Označování zvířat
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
(úplné znění z r. 2010)
Vyhláška 136/2004 Sb., o podrobnostech označování
zvířat a jejich evidenci, v platném znění.
trvalé + řádné označování = základní předpoklad šlechtitelské práce →
nelze bez něj provádět selekci
Zákonná povinnost chovatele hospodářských zvířat:
• zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby vedením evidence
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (www.cmsch.cz),
•
zajišťuje (mimo jiné) na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR
zpracování a evidenci objednávek na ušní známky sloužící k identifikaci skotu,
ovcí a koz dle vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
•
Každý chovatel hospodářského zvířete je povinen se zaregistrovat u ČMSCH, a.s.
(prasata od 2 kusů, skot, ovce, kozy, koně, osli, kříženci, běžci, farmová zvěř (jeleni, daňci,
mufloni, divočáci) od 1 kusu, dospělá drůbež 100 kusů (produkce násad. v.),
ostatní drůbež nad 500 kusů, provozovatel líhně s kapacitou nad 100 násad. vajec.
• „registrační lístek“ zaslat do ústřední evidence (ÚE)
• zajistit označení zvířat
• vést vlastní evidenci (např. stájový registr, průkaz koně, průvodní list skotu)
• předávat požadované údaje pověřené osobě do ÚE
•
ohlásit předepsaným způsobem ukončení činnosti
Registrační lístek
Vzor oznámení o
ukončení činnosti
Evidence
Evidence zvířat o jejich počtech přímo v jednotlivých hospodářstvích formou
- stájového registru (skot, ovce, kozy, běžci),
- registru zvířat v hospodářství (prasata, koně, farmově chovaná zvěř)
Součástí povinné evidence jsou u některých druhů zvířat
- specifické doklady totožnosti např. – průkaz koně a průvodní list skotu.
např. Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o
přemístění na dočasné hospodářství - zasílají chovatelé pověřené osobě vždy
hromadně za celé hospodářství jedenkrát za měsíc do 10. dne měsíce následujícího.
Stájový registr – turů, ovcí a koz
Vzor registru prasat v hospodářství
* narození, přemístění, úhyn nebo ztráta
Datum
den
měsíc
*Kód
udá-losti
rok
Počet zvířat
**v případě, že bylo zvíře přemístěno
**Registrační číslo
(hospodářství, obchodníka, provozovny jatek,
provozovny asanačního ústavu)
Kód země
Převod konečného
stavu
Konečný stav
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
Plemenné knihy (PK):
Pro každé plemeno definovaných hospodářských zvířat - jediná plemenná kniha a
plemenářská evidence.
Plemenné knihy – (dnes převážně počítačové databáze)
• stanoví se a aktualizuje chovný cíl,
• standard plemene,
•
program a metody šlechtění
• rozsah a metody zjišťování a testování vlastností a znaků a
• odhadu plemenné hodnoty v rámci celého plemene.
Vedením PK jsou Mze ČR pověřeny Svazy chovatelů
Každá plemenná kniha se řídí: Řádem plemenné knihy (ŘPK)
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení
plemenářského zákona 154/2000 Sb.
Řád plemenné knihy (PK) příslušného plemene např. obsahuje:
a) formu vedení plemenné knihy,
b) způsob členění plemenné knihy,
c) podmínky pro registraci chovů v plemenné knize
d) požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a
oddělení plemenné knihy,
e) způsob identifikace plemenných zvířat,
f) podmínky pro vystavování potvrzení o původu (POP) plemenných zvířat
a způsob jejich vystavování,
g) orgány plemenné knihy (např. pro řízení plemenné knihy - Rada PK).
h) způsob financování plemenné knihy.
- Plemenná kniha se vnitřně člení na oddíly dle původu zvířat
Dále obsahuje:
- Rejstřík chovů (evidence chovů v PK)
- Vlastní plem. kniha – zápis dospělých plemenných zvířat
- Plemenný registr – registrace potomstva zvířat zapsaných v PK
Vše se týká vybraných chovů, které se aktivně podílejí na šlechtění daného plemene
Vyhláška označování zvířat upravuje
a)
b)
c)
d)
označení a evidenci turů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz
evidenci drůbeže a neplemenných ryb
označování a evidenci běžců
evidenci zvěře ve farmovém chovu, plemenných ryb a včel
Základní pravidla označování zvířat:
- zajištění označení zvířete předepsaným způsobem
- požádat o vystavení duplikátu, pokud zvíře originální označení ztratí
- zákaz opakovaného použití téhož identifikačního prostředku
- sejmutí identifikačního prostředku po úhynu nebo usmrcení zvířete a jeho
zničení (sejmutí se děje na jatkách, v asanačních podnicích nebo
v hospodářství při domácí porážce)
Na duplikátu známky je kromě základních povinných údajů uvedeno pořadové
číslo duplikátu římskou číslicí.
Chovatelé mají také povinnost evidenční. Každé zvíře, které chce chovatel
přemístit mimo své hospodářství, musí být požadovaným způsobem označeno.
Bez označení nelze zvíře přepravovat.
Chovatel nemá povinnost označit 1 prase určené pro domácí porážku.
Zvířata bez označení nelze také řádně identifikovat, a proto nemohou
vstoupit do potravního řetězce, což v praxi znamená, že zvíře nemůže být
poraženo.
1. dočasné způsoby označování
• na přechodnou dobu – od narození k trvalému označení;
• nebo zvýraznění označení pro identifikaci zvířete (u starších
kusů;
• dobytčí křídy a barvy ve spreji;
• výstřihy v srsti;
• obojky na krk, hruď nebo čelo s identifikačními znaky;
Dočasné způsoby označení zvířat
Krční popruh s čísly - skot
Nožní páska
•tkaninový popruh
s jednostrannou
či oboustrannou řadou plastových čísel
2. Trvalé označení zvířat
- snaha o zajištění neměnnosti po celý život
• ušní známky, křídelní značky
• známky pro označování běžců
• tetování (ušní boltce či plošné) –
• vrubování okrajů ucha u prasat je používáno zejména u tmavě
pigmentovaných plemen – (dle vrubovacího klíče)
• výžehy (u koní) – rozpálená matrice nebo vymražením (u ryb)
• slovní a grafický popis (koně)
•
genetický typ (především koně)
• elektronický identifikátor
• značka na spěnce (u ovcí a koz)
Trvalé označování skotu
U skotu - 14-ti místný alfanumerický kód
• 2 identické plastové ušní
známky;
• umístění ke kořeni ušního
boltce;
• každé tele do 20 dní po
narození (bývalo do 72 hod.);
• typ A, B 45x55 mm, výška
znaku 5 mm
identifikační číslo se uvádí v pořadí:
CZ 019236 962
jalovička
CZ 113458 062
býček
Trojčíslí 921 nebo 062 se nazývá kodex
jalovice a krávy žlutě,
býci, voli - červeně
známka obsahuje
• identifikační číslo zvířete;
• kód příslušného úřadu
(MZe);
• kodex
na 7. místě: 0 = ♂ ; 9 = ♀
poslední 2 místa kodexu =
první dvě čísla registrace
hospodářství
místo pro záznamy chovatele
typ A
typ B
• Turům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze
třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud
je zvíře poraženo do 20 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly.
• Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích
zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří nejsou
označeni v souladu s předpisy Evropských společenství,
se označují do 72 hodin po příchodu na místo určení.
• Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích
zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří jsou označeni
v souladu s předpisy Evropských společenství, se považují za tury
označené v souladu s touto vyhláškou.
Evidence skotu
Zvířata jsou v hospodářstvích vedena ve stájovém registru.
Kromě toho má každý skot vystaven svůj Průvodní list.
Průvodní list skotu
vystavuje a zasílá každému chovateli turů pověřená osoba (ČMSCH, a.s.)
Průvodní list je vystaven na základě hlášení o narození zvířete,
Průvodní list je vydán do 28 dnů po nahlášení.
Průvodní list provází skot po celý život, slouží k zaznamenávání údajů o plodnosti,
přesunech apod.
Skládá se ze dvou částí – části A a B, kdy u samic jsou vyplněny obě části, u
samců jen část B.
Dojde-li k přemístění zvířete na jatka, nebo dojde-li k úhynu nebo utracení
zvířete, předá chovatel nebo obchodník část B průvodního listu skotu
provozovateli jatek nebo asanačnímu podniku,
který ho po vyplnění zasílá pověřené osobě (ČMSCH), a to do 7 dnů
ode dne přemístění zvířete.
Část A průvodního listu skotu si chovatel nebo obchodník ponechá.
Průvodní list telete
•
V případech, kdy je nutné přemístit telata, ke kterým chovatel dosud
neobdržel průvodní list, musí jim být vystaven tzv. průvodní list telete.
•
Tento doklad vystavuje přímo chovatel pro přesun telat do věku
max. 28 dnů, poté již chovatel má k dispozici samotný průvodní list.
Formulář průvodního listu telete poskytuje pověřená osoba.
Průvodní list skotu – telete do 28 dnů věku
Ušní známka
Kód země
Narození
Identifikační číslo
Den
Měsíc
Ušní známka matky
Kód země
Registrační číslo hospodářství
(narození telete)
Datum narození
Rok
Pohlaví
Identifikační číslo
Přemísťování
Číslo
řádku
1
2
3
4
Datum přemístění
Registrační číslo (hospodářství, obchodníka,
provozovny jatek, provozovny asanačního ústavu)
Podpis
označování koz a ovcí
Před trvalým označením se ovce a kozy označují prvotním označením
(dočasným) do 24 hodin po narození.
Trvalé označení Vyhláška y č. 136/2004 Sb.
•
Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od
narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se
narodila.
typ A
Povinnost označit všechna zvířata určená k obchodování nebo
typ B
k vývozu jedním elektronickým identifikátorem, ve formě
bachorového bolusového odpovídače nebo elektronické ušní
známky v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo značkou na
spěnce (při obchodování v EU)
2 plastové ušní známky; do 1/3 od kořene ušního boltce;
rozměr známky minimálně 25 x 25 mm, znaky 4 mm;
obsahuje vždy identifikační číslo + kód MZe
zvířata bez boltce: tetování do ocasu – bez CZ a
bez posledního trojčíslí (kodexu)
5-ti místné číslo zvířete, včetně kódu země (CZ) a kodexu
(např. CZ 08200 072).
Kodex u beránků (kozlíků) začíná číslem „0“,
kodex u jehniček (koziček) začíná číslem „9“.
Standardně jsou dodávány známky v uvedené barevné kombinaci (beránek
– oranžová, jehnička – žlutá)
Standardně jsou dodávány známky v uvedené barevné kombinaci
(kozlík – modrá, kozička – bílá)
Vyhláška u ovcí a koz nařizuje označit minimálně jednou ušní známkou
bez popisového pole všechna jehňata určená k porážce do 12 měsíců
stáří, která nejsou určena k obchodování ani k vývozu.
Zvířata určená k obchodování nebo k vývozu a zvířata starší 12 měsíců
musí být označena dvěma ušními známkami.
•
Pokud jsou ovce a kozy dovezeny pouze za účelem poražení a
budou poraženy do 30 dní od pohraniční kontroly, původní značení
se jim ponechá.
•
V ostatních případech je nutné zajistit přeznačení zvířat do 72 hodin
po dosažení místa určení. Zvířata označená v souladu s právními
předpisy EU se nepřeznačují.
Ústřední evidence v chovu prasat
chovatel se přihlásí do ústřední evidence u ČMSCH registračním lístkem
• je mu přiděleno
– registrační číslo hospodářství (8 - místné)
– 4 místný alfanumerický kód
– tiskopisy, na nichž povede registr prasat v hospodářství
• podklad pro systém ústřední evidence prasat
– označování prasat
– registr prasat v hospodářství – písemně na tiskopisech
(sumář změn 1x měsíčně)
hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění
označování prasat - jatečných
tetováním do levého ucha nebo tetováním na levou stranu těla
anebo ušní známkou do levého ucha, a to před odstavením.
(Používá se 1 známka)
tetování = 4 místný alfanumerický kód vyjadřuje část registračního čísla
hospodářství (kde se narodilo),
•
výška tetování nejméně 6 mm
•
plošné tetování na levou stranu těla za plecí nebo nad kýtou
ušní známka – prasat (jatečných)
•
•
•
•
•
Jedna plastová do levého ucha
25 x 25 mm, výška znaků nejméně 5 mm;
označení země původu (CZ)
čtyřmístný alfanum. kód
kód úřadu (MZe)
Kód země a alfanumerický kód uvedené na plastové ušní
známce se uvádějí vždy v tomto pořadí: „CZ AB12“.
• Prasatům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným
ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení,
pokud je zvíře poraženo do 30 dnů ode dne pohraniční
veterinární kontroly.
Prasata přemístěná z jiných členských států nebo dovezená ze
třetích zemí, která zůstávají na území České republiky déle než 30
dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly a která jsou označena v
souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, se
považují za prasata označená v souladu s touto vyhláškou.
Pokud takto označena nejsou, označují se do 7 dnů po příchodu na
místo určení
Vrubování
– pigmentovaná plemena
• vrubovací kleště → vruby po obvodu ušních boltců
Tvary prostřihu
• zakulacený,
pravoúhlý, šípový, střechový
L
P
1 – 9 999
hloubka od okraje do středu ušního boltce
šířka výstřihu při okraji ušního boltce
jednoho číselného znaku
mezera mezi vruby
rozdílných číselných znaků
(mm)
min. 6
max. 6
max. 5
min. 10
– každé plemenné prase narozené v NCH musí mít jediné nezaměnitelné
celoživotní číslo
celoživotní číslo = předčíslí + označení zvířete = 7místné
– celoživotními čísly jsou evidována všechna prasata, jejichž rodiče jsou
zapsáni v PK, tj. bez zřetele na pozdější působnost
• plemenní kanci (bez ohledu na stupeň chovu)
• prasničky (i prodávané do RCH)
státní registr (SR)
linie registr jméno kance
1203 29
Igor
– přidělován všem plemenným kancům před zařazením do plemenitby
(v plemenné knize + ústřední evidenci)
–
chovatel nemá povinnost je fixovat na tělo zvířete
celoživotní číslo = předčíslí (3 místné) + označení zvířete (maxim. 4 místné)
= 7místné
Předčíslí má tvar RXX, kde R je poslední číslo roku narození zvířete a XX je
dvojciferné číslo vztahující se regionálně ke konkrétní populaci (plemene).
Například R = 2 znamená rok narození 2002,
R = 3 rok narození 2003 atd. Nula na začátku předčíslí (R = O) označuje ročníky
2010, 2020 atd. Předčíslí se nefixuje trvale do ucha zvířete, uvádí se však na
náušnici (viz dále).
Označení zvířete ve tvaru CCCC je maximálně čtyřmístné číslo, které se fixuje
trvalým způsobem do ucha zvířete (tetováním nebo vrubováním). Tetování se
provádí do vnějšího spodního okraje pravého ucha tetovacími kleštěmi o velikosti
čísel 10 mm.
Značení plemenných zvířat (prasničky a kanečci)
Selata po narození se označí nejpozději do 10 dnů věku nejvýše
čtyřmístným označením zvířete (časem dokompletace předčíslí)
nebo natetováním předčíslí
současně
s označením zvířete
(pravé ucho)
-
zavěšením ušní známky (terče) do
pravého ucha s označením minimálně
předčíslí,
-
popř. celého životního čísla
Evidence v plemenné knize
• V plemenné knize je zvíře evidováno osmimístným číslem ve tvaru:
• RRXXCCCC
• RR poslední 2 čísla z roku narození
• XX specifické dvojciferné číslo z předčíslí
• CCCC označení zvířete
označování koní, oslů a kříženců
Registr koní v hospodářství
Pro každé hospodářství vede chovatel koní, oslů a jejich kříženců
registr koní v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu
poskytuje pověřená osoba, nebo v informačním systému ústřední
evidence.
Pověřená osoba vede:
a) registr hospodářství,
b) registr koní, oslů a jejich kříženců,
c) ústřední registr plemeníků
Podkladem pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců je
označování koní, oslů a jejich kříženců:
připouštěcí rejstříky s připouštěcími lístky,
registry koní v hospodářství,
registrační knihy koní, hlášení o registraci koně, hlášení o trvalém dovozu koně,
hlášení změny,
identifikační karty hříběte - anglického plnokrevníka a klusáka a průkazy koní.
Registrační kniha koní
Každá osoba provádějící označování koní, (nejde-li o anglického
plnokrevníka a klusáka),
vede registrační knihu koní; registrační knihu koní vede písemně na
formulářích, které jí poskytuje pověřená osoba.
Registrační knihu koní předává osoba provádějící označování koní
pověřené osobě do 31. prosince kalendářního roku.
Hlášení o registraci koně
Registr koní a oslů a jejich kříženců v databázi ústřední evidence
- je evidováno:
a) identifikační číslo zvířete, b) jméno, c) druh, d) pohlaví, e) barva,
f) příslušnost k plemenné knize,
g) otec a matka,
h) otec matky,
i) datum narození,
j) registrační číslo hospodářství narození, není-li, místo narození,
k) datum porážky, případně úhynu, ztráty nebo utracení,
l) výžehy, číslo elektronického identifikátoru, popřípadě číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
m) slovní popis,
n) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele, v jehož chovu se
zvíře narodilo, a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
o) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název majitele koně a jeho adresa
místa trvalého pobytu nebo sídlo, včetně data změny majitele a data nahlášení této události,
p) označení země přemístění, dovozu nebo vývozu, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do
jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí,
q) známý status zvířete jako neurčeného k poražení pro lidskou spotřebu
r) údaje o vydaných duplikátech průkazu koně a náhradních průkazech koně,
s) u hřebců zapsaných v ústředním registru plemeníků číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
t) u hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí číslo osvědčení o stanovení ověření
původu
V případě trvale dovezeného koně, který se narodil v jiném členském státě EU
nebo třetí zemi, zasílá majitel koně pověřené osobě hlášení o trvalém dovozu koně
do 30 dnů po přemístění nebo do 30 dnů po ukončení pohraniční veterinární
kontroly.
Průkaz koně
Doprovází zvíře celý život a musí být pravidelně aktualizován. Obsahuje základní
údaje o koni, provedených vakcinacích, léčeních apod.
Součástí průkazu koně jsou:
identifikace koně – druh, jméno, rodokmen, třída plemenné knihy a číslo čipu, majitel
záznam o kontrole totožnosti
záznam o očkování
zdravotní vyšetření provedená laboratořemi
platnost dokladu pro účely přesunu
podávání veterinárních léčivých přípravků
Průkaz koně vydává pověřená osoba do 28 dnů ode dne doručení „hlášení o
registraci koně“ anebo ode dne doručení „hlášení o trvalém dovozu koně“.
Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s
koněm novému majiteli. Při přemístění koně na jatka předá původní majitel
spolu s koněm průkaz koně.
Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo
kastrace, které potvrdí veterinární lékař, na stranách průkazu koně k tomu
určených.
Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá
potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou
plemennou knihu, případně u pověřené osoby, které průkaz koně neprodleně
vrátí majiteli.
Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a nelze-li totožnost koně zjistit, požádá majitel
pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad.
označování koní, oslů a kříženců
označení alfanumerickým kódem je dáno řádem plemenné knihy;
•
slovní a grafický popis + elektronický identifikátor, (genetický typ)
nebo
•
slovní a grafický popis, elektronický identifikátor a výžeh (umístění dle
plemenných knih)
•
Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje před odstavem tak, aby byl
vydán průkaz koně po označení, nejpozději do 31. prosince roku narození
daného koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který
z těchto termínů nastane později.
Elektronický identifikátor umístěn mezi temenem a kohoutkem uprostřed šíje v
krajině šíjového vazu.
Při prohlídce postmortem musí být vždy provedena kontrola toho, zda byl čip
vyjmut při stažení kůže, nebo nevyjmutý čip odstranit.
POPIS koňovitých
• slovní = barva + odznaky na hlavě, krku a končetinách
• grafický = nákres vrozených a získaných odznaků a
chlupových vírů
• L+P strana, hlava, krk, prsa z ventrálního pohledu
• hlava a nos z nasálního pohledu
• hrudní a pánevní končetiny
slovní popis
grafický popis
Výžeh - koně
Výžeh a jeho umístění je součástí řádů plemenných knih.
• např. pravá sedlová krajina;
• horní okraj čísel na dlaň od středové roviny páteře, poslední číslo na dlaň od
zadního okraje lopatky;
• horní část = číslo registrační knihy, nejvýše dvojmístné;
• dolní část = číslo hříběte v registrační knize koní, nejvýše trojmístné;
• velikost 35 – 40 mm;
příklad alfanum. kódu: starokladrubský kůň
• rodový a kmenový výžeh;
• levé sedlo - kmenový výžeh otce, pod ním rodový výžeh matky;
• pravé sedlo - pořadové číslo hříběte po otci;
• levé stehno nebo levá žuchva - vlastnický výžeh chovatele;
• identifikační číslo – 15ti místné:
příklad: 203 066 447500102
203 - kód země Česká republika
066 - číslo organizace, která provádí registraci
447500102 - registrační číslo koně (dříve životní) – (9 místné)
44 - kód plemene starokladrubský kůň
75 - číslo registrační knihy
001 - pořadové číslo koně v registrační knize
02 - poslední dvojčíslí roku narození
Identifikace původu koní:
Ověřování původu v akreditované laboratoři analýzou DNA –
(na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka).
Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb.(viz výše)
Ověření původu je povinné:
• - před zápisem hřebce do PK (plemenné knihy)
- před registrací hříbat narozených po inseminaci
- před registrací hříbat, u nichž existují pochybnosti o udaném původu
hříběte v případě, že:
• klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci
• hříbě nebylo identifikováno pod matkou
• Náklady nese v těchto případech majitel koně.
genetický typ - koně
•
stanovuje mezinárodně akreditovaná laboratoř (ústav)
•
Pro stanovení genetického typu skotu a koní platí mezinárodní "minimální
standardní sada mikrosatelitů“ (AHT4, AHT5, ASB2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4,
HTG10, VHL20)
•
Tyto mikrosatelity povinně testují všechny laboratoře, takže výsledky jsou
mezinárodně porovnatelné. Je-li tedy zvíře importováno ze zahraničí, kde již bylo
testováno, je jeho test použitelný pro potřeby ověřování původů i v ČR a není
nutné jej přetestovávat.
•
Testovány DNA mikrosatelitní sekvence (9 povinných + 4 nepovinné)
•
doporučené Mezinárodní společnosti ISAG (International Society for Animal
Genetics)
Akreditovaná laboratoř Imunogenetiky ČMSCH s.r.o. v Hradíštku pod Medníkem
Označování běžců
•
•
•
•
•
•
•
1 plastová známka;
každé kuře do 6 týdnů po vylíhnutí;
pštros dvouprstý a nandu do pravé křídelní řasy;
emu hnědý do kůže šíje v dolní části krku;
velikost značky 50 x 40 mm;
velikost písma min. 50 mm;
identifikační číslo + kód MZe;
běžci
A = pštros + nandu
B = emu
Značení drůbeže
Drůbež se značí ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech:
- Křídelní značky – (zavěšení do kožní řasy u
loketního kloubu perutě)
- Registrační kroužky na běháky
Značení ryb
Identifikace a způsob označování plemenných ryb
• K identifikaci plemenných ryb se používá především
mikročipových značek.
Plemenné (generační) ryby se označují individuálně.
Mikročipové značky se implantují podkožně, nitrosvalově.
•
U kaprů lysců a línů lze použít značení kůže ryb
hliníkovými matricemi s individuálními alfanumerickými
kódy vymraženými v kapalném dusíku.
V důsledku zmrazení dochází k poruše inervace melanoforů
a vzniká jizva viditelná i dva roky.
Systém radiofrekvenční identifikace EURO I.D.
Transponder (mikročip)
Základními komponenty systému:
Transponder = kapsle z bioskla
cca 2 x 11 mm, zde anténa a mikročip
(nosič identifikačního kódu),
nemá vlastní zdroj energie
- dále čtecí zařízení (čtečka),
- software pro PC,
- centrální evidence zvířat a věcí ČR
přístupná na internetu
Aplikátorem umístěn pod kůži nebo do svalu.
Způsob a místo aplikace se liší podle druhu zvířete. Je
to např. u psů šíje nebo hýždě (dle rasy),
u skotu uchohybný sval nebo kořen ocasu, u ptáků prsní
svalovina či úpon křídla, atd.
Systém radiofrekvenční identifikace EURO I.D.
aplikátor
transponder
Popis transponderu
Rozdělení dle uchycení:
- implantát do těla zvířete
- vestavěné v ušní známce
- vestavěné v obojku
Systém radiofrekvenční identifikace EURO I.D.
• ČTECÍ ZAŘÍZENÍ : - stacionární a přenosná
• Přenosná čtečka je napájena baterií, jejíž kapacita umožňuje např.
minimálně 1000 čtecích cyklů bez nutnosti dobíjení.
• Čtečka pomocí antény vyšle dlouhovlnné elektromagnetické záření.
• Jakmile se transponder dostane do dosahu tohoto signálu, přijme
energii a modulovanou do ID kódu ji odrazí.
• Vyslaný kód transponderu je zachycen čtečkou a zobrazen na displeji.
Součástí čtecího zařízení - paměť s kapacitou řádově tisíc a více kódů,
kterou je možno členit.
• Zařízení pracuje samostatně nebo jej lze propojit s PC.
•
Systém radiofrekvenční identifikace EURO I.D.
• Plnohodnotná náhrada stávajících způsobů označování zvířat
(výžehy, vrubování, kroužkování apod.),
• Značení je časově neomezené a trvale průkazné, usnadňuje
identifikaci zvířat při exportu a importu, vylučuje nezákonné
vývozy a dovozy, umožňuje i dovozy z nákazově nejistých oblastí,
chrání vzácné druhy zvířat před prodejem, usnadňuje pojištění a
plnění při pojistné události, nalezení zatoulaných či zcizených zvířat.
• Systém EURO I.D. je celosvětově standardizován pro značení zvířat
a je držitelem podstatné části světového trhu s veterinárními
mikročipy.
Ústřední registr plemeníků
Viz stránky ČMSCH, a.s.
http://www.cmsch.cz/ustredni-registr-plemeniku/
•
K plemenitbě mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné
osoby v souladu s §15 odst.1 zákona č. 154/2000 Sb. ve znění jeho
pozdějších změn používat výhradně plemeníky (nebo jejich sperma) zapsané
ve speciální evidenci plemeníků "ústřední registr plemeníků„.
•
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. vede jako osoba pověřená
databázi ústředního registru plemeníků pro jednotlivé druhy a plemena
hospodářských zvířat a zpracovává požadavky na přidělení ústředního
registru plemeníků býkům masných, dojených a málopočetných
plemen, dále beranům, kozlům a kancům.
Download

Označování zvířat - Katedra genetiky,šlechtění a výživy