hawle INFO
INFORMAČNÍ BULLETIN PODZIM 2013
hawle info
Situace na trhu se stabilizuje
Ano, právní nestabilita vlivem stále se měnících zákonů, nervozita, nejnižší cena, nehlídání kvality prací, obava, co bude dál, to je dnešní takzvaně stabilizovaná situace.
Kdo se nenaučí v tomto „systému“ orientovat, odpadne. Kdo se to naučil a vyzná se v tom, má šanci přežít, ale za jakou cenu? Pracovat bez
zisku, s tím se dá nějak vyrovnat, ale shon, nejistota a vnímání ztráty
serióznosti jednání se dřív nebo později musí podepsat na zdraví. A
bez zdraví se zase nedá pracovat a přežít. Takže pravidlo je, že přežije
jen ten, komu chaos vyhovuje, nebo ho dokonce svým počínáním tvoří.
Anebo mu je všechno fuk. Avšak je zde ještě jedna skupina, která přežije. Je to mladý absolvent institutu proškolování kreativity nebo lépe
- nezajímat se o to, co bude. Žiji a rozhoduji přece dnes.
Jestliže se bavíme pouze o stavebnictví, které již po tři roky systematicky
klesá ve svých výkonech, prosím. Když však klesá i morálka celé společnosti, je to na pováženou. Je to tvrdá realita, člověk se přizpůsobuje
svému okolí, a to ve všem.
My optimisté říkáme, že musí být hůře, aby mohlo být lépe. A určitě
bude. Dříve trh a vztahy ve společnosti i mezi státy paradoxně vyčistily
války. Je to drastické, ale pravdivé. Je dobře, že moje generace ve střední Evropě válku nezažila. Dnes totiž zbraně nahradila hra ekonomů. To je
sice nepříjemné, ale nezabíjí, pouze poukazuje na stav, že může být zle.
Proto sestupme z výšin opět na zem, buďme pokorní a trpěliví.
Je důležité zachovat si tvář. Zachovat si serióznost a kvalitu. Trpělivě a
Sami dodavatelé přiznávají, že příliš nízká
cena ohrožuje bezpečnost stavby. Tendry se
však kvůli ní ruší zcela vyjímečně
(výsledky průzkumu mezi 152 firmami)
Myslíte si, že s mimořádně nízké nabídkové
ceny mohou ohrozit bezpečnost staveb?
Byli jste někdy přítomni u zakázky, kterou vyhrála
nabídka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou?
Ano, opakovaně
17
20
63
Setkali jste se někdy s tím, že zadavatel odmítl veřejnou zakázku kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně?
Ne, protože se mimořádně nízká nabídková cena vždy dorovná v rámcí víceprací
Ne, cena na kvalitu
nemá vliv
Ne, nikdy
pilně pracovat, to se do budoucna vyplatí. Obrnit se proti přizpůsobení
se nepříznivým trendům a čekat na nový rozvoj.
A v tomto duchu pracuje i společnost HAWLE. Nejnižší cena? Jak při
zachování kvality? Přesunout výrobu jinam, kde se vyrábí levně? Co pak
zůstane v Evropě? Spotřební trh, který nebude mít vlastní výrobu a rozvoj. Zachovejme si proto tvář, kvalitu a serióznost. Kdo chce opravdu
kvalitu s patřičným servisem, jsme tu, a to i v době nejnižších cen. Však
jednoho dne zdravý rozum zvítězí a k nejnižší ceně se začne připočítávat
životnost, uspořené náklady na práci, na provoz a servis.
Však už to politici sami zjistili, že za nejnižší cenu nedostanou vysokou
kvalitu. Ale ještě jim nedošlo, že komunikace, voda a kanalizace musí
fungovat mnoho desítek let, a to třeba i za války, jak se říká.
A pravidlo, že nesmí být vybrán výrobek, který je na trhu jedinečný? Tak
to je skutečně podpora rozvoje. Tím se na trhu uplatní pouze výrobky
vývojově z minulého století a novinkám je přístup na trh ovládaný šetřící municipalitou přímo zakázán.
Musím však, a rád, podotknout, že ve vodárenství je celá řada investorů
a provozovatelů, kteří kvalitu vyžadují a dokážou si ji obhájit.
Doufám, že z tohoto pohledu situace ve společnosti a na trhu rozhodně
není stabilizovaná a že se konečně celkově začne měnit tím správným
směrem, aby nás příští generace vodařů (a daňových poplatníků) neproklínala.
Ing. Josef Janský,
jednatel
7
13
Ano
Ano, ale zcela
vyjímečně
1
1
2
2
3
3
Ano
13
1
2
51
36
Ne, nikdy
80
Ano, ale zcela vyjímečně
Zdoj Otdea
ekonom 3-9. 10. 2013,číslo 40
WINPLAN – aktualizace 2013
Vzhledem k tomu, že vývoj ve firmě HAWLE jde neustále dopředu, je
nutné ho čas od času také promítnout do programu WINPLAN-kladečské schéma. Proto jsme v letošním roce přistoupili k aktualizaci databáze
programu. Zakomponovali jsme nové výrobky, např. výrobek SYNOFLEX,
doplnili u stávajících výrobků nové dimenze, např. šoupě „A“ a hlavně
jsme zahrnuli do databáze i sortiment výrobků na odpadní vodu. To vše
je pro vás k dispozici na našich internetových stránkách www.hawle.cz
(http://www.hawle.cz/cz/freetext/kladecske-schema/).
Těšíme se, že vám naše programová podpora pomůže při vaší práci. V
případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Helenu Götzovou (tel: 602
346 592, mail: [email protected])
Helena Götzová
obchodně technická poradkyně HAWLE
3
hawle info
Výročí v Holdingu HAWLE
Letošní rok je významný zejména v tom, že guru společnosti HAWLE,
pan Erwin Hawle se ve zdraví, duševní a fyzické čilosti dožil překrásných
80 let.
A protože společnost HAWLE Armaturwerke založil pan Engerberd
Hawle, když jeho synovi Erwinovi bylo 15 let, mohla se společnost spolu
s panem Erwinem Hawle skromně přidat k oslavám 65 výročí svého působení na dnes již světovém trhu.
Za dobu existence společnosti HAWLE se ze jména Hawle stal ve vodárenské branži celosvětový pojem. I když musíme přiznat, že ve světě se
najdou zemně, kde zatím ještě nepůsobíme. Ano, máme právo použít 1.
osobu množného čísla, protože i společnost HAWLE se sídlem v České
republice je součástí „rodiny HAWLE“ a hrdě se k tomu hlásíme.
A jak probíhaly oslavy?
Oslavy probíhaly velmi skromně a přátelsky. Zúčastnili se jich zástupci
všech hlavních zákazníků a spolupracovníků z celého světa – od Jižní
Koreje po Spojené státy americké, od Norska po jižní Afriku, chyběl
pouze zástupce z kontinentu Jižní Ameriky, tj. že se sjelo více než 700
oficiálních hostů. Firma HAWLE na pozemku výrobního závodu proměnila sklady, dvory a komunikace ve velkou restauraci a zábavní centrum.
Překvapením byly „občerstvovny“ v části výrobních hal, hudební kapela sestavená z pracovníků HAWLE (samozřejmě v národním kroji) a na
třech podiích se střídaly zábavné programy. Jen oficiální část, gratulace
panu Erwinovi, se nějak protáhla, protože všichni přítomní moc moc
chtěli osobně popřát s různými překvapeními. Jen namátkou: obutí do
pravých ruských „válenek“, kazašského pláště, severského sobího kabátu, amerického klobouku a hlavně… sada českého křišťálu!
Jistě nám dovolíte popřát panu Erwinovi Hawle dodatečně a za všechny
přátele z řad českého vodárenství pevné zdraví, radost ze svých blízkých
a samozřejmě radost z dalšího rozvoje holdingu HAWLE.
Ing. Josef Janský
hawle info
HAWLE: šoupátka, hydranty, přípojky
na Křižíkově náměstí v Táboře
V březnu letošního roku začala v Táboře dlouho očekávaná stavba s
názvem „Křižíkovo náměstí – úprava parteru“. Cílem této společné investiční akce Města Tábor, Jihočeského kraje a Vodárenské společnosti
Táborsko s.r.o. byla celková stavební úprava jednoho z nejvíce vytížených dopravních uzlů, ležícího v samotném centru města Tábor. Vlastní
stavba obsahovala stavební úpravy komunikace, chodníků a veřejných
prostranství včetně vodohospodářských sítí ležících pod těmito dopravními stavbami. Stavební objekt SO 302 – vodovod obsahoval výměnu
stávajících vodovodních řadů, které byly v minulosti realizovány z potrubí z šedé litiny a oceli v dimenzích DN 80, 100, 150, 200 a 350 mm a v
současné době byly již na hranici životnosti.
Pro nově budované vodovodní řady 1, 1-1, 2, 2-1 a 2-2 bylo použito potrubí z tvárné litiny Saint-Gobain PAM typové řady Natural s vnější povrchovou ochranou ze žárově nanášené slitiny Zn/Al (400 g/m2) + epoxid
dle ČSN EN 545 a vnitřní povrchovou úpravou z odstředivě nanesené
vysokopecní cementové malty dle ČSN EN 545. Celková délka těchto
řadů z tvárné litiny DN 200 činila 523 m. Funkčnost, spolehlivost a bezproblémovou manipulaci každého vodovodního sytému zajišťují vedle
již zmíněného trubního materiálu i vodárenské armatury tj. šoupata,
hydranty, navrtávací pasy a uzávěry vodovodních přípojek, které musí
po celou dobu životnosti vodovodu zajistit možnost bezpečné manipulace s potrubím, zejména jeho uzavření. Protože se na Křižíkově náměstí
nachází rozhraní dvou tlakových pásem (tlakové pásmo VDJ Sv. Anna a
tlakové pásmo VDJ Čekanice), která od sebe oddělují pouze uzavřená
vodárenská šoupátka, padla vcelku logicky volba na jedny z nejkvalitnějších vodárenských armatur od společnosti HAWLE. Při stavbě bylo
použito 10 ks šoupátek HAWLE E2 DN 200, 7 ks šoupátek HAWLE E2
DN 100, 3 ks šoupátek HAWLE E2 DN 80, 3 ks podzemních hydrantů
HAWLE DUO DN 80 a 1 ks Staroměstského hydrantu SGG DN 80 také od
společnosti HAWLE. Pro spolehlivé napojení 12 ks vodovodních přípojek
v dimenzích 1“-2“ bylo použito navrtávacích pasů HACOM DN 200/2“
společně s kombinovanými šoupátky domovních přípojek ISO č.2681 a
napojovacími tvarovkami ISO 6221, které umožňovaly jednoduchou volbu dimenze potrubí vodovodní přípojky odpovídající potřebě konkrétně
napojované nemovitosti.
Po dobu výstavby, kdy byly staré vodovody odpojeny, bylo pro zajištění trvalé dodávky vody koncovým odběratelům zapotřebí zajistit
provizorní povrchový vodovod z potrubí PE d 63, při jehož realizaci
se výborně osvědčily tvarovky řady HAWLE FIT. Tyto tvarovky svou
jednoduchou montáží i demontáží a hlavně možností opakovaného
použití byly využity pro variabilitu systému provizorního vodovodu. Pro propojení nových vodovodních řadů se stávajícími vodovody bylo použito speciálních přírub od společnosti HAWLE a to 1
ks WAGA Multi/Joint XL hrdlo-hrdlo DN 350, 1 ks příruby Systému
S2000 pro PE potrubí d 225 a 1ks příruby SYNOFLEX Multi – range
DN 200 s možností úhlového vychýlení, kterého bylo nutno ve stísněných podmínkách stávající zástavby využít.
Projekt vodohospodářské částí zpracovala projekční a inženýrská kancelář EKOEKO s.r.o. České Budějovice, generálním dodavatelem stavby
byla společnost K-BUILDING CB a.s. České Budějovice a kompletní realizaci stavebního objektu SO 302- vodovod zajistila společnost KAVAS
W s.r.o. Tábor. Celá stavba byla prováděna ve fungující součinnosti se
společností ČEVAK a.s. provozní středisko Tábor, která je provozovatelem veřejného vodovodu.
Bc. Petr Míka
jednatel společnosti KAVAS W s.r.o. Tábor
hawle info
Říčany odstranily problémy s
nedostatečnou kapacitou vodojemu
Na dvacet tisíc obyvatel Říčan a okolí přestane mít obavy o dostatečnou
kapacitu zásoby pitné vody. Město totiž spustilo nový vodojem s názvem Olivova II. Jeho výstavba začalo vloni a stála 23, 5 milionu korun.
K výstavbě dalšího vodojemu přistoupilo město především kvůli ne-
dostatečné akumulační kapacitě původního vodojemu o objemu 2x
650 m3. I přesto, že se tento objem může zdát velký, při odběrových
špičkách poskytoval zásobu pouze na zhruba dvě hodiny. Při výpadku
zásobování vodojemu z čerpací stanice Uhříněves tak v krátké době hro-
zil rozsáhlý výpadek zásobování pitnou vodou pro celé město a okolí.
Doprovodným problémem starého vodojemu byla také špatná funkce
armatur, která stěžovala jeho ovládání a čištění.
Nový vodojem má nyní kapacitu 2x1500 m3, ke které je nutno připočíst
ještě kapacitu vodojemu stávajícího. Takto získaná vyšší celková kapacita (4300 m3) výrazně zvýšila akumulovanou zásobu pitné vody pro
nárazové odběry či mimořádné situace na síti. Nový vodojem je osazen
novým měřením průtoku vody do města pomocí indukčních průtokoměrů. Dodávku vody tak bude moci nyní detailněji sledovat, což v případě poruchy umožní rychlejší zásah a tím se sníží i ztráty vody v potrubí.
Měření průtoku zpřesní navíc dávkování dezinfekčního činidla do pitné
vody. V rámci výstavby nového vodojemu nahradila dodavatelská firma
také nefunkční armatury původního vodojemu.
Celou stavbu, která bude mít pozitivní dopad na zásobování pitnou vodou pro Říčansko a blízké okolí, uhradilo město z Fondu soudružnosti
Evropské unie pomocí Operačního programu životní prostředí.
Generálním zhotovitelem stavby je f. VHS Teplice spol. s r.o. a práci
na výřezech a přepojení na nový vodojem prováděla firma 1.SčV a.s.,
která je zároveň i provozovatelem vodohospodářské sítě v Říčanech a
středních Čechách.
Armatury byly použity převážně od firmy HAWLE Armatury, spol. s r.o.,
včetně nových spojek Synoflex DN 250, které byly univerzálně použity
jak na litinu, tak i na azbestocementové potrub .
Robert Morávek
Provozní ředitel 1.SčV,a.s.
hawle info
Filtrace v novém duchu
Surová voda je bezprostředně ovlivněna lidskou činností, ale také vlivy okolního prostředí. Například silné bouřky a vydatné deště mohou
negativně ovlivnit kvalitu surové vody horských pramenišť, dalších podzemních i povrchových zdrojů co do jejího zákalu. Čerpáním a jímáním
vody dochází k vyplavování nežádoucích abrazivních materiálů (jako
písek), jílových částic, suspenzí a jiných potenciálně škodlivých částic ve
vodě obsažených.
Při distribuci vody může být původcem jejího zákalu také potrubí, kterým je dopravována (kvůli jeho charakteru nebo stáří může obsahovat a
následně uvolňovat sloučeniny železa, vodní kámen apod.).
Znečištěná voda může způsobovat poškození např. formou blokace
trysek, clon, zadírání, váznutí šoupátek, pístů atp. Dále opotřebení
komponent, oxidace kapaliny, ale i tvorby mikroorganizmů. Důsledky
nežádoucího znečištění mohou být např. přerušení výroby, ztráty produkce, nutné opravy, výměny komponent, v případě chladících okruhů
předčasná výměna kapaliny, což samozřejmě představuje jednoznačné
zvýšení nákladů.
OPTIFIL Pro vodu pitnou i odpadní
Společnost HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., poskytuje své znalosti a zkušenosti pro nalezení vhodného řešení mikro-filtrace vody, od počáteční identifikace potřeb pro výběr zařízení, instalaci, provoz a následnou
údržbu filtračního řešení. Metody filtrace oddělující pevné látky od kapaliny jsou hojně využívány v mnoha odvětvích a oborech, kde je vhodné a/nebo nutné zajistit požadovanou čistotu kapaliny pro konkrétní
využití. Filtry a filtrační zařízení tak nacházejí uplatnění např. v chemii,
kosmetice, farmacii, petrochemii, strojírenství a v celé řadě technologických zařízení (ve velké míře jsou to systémy chladicích okruhů). Filtrační řešení společnosti HAWLE se zaměřuje zejména na oblast úpravy
pitné vody jako případná náhrada pískové aj. filtrace včetně komunálních rozvodů vody nebo naopak dočišťování odpadní vody například pro
potřeby zavlažování, mimo jiné i na potravinářství, ale i výrobu umělého
sněhu.
Plně automatický filtrační systém OPTIFIL, fungující na principu povrchové, hloubkové a koláčové filtrace, představuje efektivní řešení mikro-filtrace vody s obsahem nečistot o jemnosti od 1 µm až 150 µm.
Samočisticí funkce bez přerušení filtrace zajišťuje plynulý chod. Přednosti filtrace pomocí filtru OPTIFIL je zejména vysoká kapacita průtoku s
minimálními nároky na zastavěný prostor a minimální spotřeba technologické (proplachové) vody díky patentovanému samočisticímu systému
pracujícímu v samotném srdci filtračního zařízení. Minimální údržba a
bezporuchový chod tyto přednosti podtrhují. Pevná konstrukce z materiálů s vysokou jakostí nerezové oceli zaručuje dlouhou životnost i v
náročných podmínkách. Jako filtrační materiál slouží síto nebo tkanina
z kvalitní nerezové oceli. Pro tyto nesporné vlastnosti obdržel vystavený
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TYP
050-0200
150-0090
150-0180
150-0270
150-0720
250-0360
250-0720
350-1080
PROVOZNÍ TLAK
16
10
10
10
10
10
10
10
50/2"
100/4" *
100/4" *
150/6"
150/6"
250/10"
250/10"
350/14"
25/1"
40 / 1½" *
40 / 1½" *
50/2"
80/3"
80/3"
80/3"
100/4"
987 *
967
1417
1140
1510
1920
380
380
380
450
450
800
[bar]
VSTUP A VÝSTUP
DN [mm/palec]
KONCENTRÁT - VÝSTUP
DN [mm/palec]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HMOTNOST
[kg]
OBLAST POUŽITÍ
[dm2]
max. PRŮTOK
[m3/h]
PRŮTOK, koláčová filtrace
(m3/h]
410
987 *
320
380
1290
790 *
790 *
770
770
820
820
800
80
207 *
207 *
207
243
243
317
461
1.4
2.0
3.8
5.7
15.2
12.7
25
48
20
30
65
100
140
200
380
600
4.8
7
13
19
50
43
85
163
600 m /h
3
t
t
t max. PRŮTOK
t PRŮTOK, koláčová filtrace
TYP
* rozměr s redukční deskou
TYPY FILTRŮ
t
tt
t
t
t
t
050-0200
150-0090
150-0180
150-0270
Všechny rozměry uvedeny bez stojanu
t
t
150-0720
t
t
250-0360
t
250-0720
t
350-1080
znečištění automaticiky vyčištěn prostřednictvím
malého množství filtrační čistící kapaliny.
Při procesu čištění filtru stále probíhá kontinuální filtrace
bez přerušení. V závislosti na typu filtračního systému
(plocha, tvar), filtrační metody (povrchové, hloubkové
nebo koláčové filtrace) a druhu částice (velikost,
uskupení a tvar) HAWLE-OPTIFIL filtruje nečistoty o
jemnosti od 1μm až 150μm.
VÝHODY FILTRAČNÍHO SYSTÉMU
HAWLE-OPTIFIL
hawle info
Hawle-Optifil
DN 100 / DN 150
+ velikost ok filtračního materiálu od 1 μm až 150 μm
+ samočistící funkce bez přerušení filtrace
+ minimální spotřeba čistící kapaliny
+ filtrace značně znečistěné vody
+ nízké ztráty vody patentovaným samočistícím zařízením
+ filtrační materiál z nerezové oceli
+ všechny materiály filtru jsou vhodné pro vodu a potraviny
+ chemická a mechanická odolnost
+ uzavřený filtrační systém
+ filtr pro různé kapacity průtoku
+ jednoduché čištění
+ rychlá montáž, okamžitá činnost filtru při spuštění
+ kompaktní konstrukce pro úsporu místa
+ minimální náklady na provoz a údržbu
Hawle-Optifil
DN 100 / DN 150
Hawle-Optifil
exponát OPTIFIL na
18. mezinárodní vodohospodářské výstavě VODODN2013
100
/ DNprestižní
150 ocenění.
VODY – KANALIZACE
v Praze
Automatizace se v současné době velkou měrou podíl na technologických procesech při zásadním požadavku zajistit vysoký stupeň provozuschopnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti řízeného technologického zařízení. Filtr OPTIFIL lze flexibilně připojit ke stávajícímu systému
SCADA a dále jej dispečersky řídit a shromažďovat snímaná data. Při
výrobě i v provozu je žádoucí uplatnit maximální dostupnou kvalitu a
funkčnost dané technologie, kdy optimalizované procesy mohou zajistit
trvale udržitelný stav a splnění přísných požadavků na kvalitu výstupů.
Kvalitní filtrací lze docílit nejen minimalizace ztrát vstupních energií, ale
i náročnosti na provoz a údržbu. OPTIFIL poskytuje okamžitou činnost
filtru při jeho spuštění. Spolu s rychlou montáží, jednoduchým čištěním
a kompaktní konstrukcí pro úsporu místa zajišťuje minimální náklady
na provoz a údržbu. V neposlední řadě řešení filtrace pomocí OPTIFIL
disponuje minimální tlakovou ztrátou.
Outsourcing se v současné době ukazuje jako jeden z nejdůležitějších
firemních strategických nástrojů, proto nabízíme smlouvy o uvedení do
provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků. Rovněž nabízíme
doručení náhradních dílů.
2 | HAWLE
Příklad realizace:
V Rakouském Bad Aussee byl OPTIFIL instalován jako filtrace pevných
částic před biologickou filtrací.
Řez filtrem Hawle-Optifil
typ 150-0270
Hledáte-li efektivní řešení mikro-filtrace vody, pak zařízení HAWLE-OPTIFIL předčí Vaše očekávání.
Ing. Tomáš Ondráček
technický marketing
hawle info
Vodárenské poklopy nově
V posledních několika letech se na vodárenský trh dodávají poklopy v
různém provedení, jak materiálovém tak technickém, ale i v rozdílném
provedení kvalitativním.
Honba za nejnižší cenou tlačí různé dodavatele k úspornému řešení
poklopů a tím se do komunikací dostávají poklopy, které následně
způsobují vady v komunikacích, nemluvě o kvalitě jejich instalace.
Všichni jako řidiči máme bohaté zkušenosti s poskakujícími a
propadlými poklopy, nebo dokonce s chybějícími víčky.
Ve vodárenské branži je již 20 let známá společnost KASI a .s. Tato
společnost v současné době vlastní nejmodernější slévárnu v České
republice, kde produkuje zejména program kanalizačních poklopů. V
posledních letech nabídla na trh systém samonivelačních poklopů,
které se skládají z dvou do sebe zapadajících dílů. Spodní pevně
usazený díl a vrchní díl „plovoucí“ na vrchní vrstvě komunikace. Tento
princip se osvědčil a po kvalitním zabudování do vozovky nedochází k
propadání poklopů.
V letošním roce přenesli vývojoví pracovníci společnosti KASI a. s.
tento princip „samonivelace“ i do vodárenských poklopů určených na
přípojky, šoupátka a hydranty.
Naše společnost HAWLE Armatury, spol. s r. o., známá jako dodavatel
výrobků s nejvyšší kvalitou ocenila toto řešení jako výborný výrobek,
který zapadá do filozofie naší společnosti – nabízet zákazníkům kvalitní
řešení. Proto se spojila se společností KASI a uzavřela exkluzivní
smlouvu na prodej těchto samonivelačních vodárenských poklopů pro
Českou republiku.
Co jsou samonivelační poklopy
Technické řešení ze dvou dílů přináší nesporné technické výhody pro
vlastníky a provozovatele:
Spodní díl je řešen současně jako podkladová deska pro teleskopické
zemní soupravy většiny konstrukčních provedení dodávaných v Česku.
Spodní díl je uložen pevně do maltového lože na zhutněný podklad.
Tím je zaručena stabilita a výškové nastavení poklopu.
Horní díl svým provedením následně vytváří teleskopickou toleranci
horních vrstev komunikace a v poslední fázi je současně s vrchní
obrusnou vrstvou zaválcován do živice. Tím je vrchní díl pevně
spojen s vozovkou. Toto řešení zároveň umožňuje pružnost současně
s vozovkou. Tím je zajištěno, že není zatěžován spodní díl poklopu,
podloží se nepřetěžuje a nedochází k propadávání poklopu. Tlaky z
vozovny se nepřenášení ani na zemní soupravu, takže je chráněna před
mechanickým poškozením. Tolerance obou dílů zároveň umožňuje
úhlové vychýlení horního dílu, aniž by to ovlivnilo uložení spodního
dílu.
Víčko poklopu je řešeno pro tento druh poklopů netradičně – upevněním
v pantu. Nerezový čep pantu není namáhán „poskakováním“ víčka v
poklopu, a tím nemůže dojít k jeho utržení. Víčko je zároveň opatřeno
pružnou hmotou, která vytěsňuje tolerance. Přesné provedení víčka a
jeho upevnění v pantu zaručuje, že víčko ve frekventovaném provozu
zůstává trvale v poklopu a nedojde k jeho vyskočení.
Nesporné výhody tohoto řešení spolu s příznivou cenou ocení v krátké
době nejen všichni provozovatelé a osoby zodpovědné za kvalitu
komunikace a jejích součástí, ale i uživatelé komunikací.
Nová konstrukce standardních vodárenských poklopů pro přípojky a
šoupátka
Variantou k samonivelačním poklopům KASI je standardní tuhý
Foto + pérovka poklopů
vodárenský poklop s úpravou usazení víčka. Víčko má zešikmené
uložení, takže nedosedá na rovnou plochu, zešikmená dosedací
plocha víčko dostatečně vycentruje. Zároveň technické řešení výšky
Obr. 1
Obr. 2
hawle info
Postup prací při instalaci nových typů poklopů do vozovky
samotného víčka zabraňuje jeho případnému vychýlení a tím vyskočení
z obruby poklopu.
Toto technické řešení jednoznačně odstraňuje možnost „klapání“
víčka a tím jeho poškození, případně vyskočení.
Z některých typů dodávaných vodárenských poklopů se nějak vytrácí
označení EN 124, které potvrzuje shodu výrobku s evropskou normou.
Výrobky, které nemají toto označení na výrobku a jsou uloženy do
komunikací, mohou v případě vzniklé škody přinést nemalé potíže
provozovateli.
Veškeré poklopy a vodárenské poklopy od společnosti KASI a.s. nesou
označení výrobce a shodu s normou EN 124.
Ing. Josef Janský,
jednatel firmy HAWLE ARMATURY, spol. s r. o.
Pérovka a vizualizace poklopu
hawle info
Výměna uzavíracích armatur v Plzni
DN 500, PN 10 PRŮMYSLOVÉ VODY
PLZEŇ- VEJPRNICKÁ ULICE
Výměna nefunkčních uzavíracích armatur DN 500, PN 10 průmyslové vody
na trubních řadech ,,A“ a ,,B“ v plzeňské Vejprnické ulici byla zařazena do
plánu oprav Plzeňské energetiky a.s. na rok 2013. Původní armatury byly
instalovány do armaturní šachty v roce 1963. Vzhledem k tomu, že se jedná
o významné manipulační místo pro dodávky průmyslové a užitkové vody
pro celý areál ŠKODA PLZEŇ a pro elektrárnu Plzeňské energetiky a.s. ( ELÚ
III) z vodárny Radčice, bylo přikročeno k realizaci výměny armatur v červnu
2013.
V úvahu přicházely 2 varianty – šoupata nebo uzavírací dvojitě excentrické
klapky. Z technického hlediska jsme se nakonec přiklonili k použití šoupat,
která byla i v původní sestavě. Jejich výhodou v tomto případě je plný průtočný profil při úplném otevření, při použití klapek by byl problém s dostatečným prostorem na umístění převodovky. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o stávající armaturní uzel DN 500, bylo nutné respektovat rozměry již vybudované šachty a dodržet veškeré stavební délky původních armatur (u montážních vložek se dokonce jednalo o 2 různé stavební délky).
Dodavatelem šoupat a montážních vložek DN 500, PN 10 byla vybrána firma
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Montáž armatur provedla údržba Plzeňské
energetiky a.s.
Zdeněk Houdek
Správce majetku
Plzeňská energetika a.s.
Tvarovky S2000:
záruka kvalitního spoje
Nová zástavba kolikrát komplikuje život provozovatelům vodovodů. Tak
se stalo i v Novém Městě nad Metují. Atraktivní lokalita Na Františku
byla rozparcelována pro výstavbu rodinných domků zrovna v místě, kde
se nachází výtlačný řad DN 300. Samotná výstavba by proběhla mimo
trasu potrubí, ale vzhledem k terénním úpravám by se potrubí dostalo
do neúnosné hloubky. Proto se VAK a.s. Náchod za finančního přispění
investorů rozhodl pro přeložku v celkové délce cca 50 m. Zároveň se
přiklonila k realizaci ze stejného trubního materiálu, tj. PVC 315. V nové
trase jsou dva pravoúhlé lomy. Na jejich realizaci byla velice prozřetelně
použita litinová kolena S2000. Pro napojení na stávající potrubí pak
spojky SYNOFLEX. Stavbu realizovala náchodská stavební firma Petra
Maršálka.
Miloš Václavek
Obchodně technický poradce HAWLE
hawle info
Rekonstrukce vodovodu v areálu
firmy Ammann Czech Republic a.s.
Firma Ammann se nachází v okrajové části Nového Města nad Metují.
Město je známé především historickým náměstím, které bylo vyhlášeno
městskou památkovou rezervací. Za zmínku stojí ještě přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí
řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují.
Ammann je výrobce a dodavatel pro stroje, systémy a služby s klíčovými kompetencemi v oblasti asfaltových krytů a pro celosvětové silniční
stavitelství. V Novém Městě nad Metují jsou zaměřeni především na výrobu tandemových, tahačových a pneumatikovaných válců. Pamětníci
ve stavebnictví tuto firmu s dlouholetou tradicí jistě ještě pamatují pod
názvem Stavostroj.
Rekonstrukce areálového vodovodu byla rozdělena podle finančních
možností investora na etapy. V této etapě ,,Řad E“ se uvažovalo o výměně havarijní části vodovodu LT150 v celkové délce cca 200 m včetně
dvou armaturních vodotěsných šachet. Vodovodní potrubí provedené
z PE D90 a 180 firmy Maincor bylo zajištěno v šachtách jištěnými spoji
S2000. Konkrétně byla použita přechodová šoupátka E2 a převážně pak
příruby č. 0400. Mezi přírubové spoje byla použita klasická šoupátka E2
ovládaná ručním kolem.
Projektant navrhl do obou šachet osazení montážních tvarovek VARIO.
Ty umožňují vyosení až o 10°, navíc s funkcí montážní vložky zajistí
snadnou demontáž armaturní soustavy, která jinak bývá hodně pracná
a nákladná.
Investorem je firma Ammann, projektantem pan Ing Jiří Litoš z INS Atelieru v Náchodě a zhotovitelem se stala firma Petr Maršálek Náchod.
Jakub Svoboda
stavbyvedoucí firmy
Petr Maršálek Náchod
Únik plynu v Plzni
Dne 3.6.2013, zaznamenal dispečink RWE hlášení o úniku plynu v Plzni,
Chrástecké ulici.
Na místo vyjela pohotovostní služba RWE, která na místě lokalizovala
únik plynu na plynovodu DN 100/STL, který je zavěšen na mostní konstrukci, a zjistila, že bude problematické tento únik zajistit. Měl jsem
v tento den službu technika pohotovosti a vyjel jsem na místo úniku.
Hned po příjezdu jsem si povolal skupinu specialistů, kteří ihned dojeli
na místo. Po bližším ohledání jsme lokalizovali únik na linii potrubí DN
100. Jediná možnost, jak tento únik momentálně zastavit, bylo použití
opravárenského třmenu HAWLE. Na místo jsme si povolali IZS- hasiče,
protože v té době byly zvýšené hladiny řek a pod mostní konstrukci
jsme se museli nechat zavěsit od hasičů, abychom mohli opravný třmen
namontovat. Po odstranění izolace jsme zjistili, že koroze plynovodu a
jeho narušení je ve větším rozsahu, než jsme čekali. Namontovali jsme
tři opravné třmeny za sebou, ale zemní plyn unikal nadále mezi spoji
opravných třmenů a nedal se zajistit. Druhý den jsem se spojil s firmou
HAWLE a žádal jsem, jestli je možnost obratem zaslat opravný třmen na
potrubí DN 100, který by měl stavební délku minimálně půl metru. Dostalo se mi informace, že takto dlouhý opravný třmen není standardem
a bylo nutné jej okamžitě vyrobit. Díky tomu, že firma HAWLE opravné třmeny vyrábí ve svém závodě v Jesenici u Prahy, obratem začala
problém řešit a vyrobila nám opravný třmen dle našich požadavků na
zakázku. Druhý den po zadání objednávky byl opravný třmen dopraven
a namontován na místo opravy. Po úspěšné montáži na zkorodované
místo byl únik plynu dočasně zajištěn. Bez montáže opravného třmenu,
který byl dodán v nestandartní délce 835 mm, by se musela zvolit jiná
varianta opravy, která by se určitě dotkla odběratelů, byla by časově a
finančně nákladnější.
Petr Juratovac
mistr specialistů operativy Plzeň
hawle info
Výměna ovládacích šoupat
na Liščím vrchu
Z rozhodnutí investora Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice
byla ve druhé polovině roku 2012 zahájena kompletní rekonstrukce vodojemu Liščí vrch v Mostě. Rekonstrukce zahrnovala stavební i strojní
opravu a předcházela jí projekční příprava včetně výměny armatur.
Vzhledem k tomu, že VDJ Liščí vrch patří mezi strategické vodojemy s
celkovým objemem 4 x 4000 m³ a akumulovaná voda je dále dodávána na Lounsko, Teplicko a do obcí v okolí města Mostu, bylo nutné
provést odstávku VDJ ve velmi krátkém termínu, aby nebyla ohrožena
dodávka pro odběratele.
Po konzultaci se zástupcem dodavatele armatur firmy HAWLE, panem
Milanem Vorlem, byly pro výměnu armatur zvoleny 3 ks šoupat typu
E2 DN500 PN10 stavební délky 700 mm včetně servopohonu REGADA
pro elektrické ovládání a 2 ks šoupat DN300 PN10 stavební délky 500
mm s ovládacím kolem pro ruční ovládání. Stavební délky byly zvoleny
tak, aby došlo pouze k demontáži stávajících armatur a následně byly
osazeny nové armatury bez nutné úpravy potrubí.
Práce byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě bylo demontováno a
následně namontováno šoupě DN500 ovládající přítok do VDJ bez nut-
nosti odstávky vodojemu.
Ve druhé etapě došlo k vypuštění a kompletní odstávce vodojemu, k demontáži stávajících dvou šoupat DN500 ovládající odtoky z jednotlivých
komor VDJ a demontáži dvou šoupat DN300 ovládající kalové odtoky komor. Následně byla bez problémů namontována nová šoupata s osazením
a seřízením elektropohonů a VDJ byl po očištění komor znovu provozu
schopný.
Práce na druhé etapě byly zahájeny v 8.oo hod a ukončeny týž den v 16.30
hod zprovozněním vodojemu a obnovením dodávky vody pro odběratele.
Generálním dodavatelem se stala firma INTERMONT TS, s.r.o., Teplice,
oprava ovládacích armatur vodojemu provedly Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., Teplice v zastoupení provozu vodovodů oblastního závodu
Most.
Pavel Prchal
manažer provozu vodovody Most
hawle info
Úspěch na výstavě
VODOVODY – KANALIZACE 2013
Ve dnech 21.–23. května se na výstavišti v Praze Letňanech uskutečnila
18. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – kanalizace 2013.
A nebyla to výstava ledajaká – na ploše 6 083 m² se prezentovalo celkem
312 firem z 21 zemí a během tří dnů výstavní expozice zhlédlo více než
8 tisíc návštěvníků. Naše společnost HAWLE Armatury, spol. s r.o., tu
znovu potvrdila, že patří k lídrům oboru. Měřítkem může být počet
zájemců o náš stánek a o naši produkci, množství obchodně technických
schůzek, ale i „tvrdá data“ v podobě dvou významných ocenění.
Úroveň architektonického řešení našeho stánku na vodohospodářských
výstavách bývá tradičně vysoká – ta letošní si navíc odnesla ocenění jako
Vítězná expozice v kategorii nad 61 m².
Mezi vodohospodáři je vysoce hodnoceno i ocenění odborné,
které se týká vystavených exponátů. I v této kategorii jsme výrazně
zabodovali. Vítězným exponátem letošního ročníku výstavy VODOVODY
– KANALIZACE se totiž stal plně automatický filtrační systém HAWLE
Optifil (podrobnosti o této novince najdete na dalších stránkách).
Letošní přesun největší vodohospodářské výstavy do Prahy se vydařil.
Těšíme se s vámi nahledanou na 19. ročníku v roce 2015.
Josef Cacák,
Vedoucí marketingu
hawle info
HAWLE metaná: Jesenické finále
Normální smrtelník by se pátku třináctého vyhýbal obloukem. Naše společnost však naopak – na tento zářijový den vyhlásila finále 2. ročníku HAWLE
METANÉ. Na dvůr centrály naší společnosti dorazilo opět šestnáct vodárenských družstev s cílem bojovat o co nejlepší umístění. Ale hlavně strávit pěkný den se svými kolegy z celé republiky a společně se řádně se pobavit.
Úvodem pár souhrnných čísel za tímto ročníkem. Celkem jsme s vámi odehráli 46 vodárenských metaných, při kterých se do hry zapojilo ve 169 družstvech 1152 hráčů. Strávit s námi příjemné odpoledne využilo 43 vodáren či
divizí. Slušná porce! A teď už hurá na finále.
Po slavnostním zahájení a přivítání oběma pány jednateli se rozpoutaly
samotné boje. Ve čtyřech skupinách po čtyřech družstvech se bojovalo o
postupová umístění. Potěšením pro nás bylo, že pouze šest vodáren přijelo
se zkušenostmi z minulého ročníku. To svědčí o faktu, jak je tato hra nevyzpytatelná, a také o herní vyzrálosti po tříletém metání. To se potvrdilo i na
zdejším asfaltu. O celkovém umístění v základních skupinách musela hned
ve třech případech rozhodnout malá tabulka vzájemných zápasů. Na základě
zkušeností a připomínek z loňského zápolení jsme upravili finálovou část.
Rozhodli jsme se použít systém vyřazovacího pavouka. Tím jsme umožnili
hrát o „bednu“ hned osmi týmům. Malinko jsme si na sebe ušili organizační
bič, ale co bychom pro naše milované zákazníky neudělali. A určitě to byla
dobrá volba. Boje to byly dramatické a každý hned věděl, na čem je. Navíc
o prvenství spolu nakonec bojovala družstva, která se už potkala v základní
skupině. A to by se v loňském modelu nemohlo stát. Fantastická atmosféra
panovala při bojích o třetí a první místo, které se odehrály sólo za nemalé pozornosti všech zúčastněných. Každý tým měl už své fanoušky, kteří je mocně
povzbuzovali. A nechyběla ani mexická vlna.
A teď pár faktů a perliček z pátečního dne. SčVAK Most se z loňského osmé-
Vodárenský matador
Lidí, kteří ve vodárenství vydrželi 49 let, je v republice určitě dost. Ale
těch, kterým se tento obor podařilo posunout alespoň o krok dál, těch
zas až tolik není. Pár jich ale ve svém regionu mám. Bohužel, pomalu
ale jistě ubývají.
Jednoho z nich jsem měl tu čest poznat osobně v období éry
Východočeských vodovodů a kanalizací. Za naši společnost HAWLE
mu patří dík, neboť byl tvrdým a nesmlouvaným testovatelem našich
výrobků a jeho postřehy jsme v nemalé míře využili ve prospěch kvality
našich armatur.
O jeho životním postoji a specifickém humoru svědčí i náhrobek, který si
v předstihu vybudoval na hřbitově svého rodného města. Že ho využije
už ve svých 66 letech, tak to Jaroslav Řezníček z Nového Bydžova určitě
nepředpokládal…
Miloš Václavek
Obchodně technický poradce HAWLE
hawle info
ho vyhoupl hned na první místo. VAS Boskovice vybojovala druhou příčku
s třemi ženami v týmu. Jasný vítěz skupiny VAK Jablonné nad Orlicí skončil
nakonec na sedmém místě. Pátou příčku obhájil VAK Náchod. Loňský vítěz
nepostoupil z regionálního finále. Pouze šest utkání skončilo s nulou. Ani jednou jsme se nepotkali s remízovým zápasem.
Co napsat závěrem? Že nás to třikrát „cvičně spláchlo“ – voda je náš kamarád. Že se všem nedařilo podle představ – každý nemůže vyhrát. Že nebylo až
takové teplo – iontové nápoje a závěrečný taneček nám to vykompenzoval.
Podle ohlasů se tento den vydařil a hodnocen byl velice kladně po všech
stránkách.
Takže – sláva vítězům, čest poraženým, díky všem aktérům i pořadatelům –
ať žije 3. ročník HAWLE METANÉ!
Miloš Václavek
sportovní ředitel
HAWLE
A B S P-EABSPERRKLAPPEN
RRKLAPPEN
100% ÖZKAN 100% MITGLIED DER HAWLE GRUPPE
Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.,
Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 241 003 111*, Fax: +420 241 003 333
E-mail: [email protected], http://www.hawle.cz
Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová
S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků.
Tiskne: Tiskárna HUGO
Podzim 2013
HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.
Download

Podzim 2013 - Hawle Armatury