mimořádné vydání / Září 2011
Bratrušovský
zpravodaj
Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov
640
ročník XVII.
let od první písemné
zmínky o obci
Bratrušov
Úvodník
Když jsme hledali místo, kde
bychom chtěli bydlet, padla naše
volba nakonec na Bratrušov. Nejen
proto, že je tu překrásné okolí a obec
leží velmi blízko Šumperka, ale
především proto, že jsme již dlouho
sledovali místní pestrý kulturní život
a doufali v sousedskou soudržnost,
kterou ve městě nenajdete.
Jsem ráda, že jsme se nemýlili.
Když srovnáte ostatní obce šumperského okolí, zjistíte, že máme být opravdu na co pyšní. Jedna akce střídá druhou, Frčíme, Kácení máje, Slet
čarodějnic, Džungle fest, Výstup na
Smrk, Den matek, Otvírání studánek,
Rozloučení s prázdninami a mohla
bych pokračovat dál a dál. Lidé si tu potrpí také na dodržování starých obyčejů. Mikuláš projde každý rok vesnicí,
lidé se tu schází na adventním koncertu, tančí na koštěti kolem ohně při pálení čarodějnic, staví májku. Letošní početný průvod vesnicí před Kácením
máje byl toho jenom důkazem. Moc
ráda chodím na premiéry místního
ochotnického divadla a fandím hasičům, kteří tu mají obdivuhodnou členskou základnu a vedou k hasičskému
sportu i děti, které se tím ve škole chlubí! Stejně čile se má k světu i Sokol
a babinec, kteří hýří akcemi a nelitují
volného času, čímž zlepšují kvalitu života sobě i spoluobčanům. Pochopitelně vím, že se občas vyskytnou sousedské spory, ale do těch jednak nevidím
a vlastně ani nechci. Mimořádné číslo
zpravodaje, které se vztahuje k výročí
pokračování na další straně...
Stará pohlednice Bratrušova.
Stávající pohlednice Bratrušova.
1
... pokračování z předchozí strany
640 let od první písemné zmínky o naší
obci, nemá ani v nejmenším ambice
navázat na obsáhlou brožuru, která vyšla před deseti lety k výročí 630 let pod
vedením pana Polácha. Tomuto dílu se
nelze rovnat ani obsáhlostí, ani kvalitou. Shromáždili jsme dostupné podstatné i méně podstatné informace
o událostech, které se za posledních
dvacet let v Bratrušově udály a doufáme, že pro vás budou spolu s fotografiemi podnětem k oživení vzpomínek na
dvě uplynulá desetiletí našich životů.
Přehled přihlášených občanů k 1. 1. 2011
Dospělí*
Děti
Celkem
muži
ženy
Celkem
chlapci
dívky
502
245
257
98
48
50
Osikov
21
14
7
6
2
4
Celkem
523
259
264
104
50
54
Bratrušov
*) Mezi dospělé jsou zařazeny děti nad 15 let.
Kamila Střeštíková
Úvodní slovo starostky
Na letošek připadají dvě významná výročí naší obce. Předně
je tomu již 640 let, kdy byla zaznamenána první písemná zmínka
o Bratrušově. Při výročí šesti set
třiceti let byla panem Poláchem
a panem Sobkem obsáhle zrekapitulována a vydána celá historie
obce.
Tento rok bychom si tedy měli
připomenout, jak se vyvíjela naše
obec za posledních dvacet let až
dosud. Druhým letošním výročím je
totiž právě dvacetiletá znovuobnovená samostatnost Bratrušova. Volby do prvního samostatného obecního
zastupitelstva
proběhly
v listopadu roku 1990 a následující
ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo v prosinci
Děti před školou.
téhož roku. Fakticky se tedy zastupitelstvo a obecní úřad ujali správy
obce až začátkem roku 1991 a proto
si dovoluji považovat tento okamžik
za naplnění samostatnosti. V následujících článcích a fotografiích se
Vám pokusíme ve zkratce přiblížit
oněch dvacet let.
Dana Hošková
BRATRUŠOV
Kácení máje u kulturního domu.
2
640 let
Občanského fórum
ve vzpomínkách Miroslava Gronycha
Po listopadu 1989 jsem se spolu s kamarády zúčastňoval mítinků
Občanského fóra. Když vzniklo v Šumperku koordinační centrum OF,
řekli jsme si, že nezůstaneme pozadu a ustavíme místní skupinu Občanského fóra i v Bratrušově. Předseda uličního výboru p. Diviš nám
umožnil vstup do kulturního domu, kde se v lednu 1990 konala první
veřejná schůze po revoluci, na které vznikla místní skupina OF Bratrušov. Mluvčími byli zvoleni p. Josef Turek a já.
Při zaregistrování v koordinačním
centru jsme se dozvěděli, že Městský
národní výbor spolu s Technickými
službami Šumperk se chystají založit
na Čapím vrchu (k.ú. Bratrušov) skládku domovního odpadu. S tímto jsme
spolu s většinou občanů nesouhlasili
a proti skládce v krásném prostředí
Čapího vrchu zahájili protestní akce.
Při několika jednáních na MěNV
a s TS jsme zjistili, že naše pozice
k vyjednávání je slabá. Proto jsme se
rozhodli usilovat o samostatnost obce,
což bylo přání i většiny bratrušovanů.
Svolali jsme veřejnou schůzi občanů
k samostatnosti obce, které se zúčastnilo asi 150 lidí. Ti svými podpisy
stvrdili žádost o samostatnost. Bohužel však toto množství nestačilo. Proto
jsme poté vypsali referendum, které
potvrdilo, že téměř všichni občané žádají osamostatnění obce.
Mezitím vážně onemocněl J. Turek,
takže většina práce v OF zůstávala na
mně. Spolu se Standou Hofmanem
jsme navštívili Bohdíkov a informovali místní Občanské Fórum o možnosti vzniku skládky za Čapím vrchem směrem k bohdíkovské straně.
Domluvili jsme se na společném postupu v boji proti skládce (mítinky,
jednání s TS i Šumperkem, referendum). Na veřejné schůzi v Bratrušově za účasti zástupců TS, MěNV
Šumperk, ONV a OF konané ohledně skládky padl poprvé z úst paní
Lešingrové z Bratrušova alternativní
návrh využití rapotínské střelnice zamořené vojáky SSSR. Po mnoha dalších jednáních a geologickém průzkumu jsme zvítězili a skládka „Čapí
vrch“ se neuskutečnila.
Miroslav Gronych
Znovuzískání samostatnosti obce
Když bratrušovští občané vyjádřili v referendu svou touhu po osamostatnění, byl Městský národní výbor v Šumperku povinen připravit
jako stávající subjekt spolu s OF Bratrušov volby do obecního zastupitelstva. Šumperk určil počet zastupitelů na 11 a OF připravilo jmennou kandidátku. Místní vesnická organizace KSČ odmítla svou kandidátku postavit, proto šlo do listopadových voleb 11 kandidátů za OF
a 2 nezávislí.
Ve volbách bylo zvoleno 10 zastupitelů za OF a 1 nezávislý. Za OF byli
zvoleni: paní Hedvika Válková, paní
Olga Köhlerová a pánové Stanislav
Švestka, Vladimír Januška, Rudolf
Fogl, Miroslav Gronych, Stanislav
Hofman, Jiří Míča, Jiří Lewandowski
a Jiří Fabiánek. Za nezávislé potom
ing. Václav Ston.
Ustavující schůzi obecního zastupitelstva konanou 4. 12. 1990 řídil místostarosta Šumperka pan Igor Kroupa.
Po složení slibu zastupitelů převzal řízení schůze nejstarší zastupitel Stanislav Švestka. Hlavním bodem byla
volba starosty, místostarosty a předsedů ze zákona určených komisí. Starostou byl zvolen Miroslav Gronych,
místostarostou Jiří Míča, předsedou
finanční komise ing. Václav Ston
a předsedou revizní a kontrolní komise Jiří Lewandowski.
Jelikož jsme neměli s vedením
obce zkušenosti, jezdili jsme na porady do Velkých Losin za starostou
znovu samostatnost obce. Finančně
jsme se vyrovnali se Šumperkem až
v březnu 1991. Čekala nás perná práce, protože hodně věcí bylo ve špatném stavu. Naštěstí Šumperk nestihl
prodat budovu OV do soukromých rukou, takže jsme měli kde sídlit. Ovšem
Svěcení kapličky v Osikově.
Vojtou Ščuglíkem, kamarádem Jiřího
Míči, který Velké Losiny řídil i před revolucí. K převzetí majetku obce došlo
12. 1. 1991 a od tohoto data začíná
budovu po SSM bylo nutno uvést do
patřičného stavu. Podotýkám, že vše
dělali zastupitelé ve svém volném čase.
pokračování na další straně...
3
... pokračování z předchozí strany
Museli jsme také vyřešit personální
otázky, protože já i Jiří Míča jsme byli
neuvolnění funkcionáři. Ze tří přihlášek na administrativní pracovnici
jsem po poradě vybral paní Danu
Hoškovou, která nastoupila v únoru
1991. Z osmi přihlášených na post
zaměstnance obce a správce kulturního domu vybrala komise pana Libora Pláška, nastoupivšího v březnu
téhož roku. Oba pro obec pracují dodnes. Za velké pomoci J. Míči, všech
zastupitelů a některých občanů, se
nám podařilo dostat obec na slušnou
úroveň.
Všem, kteří při rozjezdu obce pomáhali, touto cestou velmi děkuji.
Miroslav Gronych
Vítězové cyklistického závodu.
Společenský
život
Po změnách ve společnosti
na konci roku 1989 a začátkem
devadesátých let zůstaly v obci
jen dvě společenské organizace.
Sbor dobrovolných hasičů a TJ
Sokol. Bratrušovským však nikdy
nechyběla chuť se bavit a sdružovat. Bylo jen otázkou času, kdy
vzniknou nová občanská sdružení a spolky.
Start cyklistického závodu žen.
Závody ve sjezdovém lyžování “u Majkutů”.
4
Již v roce 1992 byl založen Divadelní soubor. Sdružení bratrušovských seniorek, říkající si babinec,
fungovalo neformálně již od roku
2002, v roce 2008 již Bratrušovské
seniorky existují jako oficiální spolek.
Nejmladším místním sdružením jsou
Pátrači po historii Bratrušova a okolí,
datující svoji činnost od letošního
roku. V naší obci najdeme i další aktivní neformální uskupení občanů,
které se prezentují pod názvy Klub
přátel country a Přátelé AG ranče. Za
dvacet let se uskutečnilo nepřeberné
množství kulturních a sportovních
akcí, jež nelze všechny vyjmenovat.
Některé z nich navázaly dalšími ročníky a existují dodnes. Mnohé z nich
byly buď jednorázové nebo po několika letech zanikly. Mezi již tradiční patří plesy hasičů, sokolů a donedávna
i školy, Kácení máje pořádané divadlem, divadelní představení, slet čarodějnic v režii seniorek. Nelze opomenout hudební festival a Rozloučení
s prázdninami na AG ranči či recesní
večer Frčíme na scéně našeho kulturního domu. Nelze také nepřipomenout každoroční Novoroční výstup na
Smrk a Otvírání studánek. Zásluhu
na jejich dlouholeté tradici má
Miroslav Gronych a Klub přátel country. Vynechat rovněž nelze pořádání
kulturních a společenských akcí kulturního výboru zastupitelstva, ať již to
jsou vánoční besídky, drakiády nebo
oslavy Dne matek s vystoupením dětí
ZŠ a MŠ. Tradičním se již rovněž stal
Adventní koncert v kostele.
Jak je výše uvedeno, výčet jistě
není úplný a snad se proto nikdo neurazí. Přesto můžeme konstatovat, že
kulturní a společenský život v obci je
bohatý a my všichni na něj můžeme
být hrdí.
Dana Hošková
Předávání cen zimního závodu na běžkách.
Hanácká beseda.
Bratrušovské divadlo.
Bratrušovské seniorky.
Hra “Náčelník Večerní vánek”.
5
Pálení čarodejnic.
Recesistická akce “Frčíme”.
Pohádkový les.
6
Pohádkový les.
Divadelní představení bratrušovských dětí.
Stavění hromového kříže.
Jak šel čas...
Začátek chodu úřadu i obce po udělení samostatnosti byl hektický.
Celkem se v roce 1991 hospodařilo s rozpočtem 1 milion 108 tisíc Kč.
Po předání nemovitého majetku byla provedena fyzická inventura
obecních pozemků za účasti zastupitelů a zmapovány byly i pozemky,
které byly v užívání občanů. Postupně byly zájemcům tyto pozemky
nabídnuty k odkoupení.
Byl prodán dům č. p. 90 paní Grulichové a zakoupen první kontejner na
odpad. Budova obecního úřadu dostala novou fasádu. Z peněz, které obec
obdržela přerozdělením z města, byly
nakoupeny plechy na opravu autobusových zastávek. Kvůli nedostatku
vody bylo zahájeno územní řízení na
posílení vodních zdrojů, což bylo později v roce 1992 realizováno. Následně
byly osazeny domácnosti vodoměry
a situace v zásobování vodou se zlepšila. Proběhla oprava cest nástřikem
a zasypáním. V místní části Osikov
bylo vybudováno pouliční osvětlení.
Také byla obci převedena malá část
lesa v katastru Osikov.
V těchto letech začíná do obce
dojíždět jednou za čtrnáct dní praktický lékař, což usnadnilo občanům
Bratrušovská školka.
Děti z bratrušovské školy opékají buřty s paní Maulerovou.
dostupnost lékařské péče v základním ošetření a především v předepisování léků. Tato činnost lékaře je zachována dodnes. Do funkce ředitelky
mateřské školy byla jmenována paní
Olga Köhlerová.
Byla zavedena nová úhrada svozu
odpadů, jednorázové známky za vývoz jedné nádoby a možnost použití
známky čtvrtletní. Část kulturního
Ve snaze podpořit vybudování
nové prodejny potravin a tím zlepšit
zásobování občanů zastupitelé schválili poskytnutí návratné půjčky soukromé podnikatelce. V těchto letech byla
také pořízena pohlednice Bratrušova a
domu byla pronajata a zřízena kavárna a z důvodu nevyhovujícího vytápění v KD bylo parní topení přebudováno
na vodní.
V roce 1993 bylo provedeno posílení elektrického vedení, na kterém se
finančně podílela obec. V roce 1994
byla zřízena telefonní budka, která
v dnešní době mobilních telefonů již
není tolik využívána.
když se na ni podíváme, zjistíme, jak je
na těchto záběrech vidět postup času.
Z podnětu občanů bylo přikročeno k vybudování zastávky autobusu na horním
konci u č. p. 11 (u Hofmanů). V roce
1995 byly odkoupeny pozemky na její
zbudování a v roce 1997 byla tato stavba realizována. Obec také zřídila Jednotku sboru dobrovolných hasičů a ta
byla dovybavena vozidlem značky Avie.
V roce 1997 proběhla přístavba hasičské zbrojnice a tak je možné garážovat
obě vozidla a uskladnit výstroj a výzbroj
jednotky na jednom místě.
Rok 1997 je také poznamenán povodněmi a i když naší obce se tato přírodní katastrofa přímo netýkala, občané k útrapám postižených lidí nebyli
lhostejní. Na vyhlášenou sbírku Okresním úřadem v Šumperku bylo vybráno
od bratrušovanů bezmála 41.000,korun. Z rozpočtu obce bylo navíc zasláno na toto konto 50.000,- korun.
Dále se opravovala sušárna hadic
a hřbitovní zeď s márnicí dostala nový
vzhled s novou střechou. Podotýkám,
že tato ohradní zeď s bránou a boží
muka naproti hřbitovu jsou jedinou zapsanou kulturní památkou v majetku
Obce Bratrušov.
pokračování na další straně...
7
Mladí hasiči.
Útok mladých hasičů.
Hasičská výstroj a výzbroj.
úniku tepla slouží nové zádveří. Školní
učebny dostaly nové osvětlení a novým oplocením byly zajištěny zahrady
školy a školky. Na školní zahradě bylo
vybudováno nové venkovní hřiště. Ve
školce byl v důsledku poruch vyměněn
kotel.
Do vlastnictví obce byla převedena ulička u vilek a následně byla zpevněna penetrací.
V obci přibylo veřejné zeleně. Byly
upraveny a osázeny prostory u hřbitova, hasičské zbrojnice, sušárny hadic
a zeleň na zastávce na horním konci.
K ukládání hřbitovního odpadu byl zakoupen kontejner.
V rámci dalšího rozvoje a budování
infrastruktury obce byly zahájeny administrativní práce na plynofikaci a odkanalizování obce. V anketě občané rozhodli, že dávají přednost plynofikaci
... pokračování z předchozí strany
Obec se přihlásila do Svazu měst
a obcí. Ve spolupráci s Okresním úřadem v Šumperku, bylo zadáno vypracování územního plánu, který byl
schválen v říjnu roku 2002. Základní
škola a Mateřská škola byla v roce
1997 sloučena pod jedno ředitelství
a budova MŠ dostala nový kabát. Šatny školy byly rozšířeny a dovybaveny.
Byla vypracována studie na rozšíření
školní budovy, zřízení tělocvičny a půdních vestaveb, kde měla být umístěna
družina. Celkové náklady představovaly 2,6 milionů. Ačkoli k realizaci těchto plánů bohužel nedošlo, podařilo se
přesto postupně budovu školy vylepšit
a zpříjemnit v ní žákům prostředí. Budova byla vybavena ústředním vytápěním s plynovým kotlem a ke snížení
8
Mikuláš ve škole.
Kostel Všech svatých.
Původní most u školy.
před vybudováním kanalizace. Bylo
rozdáno 447 anketních lístků, 206 bylo
vráceno a z toho 159 občanů bylo pro
plynofikaci a 47 pro kanalizaci. Tato
akce nebyla prozatím dokončena.
V roce 1999 bylo zakoupeno užitkové obecní vozidlo, na které byla
v následujícím roce dokoupena nástavba pro svoz odpadů. V tomto období se potýkala obec s nedostatkem
vody. Bylo odhaleno mnoho poruch,
jednou z největších byla však porucha
v přerušovací šachtě, kterou řad ztrácel velké množství vody, vytékající pod
silnicí do potoka. V téže době byl rovněž namontován hlavní vodoměr, měřící celkový odběr vody z rezervoárů.
V roce 2000 byly obci vráceny lesy
v katastru Bratrušov a začalo se v nich
hospodařit.
Most u školy po opravě.
Jedeme pro znak.
Předání znaku.
V této době byl zrušen spoj z odpolední směny a ten byl, jako služba
pro občany pracující v odpoledních
směnách, nahrazen svozem osobním
autem. Část dopravného si hradili dojíždějící sami a část hradila obec.
Byla též podána první iniciativa k vyřízení a schválení znaku obce.
Rovněž byla v tomto období vyřízena zastavovací situace pro vybudování čističky odpadních vod a provedena
směna
části
katastru
s Městem Šumperk. Byla zpracována
pasportizace mostů, včetně technické zprávy a požadavků na provedení
oprav. Ty byly zahájeny v témže roce.
Postupně byla v průběhu následujících let opravena většina z již nevyhovujících mostů.
Znak je doma.
pokračování na další straně...
9
... pokračování z předchozí strany
Do tohoto období spadá významná změna systému svozu odpadů a způsob jejich úhrady. Novou vyhláškou byl stanoven
paušální poplatek na občana a zahájen svoz obecním autem. Od té
doby je prováděn svoz odpadů
z Osikova a uliček v Bratrušově
všem občanům. Nově vzniká obci
povinnost zajistit svoz nebezpečného odpadu. V následujících letech je rozšířeno třídění odpadů
o další komodity (plasty, papír, tetrapaky). Třídění skla je posíleno
rozmístěním dalších nádob a je tříděno na barevné a bílé sklo.
Ve spolupráci s kronikářem
obce, Mgr. Drahomírem Poláchem,
byl zpracován znak a prapor obce,
Knihovna v kulturním domě.
Školní výlet na Slovensku.
který byl následně schválen Poslaneckou sněmovnou. Z rukou předsedy PS byl slavnostně převzat
starostou obce
V tomto období dochází i na
kulturní dům a jeho okolí. Provedlo
se zateplení stropů kluboven, byly
zvládnuty i venkovní úpravy, včetně výstavby altánu a pergoly. V dalších letech byla celkově vyměněna
krytina střechy kulturního domu.
I místní knihovna doznala změn.
Byla rozšířena o jednu místnost,
která byla vybavena potřebným nábytkem a počítači s připojením na
internet.
Na sklonku roku 2002 byl po mnoha peripetiích schválen územní plán
obce. Do současné doby byly provedeny dvě změny územního plánu.
10
Změnou zákona o státní správě
a samosprávě ve školství se měnilo od roku 2003 postavení obecních škol. Zřizovatelem školy se
stává obec. V následujících letech
přišly na řadu další opravy a údržby budov školy a školky. I na škole
byla vyměněna krytina střechy,
zrekonstruovány byly záchody
včetně vybudování sprchového
koutu a provedena izolace zdiva.
Ve školce byly zmodernizovány hygienické prostory a kuchyně. Na
zahradě školky vyrostly nové průlezky a další vybavení. Fotky školy
V říjnu roku 2004 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Bratrušovem a slovenskou obcí Kocurany. Od tohoto
roku započalo přátelství mezi našimi občany a obyvateli Kocuran,
Škola na raftech.
Den matek.
V roce 2008 byla zrekonstruována
budova obecního úřadu. Byla provedena výměna oken a vchodových dveří, výměna elektrických
přímotopů za ústřední vytápění s elektrokotlem. Rovněž bylo
zrekonstruováno sociální zařízení
a rozvody vody. V posledních letech byla provedena úprava hřbitova a okolí. Bylo opraveno parkoviště, na hřbitově byly položeny
chodníky a zbudováno osvětlení.
V průběhu celého dvacetiletého
období se prováděly opravy obecních cest, stejně jako údržby
a opravy na obecním majetku.
Všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce patří velký dík.
Dana Hošková
Návštěva v Kocuranech.
stvrzené několika oboustrannými
návštěvami.
Pro zachování dokladové kontinuity je pořízena nová obrazová
kronika obce. Kvůli stále se zhoršujícímu stavu a častým poruchám
na vodovodním řadu se zastupitelstvo rozhodlo pro jeho rekonstrukci
a v roce 2005 tedy započala příprava na vybudování nového hlavního řadu obecního vodovodu.
Vlastní stavba byla zahájena v roce
2006 a dokončena včetně kolaudace byla v roce 2007. Do tohoto období spadá i rozšíření veřejného
osvětlení k nové výstavbě rodinných domů v Bratrušově. Následně
bylo vybudováno v souvislosti s rekonstrukcí elektrického vedení
nové veřejné osvětlení v Osikově.
Účastníci Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Přátelský zápas.
Vystoupení dětí.
11
Vystoupení dětí v pohádce.
Listina o udělení znaku Bratrušovu.
Přehled
volebních
období
Období: 1990 – 1994
Starosta: Miroslav Gronych
Místostarosta: Jiří Miča
Počet zastupitelů: 11
Období: 1994 - 1998
Starosta: Ing. Jiří Maděra
Místostarosta: Ing. Ivo Hošek
Počet zastupitelů: 11
Období: 1998 – 2002
Starosta: Ing. Ivo Hošek
Místostarosta: Jan Šváb
Počet zastupitelů: 15
Období: 2002 – 2006
Starosta:Ing. Ivo Hošek (11 – 12/2002)
Jan Šváb (12/2002 – 2006)
Místostarosta: Jiří Matýs
Počet zastupitelů: 7
Období 2006 – 2010
Starosta: Jiří Matýs
Místostarosta: Mgr. Vlastimil Štrpka
Počet zastupitelů: 7
Období 2010 –
Starosta: Dana Hošková
Místostarosta: Ing. Radek Novotný
Počet zastupitelů: 9
Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313.
Redakční rada: Radek Gronych - [email protected] (předseda), členové: Kamila Střeštíková - [email protected] a Jan Zavičák - [email protected]
w w w. b r a t r u s o v. c z
12
Download

číslo 4/2011