8.2012
MUDr. Jiří Řezníček, ředitel
Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Orientační režim oddělení
6,30 - 8,00
*
*
*
*
buzení pacientů
měření tělesné teploty
odběry biologického materiálu
ranní hygiena
7,30 - 14,00
*
*
*
*
*
snídaně
podávání ranních léků
vizita
diagnostické a léčebné vyšetření, rehabilitace
propouštění a přijímání nových pacientů
11,30 - 12,30
* oběd
* podávání poledních léků¨
13,00 – 14,00
* polední klid
14,00 - 18,00
* návštěvy
* odpolední vizita
* příprava pacientů na vyšetření, operace
17,00 - 18,00
* večeře
* podávání večerních léků
18,00 - 20,00
* večerní hygiena
20,00 - 21,00
* II. večeře (pouze speciální diety)
22,00 – 6,30
* noční klid
Download

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s.