Den Zem poprvé
Roku 1970 v USA senátor Gaylord Nelson pov il studenta
Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací
environmentálních protestních setkání a výukových program
s cílem podpo it environmentální hnutí po celé zemi.
Den Zem na ZŠ Školní
Svátek naší planety slavíme již
tradi n sout ží na školním dvo e
a hlavn v nedalekém lese.
Disciplíny jsou z mnoha obor
spojených s p írodou.
Ni ení invazní k ídlatky
Sou ástí sout že je i zbavování b eh
potoka nežádoucího porostu k ídlatky,
která nedovoluje r st p vodním
rostlinám.
Pobyt v jarní p írod
Celá sout ž probíhá v nedalekém
lese, který p ibližuje m stským
d tem p írodu ve stavu velmi
blízkém nedalekým Beskyd m.
Nepo ádek z lesa ven
Odpad, který návšt vníci nanosili do lesa,
d ti hromadí do speciálních pytl .
Pan lesník pomohl s úklidem i dotazy d tí
na téma povinností pracovník lesní správy.
Pod odborným dohledem probíhá
pln ní praktických i teoretických
úkol sout že v p írod .
Spolupráce
s ochránci p írody
T íd ní odpadu
Net ídit odpady, má t žké dopady.
Kam s plastem, papírem, sklem,
nebo mono lánkem a jak je to
dál? Další úkol pro sout žící.
Pet zví e
Odpad se m ní v hra ku,
um lecké dílo, p íšerku. Problém
recyklace eší mladí výtvarníci,
jako další úkol v sout ži.
Základy první pomoci
V terénu velmi asto dochází
k úraz m. Použití trojcípého šátku a
základní vybavení lékárni ky by m l
ovládat každý kluk i d v e.
Okno do p írody
nepat í
Úklid probíhal i v blízkosti zahrádká ské osady. Snad se dosp lí
pou í od d tí, že starý rám okna nepat í do potoka. S touto
fotografií zvít zil žák v sout ži ke Dni Zem eko - foto.
Kreslí velcí, malí
Betonové plochy se m ní v ideální
místa pro kreace s k ídou v rukou
d tí i dosp lých.
Téma: voda
Voda jako nezbytná sou ást
p írody je téma plakátové
tvorby mladých um lc .
Nejlepší díla vyzdobí sloupy
vestibulu školy.
Téma: studánka
Výtvarné zpracování tématu Dne Zem :
STUDÁNKA
si vzaly na starost d ti 1. stupn . Použily ví ka od
PET lahví tj. odpad.
Na Lu in s ornitology
Kroužkování pták je p íležitostí
k seznámení s voln žijícími živo ichy
našeho m sta.
(nap . budní ek menší, užovka obojková)
Pod širým nebem
Na podzim p ipravujeme
krmení pro p ezimující ptáky.
V lét si hrajeme s pestrou
paletou barev kv tin.
Lipové panny Haví ova
Mrtvé stromy v alejích m sta se
pod rukama Zde ka Matyáše,
um leckého ezbá e, prom nily v sochy
p vabných dívek.
Dnes už je na procházce m stem nenajdete.
teoreticky v ekoknihovn
T íd ní odpadu
prakticky na t ídící lince sb rného
dvora technických služeb
Sb r starého papíru
Planeta Zem má svátek jeden den v roce. Naši pozornost si
zasluhuje každý den.
Starý papír pat í do sb rny. Naplnit takový kontejner znamená
zachránit kus lesa pro zví ata a ostatní rostliny.
Adoptovaný klokan
Kam s pen zi
za odevzdaný starý papír?
D ti si vybraly klokana
v ostravské zoologické zahrad .
Návšt va
v nemocnici
Peníze za odevzdaný starý papír
pomáhají i nemocným kamarád m
v d tském odd lení haví ovské
nemocnice.
Den Zem každý den
Planeta Zem a její p íroda m že být bez
lidí, ale lidé bez p írody nep ežijí.
Zveme Vás všechny na procházky
do lesa, zoo i naším m stem.
D ti ZŠ Školní.
Download

(Microsoft PowerPoint - Prezentace Den Země)