e
c
a
m
r
o
f
n
i
Top
e
c
a
k
i
f
i
t
r
e
c
p
To
svazem výrobců RLT-z
ařízení
bezpečné, hospodárné
efektivní
,
Sdružení
Silná společnost
Kdo jsme
Optimální platforma pro podporu při používání centrálních vzduchotechnických zařízení (RLT)
Normování
RLT-směrnice
Naše činnost z minulosti, kterou jsme se zabývali jako
RLT-směrnice
asociace pro kvalitu, pokračuje konsekventně ve
01 Všeobecně Požadavky na
vzduchotechnická zařízení (RLT)
Sdružení výrobců vzduchotechnických zařízení: Aktivně
se podílíme při normování a tvorbě politických rámcových
podmínek v kooperaci s Odborným svazem klimatizace
budov a EVIA (European Ventilation Industry Association).
RLT-směrnice
02 Ex-požadavky na
vzduchotechnická zařízení
RLT-směrnice
03 EG ohodnocení konformity
vzduchotechnických zařízení
Tím je RLT- směrnice 01 pro vzduchotechnická
zařízení orientačním podkladem pro investory, uživatele,
RLT-směrnice
04 Větrací zařízení s funkcí odtahu
architekty, projektanty, dodavatelské firmy i výrobce k
kouře, vzduchotechnická zařízení se zachováním
nabytí jistoty, že je dodržena aktuální úroveň techniky
funkce v provozu odtahu kouře
vzduchotechnických zařízení.
Synergie
Co nedosáhne jedinec, dosáhne společenství: Jako
sdružení výrobců máme podstatně více možností, jako
například nechat provádět obsáhlé výzkumy, spolupra2
covat s univerzitami - zajišťovat činnosti, které nejsou
jednotlivé firmy schopné provést.
Cíle
Zvyšování technické úrovně
naše cíle
Vzduchotechnická zařízení na vysoké technické úrovni
Stupňování efektivity
Orientace na trhu
Urychlování technického vývoje a jeho podpora patří k
Registrovat impulsy na trhu a využívat je se nám daří
našim nejdůležitějším úkolům.
zásluhou neustálého dialogu s investory,
Aby dosáhla vzduchotechnická zařízení zítřka více při
inženýry, projektanty a architekty. Potom je nám známo,
nižší spotřebě energie. Takto přispíváme ke zlepšení
které trendy jsou v technice budov aktuální a
životního prostředí. A to ve dvojím smyslu:
jaké požadavky musí v budoucnosti splňovat vzducho-
Pro dosažení tohoto cíle vyvinulo sdružení výrobců
technická zařízení.
postup umožňující definování, zařazení a certifikaci
Aby vzduchotechnická řešení zítřka optimálně harmonizo-
individuálních zařízení, v závislostí na jejich energetické
vala s budovami zítřka.
efektivitě, do tříd A+, A a B.
Chceme nejenom redukovat využívání zdrojů energie.
Chceme přispívat pomocí optimálních technologií
k lepšímu vzduchu v místnostech, poskytnout Vám a
Vašim zákazníkům k dýchání ten nejlepší vzduch.
3
Cíle
Zvyšování technické úrovně
Komunikace se zástupci politiky
Účast na výstavách
Jako průmyslově zaměřené sdružení jsme v trvalém
Výstavy jsou důležitou informační a komunikační plat-
kontaktu se zástupci politiky a pracovními sektory
formou. Proto jsou členové svazu výrobců zastoupeni s
relevantních ministerstev.
velkým zájmem a ve velkém počtu na relevantních národních a mezinárodních výstavách.
Zapojujeme se do politického snažení, podporujeme
aktivně národní a evropské energetické, klimatické a
V zájmu branže aktivně podporujeme přední světovou
ekologické cíle a přitom zdůrazňujeme význam
výstavu ISH.
energetické efektivity technického zařízení budov.
Pro zástupce politiky se stalo sdružení výrobců důležitým
kontaktním partnerem při všech otázkách týkajících se
energetické efektivity vzduchotechnických zařízení budov.
V parlamentních akcích zastupujeme fundovaně zájmy
branže a členských firem.
4
chceme Vám a V
dát k dýchání t
Zkušenosti
Informace a komunikace
Jako sdružení předních výrobců centrálních
Pro nás je důležité předávat tyto zkušenosti dále
vzduchotechnických zařízení máme zkušenosti
- v zájmu a pro potřeby projektantů, architektů,
z nespočetných projektů. Jedno, jestli se jedná o
provozovatelů zařízení a investorů. Proto jako sdružení
kancelářské budovy, muzea, o vysoké hygienické
intenzivně informujeme a zveřejňujeme naši práci.
požadavky nebo dokonce o techniku čistých prostorů:
Etablované jsou pravidelné vědecké konference
Praktické zkušenosti a znalosti našich členů jsou Vám
sdružení, na kterých předkládáme k diskuzi aktuální
k dispozici!
témata, praxi odpovídajícím způsobem je prezentujeme
a diskutujeme s odborníky.
°
m
U
ík
n
z
a
k
á
z
im
š
Va
.
h
c
u
d
z
v
í
š
p
e
l
j
e
n
n
e
t
5
Třídy energetické efektivity
pro vzduchotechnická zařízení podle směrnice RLT 01
TRídy energetické efektivityA+, a a B
Jednoduchá, srozumitelná a kontrolovatelná charakteristická hodnota
Třídy efektivity vzduchotechnických zařízení spojují
váním, pak je výrobce oprávněn poukazovat na odpovída-
- normou DIN EN 13053:2012 definované třídy rychlostí,
jící třídu efektivity a používat kontrolní značku.
třídy elektrického příkonu a energetické efektivity
zpětného získávání tepla - do jednoduché, srozumitelné a
kontrolovatelné charakteristické hodnoty.
Certifikace prováděná na základě směrnice 01 pro
vzduchotechnická zařízení dává provozovatelům,
projektantům a stavitelům jistotu používání kvalitativně
Jestliže splňuje vzduchotechnické zařízení všechna kri-
vysoce jakostních a energeticky optimalizovaných
téria jedné ze tříd efektivity A+, A a B a je-li testováno u
zařízení.
TÜV Süd a zároveň kontrolováno průběžným certifiko
Třídy efektivity na základě normy DIN EN 13053:2012
Provedení zařízení / Třídy
A+
A
B
Bez termodynamické úpravy vzduchu
V5
V6
V7
S ohřevem vzduchu
V4
V5
V6
S dalšími funkcemi
V2
V3
V5
Elektrický příkon ventilátoru
P2
P3
P4
Zpětné získávání tepla
H1
H2
H3
6
Parametr efektivity V
Rychlost vzduchu ve vzduchotechnickém zařízení
Vzduchotechnická zařízení jsou navrhována a sestavová-
Rychlosti průtoku ve světlém průřezu-
na podle požadavků zákazníka s různými komponenty a
zařízení vztažené na filtrační jednotku nebo
výkony. Proto není možné stanovit jako kritérium konkrét-
ventilátorovou jednotku, jestliže není filtr použit.
ní hodnoty
Třída
Rychlost (m/s)
V1
≤ 1,6
V2
> 1,6 - 1,8
A+
V3
> 1,8 - 2,0
A
V4
> 2,0 - 2,2
V5
> 2,2 - 2,5
ztrátu při proudění vzduchovým filtrem,
V6
> 2,5 - 2,8
výměníkem tepla a jinými komponenty, tak i spotřebu
V7
> 2,8 - 3,2
elektrického proudu ventilátoru.
V8
> 3,2 - 3,6
V9
> 3,6
tlakové ztráty .
Místo toho se používá rychlost průtoku
ve světlém průřezu zařízení. Protože vyšší rychlost vzduchu ve vzduchotechnickém zařízení zvyšuje jak tlakovou
7
B
Třídy energetické efektivity
pro vzduchotechnická zařízení podle směrnice RLT 01
Parametr efektivity P
Příkon jednotky ventilátor-motor
V centrálních vzduchotechnických zařízeních se používají
Třídy elektrického příkonu pohonů ventilátorů podle
převážně volnoběžná kola.
normy DIN EN 1353:2012
Podle normy DIN EN 13053:2012 se vypočítává z obje-
Třída
elektrického příkonu [kW]
mového průtoku vzduchu a statického zvýšení tlaku
P1
≤ Pm ref . 0,85
ventilátoru referenční hodnota Pm ref a klasifikuje se jako
P2
≤ Pm ref . 0,90
≤ Pm ref . 0,95
P1 až P7.
P3
P4
≤ Pm ref . 1,00
Měření výkonu obsahuje také ztráty frekvenčního měniče
P5
≤ Pm ref . 1,06
a pohonu.
P6
A+
A
B
≤ Pm ref . 1,12
≤ Pm ref . 1,12
Pm ref = (∆pstat / 450)0,925 . (qv + 0,08)0,95
P7
Pm ref ∆pstat
qv 8
[kW] elektrický příkon
[Pa] statické zvýšení tlaku ventilátoru
[m³/s] objem proudícího vzduchu
Parametr efektivity H
Zpětné získávání tepla
Energetická efektivita se vypočítává nezávisle na typu
Třídy zpětného získávání tepla podle normy
zpětného získávání tepla (ηe) na základě DIN EN
DIN EN 13053:2012
13053:2012 a je klasifikována jako H1 až H6.
Třída
Energetická efektivita ηe 1:1 [%]
Energetická efektivita se vypočítává z koeficientu teplotní
H1
≥ 71
A+
H2
≥ 64
A
H3
≥ 55
B
H4
≥ 45
H5
≥ 36
H6
žádný požadavek
účinnosti (ηt) a spotřeby elektřiny, způsobené tlakovou
ztrátou průtoku vzduchu a výkonu pohonu rotoru nebo
pumpy.
ηe = ηt . ( 1 - 1 / ε )
ηe
[%] energetická efektivita
ηt [%] koeficient teplotní účinnosti za suchých
podmínek
ε [-]
číslo výkonu
Hodnoty platí pro vyrovnané hmotnostní proudy (1:1).
Empirický vzorec pro nerovnoměrné hmotnostní proudy:
ηe = ηt 1:1 . (Hmotnostní proud odváděného vzduchu /
Hmotnostní proud přiváděného vzduchu)0,4
9
Třídy energetické efektivity
pro vzduchotechnická zařízení podle směrnice RLT 01
Energetická efektivita VS hospodárnost
Optimální podmínky pro dodržení náročných SFP-hodnot
Vyšší cena vzduchotechnického zařízení se třídou efekti-
V nařízení k úspoře energie (EnEV) je požadované
vity A+ je ve srovnání s cenou zařízení se třídou efektivity
dodržení třídy SFP (SFP = Specific Fan Power) možné
B závislá hlavně na zvětšení opláštění zařízení a činí
splnit pouze za podmínky kvalitního vzduchotechnického
asi 15%.
zařízení, protože zde má velký význam externí tlaková
Příklady výpočtů ukazují, že již u vzduchotechnických
ztráta celého systému.
zařízeních s menším až průměrným ročním provozem je
Zařízení s třídou A+ poskytuje, z důvodu stále minimali-
hospodářsky a ekologicky nejlepším řešením použití
zovaných vnitřních tlakových ztrát, optimální předpoklady
zařízení s třídou efektivity A+.
také pro dodržení náročných hodnot SFP.
o
r
p
t
s
o
n
c
e
p
z
e
b
a
t
s
o
n
s
ja
e
j
o
r
t
ís
R
P
é
n
a
v
o
iz
l
a
im
t
p
energeticky o
10
3M02ND1
cz
Sdružení výrobců vzduchotechnických zařízení e.V.
Danziger Straße 20 • 74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: [email protected] • www.rlt-geraete.de
Download

Top informace Top certifikace