Zpráva o činnosti
VII. 2013 – VI. 2014
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Zpráva o činnosti stručně shrnuje jednotlivé aktivity v prvním roce funkčního období výboru, který
pracuje ve složení: Bareš Martin, Brázdil Milan, Hluštík Petr, Jech Robert, Keller Jiří, Krajča Vladimír,
Kremláček Jan, Marusič Petr, Novotná Irena, Petránek Svojmil Ebu, Štětkářová Ivana
Mimo níže vyjmenované, časově vymezené, akce ČSKN průběžně řešil (a stále ještě řeší) registrace
výkonů intraoperační neurofyziologie (S. Ostrý), koordinuje práci komisí pro funkční odbornosti EEG,
EMG, EP a ION (viz příloha tohoto dokumentu o udělených odbornostech) podílel se na vedení
a recenzích časopisu Clinical Neurophysiology (M. Bareš) a na přípravách společného 61. sjezdu
ČSSKN 2014, jehož organizací byl pověřen P. Hluštík, Univerzita Palackého a FN Olomouc.
září 2013
–
–
–
–
–
–
–
Sešel se nově zvolený výbor ČSKN a poděkoval minulému výboru a ze svého středu zvolil
následující funkcionáře:
Předseda
Kremláček
Místopředseda
Petránek
Vědecký sekretář
Jech
Pokladník
Hluštík
Delegát IFCN
Brázdil
Do pozice IFCN ExCo Member-at-Large pro další období 2015-2018 byli ze sedmi
kandidátů zvoleni Dr. Liying CUI (Čína) a Dr. Renato VERDUGO (Čile). Námi nominovaný
prof. Rektor se umístil na třetím místě.
Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlásil granty
podporující účast mladých neurofyziologů na 60. společném sjezdu české a slovenské
společnosti pro klinickou neurofyziologii.
Proběhlo zasedání výboru ČSKN viz zápis http://neurofyziologie.cz/dokumenty.html.
Výbor jmenoval nové zástupce ČSKN v komisích pro funkční odbornost EEG a EMG
(EEG: P. Marusiče, E.S. Petránka a J. Zárubovou. V komisi nahradili J. Fabera a M. Moráně;
E.S. Petránek v práci pro komisi dále pokračuje.
EMG: Z. Kadaňku, R. Mazance a I. Štětkářovou. V komisi nahradili Z. Amblera; Z. Kadaňka
a R. Mazanec v práci pro komisi dále pokračují.)
Výbor poděkoval prof. Amblerovi, prof. Faberovi a MUDr. Moráňovi za jejich práci
v komisích.
Výbor snížil poplatky pro členy ČSKN v důchodovém věku na 100 Kč.
říjen 2013
–
–
V souvislosti s úmrtím prof. Z. Amblera byla ustanovena na jeho památku přednáška
v rámci výročních sjezdů ČSSKN.
Vyjádření k perkutánní rezonanční elektrické neurostimulaci pro MZČR.
1
listopad 2013
–
–
–
–
–
–
–
Za minulé období VII. 2012 - VI. 2013 byly vypracovány a zveřejněny zprávy o činnosti,
finanční a revizní zprávy. Vše umístěno v sekci dokumenty
http://neurofyziologie.cz/dokumenty.html.
Proběhlo hodnocení prací zaslaných do soutěže o publikační cenu za rok 2012. Cenu
ČSKN získala práce: Cortical pattern of complex but not simple movements is affected in
writer’s cramp: A parametric event-related fMRI study, Petra Havránková, Nolan D.
Walker, Grégory Operto, Tomáš Sieger, Josef Vymazal, Robert Jech.
60. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii proběhl ve
dnech 1. - 2. 11. 2013 v Pardubicích, hlavním organizátorem byl doc. Edvard Ehler.
Vyzvaný lektor prof. P. Van den Bergh přednesl příspěvek nazvaný Electrophysiological
diagnosis of inflammatory demyelinating neuropathies. Oficiální stránky sjezdu jsou
www.mhconsulting.cz.
Proběhlo zasedání výboru ČSKN viz zápis http://neurofyziologie.cz/dokumenty.html.
Návrh rozpočtu ČSKN pro rok 2014.
Na žádost ing. Hany Štěrbové, zástupkyně regionální pobočky VZP v Ostravě výbor
projednal stanovisko o vztahu stáží či kurzů v EEG a EMG k funkčním odbornostem v EEG
a EMG udělovaným komisemi zřizovanými naší společností a ČNS ČLS JEP. Výbory České
neurologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
se po seznámení se situací rozhodly, že není možné vyžadovat pro vykonávání praxe v
této oblasti funkční odbornosti nyní, ale po uplynutí přechodného období trvajícího do
konce roku 2015. Poté budou ČNS a ČSKN považovat příslušnou funkční odbornost z EEG,
EMG a evokovaných potenciálů za povinný kvalifikační předpoklad k výkonu těchto
neurofyziologických vyšetření. Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS
JEP přijal rozhodnutí dne 1. 11. 2013. Výbor České neurologické společnosti ČLS JEP přijal
rozhodnutí dne 14. 2. 2014. K tomuto rozhodnutí se připojila i Společnost dětské
neurologie (SDN) a Česká liga proti epilepsii (ČLPE)ČLS JEP.
Výbor ČSKN zavedl Čestné uznání ČSKN ČLS JEP za přínos odborné společnosti a oboru
klinické neurofyziologie. Čestné uznání je udělováno např. za práci ve výboru nebo
úspěšnou organizaci sjezdu. Současně se výbor rozhodl spojit ocenění s úhradou
registračního poplatku sjezdu ČSSKN, na kterém bude ocenění předáno.
prosinec 2013
–
Abstrakta z 60. ČSSKN byla zaslána do časopisu CN.
leden 2014
–
–
V souvislosti s konáním 30th International Congress of Clinical Neurophysiology byla
vypsána soutěž pro mladé neurofyziology do 35ti let, členy národních společností IFCN.
Prostřednictvím naší společnosti podporu IFCN získali dva kandidáti:
o Pavel Filip, LF MUNI; Sdělení: Geste antagoniste as a predictive factor of
botulotoxine treatment effectiveness?
o Pavel Hok, LF UPOL; Sdělení: Brain correlates of sustained pressure stimulation in
healthy subjects: an fMRI perspective
Na stránkách společnosti byla vyhlášena soutěž o publikační cenu ČSKN za rok 2013.
2
–
Byly zavedeny nové certifikáty o získání funkční odbornosti. Papír certifikátu je ruční
z Velkých Losin s vodoznakem společnosti.
únor 2014
–
Byla odsouhlasena finanční podpora 5000 Kč pro Brněnský a Olomoucký workshop
spoluorganizovaný HuBraM.
březen 2014
–
–
–
–
–
–
Proběhlo zasedání výboru ČSKN viz zápis http://neurofyziologie.cz/dokumenty.html.
27. 3. 2014 pořádal CEITEC vzdělávací workshop – morfometrické metody a jejich přesah
k funkčnímu zobrazování mozku. Workshop byl pořádán ve spolupráci s naší Sekcí pro
funkční mapování mozku (HuBraM).
27. - 28. 3. 2014 se konal olomoucký fMRI workshop, podobně pořádaný ve spolupráci s
naší Sekcí pro funkční mapování mozku (HuBraM). Jako zahajovací řečník přijal pozvání
dr. Christian Kell z Frankfurtu, který se věnuje kognitivním neurovědám a
neuropsychologii.
K participaci v komisích pro funkční odbornost v EEG, EMG a EP byla připojena SDN ČLS
JEP. Aktuální složení komisí v roce 2014 je na konci tohoto dokumentu.
K přednesení Amblerovy přednášky v rámci 61. sjezdu ČSKN byl vyzván prof. Bednařík.
Uskutečnil se celosvětový kongres klinické neurofyziologie ICCN, kde proběhlo zasedání
„general assembly IFCN“. Naši společnost zastupoval R. Jech a J. Kremláček. Na zasedání
byla přijata změna stanov IFCN, finanční zpráva a jako místo pro další ICCN byl zvolen
Washington DC, USA. Zasedání EC-IFCN se zúčastnili I. Štětkářová a J. Kremláček,
prezentaci budoucího sjezdu ECCN přednesl I. Rektor.
duben 2014
–
–
–
–
Byl připraven návrh stanov komisí pro funkční odbornosti klinické neurofyziologie.
Byla podepsána smlouva mezi ČLS JEP, zastupující naši společnost, a firmou Guarant.
Smlouva zajistí formální a logickou účast ČSKN na konání konference ECCN 2015, což je
pro nás jistě prestižní záležitost a navíc naše společnost získá 10.000,-Kč za sestavení
vědeckého programu. Za realizaci vědeckého programu je odpovědný prof. Rektor a
mezinárodní poradní sbor konference, případně lokální organizační výbor. Součástí obou
orgánů konference jsou členové našeho výboru (Martin Bareš, Milan Brázdil, Robert Jech,
Jan Kremláček).
ČSKN i SSKN se dohodli, že spojí svůj výroční sjezd se sjezdem ECCN 2015.
Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této
metodiky v České republice, vyzvala všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti,
aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem byla zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této
funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s
pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro
klinickou neurofyziologii ČLS JEP.
3
květen 2014
–
Výbor České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (ČSKN) vyhlásil granty
podporující účast mladých neurofyziologů na 61. společném sjezdu české a slovenské
společnosti pro klinickou neurofyziologii.
červen 2014
–
–
–
–
Výbory zřizujících společností (ČSKN, ČNS, ČLPE a SDN, všechny jsou součástí ČLS JEP)
odsouhlasily Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii. Stanovy
platí od 5. 6. 2014 a jejich znění naleznete v sekci dokumenty nebo přímo zde.
Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:
Zesnulému doc. MUDr. Otakarovi Kellerovi, CSc. bylo uděleno čestné členství.
Za edukační zásluhy v elektroencefalografii bylo prim. MUDr. Ing. Svojiilu Petránkovi, CSc.
MBA uděleno čestné uznání.
14. 10. 2014 v Hradci Králové
Jan Kremláček
předseda Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
4
Přílohy:
Udělená čestná členství
Otakar Keller, doc. MUDr. CSc.
Udělená čestná uznání
Josef Bednařík, Prof. MUDr. DrSc.;
Miroslav Moráň, MUDr.;
Svojmil Petránek, prim. MUDr. Ing. CSc. MBA
Udělené funkční odbornosti EEG
Květen 2014
MUDr. Eva Karasová, MUDr. Lenka Klemová, MUDr. René Jura, MUDr. Jana Čípová, MUDr.
Jan Roubec PhD., MUDr. Alena Meleková, MUDr. Klára Businská, MUDr. Michaela Jirsová,
MUDr. Patricia Palenčárová
Složení stávající komise:
MUDr. Jana Zárubová - ČSKN ČLS JEP
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. - - ČLPE ČLS JEP
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. - ČLPE ČLS JEP
MUDr. Klára Brožová - SDN ČLS JEP
doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. - SDN ČLS JEP
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. - ČSKN ČLS JEP
MUDr. Evžen Nešpor - ČNS ČLS JEP
prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA - ČSKN ČLS JEP
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.- ČNS ČLS JEP
Udělené funkční odbornosti EMG
Květen 2014
MUDr. Petr Bušek, MUDr. Marek Knapčík, MUDr. Michaela Mandáková, MUDr. Svatopluk
Ostrý Ph.D., MUDr. Libor Svoboda, MUDr. Bořek Tuček
Listopad 2013
MUDr. Květa Chotěnovská, MUDr. Blanka Štorková
Složení stávající komise:
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. - ČSKN ČLS JEP
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. - ČNS ČLS JEP
MUDr. Josef Kraus, CSc. - SDN ČLS JEP
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D - ČSKN ČLS JEP
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. - ČSKN ČLS JEP
MUDr. Petr Ridzoň - Praha - ČNS ČLS JEP
Udělené funkční odbornosti EP
Listopad 2013
MUDr. Irena Holečková, Ph.D., MUDr. Hana Zákravská
Složení stávající komise:
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - ČNS ČLS JEP
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - ČNS ČLS JEP
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. - ČSKN ČLS JEP
prof. MUDr. Miroslav Kuba, D.Sc. - ČSKN ČLS JEP
MUDr. Jan Staněk - SDN ČLS JEP
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. - ČSKN ČLS JEP
5
Funkční odbornost ION
Složení stávající komise ECoG, schválena ČSKN:
prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
prim. MUDr. Jan Hadač
doc. MUDr. Pavel Kršek, PhD.
doc. MUDr. Petr Marusič, PhD.
MUDr. Zdeněk Vojtěch, PhD.
Složení stávající komise EP, schválena ČSKN:
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
MUDr. Martin Němec
MUDr. Irena Holečková, Ph.D.
MUDr. Jiří Ceé
Složení stávající komise MER-DBS, schválena ČSKN:
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
MUDr. Marek Baláž, Ph.D
Aktuální seznam delegátů ČSKN ČLS JEP
Bednařík
Josef
Brázdil
Milan
Damborská Alena
Hájek
Jiří
Hluštík
Petr
Jech
Robert
Komárek
Vladimír
Kostka
Pavel
Kremláček
Jan
Kuba
Miroslav
Marusič
Petr
Mazanec
Mikl
Moráň
Ostrý
Peterová
Petránek
Rektor
Šimko
Štětkářová
Tomášek
Zárubová
Radim
Michal
Miroslav
Svatopluk
Věra
Svojmil Ebu
Ivan
Julius
Ivana
Martin
Jana
6
V období VII 2013 – VI 2014
Byli přijati tito noví členové společnosti:
řazeno podle data přihlášení vzestupně
MUDr. Václav Boček
MUDr. Marek Gálik
MUDr. Tuček Bořek
MUDr. Věnceslava Svobodová
MUDr. Pavel Filip
MUDr. Pavel Bardoň
MUDr. Klára Businská
MUDr. Marek Knapčík
MUDr. Veronika Potočková
nový člen MUDr. Pail
MUDr. Irena Doležalová
MUDr. Klára Brožová
MUDr. Martin Roubec
MUDr. Eva Bártová
MUDr. Iveta Valkounová, Ph.D.
MUDr. Hana Přikrylová Vranová, Ph.D.
MUDr. Eva Bártová
Členství v ČSKN ČLS JEP ukončili:
řazeno podle data odhlášení
MUDr. Dagmar Kučerová
Pavla Kasíková
MUDr. Marie Kaděrová
MUDr. Jaromír Houser
Markéta Zemanová
MUDr. Laža Josef
Doc. MUDr. Havlová Miluše CSc.
MUDr. František Anders
Slouková Ivana
MUDr. Jiřina Kurková
MUDr. Oramus Petr
MUDr. Anna Hlaváčková
MUDr. Molínová Jana
DMC. Herbert Hanuš
Bc. Čejková Eva
Bc. Schwarzová Blanka
Bc. Myšková Jaroslava;
Statistika členské základny ČSKN podle údajů ČLS JEP v období 2009-2014
13.8.2014*
2.8.2013
30.6.2012
31.12.2011
30.11.2010
31.12.2009
Počet
Celkem
404
454
458
469
489
498
Muži
180
188
180
181
182
179
Ženy
224
266
278
288
307
319
Lékaři
337
355
358
360
372
373
ostatní
VŠ
30
38
33
34
33
28
SŠ
37
61
67
75
84
97
*K výraznému snížení členské základny došlo v posledním roce na návrh ČLS JEP, aby z evidence byli
vyřazeni všichni, kdo dluží poplatky společnosti za déle než 2 roky. Díky tomuto rozhodnutí bylo
vyřazeno 35 členů. Seznam vyřazených členů není součástí zprávy.
7
Download

Zpráva o činnosti - Společnost pro klinickou neurofyziologii