Zněnán ve
výVoji osobn\sti dÍtěte. )bdobí předškolního věku je označováno jako věk iniciativy' Hlavní potřebou dítěte
ie aktivita, která je však účetná.t] diěte taré docnází
k prosazovánÍ sebe sana' Tělesný výuoj - očividně se mění tělesná konstituce dítěte, pohyby se naclále zdokonalují, jsou státe účelnější
a závislejší na vědomí. Postupně
by dítě nělo zvládat sebeobsluŽné činnosti' Rozvíjí se jeho jenná motorika, zejnéna souhrn drobného svalstva prstťl' S rozvojen nanuální schopnosti souvisí také
zdokonalovánÍ konstruktivnÍch sch1pnostÍ dÍtěte, které vyúsťujído speciátních druhů činností - konstruktivních her. V předškolnín věku se intenzivně rozvíjejí všechny
poznávací procesy. Vnínání - je pro dítě předškolního věku ze všech poznávacÍch procesů neldůteŽÍější.Vnínánín zÍskává inÍornace o okolním světě a nejííc'e
se rozvijÍ
tín, cO dítě subjektivně a bezprostředně upoutá, jeho vlastníni prožitky' Panět'- u dítěte předškotního věku funguje nejvÍce nechanická paměť' Většinůtoho, co dítě
v tonto Věku proŽije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé' Fantazie - intenzivně se rozvÍjí a dítě ji uplatňuje nejen při hrách, aite i v každodenníchsituacÍch.
vyprávěnín nebo hrou. Hn je pro dítě předškolního věku nejpřirozenější činností.Poskytuje nu enocilnální citové uspokojení a ná ne1byčejně velký význan pro
jeho celkový rozvoj. Dětská řec je zpočátku vázaná na konkrétní situace. Nejprve se děti učípoznávat předněty' činnosti a jevy, posléze'je
také pojmenujÍ' Vývoj
slovní zásoby závisí na předchozích zkušenostech dítěte, pochopení sÍtuacía logických vztahů, teprve pak se jednotlivá stova stanou součástí slovní zásoby. Nejprve
dítě slovŮm rozuní, ale ještě je aktivně nepouŽívá - pasivní slovni zásoba' 0kruh slov, které dítě již používáv komunikaci, nazýváne aktivní slovnÍ zásobóu.
l nového zákona o piedškolnin vzděIáváni rozpracovaném Ráncoýn prugranen pro předškotni vzděIávání dělíne ruzvo! dítěte na jednotlivé oblasti:
. sociálně-kuttuní obtast (dÍtě a společnost)
biologická oblast (dítě a jehl
. psychologická ohlast (dítě a jeho
o environmentální obtast (dÍtě a siět)
. interpersonální oblast (dÍtě a ten druhý)
ffi- lD
eJŘ(.fi
w
těll)
psychika)
'
postupných etapách, kterýni nusÍ každé dítě pr1jít. VýVojoVé etapy nenohou být přesně časově ohraničené s ohteden' na individuálnÍ noŽnosti' schopnosti
a odtišnosti
dÍtěte' NásledujÍcí přehled činností,dovednostÍ a Znalostí by něl stouŽit pouze pÍo orientaci a inspiraci rocličůa peclagogt}' MěIi by však mÍt na paněti, Že dítě je
rodinné
které vytvářÍ
i pgdt bezpeči a
-l
Dítě 3-4 roky
l
R
v obdobi okolo 3-3'5 roku dokáŽe
dÍtě říct své jméno
a jnéna svých sourozenců' zná již více než 1000 slov a začíná
tvořit všeobecnějšípojny. Dokáže správně řadit s!ova ve větě,
začíná tvořit souvětí' Poměrně zřídka však uní užívat některé
přeclloŽky a spojky. ČÍmvíce se bIíŽí ke 4. roku života, tín vÍCe
se podobá řeč z granatického aspektu norně. DlkáŽe již tvořit
některé protiklady, zpaněti řÍká jednoduché básničky. Jeho
sIovnÍ zásoba neustále roste a dítě umÍ utvořit i souvětí podřadná.
Při vyslovování a také fonetické diÍerenciaci (tj. rozlišenÍ
jednotlivých hlásek sluchen) ná ještě problémy, zvláště
ROZVOJ
Podporovat správný růst a Íunkčnívývoj, zabezpečovat děten
dostatek tělesné aktivity, kIást důraz na každodennÍ pobyt dÍtětě
venku, zvyšovat jeho Odolnost a zdraví otuŽovánín.
V tomto Věku některé děti nastupují do nateřské škoty
něli připravit' Adaptace na nové
tak proběhne bez potížía dítě bez přítonnosti matky citově
nestrádá a začleníse do kolektivu vrstevníkŮ. Pobyt dítěte
v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte' zeinéna
rozvoj řeči' V tomto období dítě často pátrá po příčinách jevů,
které se nu snažÍnepřÍstupným způsoben vysvětlit
v odpověcli na otázku ,,proč''.
.
s dohl8den splnil iednoduchý úkol
a pamatovat si svoii značku a své místo v MŠ
uměl p0imenoval 0s0by v rodině, v neibliŽším okolí,
bezptostředně vnímaná aířata, řostliny, činnosli a iow
poslupně rozliŠovatrůzné zvuky
snaŽit se zřetelně Uyslovovat hlásky
snaŽil se srozumitelně vyiádřit svoie potřeby a přání
umístit různépředměty podle pokynů [na, do, v),
r poznai
.
.
.
.
.
.
vkládat iednoduché předměly do 0tvoÍů tvarově shodných
. ukázal' který z daných předmělů (obiektů) ie velký - malý
. rozlišoval ptvní, poslední, více' méně, steině (všechny, Žádný|
. přiřazovat a porovnával počel l a 2
. přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, pozděii samo
. přirozeně přednést králkou báseň
. soustředěně Wslechnout Irálký text
. s pomocí Íep]odukovat iednoduchý děi (pohádky|
. podle ilust]ace ukázat a poimenoYal postavy z pohádky
.
.
.
.
.
.
.
.
k sestavování různých útvarůz kostek nebo stavebni0 podle
vlastní Íanlazie
k udrŽování směru (p0hybovat se zjednoho místa na předem
urěené místo a hledat různé moŽnosti přemístění)
k přednesu krátkých básniček
pěstovat smysl pro rytmus veršů
seznamovat děti s klasickými cestými pohádkami (Cervená
KaÍkulka, 0 veliké řepě, Hrnečku, vai 0 Koblížkovi)
vést děti k chápání a rozlišování smyslu a obsahu slov (poslušný
- neposlušný, d0br0 - zlo)
budil v dětech sympatie ke kladné postavě
seznámil děti s dramaticloým uměním pomocí maňásků, náměty
vybí]at ze Života dělí nebo z poiádek
. spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudebnÍ náslloie
. společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně
Gviky
.. \:;.'
ž.
'ff:i:líůH:i:Í,1o'''il;á1i''"
' vědomé uvo|nění celého těla (hadrová
> procvičování a uvolňování svalstva ce|ého
{\ď
Přovádět zdřavotní
.
.
. aládnoul
plynulou chůzi se správnými pohyby paŽí
různými polohami paží
při chůzi překračoval nízképřekážky
. zvládnolt chůzi s
. přebíhat k určenému cíli a
.
vyhýbat se překážkám
vystupoval po mítně šikméploše
vyiádřit rytmizovanou chůzi v pochodovém tytmu
.
. skok sn0žm0 do dálky z místa
. koulet a házet míčemv urěeném směru
.
při správném nápřahu
a mrštěnípaŽe holním obloukem
spřávně dtŽet a pouŽívat lžÍcia htnÍěek
" k hygienickým návykům při umývání a ulírání se do ručníku
.
.
ke správnému používánÍzáchodu
používatkapesník
.
oblékat a svlékat s0, ukládat oděv a obuv na určenémísto
oboul a vyzoul boličky
ukládal hÍacky na utěené místo
.
.
(pÍocviěovat pomalé a rychló lempo při chůzi, běhu a tancil
poslupně r0zlišovat základní dynamický kontrasl:
tiše - hlasitě v řeči, ve zpěvu i ve zvucíGh kolem nás
> podpoÍovat a motivovat Výtvarnou činnost, posilovat tvořivý
proces' rozvíjet dětské představy, Íantazii a tvůrčíaktivitu
> nepotlačovat individua|itu výtvarného projevu dítěte
> důsledně s|edovat a opravovat správné drŽenítě|a při práci
u sto|u, pozor na sklon papíru (obrácený sklon papíru
u leváků), dbát na správné drženípsacích
s
přihlédnutím
> roZVÚet a podporovat pozitivní zv|áŠtnosti osobnosti dítěte
> rozvíjet samostatnost (při manipulaci
předměty'
při sebeobsluze)
> podporoVat radostné proŽívání,chvá|it za úspěch
a povzbuzovat při neÚspěchu
> postupně dodržovat základní pravidla chování a jednání:
neubližovat si navzájem
Umět naváZat kontakt s ostatními dětmi a posilovat
radost dětí Ze styku s ostatními (ze1ména u jedináčků)
podporovat vznik dětských přáte|ství, Íespektovat je
a využívatje ve výchovném působenína děti
dodrŽovat zdvořtlostní návyky (pozdravit, poděkovat,
os|ovit, poprosit a požádat)
upevňovat vztahy k rodičůma sourozencům
dbát na ochranu životního prostředí
dbát na bezpečnost (nebezpečí na siInici, eIektrický
'É proud, neznámí |idé,
cizí psi)
s
potřeb
a procvičovat uvolňování ruky, zápěstí a prstů
> postupně dop|ňovat k lidské postavě důležitédetaily (obličej,
ruce, prsty)
> vést děti k naznačeníprostředí, ve kterém se děj odehrává
> vést děti ke slovnímu vysvět|ení děje a vzájemných vztahů
> důsledně vést děti k dokončení práce
. spontánně kreslit podle vlastní v0lby
. slovně vyiádřit' G0 nakreslilo - kreslit
na záldadě cilov!ýGh
podnětů a uztahů [rodina, kamaÍádi, náš dům, aířátka, hračky)
. kteslit na základě citového prožitku Ízážitkyz
.
.
> upevňovat u dětí pocit bezpečía jistoty
> roZVíet přiměřené sebevědomí
k individuá|ním zv|áštnostem
snažit se o udrŽení daného tempa pisně
uhrnnHÝ pRolry
plazit se pod nízkou překážkou
. přelézat nÍzké překážky a prolézat překážky slalomem
.
3 popěvky říkadlového rázu
postupně zdok0nal0vat dodržování přesněišíh0 tytmu
těla, uvolňování ruky, Zápěstí a prstů.
s hláskani' které jsou sluchově přÍbuzné, nebo se těŽCe Vyslovuií'
a rodiče by je k tonu
HuoEBilí A PoHYBoUÝ PB0JEu
.
.
.
Íodiny,
z vycházek, z výlelů, z poháde[)
iednoduchou Í0Ímou znáz0rnil dopÍavííp]ostředky {au|0,
vlak, leladlo, lod')
k]eslit i silněišímgraÍickým materiálem ÍkřÍdou, rudkou,
pasle|em) po celé ploše velkých Íormátů
přeiíl od ktesby k malbě (naučit děti zacházel se šlětcem
a ba]vou, nanášel barvu na celou plochu papí]u, zapouštět
barvy do sebe
přiněřeně zacházet s ba]vou, vyplňovat ploGhu mezi liniemi
malby štětcem hustou sylou ba]v0u
pomáhat nÍi příntavě materiálu i lři úklidu !o malování
Model0váni
*
*
> roZVíjet u dětí prostorovou představivost a hmatový smysl
> učit děti hravě zacházet s tvárným materiá|em (mačkat
*
na ztvárnění určitépředstavy)
> učit děti zvládnout krouživý pohyb rukou při modelování
ho, uštipovat, p|ácat, slepovat, hloubit, vytahovat bez nároku
*
*
*
kou le
. vwálel váleček mezi
.
dlaněmi a mezi dlaní a podložkou
ohýbal oklaie placky, vytvářet iednoduché předměty (misky,
talíře' košíčky)vtlačováním, vytahováním a s|epováním
n0delovacíh0 maleÍiálu
Download

Dítě 3-4 roky