k v ě t en 2011 / číslo 2 / ro čn ík 4 / vydává Z ČU / Plze ň
22. MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
11. – 29. července 2011
Nabízí celodenní a odpolední jazykové kurzy
v různých úrovních pokročilosti.
zkušenost
přátelství
Angličtina • Francouzština • Italština
Němčina • Portugalština
Ruština • Španělština
Čeština pro cizince
Specializované jazykové kurzy pro studenty
a širokou veřejnost:
Příprava na FCE, dětské kurzy, právnická angličtina,
odpolední kurzy
Vyučující jsou zkušení lektoři jazyků ZČU
a zahraniční lektoři – rodilí mluvčí.
aktivity
Bonusy mezinárodní letní jazykové školy:
certifikát pro absolventy kurzů • ubytování pro mimoplzeňské
zájemce • stravování v kampusu ZČU • kontakt se studenty
z různých zemí • bohatý doprovodný program
dárkový poukaz
www.isls.cz
Tel.: +420 377 635 757
E-mail: [email protected]
výlety
MLJŠ byla oceněna Evropskou jazykovou
cenou LABEL za inovační přínos
v oblasti jazykového vzdělávání.
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
3 / kv ět en
Představujeme členy nového vedení
Západočeské univerzity v Plzni
Nová rektorka ZČU
Západočeskou univerzitu od 1. 3. letošního roku vede nová rektorka ZČU
doc. Ilona Mauritzová, Ph.D. Jmenování do funkce od prezidenta republiky převzala
19. ledna 2011 v Praze, univerzitní insignie – rektorský řetěz a žezlo – při slavnostní
inauguraci na ZČU 24. března v Plzni.
S jakým předsevzetím přebíráte štafetu řízení Zápa­
dočeské univerzity v Plzni?
Dostalo se mi cti a současně důvěry být první ženou ve funkci rektora Západočeské univerzity v Plzni. Velmi si této důvěry vážím a vnímám ji především jako svoji odpovědnost vůči téměř dvaceti tisícům studentů a spolupracovníků, kteří s ní spojili svá studentská léta nebo svoji profesní dráhu. Odstupujícímu rektorovi doc. Josefu Průšovi i všem jeho kolegům ve vedení univerzity chci vyslovit své poděkování a uznání za osobní úsilí a práci, kterou ve prospěch ZČU vykonali.
Minulost propojená s budoucností je pevným základem ambiciózního dlouhodobého záměru rozvoje ZČU stanovující naše strategické cíle. Novou kvalitu a dynamiku dáme vztahům uvnitř akademické obce, které společně s řízením procesů, uceleným systémem hodnocení kvality, systémem řízení rizik a interních auditů povedou ke zvýšení efektivnosti vzdělávání, výzkumu a vývoje i třetí role univerzity. Můžete být ve svých předpokladech konkrétnější? V oblasti vzdělávání dokončíme proces získání certifi kátu ECTC Label a plnohodnotně se tak zapojíme do evropského vzdělávacího prostoru. Internacionalizací nabídky našich studijních programů přivedeme do Plzně více zahraničních studentů. Naší ambicí musí být rovněž využití zdrojů evropského výzkumného prostoru ERA. Dokážeme-li to, mnohem lépe navážeme na dosažené úspěchy univerzity ve všech oblastech její činnosti, které zcela jistě jsou stavebními kameny odvahy mnoha výzkumných pracovníků – akademiků vytvořit a získat projekty z operačních programů VaVpI. Nyní máme tu nejlepší šanci vytvořit centra excelence ve výzkumu, myšlenková centra přesahující daleko rámec regionu nejen v republikovém, ale také v mezinárodním měřítku. Ve vztahu k naší společné strategii do roku 2015 je tohle naše současnost, jejímž prostřednictvím zahájíme moderní, novou budoucnost Západočeské univerzity, ve které ještě více propojíme výzkum, vývoj a vzdělávání. Zmínila jste pocit zodpovědnosti vůči studentům i partnerům ZČU. Jak je přesvědčit o hrdosti ke své alma mater? Chceme-li být důvěryhodní pro naše partnery a studenty, musíme je přesvědčit o naší vysoké odbornosti ve výzkumu a vývoji, ve vzdělávání o transparentnosti našich kroků, (red)
www.zcu.cz
/ kv ět en 2 0
11 / 4
tr o jú h el n ík
o standardnosti studia, o přátelskosti, otevřenosti,
bezbariérovosti a o sociální přívětivosti. Mladí lidé
nám svoji důvěru projevili už tím, že se rozhodli jít
studovat právě k nám. Je naší povinností i cílem
v nich po celou dobu studia tuto důvěru posilovat.
Je třeba podporovat a pěstovat sounáležitost všech
studentů, absolventů, akademiků i ostatních pracovníků se svou alma mater.
Sounáležitost by však neměla spočívat pouze
ve vztahu samotného absolventa s univerzitou, ale
také ve vztahu univerzity s městem a regionem, firmami a podniky i školami. Plzeň i Plzeňský kraj jsou
nejen lokalitami, v nichž se naše univerzita nachází,
ale jsou i našimi partnery. Zaměstnávají naše absolventy, uzavíráme s nimi v rámci smluvního výzkumu
konkrétní zakázky. I jim jsme kvalitou své práce odpovědni. Podílíme se společně na dvou významných
projektech, Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015 a Plzeň – univerzitní město 2015. Cíl máme
společný. Silný region a úspěšné město v evropském
prostoru se silnou, výzkumnou univerzitou.
V letošním roce čeká Západočeskou univerzitu vý­­
znamné jubileum. V září oslaví 20 let své existence…
Máme tak příležitost, aby náš hlas byl vnímán a slyšen jako hlas svébytné a plnohodnotné univerzity,
která staví na svých úspěších a umí se vyrovnat
s problémy. Máme příležitost si rovněž uvědomit
pospolitost všech našich součástí. Chtěla bych vás
ujistit, že jsem připravena společně se svými nejbližšími spolupracovníky, s děkany, senátory, akademiky,
studenty a dalšími kolegy spojit síly, a v týmovém
duchu a s pocitem vzájemné sounáležitosti, s dostatečným sebevědomím, ale i potřebnou pokorou rozvíjet jednotnou, vzdělávací a výzkumnou instituci,
Západočeskou univerzitu v Plzni. ▲
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
5 / kv ět en
Nově jmenovaní prorektoři ZČU
Rektorka ZČU doc. Ilona Mauritzová jmenovala do vedení univerzity čtyři prorektory:
Prorektor pro strategii
a rozvoj ZČU
doc. František Ježek, CSc.
Prorektor pro výzkum
a vývoj ZČU
prof. Miroslav Šimandl, CSc.
Prorektor pro studijní
a pedagogickou činnost ZČU
doc. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Prorektor pro zahraniční
vztahy a mobilitu ZČU
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.
Nový děkan Fakulty zdravotnických studií
doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.
Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ZČU zvolil nového děkana. Vedení
Fakulty zdravotnických studií ZČU převzal doc. Luboš Holubec, CSc.
Vedení fakulty se Luboš Holubec ujal 28. 3. 2011.
Ve funkci děkana nahradil doc. Ilonu Mauritzovou,
která vedla Fakultu zdravotnických studií od jejího
založení v roce 2008 a od 1. března 2011 stojí v čele
Západočeské univerzity v Plzni jako její rektorka.
Doc. Holubec přichází na Fakultu zdravotnických
studií ZČU z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v ­Plzni. Přes 41 let pracoval na chirurgickém oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň, od roku 1983 jako odborný
asistent, od roku 1995 jako docent.
Sedm let zastával funkci zástupce přednosty chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, kde působil
až do 31. 12. 2010. Od ledna letošního roku pracuje
na částečný úvazek na Ústavu anatomie Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Nový děkan Fakulty zdravotnických studií si jako
jeden z cílů vytyčil vytvoření podmínek pro kvalitní
výzkumnou činnost a hledání nových metod a postupů dobře akceptovatelných ve zdravotnické praxi.
Ve funkci plánuje uplatnit své dosavadní rozsáhlé
zkušenosti s organizací a náplní studijních programů
Děkan Fakulty
zdravotnických studií
doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.
včetně kontaktů na provozy Fakultní nemocnice Plzeň
a ostatní nemocnice v České republice. Dobře hodnocená fakulta ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku
je podle něj ta, která přináší zajímavé a pro zdravotnickou praxi důležité výsledky z výzkumné a vývojové činnosti, rychle implementované v nemocnicích,
léčeb­ných a dalších zdravotnických zařízeních. ▲
(FZS)
www.fzs.zcu.cz
tr o jú h el n ík
/ kv ět en 2 0
11 / 6
Průběh přijímacího řízení
Pro získání uchazečů o studium připravila i letos Západočeská univerzita v Plzni
počátkem akademického roku tradiční akce: dny otevřených dveří, setkání zástupců
fakult se studenty a jejich rodiči na školách, setkání s výchovnými poradci škol apod.
Univerzita se zúčastnila výstav Gaudeamus v Brně
a v Praze, Akadémia v Bratislavě a Škola v Karlových
Varech. Kromě toho byla realizována řada aktivit
směřujících k získání zájmu talentovaných středoškoláků o studium přírodovědných a technických
oborů, některé podporované projekty (např. SCICOM,
TALENT-10). Například na Fakultě aplikovaných věd
to byly populárně vědecké přednášky o možnostech studia, projektové dny, populární akce GISDAY;
na Fakultě elektrotechnické přednášky na středních
školách o nových trendech v elektrotechnice a elektronice, on-line sledování práce ve fakultních laboratořích přes internet; na Fakultě pedagogické Den
s fyzikou, Den s mikroskopem, Chemický kemp atd.
K popularizaci techniky mezi mladou generací při-
(red)
spěla účast na akcích, jako např. Dny vědy a techniky
na ulici, účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, na Noci vědců apod.
Veškeré tyto aktivity opět i letos podpořily zasloužený zájem středoškoláků o studium na Západočeské
univerzitě v Plzni. To dokládá i následující statistické
nahlédnutí do univerzitní databáze IS/STAG, kde jsou
soustředěny veškeré informace o počtu přihlášek po­
daných uchazeči o studium na ZČU pro nadcházející
akademický rok 2011/2012. Protože přijímací řízení
stále probíhá, data nejsou konečná, ale prozatím jen
průběžná!
Případně vyhlášená druhá kola přijímacího
říze­ní sledujte na www stránkách jednotlivých
fakult. ▲
Tabulku s průběžnými údaji poskytl úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost ZČU.
Fakulta
počet přihlášek ke 4. 5. 2011 z IS/STAG
z toho BSP*
z toho NMSP* z toho MSP*
SCIO
termín PŘ
náhradní termín PŘ
upřesněn na www.fav.zcu.cz
upřesněn na www.fav.zcu.cz
FAV
2195
18
0
ne
FEK
2542
502
0
ano
FEL
1066
684
0
ne
FF
2526
911
0
ne
FPE
3341
949
180
ne
FPR
812
0
1887
ano
viz termíny Scio testů
není stanoven
FST
743
190
0
ne
6.–10. 6. 2011 – BSP a NMSP
není stanoven
FZS
1655
0
0
ne
20.–21. 6. 2011
4. 7. 2011(pro uchazeče, kteří
ze zdravotních důvodů nemohli
na řádný termín)
UUD
586
104
0
ne
4.–7. 1. 2011 – BSP
není stanoven
celkem
15 466
3 358
2 067
viz termíny Scio testů – BSP
15. 6. 2011 (NMSP Plzeň)
13.–14. 6. 2011 - BSP
30. 6.–8. 7. 2011
20.–23. 6. 2011 – BSP a NMSP
18.–22. 4. 2011 – BSP a MSP
20.–24. 6. 2011 – NMSP
17. 8. 2011 (NMSP Cheb)
7. 7. 2011 – BSP
27.–30. 6. 2011
10. 8. 2011
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: data jsou průběžná, převzata:1) z databáze IS/STAG k datu 4. 5. 2011 (parametry zadání: fakulta, typ studia, priorita 1)
2) z http://www.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/
*BSP = bakalářské studijní programy
*NMSP = navazující magisterské studijní programy
*MSP = magisterské studijní programy
V současné době jsou a budou pro
pozorovatele vně univerzity viditelné
především rozsáhlé investiční akce
vycházející z Dlouhodobého záměru, který
ZČU zpracovala v souladu s Integrovaným
plánem rozvoje města (IPRM) – Plzeň
univerzitní město. Globální cílem IPRM
je „Zlepšením podmínek pro znalostní
ekonomiku stimulovat trvalý a udržitelný
ekonomický rozvoj města Plzně“.
(red)
V lednu 2011 započala v univerzitním kampusu na Borských polích ▶ výstavba nového objektu Ústavu
umění a designu ZČU.
Před zahájením stavebních prací jsou projekty exce­
lentních center výzkumu ZČU v rámci VaVpI:
▶ NTIS (Nové technologie pro informační společnost),
Fakulta aplikovaných věd
Cílem projektu je vznik výzkumného centra excelence
orientovaného na materiálový výzkum a informační společnost. Projekt klade důraz na kvalitní základní a aplikovaný výzkum a na přenos výsledků výzkumu do praxe
a rozvoj spolupráce s prestižními výzkumnými pracovišti
v ČR a zahraničí.
Součástí projektu je výstavba nového objektu a pořízení
potřebného přístrojového vybavení – v částce 822 mil. Kč.
Bude vytvořeno 180 nových pracovních míst. Novostavbu
NTIS doplní budova projektu CTPVV (viz dále).
Zahájení stavby se předpokládá ve druhé polovině
roku 2011.
▶ RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky),
Fakulta elektrotechnická
Cílem projektu je výzkum v oblastech nových koncepcí
pohonů a technologií pro dopravní systémy; materiálového výzkumu se zaměřením na organickou elektroniku,
inteligentní senzory a multisenzorové systémy; zvyšování
účinnosti a optimalizace výroby elektrické energie a tepla,
těžby surovin atd.
Součástí projektu je výstavba nového objektu a pořízení
potřebného přístrojového vybavení – v částce 625 mil. Kč.
Bude vytvořeno nejméně 46 nových pracovních míst.
Zahájení stavby se předpokládá ve druhé polovině
roku 2011.
UUD
NTIS
RICE
RTI
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
7 / kv ět en
Veřejnosti na očích
/ kv ět en 2 0
11 / 8
tr o jú h el n ík
CENTEM
CTPVV
RIPO
SVI
STRADI
▶ RTI (Regionální technologický institut), Fakulta strojní
Cílem projektu je vybudování experimentálního pracoviště, ve kterém české strojírenské fi rmy získají partnera, který jim pomůže posílit konkurenceschopnost. V první fázi RTI nabídne čtyři výzkumné programy se zaměřením na nové aplikace v dopravní a manipulační technice, dále na výrobní stroje obráběcí a tvářecí včetně jejich modernizací a na obráběcí a tvářecí technologie. Součástí projektu je výstavba nového objektu a pořízení potřebného přístrojového vybavení – v částce 455 mil Kč. Bude vytvořeno cca 65 nových pracovních míst. Zahájení stavby se předpokládá ve druhé polovině roku 2011.
▶ CENTEM (Centrum nových technologií a mate riá lů), výzkumné centrum Nové technologie
Cílem projektu je přispívat k rozvoji nových technologií na ZČU a jejich transferu, a to zejména v oblasti aplikovaného výzkumu v oblasti polymerních materiálů, fotovoltaiky a laserových technologií. Projekt nemá stavební část – využívá prostory VTP. V rámci projektu bude pořízeno potřebné přístrojového vybavení – v částce 324 mil Kč.
Bude vytvořeno kolem 60 nových pracovních míst. Projekt byl zahájen 1. ledna 2011.
Kromě výše uvedených prestižních projektů připra vila Západočeská univerzita další projekty v rámci zdrojů pro rozvoj infrastruktury veřejných vysokých škol. Mezi úspěšné patří:
▶ CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu), jedná se o novostavbu objektu FAV pro výuku – s dotací 325 mil. Kč.
▶ RIPO (Rozšíření informační podpory), jedná se o přístavbu centra informatiky a univerzitní knihovny s dotací 180 mil Kč.
Ve stadiu hodnocení je projekt ▶ SVI (Studium pro výzkum a inovace), Fakulta elektrotechnická a projekt ▶ STRADI (Strategická dislokace ZČU) – rekonstrukce budovy Tylova 57. ▲
Globální cílem IPRM je
„Plzeň – univerzitní město 2015“:
„Zlepšením podmínek pro znalostní
ekonomiku stimulovat trvale udržitelný
ekonomický rozvoj města Plzně a regionu“.











STRADI – mimo areál ZČU
CENTEM – mimo areál ZČU
NTIS – Nové technologie pro informační společnost
RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky
RIPO – Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje




TI – Regionální technologický institut
R
SVI – Studium pro výzkum a inovace
UUD – nová budova pro Ústav umění a designu
CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu
/ kv ět en 2 0
11 / 10
Skončil čtvrtý ročník soutěže PilsProg
tr o jú h el n ík
Finále internetové soutěže v programování PilsProg 2011 určené studentům středních
škol v České republice, které uspořádala katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, se uskutečnilo 9. dubna.
Partnerem soutěže PilsProg je společnost CCA Group, a. s., Praha.
FAV KIV
www.fav.zcu.cz
Princip této soutěže vychází z pravidel celosvětové
soutěže ACM International Collegiate Programming
Contest. Soutěžícím se může stát student, který
umí programovat v jednom z jazyků soutěže (Pascal, C, Java) a má k dispozici počítač s přístupem
k internetu. Používaný software patří mezi volně
šiřitelný, a každý soutěžící si jej tudíž může legálně
nainstalovat. Soutěž probíhá prostřednictvím webové
aplikace s automatickým vyhodnocením výsledků.
Z kvalifikačního kola postupují nejlepší soutěžící
do finále, které se koná v Plzni přímo v prostorách
katedry. Obě kola soutěže sledují rozhodčí, na které
se v případě potřeby může soutěžící obrátit. Výsledné
pořadí je určeno počtem úspěšně odevzdaných úloh
a časem potřebným k jejich vyřešení.
V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 76 studentů středních škol a do finálového kola postoupilo
13 nejlepších. Vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnili a ceny vítězům předali Ing. Petr Přibyl, zástupce
společnosti CCA Group, a. s., Praha, prof. Miroslav
Šimandl, prorektor ZČU v Plzni, doc. František Vávra,
děkan Fakulty aplikovaných věd a prof. Jiří Šafařík,
ředitel soutěže.
Vítězi se stali a finanční ceny získali:
1. Filip Hlásek
(Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň),
2. Martin Zikmund
(Gymnázium Jana Palacha, Turnov),
3. Michal Soucha
(Gymnázium Voděradská, Praha). ▲
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
1 1 / kv ět en
Profesor Mašek
převzal medaili MŠMT
Profesor Bohuslav Mašek z Fakulty
strojní převzal z rukou ministra medaili
MŠMT 1. stupně za dlouhodobou
vynikající pedagogickou činnost.
U příležitosti Dne učitelů ocenil ministr
celkem 38 pedagogů základních,
středních, vysokých i uměleckých škol.
Profesor Mašek působí na Západočeské univerzitě v Plzni od roku 1986 a za tu dobu se významně zapsal do historie Fakulty strojní. „Zasloužil se o vybudování několika významných laboratoří a vytvořil moderní špičkovou základnu pro výuku v oblasti materiálových technologií. Pro tyto projekty přinesl nejen vlastní myšlenku, ale získal i fi nanční prostředky,“ připomíná bývalý rektor univerzity Josef Průša, který jej na medaili navrhl.
Před patnácti lety začal Bohuslav Mašek pracovat v zahraničí, kde působí dodnes. Z internacionálních zkušeností čerpá nové podněty a nápady pro výuku i výzkum. Pro své studenty zorganizoval přes padesát dlouhodobých stáží a zahraničních studijních pobytů.
Vedle pedagogických aktivit je také významným vědeckým pracovníkem. Kromě řady velkých výzkumných projektů zpracovávaných v zahraničí vede na univerzitě Výzkumné centrum tvářecích technologií FORTECH. V tomto centru vyrostli přední odborníci a díky nim se v několika specializacích oboru zařadilo mezi světovou špičku. Příkladem je nové komplexně pojaté materiálově-technologické modelování, kterým lze provádět ojedinělý výzkum reálných, složitých a dynamických výrobních procesů. Profesor Mašek získal vůbec první patent ve Spojených státech amerických v historii západočeského školství. V roce 2009 se v prestižní soutěži Stahlinnovationspreis v Německu propracoval v konkurenci 644 přihlášených projektů mezi fi nalisty a obdržel zvláštní uznání za inovativní využití oceli. Zároveň si uvědomuje důležitost propagace technického vzdělávání v České republice, pravidelně proto publikuje popularizační články v tisku, vystupuje v rozhlase a televizi.
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1997 jako nejvyšší ocenění v rezortu školství. Je ohodnocením významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v rezortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaili uděluje ministr školství každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března, a to ve dvou stupních – 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). ▲
(FST)
www.fst.zcu.cz
/ kv ět en 2 0
11 / 12
Mimořádné ocenění pro
Martinu Vichrovou
tr o jú h el n ík
Na 13. odborné konferenci doktorského studia JUNIORSTAV 2011 (konané
v únoru 2011 na VUT v Brně) se na prvním místě v sekci Kartografie a GIS umístila
Ing. Martina Vichrová, Ph.D., z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni.
(vav)
Čím Váš příspěvek „Digitální model reliéfu dru­
hého vojenského mapování (Františkova)“ po­rotu
zaujal?
To mohu jenom odhadovat. Snad proto, že navržená,
otestovaná a popsaná metodika je zcela nová a unikátní. Navrhla a otestovala jsem metodiku tvorby
digitálního modelu reliéfu (DMR) z map druhého
vojenského mapování (Františkova) včetně hodnocení přesnosti vzhledem k DMR ZABAGED (aktuální
současný digitální model reliéfu Základní báze geografických dat). Pro tvorbu DMR byly využity mapy
druhého vojenského mapování (vojenské topografické
mapy), kde je výškopis vyjádřen pomocí tzv. šraf
a výškových kót (jednalo se zcela o odlišný způsob
vyjádření výškopisu, než je tomu dnes). Mapy druhého vojenského mapování byly pro území ČR vytvořeny v první polovině 19. století, kdy krajina nebyla
ještě natolik ovlivněna lidskou činností (průmyslovou
a zemědělskou revolucí).
Mnou navržená a popsaná metodika tvorby digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování
umožňuje vytvářet digitální modely reliéfu datované
k době vzniku konkrétních mapových listů, v daném
případě tj. první polovina 19. století. Na mnoha místech ČR tak lze získat digitální model „původního“
krajinného reliéfu, který mohou spolehlivě využívat
odborníci z řad geografů, krajinných ekologů, historiků, archeologů a dalších oborů. Digitální model
reliéfu druhého vojenského mapování lze využít též při
revitalizaci území zasažených povrchovou těžbou.
Lze z toho odvodit, že unikátní byla nejen zvolená tech­
nologie mapování, ale i předmětný obsah práce?
Přesně tak. Druhé vojenské mapování vznikalo v době
nástupu a rozmachu průmyslové, dopravní a zemědělské revoluce, v době budování občanské společnosti,
rozmachu kapitalismu a vlny urbanizace. Všechny
tyto vlivy a ještě mnohé další s nimi související se
zapsaly do tehdejší krajiny, tedy i do map druhého
vojenského mapování. Mapy druhého vojenského
mapování si dodnes uchovávají obrovskou historickou
paměť a jsou cenným zdrojem informací pro odbor­
níky z řad historiků, archeologů, geografů, krajinných
ekologů, urbanistů atd. ▲
Student FEL na třetím místě
Za nejlepší diplomovou práci získali
vysokoškoláci 110 000 Kč na své další
vzdělávání.
Dne 29. března si v Praze převzalo pět absolventů
českých vysokých škol ocenění za nejlepší diplomovou a doktorskou práci. Studenti řešili aktuální technické problémy z energetiky, např. zvýšení výkonu
městské elektrárny nebo energie v rodinném domě.
Do soutěže se přihlásilo 19 vysokoškoláků z ČVUT
Praha, VUT Brno, Západočeské univerzity v Plzni
a Univerzity Pardubice.
Mezi pěticí oceněných diplomových prací skončil
na třetím místě student Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni Jan Mezera s prací
„Posouzení instalace frekvenčního měniče pro řízení
primárního ventilátoru vzduchu Elektrárny Poříčí 2“.
Jan Mezera, který úspěšně dokončil magisterský
obor elektroenergetiky, byl oceněním potěšen. „Dostal
jsem finanční odměnu ve výši 10 000 korun. Samozřejmě ji použiji na další vzdělávání,“ uvedl student.
(vav, ČEZ)
Vzdělávací program založila energetická společnost
ČEZ před 19 lety v roce 1992 s cílem zlepšit informovanost o energetice, zvýšit zájem mládeže o studium
technických oborů a o zaměstnání v tomto sektoru.
Součástí rozsáhlého programu je i systém vyhledávání
a podpory talentů – podpora soutěže středoškolských
vědeckých a technických projektů, soutěž vysokoškolských vědecko-technických projektů a soutěž
diplomových a doktorských prací Cena ČEZ, která
existuje již 13 let. V roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu společnosti ČEZ akreditaci MŠMT
ČR. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností,
která tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání
poskytuje. ▲
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
1 3 / kv ět en
Cena ČEZ
Jan Mezera na snímku
druhý zprava
Národní finále vyhráli, v Číně byli třetí!
tr o jú h el n ík
/ kv ět en 2 0
11 / 14
Významného úspěchu dosáhla pětice studentů čtvrtého ročníku Fakulty ekonomické
v soutěži Global Management Challenge, jejímž hlavním tématem je simulace strategie řízení
společnosti. Jedná se o největší manažerskou soutěž na světě s 30letou tradicí. V České
republice se pořádá národní kolo soutěže od roku 2000 pod záštitou hlavního města Prahy
a MŠMT. Soutěžící si mohou během celého klání otestovat své teoretické a praktické
manažerské dovednosti a nést důsledky těchto rozhodnutí ve virtuální společnosti.
Ing. Lenka Zahradníčková,
FEK
www.fek.zcu.cz
Na virtuálním trhu byla každému z týmů přidělena výrobní společnost, kterou soutěžící museli strategicky vést a rozvíjet. Obchodování probíhalo na trzích EU, NAFTA a také přes internet. Jednotlivé týmy musely vypracovat strategii rozvoje, plánování a společně pracovaly s přidělenými informacemi. Důsledky manažerských rozhodnutí pak vyhodnocoval speciální počítačový software v oblastech marketingu, výroby, lidských zdrojů, logistiky a fi nancí. Vítězem soutěže se stává tým, který v konečné fázi dosáhne nejvyšší ceny za akcii své virtuální fi rmy. Letošního jubilejního ročníku národního kola GMC se zúčastnilo 730 účastníků, kteří vytvořili 190 týmů. Dosud nebývalého úspěchu se podařilo dosáhnout studentům Fakulty ekonomické Západočeské univer­
zity v Plzni. „Gekko“ tým ve složení Roman Sterly, Vít Černohouz, Jakub Honzík, Jiří Pešík, Jakub Sloup, soutěžil pod patronátem společnosti Seznam.cz. „Gekko“ tým na podzim roku 2010 úspěšně absolvoval 1. kolo národní úrovně, kde postoupil mezi 64 nejlepších týmů. Druhé kolo soutěže předznamenalo historický úspěch našich studentů. Jako vůbec první tým reprezentující Západočeskou univerzitu v Plzni postoupila tato pětice studentů mezi 8 nejlepších týmů v České republice. Samotné fi nále soutěže se uskutečnilo 15. 3. 2011 ve vzdělávacím centru Škoda Auto v Mladé Boleslavi. „Gekko“ tým se nezalekl konkurence svých rivalů a jednoznačně vyhrál národní fi nále před týmem z Univerzity Karlovy a smíšeným týmem studentů z Brna a Prahy. Roman Sterly, Vít Černouhouz, Jakub Honzík, Jiří Pe šík a Jakub Sloup získali právo reprezentovat Českou republiku v mezinárodním klání, které se uskuteční v dubnu v čínském Macau. Držme palce a přejme jim, aby jejich úspěchy v národním kole byly pouhým odrazovým můstkem k úspěchům na mezinárodním poli. ▲
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
1 5 / kv ět en
Tvořivost v počátečním
vyučování matematiky
Ve dnech 31. 3. až 2. dubna se v plzeňském hotelu Angelo sešli didaktici matematiky
z celé České republiky a zahraničí na konferenci s názvem Tvořivost v počátečním
vyučování matematiky, kterou pořádalo oddělení matematiky katedry matematiky, fyziky
a technické výchovy FPE ve spolupráci se Společností učitelů matematiky JČMF.
Akce navázala na pravidelná setkání, která se konají
každoročně již od roku 1997 na různých místech České
a Slovenské republiky a účastní se jich nejen pracovníci fakult připravující učitele primárního a preprimárního vzdělávání, ale i učitelé z praxe. Cílem je vyměnit si
zkušenosti z přípravy učitelů 1. stupně základní školy
a školy mateřské a informovat o výsledcích výzkumné
práce v didaktice matematiky.
Úvodem do dané problematiky se staly plenární přednášky. Doc. Jarmila Honzíková z katedry
matematiky Fakulty pedagogické hovořila o podmínkách rozvoje tvořivosti a bariérách tvořivé
práce a představila výzkum tvořivých schopností
dětí školního věku a pedagogických pracovníků.
Profesor Bernard Sarrazy z Univerzity v Bordeaux
upozornil v souvislosti s matematickou tvorbou
na tři paradoxy – paradox jednotlivce v kolektivu,
paradox paměťový a paradox odvahy – a ukázal
význam didaktických a pedagogických dimenzí pro
podporu opravdového učení matematice. Se systémem FlexiLearn umožňujícím tvořivě pracovat
se žáky seznámil přítomné Mgr. David Bílek z Nakladatelství Fraus.
Páteční a sobotní program pokračoval jednáním
ve třech sekcích: Tvořivý žák primární školy a jeho
osobnostní rozvoj, Tvořivý učitel primární školy
a Místo matematiky v preprimárním vzdělávání.
Účastníky konference zaujaly především příspěvky
slovenských kolegů zaměřené na využití didaktických technologií při práci se žáky a vystoupení
didaktiků z Polska zabývající se tvořivým řešením
slovních úloh.
Z jednání konference byl vydán sborník. Všechny
příspěvky v něm obsažené zdůrazňují myšlenku, že
naším úkolem je připravovat tvořivé učitele, kteří
budou vychovávat tvořivé žáky. ▲
Šárka Pěchoučková,
KMT FPE
www.fpe.zcu.cz
/ kv ět en 2 0
11 / 16
Výuka fyziky v kontextu potřeb
současné společnosti
tr o jú h el n ík
Ve dnech 14. až 16. dubna proběhla v Plzni konference Výuka fyziky v kontextu potřeb
současné společnosti, která je jedinou svého druhu pořádanou v České republice.
Kromě českých odborníků z VŠ, SŠ, ZŠ a dalších pracovišť se jí zúčastnili i kolegové
z okolních zemí.
Miroslav Randa,
Josef Kepka, KOF FPE
Z vystoupení nejvíce zaujala vystoupení prof. Meyna z Friedrich-Alexander Universität v Erlangenu,
který se zamýšlel nad otázkou alternativních zdrojů
energie z pohledu změny entropie, a místopředsedy
Jednoty českých matematiků a fyziků doc. Dolejšího
z Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, který hovořil o souvislostech a rozporech
mezi současným stavem fyziky a školskou fyzikou.
Velký ohlas zaznamenaly rovněž příspěvky předsedy
Fyzikální pedagogické společnosti JČMF doc. Dolejšího – Několik otázek české didaktice fyziky,
prof. Blažka – Středoškolská fyzika a matematika
v ohrožení?, prof. Volfa – Výuka fyziky jako soustava
jednoduchých modelů skutečnosti a doc. Raunera –
Řešení pohybových rovnic na střední škole?
Účastníci oceňovali nejen výtečnou obsahovou
úroveň, ale i špičkovou úroveň organizační, kterou
podtrhlo nádherné prostředí hotelu Angelo i řada
dalších partnerů, například Nakladatelství Fraus,
Plzeňský kraj, Didaktik, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Česká nukleární společnost, restaurace Na Spilce a reprezentační prostory Secese.
Konferenci připravili pracovníci a doktorandi oddělení fyziky KMT FPE ve spolupráci s pobočkou Plzeň
Jednoty českých matematiků a fyziků a Fyzikální pedagogickou společností JČMF. ▲
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
1 7 / kv ět en
Účast na zasedání v OSN
Studenti FPR v New Yorku
Členové ELSA v New Yorku
Koncem roku 2010 ELSA International vyhlásila výběrové řízení na sestavení jejích delegací
na zasedání OSN. Dva studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni Milan Fric a Lenka Bejčková
byli vybráni na základě výběrového řízení (kterého se mohli zúčastnit adepti ze 42 zemí) jako
jediní zástupci z ČR. Společně s dalšími třemi členy ELSA z Německa, Norska a Portugalska
tak byli delegováni na zasedání VI. pracovní skupiny Komise OSN pro mezinárodní obchodní
právo (UNCITRAL), které se konalo 11.–15. dubna 2011 v New Yorku.
Účastníci jednání se zabývali především registrací zajišťovacích instrumentů k movitým věcem a založením společného registru těchto práv, jeho provozem a podobou. Potřebu tohoto registru (obdoba českého Registru zástav) označují některé státy jako urgentní.
Co je to vlastně UNCITRAL?
Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) podporuje rozvoj světového obchodu utvářením úmluv, modelových zákonů, pravidel a právních pomůcek zaměřených na sladění práva mezinárodního obchodu. Komisi, kterou založilo Valné shromáždění v roce 1966, tvoří zástupci šedesáti států reprezentující různé geografi cké oblasti a hlavní ekonomické a právní systémy. UNCITRAL se v průběhu let stala hlavním právním orgánem systému OSN na poli mezinárodního obchodu. Jejím sekretariátem je mezinárodní právní pobočka Úřadu OSN pro právní otázky. ▲
(red)
Na jednání komise ONS – Lenka Bejčková zcela vlevo, Milan Fric druhý zprava
www.fpr.zcu.cz
/ kv ět en 2 0
11 / 18
tr o jú h el n ík
Na stáži v Jižní Koreji
Odborné praxe studentů
a absolventů ZČU v zemích EU
Zahraniční vztahy ZČU
Od roku 1998 jsou zahraničním oddělením ZČU v rámci programů Leonardo da
Vinci a Erasmus každoročně organizované zahraniční odborné praktické stáže pro
zhruba padesát studentů a absolventů všech fakult. Celková výše poskytnutých
grantů je v současné době téměř 2 500 000 Kč ročně. Účastníci během tohoto typu
stáže mají možnost získat praktické odborné a jazykové znalosti a dovednosti a tím
zvýšit svoji kvalifikaci i svoji cenu na pracovním trhu. Podle průzkumů mají firmy
i ostatní organizace nejen v plzeňském regionu velký zájem o absolventy s praktickými
zkušenostmi získanými v zahraničí ještě před vstupem na trh práce.
Odborné praxe probíhají většinou od tří do šesti
měsíců a jejich účastníci mají statut praktikanta,
takže zahraniční přijímající organizace nemusí
žádat o pracovní povolení a řešit další formality.
Navíc získají na přechodnou dobu levnou a kvalifikovanou pracovní sílu. Z hlediska Západočeské
univerzity musí konkrétní praxe obsahově odpovídat
oboru, který absolvent na ZČU studuje nebo který
vystudoval.
Zájemci o praktické stáže se mohou přihlašovat
průběžně – praxe jsou poskytované podle aktuální
nabídky a poptávky a granty podle finanční situace
do netypických oblastí. Například studenti Fakulty
ekonomické pobývali na univerzitě Escuela Bancaria
y Comercial v Mexiku a nebo v Jižní Koreji na Sogang
University. Výjezdy byly finančně podpořeny z projektu Mobilita-11 (tzv. projekt free movers). ▲
Na stáži v Mexiku
Na semináři v New Yorku
Jmenuji se Lukáš Jandač a jsem studentem Fakulty ekonomické Západočeské
univerzity v Plzni. Toho času však absolvuji roční studijní program Štrasburské univerzity
na Fakultě ekonomických studií. Rád bych se podělil o nezapomenutelné zážitky,
které jsem získal díky své praxi a odbornému zaměření na oblast marketingu a které
mi jednoznačně pomohou k dalšímu kvalifikačnímu růstu a posunu mých kompetencí
v oblasti brandingu (řízení značky).
Ve dnech 7. až 11. 3. 2011 jsem měl ojedinělou možnost zúčastnit se Brand-based marketing semináře
v New Yorku, jehož hlavním organizátorem byla nezisková organizace American Field Service Intercultural
Programs, Int. (AFS). Je to firma známá po celém
světě jako dobrovolnická a nezisková organizace
nabízející mezikulturní zkušenosti v podobě studijních
programů v zahraničí ve více než 65 zemích světa pro
všechny věkové kategorie.
Jako dobrovolník působím v této organizaci od roku
2006. Momentálně zastávám funkci v představenstvu organizace a zabývám se také marketingem AFS
v České republice a na Slovensku.
Týdenní seminář pro 15 účastníků byl zaměřen
na problematiku brandingu a marketingu organizace
a byl vyvrcholením tříleté usilovné práce všech partnerů sítě AFS s experty na danou problematiku po celém světě. Účast na této akci považuji za zcela klíčovou
pro můj osobní rozvoj. Branding organizace AFS jako
strategický nástroj managementu bude i tématem mé
diplomové práce v nadcházejícím školním roce.
Teoretický pohled na danou věc se mnohokrát velice často liší od samotné praxe a mohu jedině potvrdit,
že v marketingu tomu není jinak! ▲
Lukáš Jandač
h el n ík
2 0 1 1 / tr o jú
1 9 / kv ět en
v rámci projektu. Způsoby, jak najít pro praxi vhodnou organizaci, jsou různé – pro některé studijní
obory jsou uzavřeny smlouvy se zahraničními organizacemi, nebo jsou zájemcům zasílány aktuální
nabídky od zprostředkovatelů a firem, nebo si vhodnou praxi může každý dohodnout také sám podle
svých představ.
Absolvovaná praktická stáž je vždy fakultou zařazena do dodatku k diplomu, některé fakulty uznávají
praxe svých studentů a doktorandů jako povinnou
součást studia. Absolventi ZČU po praxi získají ofi­
ciální dokument Europass, který budoucím zaměstnavatelům v rámci celé EU usnadňuje uznání kvalifikací
a kompetencí.
Další informace a kontakty na zahraniční zprostředkovatele mohou současní i budoucí zájemci najít
na http://international.zcu.cz.
V letním semestru letošního akademického roku
se kromě studijních výjezdů na „tradiční“ partnerské
univerzity uskutečnilo i několik studijních výjezdů
/ kv ět en 2 0
11 / 20
Sbohem a chlebíček
tr o jú h el n ík
Během druhého dubnového týdne proběhla v plzeňské Univerzitní galerii výstava
Sbohem a chlebíček, jež symbolicky ukončila jednu etapu existence galerie. Na výstavě
představili svá nekonveční díla studenti ateliéru Meziprostředkové dialogy (vedeného
doc. Milenou Dopitovou) z Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Součástí vernisáže, která za velkého zájmu návštěvníků proběhla 5. dubna, byla také
neformální prezentace autorů jednotlivých prací a projektů a následná afterparty.
Ing. arch. Petr Klíma
www.uud.zcu.cz
Výstavu doplnil v průběhu týdne další program –
večer 7. dubna byl v galerii věnovaný designu a hostům z hlavního města. Nejprve představila aktivity
sdružení Czechdesign jedna z jeho vůdčích postav
Jana Vinšová – a to včetně řady možností a forem
spolupráce, jež studentům UUD i ústavu samotnému
Czechdesign nabízí. O mezinárodní soutěži Mladý
obal, v níž v minulém roce zvítězila studentka UUD
Rufina Bazlova, pohovořila jedna z organizátorek
akce Klára Mergerová. Vystoupil i Petr Hák, student
ateliéru Architektura IV pražské VŠUP a iniciátor
projektu Talent design. Ten povzbudil studenty UUD,
aby nabídli svá designová díla k realizaci pod touto
mladou a perspektivní značkou. Jako poslední se
prezentovala světelná designérka Pavla Beranová,
čerstvá držitelka Ceny za světelný design 2011. Pavla,
jež své schopnosti prokázala i v návrhu nového světelného systému pro naši galerii, představila množství svých aktivit, jež mají jedno společné – práci se
světlem v jeho nejrůznějších podobách.
Celý týden završila v pátek 8. dubna veřejná přednáška Ivy Knobloch, kurátorky sbírky moderní knihy
a grafiky UPM, o Ladislavu Sutnarovi. Vynikající přednáška paní Knobloch, jež se Sutnarovi již léta soustavně věnuje, symbolicky odstartovala novou éru galerie – napříště již Galerie Ladislava Sutnara. ▲
pořádá mezinárodní letní školu
výtvarné kurzy pro
umění
širokou veřejnost vhodné i jako
příprava na přijímací zkoušky
Design
riéru
Design inte
e |ateliér|
fi
a
r
g
o
t
o
f
í
Digitáln
fie |plenér|
a
r
g
o
t
o
f
í
ln
Digitá
ba a malba
s
e
r
k
í
ln
á
t
i
Dig
ign
Fashion des
esba
Figurální kr
lakát
p
a
n
ig
s
e
d
Grafický
Ilustrace
a
Knižní vazb
Komiks
Kresba
Malba
Serigrafie
Šperk
odelů
Tvorba 3D m
oceros
in
h
R
u
m
a
r
g
v pro
Typografie
ají
ti kurz ů získ
n
e
lv
o
s
b
a
í
Úsp ě š n
ání.
o absolvov
o s v ě dčení
| 2 0 11,
šek je 15 | 5
lá
h
ři
p
a
rk
ě
U z áv
ujte
tu se in form
po tom to da
ís tech na
o volných m
ud.zcu.cz.
[email protected]
š kole
ace k le tní
rm
fo
in
é
n
b
Podro
na
urz ů najde te
a nabídce k
partneři a mediální partneři:
m
a
c
t
r
a
/
z
c
.
u
c
z
.
d
u
u
.
w
ww
jdete
artcamp na
ebo
také na fac
p
oku
/ kv ět en 2 0
11 / 22
tr o jú h el n ík
JuniorFEL –
léto na Fakultě elektrotechnické
Počínaje rokem 2007 byla
zahájena každoroční prázdninová
univerzita pro děti JuniorFEL.
V posledním srpnovém týdnu je pro účastníky připraveno 5 dní plných nových a zajímavých zkušeností na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni.
Akce je určena pro žáky 6.– 8. tříd ZŠ nebo primy až tercie víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Během týdne se seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
Více na http://juniorfel.zcu.cz. ▲
Západočeská univerzita v Plzni
připravuje v termínu
12. až 17. 9. 2011
školami i veřejností oblíbené
Dny vědy a techniky v Plzni.
Jako obvykle bude akce rozdělena do dvou částí. Od pondělí do čtvrtka budou přímo v laboratořích ZČU probíhat odborné programové expozice se speciálními interaktivními ukázkami, na které se budou moci předem objednat celé třídy ze středních a základních škol. Aby univerzita na tyto cílené akce zajistila též účast zájemců z Karlovarského kraje, uvažuje o vypravení autobusů, které by na ZČU přivezly studenty z Karlovarska.
V pátek a v sobotu budou potom Dny vědy a techniky pokračovat zábavně vzdělávací formou v ulicích Plzně pro širokou veřejnost. ▲
Vydává Západočeská univerzita v Plzni / www.zcu.cz / Připravila Mgr. Anna Vaverková
Grafická úprava BcA. Milada Hartlová / Evidováno pod číslem MK ČR E 17265 / Vychází v nákladu 1 000 ks
Download

Květen - Trojúhelník - Západočeská univerzita v Plzni