Autoři: Jan Penkala, David Hořava, Kamil Gric – ACOMWARE s.r.o.
Odborná konzultace a metodika: Ing. Václav Stříteský, Ph.D., katedra marketingu Vysoké školy
ekonomické v Praze
Datum publikování: srpen 2014
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Prodej na internetu se dnes podílí na maloobchodních trţbách v České republice z více neţ 8 %.
Poslední údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem hovořily v roce 2011 o podílu mezi 5 – 6 %1, od
té doby internetový prodej roste minimálně o 15 % ročně při stagnaci celkového maloobchodního trhu.
Zvyšující se význam internetu jako jednoho z prodejních kanálů v posledních letech významně ovlivňuje
také vztah českých retailových obchodů – původně prodávajících výhradně formou kamenných obchodů
– k internetu a způsobu jeho vyuţívání. Řada známých značek (mezi nimi například Datart, Sportisimo
a další) dnes provozuje vlastní internetový obchod, v němţ zákazníkům prodává veškerý svůj sortiment.
Počet retailových firem provozujících e-shop kaţdoročně stoupá a je pravděpodobné, ţe tomu tak bude
i v příštích letech.
Cílem této studie je zmapovat vztah významných českých maloobchodních prodejců k internetu
a odhalit způsob, jakým vyuţívají moţností prodeje v tomto prodejním kanálu.
Studie primárně zkoumá, zda významní maloobchodní prodejci provozují na internetu vlastní e-shop,
případně dávají zákazníkům na svých webových stránkách k dispozici katalog zboţí a/nebo také aktuální
leták s nabídkou kamenných prodejen. U firem, které provozují vlastní e-shop v ČR, zjišťujeme také to,
jak vyuţívají moţností online marketingu nebo jaké zákaznické sluţby poskytují ve svém online obchodě.
Data uvedená v této studii vychází zejména z dostupných veřejných zdrojů, jak je také uvedeno
v samostatném dokumentu Metodika a zdroje.
1
Analýza:
Vyuţití
internetu
v
maloobchodě.
In:
ČSÚ
[online].
2013
[cit.
2014-07-23].
Dostupné
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/91a943a39e1b11c6c1257236004a6f1d/9670c3fb22079be4c1257af7002c98ca/$FILE/c012113analyza.pdf
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
z:
V rámci studie bylo zkoumáno celkem 87 firem napříč 12 obory. Jde o záměrný výběr s charakterem
metody základního masivu. Vybráni byli prodejci s významným obratem nebo vysokým počtem poboček,
kteří ve svém oboru tvoří většinovou část obratu celého oboru.
U jednotlivých oborů je uveden počet zkoumaných firem a jednotlivé obchodní značky:
Do it yourself - přesah
stavebniny, zahradní technika –
dále jen DIY (6)
Domácnost (11)
Bauhaus, Baumax, Hornbach, Mountfield, OBI, Uni Hobby
Drogérie (3)
Elektro (6)
DM drogerie, Rossmann, Teta
Datart, Electro World, Euronics, Okay, Expert Elektro, Planeo
Elektro
Pompo, Dráčik, Bambule, HM Hračky, Sparkys
Levné knihy, Kanzelsberger, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor
Koupelny JaS, Koupelny Ptáček, SIKO koupelny
Baťa, Deichmann, CCC, Reno, Humanic,
Lindex, ZARA, Promod, Next, KIK, Takko, Orsay, New Yorker,
C&A, Kenvelo, Camaieu, Pietro Filipi, Bushman, H&M, Blaţek,
Reserved, Marks&Spencer, Tally Weijl, S.Oliver, Esprit, Kara
Trutnov
Albert, Billa, COOP, Globus, Hruška, Kaufland, Lidl, Makro,
Penny, TESCO
Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Intersport, Hudy Sport, Adidas,
Envy, Hervis, Nordblanc, Husky, Rock Point, Decathlon
Hračky (5)
Knihy (5)
Koupelny (3)
Obuv (5)
Oděvy (21)
Potraviny (10)
Sport (12)
ASKO, IKEA, Jamall, Jena Nábytek, Jysk, KIKA, Möbelix, Sconto,
XXXLutz, IDEA nábytek, Tchibo
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
V první části výzkumu zkoumáme, zda jednotliví maloobchodní prodejci provozují vlastní internetový
obchod v ČR s moţností objednat si jejich zboţí na internetu, případně zda dávají zákazníkům moţnost
rezervovat si zboţí, které si později vyzvednou v kamenné prodejně.
Z celkového mnoţství 87 sledovaných firem celkem 43 firem (49 %) provozuje český e-shop. 3 firmy
(Interspar, Hornbach, Globus) dnes nabízí českým zákazníkům rezervaci zboţí na prodejně. 35 firem
(41 %) neprovozuje e-shop ani nenabízí rezervace zboží, zbylých 6 firem provozuje e-shop pouze
v zahraničí.
E-shop v ČR: ASKO, Jamall, Jena nábytek, Jysk, Möbelix, Sconto, IDEA nábytek, Tchibo, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro,
Pompo, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Bambule, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Koupelny
JaS, SIKO, Lindex, Next, Pietro Filipi, Bushman, Blaţek, Baťa, Deichmann, TESCO, Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Hudy, Adidas, Hervis
Sport, Nordblanc, Husky, Rock Point, Mountfield
E-shop v zahraničí: Promod (s dopravou do ČR), Orsay, S.Oliver, Tally Weijl, Esprit
Pouze rezervace zboží: Humanic, Globus, Intersport, Hornbach
Nemá e-shop: IKEA, KIKA, XXXLutz, Planeo elektro, Zara, Takko fashion, New Yorker, C&A, Camaieu, Kenvelo, H&M, Reserved,
Marks&Spencer, KIK, CCC, Reno, Kara Trutnov, Albert, Billa, COOP, Hruška, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Envy, Decathlon, Bauhaus, BauMax,
OBI, Uni Hobby, DM drogerie, Teta, Rossmann, Koupelny Ptáček
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
V rámci jednotlivých oborů lze pozorovat výrazné rozdíly s ohledem na druh prodávaného zboţí. Niţší
penetrace e-shopů je typická pro segmenty prodávající zboţí okamţité denní spotřeby (drogerie,
potraviny). Naopak u zboţí dlouhodobé spotřeby (nebo sezónního typu) platí, ţe v daných oborech
většina zkoumaných prodejců e-shop provozuje – týká se například oblasti elektra, hraček, knih nebo
sportovního vybavení.
U určitých typů produktů je převaha prodejců, kteří dnes e-shop neprovozují, pravděpodobně spojena
s vyššími poţadavky na způsob výběru zboţí (oděvy, DIY) nebo například s logistikou a moţnými
komplikacemi při přepravě a dodání zboţí (potraviny).
Do it yourself (6)
Mountfield
Domácnost (11)
ASKO, Jamall, Jena Nábytek, Jysk,
Möbelix, Sconto, IDEA Nábytek,
Tchibo
Drogérie (3)
Elektro (6)
Hračky (5)
Knihy (5)
Koupelny (3)
Obuv (5)
Oděvy (21)
Datart, Electro World, Euronics,
Okay, Expert Elektro
Pompo, Dráčik, Bambule, HM
Hračky, Sparkys
Levné knihy, Kanzelsberger,
Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor
Koupelny JaS, SIKO koupelny
Baťa, Deichmann
Lindex, Next, Pietro Filipi,
Bushman, Blaţek
Potraviny (10)
TESCO
Sport (12)
Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport,
Hudy Sport, Adidas, Hervis,
Nordblanc, Husky, Rock Point
Bauhaus, Baumax, Hornbach, OBI,
Uni Hobby
IKEA, KIKA, XXXLutz
DM drogerie, Teta, Rossmann
Planeo Elektro
Koupelny Ptáček
CCC, Reno, Humanic
ZARA, Promod, KIK, Takko, Orsay,
New Yorker, C&A, Kenvelo, Camaieu,
H&M, Reserved, Marks&Spencer,
Tally Weijl, S.Oliver, Esprit, Kara
Trutnov
Albert, Billa, COOP, Globus, Hruška,
Kaufland, Lidl, Makro, Penny
Intersport, Envy, Decathlon
V rámci studie byl testován také objednávkový proces – u kaţdého ze 43 e-shopů jsme provedli testovací
objednávku. Dokončení objednávky proběhlo bez komplikací. U jednotlivých e-shopů se však velmi liší
míra sloţitosti objednávkového procesu jak z hlediska počtu kroků, tak informací, které musí zákazník
před objednáním e-shopu sdělit.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Zkoumána byla také dostupnost tištěného katalogu zboţí na webových stránkách jednotlivých prodejců, a
to ve formátu umoţňujícím jeho prohlíţení ve webovém prohlíţeči, nebo alespoň formou staţitelného
souboru (nejčastěji formát PDF, Word). Vedle katalogů bylo zkoumáno, zda prodejce má na svých
stránkách také leták vztahující se k aktuální nabídce zboţí v kamenných prodejnách, jeţ provozuje.
Z 87 sledovaných firem 17 firem (19 %) nabízí katalog zboží i leták. Jen katalog zboţí dává k dispozici
12 prodejců (14 %), pouze leták 19 firem (22 %).
39 firem (45 %) nenabízí na svém webu leták ani katalog. Jde o nejvýznamnější skupinu.
Situace v oborech: Katalog zboţí chybí v odvětvích jako oděvy, kde je jeho absence vzhledem
k systému prodeje pochopitelná. Naopak zcela běţný je v oblasti DIY, koupelen nebo zboţí pro
domácnosti. Aktuální leták překvapivě chybí u řady předních firem, které neprovozují e-shop, jako je DM
drogerie (drogérie) nebo COOP (potraviny).
Katalog i leták: ASKO, Jysk, Möbelix, IDEA nábytek, Tchibo, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Koupelny JaS, Albert, Globus, Hruška, Bauhaus,
BauMax, Hornbach, OBI, Intersport
Pouze katalog: IKEA, Sparkys, Bambule, Hudy, Husky, Decathlon, Mountfield, Koupelny Ptáček, SIKO, Kenvelo, Bushman, Rock Point
Pouze leták: Jamall, Jena nábytek, KIKA, Sconto, Euronics, Elektro World, Expert Elektro, Planeo elektro, Billa, Kaufland, Lidl, Makro, Penny,
Tesco, Sportisimo, Hervis Sport, Uni Hobby, Teta, Rossmann
Nezveřejňuje: XXXLutz, Datart, Okay, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Lindex, Zara,
Promod, Next, KIK, Takko fashion, Orsay, New Yorker, C&A, Camaieu, Pietro Filipi, H&M, Blaţek, Reserved, Marks&Spencer, Tally Weijl,
S.Oliver, Baťa, Deichmann, CCC, Reno, Esprit, Kara Trutnov, Humanic, COOP, Alpine Pro, A3 Sport, Adidas, Envy, Nordblanc, DM drogerie
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
U firem, které dnes neprovozují v České republice samostatný e-shop, bylo zkoumáno, zda na svých
českých webových stránkách nabízí svůj sortiment zboţí k nahlédnutí2.
Ze zkoumaných 44 prodejců, kteří neprovozují e-shop, celkem 29 firem (66 %) prezentuje své zboží na
webových stránkách, zbylých 15 tak nečiní (34 %).
Situace v oborech: Prezentace zboţí chybí u prodejců potravin, kteří mohou mít problém se
zpracováním vysokého mnoţství poloţek a jeho aktualizací. Nejistý je také přínos takové prezentace.
Chybí také u DIY, přestoţe firmy jako Bauhaus, Baumax nebo OBI prodávají řadu zboţí, které dnes můţe
zákazník bez problémů dohledat a objednat u internetové konkurence.
Ano: IKEA, KIKA, XXXLutz, Planeo elektro, Zara, Promod, Takko fashion, Orsay, New Yorker, C&A, Kenvelo, Camaieu, H&M, Reserved,
Marks&Spencer, Tally Weijl, CCC, Reno, Esprit, Kara Trutnov, Humanic, Albert, Billa, COOP, Globus, Makro, Intersport, Decathlon, Hornbach
Ne: Koupelny Ptáček, KIK, S.Oliver, Hruška, Kaufland, Lidl, Penny, Envy, Bauhaus, BauMax, OBI, Uni Hobby, DM drogerie, Teta, Rossmann
2
Prezentace zboţí musí být koncipována alespoň formou písemného seznamu prodávaných produktů, ideálně včetně jejich náhledové fotografie
a ceny. Při zkoumání jsme nerozlišovali rozsah prezentovaného sortimentu, který se výrazně liší u jednotlivých firem. Zatímco někteří výrobci
prezentují široké mnoţství jimi prodávaného zboţí, u jiných jde pouze o malý vzorek celého sortimentu.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
V této části studie zjišťujeme, jaké sluţby na internetu nabízí retailoví prodejci svým zákazníkům.
Věnujeme se také podpoře technologií zejména souvisejících s přizpůsobením internetové prezentace
jednotlivých firem zobrazení na mobilních zařízeních.
Pro účely přehlednosti byly jednotlivé části zkoumání rozděleny do několika kategorií, které jsou vţdy
popsány v jejich úvodu.
Zkoumané firmy byly pro správnost výstupů rozděleny do následujících segmentů, které vyplývají ze
zjištění v části výzkumu Vyuţívání internetového prodeje:
a) Všichni prodejci (87 firem)
b) Provozují e-shop v ČR (43 firem)
c) Neprovozují e-shop v ČR (44 firem)3
U kaţdé výzkumné otázky je vţdy uvedeno, kterého segmentu se týká.
Na českém internetu dochází k vysokému růstu přístupů uţivatelů z mobilních zařízení, obvykle mezi 5 aţ
10 % z celkové návštěvnosti. V této části proto zkoumáme, zda čeští prodejci podporují zobrazení svého
e-shopu nebo webu v mobilních zařízeních.
- všichni prodejci
Z 87 sledovaných firem dnes 16 firem (18 %) nabízí ke stažení mobilní aplikaci.
Zbylých 71 firem (82 %) ţádnou mobilní aplikaci neprovozuje.
Situace v oborech: Premiantem je poněkud překvapivě oblast drogérie, kde všichni výrobci provozují
vlastní mobilní aplikaci. Rozšířena je také mezi prodejci oděvů nebo potravin. Naopak ţádný z prodejců
sportovního vybavení nebo koupelen dnes mobilní aplikaci neprovozuje.
3
Zahrnuje také firmy, které provozují e-shop v zahraniční, nebo nabízí českým zákazníkům moţnost rezervace na prodejně.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ano: IKEA, Tchibo, Datart, Bambule, Zara, H&M, Marks&Spencer, S.Oliver, Humanic, Billa, Globus, TESCO, OBI, DM drogerie, Teta, Rossmann
Ne: ASKO, Jamall, Jena nábytek, Jysk, KIKA, Möbelix, Sconto, XXXLutz, IDEA nábytek, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Planeo
elektro, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Koupelny JaS,
Koupelny Ptáček, SIKO, Lindex, Promod, Next, KIK, Takko fashion, Orsay, New Yorker, C&A, Kenvelo, Camaieu, Pietro Filipi, Bushman, Blaţek,
Reserved, Tally Weijl, Baťa, Deichmann, CCC, Reno, Esprit, Kara Trutnov, Albert, COOP, Hruška, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Alpine Pro,
Sportisimo, A3 Sport, Intersport, Hudy, Adidas, Envy, Hervis Sport, Nordblanc, Husky, Rock Point, Decathlon, Bauhaus, BauMax, Hornbach,
Mountfield, Uni Hobby
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozují e-shop v ČR
Ze vzorku zkoumaných firem provozujících na českém území e-shop jich 10 firem (23 %) disponuje
mobilní verzí webu.
33 firem (77 %) ţádnou mobilní verzi svého e-shopu nemá. V tomto případě se pak v mobilu zákazníkovi
zobrazuje klasická, desktopová verze internetového obchodu.
Situace v oborech: Poměrně dobře jsou na nástup m-commerce připraveni prodeji elektra, kde 3 firmy
provozují web optimalizovaný pro zobrazení na mobilních zařízeních. Podobné je to také s některými
prodejci nábytku. Nejhorší situace je v oboru hračky, knihy nebo sport, kde není ţádný disponující mobilní
verzí.
Ano: Jysk, Sconto, Tchibo, Euronics, Elektro World, Okay, Lindex, Baťa, TESCO, Mountfield
Ne: ASKO, Jamall, Jena nábytek, Möbelix, IDEA nábytek, Datart, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Bambule, Levné knihy,
Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Koupelny JaS, SIKO, Next, Pietro Filipi, Bushman, Blaţek, Deichmann,
Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Hudy, Adidas, Hervis Sport, Nordblanc, Husky, Rock Point
Neprovozují e-shop v ČR
Ze vzorku 44 firem neprovozujících e-shop v ČR celkem 17 firem (39 %) provozuje české webové
stránky disponující mobilní verzí.
27 firem (61 %) nemá svůj web optimalizován pro mobilní zařízení.
Situace v oborech: Prodejci drogerie sice nabízí svým zákazníkům mobilní aplikaci ke staţení (viz výše),
jejich weby ale nedisponují mobilní verzí. Stejně špatná je situace u prodejců DIY. Větší zastoupení
prodejců s mobilní verzí svých webů lze nalézt v oborech jako oděvy, obuv, potraviny nebo domácnost.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ano: IKEA, KIKA, Takko fashion, New Yorker, C&A, Camaieu, H&M, Marks&Spencer, S.Oliver, CCC, Reno, Esprit, Albert, Globus, Kaufland,
Makro, Intersport
Ne: XXXLutz, Planeo elektro, Koupelny Ptáček, Zara, Promod, KIK, Orsay, Kenvelo, Reserved, Tally Weijl, Kara Trutnov, Humanic, Billa, COOP,
Hruška, Lidl, Penny, Envy, Decathlon, Bauhaus, BauMax, Hornbach, OBI, Uni Hobby, DM drogerie, Teta, Rossmann
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Uvedená zjištění se týkají pouze prodejců provozujících e-shop v ČR (43 z 87 zkoumaných firem).
Více neţ polovina ze zkoumaných firem provozujících e-shop neuvádí skladovou dostupnost svého zboţí
v jednotlivých prodejnách. Z celkového počtu 43 firem jen 20 firem (47 %) poskytuje informace
o dostupnosti konkrétních položek (a jejich počtu) na konkrétních prodejnách. Z tohoto počtu
někteří prodejci dále upozorňují, ţe uvedená skladovost je informativní, není proto pravděpodobně
aktualizována v reálném čase.
23 e-shopů (53 %) ţádné informace o skladové dostupnosti na prodejnách neuvádí.
Situace v oborech: V této oblasti nelze pozorovat zásadní rozdíly mezi jednotlivými obory – zřejmě
nejlepší situace je u prodejců elektra, kde 4 z 5 firem provozujících e-shop v ČR zobrazují skladovou
dostupnost na prodejně.
Ano: Möbelix, Sconto, Datart, Euronics, Elektro World, Expert Elektro, Pompo, Sparkys, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Knihy Dobrovský,
SIKO, Lindex, Baťa, Deichmann, Alpine Pro, Sportisimo, Hudy, Nordblanc, Husky, Mountfield
Ne: ASKO, Jamall, Jena nábytek, Jysk, IDEA nábytek, Tchibo, Okay, Dráčik, HM Hračky, Bambule, Levné knihy, Librex, Neoluxor, Koupelny JaS,
Next, Pietro Filipi, Bushman, Blaţek, TESCO, A3 Sport, Adidas, Hervis Sport, Rock Point
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Vyzvednutí zboží na prodejně nabízí 29 firem (67 %). Zbylých 14 firem (33 %) tuto moţnost pro své
zákazníky nemá.
Situace v oborech: Potenciál nevyuţívají hlavně prodejci obuvi (Deichmann, Baťa) a oděvů (Blaţek,
Next, Pietro Filipi, Bushman). Naopak moţnost vyzvednutí na prodejně nabízí všichni prodejci elektra,
z velké většiny i prodejci knih a hraček.
Ano: Jamall, Jena nábytek, Möbelix, Sconto, IDEA nábytek, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, Sparkys,
Bambule, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Koupelny JaS, SIKO, Lindex, Alpine Pro, Sportisimo, A3
Sport, Hudy, Hervis Sport, Husky, Rock Point, Mountfield
Ne: ASKO, Jysk, Tchibo, HM Hračky, Librex, Next, Pietro Filipi, Bushman, Blaţek, Baťa, Deichmann, TESCO, Adidas, Nordblanc
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Z 29 prodejců, kteří provozují e-shop a nabízí moţnost vyzvednutí na prodejně, 2 firmy (7 %) zpoplatňují
vyzvednutí na prodejně.
25 firem (86 %) vyzvednutí na prodejně nezpoplatňuje.
Situace v oborech: Vyzvednutí na prodejně zpoplatňují společnosti Jena nábytek a Okay. U Rock Point
je vyzvednutí zdarma při objednávce v ceně minimálně 499 Kč. Datart zpoplatňuje osobní odběr
některých poloţek, které v kamenných prodejnách nenabízí.
Zdarma: Jamall, Möbelix, Sconto, IDEA nábytek, Euronics, Elektro World, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, Sparkys, Bambule, Levné knihy,
Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Koupelny JaS, SIKO, Lindex, Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Hudy, Hervis
Sport, Husky, Mountfield
Zdarma od určité částky/u vybraného zboží: Datart, Rock Point
Zpoplatněno: Okay, Jena nábytek
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Z firem provozujících e-shop celkem 19 firem (44 %) uvádí ve svém obchodě informaci, na kterých
prodejnách a jakým způsobem může zákazník zboží vrátit, nebo reklamovat.
8 firem (19 %) tuto sluţbu svým zákazníkům nenabízí, zbylých 16 firem (37 %) neuvádí ţádné informace
vztahující se k reklamaci nebo vrácení zboţí na prodejně.
Situace v oborech: Moţnost vrácení nebo reklamace na prodejně je běţná u prodejců vybavení pro
domácnost – z firem, které mají ve svém e-shopu informace o moţnosti vrácení či reklamace, se všechny
4 staví k této moţnosti kladně (ASKO, Jamall, Jena nábytek, Jysk). Bez moţnosti vrácení zboţí na
prodejně se naopak ocitnou zákazníci, kteří nakoupí u některých prodejců oděvů (Pietro Filipi, Bushman)
nebo třeba sportovního vybavení (Hervis Sport, Nordblanc).
Ano: ASKO, Jamall, Jena nábytek, Jysk, Datart, Okay, Expert Elektro, Bambule, Neoluxor, Koupelny JaS, Lindex, Blaţek, Baťa, Deichmann, A3
Sport, Hudy, Husky, Rock Point, Mountfield
Ne: Pompo, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Knihy Dobrovský, Pietro Filipi, Bushman, Hervis Sport, Nordblanc
Neuvádí: Möbelix, Sconto, IDEA nábytek, Tchibo, Euronics, Elektro World, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Librex, SIKO, Next, TESCO, Alpine Pro,
Sportisimo, Adidas
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Dopravu do druhého dne ve svém e-shopu uvádí celkem 6 firem (14 %)4, které provozují e-shop v
ČR – jde přitom zejména o firmy z kategorie elektra a hraček, případně potraviny (Tesco). Standardní
doručení do 2 dnů nabízí dalších 9 prodejců. Více jak týden trvá doručení zboţí u 3 firem (Sconto, Lindex,
Pietro Filipi).
Celkem 11 firem (26 %) údaj o rychlosti dodání zboţí vůbec neuvádí.
Situace v oborech: U elektroniky je dnes standardem doručení do druhého dne, o něco málo delší jsou
dodací lhůty u sportovního vybavení nebo knih. V řádu jednoho týdne (a občas i déle) můţe trvat
doručení zboţí do domácnosti (zejména u prodejců nábytku) nebo oděvů.
Druhý den: Datart, Euronics, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, TESCO
Do 2 pracovních dnů: Elektro World, Okay, Sparkys, Bambule, Levné knihy, Neoluxor, Bushman, Sportisimo, Nordblanc
Do 5 pracovních dnů: Jamall, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Koupelny JaS, Blaţek, Baťa, Deichmann, A3 Sport, Hudy, Adidas, Rock Point
Do 7 pracovních dnů: ASKO, Jena nábytek, Jysk, Tchibo
Více jak týden: Sconto, Lindex, Pietro Filipi
Neuvedeno: Möbelix, IDEA nábytek, HM Hračky, Librex, Knihy Dobrovský, SIKO, Next, Alpine Pro, Hervis Sport, Husky, Mountfield
4
U e-shopů, které na webu neuvádí rychlost dodání, byl dohledán termín dodání u vzorku minimálně 20 produktů. Pokud byl uveden, vznikl
odhad rychlosti dodání e-shopu jako průměr z tohoto zboţí.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
U 20 firem ze 43, které u nás provozují svůj e-shop, sleduje průměrnou dobu dodání také web
Heureka.cz, a to díky jejich zapojení do programu Ověřeno zákazníky (dále jen OZ) a získání certifikátu.
Podle jeho údajů 2 z firem doručí zboží do 2 pracovních dnů – jde shodou okolností o firmy (Expert
Elektro, Pompo), které podobnou dobu doručení garantují také na svých stránkách. Majorita firem (11)
doručí zboţí v průměru za 2-3 pracovní dny.
Pravděpodobně největší rozdíl mezi tvrzením na stránkách a zkušenostmi uţivatelů je u společnosti
Euronics – ta garantuje doručení do 24 hodin, podle údajů Heureka.cz však zboţí v průměru doručuje za
dobu 2-3 pracovních dní.
Do 2 pracovních dnů: Expert Elektro, Pompo, Bambule, Knihy Dobrovský
2-3 pracovní dny: Euronics, Elektro World, Okay, Sparkys, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Neoluxor, SIKO, Alpine Pro, Sportisimo, Hudy,
Husky
3-5 pracovních dnů: Jamall, Jena nábytek, A3 Sport, Rock Point
5-7 pracovních dnů: Sconto
Není na Heurece nebo nemá OZ: ASKO, Jysk, Möbelix, IDEA nábytek, Tchibo, Datart, Dráčik, HM Hračky, Levné knihy, Librex, Koupelny JaS,
Lindex, Next, Pietro Filipi, Bushman, Blaţek, Baťa, Deichmann, TESCO, Adidas, Hervis Sport, Nordblanc, Mountfield
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Dopravu zdarma poskytuje svým zákazníkům 1 firma (2 %). Jde o společnost Deichmann, která však
překvapivě tuto výhodu v e-shopu nekomunikuje (na webu před objednáním zcela chybí). 27 firem (63 %)
uvádí, ţe dopravu zdarma je moţné získat od určité hodnoty objednávky.
15 firem (35 %) dopravu zdarma nenabízí.
Situace v oborech: Doprava zdarma není příliš rozšířena v oblasti elektroniky. U zboţí pro domácnosti jí
prodejci buď nenabízí, nebo je vázána k vyšší hodnotě objednávky (minimálně 12 000 Kč, v některých
případech ale i minimálně 50 000 Kč). U sportovního vybavení postačí hodnota objednávky v rozmezí
jednoho aţ dvou tisíc Kč. Podobná je situace u hraček nebo knih.
Ano: Deichmann
Od určité hranice: ASKO, Jamall, Möbelix, IDEA nábytek, Datart, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Bambule, Levné knihy, Kanzelsberger +
Barvič a Novotný, Knihy Dobrovský, Neoluxor, Koupelny JaS, SIKO, Pietro Filipi, Blaţek, Baťa, Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Hudy,
Nordblanc, Husky, Rock Point, Mountfield
Ne/neuvádí: Jena nábytek, Jysk, Sconto, Tchibo, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Librex, Lindex, Next, Bushman, TESCO, Adidas,
Hervis Sport
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Z firem provozujících e-shop v ČR celkem 37 firem (86 %) využívá ve svém e-shopu externí dopravní
společnosti. Kombinaci vlastní a externí dopravy vyuţívají 3 firmy (7 %), konkrétně jde o Datart, Expert
Elektro, Mountfield. 3 firmy (7 %) provozují výhradně vlastní dopravu (Sconto, Koupelny JaS, TESCO).
Situace v oborech: Vlastní doprava je nejvíce rozšířena u prodejců elektra, najdeme ji také u potravin
(TESCO), koupelen (Koupelny JaS) nebo nábytku (Sconto).
Jen vlastní: Sconto, Koupelny JaS, TESCO
Vlastní i externí: Datart, Expert Elektro, Mountfield
Jen externí: ASKO, Jamall, Jena nábytek, Jysk, Möbelix, IDEA nábytek, Tchibo, Euronics, Elektro World, Okay, Pompo, Dráčik, HM Hračky,
Sparkys, Bambule, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor, SIKO, Lindex, Next, Pietro Filipi,
Bushman, Blaţek, Baťa, Deichmann, Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Hudy, Adidas, Hervis Sport, Nordblanc, Husky, Rock Point
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Všichni prodejci
Z 87 sledovaných firem v době sběru dat pouze 34 firem (39 %) aktivně využívalo formu PPC reklamy5
ke zvýšení návštěvnosti svého webu nebo e-shopu. Z těchto 34 firem většina (celkem 23 firem) vyuţívá
PPC reklamu v obou největších reklamních sítích Sklik (Seznam) a AdWords (Google).
53 firem (61 %) nemělo aktivní PPC kampaň.
Situace v oborech: PPC reklamu příliš nevyuţívají prodejci hraček, oděvů nebo potravin. Naopak jde
o zcela běţnou formu internetové propagace pro prodejce elektroniky.
Jen Sklik: Alpine Pro, Bauhaus, Hornbach
Jen AdWords: ASKO, Jysk, Sparkys, Lindex, Deichmann, Hervis Sport, Mountfield, Esprit
Sklik i AdWords: Jamall, Jena nábytek, Sconto, IDEA nábytek, Tchibo, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Knihy Dobrovský,
Neoluxor, Bushman, Baťa, TESCO, Sportisimo, Adidas, Husky, Rock Point, IKEA, Albert, Kaufland, Makro
Nevyužívají PPC: Möbelix, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Bambule, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Koupelny JaS,
Koupelny Ptáček, SIKO, Next, Pietro Filipi, Blaţek, A3 Sport, Hudy, Nordblanc, KIKA, XXXLutz, Planeo elektro, Zara, Promod, KIK, Takko
fashion, Orsay, New Yorker, C&A, Kenvelo, Camaieu, H&M, Reserved, Marks&Spencer, Tally Weijl, S.Oliver, CCC, Reno, Kara Trutnov,
Humanic, Billa, COOP, Globus, Hruška, Lidl, Penny, Intersport, Envy, Decathlon, BauMax, OBI, Uni Hobby, DM drogerie, Teta, Rossmann
5
Aktivní vyuţití PPC reklamy znamená, ţe v době sběru dat firma inzerovala v některé z reklamních sítí (Sklik, AdWords) svoje webové stránky
nebo e-shop.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozují e-shop v ČR
Ze 43 prodejců provozujících e-shop celkem 27 firem (63 %) využívá PPC reklamu – to je o 24 % více
neţ u celkového vzorku firem zkoumaných touto studií. Většina z firem s aktivní PPC kampaní inzeruje
v obou hlavních reklamních sítích – platí to pro 19 firem.
Překvapivě celkem 16 prodejců (37 %) nepouţívá PPC reklamu jako způsob získání nových zákazníků
pro své e-shopy.
Situace v oborech: PPC reklamu nevyuţívají prodejci hraček, přestoţe provozují vlastní e-shop.
Poměrně málo je vyuţívána také v segmentu knih a oděvů.
Jen Sklik: Alpine Pro
Jen AdWords: ASKO, Jysk, Sparkys, Lindex, Deichmann, Hervis Sport, Mountfield
Sklik i AdWords: Jamall, Jena nábytek, Sconto, IDEA nábytek, Tchibo, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Knihy Dobrovský,
Neoluxor, Bushman, Baťa, TESCO, Sportisimo, Adidas, Husky, Rock Point
Nevyužívají PPC: Möbelix, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Bambule, Levné knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Koupelny JaS, SIKO,
Next, Pietro Filipi, Blaţek, A3 Sport, Hudy, Nordblanc
Neprovozující e-shop v ČR
Z firem, které u nás neprovozují vlastní e-shop, 37 firem (84 %) nevyužívá PPC reklamu. Ze 7 firem,
které inzerci vyuţívají, jich opět většina – konkrétně 4 firmy – měla aktivní reklamu v obou sítích AdWords
i Sklik.
Situace v oborech: PPC reklamu i přes absenci vlastního e-shopu nejvíce vyuţívají prodejci potravin,
kteří tím podporují svůj běţný web. V ostatních oborech mají firmy aktivní PPC reklamu jen výjimečně.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Jen Sklik: Bauhaus, Hornbach
Jen AdWords: Esprit
Sklik i AdWords: IKEA, Albert, Kaufland, Makro
Nevyužívají PPC: KIKA, XXXLutz, Planeo elektro, Koupelny Ptáček, Zara, Promod, KIK, Takko fashion, Orsay, New Yorker, C&A, Kenvelo,
Camaieu, H&M, Reserved, Marks&Spencer, Tally Weijl, S.Oliver, CCC, Reno, Kara Trutnov, Humanic, Billa, COOP, Globus, Hruška, Lidl, Penny,
Intersport, Envy, Decathlon, BauMax, OBI, Uni Hobby, DM drogerie, Teta, Rossmann
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
– provozují e-shop v ČR
Z prodejců provozujících e-shop v ČR pouze 20 firem (44 %) umístilo svůj XML feed do srovnání na
webu Heureka.cz, kde je díky tomu moţno porovnat jejich nabídku zboţí s ostatními prodejci.
Zbylých 23 firem (56 %) této moţnosti nevyuţívá.
Situace v oborech: Své zboţí na Heureka.cz nejčastěji nabízí prodejci elektroniky a sportovního
vybavení. Nečiní tak naopak ţádný prodejce oděvů provozující e-shop v ČR.
Ano: Jamall, Jena nábytek, Sconto, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Pompo, Sparkys, Bambule, Kanzelsberger + Barvič a
Novotný, Knihy Dobrovský, Neoluxor, SIKO, Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Hudy, Husky, Rock Point
Ne: ASKO, Jysk, Möbelix, IDEA nábytek, Tchibo, Datart, Dráčik, HM Hračky, Levné knihy, Librex, Koupelny JaS, Lindex, Next, Pietro Filipi,
Bushman, Blaţek, Baťa, Deichmann, TESCO, Adidas, Hervis Sport, Nordblanc, Mountfield
– provozují e-shop v ČR
Z firem, které umístily svůj feed na web Heureka.cz, 10 firem (50 %) má hodnocení od zákazníků vyšší
než 97 %. Celkem 6 firem má hodnocení mezi 94-96 %, pouze 4 firmy jsou hodnoceny hůře neţ
hodnotou 93 % (Jamall, Jena nábytek, Expert Elektro, Rock Point).
Situace v oborech: Nejlépe jsou hodnoceni prodejci sportovního vybavení, hraček a knih. Naopak
o něco horší hodnocení mají prodejci elektroniky nebo zboţí pro domácnosti.
Zajímavá je situace u některých prodejců, kteří nyní program Ověřeno zákazníky na Heureka.cz oficiálně
nevyuţívají:

Datart – prodejce měl ještě na začátku letošního roku aktivní sluţbu Ověřeno zákazníky na
Heureka.cz. Letos na jaře byla sluţba ze strany prodejce zrušena, důsledkem čehoţ na webu jiţ
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
existuje pouze stránka s negativními recenzemi zákazníků. Celkové hodnocení obchodu je proto
špatné;

Mountfield – podobně jako v případě Datart se profil společnosti na Heureka.cz skládá výhradně
z negativních recenzí, zřejmě z důvodu nerozesílání dotazníku po uskutečnění objednávky
(v rámci programu Ověřeno zákazníky chodí běţně zákazníkům dotazník 10 dní po objednávce);

Baťa – profil na Heureka.cz byl pravděpodobně zaloţen nespokojenými zákazníky, opět obsahuje
téměř výhradně negativní recenze.
91 – 93 %: Jamall, Jena nábytek, Expert Elektro, Rock Point
94 – 96 %: Sconto, Euronics, Elektro World, Okay, Alpine Pro, A3 Sport
více jak 97 %: Pompo, Sparkys, Bambule, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Knihy Dobrovský, Neoluxor, SIKO, Sportisimo, Hudy, Husky
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Všichni prodejci
Ze všech zkoumaných firem 59 firem (68 %) na svém webu nebo e-shopu sbírá e-mail jako kontakt na
své návštěvníky/zákazníky, všechny firmy tak ale činí pasivní formou (nevyuţívají technologie jako popup okno, PadiAct).
28 firem (32 %) e-maily nesbírá.
Situace v oborech: E-maily dnes sbírá většina oborů bez velkých rozdílů. O něco menší poměr firem
sbírajících e-maily k těm, které tak nečiní, je u zboţí pro domácnosti, drogerie nebo oděvů.
Ano: ASKO, Jena nábytek, Möbelix, Tchibo, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, Sparkys, Bambule, Levné
knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Neoluxor, SIKO, Lindex, Next, Pietro Filipi, Bushman, Baťa, Deichmann, TESCO, Alpine Pro,
Sportisimo, A3 Sport, Adidas, Hervis Sport, Nordblanc, Rock Point, Mountfield, Planeo elektro, Zara, Promod, KIK, New Yorker, Kenvelo,
Camaieu, Tally Weijl, S.Oliver, Reno, Esprit, Kara Trutnov, Humanic, Albert, Billa, COOP, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Envy, Decathlon,
BauMax, OBI, Uni Hobby, Rossmann
Ne: Jamall, Jysk, Sconto, IDEA nábytek, HM Hračky, Knihy Dobrovský, Koupelny JaS, Koupelny Ptáček, Blaţek, Hudy, Husky, IKEA, KIKA,
XXXLutz, Takko fashion, Orsay, C&A, H&M, Reserved, Marks&Spencer, CCC, Globus, Hruška, Intersport, Bauhaus, Hornbach, DM drogerie,
Teta
Provozují e-shop v ČR
Ze vzorku firem, které provozují e-shop v České republice, 33 firem (77 %) sbírá e-maily. Ţádná ovšem
nesbírá e-maily aktivně (pop-up okno, PadiAct).
10 firem (23 %) e-maily na své zákazníky nesbírá.
Situace v oborech: E-maily na zákazníky sbírají nejméně prodejci zboţí pro domácnosti, přestoţe
provozují vlastní e-shop v ČR – nečiní tak například Jysk, Sconto, Jamall nebo IDEA nábytek. Podobně
nepříjemně překvapily i další značky jako Knihy Dobrovský, Blaţek, Hudy, Husky. Z oborů, kde se e-maily
sbírají, vychází nejlépe elektronika, kde kontakty získávají všichni prodejci.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ano: ASKO, Jena nábytek, Möbelix, Tchibo, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, Sparkys, Bambule, Levné
knihy, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, Librex, Neoluxor, SIKO, Lindex, Next, Pietro Filipi, Bushman, Baťa, Deichmann, TESCO, Alpine Pro,
Sportisimo, A3 Sport, Adidas, Hervis Sport, Nordblanc, Rock Point, Mountfield
Ne: Jamall, Jysk, Sconto, IDEA nábytek, HM Hračky, Knihy Dobrovský, Koupelny JaS, Blaţek, Hudy, Husky
Neprovozují e-shop v ČR
Ze 44 firem, které neprovozují e-shop v ČR, 26 firem (58 %) sbírá e-maily na své zákazníky.
18 firem (42 %) e-maily na své zákazníky nesbírá.
Situace v oborech: Z firem, které neprovozují e-shop, jich nejvíce získává e-maily v segmentu potravin.
Podobně se snaţí získat kontakty i prodejci sportovního vybavení, DIY, oděvů nebo obuvi. Kontakty
naopak nesbírá mnoho z významných firem v oboru drogerie a domácnosti – DM drogerie, Teta, IKEA
nebo KIKA.
Ano: Planeo elektro, Zara, Promod, KIK, New Yorker, Kenvelo, Camaieu, Tally Weijl, S.Oliver, Reno, Esprit, Kara Trutnov, Humanic, Albert, Billa,
COOP, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Envy, Decathlon, BauMax, OBI, Uni Hobby, Rossmann
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ne: IKEA, KIKA, XXXLutz, Koupelny Ptáček, Takko fashion, Orsay, C&A, H&M, Reserved, Marks&Spencer, CCC, Globus, Hruška, Intersport,
Bauhaus, Hornbach, DM drogerie, Teta
Všichni prodejci
Z celkového vzoru 87 firem 50 firem (57 %) nabízí určitou formu věrnostního programu.
37 firem (43 %) ţádný věrnostní program neprovozuje.
Situace v oborech: Věrnostní program provozují všichni prodejci drogerie, častý je také u prodejců
hraček, sportovního vybavení, DIY a potravin. Opačná situace je v elektru, u prodejců knih nebo zboţí do
koupelen.
Ano: ASKO, IKEA, Möbelix, Sconto, XXXLutz, Tchibo, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Bambule, Kanzelsberger + Barvič a
Novotný, Siko, Takko fashion, Orsay, Bushman, Pietro Filipi, S.Oliver, Blaţek, Reserved, Marks&Spencer, Kara Trutnov, Baťa, Esprit, Penny, A3
Sport, Intersport, Billa, COOP, Globus, Envy, Hervis Sport, Makro, Nordblanc, Tesco, Alpine Pro, Sportisimo, Husky, Decathlon, Hudy, Bauhaus,
Uni Hobby, Rock Point, BauMax, Mountfield, OBI, DM drogerie, Teta, Rossmann
Ne: Jamall, Jena nábytek, Jysk, KIKA, IDEA nábytek, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Planeo elektro, Levné knihy, Librex, Knihy
Dobrovský, Neoluxor, Koupelny JaS, Koupelny Ptáček, Lindex, Zara, Promod, Next, KIK, New Yorker, C&A, Kenvelo, Camaieu, H&M, Tally Weijl,
Deichmann, CCC, Reno, Humanic, Albert, Hruška, Kaufland, Lidl, Adidas, Hornbach
Provozují e-shop v ČR
Ze 43 firem provozujících e-shop v ČR 26 firem (60 %) nabízí určitou formu věrnostního programu.
17 firem (40 %) ţádný věrnostní program neprovozuje.
Situace v oborech: Situace je velmi obdobná jako u vzorku všech firem. U firem provozujících e-shop ale
nejvíce věrnostních programů nabízí prodejci sportovního vybavení. Nejméně je jich opět v oblasti elektra.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ano: ASKO, Möbelix, Sconto, Tchibo, Expert Elektro, Pompo, Dráčik, HM Hračky, Sparkys, Bambule, Kanzelsberger + Barvič a Novotný, SIKO,
Bushman, Pietro Filipi, Blaţek, Baťa, A3 Sport, Hervis Sport, Nordblanc, Tesco, Alpine Pro, Sportisimo, Husky, Hudy, Rock Point, Mountfield
Ne: Jamall, Jena nábytek, Jysk, IDEA nábytek, Datart, Euronics, Elektro World, Okay, Levné knihy, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor,
Koupelny JaS, Lindex, Next, Deichmann, Adidas
Neprovozují e-shop v ČR
Ze 44 firem neprovozujících vlastní e-shop v ČR 24 firem (45 %) nabízí určitou formu věrnostního
programu. To je o 15 % méně firem neţ v případě prodejců provozujících e-shop.
20 firem (55 %) ţádný věrnostní program neprovozuje.
Situace v oborech: Z firem bez e-shopu provozuje věrnostní program nejvíce prodejců drogerie, DIY,
sportovního vybavení a potravin, méně pak v oblasti oděvů a obuvi.
Ano: IKEA, XXXLutz, Takko fashion, Orsay, S.Oliver, Reserved, Marks&Spencer, Kara Trutnov, Esprit, Penny, Intersport, Billa, COOP, Globus,
Envy, Makro, Decathlon, Bauhaus, Uni Hobby, BauMax, OBI, DM drogerie, Teta, Rossmann
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ne: KIKA, Planeo elektro, Ptáček, Zara, Promod, KIK, New Yorker, C&A, Kenvelo, Camaieu, H&M, Tally Weijl, CCC, Reno, Humanic, Albert,
Hruška, Kaufland, Lidl, Hornbach
Facebook pro komunikaci se zákazníky a podporu prodeje vyuţívá naprostá většina prodejců. V segmentu elektra a
drogerie vyuţívají Facebook všichni prodejci, dále pak drtivá většina prodejců sportovního vybavení, hraček a
segmentu DIY. Prodejci módy z velké většiny vyuţívají zahraniční profily (v angličtině), které mají v porovnání
s českými profily mnohonásobně více fanoušků. Nejvíce fanoušků z českých profilů má Baťa (763 675) následovaný
Lidlem (259 486). Přes 100 000 fanoušků pak má uţ jen Tchibo (140 689).
Firma
Využití Facebooku
Počet fanoušků
ASKO
ano
15514
IKEA
ano
80300
Jamall
ano
1049
Jena nábytek
ano
11154
Jysk
ne
KIKA
ano
7103
Möbelix
zahraniční profil
48616
Sconto
ano
3789
XXXLutz
ne
IDEA nábytek
ano
1080
Tchibo
ano
140689
Datart
ano
45884
Euronics
ano
26992
Elektro World
ano
38049
Okay
ano
16881
Expert Elektro
ano
1589
Planeo elektro
ano
17631
Pompo
ano
12507
Dráčik
ne
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
HM Hračky
ano
749
Sparkys
ano
9792
Bambule
ano
9290
Levné knihy
ano
16026
Kanzelsberger + B&N
ano
3395
Librex
ne
Knihy Dobrovský
ano
7853
Neoluxor
ano
25846
Koupelny JaS
ne
Koupelny Ptáček
ne
SIKO
ano
13906
Lindex
zahraniční profil
138521
Zara
zahraniční profil
22341502
Promod
zahraniční profil
19227
Next
zahraniční profil
1412219
KIK
ano
Takko fashion
ne
Orsay
zahraniční profil
252484
New Yorker
zahraniční profil
2722215
C&A
zahraniční profil
5655248
Kenvelo
ano
14194
Camaieu
ano
14841
Pietro Filipi
ano
6063
Bushman
ano
4526
H&M
zahraniční profil
Blažek
ano
Reserved
zahraniční profil
36260
19902521
7155
1451196
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Marks&Spencer
zahraniční profil
1909415
Tally Weijl
zahraniční profil
1320582
S.Oliver
zahraniční profil
610370
Baťa
ano
763675
Deichmann
ano
79440
CCC
ano
58085
Reno
ne
Esprit
zahraniční profil
Kara Trutnov
ne
Humanic
zahraniční profil
Albert
ano
388
Billa
ano
79474
COOP
ne
Globus
ne
Hruška
ne
Kaufland
ano
52180
Lidl
ano
259486
Makro
ne
Penny
ano
69121
TESCO
ano
47818
Alpine Pro
ano
39118
Sportisimo
ano
29934
A3 Sport
ano
13609
Intersport
ano
9233
Hudy
ano
15944
Adidas
zahraniční profil
Envy
ano
1247450
264874
17941613
23893
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Hervis Sport
ano
28750
Nordblanc
ano
25702
Husky
ne
Rock Point
ano
Decathlon
ne
Bauhaus
ano
10021
BauMax
ano
27279
Hornbach
ano
23469
Mountfield
ne
OBI
ano
Uni Hobby
ne
DM drogerie
ano
98308
Teta
ano
2419
Rossmann
ano
88275
5381
25551
Nejhledanější značka je Lidl, následována značkami IKEA a Tesco.
Nejméně hledaná je značka Kanzelsberger + B&N, následována Blaţek a Librex.
IKEA
Jysk
Sconto
KIKA
Tchibo
ASKO
Möbelix
Jena nábytek
XXXLutz
IDEA nábytek
568000
146000
115000
110000
101500
81000
72000
27500
24500
20400
Datart
Elektro World
Planeo elektro
Okay
Euronics
Expert Elektro
Adidas
Sportisimo
A3 Sport
203000
192000
79000
70500
61000
27700
Takko fashion
KIK
Zara
Lindex
Reserved
Orsay
New Yorker
301000 Esprit
279000 S.Oliver
81000 C&A
90400
62200
43100
38100
34200
34100
33800
33200
31500
30400
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Jamall
18000
Neoluxor
Levné knihy
Knihy Dobrovský
Librex
Kanzelsberger + B&N
30500
26300
16700
5000
1150
Siko
Ptáček
Koupelny JaS
47500
15800
4900
Lidl
Tesco
Penny
Kaufland
Albert
Billa
Globus
Makro
COOP
Hruška
665000
317000
249000
212000
202700
137300
125500
75000
17400
7100
Alpine Pro
Intersport
Hervis Sport
Decathlon
Husky
Hudy
Nordblanc
Rock Point
Envy
57600
56000
53000
38200
34000
33000
24700
23000
21200
Dráčik
Bambule
Sparkys
Pompo
HM Hračky
46000
25100
20200
13800
7000
Mountfield
OBI
BauMax
Hornbach
Bauhaus
Uni Hobby
185000
144000
118100
97000
71700
14700
Marks&Spencer
Next
H&M
Pietro Filipi
Tally Weijl
Promod
Bushman
Kara Trutnov
Camaieu
Kenvelo
Blažek
24600
22200
20300
18600
18200
14400
13400
11300
8100
7200
4500
Teta
DM drogerie
Rossmann
119000
77500
72500
Deichmann
CCC
Baťa
Humanic
Reno
113000
71700
64800
33700
16800
Situace v oborech: Z uvedených čísel je patrné, ţe svůj potenciál nenaplňují zejména řetězce
v segmentu potravin – jde o nejhledanější značky, ale vyuţití internetových moţností prodeje je u nich
minimální. Pouze Tesco nabízí prodej a rozvoz zboţí pod značkou iTesco, řetězec Globus poskytuje
alespoň moţnost rezervace zboţí na prodejně. Velký zájem je ještě o určité značky v oboru sportovního
vybavení, DIY nebo zboţí pro domácnosti.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
U všech firem zkoumaných touto studií bylo také provedeno elektronické dotazování. Přesná metodika
této části je uvedena v samostatné příloze studie.
Níţe uvedené závěry vychází z odpovědí celkem 8 firem – 5 firem provozujících e-shop (Jamall,
Euronics, OKAY, ASKO, Sportisimo), 3 firem bez internetového obchodu (Kaufland, Makro, IKEA).
Ostatní firmy před uzávěrkou odpovědí dne 27. července 2014 na zaslané dotazy neodpověděly.
Hlavní zjištění
Provozují e-shop v ČR (5 firem – Jamall, Euronics, OKAY, ASKO, Sportisimo)
a) Termín spuštění
E-shopy oslovených firem byly nejčastěji spuštěny v roce 2011, některé firmy – ASKO, Sportisimo
– ale svůj obchod spustily i před tímto rokem (2008, respektive 2009).
b) Spokojenost s internetovým prodejem
Rozhodnutí zahájit provoz e-shopu považují za správné všechny firmy. Všechny jsou také
spokojeny s výsledky internetového prodeje. Některé firmy konkrétně uvedly:
o Sportisimo označuje svůj e-shop za plnohodnotný prodejní kanál;
o U společnosti OKAY dosahuje e-shop dnes návštěvnosti 1 milion návštěvníků měsíčně,
která roste ve vánoční sezóně aţ na dvojnásobek. Samotný e-shop se podílí na obratu
firmy z asi 10 %.
c) Největší pozitivní překvapení provozu e-shopu
Firmy uvedly:
o Rychlá návratnost investice (Jamall);
o Výši dosaţeného obratu z internetového prodeje (ASKO);
o E-shop nebere objednávky kamenným prodejnám (Sportisimo);
o Reakce konkurentů (OKAY);
o Dobré vnímání sluţby ze strany zákazníka (Euronics).
d) Bariéra před spuštěním e-shopu
Firmy uvedly:
o Nastavení interních procesů (OKAY, Jamall, Sportisimo);
o Komplikace s nehomogenností prodejní sítě (Euronics);
o Ţádná (ASKO).
e) Zvýšení povědomí o firmě
Všechny firmy se shodují, že e-shop pomohl k rozšíření povědomí o jejich značce.
f)
Vývoj investice do marketingu a rozvoje
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Firmy se neshodují, jakým způsobem se v příštích letech změní investice do marketingu a
dalšího rozvoje. Plánují přitom:
o Růst investic (Euronics);
o Spíše stagnaci investic (Jamall);
o Reagovat na vývoj trhu (ASKO);
o Směřovat investice podle rychlosti růstu svých prodejních kanálů, přičemţ online dnes
roste rychleji neţ offline (Sportisimo);
o Bez konkrétní odpovědi (OKAY).
g) Připravenost na m-commerce
Firmy zatím řeší m-commerce jen částečně:
o Nepřipravují se (Jamall, Euronics);
o Připravuje responzivní design (OKAY);
o Připravuje mobilní aplikaci (ASKO);
o Připravuje se, bez upřesnění konkrétních kroků (Sportisimo).
h) Význam e-commerce v příštích letech
Firmy se shodují, že poroste význam internetu jako prodejního kanálu, zejména z hlediska
nutnosti přizpůsobení se trendu multichannel prodeje. Některé svůj názor konkretizovaly: OKAY
(elektronika) očekává konsolidaci svého trhu, ASKO (nábytek) jeho stabilizaci.
Neprovozují e-shop v ČR (3 firmy – Kaufland, Makro, IKEA)
a) Plánuje spuštění e-shopu
Většina firem plánuje spuštění vlastního e-shopu:
o Ano, do 2 let (IKEA);
o Ano, bez konkrétního časového rámce (Kaufland);
o Neurčité, provozuje jiţ B2B internetový obchod (Makro).
b) Vnímání ztráty z nespuštění e-shopu
Prodejci nevnímají žádnou ztrátu plynoucí z toho, že e-shop doposud nespustili. Spuštění eshopu vnímají spíše jako další příleţitost. Z konkrétních vyjádření například u Makro panují obavy
z otevřeného zveřejnění všech údajů a cen svých produktů.
c) Největší bariéra pro spuštění e-eshopu
Firmy uvedly:
o Logistika (Makro) – na trhu neexistuje dopravce, který by dokázal splnit nároky společnosti;
o Úspěšná integrace objednávek do systému obchodních domů (IKEA);
o Nevidí zatím nutnost spuštění e-shopu, proto neřeší (Kaufland).
d) Význam e-commerce v příštích letech
Firmy uvádí rozdílná stanoviska k významu e-commerce v blízké budoucnosti:
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
o
o
Posun nákupních preferencí směrem k online nákupům a distribuci, obecně rostoucí
význam multichannel prodeje (MAKRO, IKEA)
Dominovat bude kamenný prodej (Kaufland)
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Vedle firem byly vedeny expertní rozhovory také s předními osobnostmi české e-commerce a internetové
scény. Účelem rozhovorů bylo zjistit jejich názor na současný vztah retailových prodejců k internetu
(tempo jejich vstupu na internet) a očekávání budoucího vývoje. Součástí otázek byla i další související
témata. Přesná metodika této části je uvedena v samostatné příloze studie.
Expertní rozhovory byly vedeny s celkem 6 odborníky:
Tomáš Hájek
Výkonný ředitel ADMEZ
www.admez.cz
František Štrupl
Industry Manager, Google Česká republika
www.google.cz
Pavel Kulhavý
Ředitel oddělení auditorských a poradenských sluţeb PwC
www.pwc.com
Tomáš Braverman
CEO Heureka.cz
www.heureka.cz
Jiří Hlavenka
podnikatel a publicista
www.bloc.cz
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Filip Horáček
redaktor ekonomického zpravodajství iDnes.cz
www.idnes.cz
Hlavní zjištění
a) Tempo zavedení e-shopů u retailových prodejců
Odborníci se shodují, ţe tempo vstupu retailových společností na český trh se neliší od
ostatních zemí střední Evropy. „Osobně si myslím, že tempo v ČR se nijak zásadně neliší od
dalších zemí v CEE regionu,“ říká František Štrupl, Industry Manager ve společnosti Google
Česká republika. Souhlasí s ním i Jiří Hlavenka, podnikatel a publicista: „Tempo vstupu hráčů z
velkého retailu považuji za přiměřené, odpovídající. Tyto společnosti jsou většinou nadnárodní a
vstup vyplývá z jejich širší e-komerční strategie – jejich domácí aktivita je tak podobná té, kterou
aplikují v ostatních zemích.“
Tomáš Braverman, ředitel Heureka.cz, uvádí, ţe tempo vstupu do online úzce souvisí s
oborem – dokud je celkové % prodejů přes internet malé, není motivace retailového obchodníka
internetový prodej řešit. Doslova pak říká: „Myslím, že tempo zapojování retailových hráčů do
online úzce souvisí s tím, jak moc se online zapojuje do odvětví, ve kterém retailoví hráči působí.
Protože oni v podstatě nechtějí do online, je to moc práce, mnoho změn a investic. Ale pokud %
online prodejů je v daném odvětví již tak velké, že to nejde přehlížet a zároveň kamenný trh
stagnuje, pak těmto hráčům zkrátka nezbývá nic jiného, než to udělat.“
Zároveň je prezentován názor, ţe dělení na internetové a kamenné prodejce přestává platit:
„Úspěšní obchodníci kombinují prodej více prodejními kanály. Nikdo z významných obchodníků na
trhu nemůže vícekanálové prodeje ignorovat, i když jejich struktura se v jednotlivých oborech
samozřejmě liší,“ vysvětluje Pavel Kulhavý, ředitel oddělení Auditorských sluţeb společnosti PwC
b) Odhad vývoje v příštích letech
Odborníci očekávají, ţe většina retailových prodejců spustí e-shop v nejbližších letech. „Do 3
až 5 si let si myslím, že retailový hráč bez zapojení do online světa bude raritou,“ tvrdí Tomáš
Braverman. Pavel Kulhavý je toho názoru, ţe v ČR můţe být tempo spouštění internetového
prodeje u předních retailových firem rychlejší neţ v jiných státech: „Česká republika má díky své
menší rozloze a dobré infrastruktuře výborné předpoklady pro nadprůměrně rychlé tempo rozvoje
v této oblasti.“
Jiří Hlavenka, podnikatel a publicista, je ale názoru, ţe online prodej nemusí být u každého
sortimentu smysluplný: „Multikanálové strategie se dle mého názoru nedočkáme u všech či u
celé šíře sortimentu. Je obtížné hledat smysl e-komerce například u maloformátových prodejen
potravin, působících typicky na malých obcích, kde je to „pro všechny blízko“ (příklad: Coop).“
c) Bariéry pro zahájení internetového prodeje
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Bariér pro zahájení online prodeje můţe být podle oslovených odborníků více. Přesto se shodují,
ţe problémem jsou nízké marže v určitých oborech, problémy související s koordinací více
prodejních kanálů, případně také logistika (potraviny). „Podle mého názoru kamenní obchodníci
mají výhodu kapitálové síly, mají díky svým prodejnám odběrná místa, ale najednou musí řešit
koexistenci dvou prodejních kanálů,“ říká k tomu Tomáš Hájek, výkonný ředitel Asociace direct
marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ)
Jiří Hlavenka k tomu říká: „Největší bariéra, kterou bude e-komerce překonávat obtížně a dlouho,
leží v šíři potravinářského sortimentu; zde se jedná vlastně o bariér několik. První je snadná a
univerzální lokální dostupnost u základních potravin včetně vyhrazeného parkování těsně u
prodejen. Druhou je nízká cena jednotlivých položek, což relativně velmi prodražuje manipulaci a
balení (vzít a zabalit rohlík za dvě koruny s padesátníkovou marží vezme stejně času a nákladů
jako vzít a zabalit mobil s pětistovkovou marží). Třetí jsou pak požadavky na čerstvost, tedy
rychlost dopravy, zacházení s chlazeným a mraženým zbožím, nutnost oddělit od sebe jednotlivé
druhy potravin a podobně.“
Tomáš Braverman vidí problém i v chybějící personální kompetenci nebo u rizika dalšího
financování kamenných prodejen: „Jaké jsou bariéry? Peníze, lenost, strach, zkostnatění a
neprogresivní manažeři na vysokých pozicích. A také vědomí, že masivnější přesunutí prodejů z
offline do online světa bude znamenat velké problémy s financováním kamenných prodejen.
Souhlasí s ním také František Štrupl: „Největší bariérou je podle mého chybějící kompetence a
možná i strach z nového u některých lidí ve vedoucích pozicích daných společností.“
Bariérou můţe být i nedůvěra zákazníka v online nakupování určitého druhu zboží:
„Dlouhodobé bariéry mohou být v oblastech, kde přirozeně lidé příliš on-linu nedůvěřují. Třeba
boty a oblečení budeme stále ve větší míře kupovat v kamenném obchodě,“ vysvětluje František
Štrupl.
d) Obory s největším potenciálem růstu online prodeje
Odborníci se shodují, ţe největší potenciál k růstu je v oblasti kosmetiky, drogerie, farmacie
(doplňky stravy), potraviny, módy nebo také sezónního zboží (hobby). „Například prodeje
oblečení na internetu rostou už v tuto chvíli celkem rychle, ale přesto v roce 2013 mělo zkušenost
s nákupem oblečení online stále jen něco kolem čtvrtiny spotřebitelů, zatímco u spotřebičů do
domácnosti to bylo více než 50 %,“ říká František Štrupl. Tomáš Braverman věří, ţe růst se netýká
pouze určitých oborů: „Poroste vše, ale nejvíce móda, sport a potraviny.“
V dalších letech porostou také tradiční obory (IT, elektro). Jiří Hlavenka upozorňuje u tohoto
sortimentu na zajímavý jev: „Zde je důležitým a viditelným trendem další posilování e-komerce na
úkor kamenného retailu. To bude znamenat postupné zavírání kamenných prodejen (zejména
těch specializovaných) či dokonce ukončování činnosti některých řetězců a zmenšování
sortimentních ploch vyhrazených těmto segmentům ve velkých marketech. IT a elektro je obor, ve
kterém má e-komerce šanci naprosto dominovat.“
e) Výhody firem při vstupu na online trh
Tomáš Braverman vidí situaci jednoduše, kdyţ tvrdí, ţe firma prodávající offline i online bude
růst rychleji než konkurence: „Hlavní výhodou je, že byznys firem bude růstovější, než když do
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
online nevstoupí. Obecně offline poptávka stagnuje nebo klesá, roste pouze online, takže pokud
se tomu klasičtí offline hráči nepřizpůsobí, nečeká je nic dobrého.“ Zároveň upozorňuje i na
nevýhodu v podobě ROPO efektu: „Online nakupující nebo člověk, který si produkt vybere
online a pak si ho jde koupit do kamenného obchodu (ROPO efekt), je daleko méně
zmanipulovatelný pro upsell. Tedy i méně výnosný. Je to proto, že online jsou dostupné objektivní
informace, které nejde jednoduše překroutit, jak to známe z kamenných obchodů od šikovných
obchodníků.“
František Štrupl také připomíná vliv internetu jako zdroje informací: „Souvisí to s tím, jak se
mění nákupní chování spotřebitelů, kteří nejenže stále více na internetu nakupují, ale také ho
masivně využívají jako zdroj informací před samotným nákupem, který se pak klidně může
uskutečnit v kamenné prodejně. Ti z nich, kteří si tuto změnu v nákupním chování dostatečně brzy
připustí a začnou s ní systematicky pracovat, budou pak mít výrazný náskok před ostatními.“
Internet je také vhodný pro nabídku širšího sortimentu: „Prodejce může na internetu nabízet
v online prodeji podstatně širší sortiment zboží, než jaký je na kamenných prodejnách – to se týká
typicky módy, kdy není možné v obvykle malých buticích mít veškerý sortiment a hlavně všechny
velikosti. Může na internetu nabízet zboží „made to order“, šité na míru, což je v kamenné
prodejně obtížnější,“ vysvětluje Jiří Hlavenka.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Tato studie vztahu retailových prodejců k internetu poprvé mapuje, jak tradiční kamenní hráči vyuţívají
moţnost internetového prodeje, online marketingové kanály a online komunikaci. Situace na trhu
nepochybně směřuje do tzv. multichannel nebo omnichannel prodeje (přístup, komunikace i prodej
zákazníkovi přes všechny kanály6).
V oborech FMCG nebo fashion je nástup omnichannel prodeje pomalejší, ale uţ i zde jsou velmi dobře
řešené projekty (Tesco). Naopak v elektru zůstává poslední velký hráč, který neprovozuje vlastní e-shop,
a v oboru knih nebo hraček jsou online jiţ všichni velcí hráči tohoto oboru.
Úmyslně jsme se ve studii zaměřili pouze na „kamenné hráče“, nikoliv na původně internetové prodejce,
kteří nyní zasahují do kamenného světa formou tvorby pobočkové sítě. Je to hlavně z důvodu velikosti
daných firem – z vybraných 10 oborů tvoří dominantní maloobchodní hráči ročně obrat více neţ
360 miliard korun, internetový prodej ve všech kategoriích tvoří dnes podle různých odhadů jen kolem
60 miliard korun.
Shrňme si klíčová zjištění studie:
Více než 50 % největších retailových firem u nás stále neprovozuje vlastní internetový obchod –
včetně některých jedniček jednotlivých oborů (nábytek – IKEA, potraviny – Kaufland, a další)
Podobně jsou ze strany firem nevyuţity také další příleţitosti k seznámení internetových zákazníků
s jejich sortimentem – 46 % firem nemá na svém webu katalog zboží, ani zde nevkládá své letáky
s aktuální nabídkou. To dělá pouze 22 % prodejců.
Prodejci nejsou příliš připraveni na růst návštěv z mobilních zařízení – e-shopem nebo webem
přizpůsobeným pro zobrazení na mobilních zařízeních dnes disponuje pouze 27 firem (31 %). Mobilní
aplikaci má 16 prodejců (18 %).
Situace v oblasti služeb pro zákazníky je následující:
o
o
o
o
o
6
Skladovost zboţí na svých prodejnách uvádí pouze 47 % prodejců, kteří provozují e-shop
(20 firem);
Vyzvednutí na prodejně umoţňuje 67 % prodejců, kteří provozují e-shop (29 firem);
4 firmy provozujících e-shop (14 %) zpoplatňuje vyzvednutí zboţí na prodejně;
8 firem provozujících e-shop (19 %) nenabízí svým zákazníkům moţnost reklamace nebo
vrácení zboţí v prodejnách, 16 firem (37 %) na toto téma neuvádí ţádné informace;
Dopravu zdarma z firem provozujících e-shop nabízí bez ohledu na výši objednávky
1 firma (Deichmann), dalších 27 (63 %) od určité hodnoty objednávky.
Zdroj: Wikipedia. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Omni-channel_Retailing
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Prodejci dnes příliš nevyuţívají moţností internetových kampaní. PPC reklamu ve vyhledávání nevyuţívá
53 ze zkoumaných 87 firem (61 %). To pravděpodobně úzce souvisí s chybějícím e-shopem, který by
takto firmy podporovaly. Naopak 68 % všech firem dnes aktivně sbírá e-mailové kontakty na svých
webových stránkách nebo e-shopu.
Studii jsme doplnili i pohledem expertů a samotných firem. Jejich kompletní znění lze najít v přílohách této
studie, které jsou uvedeny níţe.
V závěru si dovolíme poděkovat za odborné konzultace a metodickou pomoc Ing. Václavu Stříteskému,
Ph.D. z katedry marketingu Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jan Penkala, David Hořava a Kamil Gric za ACOMWARE s.r.o.
Přehled příloh
Příloha č. 1 – Metodika sběru a vyhodnocení dat
Příloha č. 2 – Rozhovory s firmami v plném znění
Příloha č. 3 – Expertní rozhovory v plném znění
Kontakt pro média
Kamil Gric – Content & PR Manager ACOMWARE s.r.o.
E-mail: [email protected]
Telefon: 737 289 527
Patricie Petruccova – Rubikon PR
E-mail: [email protected]
Telefon: 775 929 191
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Sběr dat
V rámci studie bylo zkoumáno celkem 87 firem napříč 12 obory. Jde o záměrný výběr s charakterem
metody základního masivu. Vybráni byli prodejci s významným obratem nebo vysokým počtem poboček,
kteří ve svém oboru tvoří většinovou část obratu celého oboru.
U jednotlivých oborů je uveden počet zkoumaných firem a jednotlivé obchodní značky:
Do it yourself - přesah stavebniny,
zahradní technika – dále jen DIY (6)
Bauhaus, Baumax, Hornbach, Mountfield, OBI, Uni Hobby
Domácnost (11)
ASKO, IKEA, Jamall, Jena Nábytek, Jysk, KIKA, Möbelix, Sconto,
XXXLutz, IDEA nábytek, Tchibo
Drogérie (3)
DM drogerie, Rossmann, Teta
Elektro (6)
Datart, Electro World, Euronics, Okay, Expert Elektro, Planeo Elektro
Hračky (5)
Pompo, Dráčik, Bambule, HM Hračky, Sparkys
Knihy (5)
Levné knihy, Kanzelsberger, Librex, Knihy Dobrovský, Neoluxor
Koupelny (3)
Koupelny JaS, Koupelny Ptáček, SIKO koupelny
Obuv (5)
Baťa, Deichmann, CCC, Reno, Humanic,
Oděvy (21)
Lindex, ZARA, Promod, Next, KIK, Takko, Orsay, New Yorker, C&A,
Kenvelo, Camaieu, Pietro Filipi, Bushman, H&M, Blaţek, Reserved,
Marks&Spencer, Tally Weijl, S.Oliver, Esprit, Kara Trutnov
Potraviny (10)
Albert, Billa, COOP, Globus, Hruška, Kaufland, Lidl, Makro, Penny,
TESCO
Sport (12)
Alpine Pro, Sportisimo, A3 Sport, Intersport, Hudy Sport, Adidas, Envy,
Hervis, Nordblanc, Husky, Rock Point, Decathlon
Pro účely studie byl vyuţit sběr dat z veřejně dostupných zdrojů (tzv. desk research), zejména pak
z oficiálních webových stránek jednotlivých prodejců, případně mateřských společností, pod které tito
prodejci spadají. Údaje o trţbách vychází z platných účetních uzávěrek zveřejněných firmami většinou
k roku 2012, v některých případech však také k letům 2011 nebo 2010.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Sběr informací byl ukončen k 29. 7. 2014.
Vstup na český
trh
Prodejny
www.asko-nabytek.cz
1991
11
1 417 000 000 Kč
IKEA
www.ikea.cz
1991
4
7 354 256 000 Kč
Jamall
www.jamall.cz
2003
28
317 926 000 Kč
Jena nábytek
www.jena-nabytek.cz
1999
7
nezveřejněno
Jysk
www.jysk.cz
2003
69
1 691 615 000 Kč
KIKA
www.kika.cz
2004
7
683 461 000 Kč
Möbelix
www.moebelix.cz
1994
8
1 645 744 000 Kč
Sconto
www.sconto.cz
1998
8
1 582 000 000 Kč
XXXLutz
www.xxxlutz.cz
2010
1
nezveřejněno
IDEA nábytek
www.idea-nabytek.cz
1993
12
225 228 000 Kč
Tchibo
www.tchibo.cz
1991
154
2 678 000 000 Kč
Datart
www.datart.cz
1993
23
4 730 597 000 Kč
Euronics
www.euronics.cz
1999
140
1 919 749 000 Kč
Elektro World
www.electroworld.cz
2001
19
3 511 176 000 Kč
Okay
www.okay.cz
1994
90
3 105 874 000 Kč
Expert Elektro
www.expert.cz
1995
48
1 118 918 000 Kč
Planeo elektro
www.planeo.cz
2002
58
6 066 457 000 Kč
Pompo
www.pompo.cz
1996
85
818 208 000 Kč
Dráčik
www.dracik.cz
2012
73
731 106 000 Kč
HM Hračky
www.hmstudio.cz
2007
28
189 137 000 Kč
Sparkys
www.sparkys.cz
1997
22
306 709 000 Kč
Bambule
www.alltoys.cz
1992
42
544 149 000 Kč
Levné knihy
www.levneknihy.cz
2003
36
353 204 000 Kč
www.dumknihy.cz
1998
52
451 197 000 Kč
Firma
Web
ASKO
Kanzelsberger
B&N
+
Obrat 2012
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Librex
www.librex.eu
1990
17
121 968 000 Kč
Knihy Dobrovský
www.knihydobrovsky.cz
2001
35
nezveřejněno
Neoluxor
www.neoluxor.cz
2001
26
649 859 000 Kč
Koupelny JaS
www.koupelny-jas.cz
2007
8
341 313 000 Kč
Koupelny Ptáček
www.koupelny-ptacek.cz
1992
49
4 945 761 000 Kč
SIKO
www.siko-koupelny.cz
1990
40
2 146 649 000 Kč
Lindex
www.lindex.com
2006
22
298 225 000 Kč
Zara
www.zara.com
2001
8
687 216 000 Kč
Promod
www.promod.eu
2001
20
319 296 000 Kč
Next
www.nextdirect.com
nezveřejněno
8
nezveřejněno
KIK
www.kik-textilien.cz
2007
109
1 501 277 000 Kč
Takko fashion
www.takko-fashion.com
2003
117
1 662 540 000 Kč
Orsay
www.orsay.com
1998
49
724 254 000 Kč
New Yorker
www.newyorker.de
1996
47
1 603 974 000 Kč
C&A
www.c-and-a.com
1996
41
2 480 380 000 Kč
Kenvelo
www.kenvelo.com
1996
?
826 762 000 Kč
Camaieu
www.camaieu.com
2002
31
437 400 000 Kč
Pietro Filipi
www.pietro-filipi.com
1993
22
nezveřejněno
Bushman
www.bushman.cz
1997
23
1 166 000 Kč
H&M
www.hm.com
nezveřejněno
38
nezveřejněno
Blažek
www.blazek.cz
1992
26
428 270 000 Kč
Reserved
www.reserved.com
nezveřejněno
23
nezveřejněno
Marks&Spencer
www.marks-and-spencer.cz
1996
20
1 448 078 000 Kč
Tally Weijl
www.tally-weijl.net
2008
22
299 265 000 Kč
S.Oliver
www.soliver.com
2004
15
196 040 000 Kč
Baťa
www.bata.cz
1894
67
1 662 002 000 Kč
Deichmann
www.deichmann.com
2003
103
1 631 925 000 Kč
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
CCC
www.ccc.eu
2004
76
732 300 000 Kč
Reno
www.reno.de
nezveřejněno
16
nezveřejněno
Esprit
www.esprit.eu
nezveřejněno
15
nezveřejněno
Kara Trutnov
www.kara.cz
1997
34
232 022 000 Kč
Humanic
www.humanic.net
1993
29
817 899 000 Kč
Albert
www.albert.cz
1991
280
38 726 598 000 Kč
Billa
www.billa.cz
1990
207
20 116 789 000 Kč
COOP
www.coop.cz
1956
2888
nezveřejněno
Globus
www.globus.cz
1995
16
22 111 585 000 Kč
Hruška
www.mohruska.cz
1991
704
7 357 023 000 Kč
Kaufland
www.kaufland.cz
1997
103
41 599 181 000 Kč
Lidl
www.lidl.cz
2000
229
24 651 128 000 Kč
Makro
www.makro.cz
2001
15
28 304 471 000 Kč
Penny
www.penny.cz
1996
350
28 749 628 000 Kč
TESCO
www.itesco.cz
1992
228
41 130 000 000 Kč
Alpine Pro
www.alpinepro.cz
1994
63
768 225 000 Kč
Sportisimo
www.sportisimo.cz
2000
87
3 296 837 000 Kč
A3 Sport
www.a3sport.cz
2002
52
1 176 823 000 Kč
Intersport
www.intersport.cz
1998
33
737 996 000 Kč
Hudy
www.hudy.cz
2005
32
226 490 000 Kč
Adidas
www.adidas.cz
1991
28
1 669 330 000 Kč
Envy
www.envy-sport.com
1999
17
nezveřejněno
Hervis Sport
www.hervis.cz
1997
33
1 147 910 000 Kč
Nordblanc
www.nordblanc.cz
2003
26
nezveřejněno
Husky
www.huskycz.cz
1997
24
252 999 000 Kč
Rock Point
www.rockpoint.cz
2002
19
517 391 000 Kč
Decathlon
www.decathlon.cz
2009
7
197 941 000 Kč
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Bauhaus
www.bauhaus.cz
1993
7
3 421 716 000 Kč
BauMax
www.baumax.cz
1991
24
4 061 667 000 Kč
Hornbach
www.hornbach.cz
1992
9
4 787 998 000 Kč
Mountfield
www.mountfield.cz
1997
56
2 806 439 000 Kč
OBI
www.obi.cz
1994
29
5 432 559 000 Kč
Uni Hobby
www.unihobby.cz
2010
7
80 143 000 Kč
DM drogerie
www.dm-drogeriemarkt.cz
1992
216
5 244 060 000 Kč
Teta
www.tetadrogerie.cz
1996
742
4 046 182 000 Kč
Rossmann
www.rossmann.cz
1994
118
2 538 420 000 Kč
1
obrat za rok 2011
2
obrat za rok 2010
a. Vstup na český trh – rok vstupu na český trh je dohledatelný na stránkách prodejce, je uveden ve
veřejně dostupných zdrojích nebo se uvádí rok vzniku firmy prodejce;
b. Počet prodejen – počet prodejen je dohledatelný na webu prodejce, formou konkrétního počtu,
seznamu prodejen nebo mapy České republiky s jednotlivými prodejnami;
c. Obrat za rok 2012 – obrat je dohledatelný ve Výpisu zisku a ztráty na www.justice.cz.
Výzkumné otázky a jejich vyhodnocení
V rámci studie bylo zkoumáno celkem 19 otázek, jejichţ seznam je uveden níţe. U kaţdé otázky byly
dopředu určeny kategorie, do nichţ byly firmy na základě získaných dat rozděleny.
1)
Prodává a jakým způsobem firma své zboží na internetu?
a. E-shop v ČR – prodejce provozuje internetový obchod, který umožňuje objednání zboží
českými zákazníky a jeho doručení na libovolnou adresu na území České republiky.
Kritériem je také dostupnost e-shopu v českém jazyce;
b. Zahraniční e-shop – prodejce provozuje internetový obchod pouze v zahraničí, většinou
bez české lokalizace, bez možnosti dopravy do ČR;
c.
Rezervace – web s nabídkou produktů, které lze objednat, ale nelze zaslat, pouze
vyzvednout na určité prodejně prodejce;
d. Nemá e-shop – prodejce na webu žádným způsobem nenabízí možnost objednání nebo
rezervace jím prodávaného zboží.
2)
Prezentuje firma své produkty na webu?
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
a.
b.
Ano, prezentuje – prodejce nemá e-shop, ale prezentuje alespoň část svých produktů na
webu, minimálně formou jejich jmenovitého seznamu;
Ne, neprezentuje – na webu prodejce nebylo možné dohledat seznam nebo přehled
výrobků.
3)
Nabízí firma na svém webu katalog a akční leták?
a. Katalog i leták – na stránkách prodejce je dohledatelný katalog ke stažení nebo prohlížení,
stejně jako aktuální leták;
b. Katalog – na stránkách prodejce je dohledatelný katalog ke stažení nebo prohlížení;
c.
Leták – na stránkách prodejce je dohledatelný aktuální leták;
d. Nezveřejňuje – na stránkách prodejce není dohledatelný katalog ani leták k prohlížení/ke
stažení.
4)
Je web firmy optimalizován pro prohlížení na mobilních zařízeních?
a. Ano – web prodejce je optimalizovaný pro prohlížení na mobilních zařízeních, je dobře
čitelný, testováno na přístroji Samsung Galaxy Trend;
b. Ne – web prodejce není optimalizovaný a není dobře čitelný.
5)
Nabízí firma mobilní aplikaci ke stažení?
a. Ano – prodejce nabízí mobilní aplikaci ke stažení na Google Play, aplikace je lokalizována
pro Českou republiku a přímo souvisí s prodejem;
b. Ne – prodejce nenabízí mobilní aplikaci ke stažení.
6)
Uvádí web na kartě zboží skladovost produktu na prodejně?
a. Ano – na každé kartě zboží lze zjistit, jaký počet kusů je skladem na konkrétní prodejně;
b. Ne – na kartě zboží nelze zjistit počet kusů skladem na konkrétní prodejně.
7)
Využívá firma PPC kampaně?
a. Ano – firma využívá PPC kampaně. Testována existence PPC inzerátů na Seznam Sklik a
Google AdWords na několik obecných klíčových slov vztahujících se ke kategoriím a
konkrétních klíčových slov vztahujících se ke konkrétním prodávaným produktům.
Testována také existence inzerátů na vyhledávání související se značkou prodejce. Pokud
se inzerát zobrazil alespoň jednou, bylo to považováno za existenci PPC;
b. Ne – firma PPC kampaně nevyužívá.
8)
Využívá e-shop firmy export zboží na Heureka.cz?
a. Ano – e-shop má vytvořený profil a nabízí produkty e-shopu na Heureka.cz;
b. Ne – e-shop na Heureka.cz své zboží nenabízí.
9)
Jaké je hodnocení e-shopu zákazníky na Heureka.cz?
Uvádí se procento zákazníků z programu Ověřeno zákazníky na Heureka.cz, kteří e-shop
doporučili.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
10) Sbírá firma na svém webu e-mailové kontakty?
a. Ano – na homepage webu/e-shopu je jakákoliv možnost (pop-up okno, box s přihlášením
k odběru, odkaz) zaregistrovat e-mail k odběru newsletterů;
b. Ne – firma na svém webu své kontakty nesbírá.
11) Provozuje firma věrnostní program?
a. Ano – firma provozuje věrnostní program. Zkoumána existence věrnostního programu na
webu/e-shopu prodejce, existence na www.databazevernostnichprogramu.cz;
b. Ne – firma věrnostní program nevyužívá.
12) Je možné vyzvednout zboží objednané v e-shopu na prodejně?
a. Ano – je možné objednat a následně vyzvednout zboží na jakékoliv prodejně prodejce;
b. Ne – objednané zboží není možné vyzvednout na jakékoliv prodejně prodejce.
13) Je vyzvednutí na prodejně zpoplatněno?
a. Ano – vyzvednutí na prodejně je zpoplatněno, zkoumány informace v objednávkovém
procesu nebo na stránce s informacemi o dopravě a platbě.
b. Zdarma od určité částky/jen určité zboţí – vyzvednutí na prodejně je zdarma od určité výše
objednávky nebo se vztahuje na konkrétní zboží;
c.
Ne – vyzvednutí na prodejně je zdarma.
14) Je možná reklamace/vrácení zboží na prodejně?
a. Ano – je možné reklamovat nebo vrátit zboží objednané v e-shopu na jakékoliv prodejně
prodejce. Na e-shopu jsou dohledatelné konkrétní informace;
b. Ne – není možné zboží reklamovat nebo vrátit na prodejně prodejce nebo není na webu
uvedena informace o reklamaci a vrácení zboží na prodejně.
15) Jaká je uváděná rychlost dodání e-shopu?
Informace brány z objednávkového procesu e-shopu nebo ze stránky s informacemi o dopravě a
platbě.
16) Jaká je průměrná doba dodání dle Heureka.cz?
Informace brána z hodnocení na Heureka.cz u e-shopů, které mají certifikát Ověřeno zákazníky.
17) Nabízí e-shop dopravu zdarma?
a. Ano – e-shop nabízí bezplatnou přepravu buď na všechno zboží nebo od určité částky,
informace o dopravě zdarma je dohledatelná v objednávkovém procesu nebo
v informacích o dopravě a platbě;
b. Ne/neuvádí – e-shop dopravu zdarma nenabízí nebo není dohledatelná informace o
dopravě zdarma na e-shopu ani v objednávkovém procesu.
18) Jakou dopravu e-shop využívá?
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
a.
b.
Externí – e-shop nabízí možnost dodání externím přepravcem (Česká pošta, PPL, DPD, In
Time apod.);
Vlastní – e-shop nabízí vlastní přepravu za jím stanovených podmínek (od určité částky, na
určité zboží).
19) Využívá firma profilu na Facebooku a kolik má fanoušků?
Zjišťována existence oficiálního českého, případně oficiálního zahraničního profilu na Facebooku a
počtu fanoušků. Počty fanoušků jsou aktuální ke 14.8.2014.
20) Jaká je hledanost značky firmy?
Zjišťována hledanost brandu v Návrhu klíčových slov Seznam Sklik a v Plánovači klíčových slov
v Google AdWords. Cílení na Českou republiku, je uváděn součet hledanosti z obou nástrojů za
posledních 12 měsíců (červen 2013 – květen 2014), hledanost je měsíční. Součet je orientační,
byla brána veškerá klíčová slova vázána s brandem, vyloučena klíčová slova, která brand
obsahují, ale zjevně s ním nesouvisí.
Průzkum prodejců
U všech firem zkoumaných touto studií bylo také provedeno elektronické dotazování formou dotazníků
rozeslaných jednotlivým firmám. Jeho účelem bylo zjištění postoje firem k internetovému prodeji, případně
dosavadních zkušeností s ním. Vzor otázek je přiloţen níţe.
Otázky pro firmy provozující e-shop:







Kdy jste spustili e-shop a jak jste spokojeni s jeho dosavadními výsledky? Můţete je nějak upřesnit (návštěvnost, obrat, podíl na
celkových prodejích)?
Jaké největší 1 pozitivní překvapení/událost nastala po spuštění e-shopu?
Jaká byla největší bariéra pro spuštění?
Jak vám celkově pomohlo/ublíţilo rozšíření prodeje na internet nebo obecně i start internetové komunikace/propagace a dalších online
aktivit?
Jak se budou vyvíjet vaše investice do online a e-shopu?
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv. neustále-online-zákazníků?
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Otázky pro firmy bez e-shopu:






Plánujete spustit e-shop a případně, kdy to bude a v jaké formě?
Vnímáte příp. nějakou ztrátu nebo i výhodu z toho, ţe nyní e-shop neběţí?
Vyuţíváte dnes jiţ internetovou komunikaci/propagaci a další online aktivity a jak je hodnotíte? Případně jak se změní výše investice do
online?
Jaká je nyní největší bariéra pro spuštění?
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv. neustále-online-zákazníků?
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Sběr odpovědí byl ukončen k 7. 7. 2014. K tomuto datu odpovědělo celkem 8 firem – 5 firem
provozujících e-shop (Jamall, Euronics, OKAY, ASKO, Sportisiom), 3 firmy bez internetového obchodu
(Kaufland, Makro, IKEA).
Vedle firem byly vedeny také expertní rozhovory s předními osobnostmi české e-commerce a internetové
scény. Účelem rozhovorů bylo zjistit jejich názor na současný vztah retailových prodejců k internetu
(tempo jejich vstupu na internet) a očekávání budoucího vývoje. Součástí otázek byly i další související
témata.
Odborníkům byly předloţeny následující dotazy:
1. Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv. multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu
ve všech oblastech, zdai vůbec? Případně v jakých oblastech to nebude v nejbliţších 3 letech? Co je podle Vás největší bariéra?
2. Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních trţbách v elektro, IT. V jakých dalších oborech podle Vás můţe hrát
internet do budoucna významnou roli, resp. které segmenty v ecommerce nejvíce porostou podle vás následující 1-3 roky?
3. Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci
a jak jim to pomůţe v retailu?
Sběr odpovědí byl ukončen k 7. 7. 2014. K tomuto datu odpovědělo celkem 6 odborníků (Filip Horáček –
iDnes.cz, Tomáš Hájek – ADMEZ, František Štrupl – Google Česká republika, Pavel Kulhavý – PwC,
Tomáš Braverman – Heureka.cz, Jiří Hlavenka – investor a publicista).
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: JAMALL-CZ a.s.
Adresa e-shopu: www.jamall.cz
Odpovídal: Jan Voříšek
Kdy jste spustili e-shop a jak jste spokojeni s jeho dosavadními výsledky? Můžete je nějak
upřesnit (návštěvnost, obrat, podíl na celkových prodejích)?
E-shop byl spuštěn v květnu 2012 a výsledky byly v jeho počátcích velmi zajímavé. Letos pociťujeme
pokles návštěvnosti i objednávek a proto připravujeme novou marketingovou strategii.
Jaké největší 1 pozitivní překvapení/událost nastala po spuštění e-shopu?
Rychlost navrácení pořizovacích nákladů.
Jaká byla největší bariéra pro spuštění?
Nevhodné zásahy marketingového oddělení do grafické podoby e-shopu v době, kdy jiţ všechna zadání
byla odsouhlasena a předána do výroby.
Jak vám celkově pomohlo/ublížilo rozšíření prodeje na internet nebo obecně i start internetové
komunikace/propagace a dalších online aktivit?
Oblast prodeje nábytku je trochu specifická a nejedná se o ryze internetovou komoditu. Celkově je naše
e-shop řešení spíše ku prospěchu, výrazně se např zvýšilo povědomí o značce.
Jak se budou vyvíjet vaše investice do online a e-shopu?
Stejným nebo obdobným způsobem jako doposud. Nepočítáme s jejich navýšením ani sníţením. Více se
chceme zaměřit např. na dynamický remarketing. Cílem je naše investice více zefektivnit.
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Zatím toto nemáme v úmyslu.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Nemám tušení, 2-3 roky je příliš dlouhá doba. Kaţdopádně prodej zboţí a sluţeb na internetu neustále
stoupá, a to je potřeba vzít na vědomí.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.
Adresa e-shopu: www.euronics.cz
Odpovídal: Mgr. Bohuslav Komín, Vedoucí MKT oddělení skupiny HP TRONIC
Kdy jste spustili e-shop a jak jste spokojeni s jeho dosavadními výsledky? Můžete je nějak
upřesnit (návštěvnost, obrat, podíl na celkových prodejích)?
Web byl spuštěn v květnu 2012. S výsledky jsme spokojeni, obchodní výsledky odpovídají
předpokládanému plánu trţeb i návštěvnosti. Konkrétní čísla nechceme zveřejňovat z důvodů
konkurenčního boje.
Jaké největší 1 pozitivní překvapení/událost nastala po spuštění e-shopu?
Hlavní událostí bylo propojení webu s prodejnami a umoţnění zákazníkům prostřednictvím e-shopu
objednat zboţí a vyzvednout jej následně na prodejnách, coţ se nám povedlo v listopadu roku 2013.
V březnu roku 2014 jsme pak spustili další funkci, a to rezervace zboţí ze skladové zásoby prodejen, kdy
si zákazník můţe zboţí cca 60 minut po rezervaci na prodejně vyzvednout. Pozitivem pak bylo to, jak
dobře zákazníci obě tyto moţnosti vnímají.
Jaká byla největší bariéra pro spuštění?
Nehomogennost sítě Euronics. Na rozdíl od konkurentů, jakými je např. Datart nebo Electroworld,
Euronics není sítí jednoho vlastníka, ale nákupním sdruţením pod jednou značkou a se společným
marketingem. Pro propojení webu a prodejen tak bylo nutné vybudovat jednotný informační systém a ten
postupně implementovat na jednotlivé prodejny. I díky tomu zatím plnohodnotný multikanálový prodej
nabízíme uţ na 70 prodejnách. Do konce roku 2014 plánujeme dosaţení cca zapojených 100 prodejen.
Celkový počet prodejen obchodujících pod značkou EURONICS je aktuálně 140.
Jak vám celkově pomohlo/ublížilo rozšíření prodeje na internet nebo obecně i start internetové
komunikace/propagace a dalších online aktivit?
Rozšíření prodeje o online kanál samozřejmě neslo jisté porodní bolesti, nelze ale v ţádném případě
hovořit o ublíţení, spíše naopak. E-shopem jednoznačně rozšiřujeme základnu našich zákazníků
a přinášíme jim nejen vysoký komfort vlastní volby způsobu nákupu, ale současně i vysoký standard
sluţeb.
Jak se budou vyvíjet vaše investice do online a e-shopu?
Potvrzením naši původní hypotézy, ţe budou zákazníci multikanálový prodej vnímat velmi pozitivně, nás
utvrzuje v tom, ţe rozhodně má smysl tento způsob prodeje do budoucna výrazněji podporovat jak
marketingově, tak dalším rozvojem a zdokonalováním sluţeb multikanálového prodeje.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Nijak výrazně. To, ţe nastane tento trend, jsme si uvědomovali jiţ při budování e-shopu, a proto jsme byli
de facto prvním velkým e-shopem, který byl vytvořen v tzv. responsive webdesignu. To znamená, ţe web
umí rozpoznat, z jakého zařízení si jej uţivatel prohlíţí a dle toho se jeho vzhled přizpůsobuje. Z toho
důvodu uţ se budeme spíše jen zabývat další optimalizací rychlosti při prohlíţení na mobilních
zařízeních, případně úpravami uţivatelského vzhledu tak, aby byl e-shop pro naše zákazníky co nejvíce
intuitivní.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Jsme přesvědčeni, ţe dlouhodobou budoucností retailu bude právě plnohodnotný multikanálový prodej,
kdy zákazník nevyuţívá jen výdejní místo, ale celou škálu sluţeb, které nabízí prodejna. Jiţ nyní naši
zákazníci velmi oceňují to, ţe si mohou před převzetím zboţí na prodejně prohlédnout, ujistit se o své
správné volbě konzultací s naším odborným personálem, operativním doplněním své objednávky
o nezbytné příslušenství, apod.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: Kaufland Česká republika v.o.s.
Adresa webu: www.kaufland.cz
Odpovídal: Michael Šperl, Vedoucí oblasti Mediální marketing/Distribuce,
tiskový mluvčí
Plánujete spustit e-shop a případně, kdy to bude a v jaké formě?
Naše společnost plánuje řadu inovací, mezi nimi je i e-shop. Není zatím stanovený ţádný časový
horizont.
Vnímáte příp. nějakou ztrátu nebo i výhodu z toho, že nyní e-shop neběží?
Nevnímáme.
Využíváte dnes již internetovou komunikaci/propagaci a další online aktivity a jak je hodnotíte?
Případně jak se změní výše investice do online?
Ano, vyuţíváme je hojně a hodnotíme je kladně. Počet návštěvníku a abonentů stoupá.
Jaká je nyní největší bariéra pro spuštění?
Nejedná se o bariéru, nevidíme zatím nutnost spuštění.
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Viz odpověď 1.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Kamenné obchody budou v oblasti potravin mít nadále dominantní postavení, nicméně tento klasický
kamenný prodej bude dále inovován.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: OKAY s.r.o.
Adresa e-shopu: www.okay.cz
Odpovídal: Radek Šauer, PR manager
Kdy jste spustili e-shop a jak jste spokojeni s jeho dosavadními výsledky? Můžete je nějak
upřesnit (návštěvnost, obrat, podíl na celkových prodejích)?
Pilotní provoz e-shopu jsme spustili v roce 2011 a od té doby kontinuálně rosteme. V běţných měsících
se návštěvnost blíţí 1 000 000 návštěv měsíčně, před Vánocemi toto číslo roste přibliţně na
dvojnásobek. V současné době se obrat e-shopu podílí na celkovém obratu cca 10 % a průběţně roste.
Jaké největší 1 pozitivní překvapení/událost nastala po spuštění e-shopu?
Těţko vypíchnout jedinou věc. Ale za zmínku rozhodně stojí reakce konkurentů, kteří měli s OKAY
spojené pouze kamenné prodejny. Příjemně překvapeni pak byli naši dodavatelé, se kterými jsme
najednou mohli plánovat více akcí pro naše zákazníky a lépe prodávat jejich zboţí.
Jaká byla největší bariéra pro spuštění?
S e-shopem přišlo velké mnoţství nových procesů, které jsme museli včlenit do jiţ zaběhnutého
a funkčního systému. Na druhou stranu – neustále vyvíjíme nové procesy i produkty, takţe v případě eshopu se jednalo „pouze“ o velký balík takových inovací.
Jak vám celkově pomohlo/ublížilo rozšíření prodeje na internet nebo obecně i start internetové
komunikace/propagace a dalších online aktivit?
Takové rozšíření nám rozhodně neublíţilo. Naopak – kromě e-shopu jsme kompletně rozšířili online
podporu našich offline aktivit a tento koncept se nám dlouhodobě vyplácí.
Jak se budou vyvíjet vaše investice do online a e-shopu?
Obecně platí, ţe na našem e-shopu neustále pracujeme. Zaměřujeme se na grafické prvky i uţivatelské
pohodlí – aby se u nás zákazník „neztratil“ a vţdy věděl, co po něm chceme. Takové investice jsou
v našem případě dlouhodobé a věříme, ţe se vyplatí. Máme za to, ţe by trhu slušel specializovaný
obchodník, který svůj podíl v retailu bude kopírovat i na internetu. A právě takovým obchodníkem se
snaţíme stát.
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ano, uţ dnes se na tento trend připravujeme a vycházíme těmto zákazníkům vstříc. Responzivní design
tak povaţujeme za prvotní nutné minimum. Zároveň intenzivně zapojujeme sociální sítě a další
vychytávky. Nechte se proto překvapit.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Podobně jako v retailu stále dochází ke konsolidaci, tak i na internetu musí být situace v následujících
2 aţ 3 letech obdobná.
V současné době je na trhu velké mnoţství e-shopů, které nemohou z dlouhodobého hlediska uspět.
Proto se budou profilovat zejména obchodníci, kteří budou čerpat ze silné pozice na trhu, neustrnou ve
vývoji a budou na danou sekci zboţí opravdoví odborníci.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o.
Adresa e-shopu: www.asko.cz
Odpovídal: Petra Geregová, E-shop Projekt Manager SK, CZ
Kdy jste spustili e-shop a jak jste spokojeni s jeho dosavadními výsledky? Můžete je nějak
upřesnit (návštěvnost, obrat, podíl na celkových prodejích)?
Spustenie e-shopu v ČR - 2009, výsledky doposiaľ sú nad očakávania dobré, kaţdý rok vykazujeme plus
oproti roku minulému. Konkrétne čísla bohuţiaľ poskytnúť nemôţem.
Jaké největší 1 pozitivní překvapení/událost nastala po spuštění e-shopu?
Obraty.
Jaká byla největší bariéra pro spuštění?
Ţiadna, máme výborný tím, takţe pre nás nie je nič veľkou prekáţkou.
Jak vám celkově pomohlo/ublížilo rozšíření prodeje na internet nebo obecně i start internetové
komunikace/propagace a dalších online aktivit?
Spustenie e-shopu pomohlo v rozšírení informácií na našich webových stránkach ako všeobecných, tak k
jednotlivým produktom. Internetový obchod pomáha i kamenným predajniam v predaji.
Jak se budou vyvíjet vaše investice do online a e-shopu?
Investície do online a e-shopu sa vyjvíjajú podľa aktuálnej potreby a sú závislé na danej situácii na trhu.
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Na aplikácii pre chytré telephony a tablety sa práve pracuje, bude dokončená a nasadená počas tohto
leta.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Internetový predaj vo všetobecnosti stúpa, avšak stále zostáva i veľké mnoţstvo zákazníkov
predovšetkým v nábytkárskom priemysle, ktorí si potrebujú nábytok vyskúšať priamo na predajni
a zakúpiť v kamennom obchode. Takţe následovné 2-3 roky budú pre nás konkrétne stabilizované,
v iných odvetviach bude určite stúpajúca tendencia predaja prostredníctvom internetových obchodov.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Adresa webu: www.makro.cz
Odpovídal: Josef Suchánek, e-commerce Manager
Plánujete spustit e-shop a případně, kdy to bude a v jaké formě?
MAKRO ČR jiţ 3 roky provozuje on-line objednávkový systém v rámci sluţby DISTRIBUCE, tedy pro
vysoce profesionální skupinu zákazníků této sluţby. Tento systém obsahuje výrazné prvky e-shopu jako
takového, jakkoliv to klasický e-shop není. Kromě toho jiţ déle jak rok provozujeme produktový katalog
našich výrobků online přímo na stránkách makro.cz. Jeho veřejně přístupná část je otevřená pro všechny
online uţivatele, nejen pro zákazníky MAKRO.
Vnímáte příp. nějakou ztrátu nebo i výhodu z toho, že nyní e-shop neběží?
Bereme to tak, ţe u nás běţí. Vnímáme určitý stupeň obavy ze zveřejňování našich základních
(regálových) cen téměř celého sortimentu na internetu, zároveň jej ale určitě nenazýváme nebezpečím.
Tato obava byla z našeho rozhodnutí jiţ dříve vzata jako minoritní vzhledem k výhodám stavu „být online“
s našim produktovým portfoliem včetně cen. To nám umoţňuje komunikovat naše výhody (šíře
sortimentu, specializované / unikátní produkty a kategorie a z toho vyplývající kompetence) způsobem,
který vhodně doplňuje naši standardní offline komunikaci a oslovuje čím dál tím širší skupinu „online
ready“ uţivatelů – zákazníků. Stávajících i potenciálních.
Využíváte dnes již internetovou komunikaci/propagaci a další online aktivity a jak je hodnotíte?
Případně jak se změní výše investice do online?
Viz. předchozí bod. Vnímáme ji jako výrazně perspektivní. Umoţňuje nám velkou šířku offline
nemyslitelných přístupů a jako firma ji poměrně intenzivně rozvíjíme. Bereme to tak, ţe v této oblasti
nejsme úplně na začátku, je ovšem jasné, ţe velká většina těchto moţností je teprve před námi. Otázka
přesunu marketingových zdrojů směrem k online je zřejmá a k jejímu řešení přistupujeme pozitivně.
Jaká je nyní největší bariéra pro spuštění?
Bereme to tak, ţe máme spuštěno. Konkrétní bariérou pro rychlý rozmach nasazení kompletního
sortimentu pro všechny naše zákazníky s moţností objednání online a hlavně dodání je pochopitelně
logistika. Na našem trhu není ţádný relevantní dopravce, který by uměl poskytnout sluţbu dopravy
chlazeného a mraţeného zboţí po celé republice. Cesta budování vlastní logistické sítě, kterou jsme se
ostatně vydali, je jednak pomalejší, nákladnější a v celém komplexu (= celý sortiment a celá republika)
pro hráče našeho typu pravděpodobně nereálná.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Ano, určitě tuto snahu máme. Základem je dostat naše standardní online systémy do smartphonů
v uţivatelsky akceptovatelné podobě. Toto máme jiţ částečně realizované a další fáze jsou na řadě
v nejbliţších 2-3 měsících. To bude nicméně začátek, na který budou navazovat další principy, nástroje,
sluţby.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Vzhledem k tomu, ţe se zde bavíme o stále jednom trhu a vzhledem k naší specializaci velkoobchodu s
výraznou převahou potravinářského zboţí, se zde budeme bavit o změně formy nákupního chování
směrem k nákupům online a k distribuci. My budeme navíc těmito trendy zasaţeni 2x (velmi
zjednodušeně řečeno), neboť se to bude týkat jak našich zákazníků (podnikatelských subjektů,
profesionálů), tak zákazníků našich zákazníků (koncových spotřebitelů). Budeme na to reagovat.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: IKEA Česká republika, s.r.o.
Adresa webu: www.ikea.cz
Odpovídal: Marek Feltl, generální ředitel IKEA pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Plánujete spustit e-shop a případně, kdy to bude a v jaké formě?
Příprava a realizace projektu IKEA e-shop běţí na globální úrovni i na úrovni zemí. IKEA e-shop dnes
funguje v několika zemích na předchozí technické platformě, která však nenaplňuje všechny dnešní
poţadavky, a nyní se bude postupně zprovozňovat na zcela nové platformě ve všech zemích. V České
republice bychom chtěli e-shop spustit v horizontu dvou let.
Vnímáte příp. nějakou ztrátu nebo i výhodu z toho, že nyní e-shop neběží?
Spuštění e-shopu vnímáme jako příleţitost pro rozvoj našeho obchodního modelu a podnikání.
Zákazníkům nabídneme naše výrobky a řešení prostřednictvím dalšího prodejního kanálu, který vhodně
doplní naše obchodní domy a dále stimuluje zájem o bydlení a zařízení do domácnosti. Díky e-shopu se
zvýší dostupnost našich výrobků a řešení. V IKEA si váţíme všech zákazníků bez ohledu na místo
bydliště a chceme jim být vţdy co nejblíţe, k čemuţ nám dále pomůţe právě i IKEA e-shop.
Využíváte dnes již internetovou komunikaci/propagaci a další online aktivity a jak je hodnotíte?
Případně jak se změní výše investice do online?
Otázka nebyla zodpovězena – poznámka ACOMWARE
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Většinu energie a prostředků dlouhodobě investujeme do zlepšení nákupních zkušeností našich
zákazníků bez ohledu na nákupní nebo informační kanál, zlepšení poskytovaných sluţeb a rozvoje našich
kolegů. Jde o investice v řádu desítek milionů korun. Této strategie se budeme drţet i v budoucnu.
Investujeme také do stávajících obchodních domů (např. nová oddělení bytových doplňků), nových
prodejních kanálů a do oblasti zlepšování poskytovaných sluţeb v našich obchodních domech
i v prostředí internetu. Představili jsme například nové aplikace pro chytré telefony a počítače, které
zjednodušují nakupování, umoţňují plánovat bydlení, stimulují zájem o zařízení do domácnosti, poskytují
široký okruh informací o našich produktech a řešení, či umoţňují vyuţívat výhody a ovládat svůj profil ve
věrnostním klubu IKEA Family.
Komunikaci povaţujeme za vysoce důleţitou ve všech prostředích, komunikačních kanálech a směrem
ke všem. Těší nás velký zájem zákazníků a veřejnosti o IKEA a naše produkty a řešení.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Jaká je nyní největší bariéra pro spuštění?
Největší výzvu vidíme v integrování objednávek z internetového obchodu do provozu obchodních domů,
nároky na provoz se zásadně zvýší. Je zřejmé, ţe role obchodního domu se v prostředí multichannel
prodeje změní.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
Poroste důleţitost multichannel prodeje jako celkového přístupu k prodeji a zákazníkovi, který se bude
rozhodovat kde a jak nakoupí a jak se k němu nakoupené zboţí dostane.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Provozovatel: SPORTISIMO s.r.o.
Adresa e-shopu: www.sportisimo.cz
Odpovídal: Stanislav Petruţela, e-shop manager
Kdy jste spustili e-shop a jak jste spokojeni s jeho dosavadními výsledky? Můžete je nějak
upřesnit (návštěvnost, obrat, podíl na celkových prodejích)?
E-shop jsme spustili v listopadu 2008, jako prostředek na podporu prodeje v kamenných prodejnách. Nyní
jsme jiţ v situaci, kdy e-shop tvoří plnohodnotný prodejní kanál.
Jaké největší 1 pozitivní překvapení/událost nastala po spuštění e-shopu?
Potvrdilo se tvrzení řady odborníků, ţe on-line nebere zákazníky kamenným prodejnám.
Jaká byla největší bariéra pro spuštění?
Bariér byla celá řada, těţko některou z nich označit za největší. S příchodem on-line prodeje bylo potřeba
změnit mnoho interních procesů. Jak bývá u velkých firem zvykem, kaţdá i sebemenší změna je značně
náročná.
Jak vám celkově pomohlo/ublížilo rozšíření prodeje na internet nebo obecně i start internetové
komunikace/propagace a dalších online aktivit?
Našim vstupem na internet jsme pomohli zejména našim zákazníkům. Právě internet je mnohdy místem,
kde hledají informace o vhodném produktu. I proto jsme tedy spustili e-shop, abychom jim nákup u nás
více usnadnili. Ať uţ online nebo offline.
Jak se budou vyvíjet vaše investice do online a e-shopu?
Není tajemstvím, ţe prodeje online rostou procentuálně více neţ offline. S tím přímo souvisí i naše
investice do jednotlivých kanálů.
Budete nějak přizpůsobovat strategii kvůli nástupu chytrých telefonů a vzniku skupiny tzv.
neustále-online-zákazníků?
Sledujeme změnu nákupního chování našich zákazníků a tomu budeme samozřejmě přizpůsobovat i naši
strategii. Nástup chytrých telefonů a tabletů je jedním z trendů, na který bude muset reagovat kaţdý, kdo
chce v tvrdé konkurenci uspět.
Jak se bude podle vás vyvíjet retailový a internetový prodej v následujících 2-3 letech?
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Oba kanály se budou v ČR velmi přibliţovat. Vzhledem k neustále se zvyšující oblibě osobních odběrů na
straně zákazníků a růstu počtu odběrných míst na straně bývalých on-line specialistů, jsme v ČR svědky
nového způsobu nakupování. Těţko říci, kdy si zákazníci znovu uvědomí, ţe „osobní odběr zdarma“
vlastně zdarma není. Spočítáme-li si jejich náklady na vyzvednutí zboţí (doprava, čas) jedná se
o nejdraţší způsob dodání zboţí.
Osobně bych jim radil, aby spíše svůj čas šetřili a trávili jej efektivněji – např. sportem nebo časem
stráveným se svou rodinou.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Původně geolog, ale v posledních 17 letech pracoval v oblasti marketingu a médií.
Certifikován ČMS jako „marketingový specialista“ v roce 2003. V roce 2010 získal
Zvláštní uznání za rozvoj profesní asociace v rámci soutěže Marketér roku. Je též
odborníkem v oblasti maloobchodu, několik let byl spoluautorem Ročenky
obchodu. V současné době pracuje jako výkonný ředitel Asociace direct marketingu, e-commerce a
zásilkového obchodu (ADMEZ). Ženatý, 2 dospělé děti. Ve volném čase sportuje, veršuje a poslouchá
hudbu.
Otázky a odpovědi:
Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv.
multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu ve všech oblastech, zda vůbec?
Případně v jakých oblastech to nebude v nejbližších 3 letech? Co je podle vás největší bariéra?
Tempo vstupu retailerů na internet není velké. Ve srovnání s e-shopy je hodně malé. Ale můţe být vůbec
velké? Obchodníci vstupují do nízkomarţového byznysu, přitom sami expandují stále v kamenném
obchodě a investují do nových prodejen. Zahraniční řetězce musí často čekat na rozhodnutí centrály
podle zkušenosti s e-commerce na rozvinutých trzích. Podle mého názoru kamenní obchodníci mají
výhodu kapitálové síly, mají díky svým prodejnám odběrná místa, ale najednou musí řešit koexistenci
dvou prodejních kanálů. Přesto se domnívám, ţe se v nejbliţších letech dočkáme internetového prodeje u
většiny retailových hráčů.
Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních tržbách v elektro, IT.
V jakých dalších oborech podle Vás může hrát internet do budoucna významnou roli, resp. které
segmenty v e-commerce podle vás nejvíce porostou následující 1-3 roky?
Vedle tradičních sortimentů (elektro, knihy, sport, léky) porostou rychle na internetu i móda, drogerie nebo
potraviny. U potravin vidím velké moţnosti. Je to vlastně podobné kdysi známé „donáškové sluţbě“.
Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou
získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci a jak jim to pomůže v retailu?
Určitě dojde k většímu provázání komunikace obchodníků. Papírové letáky jsou pomalu nahrazovány
internetovými a přivedou zákazníky do obchodů. Na druhé straně u některého zboţí se prodejna můţe
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
stát showroomem pro předvádění výrobků, ale prodej poté proběhne po internetu. Je to asi individuální
u konkrétního sortimentu. Bude také záleţet na vývoji logistických sluţeb. Hlavně jde o to, aby obchodník
“nepřihrál” zákazníky konkurenci. A to bude hodně těţké.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
František již třetím rokem působí v Googlu, kde zastřešuje oblast retailu. Svým
klientům, mezi něž patří například Heuréka, Mall, Alza či Slevomat se snaží
pomoct vytěžit možnosti dnešního online světa naplno, a to nejen z hlediska
reklamy, ale jejich celkové digitální strategie. Před Googlem působil téměř 6 let
v agentuře H1.cz, kde měl na starost klienty jako Vodafone, Generali
Pojišťovna nebo Home Credit.
Otázky a odpovědi:
Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv.
multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu ve všech oblastech, zda vůbec?
Případně v jakých oblastech to nebude v nejbližších 3 letech? Co je podle vás největší bariéra?
Osobně si myslím, ţe tempo v ČR se nijak zásadně neliší od dalších zemí v CEE regionu, ale ve srovnání
se západní Evropou a zejména pak UK jsme samozřejmě o něco pozadu. Kdy se dočkáme multichannel
prodeje u všech velkých hráčů a ve všech oblastech je velmi těţké odhadnout. Zdá se totiţ, ţe většina
velkých retailových hráčů řeší otázku multichannel prodeje a vlastní digitální strategie spíše reaktivně neţ
proaktivně. Tím myslím, ţe aţ na vzácné výjimky toto téma začínají brát opravdu váţně teprve kdyţ jsou
k tomu donuceni silnou online konkurencí. To je také důvod, proč třeba u elektra a IT dnes jiţ
multichannel přístup celkem funguje (díky Alze, Mallu, Kase a spol.), zatímco koupit si věci z H&M či
Marks & Spencer přes internet je v podstatě nemoţné. Největší bariérou je podle mého chybějící
kompetence a moţná i strach z nového u některých lidí ve vedoucích pozicích daných společností.
Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních tržbách v elektro, IT.
V jakých dalších oborech podle Vás může hrát internet do budoucna významnou roli, resp. které
segmenty v e-commerce podle vás nejvíce porostou následující 1-3 roky?
Kategorie, u kterých vidím významný potenciál do budoucna, jsou především oblečení, domácí a kutilské
potřeby, ale třeba i potraviny. Například prodeje oblečení na internetu rostou uţ v tuto chvíli celkem
rychle, ale přesto v roce 2013 mělo zkušenost s nákupem oblečení online stále jen něco kolem čtvrtiny
spotřebitelů, zatímco u spotřebičů do domácnosti to bylo více neţ 50 %.
Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou
získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci a jak jim to pomůže v retailu?
Domnívám se, ţe internetová prezence ať uţ formou internetového prodeje nebo komunikace
a propagace na internetu bude do budoucna pro všechny významné retailové hráče naprostou nutností
a podmínkou jejich existence. Souvisí to s tím, jak se mění nákupní chování spotřebitelů, kteří nejenţe
stále více na internetu nakupují, ale také ho masivně vyuţívají jako zdroj informací před samotným
nákupem, který se pak klidně můţe uskutečnit v kamenné prodejně. Ti z nich, kteří si tuto změnu v
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
nákupním chování dostatečně brzy připustí a začnou s ní systematicky pracovat budou pak mít výrazný
náskok před ostatními.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ing. Pavel Kulhavý je ředitelem v oddělení Auditorských služeb společnosti PwC v
Praze. Má rozsáhlé zkušenosti v poskytování auditorských služeb a poradenství
pro české i nadnárodní společnosti působící zejména v oblasti obchodu a
spotřebního zboží. Ing. Kulhavý je kvalifikovaným členem (FCCA) mezinárodní
Asociace certifikovaných účetních (ACCA) a statutárním auditorem registrovaným v
Komoře auditorů České republiky. V letech 2007 až 2012 též působil jako volený
člen Výkonného výboru Komory auditorů České republiky a předseda Výboru pro
správu auditorské profese KAČR. V letech 2008 až 2011 byl členem Kotačního výboru Burzy cenných
papírů v Praze. Mluví plynule česky a anglicky.
Otázky a odpovědi:
Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv.
multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu ve všech oblastech, zda vůbec?
Případně v jakých oblastech to nebude v nejbližších 3 letech? Co je podle vás největší bariéra?
Dělení na internetové a tradiční kamenné obchody jiţ v České republice i jinde v rozvinutém světě
přestává platit. Úspěšní obchodníci kombinují prodej více prodejními kanály. Tradiční obchodníci
postupně zavádějí internetové obchody. Internetoví prodejci naopak rozšiřují výdejní místa s ukázkou
vybraných produktů, blízká prodejnám. Nikdo z významných obchodníků na trhu nemůţe vícekanálové
prodeje ignorovat, i kdyţ jejich struktura se v jednotlivých oborech samozřejmě liší. Česká republika má
díky své menší rozloze a dobré infrastruktuře výborné předpoklady pro nadprůměrně rychlé tempo
rozvoje v této oblasti.
Naše zkušenosti ukazují, ţe úspěšné firmy vycházejí vstříc svým zákazníkům a snaţí se nalézt co nejvíce
vyhovující způsob představení, prodeje, dodávky, ale třeba i reklamace zboţí. Přitom je nutné zohlednit
neustálé změny v potřebách zákazníků (jednotlivých zákaznických segmentů) a inovativně kombinovat
své distribuční kanály. V praxi často vidíme, ţe spíše neţ slepé kopírování konkurence je úspěšná právě
inovace svého vlastního obchodního modelu.
Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních tržbách v elektro, IT.
V jakých dalších oborech podle Vás může hrát internet do budoucna významnou roli, resp. které
segmenty v e-commerce podle vás nejvíce porostou následující 1-3 roky?
Internetový prodej se v České republice rychle rozšířil od jiţ tradiční elektroniky a počítačového vybavení,
přes drogerii, sezónní zboţí, prodej příslušenství k osobním vozům aţ k náročnějšímu sortimentu, který
vyţaduje rychlé a specifické způsoby doručení, jako jsou třeba potraviny. I poskytovatelé sluţeb, a
nejenom těch finančních, se snaţí inovovat a zavádět přímé prodejní kanály, nezávislé na své tradiční
distribuční síti.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou
získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci a jak jim to pomůže v retailu?
Komunikace na internetu má pro obchodníky mnohé výhody, například moţnost jejího okamţitého
individuálního přizpůsobení, vyuţití znalosti předchozích preferencí a chování daného konkrétního
zákazníka na internetu atp.
Dnešní (a budoucí) zákazníci jiţ ale povaţují vícekanálový prodej za samozřejmost. Organizace prodeje
prostřednictvím samostatných prodejních kanálů tak rychle zastarává a projevují se její nevýhody,
například duplicita interních činností po jednotlivých kanálech, nepropojení komunikace se stejným
zákazníkem v prodejně a na internetu atp.
Multikanálový prodej je nahrazován tzv. „omnikanálovým“ prodejem. Budoucnost retailu ale vidíme v tzv.
„total retail“, totálním obchodě. Sportovní pamětníci si moţná vzpomenou, jaké úspěchy slavil
v sedmdesátých letech minulého století holandský fotbalový tým s tzv. totálním fotbalem, který byl
zaloţen na prolínání jednotlivých linií, kdy rozestavení hráčů přestalo být předem stanovené, cenila se
hlavně flexibilita. Takový bude i „total retail“, který bez ohledu na místo, čas a prodejní kanál pokaţdé
nabídne svým zákazníkům optimální nákupní záţitek. Zároveň bude napříč kanály integrovat i všechny
provozní funkce pro své fungování a tak přinese nákladovou konkurenční výhodu ve světě moderního
obchodu.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Před nástupem do Heureky v roce 2013 působil Tomáš Braverman ve společnosti
Internet Retail, kde zastával místo výkonného ředitele pro Slovensko a Polsko. Ve
své pozici měl zodpovědnost např. za e-shop Hej.sk, slovenskou sestru českého etailu Kasa.cz. V minulosti Tomáš působil také jaké jako mediální koordinátor pro
summity EU na Úřadu vlády nebo jako učitel angličtiny.
Otázky a odpovědi:
Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv.
multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu ve všech oblastech, zda vůbec?
Případně v jakých oblastech to nebude v nejbližších 3 letech? Co je podle vás největší bariéra?
Myslím, ţe tempo zapojování retailových hráčů do online úzce souvisí s tím, jak moc se online zapojuje
do odvětví, ve kterém retailoví hráči působí. Protoţe oni v podstatě nechtějí do online, je to moc práce,
mnoho změn a investic. Ale pokud % online prodejů je v daném odvětví jiţ tak velké, ţe to nejde
přehlíţet, a zároveň kamenný trh stagnuje, pak těmto hráčům zkrátka nezbývá nic jiného, neţ to udělat.
Vezměme např. prodej elektra, kde se online prodá asi 40 % výrobků – jiţ nenajdeme retailový řetězec,
který by neprodával online. Naopak u módy je % online prodejů v České republice stále poměrně nízké,
proto z retailových hráčů je do online zapojeno jen velmi málo z nich. Ale to přijde a myslím, ţe celkem
brzy. Do 3 aţ 5 si let si myslím, ţe retailový hráč bez zapojení do online světa bude raritou. Jaké jsou
bariéry? Peníze, lenost, strach, zkostnatění a neprogresivní manaţeři na vysokých pozicích. A také
vědomí, ţe masivnější přesunutí prodejů z offline do online světa bude znamenat velké problémy
s financováním kamenných prodejen.
Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních tržbách v elektro, IT.
V jakých dalších oborech podle Vás může hrát internet do budoucna významnou roli, resp. které
segmenty v e-commerce podle vás nejvíce porostou následující 1-3 roky?
Poroste vše, ale nejvíce móda, sport a potraviny.
Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou
získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci a jak jim to pomůže v retailu?
Hlavní výhodou je, ţe jejich byznys bude růst rychleji, neţ kdyţ do online nevstoupí. Obecně offline
poptávka stagnuje nebo klesá, roste pouze online, takţe pokud se tomu klasičtí offline hráči nepřizpůsobí,
nečeká je nic dobrého. Moţná ale stojí za zmínku jedna nevýhoda – online nakupující nebo člověk, který
si produkt vybere online a pak si ho jde koupit do kamenného obchodu (ROPO efekt), je daleko méně
zmanipulovatelný pro upsell. Tedy i méně výnosný. Je to proto, ţe online jsou dostupné objektivní
informace, které nejde jednoduše překroutit, jak to známe z kamenných obchodů od šikovných
obchodníků.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Podniká od roku 1989 v oblasti médií, později v internetových
technologických firmách, typicky s důrazem na obor e-commerce. Do
jeho podnikatelského portfolia patří společnosti Computer Press,
Vltava.cz, NetDirect, Skypicker.com, Fayn Telecommunications,
xBizon a další. Je též aktivním publicistou, autorem více než třiceti knih
a několika tisíc článků z oblasti informačních technologií; nevyhýbá se
ani společenským tématům na svém blogu www.bloc.cz.
Otázky a odpovědi:
Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv.
multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu ve všech oblastech, zda vůbec?
Případně v jakých oblastech to nebude v nejbližších 3 letech? Co je podle vás největší bariéra?
Tempo vstupu hráčů z velkého retailu povaţuji za přiměřené, odpovídající. Tyto společnosti jsou většinou
nadnárodní a vstup vyplývá z jejich širší e-commerce strategie – jejich domácí aktivita je tak podobná té,
kterou aplikují v ostatních zemích, a zatím si nás ţádná nevybrala pro nějaký pilotní projekt, se kterým by
předstihla aktivity v jiných zemích.
Tyto společnosti samozřejmě dnes o Internetu a příleţitostech, jaké e-commerce nabízí, velmi dobře vědí,
vzdělanost je velmi dobrá i na úrovni vrcholného managementu. Rozhodování o vstupu je tak dnes věcí
racionálního plánování a nemyslím si, ţe by těmto společnostem vysloveně „utíkal trh“. Díky známosti
svých značek, vztahům s dodavateli a výrobci a vybudované silné lokální přítomnosti jsou schopny získat
pozici na e-komerčním trhu poměrně rychle, coţ uţ také občas prokázali v praxi (např. iTesco).
Multikanálové strategie se dle mého názoru nedočkáme u všech či u celé šíře sortimentu. Je obtíţné
hledat smysl e-commerce například u maloformátových prodejen potravin, působících typicky v malých
obcích, kde je to „pro všechny blízko“ (příklad: Coop). U některých segmentů, jako je například
zahradnictví nebo potraviny s poţadavkem na čerstvost (chlazené maso atd.), je překáţkou obtíţnost
transportu i hygienické předpisy. V těchto oblastech tedy vidím moţnosti vstupu na e-komerční trh v
příštích třech letech jako dost obtíţné – můţe jít například jen o část sortimentu. Největší bariéra, kterou
bude e-commerce překonávat obtíţně a dlouho, leţí v šíři potravinářského sortimentu; zde se jedná
vlastně o bariér několik. První je snadná a univerzální lokální dostupnost u základních potravin včetně
vyhrazeného parkování těsně u prodejen. Druhou je nízká cena jednotlivých poloţek, coţ relativně velmi
prodraţuje manipulaci a balení (vzít a zabalit rohlík za dvě koruny s padesátníkovou marţí vezme stejně
času a nákladů jako vzít a zabalit mobil s pětistovkovou marţí). Třetí jsou pak poţadavky na čerstvost,
tedy rychlost dopravy, zacházení s chlazeným a mraţeným zboţím, nutnost oddělit od sebe jednotlivé
druhy potravin a podobně.
Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních tržbách v elektro, IT.
V jakých dalších oborech podle Vás může hrát internet do budoucna významnou roli, resp. které
segmenty v e-commerce podle vás nejvíce porostou následující 1-3 roky?
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Ještě bych se zastavil u tradičních oborů, jako je IT a elektro. Zde je důleţitým a viditelným trendem další
posilování e-commerce na úkor kamenného retailu. To bude znamenat postupné zavírání kamenných
prodejen (zejména těch specializovaných) či dokonce ukončování činnosti některých řetězců
a zmenšování sortimentních ploch vyhrazených těmto segmentům ve velkých marketech. IT a elektro je
obor, ve kterém má e-commerce šanci naprosto dominovat.
V hledání dalších nadějných oborů se pak stačí inspirovat zeměmi, které jsou v e-komerci o kousíček
před námi; trend je nevyhnutelný, lokální odlišnosti nejsou zásadní. Je to tedy cokoli z „módy“, odívání a
obuv. Domácí posedlost kamennými prodejnami v tomto segmentu je skutečně zpátečnická: v zahraničí
se veškeré oblečení, dokonce i včetně toho, které musí sednout přesně na míru a včetně obuvi prodává
po Internetu velmi dobře a prodejci s tím nemají ţádný hluboký duševní problém (na rozdíl od nás, jak se
zdá). Jde o to jen dobře zvládnout prezentaci zboţí, pečlivou informaci o mírách a nakonec schopnost
vracení či vyměňování zboţí, které přece jen „nepadne“. Kdyţ to zvládli na západ od nás, zvládneme to i
my.
Další nadějný segment, který se ale uţ rozvíjí rychle, jsou volně prodejné léky a „léky“, tedy doplňky
stravy.
S napětím pak očekávám, kdy na e-komerční trh vstoupí velké hobbymarkety či specializovaní výrobci
v této oblasti; je pravda, ţe balení a doprava některého zboţí z těchto segmentů je obtíţná (jsou často
trochu „neforemné“), nicméně je to lukrativní obor s výbornými marţemi, coţ je dnes docela vzácnost. Je
to tedy pro zvládnutí obtíţnější obor, ale s o to sladší odměnou.
Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou
získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci a jak jim to pomůže v retailu?
Jednoduše řečeno: jaký si to uděláš, takový to máš. Prodejce můţe zvolit pouze komunikační výhodu:
informace o novém zboţí, o akcích a slevách a směřovat zákazníky do prodejen. Můţe – například přes
sociální sítě – komunikovat produkty s emocionální hodnotou, tedy tradičně „budovat značku“; taková
Kofola jistě nepotřebuje mít online kanál pro prodej, ale výborně jej vyuţije pro propagaci (například
mobilní akce Kofolonizace, vtipná prezentace nové značky Ugo atd.). Můţe obousměrně – sociální sítě,
diskusní fóra – komunikovat se svým zákazníkem, či dokonce nechat zákazníky diskutovat mezi sebou
(Je zajímavé, jak málo firem toto vyuţívá, zřejmě z obavy, ţe by se to „vymklo kontrole“ a ţe by se tam
taky občas pralo špinavé prádlo? Sebevědomé společnosti s kvalitními produkty se ale nemají za co
stydět!). Můţe na Internetu nabízet v online prodeji podstatně širší sortiment zboţí, neţ jaký je na
kamenných prodejnách – to se týká typicky módy, kdy není moţné v obvykle malých buticích mít veškerý
sortiment a hlavně všechny velikosti. Můţe na Internetu nabízet zboţí „made to order“, šité na míru, coţ
je v kamenné prodejně obtíţnější.
Škála moţností je tedy velmi široká a to jsem jistě nevyčerpal všechno. Přínos je pak velmi prostý a
přímočarý: vyšší prodeje, lepší čísla. Tomu by měl porozumět i ten nejkonzervativnější generální ředitel
retailové firmy.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Vystudoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po studiích působil
jako redaktor například v internetovém zpravodajství Lidových novin. V
ekonomickém zpravodajství iDNES.cz pracuje od července 2008.
Otázky a odpovědi:
Jak hodnotíte tempo vstupu retailových hráčů v ČR na internet a kdy se dočkáme tzv.
multichannel prodeje u všech významných hráčů na trhu ve všech oblastech, zda vůbec?
Případně v jakých oblastech to nebude v nejbližších 3 letech? Co je podle vás největší bariéra?
Důleţitost webových stránek nebo alespoň profilu na sociálních sítích si dnes začínají uvědomovat uţ i
ţivnostníci v regionech. Firmy v dnešní době potřebují existovat i na internetu, tato potřeba navíc dál
poroste s jeho dostupností v mobilech a na cestách. Přijde doba, kdy bude mít internet v mobilu či
přenosném zařízení téměř kaţdý. Pro firmy je to důleţitý prodejní kanál nebo "jen" pozvánka do
kamenného obchodu.
Dlouhodobé bariéry mohou být v oblastech, kde přirozeně lidé příliš on-linu nedůvěřují. Třeba boty
a oblečení budeme stále ve větší míře kupovat v kamenném obchodě.
Internetový prodej získal významný podíl na celkových maloobchodních tržbách v elektro, IT.
V jakých dalších oborech podle Vás může hrát internet do budoucna významnou roli, resp. které
segmenty v e-commerce podle vás nejvíce porostou následující 1-3 roky?
Kosmetika, farmacie, potravinové doplňky, potraviny a hračky. Vedle toho budou dál krachovat portály
s hromadnými slevami, ale posílí nejsilnější hráči na trhu. Tahounem zůstane segment IT a elektroniky
s drtivou převahou hráčů jako je Alza.cz a Mall.cz, kteří rostou o desítky procent ročně. Znají je i na
vesnici a oproti menší konkurenci mají výhodu kamenných poboček. Nicméně dařit by se mohlo i jinde
díky tomu, ţe lidé začnou po letech útlumu více utrácet. Perspektivu mají i takzvané poctivé potraviny
nejen na farmářských trzích.
Jaké přínosy/výhody internetového prodeje a obecně i komunikace/propagace na internetu mohou
získat podle vás „klasičtí“ retailoví prodejci a jak jim to pomůže v retailu?
Mohou získat věrné, ušít jim nabídku "na míru" a mohou ukázat, ţe nejsou jen anonymní obchodníci. Na
druhou stranu kdyţ to s newslettery, e-maily a slevami přeţenou, leckoho odradí.
ACOMWARE s.r.o. • Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 • Tel.: 737 289 119
[email protected] • www.acomware.cz • facebook.com/acomware • twitter.com/acomware • twitter.com/inteligente-mail
Download

Zde - Acomware