ZÁPIS A KRITÉRIA MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA – ZBRASLAV
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2013/2014
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona č. 561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání přednostně děti s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha – Zbraslav, 3-6 leté (narozené do
31.8.2010), způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP PV.
V souladu se zákonem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, je možné přijmout pouze dítě, které
se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
I.
Ředitelka Mateřské školy Nad Parkem stanovila následující kritéria, podle nichž
bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b
zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. V
případě potřeby bude situace řešena bodovým hodnocením, kdy přednostně bude
přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shodnosti posuzovaných
kritérií budou děti přijímány podle věku.
Kritérium
1.Trvalý pobyt dítěte
MČ Praha - Zbraslav
2.Věk dítěte k 31.8. 2013
5 let
4 roky
3 roky
do 3 let – podmínkou je dovršení 3 let k 31.12.2013
MŠ navštěvuje sourozenec
Dítě se hlásí k celodenní docházce
Sociální potřebnost dítěte*
3.Individuální situace dítěte
* Sociální potřebnost dítěte (např. osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé
sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.) - zákonný zástupce doloží příslušné
doklady z orgánů sociální správy, orgánu sociálně právní ochrany dětí.
III.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy
přijato dítě rok před nástupem školní docházky.
V Praze 6.3.2013
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová
ředitelka mateřské školy
Download

zápis a kritéria mateřské školy nad parkem praha – zbraslav pro