®
Důležité!
Rychlý průvodce
Před sejmutím krytu baterie vypněte telefon a odpojte nabíječku.
Česky
Instalace SIM karty a baterie
Držák SIM karty je umístěn za baterií.
1
1
2
3
4
2
14
12 13
11
10
4
5
6
7
16
17
18
Aktivace telefonu
Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím
Vypa přidržením červeného tlačítka
nutí potvrďte zvolením možnosti Ano.
Pokud je SIM karta platná, ale je chráněna
PIN (Personal Identification Number)
kódem, zobrazí se text PIN. Zadejte PIN
kód a stiskněte tlačítko OK. Zadané znaky
můžete smazat tlačítkem Smazat.
Poznámka:
Tip:
U mezinárodních hovorů vždy zadejte před
předvolbou země symbol +. Dvojím stisknutím tlačítka * zadáte předvolbu mezinárodních hovorů +.
Volání z Telefonního seznamu
1. Stisknutím tlačítka Jméno otevřete
telefonní seznam.
2. Pomocí tlačítek se šipkou
/
procházejte telefonním seznamem nebo
proveďte rychlé hledání stisknutím
tlačítka, které odpovídá prvnímu písmenu položky, (viz část Zadávání textu.
3. Stisknutím tlačítka Volat vytočte vybranou položku nebo stiskněte tlačítko Zpět.
Zbývající: # udává počet zbývajících
19
pokusů o zadání PIN kódu. Pokud již nezbývají žádné pokusy, zobrazí se text PIN
blokován. Potom je nutné odblokovat SIM
kartu pomocí PUK (Personal Unblocking
Key) kódu.
1. Zadejte PUK kód a potvrďte ho
tlačítkem OK.
2. Zadejte nový PIN kód a potvrďte ho
9
1. Sundejte kryt baterie a pokud je již
nainstalována, vyndejte baterii.
2. SIM kartu opatrně zasuňte do držáku.
Zkontrolujte, zda jsou kontakty SIM
karty otočené dovnitř a zkosený roh
8
1. Sluchátko
2. Displej
3. Tlačítka se
šipkami
4. Levé funkční
tlačítko
5. Tlačítko Volat
6. Rychlá volba
7. Hlasová schránka
8. Ticho / Způsob
zadávání
9. Zástupce
aplikace Zprávy
10.Mikrofon
11.Konec hovoru /
Používání
Pokud nebyly kódy PIN a PUK dodány se
SIM kartou, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
15
3
Používání
Instalace
Doro PhoneEasy 606
14.Červená = Vybitá
baterie / nabíjení
15.Zelená =
Nová zpráva /
Nepřijatý hovor
16.Reproduktor
17.Ovládání hlasitosti
18.Nabíjecí konektor
19.Konektor
sluchátek
20.Šňůrka
(není součástí)
Úvodní průvodce můžete spustit později.
UPOZORNĚNÍ
Změna jazyka, času a data
Výchozí jazyk je určen SIM kartou. Postup
změny jazyka, času a data naleznete v
části Obecné.
Používejte pouze baterie, nabíječku a
příslušenství, které byly schváleny pro
použití s tímto modelem. Připojení jiného
příslušenství může být nebezpečné a může
mít za následek zrušení platnosti schválení
typu a záruky na telefon.
1
2
Další funkce
Další funkce
Stisknutím tlačítka * zobrazíte seznam
speciálních znaků. Vyberte požadovaný
znak a stisknutím tlačítka OK ho zadejte.
/
můžete posouPomocí tlačítek
vat kurzor v textu. Stisknutím tlačítka #
můžete přepínat mezi velkými písmeny,
malými písmeny a číslicemi.
3. Zadejte
Jméno kontaktu, viz
Zadávání textu. Zadání můžete mazat
pomocí tlačítka Smazat.
4. Pomocí tlačítek
/
vyberte
Mobil,
Domů nebo
Kancelář a
zadejte telefonní čísla včetně předvolby.
5. Stiskněte tlačítko Uložit.
6. Do pohotovostního režimu se
.
vrátíte stisknutím tlačítka
Možnosti během hovoru
Během hovoru umožňují funkční tlačítka
přístup k dalším funkcím.
Informace o hovoru
Během hovoru se na displeji zobrazuje
odchozí nebo příchozí telefonní číslo a
doba hovoru. Je-li telefonní číslo volajícího skryté, zobrazí se text Neznámý.
Rychlá volba
Tlačítka A, B, C a číselná tlačítka 0 a
2–9 lze použít pro rychlou volbu.
Chcete-li v pohotovostním režimu použít
rychlou volbu, stiskněte a podržte
příslušné tlačítko.
Výpis hovorů
Přijaté a nepřijaté hovory a volaná čísla
jsou uloženy v kombinovaném protokolu
hovorů. Do protokolu lze uložit 20 hovorů
od každého typu. Pokud se několik hovorů
Přidávání čísel rychlé volby
1. Stiskněte tlačítko Menu, přejděte na
a stiskněte tlačítko OK.
položku
2. Vyberte možnost Výpis hovorů a
stiskněte tlačítko OK.
vztahuje ke stejnému číslu, je uložen
pouze poslední hovor.
= Příchozí
3. Vyberte možnost Rychlá volba a
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte A a stiskněte Přidat.
5. Vyberte položku v telefonním
seznamu a stiskněte tlačítko OK.
6. Tento postup opakujte a přidejte
položky rychlé volby pro tlačítka B, C,
0, 2–9.
= Odchozí
Ticho
Vyvolání a vytočení čísla
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítek
/
můžete
procházet Výpis hovorů.
Telefonní seznam
Do telefonního seznamu je možné uložit
100 položek a ke každé položce 3 telefonní čísla.
5
3
4
Poznámka:
Některé bezpečnostní agentury mohou od
svých klientů přijímat automatická volání.
Bezpečnostní agenturu před použitím
jejího čísla vždy kontaktujte.
Vždy informujte příjemce ze Seznam čísel,
že je máte uvedeny jako své nouzová situace
kontakty.
UPOZORNĚNÍ
Zprávy
Když je aktivován nouzová situace hovor,
telefon se nastaví do režimu handsfree/
reproduktoru. Při používání režimu handsfree
nedržte zařízení blízko ucha, protože
hlasitost může být mimořádně vysoká.
Vytvoření a odeslání SMS zprávy
1. Stiskněte tlačítko zástupce
nebo
tlačítko Menu, přejděte na položku
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Napsat zprávu a
stiskněte tlačítko OK.
3. Napište zprávu a stiskněte tlačítko
Komu.
4. Vyberte příjemce z Tel. seznam a
stiskněte tlačítko OK. Nebo zvolte
možnost Zadejte číslo a přidejte
příjemce ručně. Zadejte telefonní číslo
a stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Přidat, chcete-li přidat
Tlačítko nouzová situace umožňuje
snadným způsobem kontaktovat vaše
předvolená čísla pomoci (Seznam čísel)
v případě, že potřebujete pomoc. Funkci
nouzová situace bude možná zapotřebí
před použitím aktivovat. Prohlédněte si
kompletní manuál naleznete informace
o aktivaci popsaným způsobem nebo 3
stisknutími tlačítka, o zadávání příjemců
a o úpravě textové zprávy.
•Stiskněte a podržte tlačítko nouzová
situace na 3 sekundy nebo ho stiskněte
dvakrát během 1 sekundy. Nouzová situace hovor bude zahájen za 5 sekund.
Během této doby můžete zabránit
případnému falešnému poplachu stisk.
nutím tlačítka
•Všem příjemcům bude zaslána nouzová
situace SMS zpráva.
•Prvním příjemcům v seznamu se zavolá.
Pokud nebude hovor do 25 sekund
přijat, vytočí se další číslo. Volání se
opakuje 3krát nebo do přijetí hovoru
.
nebo do stisknutí tlačítka
•Funkci nouzová situace lze nakonfigurovat tak, že příjemce hovoru musí pro
potvrzení stisknout tlačítko 0 (nula), aby
nebyl spuštěn poplach. Pokud existuje
nebezpečí, že nouzová situace hovor
bude přijat hlasovou schránkou nebo
záznamníkem, aktivujte funkci potvrzení
tlačítkem 0. Další informace naleznete v
části Potvrdit s “0”.
6
Zadávání textu
Opakovaně stiskněte číselné tlačítko,
dokud se nezobrazí požadovaný znak. Než
zadáte další znak, počkejte několik sekund.
Nouzová situace tlačítko
Důležité!
Tísňová volání
Jestliže je telefon zapnutý, vždy je možné
provádět tísňová volání zadáním hlavního
místního čísla tísňového volánípro danou
oblast následovaného stisknutím tlačítka
.
Vytvoření položky telefonního seznamu
1. Stiskněte tlačítko Menu, přejděte na
a stiskněte tlačítko OK.
položku
2. Vyberte možnost Nový záznam a
stiskněte tlačítko Přidat.
Další funkce
Nouzová situace tlačítko
Ticho je pevný profil, ve kterém je vypnutý Tón klávesnice, Tón zprávy a Příchozí
hovor, zatímco Vibrace, Seznam úkolů a
Budík zůstávají beze změny. Stisknutím a
podržením tlačítka zástupce # aktivujete
nebo deaktivujete režim Ticho.
= Zmeškané hovory
3. Stiskněte tlačítko
vytočte číslo.
Ovládání hlasitosti
Pomocí tlačítek +/- můžete upravit hlasitost během hovoru. Úroveň hlasitosti
se zobrazí na displeji. Můžete upravit
nastavení zvuku v telefonu, viz část
Nastavení zvuku v plném manuálu.
Volání
1. Zadejte telefonní číslo včetně
předvolby. Zadání můžete mazat
pomocí tlačítka Smazat.
2. Číslo vytočíte stisknutím tlačítka
.
Stisknutím tlačítka Zrušit vytáčení zrušíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka
.
Když je baterie téměř vybitá, zobrazí se na
a zazní varovný signál.
displeji ikona
Chcete-li nabít baterii, zapojte síťový
adaptér do el. zásuvky a do nabíjecího
konektoru y.
20
Režim odpovědi v plném manuálu.
1. Stisknutím tlačítka
přijměte hovor
nebo stiskněte tlačítko Ticho, vypněte
vyzvánění a potom stisknutím tlačítka
Odmítnout hovor odmítněte (signál
obsazeno).
Nebo hovor přímo odmítněte stisknutím
.
tlačítka
2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka
.
Úvodní průvodce
Při prvním spuštění telefonu můžete
použít Úvodní průvodce k zadání
některých základních nastavení.
Tip:
Nabíjení
Vypínač
Kompletní manuál
Pro plnou uživatelské příručce naleznete
www.doro.com/support/ nebo kontaktujte
naši podporu.
tlačítkem OK.
3. Znovu zadejte nový PIN kód a potvrďte
ho tlačítkem OK.
směřuje dolů. Dejte pozor, abyste kontakty na SIM kartě nepoškrábali nebo
neohnuli.
3. Zasuňte baterii do oddílu pro baterii
tak, aby kontakty baterie směřovaly
nahoru doleva.
4. Vraťte na místo kryt baterie.
12.Pravé funkční
tlačítko
13.Pomoc tlačítko
Přijetí hovoru
Chcete-li přijmout příchozí hovor při
zavřeném telefonu, otevřete telefon.
Informace o přijetí příchozího hovoru v
případě že je Otevřete kryt nastaveno na
Vyp., naleznete v Obecné/ Výpis hovorů/
další příjemce, nebo stisknutím tlačítka
Odeslat zprávu odešlete.
5. Příjemce můžete také upravit, když
jednoho vyberete, stisknete tlačítko
Volba a můžete ho Upravit, Smazat,
Smazat vše.
Doručené, Poslané
1. Stiskněte tlačítko zástupce nebo
tlačítko Menu, přejděte na položku a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte Doručené/Poslané a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte zprávu a stiskněte tlačítko Číst.
/
můžete posouPomocí tlačítek
vat zprávu nahoru nebo dolů.
4. Stisknutím tlačítka Volba:
Znovu poslat
Zprávu odešlete znovu stejnému příjemci.
Odpovědět
Napište odpověď a stiskněte tlačítko
Hotovo. Zpráva bude okamžitě odeslána.
7
8
Zprávy
Volat
Stisknutím tlačítka OK zavoláte kontakt.
Smazat
Stisknutím tlačítka Ano zprávu odstraníte
nebo se tlačítkem Ne vrátíte zpět.
Upravit
Upravte zprávu a stiskněte tlačítko
Odeslat.
Přeposlat
Předání zprávy dál. Upravte zprávu (v
případě potřeby) a stiskněte tlačítko
Odeslat.
Použít číslo
Zobrazí všechna telefonní čísla obsažená
ve zprávě a také číslo odesílatele. Vyberte
jedno ze zobrazených čísel a stisknutím tlačítka Volba zobrazte následující
možnosti:
Volat
Nastavení
Řešení problémů
Řešení problémů
Vyzváněcí tón
1. Stiskněte tlačítko Menu, přejděte na
a stiskněte tlačítko OK.
položku
2. Vyberte možnost Zvuk a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Vyzváněcí tón a
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Příchozí hovor a
stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí tlačítek
/
vyberte
jednu z dostupných melodií; melodie
se přehraje. Stisknutím tlačítka OK
potvrďte změny nebo je tlačítkem Zpět
zrušte.
6. Stejným způsobem nastavte ostatní
funkce tónů.
Telefon nelze zapnout
Vybitá baterie
Připojte síťový adaptér
a nabíjejte baterii 3
hodin. Úplná kapacita
nabití baterie bude
dosažena teprve po 3
až 4 nabitích.
Chybně nainstalZkontrolujte vložení
ovaná baterie
baterie.
Nepodařilo se připojit k síti
Neplatná SIM karta Obraťte se na
poskytovatele
Není pokrytí služby Obraťte se na
GSM.
poskytovatele
Baterii se nepodařilo nabít
Poškozená baterie Zkontrolujte baterii a
nebo nabíječka
nabíječku.
Baterii je nutno
Zlepšete prostředí,
nabíjet v rozmezí
ve kterém probíhá
teplot od 0 °C do
nabíjení.
40 °C
Nabíječka není
správně připojená k Zkontrolujte nabíjecí
telefonu nebo k el. kontakty.
zásuvce.
Nepodařilo se nastavit funkci
Funkce není
Obraťte se na svého
podporována nebo poskytovatele služeb.
předplacena
Velikost textu
Můžete upravit velikost textu pro zprávy a
telefonní seznam.
1. Stiskněte tlačítko Menu, přejděte na
položku a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Displej a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Velikost textu a
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte Normální nebo Velké a
stiskněte tlačítko OK.
PIN kód nebyl přijat
svého
služeb.
svého
služeb.
Nepodařilo se přidat kontakt
Plná paměť telefon- Odstraňte kontakty a
ního seznamu
uvolněte paměť.
Vytočí vybrané číslo.
Uloží číslo do telefonního
seznamu.
Odeslat SMS Napište novou SMS zprávu.
Uložit
Nastavení
Poznámka:
Nastavení popsaná v této kapitole se
provádějí v pohotovostním režimu.
Nastavení času a data
1. Stiskněte tlačítko Menu, přejděte na
a stiskněte tlačítko OK.
položku
2. Vyberte možnost Obecné a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Čas a datum a
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavit čas a
stiskněte tlačítko OK.
5. Zadejte čas (HH:MM) a stiskněte
tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Nastavit datum a
stiskněte tlačítko OK.
7. Zadejte datum (DD/MM/RRRR) a
stiskněte tlačítko OK.
9
Příliš mnohokrát
zadán chybný PIN
kód.
Bezpečnostní pokyny
Zadejte PUK kód
a změňte PIN kód,
nebo se obraťte na
svého poskytovatele
služeb.
VAROVÁNÍ
Přístroj a příslušenství mohou obsahovat
malé části. Uchovávejte veškerá zařízení
mimo dosah malých dětí. Síťový adaptér
odpojuje produkt od el. sítě. El. zásuvka
musí být blízko zařízení a snadno přístupná.
Chyba SIM karty
Poškozená SIM
karta
Zkontrolujte stav
SIM karty. Je-li
poškozená, obraťte
se na svého poskytovatele služeb.
Nesprávně nainstal- Zkontrolujte vložení
ovaná SIM karta
SIM karty. Kartu
vyndejte a znovu
vložte.
SIM karta je
Otřete kontakty SIM
znečištěná nebo
karty čistým hadříkem.
navlhlá.
10
11
Síťové služby a poplatky
Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích GSM
900/1800/1900 MHz. K použití zařízení si musíte
předplatit služby u poskytovatele služeb.
Použití síťových služeb může znamenat poplatky za
přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset
předplatit.
Provozní prostředí
Dodržujte pravidla a zákony platné v místě, kde se
nacházíte, a vždy vypněte přístroj na místech, kde
je jeho použití zakázáno, nebo kde může způsobit
rušení či nebezpečí. Přístroj používejte pouze v
jeho normální provozní pozici.
Přístroj splňuje směrnice pro vyzařování, když je
používán v normální pozici u ucha, nebo když je od
těla vzdálen nejméně 1,5 cm. Pokud nosíte přístroj
12
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Záruka a technické údaje
blízko těla v pouzdře, v pouzdře na opasek nebo
v jiném držáku, neměly by obsahovat žádný kov a
výrobek by měl být od těla ve výše uvedené vzdálenosti. Zkontrolujte, zda jsou během přenášení
dodržovány výše uvedené pokyny ohledně vzdálenosti od těla.
Některé části přístroje jsou magnetické. Přístroj
může přitahovat kovové objekty. Nenoste v blízkosti
přístroje kreditní karty nebo magnetická média.
Mohlo dojít k vymazání informací, které jsou na
nich uloženy.
Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení
ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a
prodejních prostorech, v chemických továrnách
nebo v místech, kde se provádí trhací práce.
Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne
vždy, viditelně označena. Totéž se vztahuje také
na prostory pod palubami lodí; přepravu nebo
skladování chemikálií; vozidla používající kapalná
paliva (např. propan nebo butan); oblasti, kde se ve
vzduchu vyskytují chemikálie nebo částice, např.
zrní, prach nebo kovový prášek.
Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného
nebo přenosného rádiového příslušenství, na kryty
airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy
v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové
příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a
dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému
osobnímu poranění. Používání přístroje při letu je
zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte.
Použití bezdrátových telekomunikačních přístrojů
v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné
a může narušit bezdrátovou komunikaci. Může být
rovněž nezákonné.
Lékařské přístroje
Chraňte si sluch
Specifická míra absorpce (SAR)
Na tento výrobek je poskytována záruka 12 měsíců
od data zakoupení. V případě, že se během této
doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce.
Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc
v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o
nákupu.
Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené
nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou
událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny,
nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou
údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za
strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje
na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy
napětí v elektrické síti. Jako preventivní opatření
doporučujeme nabíječku během bouřky odpojit.
Na baterie se žádná záruka nevztahuje. Použitím
jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato
záruka platnost.
Bezpečnostní pokyny
Používání zařízení vysílajících rádiové signály,
např. mobilních telefonů, může rušit nedostatečně
chráněné lékařské přístroje. Pokud máte pochyby,
zda je přístroj adekvátně chráněn proti externím
rádiovým signálům, nebo máte nějaké dotazy,
obraťte se na lékaře nebo na výrobce přístroje.
Pokud jsou ve zdravotnických zařízeních vyvěšena
upozornění, že máte během pobytu v zařízení
přístroj vypnout, vypněte ho. V nemocnicích a zdravotnických zařízeních se někdy používají zařízení,
která mohou být citlivá na externí rádiové signály.
Kardiostimulátory
Přístroj vyhovuje platným mezinárodním
požadavkům na vystavení rádiovým vlnám.
Hodnota naměřená u telefonu Doro PhoneEasy®
606 je 0,568 W/kg měřeno přes 10 g tkáně.
Maximální limit podle WHO je 2,0 W/kg (na 10 g
tkáně).
VAROVÁNÍ
Nadměrné vystavení hlasitému
zvuku může poškodit sluch.
Vystavení hlasitému zvuku
při řízení vozidla může odvést
vaši pozornost a může dojít k
nehodě. Při používání sluchátek
poslouchejte při mírné hlasitosti a nedržte
zařízení blízko ucha, když používáte
reproduktor.
Tento přístroj je technicky vyspělým výrobkem a je
třeba s ním zacházet s maximální možnou péčí.
Zanedbání péče a údržby může znamenat ukončení
platnosti záruky.
• Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť, sníh,
vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsaho-
Tísňová volání
Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví
doporučuje udržovat mezi bezdrátovým telefonem
a kardiostimulátorem min. vzdálenost 15 cm, aby
nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Uživatelé používající kardiostimulátory by:
• Měli vždy udržovat zapnutý telefon od kardiostimulátoru dále než 15 cm.
• Neměli přenášet telefon v náprsní kapse.
• Měli při telefonování přikládat přístroj k uchu
na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost
rušení kardiostimulátoru.
Pokud máte důvod pochybovat, že dochází k
rušení, telefon okamžitě vypněte.
Potenciálně výbušná prostředí
Vždy vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechna nařízení a příkazy.
Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory,
ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout
motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může
způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí
nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.
Přístroj vypněte u čerpacích stanic a na dalších
místech, kde jsou stojany pro čerpání paliva a
opravny automobilů.
13
Technické údaje
Péče a údržba
Důležité!
Mobilní telefony používají rádiové signály,
bezdrátové a pozemní telefonní sítě a
uživatelem programované funkce. Z tohoto
důvodu není možné zaručit spojení za všech
okolností. Pro nezbytnou komunikaci, jako
například v případě lékařské pohotovosti,
byste nikdy neměli spoléhat pouze na
mobilní telefon.
Dopravní prostředky
Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické
systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a
protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů). Podrobnější informace
získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu
nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu
přidáno.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny,
plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo
příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si
uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.
14
vat látky, které způsobují korozi elektronických
obvodů. Pokud přístroj navlhne, vyjměte baterii
a než ji do přístroje vrátíte, nechte ho úplně
vyschnout.
• Nepoužívejte a neuchovávejte přístroj v prašném
a nečistém prostředí. Mohlo by dojít k poškození
pohyblivých a elektronických komponent
přístroje.
• Nenechávejte přístroj na horkých místech.
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických komponent, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plastové části.
• Nenechávejte přístroj na chladných místech. Po
ohřátí přístroje na normální teplotu by mohlo
uvnitř přístroje dojít ke kondenzaci, která by
poškodila elektronické obvody.
• Neotevírejte přístroj jinak, než je uvedeno v
tomto návodu.
• Zabraňte pádu přístroje z výšky. Do přístroje
neťukejte a netřeste s ním. Při hrubém zacházení by mohlo dojít k poškození obvodů a
přesných mechanismů.
• Nečistěte přístroj agresivními chemikáliemi.
Tato doporučení platí pro přístroj, baterii, síťový
adaptér a ostatní příslušenství.
Pokud telefon nefunguje správně, požádejte o
servis v místě nákupu. Nezapomeňte s sebou vzít
doklad o zaplacení nebo kopii faktury.
15
Síť:
Rozměry:
Hmotnost:
Baterie:
GSM 900/1800/1900 MHz
104 mm x 53 mm x 21 mm
102 g (včetně baterie)
3.7 V / 800 mAh Li-ion baterie
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka
společnosti Bluetooth SIG, inc.e
vCard je ochranná známka konsorcia Internet Mail
Consortium.
Prohlášení o shodě
Společnost Doro tímto prohlašuje, že výrobek Doro
PhoneEasy® 606 vyhovuje základním požadavkům
a dalším příslušným předpisům obsaženým ve
Směrnicích 1999/5/EC (R&TTE) a 2011/65/EC
(RoHS). Kopie prohlášení o shodě je k dispozici na
webu www.doro.com/dofc
© 2013 Doro AB. All rights reserved.
PhoneEasy 606 (1011)
QSG
Czech
Version 1.0
0700
Download

Doro PhoneEasy® 606