JAK SI VYTVOŘIT
VLASTNÍ RODOKMEN
Žatčany, 19. dubna 2013
Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013
PŘÍPRAVA PODKLADŮ
• rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní
listy, domovské listy, občanské doklady
• dědické dokumenty, závěti, svatební
smlouvy, kupní smlouvy, dlužní úpisy, …
• poznámky a vzpomínky starších generací
• staré fotografie, rodinné kroniky, …
• pátrání začít u mladších generací směrem
ke starším: údaje dětí, rodičů, prarodičů …
MATRIKY
• matriky jsou hlavním zdrojem informací
• nejstarší záznamy pochází ze 17. století
• matriční knihy jsou uloženy ve státních
oblastních archivech (SOA)
• archivy jsou rozděleny podle území, ze
kterého pocházejí a podle specializace
• brněnský archiv se nazývá Moravský
zemský archiv a jsou zde uloženy
dokumenty pro celou Moravu
MATRIČNÍ KNIHY
• veřejnými listinami jsou od roku 1784
• zapisováni měli být všichni lidé z farnosti
• někde vedla knihy zemřelých jiná fara než
zbývající dvě knihy křtů a sňatků
• mnohé matriční knihy se ztratily či shořely
• v roce 1949 matriční knihy předány MNV
• od 50. let 20. století jsou matriční knihy
uloženy v archivech
OPISY MATRIK
• vznikaly na základě církevního nařízení,
neboť mnohé originály matrik při požárech
shořely
• opisy bývaly bezpečně uloženy na
příslušném biskupství
• v brněnské diecézi, která vznikla v roce
1777 oddělením od diecéze olomoucké,
se zachovaly opisy od roku 1778, protože
starší se při převozu z Olomouce ztratily
• opisy jsou nyní uloženy rovněž v archivech
MATRIKA Těšany
Matriční záznamy pro Žatčany:
• kniha narození od roku 1887
• kniha sňatků od roku 1890
• kniha úmrtí od roku 1849
Matriční záznamy pro Třebomyslice:
• kniha narození od roku 1904
• kniha úmrtí od roku 1849
MATRIKA Těšany
• správní poplatek 20,- Kč za nahlédnutí na jeden
matriční zápis
• do matričních knih může nahlížet: manžel, rodiče,
děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec nebo
zplnomocněný zástupce uvedených členů rodiny na
základě plné moci s ověřeným podpisem
• žadatel musí předložit občanský průkaz a rodné listy,
ze kterých je zřejmý příbuzenský vztah k
vyhledávané osobě
• rodné listy musí předložit i zplnomocněný zástupce
• OÚ Těšany č.p. 141, matrikářka Danuše Horáková
• telefonní číslo 544 248 234
DIGITALIZACE MATRIK
• v letech 2007 – 2011 probíhala v ČR
digitalizace matrik
• po digitalizaci matrik je plánována
digitalizace dalších archivních pramenů
jako jsou obecní a školní kroniky nebo
gruntovní knihy
• informace o stavu digitalizace uvádí Česká
genealogická a heraldická společnost na
svých internetových stránkách
http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
DIGITALIZACE MATRIK
DIGITALIZACE MATRIK
•
•
•
•
•
•
•
•
Moravský zemský archiv v Brně: www.actapublica.eu
Archiv hlavního města Prahy: www.ahmp.cz
Státní oblastní archiv v Praze: www.soapraha.cz
Státní oblastní archiv v Zámrsku (Východní Čechy):
www.vychodoceskearchivy.cz
Státní oblastní archiv v Opavě: www.archives.cz
Státní oblastní archiv v Třeboni: www.ceskearchivy.cz
Státní oblastní archiv v Plzni: www.soaplzen.cz
Státní oblastní archiv v Litoměřicích:
www.soalitomerice.cz
MATRIKA Újezd u Brna
Společné matriční knihy s Újezdem
• zápisy v jedné časové řadě s Újezdem a Nesvačilkou
• pořadí: narození, svatba a úmrtí
• signatura 2009: O 1695 - 1723
2010: O 1724 - 1785
Matriční knihy pro Žatčany a Třebomyslice
• signatura 2169: 1786 – 1835
2170: 1836 – 1903
2172: O 1786 - 1889
2174: 1786 – 1848
• záznamy pouze osob ze Žatčan a Třebomyslic, které
se v obci narodili, oženili nebo zemřeli
MATRIKY: forma zápisu
• matriky se původně psaly formou textu,
zavádění rubrik zcela záviselo na iniciativě
faráře
• v roce 1770 v souvislosti se zavedením
číslování domů nařídila Marie Terezie
jednotné formuláře pro matriky
• v roce 1784 zavedl Josef II. formuláře
s předtištěnými rubrikami
MATRIKY: povolání a stav
• povolání či stav zapisované osoby se
nejprve psaly jen zřídka, spíše se
zapisovaly řemeslnické profese, stav a
funkce nepoddaných lidí
• zápisy bez udání profese patří na vesnici
až do doby Josefa II. rolníkům a podruhům
• až v roce 1795 nařídil Josef II. psát stav a
původ u všech zápisů
MATRIKY: jazyková verze
• na začátku 17. století nebyl původní jazyk
zápisů přesně určen a záležel na libovůli či
národnosti faráře
• v českých farnostech se psaly zápisy česky,
v německých německy a v obou mohly být
psány i latinsky
• v roce 1770 nařídila Marie Terezie psát matriky
latinsky
• Patent Josefa II. z roku 1784 již jazyk neurčuje
• od roku 1784 až do 60. let 19. století se na
Moravě psaly matriky německy
MATRIKY: písmo
• německé i české texty se v barokní době
psaly německým novogotickým kurzívním
písmem, tzv. kurentem
• kurent je ozdobně malované písmo, které
Němci opustili až v roce 1941
• čeština na latinku přešla již ve 20. letech
19. století
• latinský text byl psán tzv. humanistickou
kurzívou, která je podstatně lépe čitelná
PÍSMO KURENT
14.12.1828 Heroltice
MATRIKY: pravopis
• díky změnám pravopisu může bohužel někdy
dojít i k nesprávnému čtení jména
• od 16. století se čeština psala tzv. bratrským
pravopisem, kde se např. místo „i“ používalo „j“
a také „ij“, místo „š“ zase „ff“, psané „w“ se četlo
„v“ a „v“ jako „u“, „au“ jako „ou“, psané „g“
znamenalo „j“ atd.
• začátkem 19. století došlo ke změně, místo „ff“
se začalo psát „š“, místo „j“ - „í“, místo „g“ - „j“,
na začátku slova se začalo psát „u“ místo „v“,
zrušilo se psaní „w“ místo „v“ , „au“ místo „ou“
MATRIKY: křestní jména
• křestním jménem bývalo jméno světce,
jehož svátek byl blízký datu narození
• křestní jména se často v matrikách
vyskytují v různých zdrobnělých formách a
s pravopisem si zapisovatel často nelámal
hlavu (např. Jozev, Iknacy, Malgdena aj.)
• dobrou pomůckou může být internetová
Encyklopedie křestních jmen „Po kom se
jmenujeme“ na www.libri.cz
MATRIKY: příjmení
• příjmení vznikala během středověku z
důvodu rozlišení osob se stejným jménem
• příjmení se často odvozovala od povolání,
z křestních jmen, z přezdívek, zdrobňovala
se nebo překládala z němčiny a obráceně
• někteří lidé neměli ještě v 17. stol. příjmení
• Marie Terezie v roce 1770 nařídala, aby
poddaní měli nadále jen jedno příjmení a
už je neměnili podle gruntu
MATRIKY: příjmení
• při zápise do matriky docházelo často i ke
zkomolení jména, proto bylo v roce 1772
vydáno nařízení, aby si farář nechal
předem jméno a příjmení napsat (údajně
se to ale často nedodržovalo)
• například TGM byl v matrice zapsán jako
Masarik a jeho bratr jako Masařík
• zápis příjmení různým pravopisem nebo i
nářečím často ztěžuje možnost přečtení
• četnost příjmení v ČR na www.kdejsme.cz
KŘESTNÍ ZÁPISY
Marie Terezie v roce 1771 zavedla první
jednotné rubriky pro křestní zápisy matrik:
• datum
• křtící osoba
• jméno křtěnce
• rodiče
• kmotři
• náboženství
• místo a popisné číslo
KŘESTNÍ ZÁPISY
• v roce 1789 bylo nařízeno psát jméno
porodní báby, rodné příjmení matky a
místo jejího původu
• do 18. století byly děti křtěni nejčastěji
druhý den po narození
• podle dílčího průzkumu z části Čech byl
interval mezi jednotlivými porody v 17. a
18. století průměrně kolem 26 měsíců a
žena rodila průměrně 9 dětí za život
1896 Třebomyslice
ODDACÍ ZÁPISY
Josef II. zavedl pro oddací zápisy v matrice
následující rubriky:
• datum svatby
• číslo domu
• jméno a příjmení ženicha a nevěsty
• věk a stav ženicha a nevěsty
• náboženství ženicha a nevěsty
• jména a stav svědků
ODDACÍ ZÁPISY
• podle občanského zákoníku z roku 1811
byl nutný souhlas otce, pokud byl jeden či
oba snoubenci nezletilí a toto svolení
najdeme také mezi oddacími zápisy
• od roku 1753 byla stanovena hranice
dospělosti na 24 let, předtím byla 20 let
• dospělost od 21 let byla až od roku 1919 a
od věku 18 let je až od roku 1950
• podle rakouského práva byl nejnižší věk
stanoven na 14 let u obou pohlaví
1888 Třebomyslice
ZÁPISY ÚMRTÍ
• zápisy úmrtí začínají mnohem později
• v roce 1771 zavedla Marie Terezie 1. jednotné
rubriky a v dalších letech je Josef II. upřesnil:
• datum úmrtí
• číslo domu
• jméno a příjmení zemřelého
• náboženství, pohlaví a věk
• příčina úmrtí
• jméno zaopatřujícího a pohřbívajícího kněze
• místo pohřbu
1840 Žatčany
POZEMKOVÉ KNIHY
• dříve nazývané GRUNTOVNÍ KNIHY
mohou být dalším zdrojem informací
• zápisy v gruntovní knize uvádí změny ve
vlastnictví gruntu a rozsah vyplácení
podílů (vejrunků)
• nejstarší gruntovní knihy byly vedeny pro
obec či skupinu obcí a v nich podle gruntů
• v knize se dá orientovat podle rejstříku,
který buď na začátku nebo na konci knihy
uvádí názvy gruntů s uvedením folia, kde
zápisy o nich začínají
POZEMKOVÉ KNIHY
• plán pro vedení gruntovních knih vydal
Josef II. v roce 1784
• pozdější pozemkové knihy získávají
rubriky nynějších pozemkových knih a
měly by být zachovány pro všechny obce
• vesnické pozemkové knihy bývají uloženy
ve státních oblastních archivech
• gruntovní knihy měst a městeček jsou
obvykle součástí městských archivů, a
proto bývají uloženy v příslušných
okresních archivech
TYPY ZOBRAZENÍ
• RODOKMEN zobrazuje potomky jednoho
člověka pouze po meči
• VÝVOD zobrazí všechny předky jednoho
člověka, ten se nazývá probant neboli
střen
• ROZROD uvádí všechny potomky jednoho
člověka po meči i po přeslici
• všechny uvedené typy zobrazení lze
zpracovat textově nebo graficky
TVORBA RODOKMENU
• ručně do formulářů
• ručně do tabulek
• na počítači do tabulek zpracovaných např.
ve WORDU nebo EXCELU
• na počítači programem ANCESTRY
(„rod“), viz. www.ancestry.nethar.com
• na internetu programem MyHeritage („mé
dědictví, odkaz“), který je uložen na
www.myheritage.com
RODOKMEN V TABULCE
• je jedna z několika možností záznamu rodokmenu
• tabulka je rozdělená na 11 sloupců, které uvádějí
kód generace, jméno a příjmení, datum narození,
bydliště, datum sňatku, vzdělání a povolání, datum
úmrtí a věk, poznámku, odkaz na matriku a
pořadové číslo
• kód generace je veden vzestupně od čísla 1, symbol
„m“ označuje manželku, „b“ bratra a „s“ sestru
• na prvním řádku je uveden nejmladšího člen,
následují sourozenci, matka a otec se svými
sourozenci podle data narození
• pro lepší přehlednost je řádek otce označen modře
a matky červeně
RODOKMEN V TABULCE
ANCESTRY
• program Ancestry je zdarma šířený
genealogický databázový program
• umožňuje ukládání informací o svých
příbuzných, vkládání fotografií, vytváření
příbuzenských vztahů mezi osobami atd.
• umí vygenerovat "příbuzenské stromy",
jako je např. rodový vývod, rozrod rodu,
libovolně je upravovat a ukládat do PC
• obsahuje mnoho dalších funkcí: výročí,
statistiky, spojování dvou rodokmenů aj.
MYHERITAGE
• program MyHeritage umožňuje vytváření
vlastního rodokmenu na internetu
• v základní neplacené úrovni „Basic“ máte
prostor pro 250 osob a až 250 fotografií
• výhodou je vyhledávání a oznamování
shodných údajů v jiných rodokmenech
uložených v MyHeritage na internetu
• možnost sdílení s příbuznými přes internet
• vytváření různých grafických výstupů v pdf
Download

PREZENTACE Rodokmeny 2013 [Režim kompatibility]