8 BOLESLAVSKO | U NÁS DOMA
Jazzové jaro pokračuje
kapelou 6NaChodníku
Mladá Boleslav – Na další
koncert z jarního abonentního jazzového cyklu Šanson a
jazz, se můžete těšit už v pondělí 14. března.
Sál Hieronimus ve Škodě
Auto Muzeu bude tentokrát patřit náchodské kapele
6NaChodníku. Kapela, založená
sourozenci
Lucií
a Tomášem Peterkovými
před pěti lety, už pouhé dva
roky po svém vzniku, převzala ocenění „Objev roku
2007“, jež jí udělila Kulturní a
sportovní nadace města Náchoda.
Na sklonku téhož roku vydali „náchodníci“ také debutové album Bar Babylon, při
jehož křtu napomáhala i
čtvrtek 10. března 2011
Životní příběh boleslavského
legionáře a odbojáře Frymla
V brzkých ranních hodinách dne 15. března roku 1939
dorazily do Mladé Boleslavi
první kolony německého
wehrmachtu. Ač byl počátek
března krásný, jarní, předešlou noc se zima vrátila s neobyčejnou silou a hustým sněžením jakoby se i příroda stavěla na odpor okupační armádě.
Mladoboleslavané
mlčky přehlíželi přijíždějící
vojska a patrně nikdo tehdy
netušil, že tímto dnem nastává nejkrutější období pro český národ, že nastává doba
zkoušek lidských osudů a
charakterů, doba poprav a
každodenního strachu o holý
život.
Připomeňme si v souvislosti
s blížícím se výročím okupace
jeden lidský příběh úzce spjatý s naším městem, příběh o
skromném hrdinství a vůli
vybojovat českému národu
svobodu.
Jedním z mnoha Mladoboleslavanů, kteří se nesmířili s
okupací a aktivně proti ní vystoupili, byl i tehdejší major
mladoboleslavského pěšího
pluku 47 Josef Fryml.
Josef Fryml se narodil dne
28. března 1888 ve Františkově
v Liberci, domovskou obcí
však byl příslušen do Vince u
Mladé Boleslavi. V Mladé Boleslavi také vystudoval Zemskou průmyslovou školu.
Po vypuknutí první světové
války byl Josef Fryml mobilizován k boleslavskému 36. pěší pluku, kde působil u technického oddělení pro stavbu
mostů a cest. V srpnu roku
1916 byl zajat u rumunského
Gallati a o rok později, v říjnu
1917, byl Josef Fryml přijat do
vznikajících
československých legií v Rusku.
Odtud se dostává transportem ze severoruského přístavu Archandělsk do Francie,
kde je zařazen k 21. čs. střeleckému pluku. Ve Francii
prodělává těžké zákopové boje na západní frontě u Cognacu, Elsasku a Argonách. V závěru první světové války pak
získává hodnost četaře. Po
příměří a ukončení bojů na
západní frontě se Josef Fryml
vrací do Mladé Boleslavi.
Po skončení války přijal nabídku nadále sloužit u nově
vznikající
československé
armády. Již v roce 1926 v hodnosti štábního kapitána nastupuje službu v Mladé Boleslavi u pěšího pluku 47, kde
zastává funkce velitele roty,
později zástupce velitele praporu.
S pěším plukem 47 byl Josef
SVÉŽÍ VÍTR ŠANSONU přinese do Boleslavi 6NaChodníku. Foto Archiv
HELENA FRIČOVÁ
deník
známá jazzmankou Jana
Koubková.
6NaChodníku je jednou z
mála kapel, která před boleslavské publikum předstoupí s vlastními písněmi, autorským šansonem. A jak vznikl
její netradiční název? „Vychází jednak z místa, kde většina členů kapely žije - tedy z
Náchoda - a pak také z úplných počátků kapely, kdy nedisponovali zkušebními prostory a tak vlastně začínali
„skoro na chodníku“. Ale je
nás sedm, tedy vlastně osm.
Sedmý a pro diváka neviditelný je náš zvukař Míša Kops a
tím osmým je Kilián, čtyřletý
pejsek, který je od samého počátku s námi vlastně skoro
všude. Je to hudební pes,“ říká
se smíchem Lucie Peterková.
ČTENÁŘOVÝM FOTOOBJEKTIVEM
Mjr. JOSEF FRYML bojoval za samostatnost Československa v obou světových válkách. Foto /Archiv ČSOL
Fryml svázán až do osudného
roku 1939. Ihned po okupaci a
vzniku Protektorátu Böhmen
und Mähren se aktivně zapojil do odbojové organizace
Obrana národa, kde vykonával funkci zástupce velitele.
Po zatčení velitele Obrany
národa v Mladé Boleslavi legionáře Josefa Botky zaujímá
jeho pozici. Pod jeho vedením
začala Obrana národa vykazovat vzrůstající aktivitu, organizovaly se útěky za hranice, začaly se vydávat ilegální
tiskoviny, např. časopis „V
boj!“ a prohloubila se zpravodajská činnost.
Představitelé Obrany národa v počáteční fázi odboje
podcenili konspiraci a vyšetřovací schopnosti Gestapa,
což mělo za následek zatčení
mjr. Frymla dne 7. února 1940.
Byl internován v mladoboleslavských kasárnách na Jičínské třídě. Zde byl mnohokrát podroben krutým a nelidským výslechům, až byl v
noci z 21. na 22. června 1940
bestiálně oběšen. Na poslední
okamžiky Josefa Frymla
vzpomíná jeho spoluvězeň
František Vlach: „Asi k 23.
hodině dal si Schuppo Schäffer z Lipska stráží otevříti celu bratra majora Frymla a
ztýral ho. Totéž opakovalo se
v cele bratra škpt. Stanislava
Ulricha, a pak přišel jsem na
řadu já. Jeho sadistickému
počínání asistovala stráž s
pistolí v ruce.
Za smíchu z vítězství nad
bezbrannými vězni nakoukli
špehýrkou ve dveřích také do
cely bratra škpt. Jana Víta,
který týrání ušel, a odešli.
Vzrušeně jsme se špehýrkami domlouvali. Bratr mjr.
Fryml ťukáním zavolal klíčníka a bylo mu dovoleno jít si
omýti krev z obličeje.
Po půlnoci se Schäffer vrátil, dal si otevříti celu bratra
mjr. Frymla a stráž poslal
pryč. Z cely se ozývaly rány.
Žádný nářek, jen supění a nadávky katana. Chvěl jsem se u
dveří a špehýrkou se díval na
otevřenou protilehlou celu.
Za drahnou dobu mučení bratr mjr. Fryml klesl na práh cely. Chroptěl. Viděl jsem, jak
Schäffer ještě na zemi kopal
ho do břicha. Pak ozval se
zvuk trhaného plátna prostěradla. Schäffer pruh ten stočil, udělal smyčku, navlékl ji
bratru Frymlovi na krk a vtáhl ho dovnitř cely. Pověsil ho
na mříž okna. Za chvíli zavřel
celu a odešel.“
Josef Fryml i přes nelidské
zacházení a týraní při výsleších neprozradil jména svých
spolupracovníků a uchránil
tím životy mnoha dalších. Za
své hrdinské chování byl povýšen do hodnosti podplukovníka „in memoriam“ a
obdržel Československý válečný kříž 1939 „in memoriam“. Josef Fryml patří mezi
ty občany našeho města, na
které máme být právem hrdí,
ale na které bohužel tak rychle zapomínáme.
Tomáš Pilvousek
ČsOL, Jednota Ml. Boleslav
VZPOMÍNKOVÁ
AKCE
13. března od 14 hodin se
před budovou bývalých kasáren na Jičínské třídě koná 11. ročník vzpomínkové
akce, jež má veřejnosti připomenout události kolem
okupace naší země německou armádou v březnu 1939
a také vznik odbojové organizace Obrana národa.
Diváci spatří ústřední vojenskou hudbu z Prahy a
budou svědky čestné salvy,
kterou vypálí za umučené
odbojáře čestná jednotka.
Ptali jste se starosty Benátek J. Krále
Fotografii slunečnice z výletu do Valtic zaslala Ivana Laššová.
třebné ošacení, obuv apod., které by
ještě posloužilo např. na charitativní
účely.
Je možno tyto věci dodat do
sběrného dvora ve Kbele.
Pravidelně je prováděno svážení charitativní organizací
Diakonie Broumov.
on-line
INZERCE
1000672623_D
Jaroslav Král odpovídal čtenářům ve velkém on–line rozhovoru. Přinášíme vám jeho
druhou část. Kompletní najdete na našem webu.
Pane starosto, jak to, že jsem
v pátek nezastihl nikoho na úřadě?
Koukal jsem na úřední hodiny
a v pátek je úplně zavřeno, ani
dopoledne není možno nic vyřídit. To u vás v pátek nikdo nepracuje?
Původně byly dva úřední
dny. V pondělí a ve středu. V
rámci rozšíření služeb občanům jsme úřední dobu rozšířili na 4 dny (pondělí - čtvrtek). Individuálně v naléhavých případech je možno některé záležitosti po předběžné
domluvě vyřídit i v pátek. Pátek mají úředníci na zpracování agendy a je to den, kdy
probíhají svatební obřady,
takže i proto je v pátek zavřeno.
Starosta Benátek Jaroslav Král
Jak řešíte situaci s nedostatečným
místem ve školkách?
Pro benátecké maminky,
jejichž děti splňují kritéria
přijetí do mateřských škol, je
kapacita dostatečná. Aby bylo
přijímání co nejpružnější a
nejefektivnější bude svolána
společná schůze Rady města a
Školské komise. Máme zájem,
aby tento problém nebyl problémem.
Zajímalo by mne, jestli je možno v
Benátkách někam přinést již nepo-
Je Muzeum hraček městské zařízení, nebo soukromé? Prostory má
totiž luxusní, zajímala by mě výše
nájmu.
Muzeum hraček je soukromé (vlastník p. Fiala). Nájemné je symbolické za 1 Kč s
tím, že nájemce si hradí náklady na energie a vodné a
stočné.
Autobusy se neustále točí na Burse,
přestože právě kvůli tomu byl vybudován kruhový objezd. Řeší se to nějak?
Otáčení autobusů na Burse
je zaznamenáváno bezpečnostní kamerou. Byl dán podnět
řediteli
společnosti
Transcentrum, kde byla zaznamenána čísla autobusů a
časy přestupku. Ředitelem
Trancentra panem Ing. Bělovským byla slíbena náprava. Tentýž záznam má i Policie ČR.
Připadá vám správné, že byly zrušeny sobotní ranní spoje? Těmito autobusy jezdili zdravotní sestry, prodavačky ale i škodováci.
Určitě to správné není, tyto
spoje patří do základní dopravní obslužnosti, kterou
objednává kraj. Vzhledem k
tomu, že jsme dostali seznam
rušených spojů k 25. 2. 2011 a
byli jsme prakticky postaveni
před hotovou věc, budeme se
snažit jak v rámci jednání s
vedením Středočeského kraje, tak s dopravcem i ostatními starosty tuto situaci napravit.
Více na internetu
Celý rozhovor se starostou Benátek nad Jizerou Jaroslavem Králem najdete na webu našeho listu
na adrese boleslavsky.denik.cz
Download

Životní příběh boleslavského legionáře a odbojáře Frymla, In.: Deník