Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OMRON CX-ONE . Zjistíte
si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OMRON CX-ONE v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní
poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.
Návod k použití OMRON CX-ONE
Návod k obsluze OMRON CX-ONE
Uživatelská příručka OMRON CX-ONE
Příručka pro uživatele OMRON CX-ONE
Návod na použití OMRON CX-ONE
Vaše uživatelský manuál
OMRON CX-ONE
http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886775
Abstrakt manuálu:
Výsledkem je pak to, ze mnozí uzivatelé tmto tvrzením dodavatel neví! Spolecnost Omron se vám to snazí usnadovat, takze bez technického zargonu vás jasn
budeme informovat o funkcích, které skutecn chcete. Úplná integrace systému byla v osmdesátých letech jen snem a v devadesátých letech vizí. Dnes se stává
skutecností. Umozuje realizaci úplné automatizace stroj a výrobního provozu vycházející z jediné platformy, aniz by bylo nutno dlat si starosti s prmyslovými
sbrnicemi, komunikací a integrací rzného softwaru, a pedevsím aniz by bylo nutno se vázat na jednoho dominantního dodavatele. Nasím cílem je
minimalizovat cas a námahu, kterou vynakládáte pi automatizaci, a tím Vám umoznit plné soustedí na vyuzití svých tvrcích zdroj. @@@@Jeden software
podporuje sdílení píznak mezi programovacími softwarovými sadami, takze napíklad optovné zadávání píznak PLC automat do softwaru programovatelného
terminálu je vcí minulosti! Jedno pipojení pro celý systém. Programování a nastavování parametr zaízení Omron na bázi koncepce "Smart Platform" lze
provádt z jediného pipojovacího bodu, a to bu pímo na míst prostednictvím sít, nebo pomocí pipojení pes modem. Krom snazsího programování a nastavení
toto pipojení umozuje úplný vzdálený pístup nebo poskytuje telekomunikacní sluzby Stejná transparentní komunikacní architektura téz umozuje snadnou
vzájemnou komunikaci mezi zaízeními Omron, pedávání a sdílení informací a efektivnjsí modulární konstrukci stroj. Jedna minuta konfiguraci, zapojení,
nastavení a údrzbu. Koncepce "Plug&Work" lze realizovat pi pouzití siroké ady produkt Omron a v mnoha oblastech snizuje celkové náklady na vlastnictví
systému Omron díky nizsím nárokm na Expresní programování lze pouzít prostednictvím knihovny funkcních blok Omron, profil zaízení a objekt SAP, které
lze konfigurovat jednoduchým petazením bez nutnosti pouzívat standardní programování.
Objekty SAP jsou pedem definované elektronické objekty provozních zaízení (nap. @@@@@@Jedna instalace Díve bylo nutno kazdou podprnou aplikaci
zakoupit zvlás pro rzné PLC automaty, speciální I/O jednotky nebo CPU jednotky se sbrnicí a tyto aplikace bylo nutno nainstalovat na kazdý pocítac zvlás. Z
dvodu získání podpory bylo také nutné zaregistrovat kazdou aplikaci zvlás. V pípad balícku CX-One lze vsechny aplikace zakoupit a nainstalovat spolecn.
Navíc lze vsechny aplikace zaregistrovat spolecn jako jeden balícek.
Balícek CX-One Instalace Instalace Instalace Starsí podprný software Podprný software 1 Instalace Instalace Instalace Podprný software 2 Instalace
Instalace Instalace Nákup, instalace a registrace jednotlivých aplikací zvlás. S produktem CX-One Nákup, instalace a registrace, a to pouze jednou. 3.
@@@@@@@@@@@@@@Pi upravování nemusíte pouzívat pírucku, protoze pomocí informací souboru CPS lze snadno identifikovat kazdý parametr a
zobrazit dovolený rozsah nastavení. 2 Výkonné podprné funkce obsluhují pokrocilá nastavení sít FA Rzné podprné funkce aplikace CX-Integrator zkracují
dobu potebnou k nastavení a spustní sít, a to i kdyz jsou pro pouzití funkcí sít FA vyzadována pokrocilá nastavení.
Pouzití prvodce k nastavení tabulek datového spojení Controller Link · Spuste tabulku nastavení data link v nabídce Tool Menu (Nástroje). · Základní
piazování v rámci tabulky data link lze pomocí prvodce snadno provést zadáním nastavení do tabulky. Piazení data link se provádí pouhou úpravou potebných
polozek. 3 Výkonný diagnostický nástroj sít Controller Link Diagnostický nástroj sít Controller Link je standardní funkcí aplikace CX-Integrator. Tento
podprný software informuje o stavu pipojené sít Controller Link, stavu obsazených uzl, parametr kazdého uzlu, pipojení/odpojení a stavu penosu signálu. ·
Tento software zobrazuje urcenou penosovou cestu sít Controller Link a stav provozu/chyby jednotlivých uzl. · Zobrazují se chyby jednotky CPU, jednotek
Controller Link nebo podprných panel Controller Link. · Nastavení kazdého uzlu obsazeného v urcené síti Controller Link lze z dvodu zajistní konzistence
pecíst a zkontrolovat. · Pípadné chyby jsou zobrazovány ve tech úrovních, a to v poadí podle dlezitosti. Chcete-li získat více informací a 30denní zkusební
verzi produktu CX-One, navstivte webové stránky www.
cx-one.com Programovací software PLC automaty Jeden programovací software pro vsechny PLC automaty Omron s integrovanou správou konfigurace
veskerého hardwaru. 1 Provádní operací pomocí tabulek I/O PLC automat Aplikace CX-Programmer verze 6.0, která je dodávána s balíckem podprných
nástroj FA CX-One, krom funkce (známé z dívjsích verzí) programovacího zaízení PLC automat nyní také slouzí k nastavení parametr PLC automat,
speciálních I/O jednotek a CPU jednotek se sbrnicí. Po spustní komponenty tabulky I/O PLC automat lze kazdé nastavení a parametry jednotky zobrazit, zmnit
a porovnat online s vlastními jednotkami, coz vede ke zkrácení doby potebné na navrzení systému a jeho spustní.
Vaše uživatelský manuál
OMRON CX-ONE
http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886775
Controller Link DeviceNet/Profibus CompoWay/F MECHATROLINK-II Soubory CPS zlepsují a zjednodusují nastavení komunikacních jednotek · Po otevení
dialogového okna Special I/O Unit (Speciální I/O jednotka) nebo CPU Bus Unit Edit Parameters (Úprava parametr CPU jednotky se sbrnicí) z tabulky I/O se
zobrazí aktuální nastavení. Podle informací v souboru CPS lze jednoduse zjistit funkci kazdého parametru a rozsah nastavení, takze pi nastavování parametr
není nutno pouzívat píruckuedováním instancí funkcních blok a ladním objekt funkcních blok Instance kontaktních schémat lze nyní sledovat online bhem
ladní knihovny funkcních blok Smart a uzivatelských funkcních blok. Tato funkce zvysuje efektivitu ladní bhem vývoje strukturovaného programu. · Spuste
funkci FB Ladder Monitor (Monitor kontaktních schémat funkcních blok) z místní nabídky v okn instance FB ladder (Kontaktní schéma funkcních blok). Lze
sledovat stav slov a I/O bit funkcního bloku, mnit hodnoty slov, vynutit nastavení a resetování bit a provádt diferenciacní sledování.
! Okno definice funkcního bloku lze otevít zvolením instance funkcního bloku a poklepáním na ni. Tato funkce zjednodusuje správu program obsahujících
funkcní bloky. 3 Jednodussí vývoj program jazyka ST s nápovdou jazyka ST Pi programování v jazyce ST lze aktivovat nabídku nápovdy jazyka ST pímo z
okna editoru, coz umozuje snadný ch schémat a sekvencí. · Velké mnozství funkcí ladní podporuje spoustní systému a usnaduje vývoj. Lze napíklad otevít okno
pro jemné ladní operací, jako napíklad sledování a zmna dat trend nebo parametr a ukládání dat trend.
Schéma funkcních blok Sekvencní tabulka Poznámka: Data projektu lze volat z nabídky File (Soubor). Okno pro jemné ladní Vytváení speciálních obrazovek
pro ízení smycky. @@@@@@@@@@@@@@Podrobné informace vám sdlí zástupce spolecnosti OMRON. · Pro uzivatele samostatného podprného
softwaru zahrnutého do balícku podprných nástroj FA CX-One jsou k dispozici verze pro pechod ci inovaci na produkt CX-One. Podrobné informace vám sdlí
zástupce spolecnosti OMRON.
Chcete-li získat více informací a 30denní zkusební verzi produktu CX-One, navstivte webové stránky www.cx-one.com Webová registrace a aktualizace Se
zavedením jediného licencního císla zprovoznila spolecnost OMRON systém automatické aktualizace pomocí webu, který je zalozen na technologii Windows
Update. Registrace softwaru na webových stránkách spolecnosti OMRON probhne jen jednou, a to bhem instalace produktu. Pi kazdém pipojení k Internetu
budou se svolením uzivatele automaticky stazeny a nainstalovány aktualizace produktu CX-One. Budou se automaticky stahovat napíklad nové konfiguracní
soubory spolecn s nejnovjsími opravami. @@@@@@@@@@Konfigurace "Jedna minuta" má píznivý vliv nejen na programování, ale také na pipojení,
konfiguraci, nastavení zaízení a údrzbu. Tradicní postup 10 vodicový kabel pro kazdou osu Pi pouzití Smart Platform Jednoduché koaxiální pipojení 1
Pipojení 2 hodiny Rzný software, kabely a pipojení Softwa re pro PLC automa ty 1 minuta Integrovaný software 2 Konfigurace Softwa re pro íze ní pohybu 20
minut Ped uvedením do provozu je potebné podrobné prostudování systému 1 minuta Pedem pipravené objekty k testování pohybu Otocit ve smru 3 Testování
hodinových rucicek o 100 mm 3 hodiny Komplexní kód kontaktních schémat Petazení standardních blok 1 minuta 4 Programování X hodin 1 minuta Chcete-li
získat více informací a 30denní zkusební verzi produktu CX-One, navstivte webové stránky www.cx-one.com OmrOn EurOpE B.
V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nizozemí. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com CESKÁ
REPUBLIKA Omron Electronics spol. s.r.o. Jankovcova 53, CZ-170 00, PRAHA 7 Tel: +420 234 602 602 Fax: +420 234 602 607 www.omron.
cz Belgie Tel: +32 (0) 2 466 24 80 www.omron.be Dánsko Tel: +45 43 44 00 11 www.omron.dk Finsko Tel: +358 (0) 207 464 200 www.
omron.fi Francie Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00 www.omron.fr Itálie Tel: +39 02 326 81 www.omron.
it Maarsko Tel: +36 (0) 1 399 30 50 www.omron.hu Nmecko Tel: +49 (0) 2173 680 00 www.omron.de Nizozemí Tel: +31 (0) 23 568 11 00 www.omron.nl
Norsko Tel: +47 (0) 22 65 75 00 www.omron.no Polsko Tel: +48 (0) 22 645 78 60 www.omron.
pl Portugalsko Tel: +351 21 942 94 00 www.omron.pt Rakousko Tel: +43 (0) 1 80 19 00 www.omron.at Rusko Tel: +7 495 745 26 64 www.omronindustrial.ru Spanlsko Tel: +34 913 777 900 www.omron.es Svédsko Tel: +46 (0) 8 632 35 00 www.omron.
se Svýcarsko Tel: +41 (0) 41 748 13 13 www.omron.ch Turecko Tel: +90 (0) 216 474 00 40 www.omron.com.
tr Velká Británie Tel: +44 (0) 870 752 08 61 www.omron.co.uk Blízký východ a Afrika Tel: +31 (0) 23 568 11 00 www.omron-industrial.
com Dalsí zastoupení spolecnosti Omron www.omron-industrial.com Autorizovaný distributor: ídicí systémy · Programovatelné automaty · Programovatelné
terminály · Vzdálené vstupy a výstupy Pohony a ízení pohybu · Jednotky pro ízení pohybu · Servosystémy · Mnice Prmyslové komponenty · Regulátory teploty ·
Napájecí zdroje · Casovace · Cítace · Programovatelná relé · Indikátory s digitálními panely · Elektromechanická relé · Monitorovací prvky · Polovodicová
relé · Koncové spínace · Spínací tlacítka · Nízkonapová spínací zaízení Snímace a bezpecnost · Fotoelektrická cidla · Indukcní cidla · Kapacitní a tlaková cidla
· Kabely s konektory · Cidla pro mení vzdálenosti a síky · Kamerové systémy · Bezpecnostní sít · Bezpecnostní cidla · Bezpecnostní relé · Bezpecnostní spínace
s blokováním BRO_CX-ONE_01_CZ Pestoze píprav tohoto dokumentu byla vnována maximální pozornost spolecností Omron Europe BV, jejich pobocek a
partnerských spolecností, nelze zarucit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu.
Vaše uživatelský manuál
OMRON CX-ONE
http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886775
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Uživatelská příručka OMRON CX-ONE