Zápis ze setkání s rodiči ze dne 08. 10. 2013
Schůzku s rodiči a hosty vedla vedoucí MŠ paní Exnerová v budově MŠ. Zúčastnilo se 22
rodičů, další se předem omluvili / většinou z důvodu nemoci dítěte /.
Po přivítání a prezentaci předala slovo paní ředitelce ZŠ a MŠ L. Prokopové.
Ta se přivítala s hosty, popřála jim i dětem šťastně a spokojeně prožitý rok. Informovala
rodiče o akcích pořádaných ZŠ, o společných akcích s MŠ. Ty budou včas uvedeny na
webových stránkách ZŚ a MŠ. Informovala rodiče, že se kdykoli mohou na ní ve všem
obrátit, že se rodiče mohou přijít podívat i do výuky. Paní ředitelka dále nabídla rodičům
předškolních dětí vzdělávací program „NULTÁ ŠKOLIČKA“ aneb, hrajeme si na školu.
Rodiče si schválili i jeho organizaci. Bude probíhat jednou týdně ve středu od 13.00 hodin.
První „Školička“ začíná 6. 11. 2013
Paní ředitelka také zavedla řeč na časté špatné držení psacích a kreslících potřeb. Činí to pak
ve škole problémy s odstraněním.
Slovo si pak vzala vedoucí MŠ.
-
-
rodiče byli seznámeni se Školním řádem /odsouhlasili podpisem/
rodiče byli seznámeni se Směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání /odsouhlasili
podpisem/
rodiče byli seznámeni s protokolem Organizace dovozu a odvozu dětí /odsouhlasili
podpisem/
rodiče dále podepsali souhlas se zveřejněním fota na veřejných internetových
stránkách
rodiče byli seznámeni se Školním vzdělávacím programem
byly podány základní informace o MŠ a personále včetně telefonních čísel na obě
učitelky
rodičům byly nabídnuty kroužky pro děti / výtvarně-pracovní, Veselé pískání –
flétnička a angličtina/, rodiče pak písemně přihlásili své děti na vybraný kroužek
rodiče byli seznámeni s výsledky zjištěné vadné výslovnosti u svých dětí a jejich
nápravě u logopedické asistentky A. Brahové, popřípadě u klinického logopeda
/individuálně/.
rodičům byl nabídnut nový vzdělávací časopis „ Včelička “, se kterým bude každý
měsíc předškolní dítě pracovat / stojí 24,- Kč na měsíc, takže rodiče uhradí 240,- Kč
jednorázově k jeho koupi na celý rok. Rodiče si vše odsouhlasili a mají o časopis
zájem. Složenka byla zaslána až k 31. 10. 2013. Časopis za říjen dostaneme zpětně.
Prosíme rodiče předškolních dětí o včasnou úhradu 240,- Kč učitelkám MŠ – do 8. 11.
2013.
Organizace kroužků:
Tvořivé ručičky / výtvarně-pracovní kroužek/ - v úterý při ranní službě paní uč.,
vede uč. Alena Brahová
Veselé pískání / hra na flétnu / - každý čtvrtek od 12.20 hodin, vede uč. Jarmila
Exnerová / rodiče dětem zajistí flétnu, složku a euroobaly na noty/
Angličtina - každou středu od 8.50 hodin, vede paní učitelka Barbora Umlaufová
/ rodiče dětem zajistí notýsek/
-
rodiče byli dále informováni jak děti zvládly adaptaci na nové prostředí i učitelky
učitelky byly seznámeny i se zpětnou vazbou adaptaci dětí od rodičů
rodiče si přejí být informováni i nadále formou nástěnek a webových stránek
rodiče byli informováni o společném „ Podzimním tvoření“ /rodiče a děti/, kde
by se pracovalo s keramickou hlínou. Termín – 12. 11. 2013.
rodiče mají sami navrhnout, jakou formou by se chtěli zapojovat do vzdělávání dětí /
mohou dát vědět vedoucí MŠ jak písemnou, tak i ústní formou/
rodiče byli seznámeni se stavem čerpání peněz na pomůcky za uplynulý školní rok
rodiče odsouhlasili výši příspěvku na pomůcky pro tento školní rok – 500,- Kč /
vybírá se do 15. listopadu/
rodiče byli informováni o výši stravného o výši pitného režimu
rodiče byli informováni o výši jízdného o organizaci placení a předávání peněz
rodiče byli informováni o uzavření MŠ po dobu Vánočních svátků
Dále byly předány tyto důležité informace:
-
o prádle / ručníky, povlečení/ - vrací se včasně, čisté a vyžehlené
některé děti ještě nepřinesly polštářky, hrníčky na pití
prosíme rodiče, aby i doma dávali dětem k jídlu celý příbor a dbali na jeho správné
držení
nezodpovídáme za zlaté řetízky
nezodpovídáme za donesené hračky
prosíme rodiče, aby nedávali dětem do MŠ drobné hračky / velmi špatně se pak hledají
a stojí nás to mnoho času navíc/
prosíme rodiče, aby si průběžně kontrolovali náhradní oblečení svých dětí
prosíme rodiče, aby si kontrolovali oblečení na radiátorech a ukládali ho svým dětem
prosíme rodiče, při nabídce knih umístěných v šatně aby dbali na to, aby jejich děti
knihami nelistovaly
při návštěvě logopeda, prosíme rodiče o předání informací, či materiálu k nápravě řeči
prosíme rodiče o předání informací při návštěvě i jiných institucí / poraden OPPP,
center lékařských…/ - docílení lepší vzájemné spolupráci a nápravy dítěte
prosíme už nedávat noční košilky, ale pyžama a ponožky do spaní
výměna podzimního oblečení za teplejší a odnesení gumáků, aby se nám uvolnilo
místo v šatně
nahlášení změn do evidenčních karet
prosím předejte učitelkám své e-mail adresy
Nejbližší akce:
-
-
8. 11. 2013, beseda o zvířatech za pomocí loutek, koná se v ZŠ, poplatek 30,- Kč se
hradí z fondu SRPŠ
12. 11. 2013, keramické tvoření rodičů a dětí v MŠ od 15.00 hod, hlína a vše
potřebné zajištěno, rodiče si mohou vzít vykrajovátka a plno předvánočních nápadů, se
kterými se s námi mohou podělit
26. 11. 2013, glazování vypálené keramiky v MŠ od 15.00 hodin
01. 12. 2013, rozsvěcení vánočního stromu v České Čermné s vystoupením dětí
z MŠ a ZŠ
02. 12. 2013, focení dětí panem Hurdálkem, rodiče si zapíší kolik a jaké fotky chtějí
05. 12. 2013, besídka s Mikulášem od 9.00 hodin v MŠ, rodiče jsou zváni
-
12. 12. 2013, Vánoční besídka v MŠ od 15.30 hodin
20. 12. 2013, předškolní děti pojedou se ZŠ na výstavu betlémů,
pečení, výroba dárečků, výroba betlému k výstavě do Náchoda, zpěv koled a
vánočních písní, básničky se zimní a vánoční tematikou, tak to vše nás čeká do vánoc
Sepsala vedoucí MŠ Exnerová Jarmila
Download

Zápis ze setkání s rodiči je ke stažení zde.