Profil společnosti | Company profile
Profil společnosti | Company profile
BEGHELLI-ELPLAST,a.s.
Brno, Česká republika
BEGHELLI-ELPLAST,a.s.
Poříčí 3A, 603 16 Brno
Česká republika
Tel. +420 531 014 111
Fax +420 531 014 240
[email protected]
881 000 124
www.beghelli.cz
Celosvětová působnost
Beghelli worldwide
Beghelli Canada
Markham, Ontario
Beghelli China
Yizheng, People’s
Republic of China
Beghelli Mexico
Querétaro, México
Beghelli Asia Pacific
Kowloon, Hong Kong
Beghelli USA
Miramar, Florida
Beghelli Polska
Rybnik, Poland
Beghelli Präzisa
Dinslaken, Germany
Beghelli Brasil
Atibaia, Brasil
Beghelli S. p. A.
Monteveglio, Italy
Beghelli S. p. A.
Crespellano, Italy
Beghelli Elplast
Brno, Czech Republic
Beghelli Hungary
Budapest, Hungary
Profil společnosti Beghelli-Elplast, a. s.
Beghelli-Elplast company profile
Struktura obchodního oddělení
Structure of Sales Department
Společnost Beghelli-Elplast se na českém trhu pohy-
The Beghelli-Elplast is active on the Czech market under
buje pod různými názvy již přes 130 roků. Za tu dobu
various names for over 130 years. During that period, the
si dokázala vytvořit jméno jako výrobce kvalitního
Company managed to reach its position as a manufacturer
osvětlení, které splňuje nejpřísnější technické a este-
of quality lighting that meet the highest technical and aes-
tické požadavky. Na domácím trhu se řadí mezi nejvý-
thetic requirements. At domestic market, it is one of the
znamnější producenty svítidel, výrobky se značkou
most important producers of luminaires; branded products
Beghelli-Elplast se velmi dobře uplatňují také na zahra-
Beghelli-Elplast also apply to foreign markets in Europe and
ničních trzích v Evropě a zámoří. V současnosti je spo-
overseas very well. Currently, Beghelli-Elplast is part of the
lečnost Beghelli-Elplast součástí nadnárodního sesku-
multinational group Gruppo Beghelli, which provide the
pení Gruppo Beghelli, které mu dodává potřebnou
necessary economic stability while ensuring distribution and
ekonomickou stabilitu a zároveň zajišťuje distribuci
technical support to new overseas markets such as USA,
a technickou podporu na nových trzích v zámoří jako
Canada, or Asia.
jsou USA, Kanada nebo trhy Asie.
Beghelli-Elplast also pay great attention to ensure servic-
Velkou pozornost věnuje Beghelli-Elplast také zajištění
ing of their luminaires. The Company, in addition to stan-
servisu svých svítidel. Vedle standardního pozáručního
dard post-warranty service, offer assistance in the prepa-
servisu svým zákazníkům nabízí pomoc při zpracování
ration and specification of lighting projects to clients. In
a specifikaci osvětlovacích projektů. Kromě toho při-
addition, Beghelli-Elplast prepare thematic trainings on the
pravuje pro své zákazníky z řad projektantů, zástupců
novelties of range and awareness of new trends in lighting
velkoobchodů a elektromontážních firem speciální té-
for clients (designers and representatives of wholesalers
matická školení zaměřená na novinky v sortimentu a na
and contractors).
osvětu v nových trendech v oblasti osvětlení.
Ing. Radim Linka
Generální ředitel | General Director
Obchodní a projektoví manažeři pro ČR
Czech market Sales Force
Marketingové oddělení
Marketing Department
Technická podpora
Technical Support
Zákaznický servis a logistika
Customer Service & Logistics
Technický vývoj
Research & Development
www.beghelli.cz
Exportní manažer a zástupci v zahraničí
Export Manager & Country Agents
Reklamační oddělení
Quality Department
Výroba
Production
Výrobní park
Manufacturing Park
Profilovací linka SWAH
SWAH molding center line
Automatizovaná lakovací
linka Eisenmann
Eisenmann automated
painting line
Za poslední roky byly vynaloženy desítky miliónů korun do nového strojního zařízení,
které zvýšilo kvalitu, rychlost a efektivitu výroby tak, aby vyhovovala nejnáročnějším
současným požadavkům.
Recently, tens of million Czech crowns have been spent for new machinery, which increased the
quality, speed and production efficiency to meet the most demanding requirements at present.
Automatické vysekávací,
děrovací a tvářecí centrum
Salvagnini
Salvagnini automatic cutting,
punching and forming center
Standardní osvětlení
General Lighting
Nouzové osvětlení
Emergency Lighting
Složení sortimentu Beghelli-Elplast je uzpůsobeno
Naše produktové portfolio obsahuje také svítidla s bez-
tak, aby společnost byla schopna nabízet kompletní
pečnostními značkami a nouzová svítidla, elektroinver-
osvětlovací řešení pro nejrůznější projekty a vycházet
tery, skupinové a centrální bateriové systémy, nouzová
vstříc různorodým požadavkům. Nosná část výrobní
svítidla pro externí napájení stejně jako monitorovací
náplně je tvořena interiérovými a průmyslovými zářiv-
a kontrolní systémy.
kovými svítidly.
The product portfolio also includes exit sign and emer-
The Beghelli-Elplast product portfolio is designed so that
gency luminaires, self-contained power packs, group and
the company were able to offer complete lighting solutions
central battery systems, exit sign and emergency luminar-
for various projects and to meet particular requirements.
ies for external power supply as well as monitoring and
The main part of production program consists of interior
control systems.
and industrial fluorescent lighting.
Reference
References
Thomayerova nemocnice
Praha, Česká republika
Thomayer Hospital
Prague, Czech Republic
Oblastní nemocnice
Kolín, Česká republika
Regional Hospital
Kolin, Czech Republic
Reference
References
Peugeot Trnava,
Slovensko
Peugeot Trnava,
Slovakia
Letiště Ruzyně
Praha, Česká republika
Prague Airport,
Czech Republic
Centrála VTB
Moskva, Rusko
VTB Headquarters
Moscow, Russia
Letiště Mnichov,
Německo
Munich Airport,
Germany
Download

stáhnout - BEGHELLI