Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2013/14
Podle § 60 odst. (3) písm. a) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 671/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení:
Gymnázium všeobecné osmileté 79-41-K/81 (pro žáky 5. tříd):
Termín konání přijímací zkoušky: 22. 4. 2014 (1. termín), 23. 4. 2014 (2. termín).
Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 15. března 2014
Přijímací řízení se bude skládat z následujících částí:
1) Uchazeči budou skládat písemné přijímací zkoušky formou testů společnosti SCIO:
maximální zisk je 75 bodů (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady po
25 b.), kterého lze dosáhnout za stoprocentní úspěšnost v testu. Výsledný bodový zisk
přijímací zkoušky bude určen z celkově dosažených bodů z testů. Podrobnosti a ukázky
testů na www.scio.cz,
2) Prospěch ze ZŠ (známky z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy): maximálně 25 bodů
(za samé jedničky), za každou dvojku minus 1 bod.
Hodnoceny budou předměty: český jazyk, cizí jazyk (jsou-li dva, bere se v úvahu ta lepší
známka), matematika, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, hudební výchova,
výtvarná výchova, tělesná výchova.
Pokud by některý z uchazečů neměl na vysvědčení některý z výše uvedených předmětů,
nebude se tento předmět započítávat žádnému z uchazečů.
Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součet bodů za jednotlivé testy a prospěch.
Celkově může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
Podle výše uvedených kritérií vznikne seznam, z něhož bude přijato prvních 30 žáků, u
kterých bude možné rozlišit na základě těchto kritérií pořadí.
Při stejném počtu bodů bude umístění těchto uchazečů určováno dále podle:




průměrného prospěchu z vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 5. třídy, 2. pololetí 4. třídy
lepší známka z českého jazyka v pololetí 5. třídy
lepší známka z matematiky v pololetí 5. třídy
lepší známka z cizího jazyka v pololetí 5. třídy
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole
v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
Podmínky pro přijetí:

všechny předměty na rozhodujících vysvědčeních nesmí být hodnoceny známkou horší
než dvě

úspěšné vykonání všech tří testů SCIO (zisk minimálně 10 % z maximálního možného
počtu bodů).
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 25. 4. 2014 do 16:00 na vývěsce ve
vestibulu budovy A školy a na www.oag.cz. V souladu s novelou školského zákona se poštou
odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.
Čtyřleté gymnázium všeobecné 79-41-K/41 i gymnázium čtyřleté se zaměřením na
programování 79-41-K/41 (pro žáky 9. tříd):
Termín konání přijímací zkoušky: 22. 4. 2014 (1. termín), 23. 4. 2014 (2. termín).
Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 15. března 2014
Přijímací řízení se bude skládat z následujících částí:
1) Uchazeči budou skládat písemné přijímací zkoušky formou testů společnosti SCIO:
Maximální bodový zisk je 70 bodů (Český jazyk, Matematika po 23,5 b., Obecné studijní
předpoklady 23 b.), kterého lze dosáhnout za stoprocentní hrubou úspěšnost v testu.
Výsledný bodový zisk přijímací zkoušky bude určen z celkově dosažených bodů z testů.
Podrobnosti a ukázky testů na www.scio.cz,
2) Prospěch ze ZŠ (známky z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy): maximálně 25 bodů
(za samé jedničky), za každou dvojku minus 0,5 bodu, každou trojku minus 1 bod.
Hodnoceny budou předměty: český jazyk, cizí jazyk (jsou-li dva, bere se v úvahu ta lepší
známka), matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie, hudební výchova,
výtvarná výchova, tělesná výchova.
Pokud by některý z uchazečů neměl na vysvědčení některý z výše uvedených předmětů,
nebude se tento předmět započítávat žádnému z uchazečů.
3) Výsledky v soutěžích (lze získat maximálně 5 bodů):
Okresní kolo:
1. – 3. místo: 3 body
4. – 10. místo: 1 bod
Krajské kolo:
1. – 3. místo: 5 body
4. – 10. místo: 3 body
11. – 20. místo: 1 bod
Body se nesčítají, započítává se nejlepší výsledek. Doklad o umístění v soutěži doručte
do 15. března 2014 spolu s přihláškami ke studiu.
Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součet bodů za jednotlivé testy, prospěch a
výsledky v soutěžích. Celkově může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
Podle výše uvedených kritérií vzniknou dva seznamy (pro čtyřleté gymnázium všeobecné a
pro čtyřleté gymnázium se zaměřením na programování), z nichž bude přijato prvních 30
žáků na všeobecné zaměření a prvních 15 žáků na obor gymnázium se zaměřením na
programování, u kterých bude možné rozlišit na základě těchto kritérií pořadí.
Při stejném počtu bodů bude umístění těchto uchazečů určováno dále podle:




Průměrného prospěchu z vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 9. třídy, 2. pololetí
8. třídy.
lepší známka z českého jazyka v 2. pololetí 9. třídy
lepší známka z matematiky v 2. pololetí 9. třídy
lepší známka z cizího jazyka v 2. pololetí 9. třídy (jsou-li dva, bere se v úvahu ta lepší
známka).
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole
v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
Podmínky pro přijetí:

všechny předměty na rozhodujících vysvědčeních nesmí být hodnoceny známkou horší
než tři

úspěšné vykonání všech tří testů SCIO (zisk minimálně 10 % z maximálního možného
počtu bodů).
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 25. 4. 2014 do 16:00 na vývěsce ve
vestibulu budovy A školy a na www.oag.cz. V souladu s novelou školského zákona se poštou
odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.
Ve Vimperku 28. ledna 2014
Mgr. Jan Heřta
ředitel školy
Download

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve školním roce 2013/14