Nakládání se zdravotnickými prostředky versus
management kvality
Termín konání:
22. 9. 2014. 2014 od 9.00 hodin
Místo konání:
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – sál bude upřesněn na orientační tabuli u recepce
Zaměření
semináře:
Oblast zdravotnických prostředků je regulována evropskou i národní legislativou. Osobám,
které se zdravotnickými prostředky nakládají: výrobcům, zplnomocněným zástupcům,
dovozcům, distributorům a osobám poskytujícím servis vyplývá z této legislativy řada
povinností.
Požadavky na systém managementu kvality, které jsou důležité pro všechny tyto osoby,
obsahují i mezinárodní standardy ISO. Implementace systému managementu kvality podle
těchto standardů může být prostředkem k dodržování požadavků legislativy.
Seminář je určen pracovníkům společností, které nakládají se zdravotnickými prostředky.
Zejména osobám se statusem dovozce, distributora a poskytovatele servisu.
Co vám seminář
přinese?
Po absolvování semináře budete znát povinnosti osob, které nakládají se zdravotnickými
prostředky, budete vědět, odkud tyto povinnosti vycházejí, budete je umět splnit. Zjistíte,
proč výrobci zdravotnických prostředků musí mít zaveden systém managementu kvality
podle mezinárodního standardu ISO 13485 a jaké doklady související se zdravotnickým
prostředkem od nich musíte vyžadovat, abyste mohli se zdravotnickými prostředky
obchodovat. Budete znát povinný obsah návodu k použití zdravotnického prostředku.
Budete rozumět pojmům: oznamovací povinnost, uvedení zdravotnického prostředku na trh,
uvedení zdravotnického prostředku do provozu, školení a instruktáž a dalším.
Odborný garant
semináře
Ing. Milan Škrdleta
Kontaktní
osoba:
Václava Smolíková, tel. 221 082 261, e-mail: [email protected]
Obsah semináře
a program:
9:00 – 9:30
Prezentace účastníků
9:30 – 10:30
Terminologie a právní rámec
Ing. Milan Škrdleta
10:30 – 10:45
Přestávka
10:45 – 12:00
Specifické požadavky pro osoby nakládající se zdravotnickými prostředky
Ing. Milan Škrdleta
12:00 – 12:45
Oběd
12:45 – 13:45
Systém managementu kvality, život systému managementu kvality
zdravotnických prostředků
Ing. Milan Škrdleta
13:45 – 14:15
Aspekty managementu rizik v oblasti zdravotnických prostředků
Ing. Stanislav Křeček, Česká společnost pro jakost
14:15 – 14:30
Diskuze
14.30
Závěr
Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu semináře
Související
aktivity,
doporučené
kurzy:
Nakládání se zdravotnickými prostředky versus management kvality – Qzp
7.- 8. 1. + 26 .- 27. 1.2015
Vložné:
pro členy ČSJ činí 1719,00 Kč + 21 % DPH
pro ostatní činí 2195,00 Kč + 21 % DPH
Ve vložném jsou zahrnuty náklady spojené s pořádáním akce
Obchodní a
platební
podmínky
Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura.
Stornopoplatky ve výši 50 % ceny jsou uplatňovány v případě, že účastník zruší svou účast
7 a méně dní před zahájením závazně objednaného semináře
Více na http://www.csq.cz/vzdelavani/
Organizační
informace:
Týden před akcí Vám bude zaslán informační e-mail.
Na vyžádání bude účastníkovi vydáno potvrzení o účasti, nejedná se o kvalifikační doklad.
Uzávěrka
přihlášek:
15. 9. 2014
Přihlášku
zašlete na
adresu:
[email protected] nebo použijte e-shop http://www.csq.cz/seminare-a-konference
Závazná přihláška na seminář: Nakládání se zdravotnickými prostředky versus management kvality, v. s. 90490
Datum konání
22. 9. 2014
Titul, jméno, příjmení
Název společnosti
Fakturační adresa
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
Člen
*) Nehodící se, škrtněte.
Ano
Ne *)
Download

Nakládání se zdravotnickými prostředky versus management kvality