1. září 2011 l číslo 31 l ročník 41
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
POP 2010 na náměstí
Ukažte své rodině, jak to dnes vypadá
v OKD stovky metrů pod zemí! Přímo
na karvinském náměstí vystavíme
razicí kombajn a střední výztuž v „životní
velikosti“, další zajímavosti na velikých
fotografiích.
SPECIÁL KE DNI HORNÍKŮ
strana 3
Pozvání do Karviné
HORNICKÉ
SLAVNOSTI
2011
Potřebujete opravit kolo?
Švédská společnost Sandvik, hlavní
dodavatel razicích kombajnů pro OKD,
nabízí kromě výstavy strojů také „polní“
cykloservis, ve kterém si můžete nechat
zdarma opravit svůj bicykl.
strana 3
Víly, Sněhurka a…
…Pat a Mat s Mrazíkem? Nemusíte čekat
do Vánoc, přijďte se podívat na Karnevalový průvod Nadace OKD.
3. 9. od 13.00 Karviná
strana 5
14:00 průvod od Zimního stadionu
Vstup zdarma
Klaus-Dieter Beck
generální ředitel OKD
Nechte si napravit záda
Ve stáncích na Masarykově náměstí se
představí organizace, které podporuje
Nadace OKD. Prim budou hrát chráněné
dílny, jimž letos nadace pomáhá především. Jednou z nich je také masérská dílna
karvinského TyfloCentra – její nevidomí
maséři mají cit v rukou jako málokdo.
Moderuje Ruda z Ostravy a Nikola Birklenová
strana 9
Hornická liga mistrů
Netradiční disciplíny, při kterých se prý
pozná, kdo je pravý horník. Potřebujete
nejen lásku k pivu, ale i cit v rukou…
Nejlepší borci získají nejlepší ceny!
strana 13
Skupina NWR zveřejnila pololetní výsledky
Příznivé hospodářské ukazatele ovlivnila poptávka trhu po uhlí a koksu a zvýšení efektivity a produktivity těžby
OSTRAVA – Skupina New World
Resources, mateřská společnost
OKD, oznámila 24. srpna hospodářské výsledky za 1. pololetí roku
2011. Firma vykázala čistý zisk 87
milionů eur při tržbách 840 milionů eur, což představuje meziroční
nárůst výnosů o 17 procent.
Oživení trhů
a moderní technologie
Kromě celosvětového ekonomického oživení a nárůstu poptávky
u středoevropských producentů
oceli byl pro příznivé výsledky klíčový nárůst efektivity a produktivity dosažený díky realizaci programů
POP 2010 a COP 2010. Při programu POP 2010 byly doly OKD vybaveny nejmodernější razicí a dobývací technikou od špičkových výrobců
za téměř 10 miliard korun.
Těžařská firma OKD za prvních
šest měsíců letošního roku vytěžila
5,83 milionu tun uhlí, což představuje meziroční nárůst 7 procent.
Díky tomuto výsledku tak společnost NWR podle finančního ředitele Marka Jelínka nadále předpokládá, že letos vyprodukuje 11 milionů tun uhlí.
Další dceřiná společnost NWR,
OKK Koksovny, vyrobila v prvním
pololetí 400 000 tun koksu a vykázala provozní zisk 4 miliony eur.
2010. „Bezpečnost zůstává naší klíčovou prioritou, zejména s ohledem na skutečnost, že uhlí těžíme
v jedněch z nejobtížnějších podmínek na světě. Koeficient úrazovosti se v první polovině roku dále
zlepšil, když klesl na méně než osm
ohlášených úrazů na milion odpracovaných hodin. Tohoto výsledku jsme dosáhli díky významným
investicím do nového vybavení
a bezpečnostním školením, v kombinaci s vysokým úsilím a dovedností všech našich zaměstnanců,“ říká předseda představenstva
Dębieńsko: první tuna uhlí
v roce 2017
Představenstvo NWR v červnu odsouhlasilo další kroky, které povedou k zahájení těžby v dole
Dębieńsko v Polsku a dalo projektu
konečný souhlas. „Jedná se o náš
nejrozsáhlejší a nejvýznamnější
růstový projekt. Otevře nám přístup
k 190 milionům tun převážně tvrdého koksovatelného uhlí. Zahájení stavebních prací předpokládáme
ještě v tomto roce a zahájení těžby
v novém dole v roce 2017,“ popisuje
v tiskovém prohlášení Salamon.
Program OKD: PERSPektiva 2015
Bezpečnost na prvním místě
V prvním pololetí došlo k poklesu
ukazatele úrazové četnosti na 7,94
oproti 8,64 ve stejném období roku
jejichž cílem je zvýšit motivaci
a pocit odpovědnosti za zdraví své
i svých spolupracovníků.
NWR Mike Salamon, který zároveň zmiňuje letošní tragické události v dolech OKD a upozorňuje
na zpřísnění bezpečnostních opatření a realizaci kroků, které mají
za cíl minimalizovat rizika při práci pod zemí.
To, že společnost OKD přikládá bezpečnosti svých lidí prvořadý
význam, dokládá fakt, že v uplynulých třech letech bylo v programu
SAFETY 2010 investováno více
než půl miliardy korun do ochranných pracovních pomůcek pro horníky a byly realizovány programy,
FOTO: Richard Sklář
Milé kolegyně, vážení kolegové,
rád bych vás – za sebe i za celé
vedení naší společnosti – pozval
na tradiční Hornické slavnosti OKD.
Pro akce ve Staříči i v Karviné jsme
se snažili připravit pestrý program,
který jistě zaujme také vaše rodiny
i další obyvatele našeho regionu.
Podrobný program obou akcí najdete v tomto vydání Horníka.
Dovolím si vás dnes upozornit
na dva unikátní projekty, které
jsme na Hornické slavnosti zařadili
vůbec poprvé. První se týká Nadace
OKD, která představí pestrou škálu
podporovaných aktivit v Karnevalovém průvodu, jehož se zúčastní
kolem pěti stovek hlavně mladých
lidí z dvacítky neziskových organizací
z regionu. Dalších téměř 20 veřejně
prospěšných spolků, které Nadace
OKD podporuje, představí svou
činnost na Masarykově náměstí.
Budou to především chráněné dílny,
kde díky nadačním příspěvkům
může pracovat mnoho hendikepovaných lidí, již by jinak jen těžce našli
pracovní uplatnění. Tyto organizace
můžete také podpořit přímo na místě
zakoupením jejich výrobků.
Další zcela mimořádnou novinkou
bude prezentace společností Sandvik a Caterpillar. Ty přímo na náměstí
představí na velkoplošných
fotografiích a také „naživo“ těžební
technologie, které naši horníci
používají při práci pod zemí. Rádi
bychom díky této neobvyklé výstavě
všem ukázali, že hornictví je moderní
obor, jenž se rychle vyvíjí, a že dnes
v OKD díky investicím z posledních
tří let používáme ty nejvyspělejší
technologie světové úrovně.
Hornické slavnosti tedy letos
nabídnou nejen hudbu a zábavu, ale
především jasný vzkaz: Společnost
OKD je perspektivní firma, která
myslí na své zaměstnance i na celý
region a lidi, kteří v něm žijí. Mnohé
aktivity se už dnes bez nás neobejdou. Stejně jako my se neobejdeme
bez pochopení a pomoci regionu, v
němž podnikáme.
Zdař Bůh!
V rámci realizace programu POP 2010 byly doly OKD vybaveny nejmodernější razicí a dobývací technikou od špičkových výrobců za téměř 10 miliard korun.
Společnost NWR v tiskové zprávě
reflektuje aktuální neklid na trzích
a nejisté makroekonomické prostředí. Konkrétní známky zpomalení na regionálním trhu podle
Salamona firma nezaznamenala.
„Budeme trhy nadále bedlivě sledovat, ohledně dlouhodobého výhledu pro náš region však zůstáváme
optimisty,“ dodává Salamon.
Další směřování firmy v delším časovém horizontu pak jednoznačně popisuje program OKD
PERSPektiva 2015, podle něhož
stojí budoucnost na pěti základních pilířích, kterými jsou Lidé,
Efektivita, Zásoby, Bezpečnost
a Předvídatelnost.
Marek Síbrt
2
ročník 41 l číslo 31
Z OKD
www.okd.cz
Fedrunkový kahan „doputoval“ na Důl ČSM
STONAVA – Všem necelým čtyřem
tisícovkám zaměstnanců včetně
dodavatelů vyslovil své díky Boleslav Kowalczyk, ředitel Dolu ČSM.
Na stonavskou šachtu totiž díky
nim doputoval fedrunkový kahan
OKD propůjčovaný podniku, který si vede nejlépe ve výrobě i bezpečnosti. A její výsledky letošního
druhého kvartálu v revíru nikdo
nepřekonal!
Podnik překročil
dvakrát za sebou,
v květnu a červnu,
i rekordní měsíční
těžební výsledky.
„Celkovou těžbu za duben až červen jsme měli 828 tisíc tun a vyrazili jsme dohromady 5133 provozních metrů,“ řekl ředitel s tím, že
překročeny byly v tomto období i podnikové rekordy. A to hned
dvakrát – v květnu Důl ČSM vytěžil
287 tisíc tun, v červnu dokonce
296 tisíc tun (předchozí nejvyšší
měsíční těžby v historii podniku –
285 tisíc tun uhlí – dosáhli v lednu 2008). Předvedli se také čelboví; jejich celkový červnový postup
o dva kilometry a dva metry znamenal nejvíce vyražené provozní
metráže od ledna roku 2007.
Na těžbě měly ve druhém čtvrtletí 2011 hlavní podíl „domácí“ kolektivy od Karla Szczotky (z úseku
Karla Pochopně), Rostislava Špalka (z úseku Rostislava Huspeky)
a Romana Valchaře (z úseku Ladislava Staniczka). Z dodavatelů si
pak vedli nejlépe havíři od Grzegorze Dąbka (Polcarbo, vedoucí úseku
Krzysztof Sędkowski) a Krzysztofa
Krażewského (Alpex, vedoucí úseku Krzysztof Szewczyk).
Na špici mezi kmenovými přípraváři byly kolektivy Jána Savaryho (v. ú. Petr Pavlík), Martina
FOTO: Radek Lukša
Stonavská šachta si vedla v revíru OKD ve druhém kvartálu letošního roku nejlépe ze všech. Dosáhla výborných výsledků ve výrobě i bezpečnosti
Výrobní náměstek s fedrunkovým kahanem, který má Důl ČSM teprve podruhé.
Kufy a Vlastimila Havlase (oba
z úseku Petra Pavery). U polských
razičů osádky Waldemara Pasika, Grzegorze Soboczyńského,
Piotra Jasińského (všechny z úseku Bogdana Bajaczyka) a Andrzeje Czerwińského (v. ú. Dariusz
Szlachta).
„To, že máme putovní fedrunkový kahan, je nejen jejich úspěchem,
nýbrž všech z Dolu ČSM. Tuto trofej jsme získali opět po delší době.
Poprvé to bylo za druhý kvartál
roku 2008,“ uvedl Kowalczyk s tím,
že cílem teď bude minimálně vyrovnat počty zápisů se šachtami, které
jsou na podstavci kahanu nejčastěji.
Za úspěchem podle ředitelových slov
stojí tři momenty: včas připravené velkokapacitní poruby 332 201,
331 205 a 332 206, zmodernizování a „zkrocení“ centrálního odtěžení
a příznivé přírodní podmínky.
„Je jasné, že se začalo více o robotě přemýšlet a podle toho i dělat.
Ocenění pro nás znamená motivaci k další práci,“ podotkl výrobní náměstek Miroslav Suchoň. Důl
ČSM se bude snažit pochopitelně
kahan udržet. Výsledky července
a srpna – kdy se úkoly plnily i „přeplňovaly“ – tomu mohou nasvědčovat!
Radek Lukša
Hornickým učňům končí prázdniny
Budoucí důlní elektrikáři a zámečníci mají o studium zájem a dělají pedagogům radost
Jak přiznal, příjemně ho překvapil zejména počet zájemců o hornické povolání. „Více než dvacet
učňů, to je v našich podmínkách
poměrně velké číslo. Je vidět, že
hornické obory táhnou a jsem
přesvědčen, že do budoucna bude
přihlášek – 30 na Důlního zámečníka
a 11 na Důlního elektrikáře. Do třetího, závěrečného ročníku postoupilo
27 Důlních zámečníků a 11 elektrikářů, tedy celkem 38 žáků.
„Musím pochválit velmi dobrou
spolupráci ze strany OKD. Před
koncem minulého školního roku
jsme podepsali smlouvu o vytvoření maturitního studijního oboru
Mechanik důlních strojů a zařízení
k 1. 9. 2012 a pokračujeme v jednáních o zavedení večerního maturitního studia hornictví. Je vidět, že OKD
má o vzdělávání svých lidí opravdový zájem,“ dodala Sandriová s tím, že
škola dostala od těžařů také příspěvek 200 tisíc korun na dovybavení
zámečnických dílen.
FOTO: Deilmann-Haniel
KARVINÁ, HAVÍŘOV – Vyšňořeno, vymalováno, nachystáno! Prázdniny končí
a stejně jako ve Střední škole techniky a služeb v Karviné, tak i ve Střední
škole v Havířově-Šumbarku se chystají na přijetí nových žáků – mezi
nimi také zájemců o profesi horníka.
Novinka od firmy Deilmann-Haniel, dvoulafetový vrtací vůz typu dh-DT2, který byl nasazen před několika týdny na klasické ražbě na Dole Darkov.
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Novinka na klasických ražbách
Na hodnocení je ještě brzy, ale určitě má velký potenciál
DARKOV – Další novinka se objevila
na čelbách v Dole Darkov. Překop
2983 na závodě 2, realizovaný v rámci
investiční metráže, byl vybaven novou
výkonnou technologií pro klasické ražby zejména velkých profilů od německého výrobce Deilmann-Haniel. Páteř
soupravy tvoří dvoulafetový vrtací
vůz DT2, lžícový nakladač L 1200
a mobilní odtěžovací zařízení BSW –
B4 tvořené hřeblovým dopravníkem
s drtičem, umístěnými na pásovém
podvozku.
Absolutní novinkou
v rámci systému
je vrtací vůz
se dvěma lafetami.
„Použití této technologie by mělo
především urychlit průběh ražeb. Absolutní novinkou v rámci systému je vrtací
vůz se dvěma lafetami, jehož použití
by mělo zkrátit dobu vrtání. Nakladač
je vybaven výsuvným teleskopem, díky
kterému nakládá z místa a nemusí
používat podvozek. Současně má i větší
nakládací lžíci o objemu 1,5 kubíku.
To vše by mělo přispět k rychlejšímu
odtěžení. Stejně jako fakt, že napínačka
hřeblového dopravníku je po každém
pracovním cyklu natlačena až do čelby,“ popsal přednosti nové technologie
manažer nové techniky na Dole Darkov
Ivo Liberda.
Nové stroje jsou už smontované, nasa-
zené a v současné době probíhá jejich
zkušební provoz. Svěřeny byly dodavatelské osádce Pol-Alpex 5 hlavního předáka
Damiana Szkota z úseku vedeného
Krzysztofem Kuczerou, která patří na darkovské šachtě v oblasti klasických ražeb
k nejlepším. Třicetičlenný kolektiv vyrazil
v I. pololetí 277 metrů, což je v rámci dolu
nejvíc. „Tajemství úspěchu? Směnové
osádky musí být sehrané a samozřejmě
musejí mít k dispozici dobrou a bezporuchovou techniku,“ řekl nám k tomuto
úspěchu Szkot.
Pokud jde o hodnocení nové technologie, na to je podle něj ještě příliš brzy.
„Pracujeme s ní sotva pár týdnů. Lidé
si na ni musí teprve zvyknout a naučit
se využívat její klady. Obsluha nových
strojů je trochu jiná než u těch, se kterými jsme pracovali doteď. Určitě ale má
velký potenciál,“ uvedl hlavní předák.
Bohuslav Krzyžanek
Vrtací vůz dh-DT2 na reklamním snímku.
Praktické zkušenosti získávají horničtí učni ze SŠTaS nejenom ve školních dílnách, ale také
pod vedením zkušených odborníků na povrchových pracovištích OKD.
Šumbark: Slibný začátek
„Na tříletý učňovský obor Zámečník – důlní provozy evidujeme zatím
15 přihlášených, na obor Elektrikář
– důlní provozy osm,“ upřesnil krátce před zahájením nového školního
roku referent pro evidenci uchazečů
na šumbarské střední škole Milan
Bajer.
Hornické obory tady letos otevřeli po letech poprvé, a proto je to pro
školu vlastně novinka. Jak připomněl
ředitel zařízení Josef Říman, hornické učně tu měli naposledy v roce
1989, a pak v letech 1998 až 2001
nepočetnou skupinku zájemců o práci pod zemí v rámci rekvalifikačních
kurzů. Problémy přesto neočekává. Jednak škola vznikla v roce 1950
jako učiliště tehdejšího Dolu Dukla
a hornické tradice jsou v ní stále živé,
jednak se na nový školní rok řádně
připravila.
„Na žáky čekají modernizovaná pracoviště, dílny a laboratoře
a postupně doplňujeme i vybavení
elektrotechnického centra, které je
v rámci okresu naší specialitou a jež
bychom chtěli otevřít už v tomto roce
jak pro teoretické, tak i pro praktické
vyučování,“ nastínil Říman.
zájemců ještě víc,“ vyslovil svá
očekávání.
Karviná: Dobré zkušenosti
Už dvouleté zkušenosti s přípravou
hornických zámečníků a elektrikářů mají na rozdíl od šumbarských
ve Střední škole techniky a služeb
v Karviné. A pochvalme hornické hochy: zkušenosti to jsou vesměs
kladné.
„Samozřejmě, chovají se přiměřeně
svému věku a lomcuje s nimi puberta, ale to je stejné jako v jiných třídách. Důležité je, že vesměs všichni
chtějí pracovat a nejsou líní. Na rozdíl od některých jiných profesí mají
mocnou motivaci: vědí, že se svým
řemeslem se uplatní, a proto přistupují k učení a přípravě jinak, odpovědněji,“ řekla na jejich adresu ředitelka školy Iva Sandriová.
I na SŠTaS, která navazuje na tradice hornického učiliště bývalého Dolu
1. máj a vloni oslavila 60 let své existence, je zřejmé, že znovuobnovená
výuka hornických specializací se těší
mezi mladými rostoucí oblibě. Zatímco loni nastoupilo na hornické obory 29 učňů, letos škola evidovala těsně před zahájením školního roku 41
Potkáte je na Hornických slavnostech
Vraťme se ale ke klukům. Pokud
vyrazíte na Hornické slavnosti OKD
v Karviné, některé z nich určitě potkáte v plné hornické výbavě na Masarykově náměstí jako průvodce u mimořádné expozice důlních strojů.
„Oficiálně tuto možnost oznámíme při zahájení školního roku, už
nyní ale máme dva zájemce, kteří
se o tom dozvěděli z jiných zdrojů.
I na tomto příkladu je vidět, že horničtí učni mají o svoji budoucí profesi zájem a že nám dělají radost,“
shrnula před slavnostním uvítáním nových žáků ředitelka SŠTaS
Iva Sandriová.
Bohuslav Krzyžanek
OKD: Zázemí solidní firmy
Proč OKD podporuje učně?
Společnost OKD potřebuje kvalifikované zaměstnance, kteří se nebojí práce,
zajímají se o moderní technologie a umí
držet partu. Proto podporuje všechny
zájemce, kteří tyto podmínky splňují.
Jaké výhody OKD poskytuje?
•Během tříletého studia vyplácí
žákům hornických oborů stipendium
1000 Kč měsíčně.
•V létě umožňuje učňům vydělat si
další peníze na brigádách ve vybraných provozech OKD.
•Garantuje, že po skončení školy
přijme všechny úspěšné absolventy
do zaměstnání.
1. září 2011
www.iHornik.cz
VÝSTAVA
3
Důlní technika poprvé nad zemí
FOTO: Sandvik a Caterpillar
Firmy Sandvik a Caterpillar představí nejmodernější těžební techniku z programu POP 2010. Lidé ji mohou vidět v sobotu 3. září v Karviné
Na náměstí bude v životní velikosti kombajn MR 340 od Sandviku…
KARVINÁ – Děti i ženy horníků se
mohou v sobotu 3. září na Masarykově náměstí v Karviné seznámit
se stroji, které používají jejich tátové a manželé při práci pod zemí.
Společnost OKD v rámci Hornických slavností vystaví například
razicí kombajn nebo výztuž, která
se používá při těžbě uhlí. Jde o součást obří desetimiliardové investice,
jíž firma zajistila lepší produktivitu
práce i bezpečnost horníků. Lidé se
mohou přesvědčit, že místo sbíječek dnes horníci používají nejmodernější stroje na světě, ovládané
počítači.
Hlavní atrakcí bude razicí kombajn MR 340 firmy Sandvik, kterých
je nyní v OKD jedenáct. Je dlouhý
úctyhodných 10 metrů, široký 2,8
a vysoký 1,8 metru. Téměř neuvěřitelná je jeho váha – přes 50 tun.
…i střední výztuž vyrobená americkou společností Caterpillar.
Americká společnost Caterpillar
zase představí takzvanou střední
výztuž, která se používá v šachtách
OKD při těžbě uhlí. Váží kolem 35
tun a umožňuje dobývání ve slojích o mocnosti až téměř čtyři
metry. „Odborníci museli dlouho
přemýšlet, jak oba stroje dopravit na náměstí. Málokdo si dokáže
představit, jak se mohou takovéto
technologie dostat stovky metrů
technologií, které ukážeme naživo,
proto připravujeme výstavu velkoformátových fotografií, na nichž
budou další stroje, nové ochranné
pomůcky nebo rekultivační projekty,“ dodala Koláriková.
Nové důlní stroje návštěvníkům
představí učni Střední školy techniky
a služeb z Karviné, v níž firma před
dvěma lety pomohla obnovit hornické učňovské školství.
Vladislav Sobol
pod zem, a pak ještě další stovky
metrů nebo i kilometry do čelby
nebo razicí stěny,“ pozvala všechny na originální výstavu Zuzana
Koláriková, která Hornické slavnosti připravuje.
Společnost OKD nemůže přes
veškerou snahu vystavit všechny stroje, které v posledních třech
letech díky téměř desetimiliardové investici nakoupila. „Vedle dvou
Technika báňských záchranářů pomáhá horníkům i veřejnosti
Špičkové vybavení ostravské HBZS si mohou návštěvníci Hornických slavností nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet
Návštěvníci Hornických slavností budou mít ojedinělou příležitost nahlédnout pod pokličku jejich práce. Záchranáři
vystaví svou špičkovou techniku
přímo na Masarykově náměstí –
k vidění bude záchranářské vybavení a potápěčská technika, dekompresní komora, práce se zvedacími
vaky Zumro a s pálicí soupravou
i ukázky podvodního robota v akci.
A také záchranářská sanita – držme palce, ať v průběhu slavností nemusí odjet na záchranářský
výjezd…
vs, jp
Potápěčský robot ROV
Velmi důležitým doplňkem vozidla
MERCEDES – UNIMOG je také
potápěčský robot ROV (Remote
Operating Vehicle), což je speciální dálkově ovládaný robot pro
vyhledávání předmětů pod vodou
vybavený kamerou s vysokou rozlišovací schopností. Ulehčuje práci
potápěčům při obtížných zásazích.
ILUSTRAČNÍ FOTO: Josef Nosek
OSTRAVA/KARVINÁ – Když se řekne
Hlavní báňská záchranná stanice,
většina lidí si vybaví jen sanitku
spěchající k důlnímu neštěstí. Báňští záchranáři přitom mají desítky
jiných povinností.
Šachty je využívají k plnění těch
nejnáročnějších úkolů v prostředí,
kam mohou jen speciálně vyškolení odborníci s tím nejkvalitnějším
vybavením. A čas od času – například při povodních nebo policejních akcích – slouží v rámci Integrovaného záchranného systému
nám všem.
Chcete opravit kolo,
nebo letět balonem?
Těžká potápěčská
souprava DM 220:
Výjezdové vozidlo potápěčů MERCEDES – UNIMOG
s dekompresní komorou a potápěčským robotem
Sandvik chystá na slavnosti
také zábavu pro malé i velké
plnou nečekaných zážitků
Těžký přilbový oblek pro ponory se
vzduchem z dílny německé společnosti Dräger je vhodný pro práce
na stabilním místě.
Technická data robota: délka
86 cm, šířka 49 cm, váha 32 kg,
délka kabelu 150 metrů, pohon
na 4 motory, na monitoru se ukazuje
datum, čas, hloubka, orientace
na světovou stranu a počet otočení
kolem vlastní osy.
Technická data: maximální hloubka
60 metrů, váha bot 2 x 12 kg, váha
přilby cca 35 kg, dále vodicí lano
s telefonem, stálá dodávka vzduchu
regulovaná potápěčem, na zádech
havarijní zásobník. Primární
dodávka vzduchu je zajištěna hadicí
ze břehu.
Záchranářská
řezací souprava
Technická data vozidla: Délka 6,7 m, šířka 2,4 m, výška 3,3 m, celkem 7 míst
k sezení, součástí je také vyprošťovací naviják.
Technické vybavení: Úložný prostor pro tlakové láhve, oživovací přístroj PT 60,
kufr první pomoci, přenosný kompresor Bauer-Capitano (380 V), žebřík 3 m, těžké
kladivo, páčidlo, hornické nářadí, zámečnické nářadí, elektrocentrála, zvedací
potápěčské vaky, vybavení pro 3 potápěče, lezecká technika.
Součástí vozidla je také dekompresní komora, nezbytná součást vybavení potápěčů
pro ponory s hloubkou větší než 10 metrů. Slouží k léčbě dekompresí při barotraumatech potápěčů.
Technická data: síla děleného materiálu od 3 milimetrů do 10 centimetrů,
délka hadic 10 metrů. Soupravu musí
přenášet dva záchranáři na zádových
nosičích s pruhy, dohromady váží více
než 50 kilogramů.
FOTO: archiv OKD, HBZS
Použití: Zásahové vozidlo báňských záchranářů – potápěčů, možnost zásahu v terénu, vyprošťování uvízlých vozidel, možnost nasazení při povodních.
Mobilní zařízení pro řezání ocelových a kovových materiálů, (např.
výztuž, potrubí nebo koleje. Smí se
používat jen na příkaz velitele zásahu.
Souprava zajišťuje stálou kontrolu
koncentrace metanu, ochranu proti
vzniku požáru a ochranu postiženého
proti popálení vhodným krytím.
SANDVIKEN / KARVINÁ – Švédská
společnost Sandvik, v posledních
letech hlavní dodavatel razicích kombajnů pro OKD, chystá nejen prezentaci
svého kombajnu MR 340. Na louce
pod zámkem vybuduje zábavnou zónu,
v níž budou hrát hlavní roli kola.
„Pro náruživé cyklisty připravíme
rotopedy, na kterých se budeme snažit
ujet 823 kilometrů, tedy vzdálenost
mezi Karvinou a švédským městem
Sandviken, kde je hlavní sídlo naší
firmy,“ vzkázali zástupci Sandviku, kteří
účastníkům cyklistického maratonu
předají symbolické diplomy.
I další programy firmy mají souvislost
s bicykly. Připravuje se například akrobatická show na kolech a především
„polní“ cykloservis, ve kterém si mohou
zájemci nechat opravit, seřídit nebo
zkontrolovat své kolo. „A to zcela zdarma, je to dárek pro společnost OKD,
která je naším velmi dobrým zákazníkem,“ dodávají lidé ze Sandviku.
Kromě zábavné zóny pro děti chystají zástupci švédské firmy také malé
vyhlídkové lety balonem nad parkem
Boženy Němcové. „Zájemci se mohou
podívat, jak vypadají Hornické slavnosti
z ptačí perspektivy,“ dodala pořadatelka slavností Zuzana Koláriková.
vs
4
ročník 41 l číslo 31
PANORAMA
www.okd.cz
Rybářský ráj na Karvinsku
FOTO: Radek Lukša
KARVINÁ – Krajina na Karvinsku
a Ostravsku se díky rekultivacím
území dříve zasažených těžbou
v posledních letech výrazně mění.
„Uvědomujeme si svou odpovědnost za změny v krajině, které těžba přináší. Obnově jednotlivých
lokalit proto věnujeme výraznou
pozornost,“ říká personální ředitel OKD zodpovědný za rekultivace Radim Tabášek. Jen v roce
2010 dosáhly náklady na rekultivace 265 milionů korun, z nichž 148
milionů pocházelo ze zdrojů OKD,
117 milionů z veřejných prostředků.
Jména a fotografie oceněných jsou vyvěšeny na staříčské lokalitě.
Důl Paskov odmění dobrou práci
a dlouholetou věrnost podniku
STAŘÍČ – Finanční odměnou, pamětním listem a drobností ocení Důl
Paskov dvě desítky svých zaměstnanců
při příležitosti Dne horníků 2011.
Dočkají se toho dlouholetí pracovníci za věrnost podniku, další lidé
za příkladný přístup k plnění úkolů
i povinností a jiné záslužné činy. „Je to
ocenění jejich práce, výraz poděkování,“ informoval ekonomicko-personální
náměstek Tomáš Pala. Ocenění předá
vedení Dolu Paskov na setkání s těmito
letošními „nej“ kolegy v pátek 2. září
na staříčské lokalitě.
uzi
FOTO: Archiv
Společnost OKD každoročně investuje stovky milionů korun do rekultivací krajiny
Návrat krajiny přírodě a lidem
Cílem rekultivací je návrat krajiny, která byla proměněna těžební činností, do přirozeného stavu,
v němž území funguje jako soběstačný ekosystém. „Četné příklady v Ostravsko-karvinském revíru ukazují, že příroda se do těchto
lokalit postupně vrací a dává vzniknout novému unikátnímu ekosystému s výskytem vzácných druhů
fauny a flóry,“ vysvětluje Tabášek.
Ocenění si zasloužili
útvar hlavního inženýra
•Ivo Boháč, figurant z úseku ODMG
útvar technického náměstka
•Svatopluk Otisk, mistr expeditu a odvalu z úpravny uhlí
•Alois Urban, údržbář skipu z úseku důlní dopravy (útvar výrobního náměstka)
•Vladimír Krůček, strojník těžních strojů z úseku provozu TS a HV
•Tomáš Vavrečka, mechanik strojního úseku
•Lubomír Folvarčný, specialista-elektro
Jezero místo hornických kolonií
Lokalita Lazecká je jedním z pozoruhodných příkladů rekultivačního úsilí těžařů. Nedaleko Orlové
se v minulosti nacházelo zhruba
dvacet hornických kolonií. Ty už
útvar závodního dolu
•Bohuslav Koláček, záchranář, ZBZS
•Adolf Fijak, střelmistr z úseku trhacích prací
•Petr Chodanič, požárník, Přípravy 1
•Jan Ryšánek, horník-dopravář, Přípravy 2
•Petr Jeřábek, revírník příprav, Přípravy 2
•Martin Řepišťák, hlavní předák příprav, Přípravy 3
•Vladislav Staník, zámečník rubání, Těžní 3
•Jiří Honeš, horník, Těžní 4
•Miroslav Starostka, směnový předák rubání, Těžní 5
•Petr Kupka, směnový předák rubání, Těžní 6
•Leoš Židek, mechanik úseku centrálního odtěžení
•Petr Pfeiler, mechanik provozu rubání
•Bohdan Šustr, operátor, známkovna
U dvacetihektarového jezera je ráj rybářů, okolo honitby myslivců.
ale existují jen ve vzpomínkách
pamětníků či v dobových dokumentech. Domy se v důsledku
těžby bořily, docházelo k poklesům a kolonie musely být nakonec
zdemolovány.
Ještě předtím, než se Lazecká
stružka, která mezi nimi protékala,
v důsledku poklesů zaryla do krajiny,
zahájili těžaři záchrannou akci. Zeminu odvezli, aby se v budoucnu mohla
použít pro rekultivaci. Ta na rozloze
55 hektarů začala v roce 1992 a spolu s biologickou částí trvala až do roku
2003. Náklady dosáhly 90 mil. korun.
Těžká technika vytvarovala
nový reliéf krajiny, který překryla
vrstva navezené zeminy a vysazené porosty. Srdcem lokality je
ale jednoznačně dvacetihektarové
jezero v místech, kterým původně tekla Lazecká stružka. Břehy
byly osázeny vodomilnou vegetací a místo se stalo vyhledávanou
lokalitou rybářů z Karviné, Orlové a přilehlých obcí. Okolní louky
s vysazenými dřevinami a remízky
využívá jako honitbu místní myslivecký svaz.
Lazecká je úspěšným příkladem
toho, o co těžaři při rekultivacích
usilují především. Vrátit krajinu ve vzájemné symbióze přírodě
i lidem.
Marek Síbrt
Nadace Landek podpoří hornické památky
Vypsáno 1. kolo VŘ na udělení příspěvků pro projekty přijaté do Národního programu 2012
OSTRAVA – Nadace Landek Ostrava
vypisuje 1. kolo výběrového řízení
na udělení nadačních příspěvků
pro projekty přijaté do Nadačního
programu roku 2012.
Tematické okruhy pro přihlášky:
útvar ekonomicko-personálního náměstka
• Ivo Novák, aranžér, propagace
•Záchrana a údržba hornických
památek a dokumentů.
•Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo
kdykoliv v minulosti souvisely.
•Osvětová a publikační činnost související s tematikou hornictví, hornické
historie a geologie.
•Podpora kultury v regionu i mimo něj.
.$7,0VUR
.DUYLQi+UDQLFH
6ORYHQVNi
7HO
)D[
Projekty
zpracované
podle
„Zásad pro poskytování nadačních
příspěvků“ spolu s vyplněným
formulářem přihlášky do výběrového řízení podle výše uvedených zásad spolu s uvedením
záměrů a cílů projektu a závazným rozpočtem musí být doručeny nadaci v jednom výtisku
do 15. října 2011 na adresu: Nadace LANDEK Ostrava, Prokešovo
náměstí 6, 728 30 Ostrava, nebo
elektronickou poštou na adresu
[email protected]
„Zásady pro poskytování nadačních příspěvků“ a závazné formuláře přihlášky do výběrového
řízení je možno získat v sídle nadace, případné upřesňující informace
a podrobnosti na telefonních číslech 596 262 228 a 604 168 008,
nejlépe však na internetových
stránkách nadace www.volny.cz/
nadace-landek.
Výsledek výběrového řízení zveřejní nadace po ukončení výběrového řízení. Správní rada, která
rozhoduje o výsledku výběrového
řízení a přijetí projektů do Nadačního programu příslušného roku,
nevrací přihlášené projekty a rovněž nesděluje důvody nepřijetí projektu.
Jaroslav Přepiora
tajemník nadace
9HGHQtVSROHĀQRVWL
SĖHMHYåHPKRUQtNĠP
DMHMLFKURGLQQìP
SĖtVOXåQtNĠP
XSĖtOHçLWRVWLRVODY
'QHKRUQtNĠ
17/31-IV/11
KRGQĈ]GUDYtåWĈVWt
RVREQtFKDSURIHVQtFK
~VSĈFKĠ
67/31-IV/11
indiNewFluencePaparazzi154x130-autoset.indd 1
23.8.11 14:31
1. září 2011
KARNEVALOVÝ PRŮVOD NADACE OKD
www.iHornik.cz
5
Fryštátem projdou obří loutky,
víly, Sněhurka, Mrazík, Pat i Mat
Jak vznikly karnevaly
Karnevaly byly tradičně pořádány v době, která bezprostředně
předcházela období dlouhého
půstu, tedy v jakémsi „bezčasí“ mezi
Vánoci a masopustním úterým. Reje
a průvody masek byly od pradávna
celospolečensky nejen tolerovanou,
ale vyhledávanou a oblíbenou formou
„institucionalizované rebelie“, veselím,
které ovšem mělo svá pevná pravidla,
řád, smysl a význam. Různé další druhy
pouličních představení a alegorických
průvodů známe již od antických dob, ze
kterých v transformované podobě přetrvaly do středověku a rané renesance.
V současné době mluvíme o karnevalu
především jako o formě pouličního
umění, interaktivní společenské zábavě, nevázaném odreagování, které však
může mít vysokou uměleckou úroveň.
Svou tradici má nejen v Riu či Benátkách, ale nyní i v Karlových Varech,
Praze a nově také v Karviné…
Maškarní průvod v ulicích vždy zaručeně přiláká pozornost nejen kolemjdoucích.
slibuje ředitel Nadace OKD Jiří
Suchánek.
Obří loutky, alegorické vozy, žongléři, chůdaři, akrobati, mažoretky
Koho najdete v průvodu
Organizace
Valíme se
Charita Český Těšín
Reg. knihovna Karviná
Koliba
Masky
alegorie na Valíme se Karvinou
alegorický průvod masek
50 čtenářů v maskách hrdinů oblíbených knih
příchod předvoje valašských kolonistů Karpatským
obloukem
Onko Naděje
ve znamení měsíčku lékařského
Český kynologický svaz
v maskách psů a se psy
Polárka Bruntál
scénky a obrazy
Onko Amazonky
čarodějnice a Tahiťanky
Teatr Ludem
masky z papíru a hudební nástroje
HCB OKD Karviná
nejmenší karvinští házenkáři
Buřinka Rýmařov
průvod v kostýmech a s transparenty
MDK Karviná
street dance + divadelní soubor
Záchranáři ČČK Ostrava
zdravotníci z historie, sanita
SVČ Juventus
mažoretky, roztleskávačky, tanečníci
Dítě s diabetem
masky
Michelle Karviná
mažoretky
Maryška
Sněhurka a 7 trpaslíků, housle, basa
Slezská diakonie
kostýmy květin
Akademie J.A.Komenského masky a kulisy
CSS Bohumín
masky z pohádky Pat a Mat
DDM Orlová
masky z pohádky Mrazík
Která z masek bude vyhodnocena jako nejlepší?
Průvod vyrazí ve 14 hodin
od zimního stadionu, zhruba
o hodinu později by měl vyvrcholit na Masarykově náměstí.
a spousta masek, například Sněhurka se sedmi trpaslíky, čarodějnice,
Pat a Mat či Mrazík – to vše bude
v Karviné k vidění.
Místní spolky údajně chystají mnohá překvapení. Například
sdružení Valíme se chce představit
alegorii na téma Valíme se Karvinou, čtenáři Regionální knihovny
Karviná prý budou k nerozeznání od hrdinů ze svých oblíbených
knih, sdružení Koliba z Beskyd
plánuje sehrát příchod předvoje valašských kolonistů Karpatským obloukem. Ve svých dresech
se představí také malí házenkáři,
Záchranný tým Českého červeného
kříže z Ostravy zavzpomíná na historické uniformy zdravotníků a členové Českého kynologického svazu
budou namaskovaní jako psi.
„V průvodu se sejdou zástupci organizací, které Nadace OKD
finančně podporuje. Většinou si
s nimi jen píšeme nebo mejlujeme, teď budeme mít úžasnou příležitost, abychom se navzájem lépe
poznali,“ vysvětlil jeden z cílů akce
ředitel nadace Suchánek.
Průvod bude trvat přibližně hodinu.
Tam proběhne ocenění nejlepších
masek, které bude se svými kolegy
osobně hodnotit generální ředitel
OKD Klaus-Dieter Beck. Organizace s nejlepšími maskami získají od Nadace OKD patnáct, deset
a pět tisíc korun na svou další činnost.
Vladislav Sobol
Karnevalové otázky a odpovědi
Kdy a kde průvod začíná?
V sobotu 3. září ve 14 hodin od zimního
stadionu v Karviné.
Jaká bude trasa průvodu?
Od stadionu se masky vydají ulicí Karola
Sliwky až k tržišti, kde odbočí doprava
na Fryštátskou a po Hrnčířské ulici dojdou
až na Masarykovo náměstí.
3/31-V/11
KARVINÁ – Těžařská nadace chystá pro návštěvníky Hornických
slavností zcela originální podívanou. Do Karnevalového průvodu
Nadace OKD, který s ní připravuje sdružení ART Prometheus,
se zapojí nadšenci z více než
dvacítky sdružení a organizací
z Karvinska i dalších míst Moravskoslezského kraje. „V průvodu
nás bude kolem pěti stovek, čili
spousta masek a hlavně radosti. Samozřejmě se mohou připojit další zájemci. Něco takového Karviná ještě neviděla,“
FOTO: Archiv
Objeví se akrobaté na chůdách
Kdy a kde průvod skončí?
Kolem 15 hodiny na Masarykově
náměstí, následovat bude vyhodnocení
nejlepších masek.
Kdo se může zapojit?
Úplně každý, rodiny s dětmi, děti s rodinami
či děti samotné. Ceny v nadační soutěži ale
mohou získat jen předem přihlášená sdružení.
6
ročník 41 l číslo 31
KULTURA
www.okd.cz
Májovák pro hornické seniory
Svatováclavský koncert pod záštitou generálního ředitele OKD Klause-Dietera Becka
Vstupenky (zdarma) si
mohou horničtí důchodci
objednat u Karla Bajtka,
mobil 732 475 792.
Takhle to vypadá v době levandulových svátků ve Valréas.
Havířští na svátku levandulí
Společnost OKD a Nadace OKD zvou všechny hornické seniory na koncert Májováku.
Kapela Stonava Dolu Darkov a mažoretky Dixi ve Francii
VALRÉAS – Jednou z největších událostí v téměř desetitisícovém provensálském městečku Valréas je každoročně
svátek levandulí Corso de la Lavande.
Letos se konal ve dnech 5. až 8. srpna
a jeho program obohatily spolu se
soubory z Itálie, Španělska, Rakouska,
Francie, Slovenska, Belgie, Martiniku
a nevídaným souborem Jakutů také
koncerty Hornické kapely Stonava Dolu
Darkov a darkovských mažoretek Dixi.
„Střed města, kde se dochovaly části
hradeb z 11. století, se mění v době svátku
na jednu velkou tavernu, kterou protíná
cesta, jež slouží jako pohybující se jeviště.
Po čtyři dny tu večer co večer předvádějí
své umění pozvané soubory, k vidění
jsou alegorické vozy, klauni. Francouzská
FOTO: Edmund Kijonka
FOTO: Jaroslav Šindel
KARVINÁ, OSTRAVA – Nadace OKD
a společnost OKD připravuje pro
všechny bývalé zaměstnance těžební společnosti a jejich rodinné příslušníky koncert velkého hornického dechového orchestru Májovák
Karviná, který se bude konat
v Domě kultury města Ostravy dne
28. září od 17.00 hodin. Záštitu nad
akcí převzal generální ředitel OKD
Klaus-Dieter Beck.
Jak informoval předseda správní rady Májováku Petr Ženč, cílem
projektu je nabídnout bývalým
horníkům hodnotný kulturní zážitek při poslechu orchestru, jenž
patří mezi absolutní špičku v České republice a který reprezentuje
společnost OKD na pódiích v ČR
i v zahraničí. Akce současně nabízí
bývalým zaměstnancům OKD možnost společného setkání a strávení
příjemného svátečního odpoledne.
Karvinský orchestr připravuje na toto výjimečné vystoupení
děvčata v krojích rozdávají divákům
kytičky voňavé levandule, chybět nemůže
ani vyhlášené provensálské víno: v úzké
uličce vedoucí k dominantě Valréas,
kostelu z 12. století, otevřeli své sklípky
vinaři. Stačí si na začátku uličky koupit
skleničku a koštovat, poslouchat pouliční
šramly a užívat si atmosféru okamžiku.
Třetí dominantou slavností je volba Miss
Levandule. Tři nejkrásnější děvčata se
stávají obletovanými celebritami. Po celé
čtyři večery se jinak ospalé městečko
mění v jedno velké aplaudující hlediště.
Jak mažoretky, tak kapelu potlesk a gesta
uznání vždy těší, odjíždíme proto domů
s příjemným pocitem,“ popsal náladu
levandulových dnů umělecký vedoucí
darkovské kapely Jaroslav Šindel.
bk
speciální program, ve kterém zazní
skladby českých i zahraničních
autorů, jako jsou Antonín Dvořák,
Bedřich Smetana či Steven Reineke,
slavné filmové melodie Ennia Morriconeho, známé operní a operetní
melodie, ale také populární hornické písně, které si s orchestrem
můžou zazpívat i posluchači. Se
souborem se představí jeho vokální sólisté Magda Bártková a Peter
Svetlík, sólista Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě.
Vstup na koncerty je zdarma, je
ovšem nutno si dopředu rezervovat vstupenky. Ty je možno objednat ve svém klubu důchodců nebo
přímo u předsedy Koordinačního
výboru důchodců OKD Karla Bajtka na telefonním čísle 732 475 792.
„Na setkání s bývalými zaměstnanci se budou těšit Nadace OKD,
OKD a rovněž členové orchestru,
jejichž cílem je připravit program,
který se bude líbit opravdu všem
posluchačům,“ uvedl Petr Ženč. bk
Senioři si připomněli kus svého života
KARVINÁ – Tak jsme si mnozí zopakovali svoje mnohaleté zkušenosti
a poznatky z havířiny. Stalo se tak
na zájezdě, kterého se před prázdninami zúčastnili členové klubů
seniorů řízených odborem sociálních věcí karvinského magistrátu
v rámci seriálu aktivit pro seniory
Zábava nemá hranic. Jde o projekt
podpořený Nadací OKD v rámci
programu Pro radost.
Nejdříve jsme se vydali k nové
ostravské radnici, z jejíž dominanty, jednadevadesátimetrové věže,
jsme si prohlédli Ostravu a její
okolí z ptačí perspektivy. Poutavým výkladem o ostravských historických místech a památkách
FOTO: Jaroslav Břoza
Mažoretky Dixi a Hornická kapela Stonava Dolu Darkov při své levandulové misi.
Památeční snímek z nádvoří bývalého Dolu Eduard Urx, dnes Hornického muzea.
přispěl k našemu poznání kdysi dlouholetý průvodce Českem
i zahraničím, nyní předseda Městského klubu seniorů v Karviné
Jaroslav Krótki.
Pak jsme vyrazili do Hornického
muzea v Landek Parku, čili bývalého Dolu Anselm a později Eduard
Urx v Ostravě-Petřkovicích. Právě
tam si mnozí z nás připomněli při
fárání do podzemí a prohlídce podzemních expozic náročné hornické
řemeslo, jímž jsme se po léta živili.
S uznáním a úctou jsme si prohlédli také expozici z historie a současnosti báňské záchranné služby.
Viděli jsme něco nového a připomněli si i to, že jsme kdysi zajeli tramvají z Karviné přes
Orlovou až do Ostravy. Zastávku
měla i na dnešním fryštátském
náměstí.
Jaroslav Břoza
Přeje všem svým obchodním partnerům
a celé hornické veřejnosti
6SROHĀQRVW
při příležitosti oslav Dne horníků 2011
0LQRYD%RKHPLD
hodně štěstí a osobních úspěchů.
SĖHMHYäHP]DPĈVWQDQFĞP
www.ferrit.cz
DNFLRYpVSROHĀQRVWL2.'
DFHOpKRUQLFNpYHĖHMQRVWL
SĖtMHPQpSURæLWtRVODY
'QHKRUQtNĞ
69/31-VI/11
68/31-VI/11
9HGHQtVSROHĀQRVWL0LQRYD
%RKHPLDVUR/LKRYDUVNi
2VWUDYD5DGYDQLFH
1. září 2011
www.iHornik.cz
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVATÁ BARBORA
7
Upečte koláč, pomůžete dětem z Barborky
KARVINÁ – Přineste na Hornické
slavnosti OKD do Karviné koláč,
buchtu, štrúdl nebo jiný pekařský
výrobek! „Máte šanci získat jednu z výher a vaše pekařské umění
navíc poslouží dobré věci – buchty prodáme a výtěžek převedeme na účet Občanského sdružení
svatá Barbora,“ láká předsedkyně
výboru maminek Barborky Marta
Szamaránská. Zároveň upozorňuje
na letošní největší novinku – kromě
sladkého se bude přijímat a prodávat také slané pečivo.
Buchty či jiné pekařské výrobky
mohou děti s rodiči přinést v sobotu 3. září mezi desátou a čtrnáctou
hodinou do centra Agape na rohu
karvinského Masarykova náměstí, směrem k poště. „Porota pak
FOTO: Richard Sklář
Letošní novinkou je možnost upéct slané pečivo, nejlepší pekař získá rodinný vstup do Hornického muzea i s obědem. Přineste své výrobky 3. září do centra Agape
Z peněz za prodané buchty budou mít užitek děti, které to nejvíce potřebují.
Své výrobky prineste mezi 10. a 14. hodinou do centra Agape, které je na Masarykově náměstí.
všechny výrobky posoudí, hodnotit se bude chuť i vzhled. Autory tří
rok zdarma, program je přitom plný
hudebních hvězd i dalších lákadel.
Věříme proto, že lidé věnují symbolickou padesátikorunu právě
na charitu, která je jejich městu nejbližší,“ řekl místopředseda sdružení
Josef Hoďák. Ten také v rámci oslav
převezme pro Barborku od karvinských házenkářů šek na 12 tisíc
korun.
Vladislav Sobol
nejlepších buchet či koláčů vyhlásíme kolem pěti hodin v průběhu
koncertu Fleretu v amfiteátru letního kina,“ vysvětlila předsedkyně výboru maminek Marta Szamaránská. Vítěz získá vstupenku pro
celou rodinu do Hornického muzea
v ostravském Landek Parku, která
bude zahrnovat také oběd ve stylové restauraci Harenda u Barborky.
Všechny výrobky dobrovolníci
nakrájí a budou prodávat u vchodu do parku, balíček za 50 korun.
„Hornické slavnosti jsou jako každý
Co vlastně dělá „Barborka“
Barborka (oficiálně Občanské sdružení
svatá Barbora, zkráceně také OSSB) se
stará o děti z České republiky, Polska
a Slovenska, kterým zemřel jeden z rodičů
na následky pracovního úrazu v hornictví.
Přispívá jim na vzdělávání (školné,
kolejné, školní pomůcky, učebnice,
autoškolu, jazykové kurzy), volnočasové
aktivity (školní výlety, tábory, kroužky)
i zdravotní péči.
Činnost sdružení hradí členské firmy
v čele se společností OKD, která je zakladatelem organizace. Hlavním dárcem
Barborky je Nadace OKD, do společné
kasy přispívají také další dárci a sami
horníci.
Přispět můžete také na účet:
19-1657156389/0800
Vybírat se bude také ve Staříči
Charitativní akci pro Barborku připravují také pořadatelé Dne horníků
Dolu Paskov. „Lidé mohou přispět
přímo u vstupu do areálu. V minulých
letech jsme – po zohlednění počtu
návštěvníků – Karvinou vždy porazili,“ hecuje Karviňáky pořadatelka
staříčských slavností a členka výboru
Barborky Milena Malinská. V Karviné
se loni vybralo do kasičky 11 877 Kč,
ve Staříči 8965 Kč.
OSTRAVA – Díky mimořádnému
u
důrazu na bezpečnost práce a jistěě
i díky havířskému štěstí je hornic-kých sirotků stálé méně, moravsko-slezští těžaři jim však prostřednictvím Nadace OKD a Občanského
sdružení svatá Barbora pomáhají
každým rokem více.
Počet dětí, o které se Barborka stará, se za poslední tři roky
snížil o 15 na 87, výdaje na přímou podporu vzdělávání, volného času a zdravotní péče či další pomoc rodinám se meziročně
navýšily o 25 procent na 2,4 milionu korun. Další peníze sdruženíí
používá na organizaci společných
letních pobytů a akcí pro děti.
Vyplývá to z výroční zprávy, kterou
sdružení zveřejnilo na svých internetových stránkách.
práce s cílem, aby dětí, o které
se Barborka stará, postupně ubývalo,“ napsal do výroční zprávy
ggenerální ředitel OKD Klaus-Dietter Beck.
Občanské sdružení sva
Výroční zpráva 2010
tá Barbora
Občanské sdružení
svatá Barbora
Výroční zprávu sdružení
zveřejnilo na
www.svatabarbora.cz.
„Situace rodin, které přišly
o živitele, není jednoduchá. Díky
pomoci
našeho sdružení mohou
p
děti
bez omezení pokračovat
d
ve
v studiu, rozvoji talentu i ve svých
koníčcích
a zálibách,“ vysvětlil
k
předseda sdružení a mluvčí OKD
Vladislav Sobol.
Loni přispělo sdružení dětem
například 224 tisíci korun na školné, 256 tisíci na ubytování
„Společnost
S lečn t OKD se stejně
tejně jako
dříve i v roce 2010 postarala o to,
aby byla činnost sdružení a pomoc
dětem finančně zajištěná. Ještě
více prostředků a úsilí jsme zároveň investovali do bezpečnosti
středoškoláků a vysokoškoláků
na kolejích či internátech, 82 tisíci
na autoškoly či 224 tisíci na jazykové kurzy v Anglii, které Barborka každý rok organizuje pro čtyři
své děti. Barborka také dětem už
od šesté třídy přispívá na nákup
počítače a částečně hradí poplatky
za internet.
Stále populárnější jsou také společné akce. Loni maminky s dětmi absolvovaly například lyžařský víkend v Beskydech, návštěvu
doubravského Dinoparku nebo
ozdravný pobyt v maďarských termálních lázních.
Výroční zprávu sponzorsky
vydala komunikační agentura
R MEDIA (vydavatel týdeníku
Horník), která je také hlavním
mediálním partnerem Barborky. vs
Prázdniny ve škole angličtiny v Brightonu
OSTRAVA – Letecky do Velké Británie, do kapsy 250 eur, ubytování
s polopenzí v rodinách… a čtyři týdny ve škole! Tak vypadaly
letošní prázdniny pro čtyři (starší) děti z Občanského sdružení
svatá Barbora. Dvě dívky z Česka
a slečna s mladíkem z Polska byly
Lenka Adamčíková se Šárkou Nováčkovou
ve Velké Británii.
na intenzivním čtyřtýdenním
kurzu angličtiny v Brightonu.
„Bylo to pro mě velkým přínosem. Škola byla fajn, rodina,
u které jsem bydlela, super. Velmi
milí,“ popisovala Lenka Adamčíková, jež odletěla se Šárkou
Nováčkovou v „první várce“ 27.
června. Vracely se až 22. července. „Učitelé mluvili hodně pomalu, srozumitelně, takže nebyl
problém. Naučila jsem se hodně
nových věci, poznala moc spolužáků z různých koutů světa, se
kterými jsem pořád v kontaktu,“
upřesnila.
Do školy EC Brighton po nich
od 4. do 27. července nastoupila Marlena Mikolajczak a od 1.
do 26. srpna pak i Fabian
Smigiel. Barborka nerozlišuje
národnost hornických sirotků,
o které se stará – všem se snaží
dopřávat stejně. „Jazykový kurz
jsme hradili celý včetně kapesného i letenky,“ řekla tajemnice
Kamila Kašovská.
FOTO: OSSB
OSSB se snaží připravit „své“ děti také na budoucí zaměstnání, kde je světový jazyk vyžadován
Slečny z Barborky v mezinárodní komunitě jazykového kurzu.
Maminka Šárky Nováčkové
konstatovala, že dcera má zážitek i znalosti na celý život. „Jsem
moc ráda, že jí to Barborka umožnila. Finančně bychom to sami
nezvládli. Šárka si obohatila jazykové znalosti, a protože tam byla
s mezinárodní skupinou studentů,
poznala i jiné kultury. Je mi líto,
že jsem nemohla také...“ řekla.
Čtyři děti z Barborky nebyly
zdaleka prvními, které se mohly
učit angličtinu přímo v Anglii
u rodilých mluvčích. „Posíláme
je tam pravidelně. Kromě poskytování podpory během školního
roku jim chceme dopřát i možnost netradiční formy vzdělávání o prázdninách. Výuka v cizině
jim dá nejvíce,“ dodala Kašovská. Barborka také nechce ochudit „své“ děti o možnost naučit
se jazyk, který je žádaný v řadě
zaměstnání.
Radek Lukša
FOTO: OSSB
Hornických sirotků je stále méně, Barborka jim přispívá více
Adriana s maminkou na promoci
1. července 2011.
Poděkování od
naší inženýrky
Letos v květnu se mi podařilo
úspěšně dokončit Univerzitu Tomáše
Bati ve Zlíně a získat titul inženýrka.
Dlouhou cestou ke zdárnému cíli
mě po dva roky provázelo Občanské
sdružení svatá Barbora.
Chtěla bych sdružení a lidem,
kteří jsou jeho součástí, poděkovat
za pomoc, již mi po smrti mého táty
poskytli. Situace nebyla pro mě, mou
sestru a maminku nikterak příznivá,
a kdyby nás nevzalo sdružení pod
svá ochranná křídla, vysokou školu
bych dostudovat nemohla. Jednalo
se především o finanční výpomoc
zahrnující úhradu kolejí, příspěvek
na dopravu, školní pomůcky a skripta. Díky sdružení jsem se mohla
účastnit i několika nezapomenutelných výletů a dovolených, přičemž
nejvíce oceňuji měsíční jazykovou
stáž v Anglii. Samozřejmě nemohu
opomenout dovolenou v Maďarsku,
v Beskydech, v Adršpachu a další.
Našla jsem zde mnoho nových
kamarádů, které potkala stejně
smutná událost jako mě.
Na závěr patří velký dík všem
lidem, kterým není lhostejný osud
sirotků a vdov horníků zahynulých
v dolech a dokážou nám finančně
pomoci.
Děkuji.
Adriana Furendová
8
ročník 41 l číslo 31
PANORAMA
www.okd.cz
Lidské zdroje
Peníze kazí charakter?
Chcete vědět, o co se na finančním trhu hraje? Seznamte se dámou jménem Přidaná Hodnota
FOTO: RPG
OSTRAVA – Překotný proces přechodu
společnosti, ve které žijeme, z autoritářského modelu společenských vztahů
na modus vivendi svobodného trhu
odsoudil do zapomnění kdysi velmi
populární rčení: „Peníze kazí charakter
lidí“. Není divu – v minulosti toto rčení
bylo – s nádechem škodolibosti – používáno k ospravedlňování rovnostářství
a potlačování individuální iniciativy lidí.
Současná eskalace krizových
sociálně ekonomických jevů vyvolává
potřebu opět se vztahem lidí k penězům
intenzivně zabývat. V každodenní praxi
práce s lidmi se totiž setkáváme s ničivými důsledky absence tzv. „finanční
gramotnosti“ a četnost těchto případů
dramaticky stoupá. Všeobecné mínění,
že tyto negativní společenské jevy se
netýkají zaměstnanců úspěšných firem
s relativně vysokou úrovní příjmů, je
mylné. Poznatky z praxe ukazují, že vyšší
úroveň příjmů generuje větší četnost
i objem finančních ztrát. Tato „soukromá
dramata“ a špatná „finanční kondice“
jednotlivých zaměstnanců skrytě –
avšak významně – ovlivňují efektivnost
lidských zdrojů firmy i celkovou firemní
kulturu.
Posláním tohoto textu není moralizování nebo skandalizování jednotlivých nešťastníků. Jeho smyslem je
věcný popis typických situací, nástrah,
symptomů, mechanismů a dějů. Jsou
to poznatky, se kterými většina z nás
v rámci základního vzdělání nebyla
a ani nemohla být seznámena. Realita
současného společenského vývoje však
vyžaduje od každého jednotlivce zaujímání postojů a samostatné rozhodování
v takovýchto situacích. A svobodné
rozhodování nutně vyžaduje objektivní
Společnost se zavázala vyměnit okna ve všech svých domech do konce roku 2013.
RPG Byty urychlí výměnu oken
Také měřiče tepla přispějí ke snížení nákladů za energie
Společně s nedávno ohlášenou plošnou
instalací měřičů tepla (indikátorů topných nákladů) v bytech RPG jde o další
krok, jak nájemníkům pomoci snížit díky
úsporám energie náklady na bydlení
a překonat dlouhodobý trend neustálého navyšování cen energií, které vlastník
nemovitostí nemá možnost ovlivnit,“
uvedl ředitel residenčního portfolia RPG
Real Estate Pavel Klimeš.
Výměna starých oken za plastová
i zavedení měření tepla jsou kroky,
které by měly motivovat nájemníky
k šetření v jednotlivých domácnostech
a zároveň vést ke snížení jejich nákladů
na bydlení. Zkušenosti z domů, kde
byly měřiče tepla instalovány již
v minulosti, ukazují na snížení spotřeby
tepla o 20–25 %.
syl
Okna za 340 milionů
V roce 2011 vymění RPG 59 600
oken v 11 390 bytech, celková
investice představuje 340 milionů
korun. Instalace měřičů tepla
by měla být zahájena ve čtvrtém
čtvrtletí letošního roku.
S nimi na to máte?
Strategie „Minimax“ (dosažení maximálního blaha s vynaložením minimálního
úsilí), která je všem lidem (ve větší nebo
menší míře) od přírody dána, je zdrojem
mnoha inovací a společenského
pokroku. Má však také svou odvrácenou
tvář. Utváří totiž i životní postoje, které
vystižně charakterizují následující hesla:
„Z cizího krev neteče“, „Bližší košile než
kabát“, „Hloupý, kdo dává, hloupější,
kdo nebere“. Masivní reklamní kampaně
finančního trhu pod slogany: „S námi
na to máte!“, „Úvěr bez ručitele!“ či
„Hotovostní půjčka do 24 hodin!“
skrytě sázejí na tuto „lidovou moudrost“
potenciálních klientů, kteří se domnívají,
že vstupem na finanční trh nemohou nic
ztratit („Kde nic není, ani smrt nebere“).
Finanční trh je ale ve své podstatě společenská hra, která má svá pevná pravidla, organizační strukturu, bankéře, profesionální hráče i amatérskou základnu.
To, co vidí nezasvěcený a nezúčastněný
pozorovatel, jsou většinou vítězná utkání
špičkových hráčů a jejich fantastické
výhry, méně už rizika a prohry hráčské
základny. Hra je to přitažlivá a fascinující, avšak vstupovat do ní bez dobré
znalosti pravidel a předchozího tréninku
je ryzí pošetilost. Nepomůže vám žádný
kibic ani poradce – tady každý hraje
na vlastní triko.
Co je tedy v sázce?
Kdo chce skutečně poznat, o co se
na finančním trhu hraje, musí se bezpodmínečně seznámit s tajuplnou dámou
jménem Přidaná Hodnota. Její stopy
ve svém každodenním životě můžete najít
na nejrůznějších účtenkách a fakturách
ve zkratce „DPH“. Málokdo si však uvědomuje, že „PH“ se vyskytuje i ve mzdě
zaměstnance v závislé činnosti (což je
většina aktivně pracující populace). „PH“
je však velmi nenápadná – podobně
jako v případě zdraví nebo lásky její
existenci pocítíme většinou až po ztrátě.
Až když nám na výplatním sáčku zůstane
pouze „existenční minimum“.
Všímavý čtenář už asi pochopil, že
odpověď na otázku uvedenou v titulku
tohoto článku nenajde a že ho autor provokuje, v dobrém slova smyslu, k samostatnému hledání odpovědí na tuto
a řadu dalších otázek. Tento článek má
být úvodem cyklu netradičních pohledů
do zákulisí světa peněz. V případě, že
bude mezi čtenáři o tuto problematiku
zájem, mohou se vydat na putování
krajinou mezilidských vztahů, která se
jmenuje Ekonomika. Krajinou, která
nás obklopuje ze všech stran, ale –
jak už to v životě bývá – jen málo si jí
všímáme. Nabízí se zde řada zajímavých
pozoruhodností a témat. Jako např.:
Viděl už někdo přidanou hodnotu? Jak
vznikají dluhové pasti? Motivace? Na co
spotřebitelský úvěr? Je investice sprosté
slovo?...
Karel Lipowski
manažer pro lidské zdroje OKD
Dovolte nám popřát touto cestou
všem zaměstnancům OKD a.s. u příležitosti Dne horníků.
Velmi si vážíme Vaší náročné práce a oceňujeme důvěru a dobrou
spolupráci s naší společností, za což Vám upřímně děkujeme.
73/31-VIII/11
72/31-VIII/11
Kolektiv pracovníků akciové společnosti
70/31-VIII/11
OSTRAVA – Vyměnit stará okna za nová
není žádná legrace. Kdo to zažil
na vlastní kůži ví, jak nákladná je to
záležitost, kolik s ní je práce, co všechno to obnáší. A když jde o výměnu oken
v třiceti tisícovkách bytů, pak je to akce
pro mnohé těžko představitelná.
Nicméně do takového monstr projektu se před časem pustila společnost
RPG Byty. V letošním roce je to pro ni
nejvýznamnější položka v rámci oprav
a investic. Původně se předpokládalo,
že výměna oken v takovém množství
bude probíhat až do konce roku 2014.
Ale je tady dobrá zpráva pro nájemníky:
Vzhledem k rychlejšímu tempu oprav,
a také ve snaze snížit nájemníkům
náklady na bydlení díky úsporám
na energiích, budou okna vyměněna už
do konce roku 2013.
„Všem nájemníkům, kteří po skončení deregulace souhlasili s naším návrhem postupného navyšování nájemného, jsme se zavázali, že jim vyměníme
okna za nová plastová nejpozději
do konce roku 2014. Nyní jsme přijali
rozhodnutí udělat vše pro to, aby tato
výměna byla dokončena již v roce 2013.
informace k danému tématu. Jednostranné, neúplné informace protější
strany eliminují svobodu rozhodování
člověka. Rozum v takových situacích
nahrazují emoce (strach, lichotky
apod.). Znalost typických modelových
situací a pozadí finančních transakcí,
se kterými se nyní v každodenním životě
můžeme setkávat, výrazně zvyšuje šanci
jednotlivce vyhnout se ztrátě vyvolané
neuváženým rozhodnutím.
Zábavná příloha nejen pro havíře
Ruce nevidomých citlivé jako senzory
Karvinští maséři umí objevit původ bolestí, jejichž ložiska není klient s to přesně určit. Budou i na slavnostech!
mladý
zrakově i sluchově
ml
postižený
muž pocházep
jící
rovněž
z hornickéI
MASÉŘ
ho prostředí. Táta Jozef
Bokora se pro OKR vyučil a je lokomotivářem
na
n Dole Darkov. Havíře
dělali
i strýcové.
dě
Nevidomí maséři stejně
N
jako recepční dostali práci také
díky firemní nadaci zaměstnavatele jejich současných a bývalých
rodinných příslušníků. Nadace
OKD podporuje TyfloCentrum
ČR v Karviné od samého počátku.
Rok 2008 – 50 tisíc na olympiádu
zrakově postižených a mezinárodní konferenci a 70 tisíc korun
právě na zřízení Masérského centra v Žižkově ulici 2379/54a.
rnické
Ho
příb
y z regionu
ěh
FOTO: Radek Lukša
Najdete je i na internetu:
www.maserskecentrum.com
www.tyflocentrum.com
Renáta Ďulíková dělá celý život v oblasti rehabilitací.
KARVINÁ – Jestliže si chcete nechat
u stánku TyfloCentra na Hornických slavnostech OKD nebo v jejich
salonu na poliklinice v Mizerově
„spravit“ tělo, hlavně nevyslovujte:
„Podívejte, tohle prosím namasírovat!“ Oni totiž nevidí. Svou profesi nicméně čtveřice tří zrakově
postižených žen s mužským kolegou ovládá na jedničku, o čemž by
mohla vyprávět řada lidí ze šachet
i jejich příbuzných.
„Samozřejmě se stává, že k nám
přijde horník na doporučení někoho, kdo byl naším klientem. Stejně
tak sportovci, lékaři, zdravotní sestry,“ rozpovídala se Renata Ďulíková (41) z Karviné, jejíž exmanžel
fárá na závodě ČSA Dolu Karviná. Ona sama – navzdory svému
postižení – je vystudovanou rehabilitační pracovnicí a „napravování“
Na pruvod nějdu!
Volal mi Kazik z Albrechtic: „Čest,
Lojzek, jak se ti vejdě?“ pravil do telefona rozšafně. Něchtěl sem za nim,
co do vitpu, zaostať, tuš sem tež
radobyvtipně odpověděl: „Až po kule,
Kaziku, až po kule! Dal to nějdě!“ Když
se na druhim koňcu Kazik dochechtal,
pravil važně: „Čitala se ta moja, Aňa se
menuje, esli ešče pamatuješ, v Hornikovi, a naraz na mě vola: ,Kazik, Lojzek ma
Ružu!’ Malem sem se kantnul, že maš
novu babu. ,A to se s Mařku rozved?’
ptal sem se. ,Co hlupněš! Ma ružu, ale
v noze! To je taka infekčni němoc, keru
chytněš při vyčerpaňu. Šak tu o tym
Lojzek piše v Hornikovi! Pry to capnul
v Maďarsku.’ Zklidnil sem se, ale aji tak
mě dosť sereš, že se něozveš, jak je rok
dluhi! Styď se, zmetku!“ štěknul, a ja se
lidských těl se věnuje od doby, co
začala vydělávat.
To Miloš Voháňka (31) z Orlové
je původní profesí kuchař. „Udělal
jsem si rekvalifikaci na maséra,
když se mi zrak začal zhoršovat
tak, že jsem už normální zaměstnání nemohl zastat,“ pokračoval
Rok 2009 přinesl dotaci ve výši
180 tisíc na sociálně aktivizační
služby pro postižené. Rok 2010 pak
150 tisícovek na doplňkovou specializovanou dopravu pro tyto klienty. Letos NOKD dá 105 404 korun
na „podporu rozvoje sociálního
podniku“, neboli další dovybavení Masérského centra. K nynějším
dvěma přibude třetí lůžko, přístroj
k lymfodrenážím, baňky, lávové
kameny...
Radek Lukša
Hra o tři stokoruny
Batole s krýglem piva a dychtivým pohledem na onen v Česku
tolik oblíbený mok – to je obsah
soutěžního snímku č. 30. Čtenáři
pochopili, že maminka malé Elišky
jen žertovala, když pózovala se svou
dcerkou pro náš objektiv. Patrné je to
i ze zaslaných textů. Tři nejvydařenější
oceňujeme tradičně stokorunovou
bankovkou.
30
Výherci soutěžní fotografie č. 30 jsou: Ludmila
Kokšová z Frýdlantu nad Ostravicí, Eva Sedlářová ze Šilheřovic a Rudolf Sroka z Ostravy.
„Já jsem malá Eliška, už
mám dosti mlíčka. Pivko si
dám s tátou s chutí, jen ať
maminka mě neupustí!“ (lk)
„Tati, tak šup, šup. Dokud
se maminka nedívá, ta by se
na nás oba zlobila.“ (es)
„Věk nevěk. Žízeň je žízeň.
Sunar jsem s chutí vyměnila
za Ostravar.“ (rs)
31
Miloš Voháňka by už sotva mohl vařit, živí ho masáže.
Masérské studio nevidomých podpořené Nadací OKD.
začerveňal tajak šestnactka před prvnim Na Upadnici a tym vyvolal tvrdy dišput.
Ja sem se sice do ňho moc nězapojoval,
sexem. Chtěl sem cosi řecť, ale Kazik
ale kamoši to zvladli co do decibeluv
pokračoval: „Kvuliva ruži ti ale něvolam!
a tvrdosti vyraziva aji beze mě! Když
Chcu vědět, esli s kamošani z Upadnice
šak už malem došlo na ručni vyměnu
přijeděte v sobotu do Karvine na ty hornazoruv, zařval do „hospodskeho ticha“
nicke slavnosti. Zeptej se ich při pivku
Poldek: „Problem nam tu zavliknul
a lobbuj za mě, bo bysem vas všecki
Lojzek, tak až ho včil řeši, ni?!“ Naraz
zas raz viděl pokupě. V Ostravě stě se
byl Na Upadnici klid tajak při povodni
na Den hornikuv už zas vysrali, tuž přiv devadesatym
jeďtě aspoň kuu nam do Zaolža!“
devadesat sedmym, kdy bylo
v sale pul m
metra vody a tym padem
pravil ešče, když
yž
ani noha… „No,“ pravil sem
to naraz
pomalu, aby
v telefoně
a všeci mysleli, že mam
problem pod
piplo, tajak
po kontrolu: „Ja bysem
tam jel! Jednak bysem zas
když dojdě
raz
kredit či chybi
ra byl na oslavach Dňa
horniku,
aji když se to včil
signal. Volal sem
em
h
menuje inač, a potym mě
mu hned spatki,
tki,
hlavně laka tyn pruvod
ale číslo už bylo
ylo
Karvinu, co ho organinědostupne.
zuje
V utery sem KaziK i
zu Nadace OKD.
Jak to vidí stryk Lojzek Budu
maski, alekovu žadosť předněs
B
goricke vozy, žongleři, mažoretki. Možna
aji baby v bikinach a na vrchu bez, aby
to vypadalo tajak v tym brazilskim Rio
Dežanejro. Možetě se tam připlantať aji
vy, když se vezmetě na pysk to potvorstvo, co stě se kupili v lednu na školnim
plese… A potym tyn program: Lucka
Bílá, kapela Kryštof tu z Haviřova,
Jarka Šuláková ze svojimi valašskymi
pěsničkami. Až škoda, že sem něpozval
Cyrilka! Navíc se tam užiju aji vaše
vnučata… Ale to všecko ja musim oželeť,
bo mam ty bolave pačmagi!“ Něbyť Erdi,
asi bysem dostal po pysku, ale jeho frk
mě zachranil: „To v Košicach na velkim
kúpalisku sa ozve z amplióna velmi
hlasitě: ,Fero Pavelčák nech sa ihned
dostavi do kabiny plavčíka. Opakujem:
Fero Pavelčák ihned do kabiny plavčíka!‘ A na to potichučki: ,Fero nechoď!
Sú tu žandári!’ Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
O prázdninových měsících lidé používají své fotografické přístroje více než
v jiných obdobích. A dělají s nimi různé
skopičiny. Třeba fotografické souboje.
Nebo snad aktéři duelu, z něhož
soutěžní snímek č. 31 vzešel, měli
za lubem něco jiného? Co vtipného
napadá při pohledu na onu fotografku
vás? Pište krátké vtipné komentáře. Tři
nejlepší doručené do redakce Horníka
odměníme stokorunou.
syl
Uzávěrka je v úterý 6. září 2011.
Texty posílejte poštou na adresu
redakce: Týdeník Horník, Prokešovo
nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel.
číslo: 596 113 648, nebo e-mailem:
[email protected] Zaslaný text
označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu
vyzvednout po předchozí telefonické
domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle
732 829 149, nejpozději však do 10.
dne následujícího měsíce. Pokud tak
neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 31 zveřejníme
v dalším čísle novin.
ročník 41 l číslo 31
PANORAMA
www.okd.cz
Čekají na vás ceny za 400 tisíc
O pohár ředitele Dolu Karviná
Trofej, diplomy a hodnotné ceny
předal vítězným párům ředitel Dolu
Karviná Pavel Hadrava. Stanislav Wizur
Přihlaste se do prestižního turnaje Horník Bowling Cup 2011 nejpozději v pondělí 5. září
OSTRAVA – Už jen do pondělí 5. září
se můžete přihlásit do oblíbeného
turnaje čtyřčlenných týmů Horník Bowling Cup 2011. V příštím
vydání našich novin se pak dočtete,
s jakým startovním číslem, ve které herně a v kolik hodin o dvanáct dnů později, v sobotu 17. září,
budete hrát.
Při prezenci obdrží každý hráč
originální bavlněné tričko s logem
turnaje a také plechovku piva
značky Radegast. Pak půjde nejen
o dobrou zábavu, ale také o ceny
v celkové hodnotě okolo 400 tisíc
korun. Po každém z rozřazovacích
kol budou nejlepší týmy v každé
herně odměněny kartonem piv,
o exkluzivní ceny se střetnou finalisté zlaté, stříbrné skupiny a turnaje zaměstnanců OKD v ostravsko-porubské herně Bowling Sky
5. listopadu. Jde o finanční poukázky, zahraniční a tuzemské zájezdy
a další velmi atraktivní odměny.
Přihlášku najdete v dnešním
vydání Horníka a na webových
stránkách: www.iHornik.cz. Tam
K foto:
h30_Tenis_Dul_Karvina
FOTO: Stanislav Wizur
ORLOVÁ – V sobotu 13. srpna proběhl
na tenisových kurtech Slávie Orlová
tenisový turnaj čtyřher zaměstnanců
Dolu Karviná. Účastníci nejprve mezi
sebou bojovali ve 4 základních skupinách systémem každý s každým, aby
následně první dva postupující z každé
skupiny byli nasazeni do „pavouka“.
Na některých dvojicích se začala již
projevovat únava, která byla zahnána
pravou letní dešťovou přeháňkou.
Z posledních čtyř semifinalistů
po velmi hezkých, sportovně kvalitních
bojích vzešly tyto vítězné dvojice:
1. Ing. Miroslav Konečný – Ing. Petr Karkoška
2. Karel Kania – Jakub Kania
3. Ing. Radim Botur – Roman Lokaj
Vítězové tenisového turnaje o pohár ředitele Dolu Karviná. Zleva Jakub Kania, Karel
Kania, Petr Karkoška, Miroslav Konečný,
Roman Lokaj, klečící Radim Botur.
:3%.±%,6&=VSROVUR
8+ĜLãWČE
+DYtĜRY3URVWĜHGQt6XFKi
7HO
0RELO
6SROHþQRVW
:3%.±%,6&=
SĜHMHYãHPKRUQtNĤP
D]DPČVWQDQFĤP2.'DV
NH'QLKRUQtNĤ
VWiORXSĜt]HĖVY%DUERU\
PQRKRSUDFRYQtFK
DRVREQtFK~VSČFKĤ
FOTO: Edmund Kijonka
10
Turnaj startuje v sobotu 17. září.
Kdy a kde se hraje
I. kolo: 17. a 18. září 2011 (herny
Ostrava, Havířov, Karviná)
II. kolo: 1. a 2. října 2011 (herny Ostrava, Havířov, Karviná)
Po I. a II. kole proběhne rozřazení týmů
do zlaté a stříbrné skupiny
Semifinále: 15. a 16. října 2011 (herny
Ostrava, Havířov, Karviná)
Finále: 5. listopadu 2011 herna
Bowling Sky v Ostravě-Porubě
jsou také podrobné informace
o systému turnaje.
Připomeňme, že soutěž je určena amatérským hráčům starším 18
let, kteří nejsou v době pořádání
turnaje registrováni ani evidováni
v České bowlingové asociaci.
Speciální turnaj OKD o mimořádně hodnotné ceny je připraven
pro družstva složená z aktivních
zaměstnanců OKD včetně VOJ
Centrum servisních služeb, HBZS,
Polcarbo, CZ Bastav, VOKD, THKČechpol, Prohand-cz, WPBK-BIS
CZ, TKBČ, Kardo.
Ve vybraných bowlingových hernách bude po čtyři soboty (možná
i neděle – záleží na počtu přihlášených družstev) atmosféra nabitá
sportovním napětím. Přihlaste se
co nejdříve.
Josef Lys
Přihláška
•Přihlášku najdete v dnešním vydání Horníka.
•Přihlášku zašlete elektronicky na: [email protected], nebo v tištěné podobě na adresu: redakce Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava.
•Uzávěrka přihlášek je v pondělí 5. září 2011.
Přihláška na bowlingový turnaj
Jméno a přijmení
Trvalé bydliště
Telefon
Název VOJ
vyplní jen zaměstnanci OKD
Kapitán
2. hráč
3. hráč
4. hráč
Neúplná přihláška bude vyřazena z registrace
Čestně prohlašuji, že členové družstva jsou starší 18 let
a nejsou registrovanými hráči. Souhlasíme s podmínkami turnaje.
9HGHQtVSROHþQRVWL
:3%.±%,6&=VSROVUR
74/31-X/11
Podpis kapitána:
Družstvo OKD: ANO 
NE  Herna: dle kapacity si vyhrazujeme právo změny _____________________________________________
Hotel Odra Paradise v Beskydech se těší na vaši návštěvu
venkovní část:
•BIO SAUNA
•FINSKÁ SAUNA S KRBEM NA DŘEVO
•VENKOVNÍ BAZÉN S VÍŘIVKOU
vnitřní část:
•PARNÍ BYLINNÁ LÁZEŇ
•PARNÍ SOLNÁ LÁZEŇ
•PARNÍ EUKALYPTOVÁ LÁZEŃ
•TEPIDÁRIUM
•SOLNÁ ODPOČÍVÁRNA
•ZÁŽITKOVÉ SPRCHOVÉ BOXY
•HYDROMASÁŽNÍ WHIRPOOL
•KLASICKÁ SAUNA
Provozní doba:
Po 15.00 - 21.00
Út 15.00 - 21.00 úterý i pro děti
St zavřeno (otevřená pouze sauna)
Čt zavřeno (otevřená pouze sauna)
Pá 15.00 - 21.00
So 15.00 - 21.00
Ne 15.00 - 21.00
zařízením). Na každém pokoji je
umístěn barevný televizor s možností digitálního příjmu a centrálního videa. Součástí je rovněž rozhlasový přijímač a telefon.
V budově hotelu je umístěn rehabilitační bazén 33°C, sauna, posilovna. Hotel nabízí bohaté sportovní
vyžití: areál hřiště – tenis, volejbal,
košíková, nohejbal, fotbal. K dispozici jsou také ruské kuželky, stolní
tenis (venkovní) a krytá střelnice.
Rehabilitace
Hotel Odra nabízí kromě klasických
rekreačních pobytů i pobyty ozdravné a rekondiční. Základní náplní
těchto pobytů je poskytování fyzioterapeutických a rehabilitačních
procedur zaměřených na zlepšení funkce pohybového, oběhového,
zažívacího, nervového a dýchacího
systému. Podvodní masáže, vířivé
koupele, perličkové a bylinné koupele, bioptronová lampa, interdyn,
diadynamic, ultrazvuk, léčebná
tělesná výchova, klasické masáže,
parafínové obklady a zábaly po koupelích, inhalace a solárium.
Ubytování
Hotel Odra nabízí ubytování
ve dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích s vlastním sociálním
zařízením a v suite (2 dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním
Stravování
Jídelna
kapacita 90 osob
Denní bar kapacita 28 míst
Noční bar společenské akce, svatby,
školení – kapacita 56 míst
V letních měsících možnost posezení
a občerstvení na zastřešené venkovní terase.
Další informace o ubytování
a wellness v Beskydech naleznete
na: www. ibeskydy.cz
Hotel Odra s.r.o.
739 14 Ostravice 0327, Česká republika
tel.: +420 558 682 287,
tel./fax: +420 558 682 113
e-mail: [email protected]
www.HOTEL-ODRA.CZ
55/31-X/11
BESKYDY – Účastníci oblíbeného
turnaje Horník Bowling Cup 2011,
pořádaného společností R MEDIA,
vydavatelstvím týdeníku Horník,
se mohou těšit na řadu exkluzívních cen. Od 17. září, kdy čtyřkolová soutěž čtyřčlenných družstev
začíná, do 5. listopadu, kdy vyvrcholí finálovými boji v ostravské
herně Bowling Sky, budou bojovat
o odměny v celkové hodnotě okolo
400 tisíc korun (přihlášky přijímá
redakce Horníka do 5. září).
Jedno z družstev bude oceněno
čtyřmi poukazy (vždy pro dvě osoby) na víkendový pobyt v luxusním
Hotelu Odra Paradise v Ostravici v Beskydech, který patří ke spolupořadatelům bowlingové akce
určené především čtenářům a všem
příznivcům našich podnikových
novin. Dnes představujeme vybavení a nabízené služby onoho hotelu, který se těší nejen na úspěšné
bowlingové hráče, ale také na ty
z vás, jenž chcete vychutnat jeho
pohostinnost.
Hotel Odra Paradise – to je zcela nově vybudovaný wellness komplex, který má dvě části
HORNICKÉ
SLAVNOSTI 2011
3. září 2011
FOTO: archiv
www.hornicke-slavnosti.cz
w
Kryštof s Krajčem zahraje na hlavní scéně slavností v 16 hodin.
Mig 21 s Macháčkem nastoupí na hlavní scénu v 17.30 hodin.
Krajčo s Macháčkem by brali pozvání „na jedno“
Při příležitosti karvinských oslav hornického svátku, které se konají v sobotu 3. září, jsme vyzpovídali frontmany skupin Kryštof a Mig 21
KARVINÁ – Oba jsou herci, zpěváci,
frontmani „svých“ kapel. Je mezi
nimi věkový rozdíl jedenácti let.
Jeden pochází z hornického regionu, narodil se v Ostravě, svou kariéru začal v Havířově. Druhý je rodák
z Litoměřic, působí především v Praze. Richard Krajčo (34) a Jiří Macháček (45) budou v sobotu 3. září patřit s Kryštofem, respektive Migem
21 mezi hlavní hvězdy programu
Hornických slavností OKD. Požádali jsme je proto o odpověď na několik otázek; a to ne vždy totožných.
Jaký máte osobně vztah k horníkům
a jejich práci, dovedete si
představit, jaká je?
Richard Krajčo: O tom, že je těžká, snad
polemizovat nebudeme. Svým způsobem to jsou hrdinové. Já osobně bych
se asi bál sfárat a ještě v těch náročných podmínkách vůbec makat.
Jiří Macháček: Ano, jistou představu mám. Byl jsem na Ostravsku
na exkurzi v dolech, ale to víte,
exkurze je jen takové lízání medu
přes skleničku. Asi to bude fyzicky náročná práce, kterou musíte
milovat, abyste ji mohl dělat. Anebo prostě nemít jinou volbu...
Jak byste představil Mig 21
hornickým důchodcům, má jim
kapela co nabídnout?
Jiří Macháček: Rozhodně! Naše
hudební těleso již pomalu dozrává ke zjištění, že pubertální publikum se o nás přestalo zajímat. Je
to zřejmě tím, že prostě stárneme
a problémy teenagerů jsou nám
vzdálené. Ovšem důchodci jsou
nám díky tomu názorově stále blíž
a blíž.
Připravili jste si pro publikum
v Karviné něco extra?
Richard Krajčo: Úplně speciálního ani
ne. Bude to náš klasický festivalový
set, se kterým se skupinou Kryštof
trávíme toto léto.
Jiří Macháček: Máme novou písničku,
kterou bychom si chtěli ověřit. Jmenuje se „Chci ti říct“ a složili jsme
ji pro film s názvem Muži v naději, který je teď čerstvě v kinech.
A jinak to bude naše standardní
striptérsko-pěvecké taneční show.
Jste z kraje uhelných dolů, fáral
někdo z rodiny?
Richard Krajčo: Můj táta i strejda
měli šachtu za svůj domov. Táta
jako horník, strejda jako elektrikář. Já jsem za studií elektrikařiny na Vysoké škole báňské praxi
taky absolvoval na šachtě, na Dole
Dukla. Takže jsem přičichl alespoň
tomu hornickému odéru. Mimochodem, výborná inspirace.
Přijal byste pozvání žíznivé rubáňové
party horníků na pivo?
Richard Krajčo absolvoval praxi na Dole Dukla.
Jiří Macháček by si zahrál důlního záchranáře.
Richard Krajčo: Proč bych nešel?
Jiří Macháček: Šel bych! Leda bych
snad neměl čas. To bych pak asi
nešel.
Kdybyste měl nabídku role havíře,
jakého byste chtěl hrát?
Jiří Macháček: Záchranáře. Takového specialistu, kterého povolávají jen při velmi těžko řešitelných situacích, kdy jde o lidské
životy. Ale který jinak je tak trochu alkoholik, a když není zrovna v akci, tak se jen tak hroutí
Prodlužte si léto….
5/31-XI/11
Letadlem z Ostravy konečná cena vč. povinných příplatků
ostrov Rhodos
ostrov Mallorca
Bulharsko
ostrov Kypr
ostrov Korfu
Egypt, Hurghada
Turecko
ostrov Lefkada
ostrov Kréta
Egypt, Sharm El Sheikh
ostrov Samos
8/11/12/15 dní
8/15 dní
8/11/12/15 dní
11/12 dní
11/12 dní
11/12 dní
8/11/12/15 dní
11/12 dní
8/11/12/15 dní
11/12 dní
11/12 dní
2.9. – 4.10.
3.9. – 24.9.
4.9. – 22.9.
5.9. – 26.9.
5.9. – 15.9.
5.9. - 3.11.
6.9. – 7.10.
6.9. – 27.9.
7.9. – 8.10.
8.9. – 31.10.
9.9. – 30.9.
od 10 990 Kč
od 12 990 Kč
od 7 990 Kč
od 16 990 Kč
od 9 990 Kč
od 14 990 Kč
od 12 990 Kč
od 10 990 Kč
od 10 990 Kč
od 14 990 Kč
od 10 990 Kč
a pochlastává, neví co se životem. To by mě bavilo.
Dokážete si v repertoáru představit
písničku o hornících?
Richard Krajčo: Nemáme sice písničku přímo o „haviřach“, avšak
máme ostravskou baladu, kterou
pravidelně hráváme po celé zemi
a věnujeme vždycky horníkům, fotbalistům Baníku Ostrava a bardovi
Jarkovi Nohavicovi. Je o tom, jak se
nám tu žije… a to je to podstatné.
Radek Lukša
Zima 2011/12 prodej zahájen od 5. 9.
ostrov Zakynthos
ostrov Kos
Egypt lodí po Nilu a pobyt
11/12 dní
11 dní
11/12 dní
9.9. – 30.9.
12.9. – 22.9.
15.9. – 27.10.
exotika, Egypt, lyžování, zimní Evropa
od 10 990 Kč
od 12 990 Kč
od 20 490 Kč
až12%*sleva za včasný nákup do konce září!
přímé lety z Prahy:
Letadlem z Prahy
Malý okruh Tureckem
To nejlepší z Číny
Bretaň a Normandie, perly Francie
Prodloužený víkend v Lisabonu
Prodloužený víkend v New Yorku
Velký okruh Madeirou
Víkendy v Istanbulu
Velký okruh Tureckem
9.9. – 20.9.
19 990 Kč
9.9. – 20.9. a 3.10. – 14.10. od 39 990 Kč
21.9. – 26.9.
14 990 Kč
24.9. - 27.9. a 28.10. - 31.10. od 12 990 Kč
24.9. – 28.9. a 26.10. – 30.10. od 29 990 Kč
3.10. – 10.10.
24 990 Kč Kč
6.10. – 9.10. a 27.10. – 30.10. 9 990 Kč
7.10. – 18.10.
27 990 Kč
CK Ostrava
596 124 087
CK Karviná
596 311 010
CK Frýdek-Místek
558 434 877
Provozní doba:
Ostrava: Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00
ostatní CK: Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
Emiráty|Keňa|Thajsko|Mexiko
Brazílie|Kuba|Dominikána
* ze základní ceny, platí pro členy Clubu Čedok
v kategorii GOLD, ostatní čerpají slevu až 8%
U vybraných zájezdů:
• pobyt pro dítě zdarma • slevy pro seniory až 25%
12
www.hornickeslavnosti.cz
HORNICKÉ
SLAVNOSTI
1. září 2011
www.hornickeslavnosti.cz
HORNICKÉ SLAVNOSTI
13
Hornická liga mistrů; první ročník
nastaví laťku k překonání rekordů
KARVINÁ – Horník a pivo po šichtě
k sobě jaksi patří. A u sklenice čepovaného, jak už to bývá, přichází často různé zajímavé nápady. Pořadatelé letošních oslav havířského svátku
v Karviné se to rozhodli rovnou spojit. Výsledkem je první ročník „Hornické ligy mistrů“, kde se bude soutěžit v pivních dovednostech.
Zájemci – podmínkou je samozřejmě minimálně osmnáct let
věku – se mohou hlásit ve stanu
naproti hlavní scéně. Tam se také
budou „borci“ utkávat ve třech disciplínách. A to do doby, než bude
připraveno vystoupení Lucie Bílé
v 19 hodin. Před jejím nástupem
na scénu budou vyhlášeny výsledky „Hornické ligy mistrů“.
Borcem 005 bude ten, kdo do sebe
se zavázanýma očima nejdříve
obrátí půllitr piva. Borcem 003
ten, kdo v poloze vzhůru nohama
nejrychleji vyprázdní pomocí brčka třetinku. Absolutní borec je
disciplína párová – jeden musí lžící zvládnout talíř plný piva, druhý
celý suchý rohlík, a to bez zapíjení!
Počítá se absolutní čas obou.
„A pozor, nastavujeme laťku
pro překonání rekordů. Vítězné
časy v jednotlivých kategoriích
budou určujícími limity pro další ročníky,“ vzkázali pořadatelé.
uzi
HORNICKÉ SLAVNOSTI
2011 Program
12:00
Hornická bohoslužba (Kostel Povýšení sv. Kříže)
Hlavní scéna
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
Scéna Amfiteátr
Scéna Nadace OKD
13.00 – 13.40
Ben Cristovao
13.30 – 14.35
Klaun Ferda
a jeho Hurá do
školy show
14.00 – 15.00
Karnevalový průvod Nadace OKD
hornická dechovka Ondruš
14.30 – 15.25
Wohnout
15.00 – 15.30
Příchod průvodu na náměstí,
vyhlášení krále karnevalu
15.10 – 16.05
Navigators
15.30 – 16.30
Divadlo Krapet
Příběhy včelích medvídků
16.00 – 16.55
Kryštof
16.25 – 17.20
Fleret
17.00 – 17.30
Fusion Karviná
17.30 – 18.00
17.30 – 18.25
17.35 – 18.05
Mig 21
Dona Said Yes
Artistické balábile
18.00 – 18.15
Vyhlášení výsledků – výtvarná soutěž
18.30 – 18.45
Závěsná akrobacie – vystoupení na šálách
Vyhlášení výsledků – Hornické ligy
18.30 – 19.25
Romengo
19.00 – 19.55
19.00 – 20.00
Lucie Bílá
Apatheia
19.45 – 20.40
Doga +
Femme fatale
20.30 – 21.30
Hells Bells
AC/DC Tribute Band
Pekelné zvony zahrají
nesmrtelné pecky AC/DC
Perličky a zajímavosti
z letošního programu
O krásách Valašska
bez Šulákové
Před čtvrtrokem vyšlo po pěti letech
očekávání další album Fleretu, který je
schopen sdílet koncertní pódia s folkaři i metalisty. Jmenuje se „O krásách
Valašska“ a dá se očekávat, že stěžejní
písně zazní od 16.25 hodin i na hlavní
scéně Amfiteátr. Bohužel tentokrát
však bez stálého hosta, čili Jarmily
Šulákové. „Zdravotní problémy jí to
neumožňují. I přesto věříme, že naše
vystoupení bude příjemným zážitkem,“
vzkázal kapelník Zdeněk „Hrach“
Hrachový.
Lucie Bílá,
odpočatá po dovolené
Jeden z prvních koncertů po letošní
srpnové dovolené si v Karviné odbude
na hlavní scéně stálice české pop
music Lucie Bílá. Jejích pětapadesát
minut – od 19 do 19.55 hodin – bude
hlavním časem, který si jedna z nejpopulárnějších tuzemských zpěvaček
s opravdu širokým spektrem zaměření
zaslouží. Mnozí absolventi hornických
učilišť z 80. let minulého století, kdy
„letěl“ heavy metal, si jistě vzpomenou
na její začátky s touto muzikou, mj.
s Arakainem.
Ruda z Ostravy
bude moderovat
Syn horníka Vladimíra „Ládi“
Kavalčíka ze šachty František je snad
nejznámější současnou „havířskou“
postavičkou. Ruda z Ostravy – jak zní
umělecké jméno Michala Kavalčíka
– totiž představuje skutečně horníka
z rubání i s černýma očima. Jeho
úloha na letošních slavnostech je
moderátorská a programem bude
provázet spolu s Nikolou Birklenovou
z Hit Rádia Orion. Možná, že přidá
k dobru také své vysvětlení „Sedmi
důvodů, čemu je pivo lepší než
baba“.
Apatheia mísí
artrock a kytarovky
Město pojmenované po havířích
je domovem skupiny Apatheia,
která bude koncertovat mezi 19.
a 20. hodinou na scéně Nadace
OKD. Její repertoár pak čerpá hlavně
z hudby 60. a 70. let minulého století,
muzikanti za své vzory uvádějí Genesis
či Pink Floyd tehdejší doby. Letošní –
jejich druhé – CD „Elevating Moments“
nicméně kromě artrocku nezapře vliv
kytarových amerických kapel jako
Incubus či Foo Fighters. „Má to větší
drive!“ tvrdí havířovský kvartet.
Doga v doprovodu
Femme Fatale
Různé ulítlé věci, jak ostatně rocku
a metalu přející nejen hornické
publikum ví, dokáže dělat frontman
Roman „Izzy“ Izaiáš se svou skupinou
Doga. Aktuální specialitou, na niž
se mohou těšit od 19.45 hod.
i návštěvníci scény Amfiteátr, bude
doprovod v podobě dámského dua
Femme Fatale. To tvoří Lucie Klasek
a Eva Slaná, hudebnice se spoustou
mezinárodních zkušeností. Femme
Fatale spojuje klasickou a popovou
muziku, s Dogou k tomu přibude ještě
metalová.
Poslední vystoupení má patřit britským Hells Bells, kteří slibují nejméně hodinu energické show
Romengo představí
olašskou kulturu
Cikánský folklor zazní od 18.30 hod.
na scéně Amfiteátr v podání souboru
pojmenovaného příhodně Romengo.
Pochází z Maďarska, tvoří ho příslušníci tamní olašské komunity v čele se
zpěvačkou Monikou Lakatos, považovanou za „královnu“ současné romské
hudební scény. I jejich repertoár
vychází zejména z tradičních olašských
písní vypovídajících o životě, lásce,
a rodině, předávaných z generace
na generaci. Romengo zná publikum
i ve Francii či Belgii.
AC/DC tribute kapela Hells Bells zahraje poslední.
KARVINÁ – Snad se chlubí cizím
peřím, ale říká se o nich, že stačí zavřít oči a nerozeznáte rozdíl
od originálu. Hells Bells (Pekelné zvony) z Velké Británie mají
na „starém kontinentu“ úspěchy s písničkami legendárních
australsko-anglických
hardrockových AC/DC. Nakolik je jejich
pověst pravdivá se může přesvědčit publikum u hlavní scény, kde
imitátoři dostanou prostor jako
poslední.
„Jsme vynikající AC/DC tribute kapela, kterou znají z koncertů
po celém Spojeném království, ale
i v Portugalsku, Rakousku, Rusku,
Belgii, na Středním východě. Samozřejmě jsme byli také u vás v Česku,“ nechala se slyšet parta okolo
zpěváka Lee Jayie (zastávajícího
Briana Johnsona ze skutečných
AC/DC). Chlapík říkající si Doogle
vystupuje coby poskakující Angus
Young, Danny Trumper je v roli
jeho bratra, druhého kytaristy
Malcoma Younga, baskytaru třímá
Klaun Ferda pozve
předškoláky do školy
Zamávejte mateřské školce, hurá
do školy. I v tomto duchu se ponese
vůbec první vystoupení na scéně
Afmiteátru. Ve 13.30 hod. se zde
objeví jeden z nejznámějších „šašků“
v tuzemsku – Klaun Ferda. Narodil se
sice v roce 2002, ale přesto zvládá
celkem šest hodin kouzelnických
triků, scének a dalších legračních
aktivit. Na hornických oslavách na to
bude mít nicméně jen hodinu a pět
minut. Děti se každopádně mají
na co těšit, na své si přijde i dospělý
doprovod.
Navigators – od prezidenta
po hornické publikum
Další výzvu mají před sebou členové
party říkající si Navigators. Vloni
byli na Pražském hradě coby nejmladší hudebníci hosty jazzového
festivalu pod záštitou prezidenta
Václava Klause, nyní nastoupí
krátce po třetí hodině odpolední
na scéně Amfiteátru před „hornické“ publikum. Produkují koktejl
jazzu, funku, rhytm and blues, soulu
a hip hopu. Když loni vydali své
druhé album „My Place“, pustilo si
na internetu za měsíce klip k titulní
písni přes šedesát tisíc lidí.
Wohnout jsou sázkou
na hudební jistotu
Opakovaná tuzemská ocenění
za skupinu roku, klip roku i album roku sbírala skupina tvořená
bratry – kytaristy a zpěváky – Janem
a Matějem Homolovými, zpívajícím
baskytaristou Jirkou Zemánkem
a bubeníkem Fenekem Steinerem.
Wohnout prostě znamená na české
scéně sázku na jistotu. Jejich nejnovější, v letošním roce vydaná deska,
obsahuje opět energické kytarové
písničky s českými texty – například
Gastrosexuál, Voda v prášku, Hledáme zpěváka, Padák...
uzi
Být klientem AUTO Heller se vyplatí
koncernový vůz , máme připraveny zvýhodněné sazby na servisní práce, služby
karosárny a lakovny, myčky a další, a to
ve výši až 10%.
Být naším klientem se zkrátka vyplatí.
Těšíme se na další spolupráci.
Ivo Hořínek
manažer prodeje nových vozů Škoda
16/31-XIV/11
Vzhledem k dlouhodobé obchodní
spolupráci se společností OKD, a.s.
připravila naše společnost AUTO
Heller s. r. o. mimořádnou nabídku pro
všechny kmenové zaměstnance tohoto
holdingu. Nyní mají všichni zaměstnanci
OKD jedinečnou příležitost zakoupit si
u AUTO Heller nový vůz Škoda se slevou
až 12 %. Pro ty, kteří již vlastní jakýkoliv
ročník 41 l číslo 31
HORNICKÉ SLAVNOSTI
www.hornickeslavnosti.cz
Ian Chappel (jako Cliff Williams)
a za bicími sedí Sasha Dimitri (jako
Phill Rudd).
Ve svém programu Hells Bells
také „vyvolávají ducha“ tragicky
zesnulého frontmana AC/DC Bona
FOTO: archiv
14
Angus Young se v této partě jmenuje Doogle.
Scotta. Chybět nebudou ani písně
s tímto zpěvákem z počátku kariéry originální kapely včetně slavné Highway to Hell. „Pokud milujete ty pravé AC/DC, musí se vám
líbit i to naše mimořádně energické vystoupení, show, které byste si
neměli nechat ujít,“ vzkazovala tribute skupina do Karviné.
Hells Bells se dostalo ocenění
od kolegů z hardrockové a metalové
branže. Jak se na ně dívají samotní AC/DC sice známo není, ale Joel
O‘Keeffe z australských Airbourne (považovaných za jejich následovníky) tyto imitátory komentoval slovy „a ripper show“, myšleno
„zabijácká show“. Don Airey, jenž
hrál na klávesy s kdekým od Deep
Purple, Rainbow, Gary Moora či
Ozzy Osbournea, jim vzdal hold:
„Hells Bells nebudete mít dost,
jsou smrtící!“. Uvidíme v sobotu
3. září od 20.30 hodin! Radek Lukša
1. září 2011
www.iHornik.cz
PANORAMA
Lucie Bílá: Nejste žádné třasořitky
Tipy Horníka
Jedna z nejpopulárnějších zpěvaček míní, že v hornickém regionu máme nejvíce pravých chlapů
Máte pro Hornické slavnosti OKD
2011 v Karviné něco extra?
Mám jasně postavený koncert se
svou kapelou. Funguje od první
do poslední písničky, a já věřím,
že se takhle bude líbit i u vás.
Těším se, protože na havířských
slavnostech nezpívám poprvé
a vím, že mají vždy skvělou
atmosféru.
FOTO: archiv
Tradiční knižní jarmark
Radegast svolává kmen!
KARVINÁ – Tradiční knižní jarmark –
výprodej publikací, ale i třeba gramofonových desek z přebytků Regionální
knihovny Karviná – bude v pátek 2. září
předcházet oslavě hornického svátku
na Masarykově náměstí. Podpořila ho
i Nadace OKD, což znamená celodenní
program s vystoupením a soutěžemi pro
děti, divadlem, koncertem Malé černé
hudby. Vše potrvá od 9 do 18 hodin.
NOŠOVICE – Ctitelé pohanského
a v poslední době pivního boha Radegasta jsou svoláváni na sobotu
10. září do Nošovic. Kdo chce, může
přijet autobusem či vlakem z FrýdkuMístku, jeden speciální spoj pojede
i z Ostravy. Program v pivovaru a okolí
bude na čtyřech scénách od 10 do 22
hodin. Zahrají Petr Kolář, Vypsaná fixa,
Xindl X a další. Připravují i nefiltrovaný
ležák, dvanáctku!
Horníci také v Sedlištích
Kdyby vás pozvala rubáňová parta
na pivo, šla byste?
SEDLIŠTĚ – Bezručova vyhlídka v obci
Sedliště bude v sobotu 3. září dějištěm
vyvrcholení III. ročníku Lašských slavností, na nichž se podílí místní hornický spolek Rozkvět. Začíná se v 15.30 hodin,
vystoupí Ostravička, Havířovské babky,
Paďouři, Flash a Jiří Tesařík. Po páté
hodině odpolední zahraje hornická
kapela Ondrušovka z Ludgeřovic a bude
se křtít publikace o spolku Rozkvět.
Nevím, jestli by mě pozvali, ale já
bych šla hned. Vyrostla jsem v obyčejném prostředí a ani teď nejsem
nic moc zhýčkaného. Pokud by
to ode mne nikdo nebral jen jako
prázdné gesto, zašla bych moc ráda
a s chutí si dala salám s cibulí a octem a k tomu i to pivo.
Lucie Bílá si našla čas i na čtenáře Horníka.
a každý velký vzpomínkový koncert. Mám ráda ten styl a zvláště
kluky, které považuji za přátele.
Můj nynější repertoár je však jiný,
není to metal, ale něco mezi rockem a popem, což je mi bližší.
PRAHA – Původně to měl být speciální „trojrozhovor“ s hlavními protagonisty v programu letošních oslav
– Richardem Krajčem, Jiřím Macháčkem i Lucií Bílou. Jenže nalézt
v nabitém diáři jedné z nejuznávanějších českých zpěvaček všech dob
a několikanásobné „Slavice“ čas byť
na pár otázek nebylo zrovna snadné.
Lucka však odpověděla, což znamená, že si horníků považuje. Bylo to
však chviličku před uzávěrkou, proto
má vlastní prostor.
Jaký máte osobně vztah k horníkům
a hornické práci, dovedete si
představit jaká je?
Umím si představit jejich práci asi
tak, jako si oni umí představit tu
mou. Každé povolání má své krásné, ale i stinné stránky, a já si práce
horníků opravdu vážím. Mám ráda
silné muže a věřte mi, že v žádném
jiném kraji tolik takových, kteří
umí praštit do stolu tak jako u vás,
opravdu není. Je to možná právě
tím, že mají tak těžké povolání, které nemůžou dělat žádné třasořitky,
ale jen pořádní chlapi.
Řada horníků se učila v 80. letech,
kdy frčel heavy metal. Pohybovala
jste se na této scéně, můžeme
čekat některé metalové písně?
Na začátku své kariéry jsem prožila nádherné dva roky se skupinou Arakain. Už je to řadu let, ale
do teď s nimi trávím každá výročí
Zpíváte prezidentovi a jiným VIP
osobnostem, máte zkušenosti
s obyčejným hornickým publikem,
jak se pro vás osobně budou
situace lišit?
Orlovský pohádkový les
ORLOVÁ – Od druhé hodiny odpolední
se v sobotu 10. září promění už popatnácté Lesopark v Orlové v Pohádkový
les. S princeznou, králem, Babou Jagou,
Karkulkou, kouzelným dědou, vílami
a dalšími bytostmi se potkají ti nejmenší
i školáci. Bude spousta soutěží, možnost
slev v lanovém centru, projížďky na koni
i jiná překvapení. Když bude pršet,
náhradním termínem je neděle 11. září.
Mám různé typy vystoupení a podle příležitosti je i měním. To co
se hodí do sportovní haly, nepatří
do kostela. To co se líbí ve Španělském sále Pražského hradu, nemusí zrovna sedět v Karviné na hornických slavnostech. Věřte mi, že
se umím publiku přizpůsobit tak,
aby bylo spokojené a aby ode mne
dostalo to, pro co si přišlo. Jinak
s energií nedělám rozdíly, dám
sto procent, ať je v sále deset nebo
deset tisíc lidí, stejně ať je tam prezident nebo parta horníků. Mám
ráda své povolání a zpívám ráda
pro všechny, koho to zajímá. Těším
se na vás!
Radek Lukša
V jednom bodě se program shoduje s karvinským, zahrají „napodobeniny“ slavných AC/DC
Nemá chybět humor Zdeňka Izera.
Ostravičku „paskováci“ dobře znají.
havířů, kteří zahynuli v práci.
Stane se tak v 8.15 hodin na staříčské a v 8.45 i na chlebovické
lokalitě Dolu Paskov. Samotný
program je připraven na fotbalovém hřišti na kopci takřka v půli
cesty mezi oběma šachtami. Začne v sobotu 3. září úderem
14. hodiny.
Moderátorka ostravského Hit
Rádia Orion Magda Otáhalová bude
na scénu uvádět dětský folklorní
soubor, mažoretky, populárního
baviče, taneční i hudební skupiny. Nemá chybět tombola, občerstvení, atrakce pro děti. Vstupné je
dobrovolné, vybírat se bude u brány do kasičky Barborky. Odvoz je
zajištěn do Frýdku-Místku v 19.40
a ve 24.00 a do Ostravy v 18.40
a ve 24.00 hodin, vždy od hřiště
ve Staříči.
uzi
Janka Ledeckého doprovodí Žentour.
• 17.10 – taneční skupina No Comment
• 17.20 – koncert kapely Argema
• 18.30 – losování tomboly
• 19.00 – koncert Janka Ledeckého se
Žentourem
• 20.30 až 22.00 – koncert kapely
AC/DC Revival
• 24.00 – konec, odjezd autobusů
75/31-XV/11
FOTO: Radek Lukša a archiv
Den horníků 2011 na hřišti ve Staříči
• 14.00 – vystoupení mažoretek
• 14.10 – dětský folklorní soubor
Ostravička
• 14.50 – vystoupení mažoretek
• 15.00 – bavič Zdeněk Izer
• 15.40 – taneční skupina No Comment
• 15.50 – koncert kapely Rangers
– Plavci
Barrák nahradí Tančírnu
OSTRAVA – Tančírna na ostravském
Havlíčkově nábřeží je historii, nahradil
ji klub Barrák, který od září funguje
na stejném místě. Na sobotu 3. je
naplánován koncert hardcorových
a punkových skupin. Od 20 hodin
vystoupí Gap in the Story, Fast Motion
(Francie) a Hit the Switch (USA). V pátek
9. se koná od 19 hodin poněkud
tvrdší – grindcorový – večer opět se
zahraničními hosty.
Minikino promítá digitálně
OSTRAVA – První zářijový den znamená
„revoluci“ v provozu nejmenšího
ostravského kina – Minikino Kavárny
v Kostelní ulici. Přešlo totiž na digitální
promítání. V devátém měsíci se milovníci filmů dočkají zvláštní produkce
věnované terorismu. Více na
uzi
www.filmjukebox.cz.
Zveme Vás do Katowic
na veletrh od 6. 9. do 9. 9. 2011.
Důl Paskov pořádá vlastní oslavy
STAŘÍČ – Nejen v Karviné se bude
první zářijovou sobotu slavit
havířský svátek. Tradičně vlastní
Den horníků dělá totiž Důl Paskov, a to z toho důvodu, že leží
na Frýdecko-Místecku, poněkud
stranou od ostatních šachet našeho revíru na Karvinsku. V jednom
se ale program na obou místech
shoduje – jako poslední nastoupí
ve 20.30 hodin na scénu „napodobeniny“ legendární australské
hard rockové skupiny AC/DC.
Paskovským oslavám bude – tak
jako v Karviné těm celorevírním
– předcházet vážnější akce. Tou
bude v pátek 2. září kladení kytic
k pamětním deskám a uctění
15
16
ročník 41 l číslo 31
ZÁBAVA
www.okd.cz
Horoskop od 1. 9. do 7. 9. 2011
Pracovník přijde za svým nadřízeným s velkou prosbou: „Chtěl bych přidat.“ Nadřízený
Křížovka o knihu
mu poklepe na rameno a ledově klidným hlasem odpoví: „… (VIZ TAJENKA).“
Pomůcka :
lm.
Als, Dassin, Americ.fi
(např.
Ideler, Onai, režisér
fi
lm
Rifi
fi
)
Sert.
Číslovka
druhová
Španělský
architekt
Druh želvy
Přísedící
u soudu
Polepit
Nutnost
Ryby 21. 2. – 20. 3.
Se snahou na každého udělat dojem
to nepřehánějte.
Do čeho se musíte
nutit, vyzní naprázdno a vy si můžete
vysloužit nálepku pokrytce. V důsledku
náznaků disharmonie v postavení planet
dají se předpokládat chaotické události
v zaměstnání i rodinném kruhu. Nic není
navěky, všechno by se mělo urovnat
a vrátit co nejrychleji do normálu.
Recept Horníka
Karamelové kostky
POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 2/3 hrnku měkkého másla, 1/4 hrnku cukru, 2 hrnky hladké mouky, prášek do pečiva, 3 lžíce oleje
Krém: hrnek másla, 1/2 hrnku hnědého třtinového cukru, malá plechovka slazeného kondenzovaného mléka, 200 g čokolády
POSTUP PŘÍPRAVY: V míse třeme máslo s cukrem, přidáme mouku a vypracujeme
těsto. Necháme chvíli odpočinout. Vyválíme silnější plát a upečeme. V hlubší pánvi
uvaříme krém: rozpustíme máslo, hnědý cukr a kondenzované mléko. Vše uvedeme
do varu a vaříme asi 5 minut. Poté masu rozdělíme do dvou misek. Do jedné
přidáme asi lžíci kakaa, aby byla tmavší. Necháme vychladnout a pak je trochu
vyšleháme. Krém navrstvíme na sebe na upečené těsto. Nakonec rozehřejeme
čokoládu a nalijeme ji na moučník. Necháme ztuhnout a krájíme.
Ta i ona
(slovensky)
Úd (zastarale)
Muskulus
(anatom.)
Značka
hliníku
Druhý Judův
syn
Ruský souhlas
Žnouti
Jméno prozaika Fikera
Korálový
ostrůvek
Poskytovati
radu
AUTOR: František Krejča
Panna 23. 8. – 22. 9.
Vaše nadšení pro
realizaci některých
starších projektů se
dostane do další fáze.
Spolupráce s kolegy a přáteli přinese
pozoruhodné výsledky. Váš úspěch
bude mít svoji materiální i společenskou hodnotu. Nezapomínejte ani
na možnosti navázat kontakty v zahraničí. Problémy s blízkými osobami vyvolá
vaše urputnost a nepřiměřené nároky.
Tvrdé tropické dřevo
Číslovka
Kruhy
Přibližně
Zkratka pro
abfarad
Sídlo
v Angole
Ráj
Patřící Evě
Tajenka křížovky čč. 29: „ jaký je zrovna k dispozici
dispozici.””
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress.
Výherce křížovky č. 29 je pan Lukáš Jurčík z Havířova-Šumbarku.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: [email protected]
Vtipy
„Říkáš svému manželovi, když dosáhneš orgasmu?”
„Neříkám, on totiž nemá rád, když mu volám do práce.”
„Já s manželkou většinou souložím večer, to mám jistotu, že děti spí.”
„To já zase ráno, to mám jistotu, že jsem první!”
Sudoku
6
4
5
Přijde žena k zubaři a zaujme pozici jako u gynekologa. Lékař na to
rozpačitě: „Ale tady jste u zubaře, madam!”
„Dělal jste Františku Novákovi včera zuby? Tak je laskavě vytáhněte!”
7
5
9
V hotelu přiběhne žena na recepci a křičí: „V mém pokoji jsou dva
úplně cizí muži! Žádám vás, abyste okamžitě jednoho vyhodil!”
Pánbůh si povolá Obamu, Medveděva a Klause a po jednom si je volá
k sobě do pracovny. První vyjde Obama, ostatní se na něj sesypou
a ptají se, co mu chtěl: Obama, viditelně bledý, říká: „Chtěl po mně,
abych ukončil všechny války, které vedeme, jinak stiskne takový zelený
tlačítko a Amerika přestane existovat. Vůbec nevím, co s tím mám
dělat.“
Druhý jde Medveděv. Stejná situace. „Chtěl po mně odstavit komunisty
od moci v celém Rusku, jinak stiskne zelené tlačítko a je po Rusku.
Vůbec nevím, co s tím.
Třetí jde Klaus. Vyjde ven, potutelný úsměv. „Chtěl po mně, aby se
v Čechách přestalo krást.“ A sáhne do kapsy saka: „Tak tady je to
tlačítko.“
9
2
4
8 7
5
5
1
6
9
2
6
1
5 8
3
3
2
4 7
2
4
7
6
9
1
5
8
2
Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec
a každý čtverec
(3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
5
8
3
9
1
6
7
4
2
Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Nejste v nejlepší formě a pokud narazíte
na potíže, propadnete
sebelítosti. Při projednávání nové smlouvy trvejte na předem
dohodnutých podmínkách. Nelze
vyloučit, že váš obchodní partner nebo
klient vymyslí nějakou čertovinu. Závěr
týdne si žádá odložit nudné povinnosti
a nepříjemná jednání. Práce neuteče
a jen tak se vyhnete chybám a zmatkům.
Slovenská
předložka
Rostlina
pcháč
2
6
4
8
3
7
5
1
9
Lev 23. 7. – 23. 8.
Hovory kolegů o penězích ignorujte. Půjde
o výbušné téma,
neboť řada z nich vidí
věci úplně jinak. Váš smysl pro detail
se může obrátit proti vám. Budete mít
snahu příliš analyzovat vše, co se děje
kolem vás. Vynalézaví budete při plánování volného času rodiny. Partner a děti
budou u vytržení. Rozepře a klopýtnutí
minulých dní bude zapomenuto.
Pokladna
7
9
1
5
2
4
6
3
8
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Laskavým humorem
a vstřícností zapůsobíte na lidi ve svém
okolí. Postavení hvězd
znásobí kouzlo vaší osobnosti a vy byste
neměli mít problémy ani v naprosto
cizím prostředí. Balancovat můžete
mezi potřebami profese a přáním svého
srdce. Podnikáte-li, sledujte bedlivě
své obchodní partnery. Proplácení vaší
práce bude potřeba připomínat.
TAJENKA
8
1
2
3
6
5
4
9
7
Rak 22. 6. – 22. 7.
Raději zůstaňte nad
věcí, některé skutečnosti prostě nezměníte. Zaskočí vás náhlý
obrat jisté záležitosti, zvážit ji musíte
především z finančního hlediska. Brzy
vám dojde, že za nečekané problémy
může vám nepřátelsky nakloněná
osoba. Máte chuť řešit vše radikálními
kroky. Koncem týdne vám poplete hlavu
osoba, která o vás hodně stojí.
Oslovení
Oděv
pána
univerzitních v arabských
mistrů
zemích
4
7
6
1
9
2
8
5
3
Střelec 23. 11. – 21. 12.
V práci se zaměřte
na hovory s lidmi
nejen z jiných oborů,
ale i pracujícími u konkurence. Získáte větší rozhled a navážete
nové kontakty, které se v budoucnu
budou hodit. V pátek si dejte pozor
na mezigenerační spory. Konec týdne se
ponese v duchu emocí. Dělat mrtvého
brouka vůči přáním partnera není zrovna
vhodné. I bumerang se vrací.
Zesílený
zápor
Kráter
na Měsíci
Primitivní
počítadlo
Pouze
3
5
9
4
7
8
2
6
1
Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Silně ovlivnění
postavením planet
začnete rázně řešit
nahromaděné problémy. Ze všeho nejdříve zajděte za lidmi,
kteří vám nepřejí a hatí vaše plány.
Po dohodě s partnerem omezíte výdaje
na domácnost a odložíte větší investice.
Jisté zlomyslné uspokojení vám poskytne neúspěch domýšlivého příbuzného.
O víkendu vyrazte do společnosti.
Němec.
automobilka
Přístav v Rudém moři
Zřícenina
u Prahy
Souprava
Obyvatel
Británie
Korálový
ostrov
Mužské
jméno
Ukazovací
zájmeno
Hudební dílo
Malá smyčka
Skon
Vzorec
telluridu
titanu
Rozsáhlé
Dánský ostrov Karetní odpor epické
dílo
Dým
9
2
7
6
4
3
1
8
5
Štír 24. 10. – 22. 11.
Jistá osoba, která je
vám stále v patách,
vás pořádně vytočí.
Nejen, že strká nos
do cizích věcí, ale ani pomluvy jí nejsou
vzdálené. Navázání nové známosti je
otázkou toho, nakolik dokážete svůj
idol přesvědčit o tom, že sdílíte stejné
názory a hodnoty jako on. Nebude to
jednoduché, ale vidina lákavého cíle
vám dodá křídla.
Mužské
jméno
Dostoupení
Sada
Býk 21. 4. – 20. 5.
Partnera nepotěšíte
nápadem, jehož realizace by si vyžádala
nemalé finanční náklady. Nesouhlas se bude snažit vyjádřit
pečlivě volenými slovy, přesto se budete
cítit nespokojeně. Od čtvrtka vás mohou
ovlivňovat tendence stát stranou společnosti lidí. Naučte se radovat i z drobných
úspěchů. Očekávání splnění velkolepého přání odložte do „šuplíku”.
Zkratka
Továrny
SPZ Ústí nad
strojírenské
Orlicí
techniky
1
4
8
7
5
9
3
2
6
Váhy 23. 9. – 23. 10.
Týden plný překážek.
Ty budou v první
chvíli vypadat zdánlivě hrozně, ale jejich
překonání vám přinese více užitku, než
se odvažujete doufat. Zdraví se bude
skloňovat nejen u vás v rodině, ale
i v nejbližším okolí. Je nutné mu věnovat
zvýšenou pozornost. Starší osoby
mohou vyžadovat zvýšenou péči. Dny
volna vám nabídnou čas užívat si.
6
3
5
2
8
1
9
7
4
Beran 21. 3. – 20. 4.
Tempo, které jste
v poslední době nasadili, zmírněte. Může
se stát, že začnete
kupit chybu na chybu. Zvolit si vhodné
rozptýlení vám nabídnou přátelé lákající
vás na hory, nebo se můžete oddat
flirtování s jistou pohlednou osobou
z vašeho bezprostředního okolí. Starší
děti jednoznačně ocení změnu některých vašich zastaralých názorů.
1. září 2011
www.iHornik.cz
PANORAMA
Akce obestřená rouškou tajemství
Senioři besedovali a hodnotili moučníky
KARVINÁ – Mezi karvinskými seniory,
kteří už odložili své pracovní nástroje
a fáračky, se stále něco děje. Ve středu
27. července se zástupci šesti klubů seniorů spravovaných odborem sociálních
věcí karvinského magistrátu sešli na gurmánské soutěži o nejlepší moučník.
V porotě vedené náměstkem primátora Daliborem Závackým nechyběli
členové z družebního klubu seniorů
v polském Rybniku v čele s předsedou
Benedyktem Główkou, senátor Radek
Sušil a poslanec Ladislav Šincl. Nejvyšší
ocenění a zájezd do Beskyd udělila
porota zástupcům klubu seniorů z městské části Staré město-Olšiny, vedeného
FOTO: Edmund Kijonka
Orlovské Letní slavnosti piva a gulášů obohatil letos díky podpoře OKD i dětský den
za podpory:
Čertice (zleva) Lubica Burdková a Sylvie Dvorská se vytasily s Dětmarovickým čertem.
Dolu ČSM Vojtěch Halamčák, svářeč z dílen Centra servisních služeb
na závodě ČSA Dolu Karviná Petr
Kubátko a jejich kolega „pracující ve strojním průmyslu“ Tomáš
Strzondala. Ti nabízeli svůj Švihácký guláš pod hlavičkou karvinské Léčebny u prokopnutého sudu,
jejímiž jsou všichni příležitostnými
„klienty“.
„Tajemství dobrého guláše? Kvalitní suroviny, velice kvalitní suroviny – a nic nešidit!,“ uvedl pouze
Strzondala. „A k tomu letité zkušenosti a láska! Láska k vaření a k dobrému jídlu,“ upřesnil Kubátko.
Orlovské Letní slavnosti piva
a gulášů se letos konaly potřetí a všechno ukazuje na to, že se
jala a získala si jejich pozornost.
Loni se jí zúčastnilo na tři a půl
tisíce návštěvníků, letos, přestože
počasí bylo více než nejisté, hodně
přes dva tisíce.
„Věříme, že se slavnosti piva
a gulášů stanou orlovskou tradicí.
Měly by nahradit dřívější oslavy
Dne horníků, pořádané doly OKD,
a stát se příležitostí k dobré zábavě, jichž ve městě moc není. Nejvíc
nás těší, že se díky podpoře OKD
podařilo rozšířit jejich program
i o klaunování pro děti, bavit se tak
mohou jak velcí, tak malí,“ řekla
Šárka Ligocká, ředitelka pořádajícího Domu kultury města Orlové.
A proč právě slavnosti piva
a gulášů? Jak uvedla Ligocká, pivo
k hornickým oslavám prostě patří.
A guláše? „Víte, jaká věta zní nejčastěji v hornických kuchyních?
Je to: Mamko, navař gulášku! Tak
proto,“ vysvětlila šéfka pořadatelů.
Ze zpravodajské povinnosti dodejme, že vítězným gulášem se letos stal
Armagedon Jiřího Laska.
bk
Rentgenový snímek výsledku unikátní operace.
KARVINÁ – Lékaři ortopedického
oddělení Karvinské hornické nemocnice provedli poprvé totální náhradu
loketního kloubu. Operační tým pod
vedením prof. MUDr. Antonína Sosny
a prim. MUDr. Jiřího Peška provedl
náhradu loketního kloubu u mladé
ženy, která se od dětství léčí s revmatoidní arthritidou, onemocněním
způsobujícím degenerativní změny
na kloubech pohybového aparátu.
Vzhledem k problematickým anatomickým poměrům pacientky, zejména
extrémně štíhlému skeletu, byla
náhrada provedena pomocí speciální-
Havířský králičí guláš
zalijeme vodou, osolíme, přidáme trochu
mletého kmínu, pepře, bobkový list a vaříme do měkka. Maso po uvaření vyjmeme,
vývar zahustíme hladkou moukou
a dle chuti přidáme česnek. Do hotové
gulášové omáčky vložíme zpět uvařeného
Králičí guláš podle receptu mojí babičky, králíka, podáváme s chlebem.
trošku vylepšený o protlak
Poznámka: My dnes před podáváním
Orestujeme cibulku, přidáme trochu
mleté červené papriky a trochu protlaku. odebíráme maso od kosti, ale babička
Nachystáme si králičí maso i s kostí (mož- vložila do omáčky králíka celého a každý
si svůj kousek obíral až na talíři.
no i celého králíka), vložíme na základ,
Tajemství soutěžních gulášů se nám
prolomit nepodařilo, zato jsme získali
unikátní recept na havířský guláš z králíka, který nám poskytla ředitelka DKMO
Šárka Ligocká.
ho implantátu. Tento operační výkon
byl již 43. operací provedenou ortopedy na pohybovém ústrojí této mladé
ženy. Pacientka je již po náhradě
kolenních i kyčelních kloubů, po řadě
výkonů na nohou, rukou i zápěstích
jak na měkkých částech kloubů, tak
na kostech. Po všech operacích je
plně mobilní, bez nutnosti používat
kompenzační pomůcky.
Tento operační výkon rozšířil spektrum poskytované péče ortopedického
oddělení o možnosti řešení degenerativních a traumatických změn dalšího
kloubu lidského těla.
Lůžková neurologie je v novém
FOTO: KHN
6SROHĀQRVW=$06(59,6VUR
GėNXMHYåHPSUDFRYQtNśP
VSROHĀQRVWL2.']DVSROXSUiFL
DSʼnHMHNH'QLKRUQtNś
PQRKR]GUDYtåWėVWt
D~VSėFKśYSUiFL
77/31-XVII/11
FOTO: KHN
jim v havířském městě daří. Při
prvním ročníku tu nabízeli guláše
čtyři, vloni šest a letos už třináct!
Není divu, že akce Orlováky zau-
bývalým horníkem z Dolu ČSA Janem
Balcarem. Ale chutné a hezké byly
opravdu všechny soutěžní produkty.
Hned následující den se zástupci
týchž důchodcovských organizací setkali
v sídle Městského klubu seniorů v Karviné-Hranicích na besedě s lektorkou
Ivanou Karkoškovou na téma finanční
gramotnosti a zejména nástrah, s nimiž
se starší lidé mohou setkat ze strany
mnohých penězchtivých výtečníků.
Obě akce navazovaly na projekt
Seriál aktivit pro seniory, aneb
zábava nemá hranice, který v rámci
programu Pro radost spolufinancuje
i Nadace OKD.
Jaroslav Břoza
V Karvinské hornické nemocnici provedli
poprvé totální náhradu loketního kloubu
Chlapi z OKD (zleva) Vojtěch Halamčák a Petr Kubátko s kolegou Tomášem
á
Strzondalou,
„klienti“ karvinské Léčebny u prokopnutého sudu, nabízeli pravý nefalšovaný Švihácký guláš.
OKD přispěla jedenácti miliony na rekonstrukci lůžkové neurologie.
www.zam.cz
76/31-XVII/11
ORLOVÁ – Libá vůně linoucí se
z obrovských kotlů a hrnců
na sobotních (13. srpna) Letních
slavnostech piva a gulášů, které se
konaly v areálu orlovského letního kina, dráždila nosy a přiváděla
k šílenství chuťové pohárky. Když
jste ale chtěli vědět, jak si takový
gulášek uklohnit třeba doma, narazili jste na hradbu mlčení.
„Kdepak, recept neprozradím,“
usmívala se loňská vítězka gulášového klání Lubica Burdková, jejíž
Dětmarovický čert šel i tentokrát
na dračku. Pivo u jejího stánku čepoval její manžel Zdeněk, který odfáral 20 let jako kombajnér na dolech
Doubrava a poté ČSA. „Mohu jen
říci, že dobré ingredience znamenají
dobrý výsledek,“ smála se Burdková
a nenechala se obměkčit.
O moc konkrétnější nebyli ani
důlní lokomotivář ze závodu Jih
17
KARVINÁ – Dá se říci, že každým
rokem se v Karvinské hornické nemocnici
něco děje. I letos, v období od června
do konce srpna, pokračovala ve spolupráci s majitelem objektů společností OKD plánovaná revitalizace další
části budovy nemocnice. Jednalo se
o komplexní rekonstrukci a modernizaci
lůžkového neurologického oddělení, která byla v uplynulých dnech dokončena.
Rekonstrukční práce o hodnotě ve výši
11 milionů korun byly financovány společností OKD, ostatní vybavení oddělení
ve výši cca 1 mil. Kč hradila Karvinská
hornická nemocnice z vlastních finančních prostředků. Třílůžkové pokoje jsou
vybavené LCD televizemi a nově vlastním
sociálním zařízením v moderním designu,
nechybí ani klimatizovaný nadstandardní
pokoj. Oddělení doplňuje i vkusně upravená společná jídelna.
„Tímto krokem jsme přispěli k zajištění vysokého komfortu pro pacienty,
protože ti vnímají zdravotnické zařízení
nejen z hlediska poskytované zdravotní
péče, ale taktéž s ohledem na prostředí,
ve kterém je péče poskytována. Nelze
opomenout ani zaměstnance nemocnice, kterým jsme vybudováním nového
oddělení vytvořili příjemné pracovní
podmínky a prostředí,“ zdůraznil ředitel
nemocnice Ivan Stejskal.
Šance a výzva pro region
Projekt Dębieńsko má zelenou
Společnost NWR má platnou
těžební licenci do roku 2058,
zároveň požádala o její doplnění,
které by umožnilo těžit i další sloje
v menších hloubkách, než zahrnuje
ta stávající. Schválení tohoto návrhu
se očekává v roce 2012 poté, co
bude dokončeno posuzování dopadů
těžby na životní prostředí.
NWR plánuje do rozvoje dolu
Dębieńsko investovat 411 milionů
eur. Před zahájením těžby bude nutné modernizovat či znovu vybudovat
Půjde o ohromnou finanční injekci pro region. V plném provozu dá důl práci zhruba 2500 lidí
DĘBIEŃSKO – Podle provozního
ředitele NWR Karbonia Jerzyho
Waclawa Klinowského jsou těžaři
schopni začít pracovat na zprovoznění Dolu Dębieńsko téměř okamžitě. Brzdí je administrativa.
V jaké fázi se projekt z hlediska
průběhu prací v lokalitě Dębieńsko
nachází?
Všechno je v rukou úřadů a státní
správy. Usilujeme o změnu koncese, která nám byla na padesát let
udělena v roce 2008. Při projektování dolu jsme se rozhodli pro výstavbu dvou jam, které budou propojeny, a těžbu uhlí pod stropem sloje
401/1. Zjistili jsme ale, že by se nám
nepodařilo dostat k porubům, které
leží nad ní. Podle současné koncese by zůstaly nevytěženy. Připravili
jsme žádost o její změnu, která by
zohledňovala i tyto poruby.
Provozní ředitel NWR Karbonia Jerzy Wacław Klinowski.
důl práci zhruba dvěma a půl tisícům lidí. V tradiční hornické obci
Czerwionka-Leszczyny
dosahuje
celková průměrná míra nezaměstnanosti více než 30 procent. Vůbec
se proto nedivím, že denně dostáváme okolo šedesáti žádostí o práci. Máme jich už několik tisíc a lidé
se na možnost zaměstnání stále
dotazují.
FOTO: Marek Síbrt
Co je dál nutné před zahájením
výstavby zvládnout?
Těžní věž Dolu Dębieńsko nedaleko polského města Rybnik.
Dębieńsko:
Kvalitní koksovatelné uhlí
„Jedná se o náš nejrozsáhlejší a nejvýznamnější růstový projekt. Otevře
nám přístup ke 190 milionům tun
převážně tvrdého koksovatelného
uhlí,“ říká předseda představenstva
NWR Mike Salamon. Podle provedené studie se totiž předpokládá,
že z roční těžby zhruba 2 miliony tun
připadne 7/8 na koksovatelné uhlí
a 1/8 na energetické uhlí.
povrchovou infrastrukturu, současné
šachty, elektroinstalaci, vybavení
k čerpání vody a systém větrání. Pro
zahájení produkce bude potřeba
důl vybavit moderními těžebními
technologiemi. V areálu bývalého
dolu se zároveň nacházejí památkově chráněné budovy z přelomu
19. a 20. století, jejichž další využití
NWR Karbonia do svého projektu
citlivě zakomponovala.
Kdy a v jakém počtu by měli
zaměstnanci začít nastupovat
do práce?
Musíme být připraveni zaměstnat
najednou několik set osob. Prozatím pracuje v NWR Karbonia,
nepočítám-li kontraktory, poměrně málo stálých zaměstnanců. My
můžeme začít pracovat na zprovoznění dolu okamžitě, a zdržují nás
pouze administrativní procesy.
Jaké budou hlavní přínosy
zprovoznění dolu pro region?
Co v souvislosti se vznikem dolu
v obci získají zdejší občané? Jaké
budou přínosy pro komunitu?
Půjde o ohromnou finanční injekci pro region. V plném provozu dá
Otevření dolu:
příležitost pro region
Znovuotevření dolu Dębieńsko
představuje příležitost pro region
postižený vysokou mírou nezaměstnanosti, která v bývalé hornické obci
Czerwionka-Leszczyny přesahuje
30 procent. Výstavba infrastruktury
bude znamenat práci pro místní
dodavatele. Po otevření dolu se
počítá se zaměstnáním zhruba 2500
lidí převážně z rybnického regionu.
Marek Síbrt
Bude NWR Karbonia podporovat
také občany, kterých se dotkne
hornická činnost?
Samozřejmě! My to už děláme.
Podle polského horního zákona je
podnikatel, který chce vykonávat
činnost, povinen řešit odstraňování následků hornické činnosti.
Proto jsme vytvořili systém účinné pomoci pro občany na vytipovaných územích. Všichni, kdo
zde chtějí stavět, a vědí, že se jich
mohou týkat následky důlní činnosti, se na nás mohou obrátit se
žádostí o příspěvek na zesílení
základů domů.
Lidé mohou získat od 15 do 35
tisíc zlotých. Ročně dostáváme
sto až sto dvacet žádostí. Příspěvek vyplácíme z logických důvodů
teprve ve chvíli, kdy je vybudována
hrubá stavba domu do úrovně střechy. Pro tyto účely jsme připravili
rezervu ve výši půl milionu zlotých
ročně.
Marek Síbrt
5RQNGêPQUV(#5+0)2.75UTQ
UGUÉFNGOX1UVTCXø
\½UVWREGUXøVQXÅJQNÉFTCXGXÙTQDøFŃNPÉEJ
CQEGNQXÙEJįGVø\ŃXêGVPøRįÉUNWwGPUVXÉ
2įGLGOGXwGO\COøUVPCPEŃO1-&CU
WRįÉNGzKVQUVKQUNCX&PGJQTPÉMŃ
JQFPø\FTCXÉOPQJQQUQDPÉ
CRTCEQXPÉURQMQLGPQUVK
79/31-XVIII/11
aspektů projektu. Se zahájením
výstavby infrastruktury se počítá
již v letošním roce, první tuny uhlí
mají být z dolu vytěženy v roce 2017.
Aktuálně v lokalitě probíhá jednání
se společnostmi Kompania Węglowa
S. A. a Spółka Restrukturyzacji
Kopalń S. A. ohledně výkupu posledních pozemků nutných k tomu,
aby mohlo být na konci letošního
podzimu přistoupeno k hloubení
první úpadnice.
Musíme získat poslední potřebné
pozemky od majitelů bývalého Dolu
Dębieńsko – společnosti Kompania
Węglowa S. A. a Spółky Restrukturyzacji Kopalń S. A. To je pro nás
dnes nejvýznamnější otázka.
S KW jsme začali jednat před
rokem a půl a teprve v polovině března 2011 se nám podařilo odkoupit část území a několik
budov. Dokončit transakci bude
možné až na podzim roku 2011.
Je k tomu nutný souhlas ministerstva národního majetku a ministerstva hospodářství. Obdobné je
to i v případě jednání s SRK.
NWR Karbonia už podpořila
otevření dvou tříd s hornickým
zaměřením v Integrované škole v Czerwionce-Leszczynách.
Zavázali jsme se, že žáci budou
vykonávat praxi na našich povrchových pracovištích a chceme pro ty s výborným prospěchem zavést motivační systém
odměn. Škola také dostala peníze
na vybudování elektrotechnické
dílny.
Podporujeme rovněž místní veřejně prospěšné projekty a iniciativy.
Ať již jde o skauty, místní církevní
sbor nebo vydání sborníků k výročí založení školy či šachové turnaje.
-CVQYKEGWN/QFGNCTUMC2QNUMQ
VGNGOCKNYDWU\VC"HCUKPIEQORN
YYYHCUKPIRN
78/31-XVIII/11
DĘBIEŃSKO – Nejvyšší představitelé mateřské společnosti OKD,
průmyslového holdingu New World
Resources, v červnu definitivně
schválili projekt Dębieńsko. Jeho
cílem je obnovení těžby v uzavřeném
dole v obci Czerwionka-Leszczyny
poblíž polského Rybniku. Rozvoj
projektu má ve své kompetenci další
dceřiná firma NWR Karbonia.
Konečnému rozhodnutí předcházela podrobná studie proveditelnosti
a hloubková analýza všech dalších
ročník 41 l číslo 31
OPEN MINE
www.okd.cz
FOTO: Marek Síbrt
18
1. září 2011
www.iHornik.cz
KULTURA
Slovenský folklor mezi logy
české černouhelné jedničky
19
za podpor y:
Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm hostil 13. ročník přehlídky lidové kultury „Jánošíkov Dukát“
nejprezentovanější. Byl jsem
na to hrdý,“ řekl Ubald Rutár,
vedoucí povrchových provozů
frenštátské lokality Dolu Paskov.
Sám v Rožnově žije, skanzen má
„přes potok“ (řeku Bečvu), a tak
tam o víkendu 5. až 7. srpna
s manželkou strávili řadu hodin
a dobře se bavili.
„Jako mladý, před nějakými pětatřiceti lety, jsem tančil ve folklorním souboru Podskaláček. Takže
FOTO: archiv
za podpor y:
mám k tomu blízko. Jen lituji, že
jsem si nevzal fotoaparát...,“ konstatoval Rutár s tím, že sobotní
program musela navštívit nejmíň
tisícovka lidí, nepočítaje v to účinkující na pódiích. Juchání ze skanzenu pak bylo slyšet až do čtyř
ráno v neděli.
Podle ředitele festivalu Vlastimila Fabišíka vystoupilo celkem devatenáct souborů věnujících se slovenskému folkloru. „Většina z nich
pocházela z Česka, ale dorazili i hosté ze Slovenska či krajané z Polska
a Srbska,“ prohlásil s tím, že Jánošíkov Dukát má takové jméno, že
záštitu převzala choť slovenského
prezidenta Silvia Gašparovičová.
Na scéně byli i živí Jánošíci,
lépe řečeno pánové tohoto jména.
„Udělali jsme pro ně zvláštní soutěž nazvanou Od buka do buka,“
přiblížil Fabišík. K doprovodnému programu patřilo také Valašské mistrovství v mútení (stloukání) másla. Nejlépe si vedly
dvě dámy z Obce Slovákov v ČR
– z pěti litrů smetany vytvořily
2,826 kilogramu másla.
FOTO: DKMO
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Mnoho
partnerů měl 13. ročník přehlídky slovenského folkloru „Jánošíkov
Dukát 2011“, ale snad žádný nebyl
ve valašském městečku v Rožnově pod Radhoštěm tolik vidět,
jako česká uhelná jednička OKD.
Nechyběli zástupci Ostravy – soubor Šmykňa, zpracovávající slovenské lidové písně i tance.
„Naše loga visela takřka všude.
Společnost OKD byla suverénně
Poslední srpnovou sobotu vyrazily mezi orlovské děti loutky. A nezůstaly jen na scéně
– děti si je mohly i povodit.
Kašpárek se líbil malým i velkým
Projekt OKD Prázdniny plné zábavy zpříjemnil léto Orlovským
ORLOVÁ – Asi osmdesát orlovských
dětí a jejich rodičů zhlédlo o poslední
srpnové sobotě loutkovou pohádku
Když se čerti ženili aneb Kašpárkovy
žerty s čerty v provedení zájezdové
loutkové scény Kašpárkův svět z Opavy
a moc se jim líbila.
Představení, které podpořila
v rámci svého projektu Prázdniny
plné zábavy těžební společnost OKD,
bylo veselé, vtipné, se spoustou
písniček a uspělo nejenom u těch
nejmenších, ale i u jejich dospěláckého doprovodu. Mimořádné zážitky
pak přineslo asi hodinové setkání
s loutkami před a po pohádce, kdy
si děti mohly na loutky sáhnout,
popovídat si s nimi a pozorovat, jak
se vlastně vodí. Na vlastní oči se
přitom přesvědčily, že to vůbec není
jednoduché.
Radek Lukša
Účinkoval také ostravský folklorní soubor Šmykňa.
Společnost
S
polečn Eurest
přeje
přejje vvšem
šem zzaměstnancům
aakciové
kciové sp
společnosti
po
OKD
firem
a dodavatelských
dodavvate
u příležitosti
oslav Dne horníků
příležitoosti os
především
především ppevné zdraví,
sspokojenost
pokojeno a pohodu
v osobním a pr
pracovním
m životě.
vývoj - výroba - prodej - servis
V á š d o d a v a te l m a lé m e c h a n iz a c e
80/31-XIX/11
81/31-XIX/11
82/31-XIX/11
DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009
S p o le č n o s t
P D p r o fi, s .r .o .
p ř e je v š e m p r a c o v n ík
a k c io v é s p o le č n o s ti O
p ř i p ř íle ž ito s ti o s la
D n e h o r n ík ů
m n o h o p r a c o v n íc h
i o s o b n íc h ú s p ě c h ů
9HGHQtVSROHÿQRVWL32/&$5%2VSROVUR
GĚNXMHXSŐtOHæLWRVWL'QHKRUQtNŢ
VYëP]DPĚVWQDQFŢP]DY\NRQDQRXSUiFL
YXSO\QXOpPKRUQLFNpPURFHDGRGDOätKR
REGREtSŐHMHYäHP]GUDYtSRKRGXDKRUQLFNpäWĚVWt
.KRUQLFNpPXVYiWNXEODKRSŐHMHURYQĚæYäHP
]DPĚVWQDQFŢPDNFLRYpVSROHÿQRVWL2.'
.LHURZQLFWZRVSyâNL32/&$5%2VS]RR
G]LĘNXMH]RND]ML'QLD*yUQLND
VZ\PSUDFRZQLNRP]DSUDFĘZ\NRQDQĉ
ZF]DVLHPLQLRQHJRURNXJyUQLF]HJRLŮ\F]\
ZV]\VWNLP]GURZLDSRP\ŒOQRŒFLLJyUQLF]HJRV]F]ĘŒFLD
=RND]MLJyUQLF]HJRŒZLĘWDVNâDGDUyZQLHŮŮ\F]HQLD
ZV]\VWNLPSUDFRZQLNRPVSyâNLDNF\MQHM2.'
„Musíme poděkovat společnosti OKD,
díky které jsme letos mohli zpříjemnit
dětem prázdniny, a to zcela zdarma.
Mnoho z nich zůstává v létě doma a je
důležité vytvářet pro ně alternativní program, aby netrávily svůj volný čas jenom
u počítačů či televize,“ pochvalovala
si ředitelka pořádajícího Domu kultury
města Orlové Šárka Ligocká.
Jak prozradila, loutky zvolili zcela
záměrně. V září chce totiž orlovský „kulturák“ utvořit pod vedením principála
Tomáše Richtera vlastní loutkoherecký
soubor a bude hledat pro tuto činnost
zájemce z řad dětí, ale také dospělých
a seniorů. Rovněž v uskutečnění tohoto
záměru jim přitom pomohli těžaři.
„Na vytvoření zázemí pro loutkové
divadlo nám finančně přispěly Nadace
OKD a Nadace Život umělce,“ upřesnila
Ligocká.
bk
ů m
K D
v
.
www.pdprofi.cz
Prý hodně dobře postavená hospoda
Nové publikace, vydané Klubem
přátel Hornického muzea v Ostravě
Jiří Grygárek:
Za hornictvím Hornobenešovského rudného revíru (17)
ISBN: 978-80-87468-01-2, 145
stran. Vydání umožnil zejména
příspěvek Nadace Landek Ostrava.
Publikace navazuje na dřívější práce
tohoto autora z oblasti dobývání rud
na severní Moravě a je rozdělena
do čtyř částí: V prvé je úvod do problematiky a druhá podává nástin
historické těžby polymetalických
a železných rud. Třetí, nejrozsáhlejší
část popisuje a hodnotí novodobou
hornickou činnost od počátku geologického průzkumu, zahájeného brzy
po roce 1945, přes výstavbu nového
moderního závodu, těžbu a úpravu
polymetalických rud se stříbrem až
po předčasné ukončení těžby s likvidací závodu v roce 1993. V závěrečné
části se prezentují některé výsledky
výzkumných prací, provedených pro
tento revír pracovníky Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské
v Ostravě, na kterých se autor podílel
a České geologické služby.
Publikace byla vydána v omezeném
počtu výtisků a je určena především pro
členy Klubu.
Kolektiv autorů:
50 let od tragédie na Dole
Dukla (18)
ISBN: 978-80-87468-02-9,
131 číslovaných stran.
Autory publikace jsou Jaroslav
Čihař, Ing. Zdeněk Dobrovský, CSc.,
Ing. Jaroslav Gongol,CSc., Václav Smička a Ing. Milan Šlachta.
Její vydání umožnily sponzorské
příspěvky následujících organizací:
OKD, a.s., Magistrát města Havířov,
Havířovská teplárenská společnost,
a.s., LUING PYREX, spol. s.r.o., Nadace Landek Ostrava, DAV a.s. Ostrava,
Carbokov, s.r.o. Karviná, Technické
služby Havířov, a.s., VAN Havířov,
ČSAD Havířov, a.s., RPG RE Havířov,
AWT Rekultivace, a.s., OKD-HBZS
a.s., VINAMET-Havířov, Koordinační
výbor důchodců OKD, Klub důchodců
Dolu Dukla.
Byla vydána nákladem 800 ks
výtisků k významnému výročí důlního
neštěstí na Dole Dukla v Ostravskokarvinském uhelném revíru, ke kterému
došlo 7. července 1961 a zahynulo při
něm 108 horníků. Stěžejní kapitoly:
Historie dolu, Technický popis události,
Čest a památka obětem, Co odhalily
archivy, Obětavost zachránců, Solidarita a pomoc pozůstalým, Vzpomínky
pamětníků, Epilog.
Většina výtisků byla předána
účastníkům vzpomínkového aktu, který
se konal 7. července 2011 v KD Radost
v Havířově.
Petr Schreiber:
Ze života inženýra
v šachtách OKR-II (19)
V areálu památkového Dolu Michal byla otevřena hornická restaurace U Cingra
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
OSTRAVA – V prvém pololetí tohoto
roku vydal Klub přátel Hornického
muzea v Ostravě v ediční řadě Hornictví
včera, dnes a zítra následující publikace:
ročník 41 l číslo 31
PANORAMA
www.okd.cz
ISBN: 978-80-87468-03-6, 76 stran.
Vydání bylo realizováno za finanční
podpory Nadace Landek Ostrava.
Navazuje na dílo téhož autora
s názvem Ze života inženýra v šachtách OKR „To my na Armádě…?“
z roku 2009, které bylo vydáno až
po jeho smrti. Sedmadvacet většinou
úsměvných povídek bylo převzato
z pozůstalosti autora, který v nich
dále popisuje příhody ze svého působení na Dole Čs. armáda, některé své
zahraniční služební cesty a ve svém
závěru i z Dolu Julius Fučík, na kterém
působil ve vysokých technických
funkcích v letech 1976 až 1985. Jeho
vzpomínek na působení ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavu v Ostravě-Radvanicích (1985 až 1997) se již,
bohužel, nedočkáme.
Publikace vyšla v nákladu 400 kusů
a je o ni v naší hornické i nehornické
veřejnosti značný zájem. V prvé řadě
však musí být uspokojeny požadavky
členů našeho Klubu.
V nové hornické restauraci U Cingra v areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích.
OSTRAVA – Prostředí, kde na vás
dýchne ta pravá hornická atmosféra. Výzdoba provedená v hornických barvách černé a zelené,
osvětlovací tělesa jako na dole,
fáračky zavěšené na řetízcích,
staré kahany, přilby, lopaty,
kilofy, dobové snímky, hornické kroje a další atributy hornického řemesla a hornických tradic. K tomu obsluha, která vás
pozdraví hornickým Zdař Bůh!
a nabídne ostravskou dvanáctku za Kč 22 a k jídlu pravé ostravské hornické speciality... Tak
nějak to vypadá v nové restauraci U Cingra, vybudované v prostorách
bývalých
ženských
koupelen v areálu národní kulturní památky Důl Michal
v Ostravě-Michálkovicích.
„Opravdu luxusní, hodně dobře postavená hospoda,“ zhodnotil i Ladislav Baláž, člen rubáňového kolektivu hlavního předáka
Petra Prokopa z úseku vedoucího Michala Hykla na staříčském
závodě Dolu Paskov, který sem
zabloudil na jedno orosené.
„A jmenujte prosím i zástupce
vedoucího úseku Libora Nevařila
a revírníka Rostislava Pochylého,
Jiří Grygárek
Všem zaměstnancům
dodavatelských firem
a akciové společnosti OKD
přejeme k oslavám Dne horníků
především pevné zdraví
a pohodu v osobním
i pracovním životě.
jsou to fajn chlapi,“ požádal ještě
25letý havíř.
Příznivce hornictví
může potěšit to,
že vrchního v lokálu
dělá bývalý havíř.
Nová hornická restaurace
na točně trolejbusů v Michálkovicích byla otevřena 5. srpna
a pojme asi 60 hostů, dalších dvaatřicet najde při hezkém počasí
místo na zahrádce s výhledem
na těžní věž. Vedle příjemného
„Hodně dobře postavená hospoda,“ zhodnotil
horník ze Staříče Ladislav Baláž.
posezení nabízí možnost pořádání svateb, oslav, podnikových
a dalších akcí. „Při větším počtu
účastníků lze využít starou řetízkovou šatnu či jiné prostory
Michala, místa je dost,“ upřesnil provozovatel lokálu Martin
Valíček.
Příznivce hornictví může potěšit fakt, že jim U Cingra načepuje pivo bývalý horník. Osmačtyřicetiletý Pavel Berger si ve svém
čase odmakal šest a půl roku
v rubání na koblovském závodě
Dolu Odra, a protože mu hornická práce přirostla k srdci, nalévá
dnes jako zvláštní specialitu
hornickou vlajku, tedy dvoubarevný nápoj kopírující barvy hornické vlajky. „A to dnes
umí v Ostravě málokdo,“ tvrdí
Berger.
Nápoj se připravuje ze zelené a tmavého fernetu, a tyto
dobroty je třeba nalít do skleničky tak, aby se nesmísily
a vytvořily dvě různobarevné vrstvy. Pít se mají naopak
najednou, aby se obě složky
spojily na jazyku a vynikla specifická hořkosladká chuť
kompozice.
Bohuslav Krzyžanek
6SROHþQRVW92.'DVþOHQVNXSLQ\*HRӾQDV
9HGHQtVSROHþQRVWL
SŐHMHXSŐtOHåLWRVWL
'QHKRUQtNŢ
YãHPVYêP]DPĚVWQDQFŢP
KRGQĚãWĚVWtSHYQp]GUDYt
DVSRNRMHQRVWL
YSUDFRYQtPDRVREQtPåLYRWĚ
84/30-XX/11
vedení společnosti CARBOKOV s.r.o.
Rudé armády 1950/7a, Karviná
83/31-XX/11
20
1 września 2011 l numer 31 l rocznik 8
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
Uroczystości Górnicze OKD
Wyższe przychody, wyższy zysk
Spółka NWR ogłosiła wyniki finansowe za okres I półrocza
Na dobrej drodze
„Wyniki za pierwsze sześć miesięcy
wskazują na znaczną poprawę w stosunku rocznym (…), co odzwierciedla
ugruntowaną sytuację na rynku cen
i silny popyt ze strony odbiorców stali
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże jest to tylko częścią
całościowego obrazu sytuacji. Wysoka
efektywność i wydajność, które osiągnęliśmy dzięki naszemu programowi
inwestycyjnemu POP 2010 oraz innym
działaniom operacyjnym, pozwoliły nam
na złagodzenie niektórych skutków inflacji, będącej rezultatem poniesionych
nakładów produkcyjnych” – skomentował prezes NWR Mike Salomon,
z tym, że spółka jest „na dobrej drodze
do realizacji ogólnych celów produkcyjnych i sprzedażowych na ten rok”.
Priorytetem bezpieczeństwo
KARWINA – Bombowy, fajowy, byczy,
odlotowy, po prostu super! Tak zapowiada się program Uroczystości
Górniczych OKD, które odbędą się
w centrum Karwiny oraz w karwińskim Parku im. Boženy Němcowej
już w najbliższą sobotę 3 września.
Będzie ekstra gwiazda czeskiej sceny muzycznej Lucie Bílá, angielska
niespodzianka Hells Bells, krocie
muzyki, mrowie atrakcji oraz do licha i trochę dobrej zabawy.
Pokaż żonie kombajn!
A będzie też nietradycyjnie, pioniersko, prekursorsko i niespotykanie! Zasłuży się o to przede wszystkim wystawa maszyn i urządzeń
górniczych z programu POP 2010,
które zostaną pokazane wprost
na frysztackim rynku. Główną
atrakcją będzie kombajn chodnikowy MR 340 firmy Sandvik, których
pracuje w OKD już jedenaście. Firma Caterpillar zaprezentuje tzw.
średnią obudowę zmechanizowaną,
której sekcje ważą po 35 ton i która służy do eksploatacji pokładów
o wysokości do 4 metrów. Pracujesz
pod ziemią? Weź żonę i dzieci i pokaż im, z jaką techniką robisz!
„Naturalnie, nie możemy wystawić wszystkich maszyn zakupionych w ostatnim czasie,
dlatego przygotujemy również wystawę wielkowymiarowych fotografii, pokazujących inne maszyny
i urządzenia górnicze oraz projekty rekultywacyjne” – przybliżył
szczegóły ekspozycji rzecznik OKD
Vladislav Sobol. Obejrzeć będzie
można także sprzęt ratowników
górniczych, a przy okazji zerknąć
na Karwinę z kosza balonu widokowego czy gratis naprawić lub
„Dębieńsko” za sześć lat
Przypomniał również, że w czerwcu
Rada Dyrektorów NWR ostatecznie
zatwierdziła polski projekt „Dębieńsko”.
„To największy i najważniejszy projekt
rozwojowy spółki, który umożliwi dostęp
do 190 mln ton rezerw, głównie twardego węgla koksującego. Spodziewamy
się rozpoczęcia prac na miejscu w
dalszej części roku i uruchomienia
produkcji w nowej kopalni w 2017
roku. Spodziewane wydobycie rzędu 2
milionów ton oznaczać będzie wyraźne
zwiększenie naszej obecnej produkcji,
wynoszącej około 11 milionów ton rocznie” – skonkludował Mike Salomon. bk
Całość na www.newworldresources.eu.
FOT. Bogusław Krzyżanek
Jak podkreślił, priorytetem firmy nadal
pozostaje bezpieczeństwo pracy. „Nasz
wskaźnik częstotliwości wypadków po-
Krocie muzyki, mrowie atrakcji, bombowa wystawa, wystrzałowy korowód!
wodujących utratę czasu pracy (LTIFR)
wciąż malał w pierwszej połowie tego
roku do mniej niż ośmiu zgłoszonych
wypadków na milion przepracowanych
godzin. To zasługa poważnych inwestycji w nowy sprzęt górniczy i szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa w połączeniu
z ogromem poświęcenia i umiejętności
wszystkich naszych pracowników. Niestety, pomimo wzmożonych wysiłków
na rzecz bezpieczeństwa, czterech
naszych kolegów straciło w tym roku
życie w trakcie pracy. To brutalne
przypomnienie o tym, że wydobycie
głęboko pod ziemią jest niebezpieczne
i sprawia, że cały czas musimy być
czujni” – zaakcentował prezes NWR.
ZDJĘCIE ilustracyjne
OSTRAWA – Grupa New World Resources, spółka matka OKD, ogłosiła
24 sierpnia wyniki finansowe za okres
I półrocza br. Firma osiągnęła zysk
przed opodatkowaniem 120 mln euro
(wzrost o 12 %) przy skonsolidowanych
przychodach 840 mln euro (wzrost
o 17 %). EBIDTA wzrosła o 48 procent,
osiągając wartość 250 mln euro.
Nowoczesny system ścianowy firmy Caterpillar. Obejrzeć go będzie można w sobotę na rynku w Karwinie.
przekontrolować własny rower w
punkcie serwisowym Sandvika.
Śnieżka, krasnoludki i pieski
Kolejne walory programu urczystości to: nowatorski, oryginalny, wystrzałowy! Stanie się tak za sprawą
unikatowego widowiska, jakim będzie pochód karnawałowy Fundacji OKD. Ulicami miasta przejdzie
ponad 500 osób z olbrzymimi lalkami, wozami alegorycznymi, kuglarzami, akrobatami, mażoretkami
i bezlikiem masek. Nie zabraknie
Śnieżki i krasnoludków, czarownic, Pata i Mata, a na przykład
Obchody w Starziczu
STARZICZ - Jak już informowaliśmy, w
sobotę 3 września odbędą się obchody Dnia Górnika również na boisku
sportowym w Starziczu, nieopodal Kopalni „Pasków”. Program uroczystości
rozpocznie się o godz. 14.00 i potrwa
do północy, uczestników przywiozą
i odwiozą specjalne autobusy z Frydku
-Mistku i Ostrawy.
kinolodzy przedzierzgną się na tę
okazję w swoje pieski.
Korowód wyruszy o godz. 14.00
od stadionu zimowego, a w godzinę
później dotrze na rynek Masaryka.
Tam zostaną wyróżnione najlepsze kostiumy, które wybierze osobiście dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck.
Osłódź dzieciom życie!
Obchody Dnia Górnika zainauguruje w samo południe msza święta we
frysztackim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, program
muzyczny w parku rozpocznie się w
godzinę później. Czas między modlitwą a zabawą można wykorzystać
do tego, by wstąpić do centrum Agape na rynku Masaryka i oddać tam
przedstawicielom Stowarzyszenie
Obywatelskiego „Święta Barbara”,
opiekującego się dziećmi ofiar górniczego trudu, ciasto lub inny wypiek
domowej roboty do tradycyjnego
barbórkowego konkursu, przebiegającego pod hasłem „Osłódź dzieciom życie”. Wypieki przyjmowane
są od godz. 10.00 do 14.00.
bk
Na nadszybiu Kopalni „Darków”. Na planie pierwszym górnicy z alpeksowskiej brygady
ścianowej głównego przodowego Tadeusza Czai z oddziału kierownika Józefa Ulmana.
Lampa Górnicza dla Kopalni „ČSM“
Přejeme celé hornické veřejnosti
příjemné prožití oslav Dne horníků,
v osobním a pracovním životě
mnoho úspěchů a spokojenosti.
czerwcu 2002 m chodnika, co przedstawia najlepszy rezultat od stycznia 2007 r.
Istotny wkład w sukces kopalni wniosły
załogi firm zewnętrznych. Wśród najlepszych brygad ścianowych wymieniane
są ekipy Polcarba głównego przodowego
Grzegorza Dąbka z oddziału Krzysztofa
Sędkowskiego oraz Alpexu głównego
przodowego Krzysztofa Krażewskiego
z oddziału Krzysztofa Szewczyka. W
gronie najlepszych brygad przodkowych
znalazły się alpeksowskie załogi głównych
przodowych Waldemara Pasika, Grzegorza Soboczyńskiego i Piotra Jasińskiego
z oddziału Bogdana Bajaczyka oraz
głównego przodowego Andrzeja Czerwińskiego z oddziału Dariusza Szlachty. rl
85/31-XXI/11
STONAWA – Fedrunkowa Lampa
Górnicza, przyznawana przez kierownictwo
spółki węglowej OKD poszczególnym
kopalniom za najlepsze kwartalne wyniki
w dziedzinie produkcji i bezpieczeństwa,
trafiła po raz drugi w swej historii do Kopalni „ČSM“. Jak poinformował dyrektor
Boleslav Kowalczyk, prawie czterotysięczna – licząc razem z pracownikami
firm – załoga stonawskiej KWK wydobyła
w okresie II kwartału br. 828 tys. ton węgla
i wykonała 6133 m wyrobisk chodnikowych. Dwukrotnie poprawiała rekord w
miesięcznym wydobyciu ze stycznia 2008
r. (285 tys. ton): w maju górnicy nafedrowali 287 tys. ton, w czerwcu – 296 tys. ton
węgla. Brygady przodkowe wydrążyły w
Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: [email protected]  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125
ročník 41 l číslo 31
INZERCE
www.okd.cz
OSOBNÍ BANKROT!
KVALITA SE SUPER
ZÁRUKOU
o
o
o
o
o
o
Zastavení exekucí, konsolidace půjček, nové splátky,
Finanční poradenství
ZDARMA!
Volejte 800 800 405
Kvalita prověřená nezávislými testy
Vysoký stupeň bezpečnosti (5* EuroNCAP)
Výkonné a úsporné motory
7letá záruka na celé vozidlo
3 typy karoserií
KIA CEE‘D od 199 980 Kč*
Nyní akční model SPIN s výbavou za 50 000 Kč zdarma!
* Cena platí při financování Kia Finance – Kia cee´d Fresh vč. akčního bonusu 55 000 Kč.
Nabídka je pro podnikatele. Komb. spotřeba 4,3–6,6 l/100 km, emise CO2 113–158 g/km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro detaily nabídky kontaktujte nejbližšího dealera KIA.
54/31-XXII/11
www.centrum-pomoci.cz
Nejprodávanější vůz ve své třídě 2008–2010
,
www.kia.cz
Příčná 1245, Orlová-Poruba, tel.: 596 512 232, 724 219 219, infolinka: 800 444 222
7/31-XXII/11
22
Jménem vedení THK-ČECHPOL, s.r.o. děkuji všem zaměstnancům
u příležitosti Dne horníků 2011 za vykonanou práci, vedení OKD, a.s.
a Dolu Karviná za kvalitní a seriozní spolupráci
a všem zaměstnancům našim i v OKD, a.s. přeji zejména zdraví,
pohodu a hornické štěstí při těžbě, ražbách i ostatní důlní činnosti!
86/31-XXII/11
42/31-XXII/11
Karel Rašík
ředitel
s poličkou o rozměrech 72x72 a výška
52 cm. Vše za 3000 Kč. Při rychlém
jednání možno přidat i hrající barevný
televizor zn.Mascom 55 cm. Inf. na tel.:
739 672 105
B324/31/11
71/31-XXII/11
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, tel.603 558 707
Frýdek Místek, Hluboká 50, tel.603 558 706
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 31 ze dne 1. 9. 2011.
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní (ISTR)
Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
3646
3669
Samostatná výběrová řízení
216
44
Společná výběrová řízení
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
108
Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
PRODEJ
Prodám stavební parcelu 1500 m2 v klidném prostředí v Těrlicku-Hradišti, výhled
na Beskydy, přípojky v dosahu. Inf. na tel.:
732 654 910.
B320/31/11
Prodám dámské 3/4 jízdní kolo značky
ESKA ve velmi zachovalém stavu. Cena
dohodou. Inf. na tel.: 724 374 011.
B321/31/11
Prodám zahradu ve Starém Městě-Karviné, 1000 m2, oplocena dr. plotem,
elektřina, studna, jezírko, skalka, živý
plot z thují, možnost stavby. Inf. na tel.:
737 006 845.
B322/31/11
Prodám gumový kabel na 380 Vm 4 x 2,5,
100 m – cena dohodou, demižony – 10 l
a 5 l za 200 Kč, sud na zelí 50 l za 700 Kč
a dalekohled Passed 20 x 50 – cena
dohodou. Inf. na tel.: 731 274 936.
B323/31/11
Prodám obývací stěnu leštěný ořech
5 dílů včetně skříně, každý díl o rozměrech (šxhxv) 80x47x160, s 5 nástavci
80x47x40 cm a konferenční stolek
87/31-XXII/11
Prodám dřevěný konferenční stůl
s poličkou, barva dub světlý, o rozměrech
78x118 a výška 53 cm. Cena 300 Kč.
Dále prodám počítačový stůl, barva dub,
o rozměrech 120x60 cm, cena 300 Kč
a čalouněné kancelářské křeslo na kolečkách, červený potah s nastavitelným
polohováním. Cena 300 Kč. Inf. na tel.:
739 672 105.
B325/31/11
Prodám nové dveře z PVC, bílé, 85x200,
1x pravé celé a 1x levé prosklené. Inf.
na tel.: 721 665 736.
B326/31/11
Prodám autogen, kompletní výbava,
plné láhve; na Felicii – litá kola 13
a 150 Kývačku před renovací – nepojízná, cena 5000 Kč. Inf. na tel.:
596 361 776.
B327/31/11
Prodám starší obývací stěnu JANTAR – 4 m. Cena 1000 Kč. Inf. na tel.:
607 921 063.
B328/31/11
BYTY
Prodám garsonku v Orlové 4, panelák
zateplený, plastová okna, rekonstrukce
bytového jádra, plocha 32 m2. V blízkosti
poliklinika, nákupní středisko, zastávka
MHD. Inf. na tel.: 606 434 591.
B329/31/11
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Školka s dopravním hřištěm se železnicí
Chráněné dílny na fryštátském náměstí
Pracovníci AWT položili koleje – navození správných situací doplní i přejezd se závorami
KARVINÁ – Nadace OKD je již podpořila, teď se mohou připojit obyvatelé
Karvinska a návštěvníci Hornických
slavností. Řeč je o chráněných dílnách,
na které se zaměřuje pomoc hornické
nadace po celý rok. Dílny z celé republiky dostaly na své projekty dohromady
kolem devíti milionů korun, nadace
jim umožnila prodávat na hudebních
festivalech a teď se mohou představit
i zaměstnancům OKD.
„Je to velmi záslužná činnost, lidé
s postižením dnes shánějí zaměstnání velmi těžce. V chráněných
dílnách mají nejen práci, často tam
najdou i odbornou pomoc,“ vysvětlil
ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek,
proč letos nadace podpořila provoz
Železniční koleje na hřišti v mateřské školce, to se hned tak nevidí.
Definitivní podoba je prozatím jen v počítačové vizualizaci.
moc rádi, že se přidal jeden z nejdůležitějších tuzemských dopravců
a jedna z největších českých firemních nadací,“ uvedla Dana Schönová, ředitelka zařízení sloužícího
i dětem se speciálními potřebami.
Využívat hřiště však nebude
jen asi 120 dětí přímo ze školky.
„Chceme, aby bylo otevřeno i těm
zvenku do sedmi let věku, například v rámci rodičovských klubů,“ podotkla Schönová s tím, že
kompletně hotovo by mělo být
v červnu příštího roku. Do té
doby na něm i tak může spousta
nejmenších cvičit chování chodce
při setkání s automobilem, cyklistou, vlakem.
„Zodpovědností všech by mělo
být chránit děti před nebezpečím,
vychovat z nich ohleduplné a pravidla ctící účastníky silničního
provozu. Bezohlednosti, agresivity a riskování už bylo na cestách
dost,“ nechal se slyšet Jiří Suchánek, ředitel NOKD. Ta Školce
ČS Exilu přispěla i na klub Klokánek či asistentku pro děti se
speciálními potřebami. Více na
www.skolkaexilu.cz.
Radek Lukša
Čeští a polští senioři na sportovním dni
KARVINÁ – Potřetí se
v Městském klubu seniorů v Hranicích sešli
v předposledním týdnu v srpnu důchodci
včetně hojného počtu
vysloužilých
horníků a jiných pracovníků šachet našeho revíru na Sportovním dni.
Uspořádala ho karvinská radnice a podpořila Nadace OKD v rámci
projektu „Seriál aktivit
pro seniory, aneb Zábava
nemá hranice“.
Celkem stovka lidí –
z šesti karvinských seniorských klubů, střediska Nový Domov a přátel
z polských partnerských
měst Rybnik a Golkowice – strávila odpoledne
při šipkách, kuželkách,
střelbě ze vzduchovky
a hodu na cíl. „Poslední disciplína byla trochu
netradiční. Používaly se
dětské plastové kostky,
jimiž museli soutěžící
zasahovat terč,“ informovala Martina Smužová
z odboru sociálních věcí
magistrátu, který měl
nad akcí záštitu.
Při jedné příležitosti byl vyhlašován také
karvinský „Senior roku
2011“. Každý ze šesti
klubů měl svého kandidáta. „Vybrán byl Vladislav Řeha, který je
také bývalým pracovníkem šachet OKR,“ řekla
Smužová s tím, že cenou
byl rehabilitační poukaz do Lázní Darkov.
S prázdnou neodešli
•nechat si napravit záda nevidomými
maséry karvinského TyfloCentra,
•nakoupit šité a keramické výrobky
chráněné dílny sv. Josefa, kterou
provozuje Charita Opava,
ORLOVÁ – Na konci prázdnin,
22. srpna, se drobotina, ale i ti starší
dočkali zbrusu nového dětské hřiště.
Vyrostlo za přispění Nadace OKD
na IV. etapě v Orlové-Lutyni v rámci
projektu Pro dětský smích II. A smích
dětí se z hřiště ozýval hned poté, kdy
ho přestřižením pásky slavnostně
otevřeli Jiří Michalík, starosta Orlové,
a Jiří Suchánek, ředitel Nadace
OKD (na horním snímku). Mládež si
vyzkoušela houpačky, prolézačky,
Čeští a polští senioři urputně bojovali při házení šipek.
ale ani vítězové v jednotlivých
soutěžních
disciplínách.
Sportovní den s vyhlášením Seniora roku byl
jen částí seriálu zábavních aktivit pro důchodce, na který NOKD dala
v programu „Pro radost“
stotisícovou částku. „Už
se konala i gurmánská
soutěž či výlet na Landek. Připravujeme zájezdy do Dolní Lomné či
Katovic a chystáme také
besedy. Jednu s politickou reprezentací Karviné, kam chceme pozvat
zástupce Nadace OKD,
a druhou na téma dobrovolnictví,“ doplnila sociuzi
ální pracovnice.
•pořídit mýdla, svíčky či tkané koberce z produkce sociálně terapeutické
dílny Effatha Krnov,
•koupit pro někoho zajímavý dárek
z bohaté nabídky Charity sv. Alexandra.
V Orlové vyrostlo nové dětské hřiště
FOTO: Magistrát města Karviné
Aktivní odpoledne se konalo v rámci velkého aktivně zábavného projektu podpořeného NOKD
Jak podpořit chráněné dílny na Masarykově náměstí
FOTO: Josef Lys
či přechody pro chodce. Koleje
s železničním přejezdem ale až tak
obvyklé nejsou. „Na železnici jsme
nejsilnější, zakládáme si na bezpečnosti, proto jsme se zapojili,“
řekl Petr Jonák z AWT.
Dopravní hřiště v porubské Školce ČS Exilu vyjde na přibližně 600
tisíc korun, které zaplatí právě skupina AWT s Nadací OKD. „Projekt
předpokládá týmovou práci, jsme
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Železnice v mateřské
školce? Koleje, závora? Když má
zařízení pro předškolní děti takové partnery jako Nadaci OKD či
skupinu AWT (bývalou společnost OKD, Doprava), možné to
je! A většina toho také nejpozději
do podzimu v MŠ ČS Exilu 670/18
v Ostravě-Porubě bude. To aby se
malí kluci a holčičky mohli naučit
poznávat situace a rizika v silničním provozu.
„S přibývající osobní i nákladní dopravou a také zrychlujícím se
životním tempem nebezpečí nehod
a úrazu nejen dospělých, ale také dětí,
bohužel roste. A dopravní výchova
může sehrát nezastupitelnou roli
při jejich předcházení. Pomůžeme
připravit ty nejmenší na samostatný a bezpečný pohyb v dopravním
prostředí,“ konstatovala za skupinu
AWT Katherini Koláčková.
Na zahradě školky, kterou už
Nadace OKD dříve podporovala, začalo o prázdninách vyrůstat dopravní hřiště s obligátními
křižovatkami, dopravními značkami, semafory, cyklostezkami
a rozvoj více než třiceti dílen z celé
republiky.
Prezentovat se budou také jiné dílny
i další neziskové organizace, které
Nadace OKD podporuje, od Spolku
přátel Vrbenska z Jeseníků až po místní
Náš svět, Nový domov, Heřmánek nebo
sdružení Valíme se. „Je to výborná
příležitost, jak lidem představit naši
činnost. Chceme návštěvníky pozvat
například na sedmý ročník akce Valíme
se Karvinou, která se s nadační podporou uskuteční už 9. září,“ shrnula
přínos akce pro karvinské neziskovky
Zdeňka Vápeníková.
Prezentace chráněných dílen
i dalších neziskovek začíná v sobotu
po poledni a končí kolem 18 hodiny. vs
Herní prvky zdobí logo Nadace OKD.
cvičnou horolezeckou stěnu, skluzavku, šplhadla... „Než jsem odjížděl
na prázdniny za babičkou na Slovensko, moc jsem se na nové hřiště těšil.
Teď už je otevřené a moc se mi líbí,“
svěřil se nám jeden z přítomných
kluků. Starosta pak zdůraznil, že
děti z Orlové by si zasluhovaly více
podobných hřišť. Ve srovnání s jinými
městy obdobné velikosti a množství
obyvatel jejich počet prý pokulhává.
syl
24
ročník 41 l číslo 31
SPORT
www.okd.cz
Řapek se v týmu cítí jako doma
Starší žáci HCB OKD skončili na turnaji druzí. Svých devět utkání však museli sehrát
venku pod otevřeným nebem a ve velkém parnu. Zaslouží absolutorium.
Mládež z HCB OKD na jedničku
FOTO: Martin Ruščin
KARVINÁ – Do svých šesti kopal do míče
jen za barákem. Pak jej ale tatínek
přivedl do fotbalového klubu z Karviné a malý Daniel Řapek se začal učit
organizovaný fotbal. V MFK OKD
Karviná se fotbalovým talentům
věnují od nejútlejšího věku, čtrnáctiletý klučina z Karviné není výjimkou.
Daniel je v rámci své rodiny
sportovním průkopníkem. „Nevybavuji si, že by někdo z naší rodiny aktivně sportoval. Asi jsem jediný,“ přemítá fotbalový útočník pár
minut po sobotním ligovém utkání
žáků domácího MFK OKD a Vítkovic. Jeho tým bez potíží vyhrál.
„Mám ještě sestru, ale ta fotbal asi
hrát nebude,“ směje se. K fotbalu jej
v šesti letech přivedl otec. „Vždycky
mě bavilo kopat do míče. S ostatními kluky jsme hráli fotbal v jednom
kuse, většinou doma za barákem.
Taťka to věděl, tak se mě jednou
zeptal, jestli bych se nechtěl fotbalu věnovat aktivně. To se mi líbilo,
zkusil jsem to,“ vykládá Dan, u kterého jiný sport neměl šanci.
„Nemusel jsem se aspoň rozmýšlet mezi fotbalem a něčím jiným.
Nic jiného kromě fotbalu jsem ani
nedělal a nejspíš by mě jiný sport
ani tolik nebavil,“ dodává.
Na prvním tréninku byl pochopitelně ještě vyjukaný. „Vůbec jsem
nevěděl, co mám dělat. Ale postupně jsem se rozkoukal, někteří další
kluci na tom byli stejně. Pak už to
bylo lepší a lepší,“ objasňuje.
Uběhlo osm let a rodák z Karviné
oslavil teď v červenci 14 let. Za tu
dobu si už vydobyl pověst slušného zakončovatele. Loni v krajském přeboru patřil mezi nejlepší
střelce soutěže. „Loni dával Daniel v přeboru jeden gól za druhým,
FOTO: Ivo Dudek
Díky podpoře OKD se ve fotbalovém klubu z Karviné mohou rozvíjet mladé talenty
Karvinský Daniel Řapek se už osm let věnuje organizovanému kopání do míče. V MFK OKD
má k tomu vytvořeny ideální podmínky.
teď se posunul do starší kategorie
a do vyšší soutěže, což je znát. Ale
myslím, že on i další kluci z týmu
mají předpoklady, aby předváděli
dobrý fotbal,“ podotýká šéftrenér
žákovské sekce v MFK OKD Karviná Jan Laslop, jehož rukama už
prošel bezpočet fotbalových nadějí
nejen z Karviné, ale i v Ostravě.
Daniel je v klubu jako doma.
„Líbí se mi tady, trenéři nás učí
dobré věci a spoluhráči jsou fajn.
Na hřišti si vyhovíme, máme v klubu kvalitní hráče,“ míní.
Se svými kamarády se na trénincích učí rychlým kombinacím, hře na jeden dva doteky.
A pochopitelně střelbě. „Trenéři
po nás vyžadují hlavně zakončovat
a dávat balon rychle od nohy. Žádné nakopávání. Přihrávky, střelba,
to trénují všichni kluci,“ podotýká
mladý forvard Karviné, který si už
stanovil do nové sezony klubový cíl.
„Chtěli bychom s kluky skončit do čtvrtého místa a postoupit
do nejvyšší ligy, která se vytvoří
příští sezonu. Hlavně, abychom
nespadli, ale myslím, že to se snad
nestane. Podle mě máme na to, abychom se umístili dobře, hráči jsou
tady kvalitní. Věříme si,“ zakončuje Daniel Řapek ve stylu nynější
mladé generace.
Martin Ruščin
KARVINÁ – Mládež házenkářského
Baníku OKD Karviná si vedla na letošním Karviná Cupu skvěle.
Házenkářský klub HCB OKD jako
obvykle na sklonku prázdnin uspořádal
pro děti z různých koutů Evropy velký
házenkářský podnik. Na Karvinsko se
sjela celá řada mladých házenkářů
a házenkářek, namátkou z Polska, Chorvatska, Slovenska, Lotyšska či Litvy.
Téměř stovka družstev byla rozdělena
do pěti chlapeckých a pěti dívčích
kategorií, v nichž byli vidět i zástupci
pořádajícího klubu.
Karvinské naděje ovládly věkovou
kategorii ročníků 2000, mladší i starší
dorost. Mezi staršími žáky skončili baníkovci druzí a mezi mladšími žáky třetí.
Co nás čeká
FOTBAL Sobota 3. 9. (10.30): MFK OKD
– Vlašim (II. liga)
Neděle 4. 9. (10.30): MFK OKD B
– Janovice (krajský přebor)
Ve výsledcích
FOTBAL II. liga mužů: Ústí n. L. – MFK
OKD 4:2 (3:0)
Branky: Hrtánek, Jursa
Pořadí: 1. Opava 10, 2. Zlín 10, 3. Ústí
„Turnaj měl velice dobrou úroveň a také
ohlasy od zahraničních účastníků jsme
měli veskrze pozitivní. Nás trenéry
potěšily i výkony našich chlapců, kteří
se v mezinárodní konkurenci neztratili,“
poznamenal šéftrenér sportovního
centra v karvinském klubu Jaroslav
Hudeček, který v těchto dnech slaví
šedesátiny.
Organizátoři pro děti připravili
ve čtvrtek uvítací program s kulturním
vystoupením a v pátek diskotéku pod
širým nebem.
Vítězná družstva obdržela krásné
poháry a medaile. Ceny předával
nejúspěšnějším kolektivům náměstek
primátora statutárního města Karviná
Petr Bičej.
luk
n. L. 9, ... 14. MFK OKD 3
Krajský přebor mužů: Frenštát p. R.
– MFK OKD B 3:2 (1:0)
Branky: Janík, Žebrok
Pořadí: 1. Petřkovice 9, 2. Hradec n. M. 7,
3. Frýdlant n. O. 7, …11. MFK OKD B 3
MS liga dorostenců U19: Vyškov – MFK
OKD 0:2 (0:1)
Branky: Gorniok 2
Pořadí: 1. Ostrava 12, 2. Hodonín 9,
3. Frýdek-Místek 9, ... 8. MFK OKD 7
HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e-mail: [email protected];
šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e-mail: [email protected]  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e-mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801,
fa
fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e-mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e-mail: [email protected]  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz
 Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, 658 17 Brno  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
89/31-XXIV/11
88/31-XXIV/11
Společnost
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.
přeje u příležitosti oslav
Dne horníků všem zaměstnancům
OKD, a.s. pevné zdraví
a mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
Zdař Bůh.
Download

31 - OKD, a.s.