PRUŽNÉ BALISETY J11 A J12
Pravidla, která je t eba respektovat p i umis ování:
A) bílých pružných baliset J11 v následujících p ípadech:
- upozorn ní na p ekážku
- navád ní - usm rn ní provozu
- zd razn ní st edové souvislé áry
- vymezené použití ve m stech
B) zelených pružných baliset J12 p i použití pro vymezení odbo ovacích pruh
Baliseta J11
Baliseta J12
Balisety J11 a J12 posilují trvalé souvislé vodorovné zna ení. Jsou v tšinou rozmíst ny ve
vzdálenosti 0,50 m od souvislé áry, výjime
na této e, ale v žádném p ípad ne na
pojížd né ásti vozovky.
Žádné balisety nesm jí být umíst ny na chodníky nebo na ostr vky vymezené nezkosenými
obrubníky.
V n kterých p ípadech odvrácená ást balisety nesmí být opat ena odrazovými páskami, aby
v noci nemátla idi e jedoucí v protism ru.
1 – UPOZORN NÍ NA P EKÁŽKU
Balisety J11 mohou být používány v obci pro ohrani ení bodových p ekážek ve vozovce.
2 – NAVÁD NÍ – USM RN NÍ PROVOZU
i absenci specifického materiálu, jako nap . baliset J1 pro zatá ky, mohou být balisety J11
použity v r zných p ípadech.
Vzdálenosti mezi balisetami popsané dále mohou být zkráceny až na 2 m, zvlášt v obci, tak,
aby bylo zajišt no lepší usm rn ní provozu.
2.1 – Snížení po tu jízdních pruh na jedno- nebo obousm rné vozovce
Vzdálenost mezi prvními t emi balisetami je 24 m, pro další pak 12 m. První potkávaná
baliseta je umíst na p ibližn na úrovni první sm rové šipky.
2.2 – Ozna ení odd lovacího ostr vku
Balisety J11 jsou umíst ny na šrafované ásti ozna ující odd lovací ostr vek (vjezd na
kruhový objezd nebo na k ižovatku s ostr vkem) a, pokud je pot eba, podél tohoto ostr vku.
První baliseta je umíst na tak, aby st edový (šrafovaný) pruh bez provozu m l ší ku alespo 1
m.
Vzdálenost mezi balisetami je p ibližn 4 m.
2.3 – P ipojovací pruhy
Balisety J11 jsou aplikovány v ad v délce nejmén 15m.
Vzdálenosti mezi balisetami jsou p ibližn 4 m. Poslední je umíst na tak, aby vzdálenost mezi
zna ením krajnic každé vozovky nebyla v tší než 1 m, výjimkou je p ípad, kdy je pot eba
prodloužit navád ní.
2.4 – Ostatní p ípady
Pro ostatní p ípady navád ní v obci, kde rozm ry vozovek jsou ob as stísn né, jsou balisety
používány v ad s mezerami kolem 4 m.
3 – ZD RAZN NÍ SOUVISLÉ
ÁRY
Použití baliset J11 vede v n kterých p ípadech ke zvýšení rychlosti vozidel.
Nicmén posunutím baliset vpravo se zabrání idi m v otá ení vozidel a odbo ování vlevo.
Použití baliset v t chto p ípadech musí tedy být podrobn a pozorn prozkoumáno ve vztahu
k požadovanému cíli.
Mimo obec je vzdálenost mezi balisetami 24 m. M že být zmenšen na 12 m na obvodu
ekážek a na 2 m ve m stech.
4 – VYMEZENÉ POUŽITÍ VE M ST
Krom p edchozích p ípad mohou být balisety J11 ve m st použity vymezen pro posílení
zna ení p ed pevnou p ekážkou, a to pouze v tomto p ípad , nap .:
- rozší ení chodníku p ed p echodem pro chodce, vyúst ní silnice…
- simulace ostr vku (v k ižovatce ….)
Vzdálenost mezi balisetami je p izp sobena dle ú elu použití a nesmí být menší než 1,50 m.
5 – ZNA ENÍ ODBO OVACÍCH PRUH
Zna ení odbo ovacích pruh se v tšinou vytvá í pomocí monolitické balisety nebo n kolika
balisetami uspo ádanými do šipky. Avšak v n kterých složit jších p ípadech, nap . u hodn
rozv tvených odbo ovacích pruh v tšinou v obcích, mohou balisety J12 zd raznit nebo
nahradit tyto dva zp soby.
Balisety do šipky
Monolitická baliseta
5.1 – Dálnice a rychlostní silnice
Balisety J12 jsou umíst ny ve tvaru „V“, špi kou sm rem k p ijížd jícím aut m, na rozhraní
zebrovaného zna ení. Žádná baliseta nesmí být postavena za monolitickou balisetou.
Vzdálenost mezi balisetami odpovídá p ibližn 4 m. Na stran krajnice jsou balisety
postaveny nejlépe 1 m od vodicí áry.
5.2 – Ostatní p ípady
Pro dobré vnímání rozbíhavých pruh je pot eba nejmén t í baliset J12 tvo ících „V“. Pokud
úhel odbo ovacích pruh nedovolí tento typ rozmíst ní, balisety se postaví do ady
(minimáln 3 kusy)
Download

PRUŽNÉ BALISETY J11 A J12 Pravidla, která je třeba respektovat