Placená inzerce
MANAGEMENT/LIDSKÉ ZDROJE
JAK SI VYBUDOVAT
AUTORITU UČITELE
JEDNÍM TAHEM
NA 3D
www.mmspektrum.com/111034
Už doma nám říkali: „Chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě!“
Úspěchy učitele, jeho oblíbenost, výsledky žáků a studentů a mnoho dalších
specifik souvisejících s procesem výuky souvisí s tzv. autoritou učitele.
Co to autorita vlastně je a v čem spočívá?
Provádí se mnoho více či méně vědeckých
výzkumů, vyplňují se dotazníky, probíhají
statistická šetření, a to vše jen proto, aby se
pojmenovalo, co činí učitele kvalitním představitelem vzdělanosti. Také jako jedno z témat disertačních prací na Pedagogické fakultě UK se v letošním roce nabízí „Jak učitel získává a ztrácí autoritu“, dokonce jsou
pravidelně vypisovány kurzy pro doktorandy
s obsahem věnovaným autoritě učitele.
V jednotlivých článcích autorky paní Mileny
Židlické se věnujeme metodám koučinku
aplikovaným v oblasti školství. Dnes jsme se
zamysleli nad budováním a udržením autority pedagogů. Jak se vy díváte na tuto elementární zásadu? Napište nám o tom na
e-mail: [email protected]
Není bez zajímavosti, že výzkum provedený v 70. letech minulého století mezi středoškolskými studenty spojil „autoritu“ se slovem
„kázeň“, potažmo s rozumností a uvědomělostí, v obdobném výzkumu provedeném
v r. 2009 slovo „autorita“ evokovalo v respondentech pojem „respekt“ (http://jblackie.wz.cz/tvorba/studium/2008-2009_kvic/
autorita.pdf).
V listopadu minulého roku bylo provedeno
šetření formou on-line s názvem „Autorita
středoškolského učitele“ (http://www.vmonline.cz/cz/autorita-stredoskolskeho-ucitele/),
kterého se zúčastnili zejména mladí lidé mezi 18 a 25 lety, ve větší míře se vzděláním SŠ
a VŠ a s velikostí místa bydliště města až velkoměsta. Z výzkumu vyplynuly závěry, které
by mohly stanovit, co pro dnešního mladého člověka vlastně autorita učitele znamená,
případně jak ji mladí lidé chápou. Na otázku „Čím by si měl učitel získat autoritu“ většina odpověděla, že schopností zaujmout pro
svůj předmět, svou osobností a šíří svých vědomostí. Téměř sto procent dotázaných odpovědělo, že by učitel měl podporovat diskusi ve třídě, téměř osmdesát procent chce
být svým vyučujícím ke studiu motivováno, tři
čtvrtiny respondentů si přeje mít dopředu informaci o zkoušení či písemkách. Za nejlepší přístup učitele ke studentům je považován
ten, který je založen na spolupráci, kdy učitel a student mají k sobě respekt, a na osobnosti učitele, kdy učitel má vlastní hodnoty a cíle. Autoritu učitele podle dotázaných
nejvíce snižuje nepříjemné vystupování, neochota přijmout cizí názor a lhostejnost.
Jaké hodnoty učitele jsou pro mladé lidi
důležité? Z uvedených odpovědí vyplývá, že
schopnost zaujmout, rozsah vědomostí, otevřenost, schopnost motivovat, respekt, korektnost, spolupráce, transparentnost, strukturovanost. Všechny tyto principy a mnoho
dalších v sobě zahrnuje tzv. koučovací přístup k vedení lidí, založený na vzájemném
respektu, toleranci a snaze porozumět si
a poskytnout druhému prostor; to vše s využitím základních nástrojů, kterými jsou naslouchání a pozitivní přístup. Pozitivnímu přístupu byl věnován článek v minulém vydání
č. 9/2011 MM Průmyslového spektra, o naslouchání bude příspěvek v čísle příštím.
Učitelé, ale i studenti jsou však jen lidé.
Každý je jiný, mají své starosti a ne vždy jde
všechno tak, jak by si přáli. Také ne všechno
vyhovuje všem. Uvedené hodnoty vyplývající ze šetření jsou však většině společné. Proč
toho tedy nevyužít? A pokud někdo neví, jak
do toho, s podporou kouče se mu to určitě
podaří a na svůj způsob řešení si přijde.
ING. MILENA ŽIDLICKÁ
CAD/CAM/PDM
MSV 2011
',*-#*.'#*-0
1)24)56)76550
*0*8669696
KOUČ CERTIFIKOVANÝ ERICKSON COLLEGE
ČLEN MEZINÁRODNÍ FEDERACE KOUČŮ
((()
*)+
!"#$#%#&%&'"#
Download

Jak si vybudovat autoritu učitele