Síťová kamera
AVN263ZP_12V
Instalační manuál
Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tento manuál.
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
 Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik při dodržení platných norem a předpisů.
 Jednotku napájejte pouze ze specifikovaného napájecího zdroje. Požadavky na napájení jednotky jsou uvedeny
na výrobním štítku na přístroji a v manuálu v části „Technická specifikace“. Při nesprávném napájení jednotky
hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 Výrobce / prodejce neodpovídá za případné škody způsobené nesprávným používáním jednotky nebo
neuposlechnutím uvedených pokynů.
 Dodržujte doporučenou provozní teplotu a vlhkost.
Obsah dodávky
Dle níže uvedeného seznamu si zkontrolujte úplnost a bezvadnost dodávky.
 IP kamera AVN263ZP_12V (x1).
 Samolepicí šablona pro instalaci držáku (x1).
 Instalační manuál (x1).
 Prodlužovací kabelová spojka RJ-45 (x1).
 Hmoždinky & vruty (x3).
 Šestihranný klíč (x1).
 CD-ROM s uživatelským manuálem a CMS software (x1).
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-2-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Rozměry
Zapojení kabelů
Síťový konektor RJ45
Vodiče pro reset kamery
Napájecí vodiče
Síťový konektor RJ45: Pomocí tohoto konektoru připojte kameru k vaší počítačové síti (LAN). Pro připojení můžete
použít přiloženou spojku RJ45 (samice - samice).
Vodiče RST, GND: Vodiče pro externí reset kamery. Zkratováním těchto vodičů se provede reset kamery zpět na
tovární nastavení (včetně IP adresy kamery).
Pozn.: Nejprve vypněte napájení kamery. Potom propojte vodiče RST a GND a potom opět zapněte napájení
kamery. Po provedení resetu znovu vypněte napájení a kabely RST a GND opět rozpojte.
Napájecí vodiče: K těmto vodičům připojte výstup napájecího zdroje 12VDC. K napájení kamery použijte pouze
bezpečný napájecí zdroj s dostatečným výkonem (min. 1,5A).
Zapojení:
Červený vodič (+12VDC): +12VDC
Černý vodič (GND): Zem
Upozornění:
Chraňte kabelové spoje před deštěm a vlhkostí.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-3-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Instalace kamery
1. Na požadované místo na zdi přilepte přiloženou samolepicí šablonu. V závislosti na podkladu zhotovte otvory
pro hmoždinky nebo vruty pro připevnění kamerového držáku. Pokud vedete připojovací kabely skrz zeď,
zvotovte i otvor pro průchod kabelů (cca uprostřed samolepicí šablony). Viz obr. 1.
2. Zašroubujte částečne připevňovací vruty do horních otvorů. Viz obr. 2.
3. V závislosti na podkladu vyveďte připojovací kabely skrz zeď nebo skrz otvor v držáku a zavěste kameru s
držákem na 2 horní připevňovací vruty (viz obr. 3-1).
4. Zašroubujte rovněž 2 spodní vruty ((c) a (d)) a všechny 4 vruty řádně dotáhněte. Viz obr. 3-2.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-4-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
5. Nastavte požadovanou pozici kamery.
Pomocí přiloženého 6-hranného klíče povolte odpovídající fixační šroub na boku držáku a nastavte
požadovanou vertikální pozici kamery. Potom fixační šroub opět utáhněte. Viz obr. 4, bod (e).
Pomocí přiloženého 6-hranného klíče povolte odpovídající fixační šroub na spodku držáku a nastavte
požadovanou horizontální pozici kamery. Potom fixační šroub opět utáhněte. Viz obr. 4, bod (f).
Upozornění:
 Kameru řádně připevněte na pevný podklad. V opačném případě může dojít k pádu kamery a ke zranění osob
a/nebo zničení kamery.
Připojení napájení
Když jste ukončili zapojení a instalaci kamery, připojte nakonec ke kameře napájení.
Zapojení:
Červený vodič (+12VDC): +12VDC
Černý vodič (GND): Zem
Síťový konektor RJ45
Vodiče pro reset kamery
Napájecí vodiče
Upozornění:
 K napájení kamery použijte pouze schválený bezpečný napájecí zdroj s dostatečným výkonem. Požadavky
kamery na napájení naleznete v návodu v části "Technická specifikace" dále. Při použití nesprávného
napájecího zdroje hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zničení jednotky. Pokud si nejste
napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce.
 Chraňte kabelové spoje před deštěm a vlhkostí.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-5-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Připojení kamery k síti Ethernet
Připojení kamery do sítě LAN
1. Pro prvotní nastavení připojte kameru přímo k vašemu PC pomocí kříženého Ethernet kabelu.
2. Nastavení IP adresy vašeho PC.
Tovární nastavení IP adresy kamery je následující: 192.168.1.10
Abyste mohli ke kameře přistupovat z PC, musí být IP adresa PC ze stejné podsítě jako IP adresa kamery.
Pokud tomu tak není, musíte pro první přístup ke kameře nastavit IP adresu počítače tak, aby byla ze stejné
podsítě jako adresa kamery (tj. v rozsahu 192.168.1.1 až 192.168.1.255 kromě 192.168.1.10).
Pokud si nejste nastavením IP adresy vašeho počítače jisti, kontaktujte svého správce sítě.
Když se pak poprvé připojíte k IP kameře, můžete nastavit její IP adresu tak, aby vyhovovala původní adrese
vašeho PC (resp. podsíti ve vaší LAN). Potom můžete nastavit IP adresu PC zpět na původní hodnotu.
IP kameru můžete konfigurovat 3 způsoby:
 Pomocí konfigurační stránky kamery "Configuration" zobrazené pomocí webového prohlížeče (např. IE apod.).
 Pomocí průvodce Wizard (spustí se automaticky při přístupu ke kameře pomocí webového prohlížeče).
 Pomocí CMS software "Video Viewer", který naleznete na přiloženém PC.
Konfigurace síťových parametrů kamery pomocí průvodce Wizard
1. Otevřete váš webový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer) a zadejte výchozí IP adresu kamery
(http://192.168.1.10)
2. Zobrazí se přihlašovací stránka kamery. Do kolonky "Username" zadejte uživatelské jméno (tovární nastavení:
"admin"), do kolonky "Password" zadejte heslo (tovární nastavení: "admin") a do kolonky "Verify Code" opište
zobrazený ověřovací kód. Potom klikněte na tlačítko "LOGIN".
3. Po přihlášení se automaticky spustí průvodce "Wizard". Spustí se analýza vašeho síťového prostředí a potom
se zobrazí vaše síť. Potom klikněte na "Next".
Pozn.:
 Pokud chcete ukončit průvodce "Wizard" a chcete vstoupit přímo do webových stránek kamery, klikněte na
"Close" (místo na "Next").
 Pokud nechcete, aby se při příštím přístupu ke kameře automaticky spustil průvodce "Wizard", zatrhněte
okénko "Do not start wizard at login".
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-6-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
4. Zobrazí se okno "Step2. Account". V tomto okně můžete změnit stávající heslo pro přístup ke kameře.
"Username": Uživatelské jméno.
"Password": Zadejte stávající heslo.
"New Password": Zadejte nové heslo.
"Confirm Password": Zadejte znovu nové heslo pro ověření.
Potom klikněte na "Next".
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-7-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
5. Zobrazí se zobrazí okno "Step3. Date and Time". Zadejte aktuální datum a čas a pak klikněte na "Next".
6. Zobrazí se okno "Step4. Network" pro nastavení síťových parametrů.
"IP Type": Zvolte druh vašeho síťového prostředí a pak zadejte požadované síťové parametry.
"Static IP": IP adresa kamery je pevně nastavena uživatelem.
"Server IP": Nastavte IP adresu kamery.
"Gateway": Zadejte adresu brány.
"Net Mask": Zadejte masku sítě.
"Port": Zadejte číslo portu.
"DNS1": Zadejte IP adresu primárního DNS serveru.
"DNS2": Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru.
"MAC Address": Je zobrazena MAC adresa kamery.
"PPPoE": Širokopásmový přístupový protokol.
 Zadejte uživatelské jméno ("user name") a heslo ("password"), které jste obdrželi od vašeho
poskytovatele připojení k Internetu (ISP).
 Když jste potom v bodě 8. vyzváni k restartu webového prohlížeče, pokračujte dále dle pokynů v kapitole
"Nastavení DDNS služby".
"DHCP": Adresa je kameře automaticky přidělena DHCP serverem (routerem).
 Když jste potom v bodě 8. vyzváni k restartu webového prohlížeče, pokračujte dále dle pokynů v kapitole
"Nastavení DDNS služby".
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-8-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Když jste ukončili nastavení síťových parametrů, klikněte na "Next".
Pozn.: Uvedené síťové parametry můžete nastavovat rovněž pomocí webové stránky kamery "Configuration".
7. Zobrazí se okno "Step5. Apply". Jsou zobrazeny nastavené parametry. Pokud jsou všechna nastavení v
pořádku, klikněte na "Save" k jejich uložení". Pokud chcete změnit nastavení některých parametrů, klikněte na
"Back", dokud se nezobrazí požadované okno.
8. Když jste v předchozím kroku kliknuli na "Save", zobrazí se výzva k restartu vašeho webového prohlížeče.
Proveďte restart webového prohlížeče.
 Pokud jste v okně "Step4. Network" zvolili "PPPoE" nebo "DHCP", pokračujte dále dle pokynů v části
"Nastavení DDNS služby" (viz dále).
 Pokud jste v okně "Step4. Network" zvolili "Static IP", odpojte kameru od vašeho PC. Kameru a PC pak
připojte k vaší LAN / Internetu. Potom na některém PC v síti zadejte ve webovém prohlížeči nastavenou IP
adresu kamery a zkontrolujte, zda funguje přístup ke kameře.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
-9-
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Nastavení DDNS služby
Abyste mohli přistupovat ke kameře bez pevné IP adresy, musíte v menu kamery aktivovat využití DDNS služby.
Ke kameře potom můžete přistupovat pomocí jména, pod kterým je vaše kamera zaregistrována u DDNS služby.
1. Ve webovém prohlížeči zadejte znovu výchozí IP adresu kamery (http://192.168.1.10). Zobrazí se přihlašovací
stránka kamery. Do kolonky "Username" zadejte uživatelské jméno (tovární nastavení: "admin"), do kolonky
"Password" zadejte heslo (tovární nastavení: "admin") a do kolonky "Verify Code" opište zobrazený ověřovací
kód. Potom klikněte na tlačítko "LOGIN". Spustí se průvodce Wizard. V okně "Step1. Network Environment"
klikněte na "Close" k zavření průvodce a ke vstupu do webových stránek kamery.
2. Zobrazí se webová stránka s živým obrazem z kamery. Klikněte na "Configuration".
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 10 -
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
3. Klikněte na "Network"  "DDNS". Zobrazí se stránka "DDNS Configuration" (viz níže). Zatrhněte volbu "DDNS
Enable" k zapnutí DDNS služby.
4. Položku "System Name" nastavte na "default".
Položku "Hostname" (jméno kamery pro DDNS službu) buď ponechte na výchozím nastavení (tj. MAC-adresa
kamery), nebo ji změňte dle vašich požadavků. Webová adresa kamery je potom tvořena jménem "Hostname" +
jménem DDNS služby (v tomto případě "ddns.dvrtw.com.tw").
Příklad: Položka "Hostname" je nastavena na "MAC000E530D93E3". Webová adresa kamery je potom
následující: "MAC000E530D93E3.ddns.dvrtw.com.tw".
Pozn.: K přístupu ke kameře bez pevné IP adresy můžete využít i jinou DDNS službu, která je zdarma
poskytována na Internetu (např. http://www.dyndns.com).
5. Potom klikněte na "Save" k uložení provedených nastavení. Odhlašte se od kamery. Odpojte kameru od vašeho
PC. Kameru a PC pak připojte k vaší LAN / Internetu. Potom na některém PC v síti zadejte ve webovém
prohlížeči nastavenou webovou adresu kamery a zkontrolujte, zda funguje přístup ke kameře přes DDNS
službu.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 11 -
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Nastavení síťových parametrů pomocí webového browseru
1. Ve webovém prohlížeči zadejte znovu výchozí IP adresu kamery (http://192.168.1.10).
2. Zobrazí se přihlašovací stránka kamery. Do kolonky "Username" zadejte uživatelské jméno (tovární nastavení:
"admin"), do kolonky "Password" zadejte heslo (tovární nastavení: "admin") a do kolonky "Verify Code" opište
zobrazený ověřovací kód. Potom klikněte na tlačítko "LOGIN". Spustí se průvodce Wizard. V okně "Step1.
Network Environment" klikněte na "Close" k zavření průvodce a ke vstupu do webových stránek kamery.
3. Zobrazí se webová stránka s živým obrazem z kamery. Klikněte na "Configuration".
4. Ve sloupci vlevo klikněte na "Network" a pak znovu na "Network". Zobrazí se displej níže.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 12 -
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
"IP Type": Zvolte druh vašeho síťového prostředí a pak zadejte požadované síťové parametry.
"Static IP": IP adresa kamery je pevně nastavena uživatelem.
"Server IP": Nastavte IP adresu kamery.
"Gateway": Zadejte adresu brány.
"Net Mask": Zadejte masku sítě.
"Port": Zadejte číslo portu.
"DNS1": Zadejte IP adresu primárního DNS serveru.
"DNS2": Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru.
"MAC Address": Je zobrazena MAC adresa kamery.
"PPPoE": Širokopásmový přístupový protokol.
 Zadejte uživatelské jméno ("user name") a heslo ("password"), které jste obdrželi od vašeho
poskytovatele připojení k Internetu (ISP).
 Dále pokračujte dle pokynů v kapitole "Nastavení DDNS služby" (viz v návodu výše).
"DHCP": Adresa je kameře automaticky přidělena DHCP serverem (routerem).
 Dále pokračujte dále dle pokynů v kapitole "Nastavení DDNS služby".
Pozn.: Nastavení síťových parametrů konzultujte se svým správcem sítě případně posyktovatelem připojení k
Internetu.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 13 -
AVN263ZP_12V Síťová kamera
Instalační manuál
Technická specifikace
AVN263ZP_12V
Síťové parametry
Kompresní formát
LAN Port
LAN rychlost
Podporované protokoly
Snímková rychlost
Počet současných uživatelů
Zabezpečení
Správa přes web
Kamera
Obrazový senzor
Počet pixelů
Minimální osvětlení
Elektronická závěrka
S/N poměr
Objektiv
Zorný úhel
IR přisvětlení
Dosah IR přisvětlení
Funkce „Smart Light Control“
Funkce „Smart Zoom“
Balance bílé
Řízení zisku
Automatická závěrka
Stupeň krytí (IP)
Napájení
Spotřeba
Provozní teplota
Rozměry (mm)
Ostatní
Mobilní sledování
Detekce pohybu
Notifikace alarmu
Minimumální požadavky pro PC
H.264
ano
10/100 Based-T Ethernet
DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP,
ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
NTSC:30, PAL:25
10
víceúrovňový sytém uživatelů a hesel
(1) Webový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Safari)
nebo
(2) CMS software Video Viewer (zdarma) pro
současnou správu až 16 síťových kamer
1/3" HiRes barevný CCD senzor
PAL: 752(H) x 582(V))
NTSC: 768(H) x 494(V)
IR OFF: 0.05 Lux / F1.8,
IR ON: 0 Lux
1/50 s až 1 / 100,000 s (PAL)
více než 48dB (AGC off)
f4.0mm ~ f9.0mm (ovladatelný přes web)
75° ~ 36° (horizontální)
56 ks IR LED
až 40 m
ano (inteligentní řízení IR přisvětlení)
Ano
automatická (ATW)
automatické (AGC)
AES
IP67
12V DC
max. 18W (1,5A)
-20°C až +40°C
282.4(L) x 115.6(W) x 212.63(H)
iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile
& Android
ano
FTP / Email / SMS
Pentium 4 CPU 1.3 GHz nebo vyšší nebo
ekvivalentní AMD
256 MB RAM
AGP grafická karta, Direct Draw, 32MB RAM
Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 nebo vyšší
Internet Explorer 7.x nebo vyšší
Český překlad © Copyright ESCAD Trade s.r.o. 2011.
ESCAD® Trade s.r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10, tel.: 271 745 458, www.escadtrade.cz
- 14 -
Download

Síťová kamera AVN263ZP_12V Instalační manuál