Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549
email: [email protected];[email protected]
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola
Komenského 312, Habartov
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Č.j.: 51-21/2014/OŘ
21 /2014
Vypracoval:
Mgr. Květa Svatošová, ředitelka školy
Schválil:
Mgr. Květa Svatošová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne
25.8.2014
Školská rada projednala dne:
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
1. 9. 2014
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1. 9. 2014
1. Obecná ustanovení
Dle § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů přípravné třídy
základní školy zřizuje obec, svazek obcí nebo kraj se souhlasem krajského úřadu pro děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
2. Zařazení žáka do přípravné třídy
2.1. Dle § 47 odst. 2 školského zákona rozhoduje o zařazování dětí do přípravné třídy
základní školy ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného
doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
2.2. Minimální počet 7 žáků v přípravné třídě stanovuje školský zákon v § 47 odst. 1,
maximálně může dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění navštěvovat
přípravnou třídu 15 žáků.
3. Vyloučení žáka z přípravné třídy
3.1. Ředitelka školy může vyřadit dítě z přípravné třídy dle 7 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.:
a) na žádost zákonného zástupce dítěte
b) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte,
jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně
jeden měsíc nepřetržitě nedochází nebo
Stránka 1
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549
email: [email protected];[email protected]
c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte,
jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30
dní ve školním roce.
3.2. Ředitelka přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu
dítěte.
4. Organizace a obsah výuky
Program přípravné třídy bude zaměřen na rozvoj tvořivosti dětí. Hlavním cílem bude citlivě a
komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a
mohlo úspěšně vstoupit do první třídy ZŠ. Chceme, aby si děti prostřednictvím autentických
prožitků utvářely poznatky o životě ve společenství blízkých a o zákonitostech přírody, aby se
orientovaly ve světě dětí, zdokonalovaly v mateřském jazyce, vytvářely si hodnotový systém,
sdílely prožívání druhých a vážily si lidského zdraví a života.
Přípravná třída při Základní škole praktické, Základní škole speciální a Základní umělecké
škole vzdělává děti podle Školního vzdělávacího programu „Barevný svět“. Je rozdělen do
pěti vzdělávacích oblastí:
 Dítě a jeho tělo
 Dítě a jeho psychika
 Dítě a ten druhý
 Dítě a společnost
 Dítě a svět
ŠVP PT je sestaven na základě integrovaných témat a podtémat uspořádaných podle ročních
období a jednotlivých měsíců. Tematický blok je sestaven z deseti témat a je barevně
motivován. Ke vzdělávání využíváme odborné učebny včetně třídy s interaktivní tabulí, kde si
děti rozvíjejí potřebné dovednosti a vědomosti.
Obsah výuky
Zaměřuje se na oblast kulturně – sociálně hygienických návyků, například přizpůsobit se
školnímu režimu dne, zapojovat se do činností ve třídě, zachovávat pravidla chování
(poděkovat, omluvit se, neskákat do hovoru), porozumět běžným pokynům, podřídit se jim,
samostatně se oblékat, obouvat, stolovat, udržovat pořádek ve svých věcech, udržovat čistotu
oděvu, dodržovat hygienu po toaletě, používat kapesník, uklízet hračky a pomůcky.
Dalším okruhem je oblast jazyková a komunikativní. Děti si prostřednictvím společných i
individuálních činností rozšiřují slovní zásobu, správnou výslovnost, rozvíjejí plynulé
vyjadřování, učí se mluvit zřetelně, srozumitelně, v jednoduchých větách, zvládat
dorozumívací situace – ptát se, odpovídat, vyřídit jednoduchý vzkaz, procvičují si soustředění
pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu, učí se vyprávět krátké pohádky, recitovat
básničky. Součástí práce je také příprava analyticko – syntetické činnosti pomocí rytmizace
říkadel, vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, které děti budou potřebovat
k nácviku čtení a psaní v první třídě. Jednou týdně se dětem věnuje odborná logopedka Mgr.
Jaroslava Uhlíková, která pracuje s každým dítětem individuálně.
Stránka 2
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549
email: [email protected];[email protected]
Další činnosti jsou zaměřené na rozvoj matematických, časových a prostorových představ.
Děti si vytvářejí první představy o čísle, třídí předměty podle určených vlastností do skupin,
poznávají geometrické tvary, orientují se v prostoru (pře, za, nad, daleko, nahoře, dole,
vpravo, vlevo…). Prostřednictvím společných činností se seznamují se základními poznatky o
životě ve společnosti a přírodě ve svém nejbližším okolí.
Mimo těchto oblastí jsou do programu zařazeny hudební a pohybové činnosti. Základní
dovednosti práce s pastelkami a výtvarnými pomůckami získají děti při výtvarných
činnostech, důraz je kladen na rozvoj grafomotoriky, představivosti a pozornosti.
4.1. Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
a je součástí školního vzdělávacího programu.
4. 2. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základná vzdělávání pro první ročník.
4.3. Výuka začíná v 8.00 hod a končí v 11. 45 hod.
4.4. Děti přípravné třídy se řídí školním řádem, který dle §30 školského zákona vydává
ředitelka školy. Řád stanovuje:
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim školy,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
4.5. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na
jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagog se plně věnuje dětem a jejich
vzdělávání, děti nacházející potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do
školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Režim dne je přizpůsoben
individuálním potřebám dětí. Podle aktuálního zdravotního stavu, únavy a pozornosti dětí,
jsou zařazovány činnosti řízené, spontánní a individuální, v nichž se vzájemně prolínají
vzdělávací oblasti stanovené RVP PV.
5. Příprava na základní školu zábavnou a hravou formou
 soubor aktivit, které vedou k seznámení s abecedou, písmeny a jednoduchými slovy
 soubor matematických aktivit, které vedou k vidění čísel do tří či pěti
 grafomotorické a uvolňovací cviky, kreslení a malování, zpívání
 základy prvouky a vlastivědy prostřednictvím výtvarných činností
 zdravý životní styl, cvičení v tělocvičně, pravidelné vycházky do okolí
 propojení a zapojení s aktivitami 1. stupně (kulturní akce, výzdoba školy)
6. Hodnocení dětí
6.1. Dle § 7 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého
pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce.
Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře
vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále zpráva
obsahuje:
Stránka 3
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549
email: [email protected];[email protected]
a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a
zájmů dítěte,
b) případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro
vzdělávání dítěte v dalším období,
c) další doporučení pro vzdělávání dítěte.
6.2. Zprávu předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a
škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve
které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace
školy.
7. Hmotné zabezpečení žáků a služeb
7. 1. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy se dle § 123 odst. 2 školského zákona v
případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.
7. 2. Děti přípravné třídy mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci
školy. Řídí se řádem školní družiny.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelka školy.
8.2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
8.3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
8.4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:1. 9. 2014
8.5. Zaměstnanci školy byli seznámeni s touto směrnicí na pedagogické radě dne 25. 8. 2014
8.6. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání směrnice na úvodních konzultačních
schůzkách, směrnice je pro ně zpřístupněna na webových stránkách školy a ve vstupní hale
školy.
V Habartově: 1. 9. 2014
Mgr. Květa Svatošová
ředitelka školy
Stránka 4
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549
email: [email protected];[email protected]
Příloha
Harmonogram dne
Zahajovací část
8:00 hod – 8:45 hod
Hlavní část
8:55hod – 9:40 hod
- práce s pracovními
- hygiena, snídaně
listy
- hry dle zájmu dětí
- práce se sešitem
- poslech písniček a
- povídání
básniček
- procvičování:
- kreslení, vybarvování zraku
dle zájmu
sluchu
hmatu
prostorové orientace
časové posloupnosti
grafomotorická cv.
atd. dle ŠVP
Vedlejší část
10:00hod – 10:45 hod
- malování
- kreslení
- modelování
- vystřihování
- lepení
- práce spojená s
výtvarnou, pracovní,
hudební, tělesnou
výchovou
- vycházky ven, na
hřiště, do města
Klidová část
10:50 hod – 11:40 hod
- čtení pohádky
- práce s pohádkou
- hraní s hračkami ve
zbylém čase
Poznámka č. 1 – Práce s dětmi bude zohledněna na jejich aktivitu a výdrž. Časová dotace
vychází z rozvrhu školy a části se mohou libovolně měnit.
Poznámka č. 2 – Jednotlivé pracovní části se mohou měnit (např. Může se jít ven hned ráno,
když bude pěkné počasí).
Poznámka č. 3 – K výuce se bude využívat veškerých pomůcek ve třídě.
Harmonogram dne vypracovala Mgr. Lenka Hroncová, učitelka přípravné třídy.
Stránka 5
Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov,
okres Sokolov, Komenského 312; 357 09 Habartov; tel.: 359 807 447; 725 729 549
email: [email protected];[email protected]
Byl/a jsem seznámena s organizačním řádem přípravné třídy:
Jméno
Podpis
Mgr. Lenka Hroncová
Anna Baštová
Daniela Peterková
Stránka 6
Download

Přípravná třída - Základní škola praktická, Základní škola speciální a