DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE­ POČÁTKY
Ludvík XV. ­ (1715 ­ 1774) ­ pravnuk Ludvíka XIV. ­ vládl od pěti let.
Ztráta kolonií, finanční problémy, zadluženost dvora, šíření rokoka, války.
Jeho milenkou byla MARKÝZA DE POMPADOURE ­(Jean Antoine Poisson)
SPOLEČNOST ­ TŘI STAVY =
1)ŠLECHTA ­ privilegovaný stav
2)DUCHOVENSTVO ­ privilegovaný stav
3)TŘETÍ STAV ­ PODDANÍ (měšťanstvo, rolníci) ­ daně státu, robota, dávky šlechtě,
desátek, cenzura
Ludvík XVI.(referát) ­ jeho ženou byla (dcera Marie Terezie, sestra Josefa II). Marie
Antoinetta (referát).
Nadále vzrůstala zadluženost země.
1789 ­ Ludvík XVI. svolal GENERÁLNÍ STAVY (šlechta, církev, měšťanstvo ­ volení jen
bohatými, 1200 poslanců, zasedajících odděleně podle stavu) ­ Generální stavy
zamítly králi nové daně.
9. července 1789 ­ vzniklo Ústavodárné shromáždění.
14. července 1789 ­ dobytí Bastily (pařížské vězení) ­ odstartovalo revoluci.
20. července 1789 vzniklo NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (všechny tři stavy zasedají společně)­
král povolal proti Národnímu shromáždění armádu.
26. července 1789 ­ byla vydána Deklarace práv člověka a občana =
­ rušení stavů, rovnost před zákonem, zabavení církevního majetku,králi je navrženo
právo veta, území Francie rozděleno na DEPARTAMENTY, národní garda, rušení
privilegií šlechty.
1790 ­ ústava (Francie se stává konstituční monarchií) ­volební právo jen pro
majetné.
Heslo: Liberté, egarité, fraternité = svoboda, rovnost, bratrství .
Šlechta hromadně prchala z Francie, Král chtěl uprchnout z Francie, při útěku zatčen.
XII 17­10:28
1
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
SAMOSTATNÁ PRÁCE ­ VFR
1. Kdy proběhla VFR?
2. Na jaké skupiny byla rozdělena společnost?
3. Který panovník vládl v době, kdy vypukla VFR?
4. Jak se jmenovala jeho manželka?
5. Co je to privilegium?
6. Které stavy byly privilegované?
7. Co jsou to GENERÁLNÍ STAVY?
8. Kdy se GENERÁLNÍ STAVY změnily v NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ?
9. Kdo byli JAKOBÍNI?
10. Kdo byli GIRONDISTÉ?
11. Co je to GILOTINA?
12. Jaký byl osud krále Francie Ludvíka XVI.?
13. Jak se jmenovali vůdcové revoluce (3)?
14. Co byla Bastila?
15. Jak přispěla k vypuknutí VFR klimatická změna způsobená výbuchem sopky?
16. Jak se ta sopka jmenovala, kde se nachází?
17. Kdy byla vydána Deklarace práv člověka a občana?
18. Komu se přezdívalo MADAMME DEFICIT?
19. Odkud pocházel Napoleon Bonaparte?
2 26­13:01
2
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA
POLITICKÉ STRANY:
GIRONDISTÉ ­ zástupci zámožných vrstev, umírnění.
JAKOBÍNI ­ zástupci středních vrstev ( M. Robespierre ­( advokát ­ radikální).
G.J. Danton (právník) a J.P. Marat (novinář) radikální
­
usilují o vytvoření republiky.)
ROYALISTÉ ­ proti revoluci ­ šlechta,církev, král, zahraniční monarchie
Hymnou revoluce ­ Marseillaisa, symbolem TRIKOLORA, revoluční rada ­ KOMUNA.
Král obviněn ze spiknutí ­ popraven GILOTINOU.
21. 9. 1792 ­ se konaly volby do KONVENTU (parlament)volební právo pro všechny
občany, byla vyhlášena republika.
1793 ­ 1794 ­ JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA ­ teror ­ dekret o podezřelých
­ VÝBOR VEŘEJNÉHO BLAHA(Jean Paul Marat, Danton, M. Robespierre)
­ VÝBOR BDĚLOSTI
­ rušení šlechtických titulů, oslovení OBČAN, nový kalendář rok 0 ­ vyhlášení republiky,
cenové maximum
­ válka s Rakouskem a Pruskem, Anglií (proti revoluci) (v bitvě u Toulonu se prosadil
mladý generál Napoleon)
9. 7. 1794 ­ byl Robespierre popraven
1795 ­ bylo zvoleno DIREKTORIUM (5 direktorů / 4 roky)
­ vzestup royalistů ­ byli poraženi Napoleonem Bonapartem, který r.1799 se stal prvním
konzulem .
REFERÁTY: NAPOLEON, JOSEFÍNA, MARIE LOUISA, GILOTINA, DYNASTIE BERNARDOTTE,
MARAT, DANTON, ROBESPIERRE
http://www.youtube.com/watch?v=w_8dafLxLcI
Marseillaise
XII 17­10:31
3
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
SAMOSTATNÁ PRÁCE
1. Co je to trikolora?
2. Co je to konvent?
3. Kdy probíhala jakobínská diktatura?
4. Jaké reformy provedli jakobíni během své vlády?
5. Co stanovovalo cenové maximum?
3 5­12:39
4
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
VLÁDA NAPOLEONA BONAPARTA
1795 ­ bylo zvoleno DIREKTORIUM (5 direktorů na 4 roky)
­ došlo k vzestupu ROYALISTŮ ­ byli poraženi Napoleonem Bonapartem,
který se roku 1799 stal prvním konzulem.
NAPOLEON BONAPARTE (REFERÁT)
*1769 na Korsice +1821 na ostrově Sv. Helena
1786 ­ absolvoval vojenskou školu, stal se důstojníkem
1793 ­ obléhal Toulon X Angličanům
1795 ­ potlačil royalistické povstání v Paříži
1796 ­ 1800 ­ vedl armádu v Itálii ­ zvítězil.
1798 ­ podnikl neúspěšné tažení do Egypta X Anglii, byl poražen
anglickým admirálem Nelsonem .
1799 ­ uskutečnil převrat, bylo zrušeno direktorium ­ byl zaveden
KONZULÁT, NAPOLEON BONAPARTEse stal PRVNÍM KONZULEM.
1804 ­ se Napoleon nechal korunovat císařem (donutil papeže,aby jej přijel
korunovat spolu s jeho první manželkou Josefínou de Beauharnais, jeho druhou
manželkou byla Marie Louisa, dcera rakouského císaře Františka I.), byl vydán
občanský zákoník CODE CIVIL.
1804 ­ zanikla sv. říše římská ­ vzniklo Rakouské císařství.
CO ZNAMENÁ ROYALISTICKÝ?
REFERÁTY: GILOTINA, DYNASTIE BERNARDOTTE, MARAT, DANTON, ROBESPIERRE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
XII 17­14:10
5
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
SAMOSTATNÁ PRÁCE: NAPOLEONSKÁ TAŽENÍ
UČEBNICE S. 64­66
1. Kdy se stal Napoleon Bonaparte císařem?
2. Co stanovoval nový občanský zákoník? (3)
3. Kdy byl tento zákoník vydán?
4. Kde se odehrála námořní bitva, ve které roku 1805 proti sobě
bojovala Francie a Velká Británie?
5. Kdo v této bitvě vedl vojska Velké Británie?
6. Kdo zvítězil v této bitvě?
7. Kde a kdy proběhla bitva tří císařů?
8. Kteří tři "císařové" se jí účastnili?
9. Kdy a proč zanikla Svatá říše římská?
10. Kdy a proč byla vyhlášena kontinentální blokáda?
11. Jaké mírové podmínky musel splnit František I. po té, co jej
Napoleon porazil?
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
12. Kdy a proč se Napoleon se svou armádou vypravil do Ruska?
13. Jak toto tažení pro Napoleona dopadlo?
14. Jak se jmenoval Napoleonův protivník, který velel ruskému
vojsku?
15. Kdy proběhla bitva u Lipska?
16. Jak dlouho trvala?
17. Jak se této bitvě přezdívá a proč?
18. Kdo v této bitvě zvítězil?
19. Jak se jmenoval ostrov, na kterém byl Napoleon poprvé
internován? Co je to internace?
20. Jak dlouho trvalo období po návratu Napoleona z Elby?
21. Ve které bitvě byl definitivně poražen?
22. Které tři ostrovy hrály v životě Napoleona důležitou roli a proč?
23. Kde Napoleon zemřel?
3 6­11:35
6
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
NAPOLEONSKÉ VÁLKY
1805 ­ bitva u TRAFALGARU x Anglii (opět poražen admirálem Nelsonem)
­ bitva u SLAVKOVA ­ bitva „TŘÍ CÍSAŘŮ “
= František I. (Rakousko)+ Alexandr I. (ruský car) X Napoleonovi (Francie)
1806 ­ Napoleon nařídil KONTINENTÁLNÍ BLOKÁDU = zákaz obchodovat s
Anglií, toto nařízení porušovalo například Rusko.
1812 ­ Napoleon podnikl tažení do Ruska, ruským vojskům velel generál
Kutuzov.
Proběhla bitva u Borodina, Napoleonovo tažení bylo totálním fiaskem
1813 ­ vznikla protinapoleonská koalice (Rusko+Prusko+Rakousko+Anglie)
­ bitva u LIPSKA („bitva národů“)­ Napoleon byl poražen a
deportován na ostrov Elba.
Ve Francii byli restaurováni Bourboni ­ LUDVÍK XVIII ., hranice Francie byly
navráceny před rok 1793.
Napoleon uprchl z Elby do Francie, shromáždil vojsko dobrovolníků a byl
poražen v bitvě u WATERLOO (v Belgii) ­ toto období se nazývá VLÁDA STA
DNÍ.
Napoleon byl eskortován na ostrov u jižního pobřeží Afriky = OSTROV
SVATÁ HELENA.
I 13­7:50
7
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
Pevnost Bastila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hubert_­_La_Bastille.jpg
XII 17­10:39
8
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
Madamme Pompadour
Ludvík XV.
http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://www.visitvoltaire.com/images/pompadour_by_francois_boucher1757­
26k.jpg&imgrefurl=http://www.visitvoltaire.com/g_v_pompadour.htm&h=297&w=297&sz=32
&tbnid=dAwqZ­JXFkurdM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmadame%
2Bpompadour%26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koning_Louis_XV;_Hyacinthe_Rigaud.jpg
XII 17­10:41
9
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_xvi.jpg
Ludvík XVI.
XII 17­10:44
10
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
Marie Antoinetta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marie­Antoinette,_1775_­_Mus%C3%A9e_Antoine_L%
C3%A9cuyer.jpg
XII 17­10:44
11
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://www.rjgeib.com/thoughts/french/liberty.jpg
I 10­10:58
12
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://standupforamerica.files.wordpress.com/2010/03/french­revolution.jpg
I 10­10:59
13
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
NAPOLEON BONAPARTE NA PORTRÉTU OD JEACQUESE­LUISE DAVIDA
ADMIRÁL HORACIO NELSON
(VELKÁ BRITÁNIE)
http://en.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson,_1st_Viscount_Nelson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jacques­Louis_David_017.jpg
XII 17­14:19
14
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
Maxmillien Robespierre
Georges Danton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georges­Jacques_Danton.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robespierre.jpg
XII 17­14:22
15
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
MARAT VE VANĚ OD JACQUES­LUISE
DAVIDA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Death_of_Marat_by_David.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean­paul_marat_3.jpg
XII 17­14:27
16
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
GILOTINA
POPRAVČÍ NÁSTROJ
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Guillotinemodels.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Badische_Guillotine.JPG
XII 17­14:27
17
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
I 7­22:13
18
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Ingres%
2C_Napoleon_on_his_Imperial_throne.jpg/370px­Ingres%
2C_Napoleon_on_his_Imperial_throne.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Napoleon_Groot.jpg/485px­
Napoleon_Groot.jpg
I 22­8:11
19
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DelarocheNapoleon.jpg
I 22­21:15
20
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Europe_map_Napoleon_1811.png
I 26­22:49
21
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph­Ignace_Guillotin_cropped.JPG
XII 17­14:35
22
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
JOSEFÍNA, PRVNÍ
NAPOLEONOVA MANŽELKA
I 13­7:59
23
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Josephine_de_Beauharnais%
2C_Keizerin_der_Fransen.jpg
I 22­21:46
24
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
EUGENIE CLARY, BERNARDOTTE
JEAN BABTISTE JULES BEERNARDOTTE
­ ŠVÉDSKÁ KRÁLOVSKÁ DYNASTIE JE VLASTNĚ
FRANCOUZSKÉHO PŮVODU, ZALOŽIL JI GENERÁL
REVOLUČNÍCH VOJSK BERNARDOTTE SE SVOU ŽENOU
I 13­7:59
25
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
Francouzský list Le Monitor o útěku Napoleona z Elby:
9.3. Obluda uprchla z ostrova Elba!
10.3. Korsická obluda na pevnině!
13.3. Tyran už je v Lyonu!
18.3. Uchvatiteli moci se podařilo dostat 60 km před Paříž!
19.3. Bonaparte postupuje, ale do Paříže se nedostane!
20.3. Napoleon bude zítra v Paříži!
21.3. Císař Napoleon je již ve Fountainbleau!
22.3. Včera večer Jeho císařská výsost vstoupila do hlavního
města! Nadšení národa je nepopsatelné!
I 22­0:16
26
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
I 19­21:39
27
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
I 19­21:39
28
DĚJEPIS­ 8. ROČNÍK POČÁTKY VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE.notebook
January 13, 2015
I 19­22:04
29
Download

dějepis 8. ročník - velká francouzská revoluce