Nemocniční zpravodaj
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
30.7.2012
Ročník
Ročník
IV,IV,
číslo
číslo
2-3.
1.
N EMOCNICE ZAKOUPILA NOVÉ PŘÍSTROJE ZA 6,5 MIL . K Č
Nemocnice usiluje i v tomto roce o zvýšení kvality ošetřovatelské péče, k čemuž má napomoci i
zakoupení nové lékařské techniky. Byly zakoupeny vyšetřovací stoly na gynekologický stacionář,
urologickou ambulanci a cévní ambulanci v celkové úhrnné hodnotě 273 tis. Kč.
Další investicí bylo zakoupení nových myček podložních mís, které nahradily původní ve stáří 15
let, které již nesplňovaly technické ani hygienické požadavky. Pacienti i personál nemocnice
mají tímto zajištěnu větší ochranu před možnými nozokomiálními nákazami. Pořizovací cena
nových přístrojů byla 451 tis. Kč, myčky byly vyměněny na odděleních interny 1, spojeného
pracoviště gynekologicko – porodnického, chirurgii 1 a geriatrii.
Nemocnice dále pořídila automatický tkáňový procesor pro oddělení patologie. Nový přístroj
opět nahradí zařízení starší 15 let, které se stalo značně poruchovým a dále zejména nevyhovovalo kapacitně, neboť počet vzorků vyšetřený oddělením patologie za poslední dva roky
vzrostl exponenciálně. Celková pořizovací hodnota přístroje byla 577 tis. Kč.
Poslední a zároveň největší investicí bylo zakoupení sterilizátorů pro oddělení centrální sterilizace. Došlo k výměně dvou velkokapacitních (600l) parních sterilizátorů a jednoho formaldehydového sterilizátoru o objemu 110l. Byly tak nahrazeny přístroje , které sice vyhovovaly veškerým zákonným normám, nicméně souhrnná částka za servis těchto přístrojů v jednom roce
přesahovala 300 tis.Kč. Cena nových přístrojů byla 5,2 mil.Kč (92% z pořizovací částky zaplatila
EU, zbylou část pak ze svého rozpočtu MSK). Celý proces instalace byl značně náročný, neboť
na chodu centrální sterilizace je závislá celá nemocnice a jako takovou ji v podstatě nejde odstavit. Z tohoto důvodu musela být sterilizace po dobu instalace přístrojů prováděna
v nemocnici Třinec.
Ing. Svatopluk Mynář
Myčka podložních mís
Sterilizátory
Strana 2
N EMOCNIČNÍ PARK ZDOBÍ KRÁSNÉ SOCHY SE SAKRÁLNÍ TEMATIKOU
Sochařské sympózium začalo 15.6. 2012 a končilo vernisáži 4.7. 2012. Byli pozvání sochaři ze tří států, Polska, Slovenska, Čech, kurátorem akce byl Stanislav Zorman.
Myšlenka dělat sympozia s touto tématikou - art terapie, čili napomáhat lidi léčit pomocí umění vznikla již v roce
1999 za tehdejšího ředitele nemocnice Třinec - Sosna Ing. Jana Ference. Uskutečnilo se 12 sympózií, pak se ještě
pokračovalo další tři roky za jiného vedení.
Letos jsme chtěli navázat na tuto krásnou tradici a proto jsme uspořádali sympózium pod vedením pana ředitele
Jana Ference tentokrát v nemocnici v Havířově.
Pro sochaře jsme zajistili 25tun bludných žulových kamenů z oblasti polského města Bełchatow, ležícího nedaleko
Warszawy. Ve zdejším hnědouhelném povrchovém dole se nacházejí tyto bludné kameny jako pozůstatky několik
tisíc možná i milionů let, kdy ledovec ve třech etapách potlačil tyto kameny až k městu Bełchatow. Pro velikost kamenů a to od 1 tuny až do 6 tun, byly tyto složené v třineckých železárnách, kde nám byla nápomocna firma pana
Zdeňka Kohuta.
Aby sochaři měli pozitivní tvůrčí myšlenky, zajistilo se jim ubytování v penzionu Požárník v Třinci- Tyře. Jedno z poslání organizovat tato sympózia v našich krásných Beskydech je: Tato krásná místa přiblížit naším i zahraničním
účastníkům. Zkušenost za ta léta je taková, že lidé se zde rádi vracejí a to nejen jako účastníci, ale i se svými rodinami. Pro letošní rok jsme připravili sakrálně meditační tematiku.
Protože v nemocnicích jsou pacienti různého vyznání a různých potřeb, každý z nich může přijít posadit se na lavici,
která je uměleckým dílem vytvořena sochařem Vlastimilem Malyjurkem a dobíjet svou duševní energii u děl Ladislava Stani, který přijel ze Slovenských Košic a vytvořil díla „Mateřství a Pokora". Nebo obejmout kámen Jiřího Černého, který přijel z Lomnice a vytvořil dílo pod názvem, „Největší umění je žít srdcem". Je také možné zahledět se do
díla „Passage", které vysochal polský umělec Kryzstof Popek a nebo zapřemýšlet u sochy s názvem, „ Dar" vytvořené zlínským sochařem Petrem Juráškem.
4.7.2012 na vernisáži ve 14 hod. byly sochy posvěcené, čímž se staly místem k meditačnímu rozjímání a vzešla myšlenka, že toto místo by mohlo být určené k bohoslužbám pro pacienty. Dobrovolníci ze sdružení ADRA při svých návštěvách mohou toto meditační místo navštívit i s imobilními pacienty, kteří zde načerpají sílu a energii pro lepší
rekonvalescenci.
Arteterapie, jako léčba uměním, je významnou součástí terapeutického procesu u psychiatrických pacientů. Arteterapie dává možnost se více otevřít, některá témata mohou být pro pacienta snáze vyřknutelná prostřednictvím
umění. Ne vždy je možné vyjádřit pocity pomocí slov. Při naší práci s pacientem klademe důraz zejména na aktivní
proces tvorby díla, jelikož už samotná tvorba má ozdravující účinky. I pro tyto pacienty bude přínosné relaxovat
v meditačním zákoutí. Určitě má smysl, aby nemocnice měla takové místo, kde má člověk čas si sednout, popřemýšlet, rozjímat a načerpat nových duševních sil. V neposlední řadě je nutné připomenout, že tato krásná myšlenka by
nemohla být uvedena do praxe, kdybychom neměli
pomoc sponzorů, kterým touto cestou děkujeme.
(jz)
Strana 3
H AVÍŘOVSKÁ NEMOCNICE SE ZAPOJILA DO S VĚTOVÉHO DNE LEDVIN
Dialyzační a nefrologické centrum v nemocnici v Havířově se letos aktivně zapojilo do akce pořádané Mezinárodní nefrologickou společností - Světového dne ledvin.
Jeho cílem je zvýšit informovanost široké veřejnosti o prevenci onemocnění ledvin a důležitosti včasného
záchytu tohoto onemocnění pro další vývoj nemoci a jeho úspěšnou léčbu, ale i o transplantaci ledvin, jakožto nejvhodnější léčbě chronického selhání ledvin.
Bezplatného vyšetření moči, hladiny cukru v krvi a krevního tlaku se zúčastnilo v nefrologické ambulanci
8.3.2012 v době od 8-12 hodin 64 klientů.
U devíti z nich byl zjištěn pozitivní nález takového charakteru, že byli objednáni k celkovému nefrologickému vyšetření do naší ambulance. U méně závažných nálezů byli s doporučením odesláni k praktickému
lékaři.
Dialyzační centrum navštívilo 21 klientů, z toho 4 byli příbuznými u nás léčených pacientů. Prohlédli si prostory dialyzačního centra, kde jsme jim vysvětlili průběh a princip dialyzační léčby. V příštím roce bychom
se do této akce chtěli opět zapojit, protože její průběh považujeme za úspěšný a výsledky přínosné.
(jz)
D EN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V pátek 25.5.2012 se na náměstí Republiky
v Havířově konal Den sociálních služeb, který
pořádalo Město Havířov. Prezentovali se zde
poskytovatelé sociálních služeb a s tím souvisejících aktivit.
Nemocnice se do akce zapojila, přestože neposkytuje sociální služby. Měli jsme
k dispozici stánek, kde jsme občanům nabídli
měření krevního tlaku, měření hladiny krevního cukru, saturace krve kyslíkem, hodnocení
BMI, poradenství v oblasti zdravé výživy. Akce
se zúčastnilo šest sester naší nemocnice. Vyšetřit glykemii si nechalo 320 osob, většina z nich si nechala změřit i krevní tlak. V dnešní době je velmi
ožehavou otázkou zdravá výživa, narůstá počet obyvatel s nadváhou až obezitou, proto byl velký zájem
také o zhodnocení BMI indexu. Zde se někteří návštěvníci dozvěděli, že už by se měli zamyslet nad svým
životním stylem. Dále jsme předvedli poskytování první pomoci u člověka v bezvědomí, kdy je třeba nahradit funkci dýchání a krevního oběhu. Zájem o
předvedení resuscitace měli hlavně mladí lidé, převažovali mladí muži. 50 zájemců si nechalo ukázat,
vysvětlit a vyzkoušet základy resuscitace, postupy
srdeční masáže a umělého dýchání. Měli jsme 20
dotazů od maminek, jak poskytovat první pomoc u
dětí.
Návštěvnost stanoviště byla velká, naše aktivita byla občany hodnocena velmi pozitivně. Můžeme říci,
že jsme alespoň částečně nahradili Den zdraví, který se v letošním roce neuskutečnil z důvodu ekologizace nemocnice.
(jz)
Strana 4
P ŘEDSTAVUJEME ...
MUDR . H ANU B RABLCOVOU - PRIMÁŘKU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ
Paní primářko, jak dlouho pracujete v naší nemocnici, kde jste pracovala předtím?
Po absolvování LF UP Olomouc v r 1992 jsem nastoupila do NsP Havířov- chirurgické oddělení, kde jsem v r. 1996
atestovala. Po atestaci jsem pracovala do r. 2001 na chirurgii NsP Orlová, pak od r. 2001 na rehabilitačním oddělení
NsP Havířov, kde jsem atestovala v r. 2006. Odtud jsem odešla na místo vedoucího lékaře v Hornické poliklinice
Ostrava a zde jsem opět od dubna 2011 - nejprve na chirurgii, pak od září 2011 ve funkci primáře na rehabilitačním
oddělení.
Proč jste si vybrala právě obor rehabilitace?
Ze zdravotních důvodů jsem se musela vzdát chirurgie, kvůli které jsem šla na medicínu a v Havířově se právě v té
době rozšiřovalo rehabilitační a nemocnice hledala lékaře na toto oddělení. Tento obor oproti jiným má alespoň
část společnou s chirurgií, a to pohybový systém, tak jsem se zde přihlásila a byla přijata na místo sekundárního lékaře.
Kdo byl Vaším vzorem a učitelem?
Nikdo.
Rehabilitační oddělení má ambulantní a lůžkovou část. Představte nám ve stručnosti Vaše oddělení, jaké služby
můžeme klientům nabídnout.
Naše oddělení nabízí standardní péči pro nemocné s postižením pohybového systému, ať následkem úrazu či jiných
onemocnění a naším cílem je co nejlépe obnovit poškození pohybového systému pacienta, návrat jeho funkční
zdatnosti nebo co nejlepší adaptaci funkčních schopností při trvalých následcích nemoci pohybového systému. Nabízíme léčebnou tělesnou výchovu analytickými metodami i metodami na neurofyziologickém podkladě,, vodoléčbu,elektroléčbu,magnetoterapii,ultrazvukovou léčbu, vakuumkopresivní terapii, čtyřkomorovou galvanizaci, termoterapii soluxem či parafinovými zábaly. V nejbližší době rozšíříme naši nabídku o plynové injekce, přístrojové lymfodrenáže, rašelinové zábaly, kombinovanou léčbu (ultrazvuk+ elektroléčba v jednom kroku).
Kde máte zázemí a jak čerpáte životní energii?
Bez komentáře.
Můžete zhodnotit vývoj medicíny v oboru, co vše se za poslední léta změnilo?
Nemohu, nejsem dostatečně kompetentní k hodnocení oboru ani medicíny jako takové.
Jak se změnili pacienti, jsou jiní než kdysi?
Jako celá společnost, tak i jednotlivci preferují konzumní způsob života a tento trend přenášejí i do péče o své zdraví. Jsou více pasivní a spoléhají na "zázračnou tabletku či zázračnou elektroléčbu,...."
Váš názor na umění komunikace ve zdravotnictví. Hodně se o tom v poslední době hovoří, že právě v této oblasti
je největší problém, komunikace lékař – pacient?
Na komunikaci musíte mít čas, pokud jej nemáte, nemůžete se zdržovat mluvením, ale musíte léčit! Až bude mít
lékař za celou pracovní dobu 5-8 pacientů, pak se každému může věnovat hodinu a může s každým dostatečně komunikovat.
Co Vám v poslední době udělalo největší radost?
Na nic si nevzpomínám.
Jak relaxujete?
Co je to relaxace?
(jz)
Strana 5
H EREČKA J IŘINA B OHDALOVÁ NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
V pondělí 16.7.2012 navštívila dětské oddělení nemocnice paní Eva
Pastušková z Občanského sdružení KIWANIS klub Ostrava tradičně za doprovodu milého hosta, tentokrát paní Jiřiny Bohdalové. Paní Bohdalová je
významnou a výraznou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků. Mezi
nejznámější patří : Pohádky ovčí babičky, Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček. Známé jsou také její tv pořady o vaření, účinkovala v mnoha zábavných a oblíbených pořadech a scénkách, hrála v mnoha filmech i divadelních představeních.
Nejprve zavítala na jednotku intenzivní péče a obdarovala malé pacienty
ležící na lůžku, poté se všichni přesunuli do herny na dětském oddělení.
Zde se sešly větší děti, menší děti s rodiči a společně s paní Bohdalovou
malovaly na hadrové panenky, které pro ně zajišťuje sdružení KIWANIS.
Paní Bohdalová předala
všem dětem na pokojích
drobné dárečky v podobě sladkostí, knížek KIWANIS, větší děti dostaly CD Michala Davida s jeho podpisem. S pacienty na dětském
oddělení si popovídala a podepsala jim své fotografie s věnováním.
Bylo to velmi milé setkání a nemocným dětem tak zase příjemně
uběhl čas, který musí trávit v nemocnici.
Poděkování patří paní Pastuškové, prezidentce Občanského
sdružení KIWANIS klub Ostrava, která celou akci zorganizovala a paní Jiřině Bohdalové za ochotu se této akce zúčastnit.
(jz)
Strana 6
N EMOCNICE STÁLE VÍCE ČELÍ NAPADENÍ PERSONÁLU ZE STRANY PACIENTŮ
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. sleduje nežádoucí události jak v komunikaci zaměstnanců, tak i pacientů a
eviduje také fyzické projevy nežádoucích událostí – napadání personálu. V roce 2010 bylo v naší nemocnici evidováno 38 nežádoucích událostí v oblasti komunikace a napadání personálu, avšak žádná nebyla s následným zraněním zdravotnických pracovníků. V roce 2011 došlo k 56 komunikačním problémům a napadení personálu, z čehož
se jednalo v 6 případech o fyzické napadení a dva zaměstnanci skončili na pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu.
Zeptali jsme se 2 zaměstnankyň, kterých se tato záležitost bezprostředně dotkla. První případ popisuje paní Jana,
všeobecná sestra pracující na chirurgické ambulanci.
Paní Jano, řekněte nám ve stručnosti, kdy a jak se celá záležitost udála:
Při ošetřování pacienta dne 11.11.2011 na zákrokovém sálku chirurgické ambulance došlo k slovnímu napadení
sestry. Pacient po základním ošetřením začal být agresivní, fyzicky útočil na personál, byl nezvladatelný. Pro doplnění bych ještě uvedla, že pacient/klient byl v ebrietě, tudíž nebyl při plném vědomí a neuvědomoval si závažnost
svého zdravotního stavu a byla s ním těžká domluva.
Jak probíhala situace následně?
Byla volána Městská policie a sanitář.
Jak se choval pacient do příchodu pomoci?
Než zavolaná pomoc dorazila, byla jsem pacientem napadena pěstí do obličeje pod levé oko. Jelikož nosím brýle,
rána mi způsobila pohmožděninu levé tváře v oblasti brýlové obroučky.
Musela jste podstoupit lékařské ošetření?
Ano, ošetřena jsem byla na chirurgické ambulanci, podstoupila jsem rtg očnice a horní čelisti, který byl negativní.
Bylo mi doporučeno ledování, analgetika. Pracovní úraz byl zapsán do deníku drobných úrazů a bylo sepsáno hlášení nežádoucí události.
Druhý incident se udál na psychiatrické ambulanci, kdy pacient, který byl dovezen v doprovodu švagra a ošetřovatele byl zpočátku klidný, ale v momentě, kdy lékařka naordinovala dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, pacient
najednou vyskočil, začal sestru tahat za rukáv mikiny, posléze za přední část pracovní uniformy.
Paní Soňo, řekněte nám prosím, podařilo se Vám pacienta nějak uklidnit?
Snažila jsem se pacienta uklidnit a znovu ho požádala o provedení dechové zkoušky. Nato pacient vyskočil a snažil
se mne udeřit do obličeje. Jak jsem se vyhýbala inzultaci, došlo k prasknutí a následné bolesti v oblasti pravého ramene.
Byla k případu volána Městská policie?
Ano, policie přijela cca za 20 minut po zavolání. V ordinaci jsem v tu dobu byla sama, protože na celý pavilon byla
přítomna pouze jedna lékařka. Ambulance měla být v tento den uzavřena, ale paní doktorka nechala dovést pacienta z centrálního příjmu do ambulance, jelikož ho vyšetřovala již předešlý den a byl klidný. Bohužel tentokrát byl pacient agresivní, nezvladatelný, musel být tlumen léky a policisty mu byla nasazena pouta. Pacient byl následně převezen do PL Opava.
Vyžádal si Váš úraz ošetření případně pracovní neschopnost?
Na pracovní neschopnosti jsem nebyla. Podstoupila jsem ortopedické vyšetření a následovala rehabilitační terapie.
Záznam o úrazu byl také zapsán do sešitu drobných poranění 6.10.2011, byla sepsána mimořádná událost.
Na uvedených příkladech je možno demonstrovat nelehkou úlohu zdravotnických pracovníků. Sestry i lékaři jsou
terčem napadení ze strany pacientů slovně poměrně často, bohužel přibývá i napadení fyzických. Subtilní sestra
často nemá šanci proti agresivnímu pacientovi s hmotnostní převahou.
Strana 7
ADRA POMÁHÁ NEMOCNICI
Dobrovolnický program byl zahájen v červnu 2011 na oddělení lůžek pro dlouhodobě nemocné a na podzim se rozšířil program o oddělení geriatrie. Do programu bylo zapojeno 25 dobrovolníků, z toho 92 %
žen, 8 % mužů. Z hlediska sociálního profilu se programu věnovalo 44% nezaměstnaných, 20% zaměstnaných, 16% studentů, 8% neuvedlo svou sociální situaci, 4 % na mateřské dovolené, programu věnovali
270 dobrovolnických hodin.
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit
personál zařízení, do kterého dobrovolník dochází, ale přinést jeho klientům něco navíc, pomoci
jim radovat se ze života. Největším přínosem
dobrovolnické práce je individuální přístup
a aktivity, které umožní klientům zmírnit pocit
vyloučení z jejich běžného života, zprostředkovávání kontaktu s veřejným děním aktivní i pasivní
formou, například doprovázením na vycházky,
předčítáním,
hraním
společenských
her
a podobně.
Nemocnice velmi oceňuje tuto aktivitu, neboť se významnou měrou podílí na léčbě pacientů.
Poděkování za práci s dobrovolníky patří p. Marcele Holkové z Dobrovolnického centra ADRA a zástupcům
nemocnice: náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Mgr. Renatě Tydlačkové a aktivizační pracovnici psychiatrického oddělení Michaele Kršíkové.
V rámci péče o dobrovolníky bylo DC ADRA organizováno supervizní setkání 15.9. V závěru roku byli dobrovolníci pozváni na slavnostní večer pořádaný ve spolupráci se Statutárním městem Havířov, který proběhl v kulturním domě Radost. Dobrovolníci obdrželi drobný dárek a slova poděkování od zástupců města, DC ADRA a vedení přijímající organizace.
(jz)
F INANČNÍ DAR ZA SBĚR PAPÍRU
V středu 27.6.2012 v odpoledních hodinách navštívila dětské oddělení havířovské nemocnice Mgr. Helena
Luková ze ZŠ Školní ulice v Havířově za účelem předání finančního daru. Tyto peníze získala škola sběrem
starého papíru. Již devátým rokem věnuje základní škola dětskému oddělení obdržené finance, letos to
bylo 4.815,- Kč za více než 3 tuny starého papíru. Za nemocnici paní učitelce a dětem ze základní školy
poděkovala asistentka dětského oddělení MUDr. Holeszová společně
s vrchní sestrou Bc. Jarmilou
Nemocniční zpravodaj
časopis
NsP Havířov, p.o.
Kulhánkovou. Peníze budou
Dělnická 24, 736 01, Havřov
využity pro zpříjemnění poIČO 00844896
bytu
malých
pacientů
Vydavatel: NsP Havířov,p.o.
v nemocnici. Zástupci žáků
Redakční rada:
Ing. Jana Zlattnerová
společně s paní učitelkou
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
Lukovou si mohli také proMgr. Taťána Kršíková
hlédnout různé části nemocMgr. Silvie Skotnicová
Kontakt: Mgr. Skotnicová
nice vyhrazené pro péči o [email protected]
mocné děti.
(jz)
596 491 722
Určeno pro vnitřní potřebu
NsP Havířov, p.o.
Strana 8
P SYCHIATRICKÁ KONFERENCE - D EPRESE – MOR 21. STOLETÍ ?
Po více než půlročních přípravách se 13. června 2012 konala 1. sesterská psychiatrická konference na téma „Deprese – mor 21.
století?“. Konferenci připravoval tým psychiatrického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. pod vedením vrchní sestry paní Mgr. Taťány Kršíkové. Akce se konala pod záštitou primátora města Havířova pana Ing. Zdeňka Osmanczyka. Svou akreditaci udělila Česká asociace sester.
Ke zrealizování celé konference jsme si vybrali důstojné prostory Vysoké školy sociálně – správní, kde se nachází prostorná aula
pro cca 200 posluchačů. Škola má velmi dobré technické zázemí pro
přednášející, což jistě přispělo k pohodlnému poslechu odborného
programu i nerušenému výkladu odborníků. V přípravách na půdě
školy nám ochotně pomohl pan Ing. Vladimír Veselý se svým týmem.
Konference probíhala od 9. hodin až do pozdního odpoledne, a program byl nabitý zajímavými informacemi a důležitými poznatky
nejen pro pracovníky v psychiatrii.
Za nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. přednášeli Mgr. Taťána
Kršíková, MUDr. Kateřina Bakhtary, Mgr. Marian Gruszczyk, Marcela
Burianová, Marcela Hrňová a Michaela Kršíková z psychiatrického
oddělení a Bc. Jarmila Kulhánková, vrchní sestra dětského oddělení
NsP Havířov, p. o., Miloslava Kusá, dětské oddělení. Jako hosté přijali pozvání MUDr. Viliam Kušnír, Hornická poliklinika Ostrava, PhDr.
Lukáš Humpl, ZZS MSK, Mgr. Jaroslava Seidlová, Mgr. Jana Suderová
a Mgr. Marek Hankus, Mens Sana, o. s. Odborný program zahájili uživatelé občanského sdružení Mens Sana hrou na zobcové
flétny a navodili v sále příjemnou atmosféru. Po jejich vystoupení promluvila ředitelka sdružení Mgr. Seidlová a představila
bohatou nabídku služeb. Poté přednesl Mgr. Hankus svůj životní příběh člověka žijícího s depresí. Zprostředkoval tak osobní
pohled na toto závažné duševní onemocnění. Touto výpovědí ukázal, že i při tak těžké nemoci může člověk při dobře nastavené
terapii a spolupráci s odborníky dosáhnout svých životních cílů. S varovnými signály deprese a nejhoršími důsledky tohoto onemocnění – sebevraždou, nás seznámila Mgr. Kršíková. V malé retrospektivě představila vývoj sebevražednosti od 2. pol. 19.
stol., kdy se tato problematika začala oficiálně statisticky sledovat. Pro zpestření
přednášky si připravila přehled nejčastějších a nejbizarnějších způsobů ukončení života. Paní Hrňová vystoupila s přednáškou Deprese, partnerství a sexualita. Ve svém
sdělení ukázala, jak je důležité, aby i partner depresivně nemocného člověka byl
v kontaktu s ošetřujícím terapeutem a dokázali společně řešit i velmi intimní problémy spojené s užíváním antidepresiv. Zajímavé sdělení o významu barev
v psychoterapii si připravila paní Burianová. Na konkrétních kazuistikách představila
auditoriu důležitost využití arteterapie v léčbě, protože arteterapie je poměrně mladým oborem a v psychiatrii si zatím hledá své místo. Dokonce i v odborných kruzích
se málo ví o tom, že např. preferováním určitých barev nebo přítlakem na tužku se
dá vyčíst mnohdy to co pacient zastírá nebo se bojí přiznat i sám sobě. Při terapeutickém rozboru se pak často tyto problémy rozkrývají. Mgr. Gruszczyk zahájil odpolední blok přednášek svou úvahou nad dílem
polského psychiatra Antoniego Kepińskiego. Při barvitém výkladu prožívání depresivního pacienta byla v sále místy cítit tíha,
šeď a beznaděj. Nicméně konec přednášky byl optimistický ve vizi možností moderní léčby. O tom, že s psychicky nemocnými
se můžeme setkat již v dětském věku nás seznámily kolegyně z dětského oddělení paní Kusá a Bc. Kulhánková. Velmi zajímavá
byla kazuistika pacienta opakovaně přijímaného na dětskou JIP a také zamyšlení vrchní sestry dětského oddělení nad tím proč
vznikají depresivní onemocnění u dětí. MUDr. Kušnír z Hornické polikliniky obecenstvu představil depresi z pohledu lékaře a
naučně – populární formou vysvětlil příznaky, projevy, příčiny a léčbu nemoci. Mgr. Kršíková vystoupila s krátkou statistikou
sebevražednosti na železniční trati Český Těšín – Ostrava Svinov, kterou denně absolvuje a za určité časové období postřehla
nárůst sebevražednosti v tomto úseku. Takto se zrodil nápad ověřit si tuto skutečnost a ve spolupráci s Českými drahami, které
poskytly statistické údaje, svou hypotézu ověřila. Na tuto přednášku navázala MUDr. Bakhtary, která ve svém sdělení představila dvě kazuistiky pacientů, kteří ukončili svůj život právě na této trati. Barvitě vylíčila také pocity psychiatra, který se musí vyrovnat s faktem, že ne vždy se podaří pacienta z deprese vyvést. Důležitost aktivizační práce s pacienty nám představila paní
Kršíková Michaela. Pokud se podaří pacienta zapojit do pracovních aktivit na oddělení dochází ke zlepšení komunikace, nálady,
k neformální abreakci. Fakt, že se pacient do pracovních aktivit zapojí může být vodítkem k ověření motivace k léčbě.
Třešničkou na dortu bylo vystoupení tiskového mluvčího ZZS MSK PhDr. Humpla, kterých ve svých příspěvcích seznámil přítomné s prací peer pracovníků v pomoci zdravotníkům a v pomoci účastníkům hromadných neštěstí, životních tragédií a nečekaných těžkých situacích. Představením smutné kazuistiky maminky jejíž dítě zemřelo na syndrom náhlého úmrtí kojence dojal
všechny posluchače i přednášející k slzám. Dojemné bylo i jeho líčení pocitů, které zažívají členové integrovaného záchranného
systému během a hlavně po zásahu. Realizační tým psychiatrického oddělení si dal jako cíl zapojit se do výcviku peer pracovníků pro naši NsP.
Chtěli bychom, aby se z této sesterské psychiatrické konference stala tradice a psychiatrie byla touto formou přiblížena veřejnosti a zbavena různých tabu a mýtů.
Michaela Kršíková
Download

Nemocnicční zpravodaj č. 2 - Nemocnice s poliklinikou Havířov