Září 2011
Vážení rodiče,
Třída
Klášter:
1.A
1.B
2.A
2.B
Pavilon:
3.A
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
Hlavní
budova:
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
srdečně vás zdravím na začátku školního roku a přeji vám hodně úspěchů
a radosti při výchově vašich dětí.
Naše škola začíná školní rok stejně jako vloni se 17 třídami, počet žáků klesl
z 378 na 364. Uvádíme přehled tříd a učitelů:
Umístění
Počet
Třídní učitel
žáků
21
19
21
22
Mgr. Jaroslava Šochová
Mgr. Zdeňka Buchtelová
Mgr. Jana Dzubáková
Mgr. Michaela Rychlá
(1. patro)
(2.)
(2.)
(1.)
(1.)
(přízemí)
(přízemí)
26
22
22
20
15
23
23
Mgr. Dagmar Petřeková
Mgr. Michaela Vašíčková
Mgr. Michaela Rychnovská
Mgr. Martina Ringová
Mgr. Lenka Klíčová
Bc. Petra Baťová
Bc. Igor Dubovan
(1. patro)
(1.)
(1.)
(1.)
(přízemí)
(přízemí)
20
21
23
22
22
22
Mgr. Šárka Kubáčková
Jana Harbichová
Mgr. Naděžda Čmelová
Mgr. Aleš Chromík
Mgr. Alena Hořavová
Mgr. Markéta Lyková
Kromě výše uvedených třídních učitelů bude vaše děti dále učit Mgr. Marek Bury, zástupce
ředitele, Mgr. Alena Hroudová, Mgr. Lenka Krahulcová, Ing. Magdalena Nemeškalová,
Ivana Mikulenková, Ing. Miroslav Gavlas a ředitel školy Mgr. Zdeněk Hořava.
Další pedagogičtí pracovníci jsou vychovatelky Rudolfa Křížová a Ivana Žáčková, asistentky
pedagoga Iveta Paděrová, Pavla Matušková a Ladislava Neugebauerová.
Nový školní rok začínáme s několika změnami. Bohužel rušíme slovní hodnocení v 1., 2.
a ve 3. třídách a vracíme se k tradiční klasifikaci s tím, že na konci první třídy dostanou
ZŠ Javorník
www.zsjavornik.cz
1
prvňáčci k vysvědčení se známkami motivační dopis a klasifikace bude v průběhu roku
doplňována slovním hodnocením třídní učitelky do žákovské knížky. K tomuto kroku jsme
přistoupili po 4 letech slovního hodnocení, když ani za tuto dobu se nám nepodařilo
přesvědčit většinu z vás rodičů o vhodnosti tohoto hodnocení a z dotazníků, které jsme na
toto téma uskutečnili, vyplynulo, že většina rodičů si přeje návrat ke známkám. Zjistili jsme i
to, že celá jedna třetina si se svými dětmi nečetla ani průběžné hodnocení ani slovní
hodnocení na konci pololetí!!! Tuto změnu jsme několikrát projednávali v Radě rodičů a
schválila ji školská rada.
Další změnou je nové počítačové vybavení školy. Životnost stávajících počítačů je již dávno
u konce a my jsme využili projektu „EU peníze školám“ a přes 1 milion korun věnujeme na
již zmíněné nové počítače, několik nových tabulí s interaktivními projektory a další
pomůcky. 29 nových počítačů, které budou umístěny především v počítačové učebně,
začnou žákům a učitelům sloužit nejpozději od poloviny září, zbývající technika pak během
podzimu. Slibujeme si tak zatraktivnění výuky pro žáky a jejich lepší motivaci. S novou
technikou se však musí naučit pracovat v prvé řadě sami učitelé. K tomu chci využít mimo
jiné i dnů ředitelského volna, na které budete včas upozorněni.
Díky posílenému rozpočtu školy nakupujeme ve větší míře nový nábytek a ve škole je tato
změna znát již na první pohled. Oproti minulým rokům se tak výrazně zlepšila nejen
estetická úroveň školy, ale i funkčnost jejího zařízení. Samozřejmě že ve vybavování školy
nejen nábytkem chceme nadále pokračovat. A v neposlední řadě se chci ještě zmínit o
nákupu poměrně velkého počtu nových učebnic především pro žáky prvního stupně.
Podařilo se nám udržet širokou nabídku volitelných předmětů pro žáky 7., 8. a 9. tříd a
zdokonalit již zavedený systém. Žáci si mohou vybrat z 22 volitelných předmětů, ve kterých
mohou rozvíjet své nadání a záliby nebo naopak procvičovat učivo z předmětů, které jim
moc nejde. I když nelze vždy stoprocentně umístit žáka do volitelného předmětu dle jeho
výběru, chci zdůraznit, že nabídka je ve srovnání s mnoha školami, na nichž si žáci vybírají
mezi dvěma alternativami nebo si dokonce vybrat nemohou vůbec, vysoce nadstandardní.
I v letošním roce budeme odvádět žáky do školní jídelny. Před rokem jsem na tomto místě
vysvětloval důležitost tohoto rozhodnutí, setkal jsem se s nepochopením některých rodičů.
Nakonec jsme překonali jak nepochopení, tak některé organizační těžkosti a odvádění žáků
do školní jídelny se osvědčilo. Proto v něm budeme pokračovat a v případě, že z nějakých
důvodů nechcete vy, nebo vaše dítě nemůže přecházet do jídelny organizovaně, budu od
vás vyžadovat písemnou omluvenku.
Nadále budeme umožňovat žákům 5., 8. a 9. tříd, kteří mají v některých dnech odpolední
vyučování, pobyt před odpoledním vyučováním ve škole a smysluplnou činnost
organizovanou učiteli, kteří budou vykonávat dohled. Záleží jen na vás a vašich dětech, jestli
tuto možnost využijí.
ZŠ Javorník
www.zsjavornik.cz
2
O všem budete informování na třídních schůzkách, které se uskuteční v úterý 13.9.2011.
Navíc vás na nich třídní učitelé seznámí se změnami ve školním řádu a v pravidlech pro
hodnocení žáků. Na třídních schůzkách proběhnou volby zástupce do Rady rodičů za
každou třídu, která již několik let spolupracuje se školou a jejím vedením, vznáší
připomínky a náměty a sama organizuje některé akce a stala se tak neformální organizací a
důležitým partnerem školy. Její předsedou je Jakub Matuška, pokladníkem Martina
Hankeová a jednatelkou Andrea Robotková.
Kromě Rady rodičů působí při škole i školská rada. Ta je zřízena zákonem a jednu třetinu
jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci a jednu třetinu volí zákonní
zástupci žáků. Naše školská rada má 9 členů a vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
programů, schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení, podílí se na
zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se
k hospodaření, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení. Školská rada
pracuje ve složení: za zřizovatele Mgr. Irena Karešová, Mgr. Petr Polášek, Ing. Martin
Hoffmann, za pedagogy Mgr. Marek Bury, Mgr. Miroslav Gavlas, Mgr. Zdeňka Buchtelová
a za rodiče Andrea Robotková, Martina Hankeová a Hana Procházková. Volební období je
tříleté, a protože právě uběhla tato doba, Rada rodičů na svém zasedání, které se uskuteční
hned po třídních schůzkách, zvolí kromě svého vedení i tři zástupce do školské rady.
Věřím, že se nejen zúčastníte třídních schůzek v co nejhojnějším počtu, ale že celý školní
rok bude ve znamení smysluplné spolupráce mezi vámi rodiči a naší školu.
Mgr. Zdeněk Hořava
Důležitá upozornění:
Připomínáme všem rodičům, že jsou povinni na základě školského zákona a
školního řádu oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po příchodu žáka do školy
písemně omluvit jeho nepřítomnost v žákovské knížce opět do 3 dnů. Předem
známou absenci je potřeba také předem omluvit a to osobně nebo písemně. Po
návratu žáka do školy ihned omluvit nepřítomnost v žákovské knížce. Uvolnit žáka
během dne z vyučování lze jen na základě předem předložené písemné omluvenky,
nebo osobního převzetí žáka ve škole zákonným zástupcem.
Připomínáme, že pracovní doba vedoucí školní jídelny je od 10:00 do 14:00. Obědy je
nejlépe odhlašovat den předem (telefon do školní jídelny je 584 440 159 nebo
725 005 507), nejpozději však do 8:00 hodin dne, kdy chcete oběd odhlásit a to
v kanceláři školy (tel: 584 440 308, 725 005 504). Obědy na další měsíc se prodávají
ZŠ Javorník
www.zsjavornik.cz
3
poslední týden v měsíci, doporučujeme však zřízení inkasního převodu z účtu, který
si můžete vyřídit u vedoucí školní jídelny.
S platbami za sešity, výkresy a pracovní sešity budou rodiče seznámeni na třídních
schůzkách, s platbami bude seznámena i Rada rodičů. Žádáme rodiče, aby byly
pomůcky zaplaceny do konce října!
Kultura školám – jak se bude platit v letošním školním roce?
Snad se shodneme na tom, že k všestrannému vzdělání člověka patří
kromě základních dovedností (čtení, psaní , počítání) a znalostí přírodních věd také něco
dalšího – kontakty se světem umění. I pro žáky naší školy je důležité, aby se odmala
postupně seznamovali se světem divadla, koncertů apod. Proto dlouhodobě ve spolupráci
s kulturním domem nabízíme dětem návštěvu těchto představení, tzv.“ kulturu školám“. Ne
všichni rodiče jsou schopni či ochotni podobné zážitky svým dětem zprostředkovat, a proto
je kultura školám často jedinou možností, kdy vůbec dítě přijde do styku s „opravdovými“
herci zavedených divadel.
Stále častěji se setkáváme s tím, že slyšíme: „ Paní učitelko, já nikam nejdu, naši mi nedali
peníze.“ Žijeme v době, kdy všechno zdražuje – to je prostě fakt. Je jasné, že rostou i ceny
vstupného do kina či divadla. Učitelé musejí citlivě posuzovat důvody, proč děti nenosí
peníze, jenže ono to není vždy tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Nabízíme možnost jednorázové úhrady na školní rok, a to ve výši 200 Kč na žáka. Peníze
bude mít k dispozici třídní učitel, který z této částky bude postupně platit jednotlivá
představení. Na konci školního roku bude samozřejmě přeplatek žákům vrácen zpět. Tímto
způsobem by odpadlo zbytečné upomínání a uhánění dětí, které z nejrůznějších důvodů
mají s platbami problémy.
Mgr. Markéta Lyková
Školní družina
Činnost ŠD probíhá v učebnách školní družiny v budově kláštera, má 3 oddělení. Provozní
doba je od 6:00 do 7:45 a od 11:30 do 16:00 hodin. Přihlašování a odhlašování je prováděno
na základě písemných žádostí rodičů žáka. Ředitel školy stanovil příspěvek rodičů žáka na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50,-Kč měsíčně. Tato částka
platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců. Pokud se dítě zúčastní činností
družiny jen částečně a pravidelně odchází nejpozději v 13:30 hodin, snižuje se měsíční
příspěvek na 25,-Kč.
Rudolfa Křížová, vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Javorník
www.zsjavornik.cz
4
Motivační výlety
Motivační výlety se staly během několika málo let nedílnou součástí našeho školního
vzdělávacího programu. Během měsíce září všechny třídy vyrážejí na jeden až dva dny do
přírody, aby žáci měli možnost setkat se i v jiném prostředí a situacích než ve škole.
Vznikají kvalitativně nové vztahy mezi spolužáky, žáci si začínají
uvědomovat, jaké chování je považováno za normu, co z normy
vybočuje a proč. Postupně se učí pomáhat jeden druhému, být
tolerantní, řešit nové situace. Na motivační výlet navazuje tvorba
třídních pravidel chování, hodnocení a sebehodnocení, vnímání třídy
jako kolektivu.
Vždy se snažíme, aby se motivačních výletů zúčastňovali všichni žáci třídy, protože jen tak
má motivační výlet smysl. Aby byl výlet finančně přístupný všem žákům třídy, dáváme
přednost poznávání nejbližšího okolí.
Mgr. Šárka Kubáčková
Z ekologického soudku
Na naší ZŠ budeme v tomto školním roce sbírat:
 citrónovou a pomerančovou kůru
 byliny dle seznamu uvedeného na nástěnkách školy
 plastové láhve (finanční částka bude využita pro žáky školy
– odměny na konci roku, sportovní potřeby apod.)
 uzávěry od plastových lahví (pro charitativní účely)
 v průběhu září papír (částka bude opět využita pro žáky
školy)
V rámci projektu Recyklohraní: vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení (ruční mixéry,
žehličky, rádia, televizory, počítače a jejich příslušenství,…)
Za získané body v Recyklohraní jsme již nakoupili ping-pongový stůl. Nyní usilujeme o
získání fotografického aparátu, který nám poslouží k dokumentování naší práce. A pokud
vydržíme, budou si moci žáci třetí výhru zvolit sami formou tajného hlasování pro některou
z nabídek (vyhlásíme rozhlasem).
Vzpomínáte-li si na loňskou akci Den hájení, chceme v průběhu měsíce září zorganizovat
podobnou v rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět. Při ní budou moci žáci získat za
odevzdaný sběr „omluvenku“ na kterékoli zkoušení (ústní či písemné) v průběhu měsíce
října.
Mgr. Naděžda Čmelová
ZŠ Javorník
www.zsjavornik.cz
5
Ohlédnutí za „PRIMA TŘÍDOU“
Prázdniny utekly jako voda, začal nový školní rok a všichni jsme plni elánu a očekávání.
Já bych se rád jen na okamžik vrátil k jednomu slunečnému pátečnímu odpoledni na konci
června, kdy Rada rodičů uspořádala pro děti z prvního stupně a jejich rodiče třetí ročník
akce s názvem „Prima třída“.
Ta se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře Olomouckého kraje a také díky
ochotě členů Rady, kteří se podíleli na organizaci a přípravě veselých a zajímavých disciplín.
Jízda na travních lyžích, opičí dráha nebo psaní společného slova jistě nikoho nezklamaly.
Společná závěrečná hra „Ty jsi má židle“,
vyhlášení vítězů a předání cen byly
důstojným vyvrcholením celé akce.
Nejvíce bodů a první místo získala třída
IV. A s kapitánkou třídní učitelkou Ivanou
Mikulenkovou. Všichni závodníci byli
náležitě odměněni a družstva na prvních
třech místech obdrželi navíc finanční
poukazy, za které si mohou uhradit
náklady na motivační nebo školní výlet.
Doufám, že příští „PRIMA TŘÍDA“ bude
zase o něco lepší a veselejší, a že rodičů,
kteří si rádi zasoutěží ve škole se svými
dětmi, bude přibývat. Ale to už moc předbíhám, školní rok teprve začal a Radu rodičů čeká
další práce a úkoly. Všem členům Rady děkuji za vykonanou práci, ochotu a aktivní přístup
a věřím, že i nadále budeme společně pracovat na podpoře našich dětí a školy.
Učitelům, žákům i jejich rodičům přeji mnoho sil a optimismu v celém školním roce a třeba
na „Vánočním jarmarku“ na shledanou.
Jakub Matuška, předseda Rady rodičů
ZŠ Javorník
www.zsjavornik.cz
6
Download

zde - Základní škola Javorník