First School Point - mateřská škola s.r.o.
K otočce 779/27a, 143 00 Praha 12
IČ: 242 74 992
tel.: +420 773 661 469
email: [email protected]
web: www.skolkaciperka.cz
Smlouva o poskytnutí péče o dítě
First School Point – základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 – Modřany
IČO: 242 72 992
zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou
tel.: +420 725 597 526, e-mail: [email protected]
(dále jen školka)
A
Rodiče: ……………………………………………………………………………………………………………
Bytem:……………………………………………………………………………………………………………
(dále jen rodiče)
I.
Prohlášení školky
1) Školka je právnickou osobou vykonávající činnost školky. Je podána žádost o zapsání do
školského rejstříku.
2) Denní program zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci školky
II.
Přihláška dítěte do školky
1) Přihláška je součástí této smlouvy, jako příloha smlouvy
2) Rodiče prohlašují, že školce předali
•
Potvrzení od lékaře, že je dítě schopno docházky do mateřské školy
•
Kopii očkovacího průkazu
•
Vyplněnou zdravotní kartu
•
Plnou moc pro zaměstnance školky
nasměrujte vzdělání Vašich dětí
správným směrem
First School Point - mateřská škola s.r.o.
K otočce 779/27a, 143 00 Praha 12
IČ: 242 74 992
tel.: +420 773 661 469
email: [email protected]
web: www.skolkaciperka.cz
III.
Otevírací doba
1) Školka nabízí celodenní program pro děti ve věku 6 měsíců – 7 let v době od pondělí do
pátku od 7.00 – 18.00 hodin v prostorách First School Point – základní škola a mateřská
škola, s.r.o., na adrese K Otočce 779/29a, Praha 4 – Modřany. Školka je otevřena
celoročně, i v období letních prázdnin v červenci a srpnu (kdy probíhá denní tábor).
2) Školka je uzavřena ve dnech českých státních svátků, o Vánočních prázdninách, zpravidla
do 5.1.
3) Na začátku každého školního roku dostanou rodiče od školky kalendář, ze kterého bude
patrný provoz mateřské školy na následující rok (viz webové stránky).
IV.
Pobyt ve školce
1) Během pobytu ve školce zodpovídají za dítě pověření zaměstnanci školky. Mateřská škola
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na částku do výše
5.000.000,- Kč. Nestanoví-li zákon jinak, odpovědnost školky je omezena na tuto částku.
2) Pověření zaměstnanci školky přebírají a odevzdávají dítě odpovědné osobě v prostorách
školky.
3) Bude-li vyzvedávat dítě jiná osoba než rodiče, je třeba tuto skutečnost písemně sdělit
zaměstnancům školky s udáním jména a čísla občanského průkazu pověřené osoby. Školka
má právo ověřit totožnost pověřené osoby, případně odmítnout vydání dítěte.
4) Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu školky. Je-li zapotřebí péče o dítě mimo
otevírací dobu školky bez předchozí domluvy, účtuje školka za každou započatou hodinu
430,- Kč.
5) Za bezpečnost dítěte při cestě do školky a ze školky odpovídají rodiče.
6) Jsou-li rodiče přítomni na akcích pořádaných školkou, odpovídají za své dítě.
V.
Nemoc, nepřítomnost ve školce
1) Během trvání nemoci (i rýma a kašel) není dítěti ve školce povolen pobyt. Školka si
vyhrazuje právo vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z docházky do školky.
nasměrujte vzdělání Vašich dětí
správným směrem
First School Point - mateřská škola s.r.o.
K otočce 779/27a, 143 00 Praha 12
IČ: 242 74 992
tel.: +420 773 661 469
email: [email protected]
web: www.skolkaciperka.cz
2) Onemocní-li dítě či jeho rodinný příslušník nakažlivou chorobou, mají rodiče povinnost
školku neprodleně informovat. Školka si vyhrazuje právo vyloučit v takovém případě po
konzultaci s lékařem na přechodnou dobu z docházky do školky i zdravé dítě. Školka se
pokusí nabídnout individuální péči o dítě (za poplatek).
3) Rodiče jsou povinni předložit školce po skončení nemoci dítěte lékařskou zprávu.
4)
Školka nepodává dítěti žádné léky. Má-li dítě předepsány léky od lékaře, musí
toto rodič doložit lékařskou zprávou. Školka odmítá jakoukoliv zodpovědnost
v souvislosti s podáváním léků dítěti.
VI.
Školné
1) Rodiče se zavazují platit měsíční/trimestrální/roční školné školné na základě vystavené
faktury na účet školky uvedený na faktuře.
2) Školné činí ........................Kč
3) Školné se platí roční 1x, trimestr 3x, měsíční 12x.
4) Rodič bude platit školné měsíční/trimestrální/roční a tímto mu náleží sleva ve výši ..... % z
ceny školného.
5) Školné dle čl. 2 se platí v plné výši i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti (dovolená atd.).
6) Ve školném není zahrnut poplatek za stravu poskytovanou ve školce.
7) Poplatek za stravu třikrát denně je 65,- Kč.
8) Školné a stravné se platí za každý kalendářní měsíc dopředu na základě vystavené faktury.
Faktura se vystavuje v českých korunách.
9) V případě prodlení s platbou školného má školka právo požadovat zaplacení úroků
z prodlení ve výši 0,05% za každý den. Další nároky školky tímto nejsou dotčeny.
10) Školka si vyhrazuje právo zvýšit školné a poplatky za další poskytované služby.
VII.
Jiné služby
1) Cena za každou započatou hodinu v rámci hlídání mimo otevírací dobu školkou činí
minimálně 220 Kč. Částka za hlídání dítěte mimo otevírací dobu školky je splatná vždy
zpětně za uplynulý měsíc.
nasměrujte vzdělání Vašich dětí
správným směrem
First School Point - mateřská škola s.r.o.
K otočce 779/27a, 143 00 Praha 12
IČ: 242 74 992
tel.: +420 773 661 469
email: [email protected]
web: www.skolkaciperka.cz
2) Školka nabízí v odpoledních hodinách kroužky – zájmové aktivity pro děti. Každý tento
kroužek bude placen individuálně.
3) Cena kroužku za jednu hodinu činí 150,-Kč. Dle jednotlivého kalendáře kroužků bude
vystavena faktura měsíční/trimestrální/roční dle sjednaného způsobu platby s rodičem.
VIII.
Trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Jsou-li rodiče v prodlení s platbou školného či plateb dle této dohody déle než 2 týdny, má
školka právo tuto smlouvu vypovědět. Školka je oprávněna vypovědět tuto smlouvu vždy
k 30. 6. každého roku bez udání důvodů.
3)
Výpovědní lhůta školky i rodičů činí 60 dnů od prvního dne následujícího
měsíce od data doručení výpovědi druhé smluvní strany. V této lhůtě je
zapotřebí uhradit jeden měsíc školné a druhý měsíc pokryje záloha na školné
uhrazena při nástupu dítěte do školky.
IX.
Ostatní ujednání
1) Školka a rodiče se dohodli, že veškerou korespondenci si budou doručovat formou
elektronické pošty nebo dopisů na níže uvedené adrese. Výpověď smlouvy musí být zaslána
formou doporučeného dopisu. V případě změny adresy pro doručování či změn týkajících se
e-mailové adresy či telefonního čísla jsou obě strany povinny se navzájem informovat.
2) V případě nepřevzetí doporučeného dopisu se dopis považuje doručený 14. dnem uložení na
poště.
3) Adresy a kontakty platné ke dni uzavření smlouvy:
First School Point – základní škola a mateřská škola, s.r.o.
K Otočce 779/29a
143 00 Praha 4 – Modřany
Mobilní telefony: +420 725 597 526
Email: [email protected]
nasměrujte vzdělání Vašich dětí
správným směrem
First School Point - mateřská škola s.r.o.
K otočce 779/27a, 143 00 Praha 12
IČ: 242 74 992
tel.: +420 773 661 469
email: [email protected]
web: www.skolkaciperka.cz
X.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2) Všechny změny této smlouvy vyžadují písemnou formu. Ústní ujednání neexistují.
3) Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
4) Shodnou vůlí s touto smlouvou potvrzují zúčastněné strany svými podpisy.
V Praze dne………………………………………
…………………………………………………….
………………………………………………
First School Point
zákonný zástupce dítěte
základní škola a mateřská škola,s.r.o.
nasměrujte vzdělání Vašich dětí
správným směrem
Download

Smlouva o poskytnutí péče o dítě