SUNUġ:
Endüstriyel geliĢmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıĢmalarının önemi de
artmaktadır. Bunun nedeni; iĢ kazalarından çalıĢanın, iĢ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı
maddi ve manevi kayıplardır. Bu kayıpların en önemlisi de insanın uğradığı zarardır. Diğer zararlar
telafi edilebilir, ancak insana gelen zararların telafisi yoktur. Bu kayıpları azaltmak ve sıfırlamak
amacıyla her çalıĢanın yapmak ve uymak zorunda olduğu hususlar gerek ilgili Kanun, Tüzük ve
Yönetmelik‟lerde ve gerekse EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. ĠSG
Kurallarında, Prosedür ve Talimatlarda çeĢitli hükümlerle belirtilmiĢtir.
Elinizdeki “EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. Ġç Yönetmeliği”; EKOL
Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ. Firmasının merkez ve bağlı projelerinde
olabilecek iĢ kazalarını sıfırlamak ve güvenli bir çalıĢma düzeni kurulmasına katkıda bulunmak için
hazırlanmıĢ ve tüm çalıĢanlara ulaĢtırılarak bilgi sahibi olmaları amaçlanmıĢtır.
Burada belirtilen kuralların hafife alınmasının çeĢitli iĢ kazalarına doğrudan veya dolaylı olarak
zemin oluĢturduğu bir gerçektir ve meydana gelen iĢ kazalarının yapılan analizlerinde bu
doğrulanmaktadır.
Bu nedenle;
Ġġ KAZASIZ SAĞLIKLI VE MUTLU BĠR YAġAM ĠÇĠN BU DÖKÜMANDA BELĠRTĠLEN HER Ġġ
SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURALINA UYUNUZ VE BU KONUDA ÇEVRENĠZĠ, ÇALIġMA
ARKADAġLARINIZI UYARINIZ.
Ali Asker SERVİ
Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md.
Yönetim Temsilcisi
Orhan TAĞI
Genel Müdür
1/67
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, Ġġ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKASI
Madde 1 : Amaç
Bu yönetmeliğin amacı EKOL Teknik Temizlik merkez ve bağlı projelerinde, faaliyetlerini
gerçekleĢtirdiği zamanlarda can ve mal güvenliğini, her türlü tesis ve malzemenin hassaslıkla
korunmasını sağlamak; bu koĢulları oluĢturmak için benimsediğimiz ortak anlayıĢların,
standartların ve yönergelerin iletiĢimini kurmak, üretim faktörlerini koruyarak büyümeyi ve ülke
ekonomisine katkıyı geliĢtirmektir.
Madde 2: Kapsam
1.
Bu yönetmelik, yapan EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ.
iĢyerinde hizmet akdine bağlı olarak çalıĢan tüm personeli, stajyerleri, ziyaretçilerini,
2.
Uzmanlık gerektiren hallerde, özel anlaĢma ile uzman ve danıĢmanlar çalıĢtırılabilir. Bunlar
hakkında, bu yönetmelik hükümleri ve kendi özel anlaĢma hükümleri uygulanır.
Madde 3: Hukuki Dayanak
Bu yönetmelikte temel alınan yasal mevzuat aĢağıdadır:
6331 ve 4857 sayılı iĢ kanunu ve bu kanunu ile birlikte yürürlüğe giren ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliğine iliĢkin yönetmelikler ve tebliğler ile iĢin yürütümüne iliĢkin yönetmelikler ve tebliğler


















ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelik
ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği
KiĢisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği
KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği
Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği
ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla ÇalıĢmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Hakkında Yönetmelik
ĠĢ Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
Kadın ÇalıĢanların Gece Postalarında ÇalıĢmaları Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç ĠĢlerin ÇalıĢtırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 2 / 2
Madde 4:Tanımlar
Bu yönetmelikte geçen;
1.
ÇalıĢan (ĠĢçi): Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel
iĢyerlerinde istihdam edilen gerçek kiĢiyi,
2.
ÇalıĢan temsilcisi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıĢmalara katılma, çalıĢmaları izleme,
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalıĢanları temsil etmeye yetkili
çalıĢanı,
3.
ĠĢveren: ÇalıĢan istihdam eden gerçek veya tüzel kiĢi yahut tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve
kuruluĢları,
a.
Burada iĢveren, kuruluĢ, Ģirket deyimleri yapan EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim
Hizmetleri ve Tic. A.ġ. olarak anılacaktır.
4.
ĠĢveren Vekili: ĠĢveren adına hareket eden ve iĢin, iĢyerinin ve iĢletmenin yönetiminde görev
alan kimselere iĢveren vekili denir.
5.
ĠĢ ĠliĢkisi: Bir iĢ sözleĢmesine dayanarak çalıĢan gerçek kiĢiye iĢçi, iĢçi çalıĢtıran gerçek
veya tüzel kiĢiye yahut tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve kuruluĢlara iĢveren, iĢçi ile iĢveren arasında
kurulan iliĢkiye iĢ iliĢkisi denir.
ĠĢyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalıĢanın
birlikte örgütlendiği, iĢverenin iĢyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı
bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iĢyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer
eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,
6.
7.
ĠĢ Güvenliği Uzmanı: ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiĢ, iĢ güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
8.
ĠĢyeri Hekimi: ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiĢ, iĢyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
9.
ĠĢ kazası: ĠĢyerinde veya iĢin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,
10. Tehlike: ĠĢyerinde var olan ya da dıĢarıdan gelebilecek, çalıĢanı veya iĢyerini etkileyebilecek
zarar veya hasar verme potansiyelini,
11. Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da baĢka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,
12. Ġlgilisi: ĠĢi doğrudan yapmakla sorumlu olan ihtisas sahibi ünite, kiĢiler olup dıĢındakiler
ilgilisi değildir. (örnekle; Elektrik devresindeki arızaya elektrikle ilgili ihtisas sahibi müdahale eder. O
an orada yok ise arızaya müdahale edilmez sıralı amirlere bilgi verilip iĢin ilgilisi yani uzmanı
beklenir.)
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 3 / 3
13. KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD): ÇalıĢanı yürütülen iĢten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karĢı korunmak için kiĢilerce
giyilmek, takılmak riske karĢı koruyan, çalıĢan tarafından takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmıĢ tüm alet araç, gereç ve cihazları ifade eder. 12.Maddede belirtilenlerdir.
14. ISG Kurulu: ĠSG (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği) faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde yürütmek, üst
yönetimin bu iĢe doğrudan katılımını sağlamak, bu yönetmeliğin amacı doğrultusunda belirtilen
faaliyetleri icra ederek yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda
iĢyerinin durumunu ve iĢverenin olanaklarını göz önünde bulundurarak, ĠSG kurulunun 18 Ocak
2013 tarihinde 28532 sayılı R.G. yayımlanan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki
Yönetmelik” te belirtilen esaslara göre yapılanan ve görevini icra eden kurula denir.
15. ISG Mevzuatı: 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkan
yönetmelikler, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer tüzük,
yönetmelik, tebliğ, standartlar vb. ifade eder,
16. ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi (ĠSGB): ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
17. Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluĢları, organize sanayi
bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren Ģirketler tarafından, iĢyerlerine iĢ sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve
Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,
18.
Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı
19. ĠĢ Kazası: ĠĢyerinde veya iĢin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı.
Bir kazanın iĢ kazası olarak değelendirilmesi için aĢağıdaki Ģartlardan birini taĢıması gerekir;
a.
Sigortalının iĢ yerinde bulunduğu sırada,
b.
ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle veya görevi nedeniyle sigortalı kendi
adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa, yürütmekte olduğu iĢ veya çalıĢma konusu nedeniyle,
iĢyeri dıĢında,
c.
Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d.
Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e.
Sigortalının iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yağıldığı yere gidiĢ geliĢi sırasında.
20. Acil Durum: ġirket çalıĢanlarının, Ģirket sahasında çalıĢan müteahhit firma personelinin,
ziyaretçilerin, stajyerlerin veya yakın tesis ya da yerleĢim merkezlerinde bulunanların
yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen
durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki
imajını tehdit eden planlanmamıĢ olaylardır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 4 / 4
Madde 5: Sorumluluklar
Bu yönetmelik ĠSG Kurul BaĢkanı kontrolü ve onayı ile yürürlüğe girecek olup, yönetmelikte
belirtilen hususların yürütülmesi ĠSG Kurul baĢkanlığı koordinesinde ve ĠSG Kurulunca
sağlanacaktır.
Madde 6: Entegre Yönetim Sistemleri Politikası
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 5 / 5
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 7: ĠĢverenin Yükümlülükleri
1.
ĠĢveren, çalıĢanların iĢle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a.
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
değiĢen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapar.
b.
ĠĢyerinde alınan iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c.
Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
d.
ÇalıĢana görev verirken, çalıĢanın sağlık ve güvenlik yönünden iĢe uygunluğunu göz
önüne alır.
e.
Yeterli bilgi ve talimat verilenler dıĢındaki çalıĢanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
2.
ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için iĢçilerin
bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla; ÇalıĢanları ve çalıĢan temsilcilerini iĢyerinin özelliklerini de
dikkate alarak iĢyerinde karĢılaĢılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,
kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, Ġlk yardım, olağan dıĢı durumlar, afetler ve yangınla
mücadele ve tahliye iĢleri konusunda görevlendirilen kiĢiler hakkında gerekli bilgiyi almalarını
sağlamak zorundadır.
3.
ĠĢveren, sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalıĢanların görüĢlerinin alınmasını ve
katılımlarını sağlar.
4.
ĠĢveren, her çalıĢanın çalıĢtığı yere ve yaptığı iĢe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve
güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır.
5.
ĠĢyeri dıĢındaki uzman kiĢi ve kuruluĢlardan hizmet alınması, iĢverenin sorumluluklarını
ortadan kaldırmaz.
6.
ÇalıĢanların iĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, iĢverenin sorumluluklarını
etkilemez.
7.
ĠĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalıĢanlara yansıtamaz
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 6 / 6
Madde 8: ÇalıĢanların Yükümlülükleri
ÇalıĢanlar iĢyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili aĢağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür;
1.
ÇalıĢanlar, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iĢverenin bu konudaki talimatları
doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları iĢten etkilenen diğer çalıĢanların
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemekle yükümlüdür.
2.
ÇalıĢanların, iĢveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri
Ģunlardır:
a.
ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taĢıma ekipmanı ve diğer
üretim araçlarını kurallara uygun Ģekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak
kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiĢtirmemek.
b.
Kendilerine sağlanan kiĢisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c.
ĠĢyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karĢılaĢtıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde,
iĢverene veya çalıĢan temsilcisine derhal haber vermek.
d.
TeftiĢe yetkili makam tarafından iĢyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, iĢveren ve çalıĢan temsilcisi ile iĢ birliği yapmak.
e.
Kendi görev alanında, iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için iĢveren ve çalıĢan
temsilcisi ile iĢ birliği yapmak.
Madde 9: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
1.
Elli ve daha fazla çalıĢanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli iĢlerin yapıldığı
iĢyerlerinde iĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıĢmalarda bulunmak üzere kurul oluĢturur.
2.
Altı aydan fazla süren asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin bulunduğu hallerde;
a.
Asıl iĢveren alt iĢverenin çalıĢan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl iĢveren ve
alt iĢveren ayrı ayrı kurul kurar. ĠĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca
alınan kararların uygulanması konusunda iĢbirliği ve koordinasyon asıl iĢverence sağlanır.
b.
Bir iĢyerinde sadece asıl iĢverenin çalıĢan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda
kurul asıl iĢverence kurulur. Kurul oluĢturma yükümlülüğü bulunmayan alt iĢveren, kurul tarafından
alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir
temsilci atar.
c.
Alt iĢverenin çalıĢan sayısı elli ve daha fazla, asıl iĢverenin çalıĢan sayısı ellinin altında
ise iĢyerinde kurul alt iĢverence oluĢturulur. Asıl iĢveren alt iĢverenin oluĢturduğu kurula iĢbirliği ve
koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 7 / 7
d.
Asıl iĢveren ve alt iĢverenin çalıĢan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalıĢan
sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl iĢverence yapılmak kaydıyla, asıl
iĢveren ve alt iĢveren tarafından birlikte bir kurul oluĢturulur. Kurulun oluĢumunda üyeler 6 ncı
maddeye göre her iki iĢverenin ortak kararı ile atanır.
3.
Asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkisi bulunmayan ve aynı çalıĢma alanında birden fazla iĢverenin
bulunması ve bu iĢverenlerce birden fazla kurulun oluĢturulması hâlinde iĢverenler, birbirlerinin
çalıĢmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer iĢverenleri bilgilendirir.
4.
ĠĢverenler, iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
Madde 9-1: Kurulun Kurulacağı Diğer ĠĢyerleri
1.
ĠĢverene bağlı, fabrika, müessese, iĢletme veya iĢletmeler grubu gibi birden çok iĢyeri
bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalıĢanın bulunduğu her bir iĢyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
2.
Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon
ve bilgi alıĢ veriĢi iĢverence sağlanır. ĠĢveren, birden çok iĢyerinin her birinde kurulacak kurulların
çalıĢma usullerini düzenlemek, iĢ ve görüĢ birliğini sağlamak amacıyla bu iĢyerlerine ait iĢ sağlığı
ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini
sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve
uygulanmasını sağlar.
Madde 9-2: Kurulun oluĢumu
1.
Kurul aĢağıda belirtilen kiĢilerden oluĢur:
a.
ĠĢveren veya iĢveren vekili,
b.
ĠĢ güvenliği uzmanı,
c.
ĠĢyeri hekimi,
d.
e.
Ġnsan kaynakları, personel, sosyal iĢler veya idari ve mali iĢleri yürütmekle görevli bir
kiĢi,
Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
f.
Bulunması halinde formen, ustabaĢı veya usta,
g.
ÇalıĢan temsilcisi, iĢyerinde birden çok çalıĢan temsilcisi olması halinde baĢ temsilci.
2.
Kurulun baĢkanı iĢveren veya iĢveren vekili, kurulun sekreteri ise iĢ güvenliği uzmanıdır. ĠĢ
güvenliği uzmanının tam zamanlı çalıĢma zorunluluğu olmayan iĢyerlerinde ise kurul sekretaryası;
insan kaynakları, personel, sosyal iĢler veya idari ve mali iĢleri yürütmekle görevli bir kiĢi tarafından
yürütülür.
3.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler iĢveren veya
iĢveren vekili tarafından atanırlar.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 8 / 8
4.
Birden fazla iĢ güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekiminin bulunduğu iĢyerlerinde iĢveren tarafından
görevlendirme yapılır. ĠĢ güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o iĢyerinin tehlike sınıfına uygun
uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.
5.
Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o iĢyerindeki formen, ustabaĢı veya
ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde
iĢveren tarafından atanır.
6.
Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle
yedekleri seçilir. 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve
kurul sekreteri asıl iĢveren ve alt iĢveren tarafından ortak kararla atanır.
Madde 9-3: Görev ve Yetkiler
1.
Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır;
a.
ĠĢyerinin niteliğine uygun bir iĢ sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak,
iĢverenin veya iĢveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme
sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
b.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında o iĢyerinde çalıĢanlara yol göstermek,
c.
ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
tedbirleri belirlemek, iĢveren veya iĢveren vekiline bildirimde bulunmak,
d.
ĠĢyerinde meydana gelen her iĢ kazası ve iĢyerinde meydana gelen ancak iĢ kazası
olarak değerlendirilmeyen iĢyeri ya da iĢ ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya
meslek hastalığında yahut iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araĢtırma ve
incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek iĢveren veya iĢveren
vekiline vermek,
e.
ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla
ilgili programları hazırlamak, iĢveren veya iĢveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların
uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
f.
ĠĢyerinde yapılacak bakım ve onarım çalıĢmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
g.
ĠĢyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalıĢmalarını izlemek,
h.
ĠĢyerinin iĢ sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki
çalıĢmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalıĢma programında yer alacak
hususları değerlendirerek belirlemek ve iĢverene teklifte bulunmak
i.
6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalıĢmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
j.
ĠĢyerinde teknoloji, iĢ organizasyonu, çalıĢma Ģartları, sosyal iliĢkiler ve çalıĢma ortamı
ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliĢtirmeye yönelik
çalıĢmalar yapmak.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 9 / 9
2.
Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları
kısıtlanamaz, kötü davranıĢ ve muameleye maruz kalamazlar.
Madde 9-4: ÇalıĢma Usulleri
1.
Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aĢağıdaki esasları göz
önünde bulundurarak çalıĢır.
a.
Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, iĢyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, tehlikeli iĢyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iĢyerlerinde ise üç ay olarak
belirlenmesine karar verebilir.
b.
Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin projelerin önem
sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değiĢiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun
görüldüğünde gündem buna göre değiĢtirilir.
c.
Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iĢ kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli
hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki
tekliflerin kurul baĢkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve
önemine göre tespit olunur.
d.
Kurul toplantılarının günlük çalıĢma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun
toplantılarında geçecek süreler günlük çalıĢma süresinden sayılır.
e.
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iĢveren veya iĢveren vekili baĢkanlığında
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eĢitliği
halinde baĢkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya baĢka bir nedenle
toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
f.
Her toplantıda, görüĢülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.
Tutanak, toplantıya katılan baĢkan ve üyeler tarafından imzalanır. Ġmza altına alınan kararlar
herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın iĢverene bildirilmiĢ sayılır. Ġmzalı tutanak ve kararlar
sırasıyla özel dosyasında saklanır.
g.
Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalıĢanlara
duyurulması faydalı görülen konular iĢyerinde ilân edilir.
h.
Her toplantıda, önceki toplantıya iliĢkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında
baĢkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
2.
Kurulca iĢyerinde ilân edilen kararlar iĢverenleri ve çalıĢanları bağlar.
3.
Kurul, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalıĢmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate
alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalıĢan ve çalıĢan temsilcisine yazılı olarak
tebliğ edilir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 10 / 10
Madde 9-5: ĠĢverenin veya ĠĢveren Vekilinin Kurula ĠliĢkin Genel Yükümlülüğü
1.
ĠĢveren veya iĢveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar.
2.
ĠĢveren veya iĢveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların
inceleme raporlarını ve kurulca iĢyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iĢ
müfettiĢlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, iĢyerinde bulundurur.
Madde 9-6: Kurulun Yükümlülüğü
1.
Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iĢyerinin
durumunu ve iĢverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
2.
Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle iĢyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve
ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.
3.
Kurullar, iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden teftiĢ yapmaya yetkili Bakanlık iĢ müfettiĢlerine
iĢyerlerinde yapacakları teftiĢ ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.
Madde 9-7: ÇalıĢanların Yükümlülüğü
1.
ÇalıĢanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliĢtirilmesi amacıyla iĢ sağlığı ve güvenliği
kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
2.
ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere
uyulması hususunda çalıĢanlar kurullarla iĢbirliği yaparlar.
3.
Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karĢılaĢtıkları güçlükler hakkında
çalıĢanlar çalıĢan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL GÜVENLĠK KURALLARI
Madde 10: EKOL Personeli Genel ĠSG Kuralları
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasaklar ve bu yasaklara aykırı fiiller:
1.
ĠĢyerini temiz tutmamak, mevcut çöp kutuları dıĢında yerlere öteberi atmak
2.
Bir emre dayanmadan; kapalı alanlarda bulunan asansör, robot, konveyör, kabin, fırın, bant
çukuru, yüksek platform gibi hareketli olan parçaları temizlemek yahut adı geçen alanlara
girmek.
3.
Fabrika genelinde makine ve tesisattan gerekli görünenlerin çevresinde konulmuĢ emniyet
tertibatını sökmek veya bunlar olmadan çalıĢmak
4.
Görevi olmadığı halde geçilmesi veya oturulması yasak olan yerlere girmek. Fabrika içi
belirlenen yaya yollarından kullanmamak, atölyelerde araç, forklift v.b. iĢ makinalarının giriĢçıkıĢı için kullanılan giyotin kapılardan yaya olarak geçmek, test sürüĢ pistinden geçmek.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 11 / 11
5.
Görevli olduğu ve kullandığı; zemin yıkama makinesi- zemin süpürme makinesi - emme
makineleri- taĢıma ve istif makineleri ve benzeri tesisatların normal çalıĢmadığını gördüğü ve
arızalı olduğunu bildiği halde tamiri gerektiğini amirine bildirmemek veya müdahale etmeye
kalkmak.
6.
ÇalıĢılan iĢin özelliğine göre, kiĢisel korunma malzemesi olarak verilmiĢ bulunan eldiven,
gözlük, maske, kulak tıkacı, gaz maskesi, iĢ elbisesi-emniyet ayakkabısı, paraĢüt tipi emniyet
kemeri ve benzerlerini kullanmamak, uygun muhafaza etmemek.
7.
Bir makineyi çalıĢtırmadan önce ya da bir iĢi yaparken baĢkalarına zarar verip vermeyeceğine
dikkat etmemek.
8.
Tanımlı olan alanların dıĢında Ġstiflerin altında ve yanında oturmak veya paydos saatlerinde
yatmak ya da uzanmak.
9.
Civarına zararlı etkisi olabilecek iĢler yaparken önlem almamak ve etrafta kimsenin bulunup
bulunmadığına dikkat etmemek.
10. Ġçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı açmak.
11. Bir emre dayanmadan her türlü vinç, konveyör, taĢıma- istif aracı kaldırma tertibatlarına
kapasitelerinin üstünde yük vurmak.
12. Bir emre dayanmadan tezgâh, makine, cihaz ve benzerlerine kapasitelerinin üstünde iĢ
gördürmek.
13. Görevli elektrikçilerden olmadığı halde elektrik tesisatını karıĢtırmak, herhangi bir arızayı
elektrikçiye haber vermeden kendi kendine tamire kalkıĢmak.
14. Elektrik cihazlarının veya herhangi bir elektrik tesisatının üzerine malzeme, elbise ve öteberi
bulundurmak.
15. Elektrik cihazlarının veya herhangi bir elektrik tertibatlı araç gerecin, elektrik aksamınınkablolarının kontrol edilmeden ya da arızalı olduğu bilindiği halde kullanmak.
16. Görevli olmadığı halde Ģalterleri kullanmak.
17. El matkaplarının veya benzeri el aletlerinin, kaçak yapmayacak Ģekilde kablolu ve arızasız
olmasına, toprak hattının bulunmasına dikkat etmemek.
18. Görevli olmadığı halde benzin, Lpg, benzol, toluol, petrol, motorin, fuel-oil ve benzerlerinin
bulunduğu yerlerde dolaĢmak.
19. ÇalıĢtığı kısımda açıkça duyurulmuĢ olan iĢletme ve emniyet kurallarına uymamak.
20. ĠĢ elbiselerinin üzerine belirli olan standardın dıĢında herhangi bir Ģey takmak, bağlamak yada
gerekli olmayan kuĢam takarak makine ve tezgâhlar da çalıĢmak.
21. ĠĢyeri, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurulunun koyduğu ve açıkça duyurulmuĢ olan kurallara riayet
etmemek.
22. Harekette bulunan herhangi bir kısmın üzerine merdiven veya benzeri Ģeyleri dayayarak bir
arızayı gidermeye çalıĢmak, yahut bu durumda temizlik yapmak.
23. Vazifesi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, tazyikli hava
cihazlarını yahut bunların borularını karıĢtırmak.
24. Yükleme-boĢaltma iĢlerinde dikkatsiz çalıĢmak, düzgün istif yapmamak, boĢaltılacak istifleri
üstten boĢaltmamak.
25. Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taĢırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar verecek
Ģekilde dikkatsiz çalıĢmak.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 12 / 12
26. Seyyar istif makinesinin veya vincin kaldırdığı yükün üzerine binmek, altına girmek.
27. Herhangi bir tezgah, makine, vinç ve benzeri tesisatı çalıĢtıran elektrik akımını her ne
maksatla olursa olsun bunları çalıĢtırmakla görevli iĢçiye veya onun amirine haber vermeden
kesmek.
28. Amirin müsaadesi olmadan tanımlı KAPALI ALANLARDA ÇALIġMA ĠZĠN FORMUNU
doldurmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzerleri içine
girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir iĢleri yapmak.
29. Bir emre dayanmadan oksijen ve baĢka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak.
30. Ellerini elbiselerini benzin ve onun gibi tutuĢturucu maddelerle temizlemek.
31. ĠĢ konusunda ilgili amirine kasten yanlıĢ bilgi ve rakam vermek.
32. Yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmemek, yangın söndürme tüplerinin,
vanalarının ve ikaz iĢaretlerinin önünü kapatmak-kapalı olduğunu gördüğü halde önünü
açmamak, yangın baĢlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye haber vermemek.
33. Görevli ve MMO onaylı kullanım belgesi olmadığı halde vinç, konveyör, asansör, seyyar istif
makinesi ve benzeri makinelerle taĢıtları kullanmak.
34. Tüm kapalı alanlarda ve sigara içilmez iĢareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya
çakmak kullanmak, bunlara sigara, ateĢ veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek.
35. Acil çıkıĢ kapıları, yaya yolları ve çıkıĢ kapıları önlerine ya da yol üzerine herhangi bir
malzeme bırakmak, ya da bu kapı ve yollar üzerindeki malzemeyi kaldırmamak.
36. Bir emre dayanmadan kendi yetkisi dıĢında olduğu halde bir tezgâhı, makineyi, motoru yâda
tesisatı iĢletmek veya durdurmak.
37. Tehlike iĢareti bulunan ve ya el sürülmemesi iĢareti konmuĢ olan kapalı herhangi bir Ģalteri,
anahtarı, kapıyı vb. amirine haber vermeden açmak.
ĠĢ disiplini ile ilgili yasaklara aykırı fiiller:
1.
GiriĢ çıkıĢlara ayrılan kapılardan baĢka yerlerden iĢyerine girip çıkmak.
2.
Kendisine tanımlanan kapı giriĢ çıkıĢ kartını 2. Ģahıslara vermek ve ya kendisine tanımlanan
giriĢ kartı ile 2. Ģahısları fabrika içine sokmak ya da sokmaya çalıĢmak
3.
ÇalıĢma saatlerinde iĢ arkadaĢlarını iĢlerini aksatmaya sebep olacak Ģekilde fuzuli yere iĢgal
etmek.
4.
Paydos saatleri gelmeden iĢini izinsiz olarak bırakmak.
5.
ĠĢyerindeki araç ve gereçlerle izinsiz olarak iĢyerlerinde hususi iĢler yapmak.
6.
ÇalıĢma saatlerinde elindeki iĢi ile doğrudan doğruya ilgi olmayan kitap,
okumak.
7.
Çöpleri veya evsel ve tehlikeli atıkları Çevre Yönetim Sistemine aykırı yerlere atmak ya da
dökmek.
8.
Soyunma dolaplarının aranmasına karĢı koymak veya engel olmak.
9.
Soyunma, giyinme, yıkanma iĢlerini bunlar için ayrılan yerler dıĢında yapmak.
gazete,
dergi
10. ĠĢveren tarafından çalıĢana tahsis edilen iĢ kıyafetlerini haftada enaz 2 kez yıkatmaması
ve/veya yırtık iĢ kıyafeti ile çalıĢması ya da müĢterinin iĢ kıyafetini giymesi.
11. Günlük sakal traĢı olunmaması ve belirlenen normların dıĢında uygunsuz kıyafet ile iĢe
gelinmesi
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 13 / 13
12. ArkadaĢlarının alet, edevat ve malzemelerini saklamak ve onlardan habersiz kullanmak.
13. Ġstirahatlı veya izinli iken her ne sebep olursa olsun müsaadesiz iĢyerlerine girmek veya
iĢyerinde çalıĢmak.
14. ĠĢyerinde çalıĢanların, iĢyerine bildirmiĢ oldukları medeni halleri ile ikametgâh adreslerinde
meydana gelecek değiĢiklikleri en geç bir ay zarfında personel servisine bildirmemek.
15. ĠĢyerinde ziyaretçi kabulüne ayrılan yerden baĢka bir yere ziyaretçi ile temas etmek.
16. EKOL merkez ve bağlı projelerinde içerisinden her ne sebeple olursa olsun herhangi bir
malzemeyi çıkarmak ve ya çıkarmaya teĢebbüs etmek. Ayrıca haysiyet kırıcı olmamak kaydı
ile üst baĢ yoklamasına karĢı koymak ve ya engel olmak.
17. Amirleri ve arkadaĢları hakkında kasten ve mazeretsiz asılsız ihbarda bulunmak, hiyerarĢi
kurallarına aykırı davranmak.
18. Kendisine verilen iĢi sebepsiz yere geciktirmek veya verilen iĢlerden baĢka iĢlerle meĢgul
olmak.
19. ĠĢyeri hekiminden yada acil durumlarda vardiya amirinden onay almadan viziteye çıkmak yada
vizite kağıdı istemek.
20. Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık TeĢekküllerince karar verilen istirahat, ayakta tedavi, yatarak
tedavi durumlarını (en geç 12 saat içinde) iĢverene bildirmemek.
21. ĠĢ hayatı ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kararnameler ile yazılı hususlara ve bu
sayılanlara uygun olarak iĢveren tarafından çıkarılacak emir, tamim ve bildirgelere veya
talimatlara aykırı hareket.
22. Normal fazla mesai konusunda muvafakat veren üye, bilahare kendisiyle ilgili fevkalade bir hal
zuhurunda, fevkalade hali herhangi bir biçimde tevsik etmediği takdirde.
23. Fevkalade fazla mesaide çalıĢamayan üye, kendisiyle ilgili fevkalade hali herhangi bir biçimde
tevsik etmediği takdirde.
24. Tayin edilmiĢ vasıta duraklarının haricinde vasıtaya binmek, inmek veya vasıtanın güzergâhını
değiĢtirmek için araç sürücüsüne baskı yapmak.
25. Belirli iĢlerin yapılmasında ilk amirinden aldığı emre kasten ve sebepsiz yere uymamak.
26. ÇalıĢma saatlerinde oturmak-uzanmak-uyumak.
27. ĠĢe alınmadan önce veya alındıktan sonra iĢveren tarafından herhangi bir sebeple istenecek
bilgiye yanlıĢ cevap vermek veya gerçek dıĢı beyanda bulunmak.
28. ĠĢyerinde dıĢardan bir kimseyi çağırıp müsaadesiz gezdirmek.
29. ĠĢyerine sarhoĢ gelmek veya iĢyerinde alkollü içki içmek veya satmak, uyuĢturucu madde
kullanmak veya satmak, kumar oynamak veya oynatmak.
30. Emniyeti kötüye kullanmak, iĢverenin ve iĢyerinin mesleki sırlarını yaymak.
31. Ġzin almaksızın ve tevsik edilmiĢ bir mazerete dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir
takvim ayı baĢlangıç ve bitimi ile bağlı olmamak üzere bir aylık süre içinde iki kere herhangi
tatil gününden sonraki iĢ günü veyahut topluca üç gün iĢe gelmemek.
32. 10 günlük ücretiyle tazmin edemeyeceği ölçüde iĢvereni zarara uğratmak.
33. ĠĢyerinde baĢkalarına karĢı onur kırıcı davranıĢlarda bulunmak, hakaret ve kavga etmek.
34. Edep ve ahlak ile bağdaĢmayacak hareketlerde bulunmak, iĢyerinin disiplin ve ahengini
bozacak davranıĢlar göstermek.
35. ĠĢverene ait makine, alet ve malzemeyi uygunsuz kullanma sonucu hasara uğratmak.
36. ĠĢveren tarafından öngörülen, tarih ve saati önceden duyurulmuĢ eğitimlere katılmamak.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 14 / 14
37. Personel ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere 1
hafta içerisinde yazılı olarak itiraz eder. 1 hafta içerisinde yazılı itirazda bulunmaması halinde
mutabık kaldığını kabul eder.
38. Personel, ĠĢveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalıĢma saatleri ile ilgili
düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin iĢveren tarafından belirlenen ve iĢ yerinde ilan
edilen çalıĢma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalıĢmadığı saat ücreti
kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar verilir. Ġhtar almıĢ personel bir daha iĢe
kalırsa o gün iĢbaĢı yaptırılmaz ve iĢe gelmemiĢ kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili
ücreti kesilir.
39. Bu maddede yer almamıĢ disiplin suçu sayılacak fiil ve davranıĢlar için, fiilin niteliğine göre bu
maddelerdeki müeyyidelerden biri kıyasen uygulanır.
ÇalıĢanların Görevleri
Madde 1a) ÇalıĢanlar; Kitapçıkta bildirilen konuların ve görevlerin dıĢında iĢverenin ayrıca bildirdiği ve
bildireceği ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalıdır,
b) ĠĢveren tarafından verilmiĢ olan iĢ araç ve gereçlerinin iĢletilme ve kullanılma süresince,
çalıĢanlar tarafından iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması zorunludur,
c) ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumlarda ilk amirlerine ve/veya
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kısım Yöneticiliği‟ne bildirim gerekir.
d) Ġdari veya iĢ güvenliği yönünden tespit edilmiĢ olan iĢ araç ve gereçleri ile makinelerin yerleri
ve iĢ güvenliği kuralları, iĢveren veya vekillerinin izni olmadan değiĢtirilemez. DeğiĢiklik, ayrıca
yapan veya yaptırana sorumluluk yükler.
e) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda
müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
Madde 2- ÇalıĢanlar “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ġç Yönetmeliği” dıĢında bazı çalıĢmaların kurallarının
düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan iĢ güvenliği kaidelerine de uymak zorundadırlar.
Madde 3 - Zemin ve geçitler malzemeyle dolu ve kapalı olmayacaklardır. Böylece normal olarak
yaya yolları ve giriĢ –çıkıĢ kapıları alanları serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan
konular ve durumlar dıĢında, geçitler muhakkak vasıtaların veya çalıĢanların iĢ güvenliği ve acil
durumlarda çıkıĢ olarak kullanılması yönünden muhtaç oldukları iĢ güvenliği kuralları içinde açık
bulundurulacaktır. Aksi durumlarda ise; gerekli iĢaretler konulacak, böylece uyarma görevi
yapılacaktır.
Madde 4- ĠĢletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmıĢ ikaz ve uyarılara riayet etmek
gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateĢ ve alevle yaklaĢmak, kıvılcım
çıkartan araç ve gereç kullanmak ve Sigara içmek yasaktır.
Madde 5- Her hangi bir acil durumda hizmet verilen firma kuralları gereği yangına kesinlikle
müdahale edilmeyecek, derhal sesli olarak etrafa, yangın ihbar düğmesiyle ve en yakın acil
durum telefonunu ile Acil Durum Merkezi‟ne olay duyurulacaktır. Telefonda ad, soyad,
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 15 / 15
bulunduğunuz bina, yeriniz (alan, kolon numarası), acil durumun yeri ve cinsi ( yangın, iĢ
kazası, dökülme ) hakkında bilgiler net olarak verilmelidir.
Madde 6- ĠĢ gerekçesi durumları haricinde makinelerin iĢ emniyeti yönünden kısım veya genel
olarak, yer değiĢtirmeleri yasaklanmıĢtır. ĠĢ gerekçesi mevzuu bahis olduğu taktirde makinelerin
yer değiĢtirmeleri azami iĢ sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde tutularak ve en az tehlike arz
eden durumları gerçekleĢtirildikten sonra yapmak gerekir.
Madde 7- Makinenin çalıĢan ve hareket halinde bulunan organlarını ve kısımlarını temizlemek,
yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine
durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlamalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmıĢ yardımcı
malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama iĢlemi yapılmalıdır.
Madde 8- Hareket halindeki makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Makinenin çalıĢması
esnasında yapılması icap eden tamir veya ayarlama mevzuu bahis olduğu taktirde iĢveren veya
vekilleri tarafından gerekli tedbirler alınacak ve çalıĢanların herhangi bir müessif olayın karĢısında
kalmaları önlenmiĢ olacaktır.
Madde 9- Yüklerin kaldırılmaları esnasında manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakil esnasında
yük, çalıĢan iĢçilerin üzerinden geçirilmemelidir. Muhtemelen yükün yere düĢmesi halinde tehlike
arz etmeyecek ve herhangi bir kaza olmayacak hallerde yük nakledilmelidir.
Madde 10- Mekanik nakil vasıtalarının nakliye esnasındaki hızı, kat edilecek yolun karakteristik
vasıf ve durumuna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca nakledilen yükün tabi durumu ile nakil esnasındaki
bozulmadan durabilme süreleri hız yönünden göz önünde tutulmalıdır.
Madde 11- Hareket halinde olan vasıtaların bağlanmaları ve ayrılmaları yasaktır. Daha önceden
yapılan incelemelerde, birbirlerine mekanik olarak bağlanan veya yine birbirlerinden mekanik
olarak ayrılabilen vasıtalar iĢ emniyeti yönünden her hangi bir tehlike arz etmiyorlarsa (plastik
ambalaj bazrulanları) iĢlem gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra yapılabilinir.
Madde 12- Mesai saatinin bitiminde, vasıta ve motorların durdurulmaları, evvela Ģalterleri
kapayarak veya anahtar ile elektrik kabinini kilitleyerek yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Üzerinde
kesinlikli anahtarı bırakılmamalı, vardiya karĢılığına teslim edilmelidir.
Madde 13- Yüksek gerilimli elektrik nakledicilerinde (Trafo merkezi) çalıĢanlar daha evvelden tespit
edilen mesafelerden daha fazla ileri gidemezler.
Madde 14- ĠĢçiler iĢyerinde kendi bildiklerine muhtelif tipte ve değiĢik Ģekilde Ģahsi iĢ elbisesi
giyemez. Giyilecek iĢ elbiseleri, iĢveren tarafından tek tip olarak hazırlatılır. ĠĢçiler tespit edilmiĢ ve
iĢverence dağıtılmıĢ olan bu iĢ elbiselerini çalıĢırken (Ceket-Pantolon-Ayakkabı, ġapka vb.)
giymeye mecburdurlar.
Madde 15- ĠĢçiler ve çalıĢanlar, olağanüstü durum haricinde herhangi bir iĢ kazasını iĢveren veya
iĢveren vekiline, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kısım Yöneticiliği‟ne derhal haber vermeye mecburdurlar.
ĠĢ kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu olamaz. Bu durumda derhal
alınması gereken tedbirler karĢılaĢtırılır ve tatbik olunur.
Madde 16- ÇalıĢanlar ĠĢveren tarafından temin edilmiĢ olan iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili malzeme
ve diğer koruma araçlarını muntazam Ģekilde kullanmakla yükümlüdürler,
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 16 / 16
Madde 17- ÇalıĢanlar ne olursa olsun, iĢyerinde Ģaka yapamazlar. Ayrıca iĢ arkadaĢlarını küçük
düĢürücü hareketlerde bulunamazlar.
Madde 18- ÇalıĢanlar iĢleri esnasında iĢlerine azami dikkati göstermeye mecburdurlar.
Madde 19- Yetkili amirin rızası alınmadıkça,
karıĢtırmak yasaktır.
makine takım ve aparatları kullanmak veya
Madde 20- Amirlerince görevlendirilmedikçe, kendi esas iĢi ve sorumluluğu altında olmayan iĢlere
karıĢmak veya iĢi yapmak yasaktır.
Madde 21- Fabrika dahilindeki tüm kapalı alanlarda sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı
malzemenin bulunduğu yerlerde ateĢ yakmak yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin,
alkol ve diğer sıvı maddeler bina dıĢında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek ve ateĢle
yaklaĢmak yasaktır.
Madde 22- Kâğıt sepetlerine sigara izmariti ve yanan kibrit çöplerini atmak yasaktır. Ayrıca lavabo,
dolap ve pencereden aĢağıya sigara izmariti, kibrit çöpü atmak yasaktır.
Madde 23- Ġçecek ĢiĢeleri boĢaldıktan sonra atık sahasında konmalıdır. ĠĢyerinde boĢ ĢiĢeler,
zeminden yukarıdaki geçitler, makineler, aparatlar ve naklediciler üzerine katiyen konamaz. Ayrıca
boĢ ĢiĢelerin zemin üzerine bırakılması da yasaktır.
Madde 24- Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak yasaktır. Yüksek bir
yerin üzerine çıkmak icap ediyorsa yetkililere bilgi verdikten ve ĠSG tedbirlerini aldıktan sonra
tanımlı olan en ideal vasıtaya baĢvurmak lazımdır. (Merdiven, iki ayaklı merdiven, emniyet kemeri,
vs…)
Madde 25- ÇalıĢma yerinde iĢ kazası vuku bulduğu takdirde, kaza esnasında orada bulunup
kazayı görenlerin Ģahadetleri ile kazaya uğrayan derhal amirine baĢvurarak iĢ kazası raporunun
tutulmasını sağlar.
Madde 26- ĠĢ kazası vuku bulduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır.
ĠĢçinin ilk amiri tarafından ĠĢ Kazası Bildirim formu hazırlanır ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kısmına
gönderilir.
Madde 27-Bütün çalıĢanlar belirlenmiĢ olan dahili yön akıĢına uymaya mecburdurlar. Bilhassa
gerekli iĢaretler ile iĢaretlenmiĢ veya yasaklanmıĢ yerlerden geçmek, durmak, koĢmak, bağırmak
yasaktır.
Madde 28-Yüklü pozisyonda bulunan vinçlerin, araç ve gereçlerin altından geçmek veya muhtemel
bir çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek yasaktır.
Madde 29-Kapısında “ĠġĠ OLMAYAN GĠREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi
yasaklanmıĢ veya tahdit edilmiĢ yerlere girmek yasaktır.
Madde 30-Hareket halindeki vasıtalara binmek veya inmek, Ģoför harici 2. Ģahsın binmesi ve
ayrıca vasıtanın içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. Ġnsan taĢımaya elveriĢli olmayan,
ayrıca Ģoför mahalli dolu olan vasıtaların kasalarına binmek, arkalarına takılmak veya asılmak.
Sıhhi yönden zararlı malzeme nakleden vasıtaların üstünde seyahat etmek yasaktır. (Forklift,
traktör, vb.)
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 17 / 17
Madde 31-TaĢıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından yani “Makine
Mühendisleri Odası” tarafından verilen “ĠĢ Makinesi Kullanma Belgesi ” sahibi olan kiĢiler
tarafından kullanabilir.
Madde 32-ÇalıĢma süresi dıĢında yetkililerin izni olmadan görevlilerden baĢkası iĢ yerinde
bulunamaz.
Madde 33- ÇalıĢanlar kendi çalıĢma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.
Madde 34-ĠĢyerinde iĢbaĢı, paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri dairesinde iĢveren
tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalıĢmalarında da aynı koĢular devam eder.
Madde 35-Takımlar ve aparatlar rasyonel Ģekilde ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.
Madde 36- Malzeme, cinsine ve duruĢ Ģekline göre kendine ayrılmıĢ olan kısım veya bölmelere
konulmalı ve diğerleri ile karıĢmasına sebebiyet vermemelidir. Ayrıca yerine konan malzemeye
gerekli bütün alaka gösterilmelidir. (Yüksekten atmama veya yanlıĢ yere koymama gibi )
Madde 37- ĠĢ gerekçesi nedeniyle yağlanmıĢ veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın
zemine akmamasını sağlamak gerekir. ġayet yine de dökülmüĢ ise, derhal yağlanan yer
temizlenmelidir.
Madde 38- Zımba, nokta, keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baĢ kısımları deforme
olmuĢ/ĢiĢmiĢ ise düzeltilmeden ve Koruyucu Gözlük takmadan kullanılamaz. Kullananlar hakkında
disiplin iĢlemi yapılır.
Madde 39- Kesici makinelerde çalıĢanlar iĢ devirlerinin tayin ve tespit etmiĢ olduğu süre içerisinde
gerekli iĢlerin, bitiminden sorumludur.
Madde 40- Makinede talaĢ alma esnasında meydana gelecek olan talaĢlar el ile toplanamaz.
Ancak bu iĢ için gerekli olan alet ile toplanıp, alınır.
Madde 41- Aparatların üstünde bulunan elektrik merkezlerini açmak veya bunları herhangi bir
Ģeyden dolayı karıĢtırmak, tamir etmeye çalıĢmak yasaktır. Bu durumlarda ilk amirine durumu
bildirmek çalıĢanın baĢlıca görevidir.
Madde 42- Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu Ģeyler ile
üstüne bastırmak, kablosu eskimiĢ veya yırtılmıĢ yerleri tutmak yasaktır.
Madde 43- ĠĢ bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalıĢan makine terk ediliyorsa,
Makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır.
Madde 44-Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli ellere ve
bilhassa bileklere fazla bir yük binmesi önlenmelidir, (Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı
ve konulmalıdır)
Madde 45-Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile yapılmalıdır.
Madde 46- El arabaları Ģayet baĢka bir gaye uğruna yapılmamıĢ ise önden çekilmemeli, arkadan
itilmelidir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 18 / 18
Madde 47-Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme veya eĢyaları nakledecek olanlar, gerekli
teçhizatla donatılmıĢ ve ancak bu iĢlemi yapmakla görevlendirilmiĢ iĢçilerdir. BaĢkalarının bu tip
iĢlerle uğraĢmaları veya çalıĢtırılmaları yasaktır.
Madde 48- Tozun, talaĢın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta baĢka kimsenin
bulunmamasına dikkat etmek gerekir. ġayet iĢ mecburiyeti nedeniyle baĢka kimse varsa, basınçlı
havayı o yöne doğru tutmak bilhassa yasaktır. Böylece püskürtülmüĢ olan malzeme veya talaĢtan
dolayı diğer kiĢilerin yaralanmaları engellenmiĢ olacaktır. Bu iĢlem sırasında koruyucu gözlük
kullanmak mecburidir.
Madde 49- ĠĢ gerektirmediği taktirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.
Madde 50- Basınçlı hava ile üflemek mecburiyeti hasıl olduğu taktirde iĢçi muhakkak iĢ güvenliği
gözlüğünü takmaya mecburdur.
Madde 51- ÇalıĢanlar iĢveren tarafından tespit edilmiĢ ve kullanılması hakkında gerekli karar
verilmiĢ olan koruma vasıtalarını yaptıkları iĢ gereğince kullanmaya mecburdurlar. (Eldiven, gözlük,
elektrik kaynağı gözlüğü, maske, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı veya kulak manĢonu vs.)
Madde 52-Yapılan iĢ nedeniyle meydana gelecek olan talaĢ tozu, kaynak kıvılcımı veya benzeri
Ģeyler iĢ güvenliği yönünden sakıncalı olmaması için gözlük takmak mecburidir.
Madde 53-ÇalıĢanlar, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği yönlerinden kendilerine teslim edilmiĢ olan KiĢisel
Koruyucu Malzemeleri en iyi Ģekilde kullanmaya ve istendiğinde iade etmeye mecburdurlar.
Madde 54- ÇalıĢanlar hastalandıklarında kendi çalıĢma saatleri içerisinde, idarece belirtilen
muayene saatleri içinde ĠĢyeri Hekimine müracaat ederler. ĠĢyeri Hekimi tarafından yapılan
muayene sonrası kendilerine verilen ilaçları almak ve bu hususta herhangi bir münakaĢaya sebep
olmamak mecburiyetindedirler.
Madde 55- Hekimler iĢyerinde iken, hekim muayene ve kontrolünde ilaç kullanımı uygulamasına
riayet edilecektir. Ancak ĠĢyeri Hekimlerinin iĢyerinde bulunmadıkları zamanlarda ilaç verme yetkisi
Sağlık Memurlarınca kullanılacaktır.
Madde 56- Sağlık servisi tarafından programlanmıĢ olan periyodik muayenelerden geçirilmesi
gereken her iĢçi, bu davete uymaya mecburdur. Ayrıca muayyen süreler içerisinde yapılması
öngörülmüĢ olan aĢı kampanyalarına daveti halinde, gidip aĢının yaptırılması icap eder.
Madde 57- ÇalıĢanlar iĢ mahallerini, soyunma salonları, banyolar, duĢlar, yemekhane ve tuvaletleri
temiz tutmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.
Madde 58-ÇalıĢanlar yemeklerini sadece yemekhanede yemeye mecburdurlar. DıĢarıda pis ve
mikrop taĢıyan ortamlarda yiyecek yemek bilhassa yasaktır. ĠĢveren tarafından verilen her türlü
gıda maddelerinin yemekhane dıĢına çıkarılarak yenmesi yasaktır.
Madde 59- ĠĢ kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer muhakkak
sağlık servisidir. Bu bakımdan üçüncü kiĢilerin ilk yardım yapması yasaktır. Müessesece yasal
düzenlemeler gereğince bu iĢle görevlendirilmiĢ Ģahıslar varsa bu kapsamın içine girmezler.
Madde 60-Acil durum kapısı olarak adlandırılmıĢ kapılar ve geçitler acil durumlar için geçiĢe açık
tutulacaktır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 19 / 19
Madde 11: ĠĢe GiriĢ ve Sağlık Önlemleri
ĠĢbaĢı ĠĢlemleri
ĠĢe baĢlatmadan önce aĢağıda belirtilen evraklar istenir. Sağlık açısından çalıĢması uygun olan
personele EKOL tarafından tanımlanan temel eğitimler verilir. Sigorta giriĢi yapıldıktan sonra
Özürlüler ve doktorun çalıĢmasında sakınca gördüğü kiĢiler ve SSK bildirimi yapılmayan personel
çalıĢtırılamaz.
ĠĢçiler için













Sağlık Raporları ve Tetkikleri
Sabıka Kaydı
Ġkametgâh Belgesi
Nüfus Cüzdan Sureti
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 Adet )
Sürücü Belgesi Fotokopisi
Fotoğraf ( 5 Adet )
En Son Mezun Olunan Okul Diploma Fotokopisi
Evlenme Cüzdanı Fotokopisi
EĢ ve Çocuk Nüfus Cüzdan Fotokopileri
Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi
Banka hesap cüzdanı fotokopisi
ĠĢ baĢı sağlık muayenesi raporu. (Bu rapor personelin; yüksekte çalıĢmaya, gece çalıĢmaya
elveriĢli olup olmadığını içermelidir. Raporun ekinde; solunum fonksiyon testi,
odyometri,akciğer röntgeni, TĠT ve hemogram tetkik sonuçları zorunlu olup iĢin ve iĢ yerinin
özellikleri ile asıl müĢterinin taleplerine göre ek tetkikler eklenebilir.)
Bununla birlikte;
ÇalıĢanların iĢyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık
gözetimine tabi tutulurlar
AĢağıdaki hallerde çalıĢanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlanmalıdır:
a)ĠĢe giriĢlerinde
b)ĠĢ değiĢikliğinde
c) ĠĢ kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan iĢten uzaklaĢmalarından
sonra iĢe dönüĢlerinde talep etmeleri hâlinde
d)ĠĢin devamı süresince, çalıĢanın ve iĢin niteliği ile iĢyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢyerlerinde çalıĢacaklar, yapacakları iĢe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan iĢe baĢlatılamaz.
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iĢyeri sağlık ve güvenlik biriminde
veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iĢyeri hekiminden alınır.
Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen
kararlar kesindir.
Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet iĢverence
karĢılanır, çalıĢana yansıtılamaz.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 20 / 20
Sağlık muayenesi yaptırılan çalıĢanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık
bilgileri gizli tutulur.
.
Personel iĢe baĢlamadan önce mutlaka EKOL tarafından tanımlanan eğitimler aldırılmalıdır.
Eğitimler için Eğitim Katılım Formu düzenlenerek iĢçinin dosyasında saklanır.
ġirket çalıĢanlarının eğitim süreci, iĢe girmelerini takiben baĢlar. Ayrıca firma çalıĢanlarına
fabrikada “GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN UYULMASI ZORUNLU OLAN KURALLAR” hakkında
yazılı bilgi verilerek imza altına alınır.
ĠĢ baĢı eğitimleri ile birlikte;
ÇalıĢanlara iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm eğitimler verilir. Bu eğitim özellikle; iĢe
baĢlamadan önce, çalıĢma yeri veya iĢ değiĢikliğinde, iĢ ekipmanının değiĢmesi hâlinde veya
yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değiĢen ve ortaya çıkan yeni risklere
uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. ĠĢin özelliği ve
ihtiyaçlarına göre gerekli görülen ancak aĢağıdaki eğitim tablosunda olmayan eğitimler
projenin eğitim planına eklenir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 21 / 21
Ekol EYS Sisteminin Zorunlu Kıldığı Eğitimler:
EKOL EĞĠTĠM PLANI KAPSAMINDAKĠ EĞĠTĠMLER
S.No Eğitim Adı
Kapsam
Eitimci/Sorumlu
Frekans
1
ĠĢ baĢı ve oryantasyon eğitimi
Ekol tanıtımı, çalıĢacağı alan tanıtımı
MüĢteri tanıtımı ve yapılacak iĢlerin
body sistemi ile öğretilmesi
Operasyon Sor.
Proje Sor.
ĠĢe baĢlamada
2
Kimyasal ve makine kullanım
eğitimi
Makine kullanım bilgisi
Kimyasal kullanım bilgisi
Diğer ekipmanlar kullanım bilgisi
Operasyon Sor.
Proje Sor.
Tedarikçi Firma
Yıl/1 Defa
3
Etkili iletiĢim ve kurumsal
iliĢkiler eğitimi
Personelin ast ve üstleri ile iletiĢimi
Personelin müĢteri ile iletiĢimi
Personelin Ekol ile iletiĢimi
Genel davranıĢ özellikleri
Operasyon Sor.
Proje Sor.
Yıl/1 Defa
4
EYS eğitimi (Kalite ve Çevre)
EYS politikamız,Organizasyonumuz
Hedef ve Amaçlarımız
EYS departmanı
Yıl/1 Defa
5
Temizlik proses eğitimleri
Talimatlara uygun olarak projede yapılan
iĢlerin 5N1K ya göre anlatılması
Operasyon Sor.
Proje Sor.
Yıl/1 Defa
6
Temel iĢ güvenliği
7
KKD kullanım eğitimi
Yasal standartlara uygun içerik
EYS departmanı
ĠSG uzmanı
8
Yüksekte çalıĢma eğitimi
Eğitim
yönetmeliğindeki
frekanslar geçerli
9
Hijyen Eğitimi
Gıda ile ilgili alanlarda çalıĢan personel
Uzman
Yıl/1 Defa
10
Ġlk yardım eğitimleri
Ġlk yardım ekipleri alacak
DıĢ kaynaklı
Yönetmeliğe uygun
11
Yangın ve kurtarma ekipleri eğitimi
Yangın ekipleri alacak
DıĢ kaynaklı
Yönetmeliğe uygun
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 22 / 22
ÇalıĢan temsilcileri özel olarak eğitilir.
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢlerde,
yapacağı iĢle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıĢt ırılamaz.
ĠĢ kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalıĢana iĢe baĢlamadan önce, söz
konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalıĢma
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple a ltı aydan fazla süreyle
iĢten uzak kalanlara, tekrar iĢe baĢlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢyerlerinde; yapılacak iĢlerde karĢılaĢılacak sağlık ve
güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge
olmaksızın, baĢka iĢyerlerinden çalıĢmak üzere gelen çalıĢanlar iĢe baĢlatılamaz.
Geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği risklerine karĢı çalıĢana gerekli eğitimin
verilmesini sağlar.
Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalıĢanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen
süre çalıĢma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalıĢma süresinin üzerinde olması
hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalıĢma veya fazla çalıĢma olarak değerlendirilir.
Yine çalıĢanlarımıza çalıĢacağı bölümdeki risklere karĢı gerekli kiĢisel koruyucu malzemeler
KKD Zimmet Formu doldurularak teslim edilmektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIġMA YÖNERGELERĠ
Madde 13: Temizlik ĠĢleri Genel Emniyet Kuralları
1. Bütün temizlik iĢleri verilen talimatlarda belirtildiği Ģekilde yapılmalıdır.
2. Temizlik iĢlemlerine baĢlanmadan önce kullanılacak aletler kontrol edilecektir. Hasarlı olanlar
kullanılmayacaktır.
3. Temizlik iĢlemleri sırasında yapılan iĢe uygun gerekli KKD ler (gözlük,maske,kasık çizmesi,
eldiven vb.) kullanılmalıdır.
4. Temizlik
iĢlemleri
sırasında
malzemeler
tehlike
oluĢturacak
Ģekilde
geliĢi
güzel
bırakılmamalıdır.
5. Temizlik yapılacak alanlarda yeterli ve uygun aydınlatma sağlanmalıdır.
6. Özel çalıĢma gerektiren iĢlerde izin formları doldurulmalıdır.(Yüksekte çalıĢma, kapalı alan
çalıĢması vb.)
7. Ağır malzemeler iki kiĢi ile kaldırılmalıdır.
8. Islak çalıĢma yapılacak ise çalıĢma yapılan yerin diğer çalıĢanların görebilecekleri noktalara
kaygan zemin tabelalarının konulması gerekmektedir.
9. Islak zemin hemen ardından kurulanmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 23 / 23
10. Öncelikle temizliğe baĢlamadan zemin iyice süpürülüp kaba kir ve tozdan arındırılmalıdır.
Cila makinesinin altına yapacağımız iĢleme göre uygun pedi takıp ve ürün kullanılarak
küçük daireler çizerek yüzey yıkanır. Dikkat edilmesi gereken nokta çözülen kir ve cilanın
kuruyarak yüzeye yapıĢmasını engellemektedir.
11. Yıkanan yerin peĢinden hemen ıslak kuru vakum makinesi ile yüzeydeki kirli suyu çekmek
gerekir. Yüksek alkali bir ürün kullandıktan sonra yüzeyi bir kaç defa bol su ile iyice
durulamak gerekir, her seferinde kirli suyu ıslak kuru vakum makinesi ile toplamalıdır.
12. Temizlik çalıĢma alanlarına (toz, sıvı vb..kirlilik) dağılmayacak Ģekilde yapılır.
13. Çatı, Duvar, Cam, kabin vb yerlerde yapılan çalıĢmalarda oluĢan kirlilik uygun kaplarda
tutulur. Dökülme ve akma ihtimali olan çalıĢmalarda insanın ve ürünün etkilenmemesi için
gerekli önlemler alınır
14. Yapılacak genel temizlik ve lokal tamir bakımlarda ürün ve malzemelerin kirlilikten
etkilenmemeleri için uygun önlemler alınır.
15. Ġskele vb. araçlarla yapılacak temizlik ve bakım onarımlarda mümkünse alan boĢaltılır ürün
ve malzemeler etkilenmeyecek bir yere taĢınır
16. Bütün temizlik faaliyetlerinde Sağlık Güvenlik Çevre kurallarına mutlaka uyulur. Aksi
durumda faaliyet derhal durdurulur
17. Malzeme ve insan trafiği düzenlenirken çevrenin ve ürünlerin kirlenmemesi için dikkat
edilmesi gerekmektedir.
18. Temizlik araçları; sağlam ve tüm aksesuarları eksiksiz, amaca uygun seçilmiĢ olmalıdır.
Kolay taĢınabilir ve temizlenebilir olmalı, topladığı kiri etrafa dağıtmadan tutabilmeli ve atık
toplama kaplarına kolayca boĢaltılabilmelidir.
19. Kullanılan tüm temizlik malzemeleri ve atıklarının insana, çevreye ve ürüne zarar
vermeyecek olanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Ürüne ait güvenlik formları olmalı,
ürünler amaca uygun seçilmeli ve kullanılmalıdır.
20. ĠĢ bitiminde gerekli tüm malzemelere toplanmalı ve alan düzenli bırakılmalıdır.
21. Atık kapları, toplanan atığın etrafa yayılmasını önleyecek Ģekilde tanımlanmıĢ yerlere
konmalıdır. Ürünlerden ve malzeme transfer yolundan uzak olmalı, yıpranan ve
eskiyen derhal değiĢtirilmelidir. Atıkların depolanmasında taĢınmasında ve bertaraf
yerine götürülmesinde ürüne, insana ve çevreye zarar vermeyecek tedbirler
alınmalıdır.
ĠĢyerinde düzeni sağlayan en önemli etkenin temizlik olduğunu kabul ederek temiz çalıĢılmalıdır
ÇalıĢma süresi dolduğunda bir sonraki güne temiz ve düzenli olarak devredilmelidi
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 24 / 24
TEMĠZLĠK VE DÜZEN YETERSĠZLĠĞĠ AYNI SEVĠYEDE DÜġMELERE SEBEP OLUR
ÇalıĢma alanlarının zemini düĢmelere sebep olmayacak Ģekilde mümkün oldukça düz ve pürüzsüz
olmalıdır. Teknik nedenlerle zeminlerde bulunan çukur, kanal vb. uygun ızgara ve kapaklarla
kapatınız ya da kapatılmasını sağlayınız.
Madde 14: El Aletleri Kullanımında Emniyet Kuralları
1. Kullanmaya baĢlamadan önce gözle genel kontrolünü yapılmalıdır.
2. El aletlerini sadece yapımına özgü iĢlerde kullanılmalıdır. Bunların ahĢap sapları budaksız,
uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmıĢ, kıymıksız ve düzgün yapılmıĢ olmalıdır.
3. ÇalıĢma esnasında azami dikkat gösterilmeli ve ĢakalaĢma yapılmamalıdır.
4. Keskin ve sivri el aletleri cepte taĢınmamalı, takım çantalarında veya takım arabalarında
taĢınmalıdır.
5. Parlama ve patlama ihtimali olan / kıvılcımın tehlikeli olduğu bölgelerde kullanılan el aletleri
kıvılcım çıkarmaz (non sparking) nitelikte olmalıdır. Bu nitelikte olmayan el aletlerini tehlikeli
bölgelerde kullanmamalıdır.
6. Çekiç, balyoz, kalem, keski ve benzeri el aletleri standartlara uygun Ģekilde ve kaliteli
çelikten yapılmıĢ olmalıdır. Bunların bozulan veya ezilip çapaklanan baĢlarını taĢlayıp
eğeleyerek düzeltiniz. Ağzı açılmıĢ anahtarı kullanmayınız.
7. El aletlerinin bakım ve onarımı ehil kiĢilerce yapılmalıdır. Bunların sivri veya keskin uçlarını
kullanmadığınız zamanlar uygun Ģekilde korunmalıdır.
8. El aletlerini yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya geçit olarak faydalanılan herhangi bir
yer üzerinde ortada bulundurmamalıdır. Bunları; dolap, askı tablosu veya özel raflarında
tutulmalı, baĢ üstü yükseklikten düĢmelere karĢı gerekli tedbirleri alınmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 25 / 25
9. Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya baĢka çeĢit bir tutacakları
olmalıdır. Bunları sapsız olarak kullanılmamalıdır.
10. Eğe ve törpüleri sandık açma, çivi sökme ve sert bir cisme vurma Ģeklinde kullanmamalı,
bu malzemelere çekiç ve benzeri aletlerle vurulmamalıdır.
11. El aletlerini üretildiği amaç dıĢında kullanmamalı, el aletlerinin yanlıĢ kullanımları önemli
kazalanmalara sebep olduğu unutulmamalıdır.
12. Anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerlerini takarak uzatılmamalı, anahtarlar çekiç
olarak kullanılmamalıdır.
13. El aletlerini kullanmadığı zaman, askı, özel dolap veya çantaları içinde uygun bir yerde
muhafaza edilecektir.
14. Kullanılan el aletinin sapı metal olmamalı, Sapı çatlamıĢ, çapaklaĢmıĢ ve baĢ kısmı
oynayan çekiç v.b aletleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
15. Uç kısmı bozulmuĢ olan tornavida v.b. el aletleri kullanılmamalı, bu tür aletler baĢkasının
kullanmasını engellemek için imha edilmelidir.
16. Parça avuç içindeyken keskin kenar, uçlu el aleti kullanılmamalıdır. (Ele batma riski vardır.)
17. ÇalıĢma sırasında takı vb. aksesuar takılmamalıdır.
18. SertleĢtirilmiĢ bir malzemeyi sertleĢtirilmiĢ bir malzemeye direkt olarak vurmayacak, araya
yumuĢak malzeme konulmalıdır.
19. Kazma ve kürek bıçakları sivri uçlu, keskin olmamalıdır. Kazma uçları sivri olmalıdır.
Kullanım esnasında sapına bir Ģey sarılmamalı ve sapında kıymık olmamalıdır. Sapları yağ
ve akıcı maddelerden temizlenmelidir. GeçiĢ yerlerinden uzak, alet stok alanlarına yere
serili bir Ģekilde konulmalı, köĢelere ve duvarlara yaslanmamalıdır.
20. Seyyar el lambaları yeterli derecede tecrit edilmiĢ olmalıdır.
21. Çıplak ampullü ve adi duylu el lambaları tehlikeli olduğundan kauçuk bedenli ve kauçuk
saplı kafesli el lambaları kullanılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 26 / 26
22. Herhangi bir tehlike ihtimaline karĢı ölüm tehlikesini bertaraf etmek için iĢ yerindeki 110
veya 220 voltluk , 24 veya 42 volta düĢürüldükten sonra el lambalarına verilmelidir
23. Elektrik kabloları üzerinden yük veya araç geçirilmemelidir.
24. Demir çubuk, köĢebent ve uzun madeni parçalar taĢınırken bunların elektrik taĢıyan
kablolara zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
25. Seyyar el lambalarının kabloları daima kontrol edilmelidir.
26. 110 volttan düĢük Elektriğin bile ölüme sebebiyet verdiği unutulmamalıdır
27. Bütün elektrik kablo ve tellerinde akım varmıĢ gibi düĢünülmelidir.
28. Elektrik operatörleri dıĢında hiçbir elektrikli arızayı gidermeye veya parçaları tamir
etmeye kalkıĢılmamalıdır.
29. Akımı kesmek için kabloya asılmadan fiĢ çekilmelidir.
30. Kordonlar keskin kenarlı yerlerde sürüklenmemeli, kordonlar geliĢigüzel yerlerden
geçirilmemelidir.
31. Elektrik cihazları kullanılırken ellerin kuru olmasına dikkat edilmelidir
32. Elektrikle çalıĢan motor ve cihazlarda herhangi bir duman veya kıvılcım çıktığı görülürse
elektrik akımı derhal kesilmeli ve durum en yakın amire bildirilmelidir.
33. ĠĢ bittikten sonra kablolar dikkatlice toplanmalı, bir raf üzerine veya uygun bir askıya
aĢılmalıdır.
34. Elektrikli aletlerle iĢ biter bitmez, akım kesilmelidir.
35. Elektrikli el aletlerini kullanırken fiĢli, izoleli, topraklamalı, çift yalıtkan tertibatlı olduğunu
kontrol edilmelidir.
36. El aletlerinin kablo izolasyonun yıpranmıĢ olup olmadığı kontrol edilmelidir.
37. Elektrikli el aletlerinin kabloları ve fiĢleri sağlam olmalıdır.
38. Kullanılan el aletinde yalıtkan özellik olmalıdır.
39. Döner aksamlı el aletleri (matkap v.b.) kullanırken eldiven kullanılmamalıdır.
40. Elektrikli el aletlerini yanıcı-parlayıcı-patlayıcı malzeme olduğu yerlerde ve ıslak olan
bölgelerde kullanmamalı zorunlu kullanım söz konusu olduğu takdirde izin alınmalı ve
gereken tedbirler alınmalıdır.
41. Elektrikli aletlerin enerji hattında kesinlikle kaçak akım röleli panolar kullanılmalıdır.
42. Kullanılacak ara kablolar sarılı oldukları makaradan boĢaltılmalı ve düzgün biçimde zemine
serilmelidir.
43. El aletlerinin kablo izalasyonun yıpranmıĢ olup olmadığı kontrol edilmelidir.
44. Ara kablo ve panoların elektrik kablolarında bantlı, yaralı,ekli kısımlar olmamalıdır.
45. Elektrik veya pnömatik enerji ile çalıĢan el aletlerinin kumanda tertibatları ”tetik vs”
koruyucu içinde olmalı ve istenmeyen temaslardan korunmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 27 / 27
Madde 15: Bürolarda Alınacak Emniyet Tedbirleri
1. Tavanlara monte edilmiĢ, lamba ve gloplar yerlerine sıkıca monte edilecektir. Onarım
esnasında veya ampul değiĢimi esnasında o lamba veya glop altında hiç kimse
bulunmayacaktır.
2. Uçları sivri kurĢun ve renkli kalemlerle, kapakları açık dolma kalemler, uçları yukarı
bakacak Ģekilde göğüs ve arka ceplerde taĢınmayacaktır.
3. Uçları
sivri
ofis
makasları
bulundurulacaktır.
Bu
her
zaman
makasların
emniyetli
uçlarından
bir
yere
pozisyonda
düĢmeleri
ve
yerde
halinde
ayağa
batabileceği akıldan çıkarılmayacaktır.
15.1: Dosya ve Dolap Raflarında Alınabilecek Emniyet Tedbirleri
Dosya ve Dolap Raflarında olabilecek tek tehlike, onların dengesiz olarak yüklenerek
devrilmeleridir. Buna karĢı alınması gerekli tedbirler:
1. Tek olarak duran dosya dolapları devrilmelerine engel olacak Ģekilde monte
edilecektir. ġayet birden fazla dolap mevcutsa bu dolaplar uygun bir Ģekilde
birbirlerine monte edilecektir. Madeni dosya dolapları sırt sırta yerleĢtirilecek ise
bunların önüne 5 cm. geniĢliğinde bir köĢebent konmak suretiyle dolapların hizaya
gelmeleri temin edileceği gibi gözler açıkken devrilmeleri de önlenmiĢ olur.
2. Dikey Ģerit kilitleme tertibatı olan dosya dolapları, kilitleme tertibatları baĢka türlü olan
dolaplarla aynı hizada bulundurulmayacaktır. Aksine yapılacak dosya dolapları
sıralamasında kilitleme Ģerit veya atkılarının keskin köĢelere çarpması sonucu
yaralanmalar olabilir. Sadece aynı tip ve aynı ebattaki dolaplar yan yana veya arka
arkaya konulacaktır.
3. Kullanılmadıkları zamanlarda karteks dolaplarının gözleri açık
bırakılmayacaktır.
Dolapların birden fazla gözünün bir anda açık bulundurulması dengenin bozulmasına
ve devrilmelerine sebep olabilir.
4. Dosya dolaplarının üstlerine ağır malzeme konulmayacaktır.
5. Dolaplar kullanılmaya baĢlanmadan önce kontrol edilecek, eli kesebilecek ve elbiseleri
yırtabilecek kenar ve köĢelerin bulunmadığı görülecektir. Bu gibi aksaklıklar görülürse
kullanılmadan önce düzeltilecektir.
15.2. Bürolar :
1. Kayma ve oynamalara engel olmak üzere masa ve diğer büro eĢyalarının ayaklarına
lastik pabuç geçirilmesi uygun olacaktır. Bilhassa masaların birbirine bitiĢik olması
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 28 / 28
halinde masaların oynaması neticesi birleĢme yerlerinin aralarına el sıkıĢabileceğinden
bu gibi durumlarda lastik pabuç takılması gereklidir.
2. Kalem, dolmakalem ve benzeri keskin uçlu cisimlerin uçları vücudun aksı istikametini
gösterecek Ģekilde bırakılacaktır. Temin edilebilirse bu gibi cisimlerin kullanılmadıkları
zamanlarda muhafazaları için kalemlikler kullanılacaktır.
3. Binalarda cam kırığı olması durumunda derhal değiĢtirilecektir. Bürolarda bulunan
kırık camlar ıĢığı kırıp gözü bozabileceğinden kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.
4. Çarpma ve takılma tehlikesi sebebiyle masa çekmeceleri açık bırakılmayacaktır.
5. Düzen ve temizliğe dikkat edilecektir.
15.3. Sandalye ve Koltuklar:
1. Döner koltukların yay tazyik ayar cıvataları zayıf olduklarında kırılırlar ve kırıldıklarında
üst oturma kısmı fırlar ve kazalara sebep olur. Bu cıvatalar sık sık kontrol edilecektir
2. Personel sandalye ve koltuklarda kaykılmıĢ vaziyette oturmayacaktır.
3. Sandalyeler personelin yapacağı iĢe uygun olacak ve ayarlanabilir özellikte olacaktır.
15.4. Bilgisayarlar:
1. Masa üzerine konulmuĢ olan bilgisayarlar kullanma talimatına uygun kullanılacaktır.
2. Bilgisayarda tahsis amacı dıĢında program bulunmamasına dikkat edilecektir.
3. Mesai saatleri sonunda mutlaka bilgisayar kapatılacak ve elektrik kablosu prizden
çıkartılacaktır.
4. Bilgisayar kullanımında ıĢık yansımasına dikkat edilecektir.
15.5. Büro Makineleri:
1. Elektrikli büro makineleri fiĢleri takılıyken temizlenmeyecek ve yağlanmayacaktır.
2. Elektrikli irtibat ve bağlantılar ıslak elle tutulmayacaktır.
3. Büro makineleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılacak ve arıza durumunda
yetkili servis çağrılacaktır.
4. Tüm elektrikli büro ekipmanları topraklı hat kullanılarak çalıĢtırılacaktır.
Madde 16: Ekranlı Araçlarda ÇalıĢmalarda Emniyet Kuralları
1. Ekranlı araçlarla çalıĢırken dikkat edilmesi gereken noktalar aĢağıda belirtilmiĢtir.
2. Ekranlı araçlarda çalıĢacak personelin Ġleri göz muayeneleri yaptırılacaktır ve her yıl
periyodik olarak tekrarlanacaktır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 29 / 29
16.1. OturuĢ ġekli ve YanlıĢ Hareketler

Göz ve monitörün üst çizgisinin aynı hizada tutulmaması

Sırtınızın dik tutulmaması, koltuğun arkalığına dayanarak oturulmaması

BaĢın dik ve omuzların rahat bir konumda olmaması,

Monitör üst yüzeyinin yere paralel olmaması

Ellerin yere paralel bir konumda tutulmaması

Baldırların koltuğa tam olarak oturtulmaması

Kullanılacak malzemelerin kolay ulaĢılabilir bir yerde bulundurulmaması durumlarında
Hareket ve oturuĢ Ģekli yanlıĢtır.
16.2. Ġdeal OturuĢ ve DuruĢ ġekilleri
Ġdeal oturuĢ ve duruĢ Ģekli aĢağıdaki grafikte açıklamalı olarak belirtilmiĢtir.
16.3. Bilgisayar Kullanımında Uzun Bir Zamandan Sonra Bekleyen Tehlikelerden
Bazıları

Disk Kayması

Boyun Fıtığı

Bel Fıtığı

Bilek, Diz ve Dirsek Kireçlenmesi

Omuz ve Boyun Tutulması
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 30 / 30
Sizi bekleyen ve eğer önemsenilmezse mutlaka baĢınıza gelecek olan bu felaketlerden korunmak
için aĢağıdaki hareketleri mutlaka yapınız.
16.4. Sırt ve Omuz Egzersizleri
Ayağa kalkınız ve sağ elinizle sol omzunuzu sol elinizle sağ omzunuzu kavrayınız. BaĢınızı
kolunuzun aksi yönünde çevirebildiğiniz kadar hareket ettiriniz.
16.5. BaĢ ve Boyun Egzersizleri
Boynunuzu beĢer kez sağa sola öne ve arkaya doğru hareket ettiriniz. BaĢlangıçta kendinizi
zorlamayınız. Gün geçtikçe ve Boyun kaslarınız güçlendikçe zaten hareket mesafesi artacaktır.
16.6. Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri
Resimde görmüĢ olduğunuz hareketleri her iki saatte bir kez mutlaka yapınız. Kendinizi daha iyi
hissedeceksiniz.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 31 / 31
Madde 17: Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönergesi
Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretlerindeki Renk, ġekil ve Anlamları
Renk
Anlamı veya Amacı
Talimat ve Bilgi
Kırmızı
Yasak iĢareti
Tehlikeli hareket veya
davranıĢ
Dur, kapat, düzeneği acil
durdur, tahliye et
Ekipmanların yerinin
gösterilmesi ve ne olduğu
Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Özel bir davranıĢ ya da eylem
Tehlike alarmı
Sarı
Mavi (1)
YeĢil
Yangınla mücadele
ekipmanı
Uyarı iĢareti
Zorunluluk iĢareti
Acil kaçıĢ, ilk
yardım iĢareti
Tehlike yok
KiĢisel koruyucu donanım
kullan
Kapılar, çıkıĢ yerleri ve
yolları, ekipman, tesisler
Normale dön
ĠĢaretlerdeki Geometrik ġekiller ve
Anlamları
Geometrik ġekil
(1) Mavi:
Anlamı
Sadece dairevi bir Ģekil içinde kullanıldığında emniyet
rengi olarak kabul edilir.
Emniyet iĢaretleri dıĢında sarı yerine kullanılabilir.
(2) Fluoresan
turuncu:
Özellikle zayıf doğal görüĢ Ģartlarında bu renk çok
dikkat çekicidir.
Yasaklama, Zorunlu
Hareket
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 32 / 32
Uyarı
Bilgi
Yasaklayıcı ĠĢaretler:
Sigara Ġçilmez
Açık Alev Yasaktır
Yaya Giremez
Yetkisiz KiĢi Giremez
ĠĢ Makinesi Giremez
Suyla Söndürülmez
Dokunmak Yasak
Ġçilmez
Emredici ĠĢaretler:
Baret Giy
ĠĢ Ayakkabısı Giy
Eldiven Giy
Kemer Kullan
ĠĢ Gözlüğü Kullan
ĠĢ Elbisesi Giy
Reflektörlü Yelek Giy
Genel ĠĢaret
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 33 / 33
Uyarıcı ĠĢaretler:
Tehlike
Elektrik Tehlikesi
DüĢme Tehlikesi
Asılı Yük
Yangın ĠĢaretler:
Söndürme Cihazı
Yangın Hortumu
Yangın Merdiveni
Yangın Telefonu
Acil ÇıkıĢ ve KaçıĢ Yolları:
Sağa KaçıĢ
Sola KaçıĢ
Arkaya KaçıĢ
Öne KaçıĢ
Sağdan ÇıkıĢ
Soldan ÇıkıĢ
Sağda Merdiven
Solda Merdiven
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 34 / 34
Yardımcı Bilgi ĠĢaretleri
Ġlk Yardım
Sedye
DuĢ
Toplanma Noktası
Madde 18: KiĢisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanım Yönergesi
1. Boyahane alanına giriĢlerde beyaz iĢ ayakkabısı ve boyahaneye uygun tulum ve bone /
Ģapka takmak / giymek zorunludur. Boyahane alanı dıĢına çıkıĢlarda bunları çıkarılması
gerekmektedir.
2. Hangi KKD‟yi kullanacağınızı eğitimlerden, MPS‟lerden ve sahadaki uyarı levhalarından
öğreniniz.
3. Yaptığınız iĢin ek KKD gerektirip gerektirmediğini öğreniniz.
4. Gerektiğini düĢünüyorsanız iĢvereninize danıĢınız ve ek KKD talep ediniz.
5. Yüksekte çalıĢırken kullanacağınız KKD‟ler için Yüksekte ÇalıĢma Yönergesine bakınız.
6. Bir KKD teslim alırken uygun standartta olduğundan emin olunuz. CE iĢaretini kontrol ediniz.
Ġmalatçı firmanın kullanım kılavuzunu okuyunuz.
7. Her kullanımdan önce, KKD‟lerinizin kullanıma uygunluğunu kontrol ediniz.
8. KKD‟yi aldığınız eğitime ve kullanım kılavuzunda verilen talimata uygun olarak kullanınız.
9. KKD‟ lerinizi eğitimde öğrendiğiniz ve imalatçı firmanın öngördüğü Ģekilde saklayınız,
temizlik ve bakımını yapınız.
10. KKD‟ lerinizi baĢkalarıyla paylaĢmayınız.
11. KKD‟ leriniz üzerinize zimmetlidir, kaybetmeyiniz.
12. KKD malzemelerinde eksiklik, uygunsuzluk veya arıza gördüğünüzde iĢverene bildiriniz.
13. EskimiĢ ve yıpranmıĢ KKD‟ leri iĢverene bildiriniz ve yenisini talep ediniz.
14. ÇalıĢırken; bir cismin düĢmesi veya herhangi bir yere kazara çarpıp kazalanmanızı
önlemek için verilen baĢınızı koruyucu bareti mutlaka giyiniz, giymeyenleri uyarınız.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 35 / 35
15. Kimyasal sıçraması veya toz/partikül gibi gözlerinize tehlike oluĢturabilecek çalıĢmalar için
verilen iĢ gözlüklerini kullanınız.
16. Asit, kostik gibi aĢındırıcı maddelerle yapılan çalıĢmalarda gözünüzü ve yüzünüzü bu
maddelerin sıçramalarından korumak için uygun gözlük ve yüz siperliği kullanınız.
17. Gürültülü yerlerde ve gürültülü çalıĢmalarda iĢitme organınızı korumak için verilen
kulaklıkları takınız.
18. ĠĢçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek
iĢlerde çalıĢan iĢçilere, iĢin gerektirdiği Ģekil ve nitelikte koruyucu giyim eĢyası olarak birer
iĢ elbisesi ve tulum verilecektir.
19. Koruyucu elbiseler; vücuda uygun, çalıĢmada hareketi engellemeyecek nitelikte olacak ve
bunların cep kapakları, saçak gibi sarkıntılı kısımları bulunmayacak ve cepleri az ve küçük
olacaktır.
20. ĠĢ baĢında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli
makinelerdeki çalıĢmalarda, boyun bağı, anahtarlık, saat zinciri ve baĢörtüsü gibi sarkan ve
yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eĢya kullanılmayacaktır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 36 / 36
21. Yüksekte yapılan çalıĢmalarda paraĢüt tipi emniyet kemeri kullanınız. Kemerin ipini
çalıĢtığınız yere uygun bir Ģekilde tespit ediniz.
22. Emniyet kemerleri ve techizatının, kusurlu ve arızalı olup olmadığı periyodik olarak kontrol
edilecek ve aksaklıkları giderilmeden kullanmayacaktır.
23. Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayıĢlardan veya keten, pamuk dokuma veya uygun
diğer bir malzemeden yapılmıĢ olacaktır.
24. Emniyet kemerleri, en az 12 cm. geniĢliğinde 6 mm. Kalınlığında uygun malzemeden
yapılacak ve taĢıma yükü en az 150 kg. olacaktır.
25. El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, iĢçinin ellerine ve yapacakları iĢe
uygun seçilmiĢ olacaktır.
26. Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalıĢan iĢçiler eldiven kullanmayacaklar.
27. Kesici ve aĢındırıcı maddelerde çalıĢan iĢçilere verilecek eldivenler, el kılıfları, iĢe dayanıklı
malzemeden yapılmıĢ olacaktır.
28. AĢındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan
çalıĢmalarda, iĢçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmıĢ uygun eldivenler
verilecektir.
29. Yaptığınız iĢler gereği verilen iĢ eldivenlerini iĢ baĢında mutlaka kullanınız.
30. ĠĢçilerin kullanacağı maske ve solunum cihazları, iĢçilerin yüz ve boyunlarına ve
yapacakları iĢe uygun seçilmiĢ olacak ve bunların basınç ayar valfları bulunacaktır.
31. Solunumu güçleĢtiren veya depolama ve kullanma süresi biten filtre veya süzgeçler derhal
değiĢtirilecek ve maskeler, filtreler, süzgeçler ve tüpler, periyodik olarak kontrol
edileceklerdir.
32. Maske veya solunum cihazına gelen havanın veya oksijen basıncı her zaman kullanan
iĢçiyi rahatsız etmeyecek Ģekilde ayarlanabilecektir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 37 / 37
33. Temiz hava ile yeterli havalandırması yapılan kapalı kaplara giriĢte ve sağlığa zararlı
gazların çıkabildiği bakım çalıĢmalarında tam yüz maskesi kullanınız ve bu maskeye
çalıĢma ortamında bulunabilecek zararlı gazlara karĢı uygun filtre takınız.
34. Emniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100 cm. den düĢecek 20 kg.
ağırlığa dayanacak Ģekilde, çelik veya baĢka bir maddeden yapılmıĢ olacaktır.
35. Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikiĢi kopmuĢ, tabanı açılmıĢ ayakkabılar
kullanılmamalıdır. Tabanı emniyetli olmalıdır.
36. Bağcıkları, fermuarı veya atkısı tümü ile kapalı olmalıdır.
37. ĠĢ ayakkabıları su ve aĢırı sıcaktan korunmalıdır. Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç
gibi kullanılmamalı, çorapsız giyilmemelidir.
38. Su ile yapılan temizlik iĢlerinde çizme kullanılmalıdır.
39. Çamur ve bataklık gibi alanlarda temizlik yaparken kasık çizmesi kullanılmalıdır.
40. ĠĢ ayakkabıları orijinal Ģekilleri bozularak (çelik parmak uçları çıkartılarak) kullanılmamalıdır.
Madde 19: Yüksekte ÇalıĢma Yönergesi
a. Genel Hususlar:
Zemin seviyesinden 2 metre veya daha yüksekteki çalıĢmaları ancak uygun ekipmanlarla veya
korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanarak yapılacaktır. Ancak
bazı hallerde iĢin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı
hallerde, çalıĢma yerine ulaĢmak için uygun araçlar sağlanacaktır.(uygun sepetler, yüksekte
çalıĢma platformları v.b) ve yüksekte platform içinde dahi olunsa paraĢüt tipi emniyet kemeri
platform dıĢında sabit bir yere bağlanacaktır. ÇalıĢma platformları, sepetler v.b çalıĢan personeli
düĢmekten ve düĢen cisimlerden koruyacak Ģekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve
muhafaza edilecektir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 38 / 38
Bölüm sorumlularının bilgisi olmadan, Yüksekte ÇalıĢma Ġzin Formu doldurulup izin
alınmadan
yüksekte
çalıĢma
yapılmayacaktır.
Her
vardiya
değiĢimi
ve
mesai
baĢlangıcında form gözden geçirilecek veya yeniden doldurulacaktır.
Yüksekte çalıĢma yaparken yalnız çalıĢma yapılmayacak ve bir kiĢi nezaretçi olacaktır.
Nezaretçi
Bariyer
ÇalıĢma mahallinin altında yukarıdan düĢebilecek malzemelerden etkilenebilecek baĢka
çalıĢma varsa durdurulacak ve etkilenmemesi için tedbir alınacaktır ve bir nezaretçi
görevlendirilecektir.
Hiçbir zaman sepet korkuluklarının üzerine basılarak daha yukarılara uzanmaya
çalıĢılmayacaktır.
Yüksekte çalıĢma sırasında el aleti kullanılacaksa boĢluk kısımlara bırakılmayacak.
Kaldırma ekipmanları belirlenen amacın dıĢında kesinlikle kullanılmayacaktır.
ĠĢ elbiseleri sarkıntılı olmayacaktır ve çalıĢan kesinlikle yüzük, bileklik kullanmayacaktır
Yüksekte özel yapılmıĢ çalıĢma platformları dıĢında çalıĢılmayacaktır.
Yüksekte platform içinde dahi olsa emniyet kemerleri platform dıĢında sabit bir yere
bağlanacaktır.
Hiç bir zaman boĢta, kiriĢ üzerinde çalıĢılmayacak, oturulmayacaktır. BoĢlukta hareket
mecburiyetinde güvenlik halatı çekilerek emniyet kemeri buraya tespit edilecektir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 39 / 39
ÇalıĢma güzergâhında güvenlik halatında sabit kısımların geçilmesi durumunda çift halatlı
emniyet kemerleri kullanılacaktır.
b.Sağlık Konuları
1. Yüksekte çalıĢacak olan tüm personelin Ağır ve Tehlikeli iĢlerde çalıĢma Sağlık raporu ve
yüksekte çalıĢmalarda sakınca bulunmadığının doktor tarafından tespit edilerek rapora
kaydedilmiĢ olacaktır.
2. Sağlık raporları, yüksekte çalıĢma kontrolleri yılda bir kez yenilenmiĢ olacak.
3. Tansiyon, baĢ dönmesi, yükseklik korkusu gibi rahatsızlıkları olanların mutlaka doktor
kontrolünden geçirilecek ve gerekirse çalıĢtırılmayacaktır.
4. Yüksekte yapılan çalıĢma esnasında göz kararması, ter boĢanması, el ayak titremesi gibi
rahatsızlık hissedildiğinde çalıĢan yerinden kıpırdamadan yardım isteyecek ve yetkiliye
haber vererek çalıĢma bırakılacaktır.
5. Eğik veya uzanarak yapılan çalıĢmalardan sonra birden bire ayağa kalkılmayacak/ hareket
edilmeyecek, bir müddet dinlendikten sonra hareket edilecektir.
c.Yüksekte çalıĢırken merdiven kullanımı
EKOL güvenli olmadığı için prensip olarak
merdiven üzerinde yüksekte çalıĢma yapılmasına
müsaade edilmemektedir. Merdiven kullanmak son çare ise ancak özel izin alındıktan sonra
kullanılabilir.
 AhĢap merdiven kullanılmayacaktır.
 Merdiven kol uçlarında kaymaz pabuçlar bulunacaktır.
 Merdivenler bulundukları yere oynamayacak Ģekilde sabitlenecektir.
 Basamaklar eĢit aralıklı “30 cm” ve sağlam olacaktır. Merdivenler sadece çıkıĢ için
kullanılacak uzun süre üzerinde çalıĢma yapılmayacaktır.
 Dik merdivenlerde 2 m.yüksek olanlarda iki yanda korkuluk olacak ve insan düĢmesine karĢı
yeterli sıklıkta ara kayıtlar atılacaktır.
 Bir merdivenden birkaç kata çıkılıyorsa her kat için ayrı ve rahat çıkıĢ sahanlıkları olacaktır.
d.BoĢluk kenarında çalıĢma:
 ÇalıĢma mahallerinde boĢlukların etrafına darbelere karĢı dayanıklı 110cm.yüksekliğinde
korkuluk yapılacak, deliklerin üzerleri sağlam Ģekilde kapatılacaktır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 40 / 40
 ÇalıĢma mahallinde yuvarlanabilir malzemeler boĢta bırakılmayacak, uygun takozlama
"malzemenin çapının 1/2 yüksekliğinde" yapılacaktır.
 BoĢluk kenarında yapılan çalıĢmalarda korkuluk yapılamadığı durumlarda emniyet kemeri
kullanılacak ve mutlaka sabit bir yere bağlanacaktır.
 BoĢluk kenarında yürüme gerektiğinde uygun nitelikte güvenlik halatı çekilecek ve emniyet
kemeri buraya bağlanacaktır.
e.DüĢüĢ Tutucu Sistemler:
 Bel destekli paraĢüt tipi emniyet kemeri, ġok emici, Askı halatı, Bağlantı elemanı ve bağlantı
noktası veya dikey ya da yatay bağlantı kılavuzundan oluĢur. Sistemler sadece eğitimi
aldıktan sonra ve aldığınız eğitim ile imalatçı talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.
 Yüksekte yapılan tüm çalıĢmalarda paraĢüt tipi bel destekli emniyet kemeri kullanmalıdır.
 Emniyet kemerleri geri sarmalı düĢüĢ tutucular ile birlikte kullanılmalıdır.
 Yükseklik mesafesine göre absorverler kullanılmalıdır. DüĢüĢ tutucuların mesafesi çalıĢma
yüksekliğine uygun olmalıdır.
 Absorverler, düĢüĢ tutucular ve can halatları kesinlikle kilit emniyetli karabiner ile
kullanılmalıdır.
 Sistemlerin her kullanımdan önce hasarsız ve sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 En az yılda bir kez, kullanma Ģartlarına bağlı olarak daha sık, bir uzman tarafından kontrol
edilmelidir.
 Emniyet kemerlerini, bağlantı araçlarını ve Ģok emicileri; kuru, temiz ve ıĢığa karĢı korunmalı
yerlerde asılı bir Ģekilde saklanmalıdır.
f.Yükseğe Kaldırma Makineleri:
 ÇalıĢma platformları, sepetler v.b çalıĢan personeli düĢmekten ve düĢen cisimlerden
koruyacak Ģekilde yapılmalı, boyutlandırılmalı, kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
 TaĢıma kapasitesi, çalıĢma yüksekliği yapılan iĢe uygun olmalı.
 ÇalıĢma yapılacak yere sabitlenmeli ve sallanmamalı.
 Amaca uygun kullanılmalı.
 Kullanan kiĢinin iĢ makinesi kullanma yetki belgesi bulunmalı.
 ÇalıĢma zemini düzgün olmalı ve araç dengesinin bozulabileceği engel olmamalıdır.
 Elektrik kumanda sistemi ve kilitleme tertibatı kontrol edilmelidir.
 Hiçbir
zaman
sepet
korkuluklarının
üzerine
basılarak
daha
yukarılara
uzanmaya
çalıĢılmamalıdır.
 TaĢıma kabininde düĢmeye karĢı paraĢüt tipi bel destekli emniyet kemeri kullanılmalı,
gerekiyorsa güvenlik halatı kurulmalı ve güvenlik halatını kontrol ederek iĢe baĢlanmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 41 / 41
 Harici cisimlerle istenmeyen temas sonucu, çarpma, sıkıĢma veya ezilme tehlikesine karĢı
operatörle sürekli iletiĢim halinde kalınmalıdır.
 DıĢarıdan gelen araçta aracın MMO (Makine Mühendisleri Odası) tarafından yıllık periyodik
kontrol raporunun alınması gerekmektedir.
 KiĢinin çıktığı sepetin sağlam olduğundan ve aracın üst kısmında acil durdurma butonunun
çalıĢır durumda olduğundan emin olunmalıdır.
g. ĠĢ Ġskeleleri/Platform Kullanma:
 Yüksekte özel yapılmıĢ çalıĢma platformları ile çalıĢılmalıdır.
 Yüksekte platform içinde dahi olsa emniyet kemerleri platform dıĢında sabit bir yere
bağlanmalıdır.
 Personel hiç bir zaman boĢta, kiriĢ üzerinde çalıĢılmamalı, oturulmamalıdır.
 Ġskele üzerinde asla yalnız çalıĢmamalı, bel destekli ParaĢüt tipi emniyet kemeri kullanılıp ve
kemerin ucunu emniyet halatına veya sağlam bir noktaya bağlanmalıdır.
 Ġskele
üzerinde
asla
iskelenin
taĢıyabileceği
ağırlıktan
daha
fazla
bir
yük
bulundurulmamalıdır.
 Ġskele üzerindeki yükleri dengeli yerleĢtirilmeli ve düzgün istiflenmelidir.
 Ġskele üzerinden doğrudan doğruya yere malzeme atılmamalıdır.
 Ġskele üzerinde artıklar ile geçiĢi engelleyecek malzeme bırakılmamalıdır.
 Ġskelelere iç merdivenler kullanarak eriĢilmeli, tırmanılmamalıdır.
Madde 20: Elektrikle ÇalıĢma Yönergesi
1. Boyahane alanlarında izin alınmadan elektrikli el aletleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
2. Fabrika içerisindeki tüm elektrik iĢleri sadece görev, yetki ve sorumluluğu olan belgeli
elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
3. Islak elbise veya ıslak elle elektrik cihazları üzerinde çalıĢılmayacaktır.
4. Personel enerjili elektrikli cihazlarda çalıĢırken üzerinde yüzük, kol saati, künye vb. madeni
eĢya bulunmayacaktır. Uygun kiĢisel koruyucu malzeme kullanılacaktır.
5. Ortamda parlayıcı ve patlayıcı madde ile nem olmadığından emin olunmalı, Ģayet varsa ek
güvenlik önlemleri için yetkili kiĢilere baĢvurulmalıdır.
6. Kullanacağınız aleti elektriğe bağlamadan önce kullanılacak kablo, fiĢ, priz ve alet gözle
muayene edilmelidir. Ekipmanınızın arızalı olmadığından emin olunmalı, bir arıza Ģüpheniz
varsa hemen yetkili elektrikçiye baĢvurulmalıdır.
7. YıpranmıĢ kablolu veya kırık/hasarlı fiĢli seyyar ekipmanlar kullanılmayacaktır.
8. Ekli kablolar kullanılmayacaktır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 42 / 42
9. Görevin icrası esnasında el aletleri üzerinde yazılı bulunan çalıĢma voltajına göre gerekli
emniyet tedbirleri alınacaktır.
10. Makineler üzerinde ve civarındaki izole materyalinin iletken özelliği kazanmaması ve
zedelenmemesi için yağ, gres, karbon tozlardan temizlenmiĢ olacaktır.
11. Cihaz fiĢlerini enerjili devrelere takıp/çıkarmadan önce cihazın ON/OFF swichinin OFF
konumunda bulunması sağlanacaktır.
12. Seyyar elektrikli cihaz fiĢi, cihazı çalıĢtırmak için önce uzatma kablosu prizine
takıldıktan sonra uzatma kablosu fiĢi takılacaktır.
13. Seyyar elektrikli cihaz ile yapılan çalıĢma sona erdiğinde veya bir süre ara verildiğinde
DAĠMA cihaz fiĢi, uzatma kablosu fiĢi çıkartılmadan önce uzatma kablosu prizinden
çıkartılacaktır.
14. 13.Seyyar kablolar takılma/tökezlenme tehlikesi yaratmayacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
15. Elektrik kabloları kimyasalların içinden, su içinden, keskin yerlerden ve sıcak yüzeyler
üzerinden geçirilmeyecektir.
16. Elektrikli aletlerle çalıĢmak için gösterilen panodan kaçak akım röleli firma panosu
kullanarak enerji alınmalıdır.
17. Elektrikli el aletlerini kullanmadan önce aletin kapalı pozisyonda olduğuna emin olunmalıdır.
18. AĢırı ısınma, kıvılcım çıkarma gibi arıza sinyallerinde çalıĢma kesilmeli ve yetkili elektrik
teknisyenine haber verilmelidir.
19. Bir arıza durumunda elektrik akımı kesilmeli ve arızaya kesinlikle müdahale edilmemeli;
yetkili elektrik teknisyenine haber verilmelidir.
20. Elektriğin su ile temasından kaçınılmalıdır. Bu durum kaçınılmaz ise yetkililere baĢvurarak
ek önlemler alınmalıdır.
21. Seyyar lamba kullanılması gerektiğinde led tipi aydınlatma kullanılmalıdır.
22. Elektrikli cihazların onarım ve ayarı yetkili kiĢilere yaptırılmalıdır.
Madde 21: Hijyen Yönergesi
1.
Tuvaletten sonra, yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
2.
Koruyucu giysiler, baĢı doğru ve tam olarak kapatacak Ģekilde giyilmelidir.
3.
Hiçbir çalıĢan bir baĢkasının kiĢisel koruyucu donanımlarını kullanmayacaktır.
4.
Üretim sahaları içinde herhangi bir Ģey yememeli ve içilmemelidir.
5.
Sigara, belli bölgeler dıĢında tüm sahada yasaktır. Bu bölgeler dıĢında sigara içilmemelidir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 43 / 43
6.
Özellikle kusma, ishal vs. olmak üzere bulaĢıcı hastalık belirtileri hissedildiğinde doktora
gidilmelidir.
7.
Her türlü kesik ya da yaralanmalarda revire gidilmelidir.
8.
Eldiven giymeden ĢiĢelere ve kapaklara dokunulmamalıdır. Yağa kimyasal maddeye temas
edilecekse eldiven giyilmeli ve sık sık temiz eldivenlerle değiĢtirilmelidir.
9.
Saçlar temiz ve taranmıĢ, tırnaklar kesik ve temiz olmalıdır. Erkek çalıĢanlarımızın düzenli
olarak her gün sakal traĢı olması gerekmektedir. Bıyık bırakılmayacaktır.
10. Bulunduğu ortama koku yayan parfüm ya da tıraĢ losyonu gibi maddeler iĢletme içinde
kullanılmayacaktır.
11. Partiküllerin girmesini önlemek için üretim sahalarının kapıları mümkün olduğu kadar kapalı
tutulacaktır.
12.
Toz ve çöp, süratli bir Ģekilde ortadan kaldırılacaktır.
13.
Malzeme depolarında bulunan malzemelerin kapakları kapalı tutulacakır.
14. Üretim alanına girecek diğer personelin ve ziyaretçilerinde aynı kurallara uymaları
sağlanacaktır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
KAPALI ALAN ve FIRINLARDA ÇALIġMA
Madde 22: Kapalı Alanlarda ÇalıĢmalarda Dikkat Edilecek Hususlar
1.
Sadece yeterli bilgiye sahip ve bu konuda yetkili kiĢiler kapalı yerlere giriĢ izni verebilir.
2.
Kapalı alan çalıĢmalarında bulunacak personele iĢle ilgili tehlikeler, riskler ve kullanacakları
ĠĢ Güvenliği malzemeleri hakkında ĠĢ Güvenliği Uzmanı ve Proje ġefleri eğitim vermelidir.
3.
Yapılacak iĢle ilgili olarak ĠĢ Güvenliği Uzmanı, Proje ġefi ile bağlantı kurarak gerekli
önlemleri aldırmalıdır.
4.
Kapalı Alan Eğitimi almayan personellerin Kapalı Alanlarda çalıĢmamalıdır.
5.
ÇalıĢmaya baĢlamadan Alan Sorumlusu ile birlikte ĠĢ Güvenliği Uzmanı tarafından Kapalı
Alan Gaz ölçümleri yapılmalı, ölçüm değerlerine göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Kapalı Alanda
ÇalıĢma izin formunu doldurulup, kapalı alan giriĢine asılmalıdır. Ġzin formları en az bir yıl süre ile
saklanmalıdır.
6.
Kapalı alana girmeden önce elektrik hatları, panolar, hidrolik, pnömatik boru hatları gibi her
çeĢit enerji, dağıtım noktalarından kesilmeli, sıfırlanmalı ve güç kilitleme prosedürü uygulanmalıdır.
7.
Kapalı alan giriĢ bölgesine uyarı-ikaz tabelası asılmalıdır.
8.
Kapalı alanda yapılan çalıĢmalarda yapılacak iĢe uygun KKD kullanılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 44 / 44
9.
Kullanılan aletler patlayıcı yanıcı ortamlarda kıvılcım çıkartmayan özellikte olmalıdır.
10.
Kapalı alanlarda led tipi el lambaları ve seyyar aydınlatmalar kullanılmalıdır.
11.
El aletleri çift el yalıtkan tertibatlı ve kablolar dayanıklı kauçukla kapalı olmalıdır.
12.
Kapalı alanda kullanılacak elektrikli ekipmanlar, kaçak akım röleli panolara bağlanmalıdır.
Akabinde ana enerji hattına ara kablo fiĢi takılmalıdır. Ara kablolarda bantlı, yaralı ve ekli kısımlar
olmamalıdır. Ara kablolar sarılı oldukları makaradan tamamen boĢaltılarak kullanılmalıdır.
13.
Kapalı alanlarda kesinlikle sigara içilmemeli ve personel üzerinde çakmak vb. malzeme
bulundurmamalıdır.
14.
Kapalı alanlarda asla yalnız çalıĢılmamalı, mutlaka gözlemci bulundurulmalıdır.
Gözlemci;


ÇalıĢmanın tehlikeli olduğu durumlarda, tüm ilgililere haber vermelidir.
ÇalıĢma süresi boyunca içerideki çalıĢanlarla iletiĢim sağlamalı, içeridekileri
görebilecek ve duyabilecek alanda durmalıdır.

Her ne koĢul olursa olsun kapalı alan girmemelidir. Ancak gerekli tüm donanımlara
sahipse ve bu konuda talimat almıĢsa kapalı alana girebilir.

ÇalıĢanlarda herhangi bir davranıĢ bozukluğu gördüğünde, alanda kontrol altına
alınamayan bir risk oluĢtuğunda, dıĢarıdaki koĢullarda içerideki çalıĢanları tehlikeye
sokacak türden bir değiĢiklik tespit ettiğinde, içerideki çalıĢanlara dıĢarı çıkıĢ talimatı
vermelidir.

Yetkisiz kiĢilerin kapalı alana girmesini engellemelidir.

Kapalı alanda yapılacak çalıĢmalar hakkında ĠĢ Güvenliği Uzmanı/ Proje Ģefinden
bilgi almalıdır.

15.
HaberleĢme için telefon/telsiz kullanmalıdır.
ĠĢ izninde belirtilen süre zarfında iĢ bitirilmelidir.
16. Kapalı alanda 2m üzeri çalıĢma yapılacak ise yüksekte çalıĢma talimatında belirtilen hususlar
uygulanacaktır.
17. ÇalıĢma sonrası kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar toplanarak malzeme deposuna
teslim edilecektir.
18. Yapılan iĢlem sonrası çıkan atıklar tasnif edilip, uygun renkli çöp torbalarına konulacak,
tehlikeli atıklar etiketlenecek ve atık istasyonuna sevki sağlanacaktır.
Madde23: Fırınlarda Yapılan ÇalıĢmalarda Dikkat Edilecek Hususlar
1.
Kapalı alan ve proses eğitimleri almıĢ personel fırınlarda çalıĢma yapabilir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 45 / 45
2.
ÇalıĢamaya baĢlamadan Alan Sorumlusu ile birlikte ĠĢ Güvenliği Uzmanı tarafından Kapalı
Alan Gaz ölçümleri yapılmalı, ölçüm değerlerine göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Kapalı Alanda
ÇalıĢma izin formunu doldurulup, kapalı alan giriĢine asılmalıdır. Ġzin formları en az bir yıl süre ile
saklanmalıdır.
3.
Kapalı alana girmeden önce elektrik hatları, panolar, hidrolik, pnömatik boru hatları gibi her
çeĢit enerji, dağıtım noktalarından kesilmeli, sıfırlanmalı ve güç kilitleme prosedürü uygulanmalıdır.
Güç kilitlemesi yapılmadan çalıĢma yapılmamalıdır.
4.
Sıcaklık ölçümü yaptırılmadan Fırınlarda çalıĢma yapılması kesinlikle yasaktır.
5.
Fırın içi gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
6.
Yüksekte çalıĢma yapılması gerekiyorsa yüksekte çalıĢma talimatında belirtilen kurallara
uyulmalıdır.
7.
Elektrikli ekipmanlar elektrikle çalıĢma yönergesi ve kapalı alanda belirtilen hususlar
doğrultusunda kullanılmalıdır.
8.
Fırınlarda asla yalnız çalıĢılmamalı, mutlaka gözlemci bulundurulmalıdır.
9.
Yapılacak iĢe göre gerekli kiĢisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
10.
Vücuttaki su kaybını önlemek için bol sıvı tüketilmelidir.
AĢağıdaki tabloda sıcaklıklara göre çalıĢma süresi ve içilecek suyun ısı derecesi verilmiĢtir.
Sıcaklık
45 0C ye kadar
45 0C- 55 0C
55 0C- 65 0C
65 0C- 75 0C
75 0C- 85 0C
90 0C- 100 0C
100 0C
ÇalıĢma Süresi
Süresiz
1 Saat kadar
45 dakika kadar
15-30 dakika
10 dakika
3-5 dakika
½- 1 dakika
Ġçilecek Su derecesi
150C
150C
150C
150C
150C
150C
150C
Bu maddelere ilave olarak Kapalı Alanlarda ÇalıĢma Yönergesi dikkate alınarak çalıĢma
yapılmalıdır.
Madde 24: Güç Kilitleme Kuralları
1.
Tüm personele teorik ve uygulamalı güç kilitleme eğitimleri verilmelidir.
2.
Tüm personelin güç kilit kartları ikiĢer adet tanzim edilmelidir.

Kartlar üzerinde personelin resmi olmalıdır.

Personelin iletiĢim bilgileri bulunmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 46 / 46
3.
Güç kilitleme kartları üzerine takılı asma kilit bulunmalı ve Kilit anahtarları personel üzerinde
olmalıdır.
4.

Asma kilitler kiĢiye özeldir.

Ödünç verilmez ve ödünç alınamaz.

Mesai saatleri içinde personel güç kilidi ve kartlarını üzerinde taĢımakla sorumludur.
Mekanik ekipman ve prosesler üzerinde gerçekleĢtirilecek güç kilidi uygulamalarında
sahadan sorumlu ve yetkili kiĢileri bilgilendirilmelidir.
5.
Enerjinin kesilmesi, boĢaltılması uygulamaları yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Bakım
personeli enerji kontrolünü yaptıktan sonra güç kilitlemesi uygulamasına geçilmelidir.
6.
Güç kilidi yapılacak alan ve sahada kullanılan enerjiler hakkında yetkili personelden bilgi
alınacaktır.

Elektrik enerjileri için ana besleyici kesicilerden eneri kesilerek ayrıca güç kilitlemesi
yapılacaktır.

Pnomatik sistemlerde hava, hidrolik, su, kimyasalların akıĢı kesilecek, enerji
sıfırlanacak akabinde güç kilitleme yapılacaktır.

Mekanik sistemlerde tahrik diĢlileri, kaplinler üzerindeki kilit tertibatları üzerine güç
kilitlemesi yapılacaktır.
7.
Kilitlemeye mani bir durum söz konusu olduğunda derhal sorumlu personele ve ĠSG
uzmanına haber verilecektir.
8.
Ekipman kapı giriĢ sistemleri, enerji kesici anahtarlar vb. Üzerinde bulunan emniyet kilit
aparatına personel kendi güç kilidini takmalı ve anahtarını üzerine almalıdır.
9.
ÇalıĢma yapılacak alanda çok personel görev yaptığı takdirde çoklu güç kilidi aparatı üzerine
kilitleme yapılacaktır.
10.
Güç kilitlemesi sonrası makine, ekipmanlarda hareket, anormal ses kontrolü yapılacaktır.
Herhangi tespit yapıldığında derhal alandan çıkılarak ilgili personele haber verilecektir.
11.
ÇalıĢma araları, molalarda her personel güç kilidini aparat üzerinde çıkararak yanına
alacaktır. Kesinlikle kart ve kilitler sistem üzerinde takılı kalmayacaktır.
12.
ÇalıĢma bittikten sonra personel kendine ait emniyet kilidi ve güç kilitleme kartını yanına
alacak, baĢka çalıĢan yoksa çalıĢmanın tamamlandığını yetkili personele bildirecektir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 47 / 47
ALTINCI BÖLÜM
OTOMAT VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKĠNESĠ KULLANIMI
Madde 25: Otomat Kullanımında Emniyet Kuralları
1.
Otomat makinelerini kullanacak personelin otomat kullanma eğitimlerini almıĢ olması
gerekmektedir.
2.
Yüzünüzü, parmaklarınızı ve tüm vücudunuzu makinenin hareketli aksamından uzak tutunuz.
3.
Makineyi arıza halinde asla kendiniz tamir etmeye çalıĢmayınız.
4.
Bu makineye su veya baĢka bir sıvı püskürtmeyiniz.
5.
Makinenin motorlarının ya da akülerinin ıslanmasına müsaade etmeyiniz.
6.
Makinenin kullanımı bittiğinde asla anahtarını üstünde bırakmayınız.
7.
Makineyi, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda kesinlikle çalıĢtırmayınız.
8.
Makineyi kullanmadan önce gözle ve elle kontrol ediniz. Kırılan ya da arızalanan herhangi bir
parçası var ise makineyi çalıĢtırmadan ilgili personele bilgi veriniz.
9.
Bataryaların dolu olduğundan emin olunuz.
10.
Temiz su tankına kaynar su koymayınız.
Yıkama Öncesi Yapılacak Kontroller:
1.
Otomat makineyi Ģarjdan çıkarın.
2.
Akü sularını kontrol edin. Bu iĢlem makine Ģarj edildikten sonra yapılmalıdır. Akü suları için
doğru seviye plakaların üzeri olarak belirtilmiĢtir.
3.
Makinenin arkasında veya yanında bulunan jakı akü jakına takın.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 48 / 48
4.
Hortum baĢlıklarını kontrol edin. BaĢlıkların sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
5.
Fırça ve pedlerin doğru takıldığını kontrol edin.
6.
Fırça ve pedlerin aynı tipte olmasına, aĢınma miktarının da aynı miktarda olmasına dikkat
edin.
7.
Makinenin kaporta aksamının doğru Ģekilde oturtulduğunu kontrol edin.
8.
Vakum aparatı ile vakum hortumunun doğru ve sıkıca yerleĢtirildiğinden emin olun.
9.
Temiz su tankını su ile doldurun. Tanka uygun kimyasalı ekleyin. Ġlk olarak temiz su tankını
doldurun. Gerekirse kirli su tankına köpük kesici ekleyin.
Yıkama Sonrası Yapılacak Kontroller:
Yapılacak iĢlemler günlük rutin faaliyetleri kapsamaktadır. ġayet makinenin haftalık veya aylık
bakımı yapılacak ise temizlik otomatı haftalık ve aylık bakım talimatına göre iĢlem yapılacaktır.
1.
Kirli su ve temiz su tankını boĢaltın. Temiz su tankı tekrar kullanılmayacak ise boĢaltın.
2.
Kirli su deposunu kaldırın ve depoyu su ile durulayarak tüm pisliği dıĢarıya çıkarın
3.
Makinenin temiz su çıkıĢlarını kontrol edin
4.
Kirli su depo filtresini kontrol edin.
5.
Vakum aparatını ve vakum hortumunu kontrol edin. Kirli ise temizleyin. Gerekirse vakum
lastiklerini ters çevirin.
6.
Makinenin kirli su depo kapağını kontrol edin pislik var ise temizleyin.
7.
Filtre eleğini ve kapağını temizleyin.
8.
Batarya sularını kontrol edin. Eksik gözleri saf su ile tamamlayın. Batarya kontrolleri
esnasında gözlük, lastik eldiven ve koruyucu kıyafet kullanınız.
9.
Makinenin dıĢ temizliğini yapın.
10.
ġarjını kontrol edin. ġarj düĢük seviyede ise Ģarja bağlayın.
11. ġarj sonrası makineyi tanımlı park alanına park ederek kontak anahtarını üzerinden alarak
ilgili personele teslim ediniz.
Madde 26: YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKĠNESĠ KULLANIMI
1.
Makine yıkama yapılacak alana ekipmanları ile taĢınmalı ve makine kontrolleri çalıĢma
öncesi yapılmalıdır.
2.
Elektrik bağlantılarında kullanılacak ara kablo ve kaçak akım röleli pano kontrol edilmelidir.
Makinenin elektrik bağlantısında kesinlikle kaçak akım röleli pano kullanılmalıdır. Ara kablo
kullanım öncesi (bobin etkisi ile yangın tehlikesi riski) kesinlikle makarasından boĢaltılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 49 / 49
3.
Makinenin enerji hatlarının kontrolü yapıldıktan sonra temiz su ve basınçlı su çıkıĢ
bağlantıları kontrol edilmeli ve bağlantıları yapılmalıdır.
4.
Basınçlı makine ile yapılan çalıĢmalarda tesisatta kullanılan hortumlar ve bağlantıları sağlam,
sızdırmaz ve kaçırmaz olmalıdır.
5.
Tabanca baĢlıkları ve tetik düzenleri iĢe baĢlamadan önce kontrol edilmelidir.
6.
Yıkama alanında gerekli önlemler alınmalı uyarı ve ikaz yazıları asılmalıdır.
7.
Makine devreye alınmadan önce basınç nedeniyle çarpmaya karĢı tabancası muhafaza
altına alınmalı.
8.
Makine kullanacak personel; yüz siperi, koruyucu kıyafet, çelik maskaratlı kasık çizmesi veya
lastik çizme, lastik eldiven ve kulak koruyucu kullanmalıdır.
9.
Tabanca tetiği hiçbir Ģekilde bağlanmamalıdır. ÇalıĢma esnasında kısa süreli dinlenmelerde
tabanca çalıĢır halde bırakılmamalı, kapatılmalıdır.
10.
Eğitim almamıĢ kiĢiler makineyi kullanmamalıdır.
11. Sepette ve kafeste yüksekte çalıĢırken paraĢüt tipi bel destekli emniyet kemeri
kullanılmalıdır.
12. Tabanca yakınında kimse bulundurulmamalı ve tabanca diğer çalıĢanların üzerine doğru
tutulmamalıdır.
13. Yıkama iĢlerinin tamamlanmasından sonra yıkama hortumları ve tabancaları toplanarak
çalıĢma alanından kaldırılmalıdır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
ELLE YÜK KALDIRMA ve TAġIMA KURALLARI & MALZEME YÜKLEME, BOġALTMA,
DEPOLAMA ve ĠSTĠFLEME KURALLARI
Madde 27: Yükleme Ve TaĢımada Emniyet
Yükleme ve taĢımalar esnasındaki kazalarda personelde ellerin ve ayakların ezilmesi,
kemiklerin kırılması, fıtık sırt incinmeleri, ciddi sıyrıklar gibi yaralanmalar, taĢınan cihaz ve
malzemelerde ise bazen büyük masraflar açan hasarlar meydana gelmektedir. Kazaların
oluĢunda yine personel hatası ön planda olup bu da dikkatsizlik, ihmal ve bilgisizliğe
dayanmaktadır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 50 / 50
Yükleme ve taĢıma malzemenin ağırlığına göre elle veya vinç, caraskal, forklift ve diğer
araçlarla yapılır. Yükleme ve taĢımalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır:
a.
Elle Yükleme ve TaĢımalarda Emniyet:
1.
Personelin kapasitesi haricindeki yükleri kaldırması ve taĢımasına izin verilmemelidir.
(Bir insan için maksimum ağırlık kaldırma miktarı 25 kg'dır.)
2.
Zeminin kaygan, yağlı, buzlu, kuyu ve çukur olmamasına dikkat edilmelidir.
3.
Gerektiğinde kaldırma, yükleme ve taĢıma iĢleri esnasında nezaretçi bulunmalıdır.
4.
Yüklenen, kaldırılan ve taĢınan cismin tutulacak kısımlarının kaygan olmamasına dikkat
edilmelidir.
5.
Yük kaldırılırken ağırlık bacaklara verilmeli, kesinlikle bele yüklenilmemelidir.
6.
Yük indirilirken bel eğilmemelidir. Ağırlık bacaklara verilerek indirilmelidir.
7.
Ağır yükler tek baĢına kaldırılmamalıdır.
8.
Kaldırılacak yükün üzerinde kesici kısımların veya düĢebilecek malzemelerin bulunup
bulunmadığı kontrol edilmelidir.
9. Malzemenin kaldırılması, taĢınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik
araçlar kullanılması esastır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı ve taĢındığı hallerde,
önceden belirtilen kumanda hareket ve iĢaretleri kullanılmalıdır.
10. Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar eğik düzlemlerden indirilirken takoz, kaldıraçlar,
halat ve ipler kullanılmalı ve iĢçiler, eğik düzlemin alt baĢında ve indirilen kapların önünde
durmamalıdır.
11. Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taĢındığı
hallerde, bunlar el ile itilmemeli, kaldıraçlarla veya benzeri ile hareket ettirilmelidir.
12. Malzemeleri taĢımadan önce malzemelerin koyulacağı yer ve gideceğiniz yol durumu ve
konumu kontrol edilmeli; görüĢ açısını engelleyen bir durum varsa önlem alınmalıdır.
13. Kırılabilir ve dökülebilir malzemeler ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli malzemeler elle
taĢımamalı; amacına uygun olarak üretilmiĢ özel taĢıma araçları ile taĢınmalıdır.
14. El ile taĢıma yaparken yüzük, saat, kolye ve benzeri aksesuar takılmamalıdır.
15. Malzeme yüklenir veya boĢaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaĢça yerine konulmalıdır.
16. Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunmalıdır.
17. Uzun parçalar taĢınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarda olmasına
dikkat edilmelidir.
18. Kaldırma ve taĢıma yaparken 6 noktaya dikkat edilmelidir;
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 51 / 51
 Yüke doğru bakın.
 Yüke yaklaĢın ve ayaklarınızı yükün çevresine yerleĢtirin.
 Boynunuzu uzatıp çenenizi içeri çekerek sırtınızı dikleĢtirin ve dizlerinizi kırarak eğilin.
 Yükü sınayın ve tüm avuç içinizle sıkıca kavrayın.
 Yükü kendinize yakın tutarak bacaklarınızdan güç alarak kaldırın ve taĢıyın.
 Yükü bırakırken yine sırtınızı dik tutarak dizlerinizi kırın.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 52 / 52
b.
Diğer Araçlarla Yükleme ve TaĢımalarda Emniyet:
1. Yükleme ve taĢıma iĢlemi öncesi kiĢisel koruyucuları(mekanikçi eldiven, koruyucu kıyafet, iĢ
ayakkabısı )giyilmelidir.
2. Yükleme ve taĢımalarda yüklenecek malzemenin cins ve ağırlığına göre uygun ve bakımı
yapılmıĢ alet veya araç kullanılmalıdır.
3. Bu araçları kullanan personelin yeterli eğitimden geçirilmesi sağlanmalıdır.
4. Yükleme boĢaltma alanında gerekli önlemler alınmalıdır. Bu alana harici personel giriĢi
önlenmeli ve uyarı/ikaz levhaları kullanılmalıdır.
5. Daha ağır olanlar alt kısma hafifleri üste yerleĢtirilerek ağırlık merkezi dip kısımda tutulmalıdır.
6. Araçların emniyet düzenlerinin her zaman çalıĢtıklarından emin olunmalıdır.
7. Kullanılan aracın cinsine göre hızları ayarlanmalı, kullanılmaları yetkili kiĢiler tarafından teknik
talimatlarında olduğu gibi yapılmalıdır.
8. Araca yüklenen yükün tam yüklendiği ve emniyete alındığı kontrol edilmeden hareket
verdirilmemelidir.
9.Yükleme, kaldırma ve taĢıma halatları iĢe baĢlamadan önce kontrol edilmelidir.
10. Araçlarda yüklerin üzerine personel binerek taĢıma yapılmasına izin verilmemelidir.
11. Belirli cins araçlara belirli cins yükler yüklenecekse önceden yükleme planlarının yapılması ve
yüklemenin bu planlara bağlı kalması sağlanmalıdır.
12. Araçlarla kapasite dıĢı yükleme, kaldırma ve taĢıma yapılmamalıdır.
13. Araç boyunu önden ve arkadan aĢacak Ģekilde yükleme yapılmamalıdır.
14. Yük altına istif ağırlığına dayanacak palet, kalas vb. sağlıklı malzemeler koyulmalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 53 / 53
15. Demir boru vb. uzun malzemeler dik ve çıkıntılı konumunda bırakılmamalı, dikkatlice
yüklenmeli / boĢaltılmalıdır.
16. GörüĢe engel olacak Ģekilde yükleme yapılmamalıdır.
Madde 28: Malzemenin Ġstifleme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
1. ĠĢyerlerinde malzemeler, aydınlatmaları engellememeli, makine ve tesisatın çalıĢmasını
güçleĢtirmemeli, geçitlerde gidiĢ ve geliĢi aksatmamalı ve yangın söndürme tesisatının
kullanılmasını ve çalıĢmasını engellememeli ve devrilmeyecek Ģekilde ve ağırlıklarına
dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenmelidir.
2. Ağır çuval ve torbalar, dört köĢesi çaprazlama olarak en çok 5 sırada bir, bir torba eksik
olarak istif edilmelidir.
3. Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirli karıĢımlar meydana getirebilecek nitelikte
olduğu hallerde yükleme, boĢaltma ve depolama iĢlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler
alınmalıdır.
4. Yerler daima temiz tutulmalıdır. Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmemeli,
depolarda sigara içilmemelidir.
5. Depoların giriĢ-çıkıĢ kapıları, yürüme yolları imdat kapıları, elektrik panolarının söndürme
cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu
yerlerin önleri herhangi bir Ģekilde kapatılmamalıdır.
6. ĠĢ ekipmanları, malzeme ve araçları geliĢi güzel yerlere bırakılmamalı, hat içerisinde tanımlı
alanlarda bekletilmeli iĢ bitimi depolara bırakılmalıdır.
7. Herhangi bir kazaya neden olmayacak Ģekilde bulundurmak için yıkılma ve devrilmeleri
önleyerek depolanmalı ve istiflenmelidir.
8. Rafların üzerinde taĢıma kapasiteleri gösteren iĢaretleme yapılmalı, dolap veya raflara
taĢıma kapasitelerinin üzerinde yük istiflenmemelidir.
9. Raf üzerinde stoklamayı max. 1m olacak Ģekilde, yatay pozisyonda ve sıralar halinde
yapılmalıdır.
10. Saç ve benzeri levha halindeki malzemeleri istif ederken ellerin kesilmemesi için eldiven
kullanılmalıdır.
11. Açık aydınlatma ampullerinin bulunduğu yerler ile sıcak su borularının geçtiği yerlerin
civarına malzeme depolanmamalıdır.
12. YerleĢtirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de
aĢağıdan yukarıya doğru yerleĢtirilmelidir.
13. Ġçinde parlayıcı–patlayıcı madde bulunan yere açık ateĢle girilmemeli ve burada sigara
içilmemelidir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 54 / 54
14. Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneĢin ısı ve ıĢığından
korunacak ve iyice havalandırılmalıdır.
15. Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım iĢlemleri yapılmamalıdır.
16. Tüm depolama iĢlemlerinde gerekli KKD‟ler kullanılmalıdır.
Madde 29: Yanıcı, Patlayıcı, Parlayıcı ve Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmada Emniyet Kuralları
1.
ĠĢletmeye alınacak bütün kimyasalların tedarikçi firmadan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
alınmalıdır.
2.
Kimyasalları güvenli bir Ģekilde kullanmak ve saklamak için tehlikeli olabileceği durumları
gösteren etiketlerine dikkat edilmeli.
3.
Kimyasal kullanımı özel izne tabidir. Kimyasal kullanacak kiĢiler önce malzeme güvenlik bilgi
formu eğitimi verilecek ve ondan sonra malzeme güvenlik bilgi formuna göre kimyasal
kullanılacaktır.
4.
Etiketinde yazılı bulunan uyarı ve önlemleri okumadan kimyasallar kullanılmamalı. Kullanılan
kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları okunmalıdır.
5.
Aksi söylenmedikçe kimyasallar koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır.
6.
Hiçbir zaman kimyasallar içme kaplarının içine bırakılmamalıdır. Bu durum kaçınılmaz ise
kesinlikle konulan kabın üzeri her taraftan görebilecek Ģekilde yazı yazılarak kimyasal madde
olduğu belirtilmeli ve kesinlikle kilit altında saklanmalıdır.
7.
Kimyasallar deriye temas ettirilmemeli. Kimyasallar ile çalıĢırken gerekli kiĢisel koruyucu
ekipmanlar kullanılmalıdır. (Gaz maskesi, toz maskesi, asit eldiveni, gözlük v.b. gibi)
8.
Personelin eli kimyasallara temas eder ise el önce bol soğuk su ile daha sonra sıcak su ve
sabun ile temizlenmeli. Sıcak suyun önce kullanımı gözeneklerin açılarak daha fazla zarar
görmesine sebep olur.
9.
Asit veya alkali maddelerle temasla yanmalarda bol su ile temas bölgesi yıkanır. Eğer yanık
ciddi boyutlarda ise acilen revire haber verilir. Bu sırada su ile yıkamaya devam edilir.
10.
Reaktif kimyasallar tezgâhların kenarlarında bırakılmamalıdır.
11.
Ortamda normalden ağır bir kimyasal kokusu var ise ve gazın/buharın zehirli olduğundan
emin olunamıyorsa o alanda kalınmamalı, gerekli müdahale gaz maskesi kullanarak yapılmalıdır.
12.
Tehlikeli maddelerin tanımlanmasında kullanılan sembol ve iĢaretler öğrenilmelidir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 55 / 55
13.
Kimyasalların üzerinde kritik malzeme etiketi olması gerekmektedir.
14. Bir kaza anında ilgili birimdeki Malzeme Bilgi Formu‟ndan yararlanılarak yaralıya nasıl
müdahale edileceği süratle tespit edilmelidir. ĠĢyeri revirine veya en yakın hastaneye sevk edilirken
yaralı ile birlikte Malzeme Bilgi Güvenlik Formu mutlaka bulundurulmalıdır.
15. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahallerde kesinlikle sigara içmeyecek,
ateĢ meydana getirebilecek hiçbir iĢlem yapmayacaktır.
16.
Patlayıcı maddeleri meskun yerlerin yakınında bulundurulmamalıdır.
17. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin çevresini ot ve diğer yanıcı maddelerden temizlenecektir. Bu
bölgelerde özel emniyet kurallarına mutlaka uyulacaktır.
18. Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığı ambar, sundurma ve sahalarda
yangınla ilgili ikaz levhalarını mutlaka asılacaktır
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 56 / 56
Madde 30: Kimyasal Madde Depolama Emniyet Kuralları
1.
Kanserojen maddeler, zehirler/ toksik sıvı kimyasallar kilitli bir depo içerisinde muhafaza
edilmelidirler.
2.
Kimyasal madde stok alanının taban kısmında ızgara sistemi olmalı ızgara altlarına metal
tavalar döĢenmelidir.
3.
Depolar direk güneĢ ıĢığına maruz kalmayacak Ģekilde yapılmalıdır.
4.
Depolar parlayıcı, patlayıcı maddeler tüzüğünde geçen mesafeye uygun olacaktır.
5.
Depo kapılarında izinsiz girmenin ateĢle yaklaĢmanın yasak olduğunu belirtir uyarı yazısı
asılacaktır.
6.
Depo sorumlularının iletiĢim bilgileri depo giriĢinde asılı bulundurulacaktır.
7.
Depo giriĢi ve içinde malzeme güvenlik bilgi formları asılı bulundurulacaktır.
8.
Depo içerisinde tüketim gerektiren kimyasalların tüketim sırasına dikkat edilecektir.
9.
Her bir kimyasal grubun farklı özelliği olduğundan malzeme güvenlik bilgi formları ve
Kimyasalların Depolama Matrisi göz önünde bulundurularak her madde kendi kategorisinde
depolanacaktır. Kimyasalların kritik malzeme etiketleri ambalajları üzerinde yazılı olacaktır.
10.
Kimyasalların dökülmesi veya taĢması durumunda acil durum varillerinden yararlanılarak
müdahale edilecektir. Absorbanlar ve bariyerler ile sızıntı kontrol altına alınacaktır. Müdahale
esnasında kiĢisel koruyucular kullanılacaktır.
11.
Kimyasal maddeler depoda raf usulü stoklanacaktır. Kimyasallar üst üste en fazla iki birim
olacak Ģekilde stoklanacaktır.
12.
Tüm maddelerin etiketleri gözükecek ve istiflendiğinde yazıları düzgün okunabilecek Ģekilde
düzenlenecektir.
13.
Depolama raflarından malzemenin düĢmemesi için önlem alınacaktır.
14.
Depolama ve gözle kontroller sırasında, zedelenmiĢ, patlamıĢ, sızıntısı olan ambalajlar varsa
derhal kullanım için gereken önlemler alınacaktır.
15.
Alımı yapılan ve zararlı kimyasal madde sınıfına giren tüm hammaddelerin depolama ve
stoklama iĢlemleri sırasında isg-çevre yönetim sistemi gereklerine uymayan ve/veya çevre ve
insan sağlığına doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek bir uygunsuzluk gözlendiğinde, bu
uygunsuzluk için isg- çevre bölümüne haber verilecektir.
16.
Depolara ve bunların yakınına depolanan hammadde ve ürünlerin yükleme, boĢaltım ve
kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karĢı korunma önlemleri ile ilgi
uyarı iĢaretleri ve/veya yazıları asılacaktır.
17.
Tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde sigara içilmesine, kontrolsüz
açık alev veya ateĢ yakılmasına izin verilmeyecektir.
18.
Depo önlerine hiçbir zaman araç veya malzeme bırakılmayacaktır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 57 / 57
19.
EğitilmiĢ, ilgili kiĢiler dıĢında kalan tüm çalıĢanlar bu maddelerin depolandığı yerlere güvenlik
açısından giremez ve ilgililerden izin almadan bu malzemelerden kullanamazlar.
20.
Kimyasal malzeme deposunun temiz, düzenli ve bakımlı bulundurulması depo personelinin
sorumluluğunda olacaktır. Saha denetimleri esnasında bu alanlar periyodik olarak denetlenecek ve
kayıt altına alınacaktır.
21.
Depo sorumluları sağlık ve güvenlik hususu, kullandıkları ekipmanlar hakkında periyodik
eğitime tabi tutulacaktır.
22.
Gres fıçıları/kovaları dikey olarak ve kapağı yukarı gelecek Ģekilde depolanacaktır.
23.
Bazı kimyasalların orijinal ĢiĢesinden baĢka bir ĢiĢeye aktarılması gerekiyorsa yeni ĢiĢe
mutlaka uygun bir Ģekilde etiketlenecek ve zorunlu ambalaj iĢaret etiketleri yapıĢtırılacaktır.
24.
Kimyasal depolarda elektrikli cihazların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
25.
Kimyasal madde depoları, aĢındırıcı madde buharı alev alıcı gazların birikimine engel olacak
Ģekilde, iyi havalandırılmalı ve bu durum depo planlamasında mutlaka göz önünde alınacaktır.
Doğal havalandırmanın mümkün olduğu durumlarda, bu tür havalandırma tercih edilecektir.
26.
Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlike sınıflarını belirlenmelidir. Bazı
kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer alabilir, böyle bir durumda bu kimyasala ait Güvenlik
Bilgi Sertifikasına bakılarak öne çıkan tehlike sınıfı belirlenmelidir. (Ör: Yanıcı, patlayıcı, toksik vb.)
27.
Mevcut kimyasalları PH değerine göre ayrılmalı, asidik ve bazik maddeler bir arada
depolanmamalıdır.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 58 / 58
pH< 4: Asidik
pH 4-10: Nötr
pH >10: Bazik
DOKUZUNCU BÖLÜM
YANGINDAN KORUNMA
Kontrolümüz dıĢında meydana gelen yanma olayına „‟yangın‟‟ denir. Yanma meydana gelmesi için
ortamda yanıcı madde, oksijen (hava) ve ısı (ateĢ kaynağı) olması gerekir.
Meydana gelen yangınların yapılan incelemeleri; yangın çıkmadan önce o yerde bir hatanın var
olduğunu ve bu hatanın zamanında giderilememesinden dolayı yangınların çıktığını ortaya
koymaktadır.
Genellikle bilinenlere önem vermemek, gerekli tedbirleri zamanında almamak yüzünden çıkan
yangınların yerine getirilmesi çoğunlukla mümkün olmayan can ve mal kaybına ve hasara neden
olduğunu biliniz ve unutmayınız.
Yangın üçgenini oluĢturan unsurlardan herhangi birinin olmaması yangını baĢlatmaz. Yangın
baĢlamıĢ ise bu üç unsurdan biri ortamdan uzaklaĢtırılırsa yangın sona erer.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 59 / 59
Bu nedenle;
Yangın çıkmasına neden olmayacak Ģekilde çalıĢmanız gerektiğini ve her yangın tehlikesini
önlemenin ve güvenli çalıĢmanın en öncelikli asli göreviniz olduğunu biliniz.
YANGIN ÇEġĠTLERĠ
Yangınlar; katı madde yangınları, sıvı madde (Kimyasal) yangınları, gaz ve elektrik kaynaklı
yangınlar ile metal yangınları olarak sınıflandırılabilir.
Yangınların Sebepleri:
Çoğu yangınlar, sık sık rastlanan tehlikelere karĢı gereken önlemlerin alınmamasından
doğmaktadır.
Bu tehlikeler;
Açık ateĢ, kendiliğinden tutuĢma, sıcak yüzeyler, elektrik ve elektrikli aletler, sürtünme, portatif
ısıtıcılar,
statik
elektrik,
parlayıcı-patlayıcı
maddeler,
sigara,
sıcak
çalıĢmalar
(kaynak/kesme/taĢlama vb) ve sabotaj.
Elektrikli Aletler:
Elektrik motorları, prizler, lambalar, fazla ısınan kablolar hasarlanıp kısa devre yaparsa.
Mekanik Kıvılcımlar:
Makina veya parçası kıvılcım çıkaracak bir zemine yüksekten düĢerse veya makinanın dönen
aksamları arasına kıvılcım çıkaracak yabancı metaller girerse.
Sürtünme:
Yağsız kalmıĢ rulmanlar ve birbirine sürten diğer hareketli malzemeler aĢırı ısınırsa ve ortamda var
olan yanıcı maddeyi tutuĢturabilirse.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 60 / 60
Portatif Isıtıcılar:
ĠĢyerlerinde ısınma amaçlı kullanılan ısıtıcılar parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelere çok yakın
konulursa ve söz konusu hassas maddeleri ısıtarak etkilerse.
Statik Elektrik:
Özellikle organik maddelerin transferinde farklı özellikte olan iki yüzey arasındaki sürtünmeden
doğan statik elektrik yükü birikimlerinin boĢalımından kıvılcımlar oluĢursa.
Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler:
Kimyasal madde tanklarında yapılan çalıĢmalar ile kapalı ortamlara sızan solvent, tiner gibi yanıcı,
parlayıcı ve patlayıcı özellikler içeren maddelerin, statik elektrik yükü boĢalımlarında bu gibi
maddeler için hazırlanan emniyet talimatlarına uyulmuyorsa.
Sigara:
Özellikle yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolandığı ve/veya kullanıldığı sahalarda sigara
içme yasağına uyulmazsa ve sigara içilmesinin serbest olduğu yerlerde yanan sigara izmaritleri
söndürülmeden rastgele atılıyorsa.
Kaynak ve Kesme:
Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan elektrik, oksijen kaynağı veya kesme gibi sıcak iĢler
yapılıyorsa.
Sabotaj:
Ekol personeli olan veya olmayan, tutumu ve davranıĢları ile fabrikanın genel güvenliğine gölge
düĢürecek tarzda hareket eden kiĢilere gerekli müdahalede geç kalınmıĢsa.
Madde 31: Yangından Korunma
1.
Yangından korunma konusundaki talimat ve yönetmeliklere riayet ediniz.
2.
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasalların kullanımında azami dikkat gösteriniz.
3.
ĠĢletme içerisinde belirlenmiĢ mahallerin dıĢında kesinlikle sigara içmeyiniz.
4.
Sigara içme mahallerinde sigara ve kibritlerinizi kül tablalarına veya kovalarına atınız,
bunların söndüğünden emin olunuz.
5.
Elektrik tesisatında vuku bulan arızalara müdahale etmeyiniz, yetkili personele haber veriniz.
6.
Akaryakıt, gaz kaçakları, yağ döküntüleri ve bu gibi yangına sebep olabilecek sızıntıları
amirinize derhal bildiriniz.
7.
Giyeceklerinizi, havlu benzerlerini kurutmak maksadıyla sıcak boru veya benzeri yerlere
asmayınız.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 61 / 61
8.
ġiĢe ve benzeri cam kapaklar güneĢ ıĢığı karĢısında mercek gibi vazife görürler, etraftaki
cisimleri kolaylıkla yakabilirler. Bu yüzden ĢiĢe ve diğer cam kapakları güneĢ ıĢığı almayacak
yerlere koyunuz.
9.
Yangın söndürme cihazlarının yanına veya önüne, onlara eriĢmeyi güçleĢtirecek malzeme
koymayınız.
10.
Acil çıkıĢ kapılarını, koridor ve geçiĢ yollarını açık ve temiz bulundurunuz. Merdiven altları,
küçük odalar,dolap arkaları gibi görünmeyen yerlere malzeme istiflemeyiniz.
11.
Yangın söndürme sistemi bulunan yerlerde özellikle spring altlarına malzeme istiflemeyiniz.
12.
Yangın söndürme cihazlarını ve ekipmanlarını her zaman temiz tutunuz. Kullanıma mani bir
durum tespitinde derhal yetkili personele haber veriniz.
13.
Aydınlatma armatörlerinin altına kesinlikle malzeme istifi yapmayınız.
14.
Makine ve teçhizatın üzerinde yangına sebebiyet verebilecek yağ, toz v.s. gibi maddeleri
temizleyiniz.
15.
Elektrik motorları, panolar, trafolar, kablolar gibi tüm elektrik tesisatını, yangına sebebiyet
verebilecek yanıcı toz ve maddelerden koruyunuz. Tozlanmaya ve kirlenmeye maruz kaldığında,
gerekli Ģekilde uygun periyotlarla temizleyiniz.
16.
Atık maddeler, çöp, kırpıntı ve toz birikintileri yangın tehlikesi oluĢturur. Tahta, kağıt, plastik
ve bazı metal tozları ise uygun koĢullarda patlama tehlikesi yaratır. Bu nedenle çalıĢma
alanlarınızın düzenli ve temiz tutulmasına dikkat ediniz.
17.
ĠĢ yerinden ayrılırken, kapı ve pencereleri açık bırakmayınız. Kullanılmayan ve açık bırakılan
aydınlatma sistemlerinin anahtarlarını kapatınız. ÇalıĢma odalarınızın anahtarlarını yerine koyunuz
veya ilgilisine teslim ediniz, yanınızda götürmeyiniz.
18.
Benzin, mazot, alkol, eter gibi yanıcı ve parlayıcı maddeleri temizlik veya diğer maksatlarla
kullanmayınız.
19.
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunuyorsa talimatlara uygun olarak depolayınız,
güvenlik tedbirlerini alınız.
20.
Elektrikli cihazları topraklaması olmayan tesisatta (prizlerde) kullanmayınız.
21.
Elektrik panolarını sürekli kapalı tutunuz.
22.
Makaralı tip uzatma kablolarını tamamen açık olacak vaziyette kullanınız. Kapalı
kullanımlarında bobin etkisi yaparak aĢırı ısınma sebebiyle yangına neden olmaktadırlar. Bu
kablolar ile çoklu prizleri sürekli kullanmayınız. AĢırı ısınmadan dolayı yangına sebebiyet
verebilirsiniz.
23.
TaĢınabilir fanlar, oda ve su ısıtıcıları, seyyar aydınlatmalar yangın tehlikesi oluĢturmaktadır.
Bu tür ekipmanların yakınında yanıcı madde bulundurmayınız.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 62 / 62
24.
Sıcak, rutubetli ve tozlu ortamların aydınlanmalarında etanj, kapalı tip armatürler
kullanılmalıdır.
25.
Kısa devre veya toprak teması sonucunda aĢırı ısınma ile çıkabilecek yangınların önlenmesi
için kaçak akım rölesi gibi uygun koruma sistemi kullanınız.
26.
Tehlikeli
durumlarda
pano
ve
tablolar
önünde
ulaĢmayı
önleyecek
hiçbir
engel
bulundurmayınız.
Yangın çıktığı anda personelin/ziyaretçinin hareket tarzı:
 Yangının tespiti halinde telaĢlanıp paniğe kapılmayınız.
 Yangını gördüğünüzde ne yapacağınızı biliniz.

Bulunduğunuz yerde Yangın Ġhbar Düğmesi varsa basınız veya Ġtfaiye TeĢkilatına 1110
arayarak haber veriniz.

Yangın yerinin adresini, en kısa ve doğru Ģekilde bildiriniz.

Yangın cinsini bildiriniz (Bina, Benzin, Araç, Makine)

Yangın mahallinde yaralı personelin tespiti halinde derhal sağlık merkezini arayarak
bilgi veriniz. Yaralıya kesinlikle müdahale etmeyiniz.

Yangını ve tespit edilen diğer hususları ilgili amirinize bildiriniz.

Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.

Bunları yaparken kendinizi ve baĢkalarını tehlikeye atmayınız.

Size yakın olan acil çıkıĢ kapısını kullanarak derhal ilk toplanma bölgenize gidiniz,
yoklama vererek, gelecek talimatı bekleyiniz.

Ziyaretçiler ise ziyaret kartı üzerinde belirtilen kurallara uyacaktır ve acil durumlarda
personelle birlikte hareket edecektir.
Madde 31: ĠSG Taahhütnamesi
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 63 / 63
ÇağdaĢ yönetim anlayıĢında bugün, en önemli faktör insana değer vermektir. Ġnsana değer
vermek demek, insana saygılı olmak demektir. Bu da bünyesel olarak disiplin mantığını ortaya
çıkarır. Disiplin, ideallere bağlılıkla hizmet etmeye kendini adamıĢ kiĢilerin Ģahsiyet duygularının
temel taĢıdır. Yani duygusal doğrularla akılsal doğruları birleĢtirerek adil olmak yolundaki kurallar
manzumesidir.
Unutulmamalıdır ki, konulan kuralların uygulanması ve uygulatılması disiplinin özünü
oluĢturur ve bu durum kurumsallaĢtığı sürece otorite denen olgunun becerisi artar.
Bu suretle moral ve motivasyon disiplin olgusu içinde Ģekillendiğinden, problem sahaları asgariye
indirilerek bireysel geliĢim ve benimseme azami noktaya ulaĢır.
Tüm çalıĢanların Ģirket vizyon, misyon ve değerlerine, etik ilkelerine bağlı olarak hareket
etmesi gerekmektedir. ĠĢ Kanununda da tanımlanmıĢ hususlar dikkate alınarak, beklenenin aksi
hareket eden, bunlara aykırı davranan kiĢilere daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiği sözlü
ve yazılı uyarı ile bildirileceği gibi, iĢten de çıkarılabilir.
Disiplinin sağlanması için uygulanması gereken cezalar, sözlü uyarı, yazılı uyarı veya iĢten
çıkarma Ģeklindedir.
Disiplin cezaları uygulanırken, 4857 Sayılı ĠĢ Kanununun iĢ akdi fesih nedenlerine iliĢkin
hükümleri dikkate alınır.
ĠĢinde ihmal, düzensizlik, dikkatsizlik göstermek, dıĢ görünümüyle iĢin niteliklerine ve
ciddiyetine aykırı davranmak, hal ve hareketleriyle çalıĢma arkadaĢlarını rahatsız etmek gibi
hareket ve davranıĢlarda bulunmak amirin yetkisine bağlı olarak sözlü/veya yazılı uyarı ve hatta
iĢten çıkarma sebebi olabilir.
Yazılı Uyarı gerektiren durumlar:

ġirketin kurum kültürüne, etik ilkelerine yakıĢmayan davranıĢlarda bulunmak

Görev tanımlarına yönelik faaliyetlerden herhangi birini yerine getirirken müĢteriye

de yansıyan hatalar yapmak

ġirkette çalıĢanların huzurunu bozacak, iĢlerini yapmalarını engelleyen davranıĢlarda
bulunmak

ĠSG kurallarına uymayıp hem kendi hem de diğer çalıĢanları risk altında bırakmak.
ĠĢten çıkarma gerektiren durumlar (4857 Sayılı ĠĢ Kanunu ve Ġçtihatlarıyla ilgili hükümleri)

ġirket değerlerine aykırı davranmak

Yalan söylemek

ġirketin aleyhinde faaliyette bulunmak, dedikodu üretmek, üretilen dedikoduyu yaymak

ġeref ve namusa dokunacak sözler sarfetmek veya davranıĢlarda bulunmak, yahut
iĢveren hakkında Ģeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunmak.

ÇalıĢma arkadaĢlarına cinsel tacizde bulunmak.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 64 / 64

ĠĢverene, onun ailesine veya çalıĢma arkadaĢlarına sataĢmak

Güveni kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, meslek sırlarını ortaya atmak gibi
davranıĢlarda bulunmak.

ĠĢyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç
iĢlemek

ĠĢverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iĢgünü
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iĢ günü, yahut bir ayda üç iĢgünü
iĢine devam etmemek.

Yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar
etmek.

Kendi isteği veya savsaması yüzünden iĢin güvenliğini tehlikeye düĢürmek, iĢyerinin
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya baĢka eĢya ve
maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmak.

Kendi kastından veya derli toplu olmayan yaĢayıĢından yahut içkiye düĢkünlüğünden
doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı
ardına üç iĢ günü veya bir ayda beĢ iĢ gününden fazla sürmesi.

ĠĢ sözleĢmesi yapıldığı sırada bu sözleĢmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya Ģartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek
yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek iĢvereni yanıltma.
ÇalıĢma Saatleri
Hizmet verilen projelerde çalıĢma saatleri 08:00-16:00,16:00-24:00,24:00-08:00 saatlerinde 3
vardiya sistemi uygulanmaktadır. ÇalıĢma saatleri çalıĢılan iĢ yerinin nesnel koĢullarına operasyon
yönetimince revize edilebilir.
Yemek Saatleri
ÇalıĢanlar 08:00-16:00 vardiyalarında yemek saatlerini 12:00-14:00 saatleri arası;16:0024:00 vardiyasında yemek saatlerini 18:30-20:00 saatleri arasında 24:00-08:00 vardiyasında
yemek saatlerini 02:30-04:00 saatleri arasında kullanırlar. Yemek saatleri çalıĢılan iĢ yerinin nesnel
koĢullarına operasyon yönetimince revize edilebilir.
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 65 / 65
Kılık Kıyafet

Her çalıĢan, Ekol‟un bir temsilcisi olarak çağdaĢ görünümlü kıyafet giyer ve kiĢisel
bakımına özen gösterirler. Görevi gereği verilmiĢ olan üniformanın dıĢında baĢka bir üniforma
giyemezler. Bu üniformanın bakımı ve temizliğinin yapılmasından ferdin kendisi sorumludur. Takı,
aksesuar takmak, makyaj yapmak, parfüm kullanmak yasaktır. Erkeklerde her gün sakal tıraĢı
olma mecburiyeti vardır.
Sigara
Sigara içme için tanımlı olan bölgelerin dıĢında ÇalıĢan personelin sigara içmeyeceğine dair
taahhütname imzalatılmaktadır. Kimyasal malzeme ile çalıĢılan yerlerde(sosyal alanlar dahil)
sigara, çakmak, kibrit sokmak/bulundurmak ve sigara içmek yasaktır.
ONUNCU BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 32:Yürürlülük
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca hazırlanmıĢ olan bu yönetmelik iĢveren/iĢveren vekili tarafından
imza altına alınmasını müteakip, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 33:Yürütme
Bu yönetmeliğin yürütülmesi ve takibini iĢveren/iĢveren vekili ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
birlikte yürütür.
Söz Konusu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ġç Yönetmeliği EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim
Hizmetleri ve Tic. A.ġ. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerince hazırlanmıĢ olup, ekleri dahil toplam
66 Sayfa ve 33 Madde‟den meydana gelmiĢ ve 01/01/2014 tarihinde iĢveren vekili tarafından imza
altına alınarak yürürlüğe girmiĢtir.
EKOL Teknik Temizlik, Bakım, Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ġ.
ĠĢveren /ĠĢveren Vekili/Yönetim Temsilcisi
Adı Soyadı
Ġmza
: Ali Asker SERVĠ
:
HAZIRLAYAN
Ali Asker SERVĠ
Operasyon ve Entegre Yön. Md.
Yönetim Temsilcisi
Ġç Yönetmelik – Rev:00
ONAY
Orhan TAĞI
Genel Müdür
Sayfa 66 / 66
Download

Ali Asker SERVİ Orhan TAĞI Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md