Dotace na projekt sběru a svozu bioodpadu ve Velkém Meziříčí
V naší minisérii představující nový systém nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí se dostáváme
k druhému článku, který Vám představí samotný dotační projekt, prostřednictvím kterého je nový systém ve
Vašem městě spolufinancován ze strukturálních fondů EU a Státního fondu ţivotního prostředí.
Základní údaje o projektu
Projekt se jmenuje „Nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ a dostal registrační číslo
CZ.1.02/4.1.00/10.08650. Projekt je zaměřen na vybudování systému nakládání s bioodpady na území
mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko s centrem v městě Velké Meziříčí. Zapojené tedy není jen samotné
město Velké Meziříčí, ale také okolní obce v mikroregionu, které budou mít o zapojení do systému zájem.
Co systém obsahuje za jednotlivé části?
V rámci projektu je cílem vybudování zázemí a pořízení technologií, které umoţní sběr a sváţení
bioodpadů.
První část projektu tvoří pořízení a rozmístění nádob pro samotný sběr bioodpadů na místě jejich vzniku
(zahrádky, veřejné plochy, bytová zástavba) a vozů zajišťujících svoz bioodpadu z těchto nádob. Konkrétně
byly v rámci projektu pořízeny:
 kontejnery na sběr bioodpadu o objemu 770 l
Jde o hnědé kontejnery, které budou rozmístěny v zástavbě v celém městě a také v dalších obcích
mikroregionu. Kontejnery jsou opatřeny nálepkou, na které je uvedeno, jaké odpady mohou občané
do těchto nádob vyhazovat a jaké ne.
 velkoobjemové kontejnery na sběr bioodpadu
Velkoobjemové kontejnery o objemu 15 m3 budou rozmístěny podle poţadavků města a obcí
v regionu tak, aby pokryly místa se zvýšenou produkcí bioodpadu - tedy oblasti zahrádkářských
kolonií, v průběhu údrţby veřejné zeleně apod.
 svozový vůz na svoz kontejnerů 770 l
Svozový vůz uzpůsobený pro svoz bioodpadů má speciální těsnění nástavby a umoţní sváţet
bioodpad z menších 770 l kontejnerů, které budou umístěny po městě a v regionu. Svozy budou
probíhat v pravidelných intervalech, které budou nastaveny v průběhu zkušebního provozu projektu
tak, aby vyhovovaly občanům města a zapojených obcí a jejich kapacita byla dostatečně vyuţita.
 svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů
Druhý svozový vůz je opatřen nosičem kontejnerů a bude zajišťovat svoz velkoobjemových
kontejnerů. Tato sluţba bude řešena podle potřeby a naplněnosti těchto kontejnerů.
Druhá část projektu řeší zázemí svozového systému a technologii na úpravu bioodpadů do stavu, ve
kterém mohou být bioodpady nejlépe vyuţity. Zázemí bylo vybudováno v novém areálu Technických sluţeb
(bývalý areál AGADOS), kde vzniklo překladiště bioodpadů. Na tomto překladišti bude bioodpad upraven
tak, aby mohl po být po krátkodobém skladování převezen ke konečnému vyuţití do kompostárny popř. do
bioplynové stanice. V žádném případě na tomto překladišti nebude bioodpad dlouhodobě skladován
nebo kompostován.
Pro překladiště bioodpadu byla pořízena následující technika:
 štěpkovač
Štěpkovač bude vyuţíván zejména pro úpravu bioodpadů z údrţby veřejné zeleně popř. ze
zahrádek. Větvě z prořezávky veřejné zeleně, zbytky keřů a tvrdých zbytků rostlin je totiţ vţdy
vhodnější štěpkovat a sníţit tak jejich objem pro další manipulaci, coţ má pozitivní dopad na cenu.
Projekt „ Nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

manipulátor
Víceúčelový manipulátor bude umístěn na překladišti a bude slouţit ke shrnování bioodpadu, jeho
nakládání a všem ostatním činnostem, které souvisí s jeho manipulací v rámci areálu a systému
nakládání s bioodpady v regionu.
Samostatnou část systému tvoří stavební práce spojené s vybudováním překladiště bioodpadů v novém
areálu Technických sluţeb (bývalý areál AGADOS). Stavbu samotnou tvoří několik betonových boxů a
zázemí pro zaparkování techniky. Technické sluţby mohou boxy vyuţít také pro uskladnění posypových
materiálu pro zimní údrţbu a podobně.
Financování investic souvisejících se zavedením systému
Ţádost o dotaci na technologii sběru a svozu popsanou výše podaly Technické sluţby VM s.r.o. a jsou tedy
příjemcem dotace. Celkové výdaje na projekt dosáhly bez DPH bezmála 9 milionů korun a v rámci
Operačního programu Ţivotní prostředí byla získána dotace na ve výši téměř 90%.
Důleţitou součástí celého systému bylo i vybudování překladiště bioodpadu v areálu Technických sluţeb
(dříve AGADOS), které financovalo v plné výši ze svých zdrojů město Velké Meziříčí. Částka na vybudování
překladiště se pohybovala okolo 6 milionů korun bez DPH.
Harmonogram projektu
Projekt byl předloţen v květnu 2010 a na podzim začala jeho realizace. V první polovině 2011 byly dodány
kontejnery na bioodpad, oba svozové vozy i manipulátor a štěpkovač. V květnu 2011 byly ukončeny také
stavební práce na překladišti v areálu Technických sluţeb. Během června 2011 začne rozmísťování nádob
na stanoviště ve městě i v obcích zapojených do projektu a proběhnou schvalovací procesy týkající se
zahájení provozu překladiště. Ihned po dokončení těchto prací jiţ budou moci občané ve Velkém Meziříčí i
v okolí vyuţívat systém tak, jak byl nastaven.
Rozmístění nádob na bioodpad
Občané Velkého Meziříčí najdou hnědé plastové kontejnery na bioodpad na běţných stanovištích pro sběr
odpadů, kam budou kontejnery přidány. Kaţdý kontejner bude polepen samolepkou, která bude popisovat,
jaké odpady do kontejneru mohou být vhazovány a které ne.
Kontejnery budou sváţeny od počátku 1 x týdně a po čase bude svoz vyhodnocen a případně upraven dle
potřeby.
Velkoobjemové kontejnery budou rozmístěny zpočátku ve spolupráci s obcemi na místa, kde budou nejvíce
potřeba popř. na místa, která určí zástupci jednotlivých obcí. Vyváţeny budou podle ihned po jejich
naplnění. Také na velkoobjemových kontejnerech budou umístěny informační nálepky.
Přílohami článku jsou obrázky nálepek, které budou umístěné na nádobách a kde je uvedeno přesně které
odpady mohou být do nádob odhazovány a které ne.
Občané Velkého Meziříčí a zapojených obcí dostanou informační materiály s informacemi o systému
nakládání s bioodpady do svých schránek během příštích týdnů. Všechny důležité informace se
tedy dozvíte tam.
Projekt „ Nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Download

Systém třídění bioodpadů - Technické služby VM sro