leden 2014
kyjov nejlepší
v třídění odpadů
> více str. 4
Městská knihovna
skončila pod vodou
> více str. 6
Kraj ocenil
Květoslavu Klímovou
> více str. 7
Perníčky z dílen Vlastivědného muzea
Z radnice
MILÍ KYJOVJÁCI,
zdravím Vás na prahu nového roku a přeji
jen to nejlepší. Sousloví „jen to nejlepší“
může znít jako klišé, ale vězte, že já si
za ním představuji neskutečnou spoustu
příjemných emocí, citů a dobré nálady.
Dobré nálady, která nepřichází sama, ale
vyplývá z radosti. Člověk je šťastný, pokud
je zdravý, pokud jeho blízké netrápí neduhy, děti nezlobí a ve škole jim to jde,
má práci a nemusí se bát o další existenci.
A také pokud ho úřady neobtěžují nad
rámec nutného a spíše vytváří podmínky
pro jeho další aktivity, a to ať osobnostní,
rodinné, pracovní či volnočasové.
Jednou z věcí, které zastupitelstvo schválilo, je snížení poplatku za likvidaci
komunálního odpadu z částky 500 Kč
na částku 250 Kč. Když jsme začali s tříděním bioodpadu, avizoval jsem tuto
možnost v případě, že se podaří snížit
objem směsného komunálního odpadu
(SKO), který se vozí na skládku. Chci
Vám moc poděkovat, neboť toto se podařilo. A není to naše hodnocení. Proběhla
totiž soutěž v rámci celé republiky. V rámci Jihomoravského kraje jsme získali hned
dvě prvenství. Zlatou za největší meziroční snížení množství SKO a druhou zlatou
za největší množství vytřídění skla, papíru
a plastů na občana – přes 50 kg. A to
si zaslouží nejen poděkovaní, ale konkrétní odměnu ve formě snížení poplatku. Do
budoucna se nebráním úvaze o úplném
zrušení tohoto poplatku.
V tomto roce nás čekají také rozsáhlé
investiční akce. Půjde nejen o revitalizace sídlišť Za Stadionem, Lidická či
Kollárova-Jungmannova, ale i rekonstrukci Palackého třídy a dalších komunikací
a chodníků ve městě. Konkrétní informace
k jednotlivým z nich včetně harmonogramu a zajištění vám přineseme v průběhu
měsíce února.
Přeji Vám, milí spoluobčané, jménem
všech zastupitelů města Kyjova hodně
zdraví a mnoho krásny chvil.
František Lukl
/ leden 2014
Informace z orgánů města
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů.
Informace ze 106. schůze Rady
města Kyjova konané dne
18. listopadu 2013
Radní města na obchůzce navštívili smuteční síň,
kde byli seznámeni s aktuálním stavem.
Rada města rozhodla:
• o dalším postupu ve věci realizace investiční akce
„Stavební úpravy letního koupaliště v Kyjově“
takto: odbor rozvoje města MÚ Kyjov zajistí vyhotovení studie rekonstrukce koupaliště v rozsahu
specifikovaném v důvodové zprávě a následně
zajistí zpracování PD tak, aby rekonstrukce
koupaliště mohla být zahájena bezodkladně po
ukončení koupací sezony 2014;
• nevyhlašovat anketu „Nejlepší sportovec města
Kyjova za rok 2013“. Jelikož zájem sportovců
o tuto anketu klesá, navrhla sportovní komise zrušení této ankety. Sportovní kluby upřednostňují
spíše individuální přijetí na radnici;
• poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro HBK
Kyjov o. s. na pokrytí nákladů spojených s odehráním extraligy mladšího dorostu. Požadavek klubu
byl ve výši 20 000 Kč, ovšem na návrh sportovní
komise byla dotace snížena.
Rada města schválila:
• přijetí dotace v maximální celkové výši
9 989 350,20 Kč na zateplení objektů MŠ
Nádražní a MŠ Dr. Joklíka. V současné době již
zateplení obou objektů proběhlo, obě školky jsou
již v provozu;
• dohodu o poskytnutí dotace na dětské hřiště –
Seifertovo náměstí, schválenou Státním zemědělským fondem. Město Kyjov přispěje částku ve výši
373 950 Kč;
• výsledky výběrového řízení na dodavatele služeb
spočívajících v dodávce elektrické energie pro
město Kyjov a jeho příspěvkové organizace
a společnosti, ve kterých má město Kyjov majetkový podíl. Jako nejvhodnější nabídku pro uzavření
smlouvy k realizaci předmětné veřejné zakázky
byla vybrána společnost E.ON Energie, a.s., která poskytla nejnižší nabídkovou cenu, a to částku
1 526 648 Kč. Tím vznikne úspora na energiích
cca 600 000 Kč/rok.
Rada města souhlasila:
• aby Základní škola J. A. Komenského přijala
nadační příspěvek ve výši 605 tis. Kč od Nadace
ČEZ za účelem vybudování výtahu v budově školy na Újezdě č. p. 990.
Informace ze 107. schůze Rady
města Kyjova konané dne
25. listopadu 2013
Rada města doporučila:
• Zastupitelstvu města Kyjova, aby rozhodlo
o prodloužení termínu splatnosti půjčky pro
strana 2
Region Slovácko, přičemž dlužná částka činí
600 000 Kč. Tento bod je také předmětem jednání
zastupitelstva města.
Rada města schválila:
• upravený přiložený plán oprav chodníků a komunikací ve městě Kyjově na roky 2014-2017.
Schválený plán můžete nalézt na webových stránkách města pod odborem rozvoje města.
Rada města se seznámila:
• s návrhem rozpočtu na rok 2014. Ten bude
předložen na jednání zastupitelstva města.
Informace z XXIV. zasedání
Zastupitelstva města Kyjova
dne 16. prosince
1. Zastupitelstvo na svém XXIV. zasedání schválilo rozpočet města na rok 2014. Rozpočet města
je tvořen příjmy ve výši 200,5 mil. Kč. Celkové
výdaje představují 210,3 mil. Kč, z čehož kapitálové
výdaje tvoří částku 37,5 mil. Kč. Investiční výdaje
jsou v roce 2014 převážně pokryty úvěrem ve
výši 22,7 mil. Kč. Účelem poskytnutého úvěru
je rekonstrukce smuteční síně v Kyjově. Ostatní investiční výdaje jsou pokryty z provozního
přebytku. V průběhu roku 2014 budou do rozpočtu zapojovány další investiční akce v návaznosti na
získané dotace.
2. Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č. 6/2013 o místních poplatcích. Jak již
vedení města avizovalo na začátku tohoto roku,
byl snížen poplatek za popelnice, a to z důvodu
důsledného třídění odpadu a bioodpadu občany
města. V tomto roce jsme dokonce získali první
místo v třídění odpadu v Jihomoravském kraji.
Proto se vedení města rozhodlo odměnit takto
své občany snížením poplatku z 500 Kč na polovinu. Další změnou ve vyhlášce je, že poplatek
bude splatný jednorázově za celý kalendářní rok
a to vždy k 31. 3. Ovšem možnost splátkového
kalendáře zůstává i nadále.
3. Dále zastupitelstvo města Kyjova vydalo nový
územní plán města. Ten si můžete prohlédnout na
webových stránkách města pod Odborem životního prostředí a územního plánování.
4. Zastupitelstvo města schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2014.
Byl vytvořen v rámci procesu komunitního plánování ve spolupráci členů pracovních skupin
a poskytovatelů.
Akční plán byl schválen Koordinační – řídící skupinou KPSS Kyjovska a obsahuje popis:
• konkrétní projekty naplňující priority a opatření
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku do roku 2015 a způsob jejich realizace
• předpokládané finanční náklady a finanční
zdroje
• termíny a subjekty zodpovídající za realizaci jednotlivých aktivit.
Z radnice
/ leden 2014
kyjov ocenil osobnosti
a zahájil provoz domu kultury
Hlavním důvodem, proč se město Kyjov rozhodlo
pro velkolepý projekt zateplení domu kultury,
bylo především plánované snižování spotřeby
energie zlepšením tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budovy. Realizací navrženého souboru energeticky úsporných opatření,
která spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střechy a podlahy (celková
výměra zateplovaných ploch je 5 749 m2), došlo
nejen ke snížení energetické náročnosti výchozího
stavu energetického hospodářství objektu Domu
kultury, ale také ke snížení zátěže na životní
prostředí snížením emisí, generovaných spotřebovávanými energiemi.
Celkové výdaje projektu:
15 173 436,30 Kč
Zdroje žadatele celkem:
10 394 214,30 Kč
Součástí slavnostního odpoledne, kdy byl dům
kultury předán plně do využívání po rekonstrukci, bylo také ocenění významných osobností na
poli kulturního i společenského dění, které jsou
s Kyjovem spjaty. Významné osobnosti převzaly
z rukou statutárních zástupců města Kyjova Čest-
né občanství, Ceny města Kyjova a Ceny starosty
města Kyjova.
Čestné občanství města Kyjova bylo uděleno
malířce Jiřině Adamcové za celoživotní dílo v oblasti
výtvarného umění, Cena města Kyjova byla
udělena Jarmile Bednaříkové za celoživotní
pedagogickou, publicistickou, vědeckou činnost
a působení v oblasti veřejného života, dále Cenu
města Kyjova získal Jiří Petrů za celoživotní uměleckou činnost a přínos v oblasti folkloru a kultury.
Starosta města Kyjova František Lukl ocenil
také Marii Poledňákovou za celoživotní působení
v oblasti veřejného života a kultury v Kyjově, Lydii
Cejpovou za celoživotní překladatelskou, publicistickou činnost z oboru náboženství a filozofie a za
působení v oblasti veřejného života a Jiřího Dunděru
za celoživotní zásluhy a přínos v oblasti kulturně
společenského dění v Kyjově. Všichni výše jmenovaní získali Cenu starosty města Kyjova.
O dotace lze žádat
do konce ledna
V prodeji jsou
pamětní mince města
Město Kyjov vyhlásilo dne 25. listopadu 2013
výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu
města Kyjova na rok 2014. Termín odevzdání
žádostí je do 31. 1. 2014. Více informací naleznete na webových stránkách města Kyjova
www.mestokyjov.cz
Mince jsou vyrobeny z mosazi, niklu a staromosazi. Cena těchto pamětních mincí by měla být
všude stejná (určeno dodavatelem). Mosazná stojí
50 Kč (celkem 200 ks), ostatní dva druhy jsou za
80 Kč (po 50 ks) k dostání v informačním centru.
(red)
(red)
A jak to vidí facebook?
www.facebook.com/kyjov
Téma: JANČOVKA
• Rád bych se touto cestou zeptal, proč nebyl zveřejněn záměr města
komerčně pronajmout areál Jančovky a byl za nekomerční částku pronajmut zpět bývalým vlastníkům? Proč došlo během 7 dnů k rozhodnutí
nepronajmout objekt občanskému sdružení JazzKlub Kyjov, o.s. ?
• Tady jde přece o kulturu a vy se hádáte kdo bude čepovat pivo.
• A proč má určovat město, kdo bude čepovat pivo na akcích občanského
sdružení? Má ho čepovat ten, kdo udělá nejlepší podmínky pro sdružení,
ne? Kdo chce, může si jít svobodně naproti, ale co do toho má co město
mluvit? ...
Město Kyjov - V pondělí ráno budu sistovat (pozastavím výkon) předmětné
usnesení, neboť si nemyslím, že bylo úmyslem přítomných radních vygenerovat takový výsledek a závěr. Smlouva není podepsaná, tudíž žádné konstitutivní
závěry nejsou. Mrzelo by mě, jako jednoho z iniciátorů původního záměru,
pokud by koupě sálu měla mít takové vyvrcholení. Následně navrhuji, abychom se znovu všichni s chladnou hlavou sešli a pokusili se dostát původním
závazkům a předsevzetím, z oblasti kulturní především. Nejen vytvořením
prostor pro alternativní kulturní scénu, ale také spoluprací se všemi subjekty,
které u toho byly na počátku, hospodu Jančovku nevyjímaje. Bylo by mým
Více informací
www.mestokyjov.cz
To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet
největší zklamáním, že ani tady v Kyjově se zapálení lidé s bohulibým nápadem
neumí domluvit.
• Četl jsem vyjádření BK a nestačím se divit. Když měl tolik vyšších nabídek,
proč Jančovku tedy prodával městu? Jako holý nesmysl je, aby v objektu byli
2 provozovatelé - jeden na bary a druhý na produkci. Tyto dvě oblasti se vzájemně podporují. Hlavně nechápu město, že do toho šlo. S Jančovkou byly
vždy problémy s hlukem a po xxx města v roce 2003 sem řek, že tam dělat
akce je nesmysl. Kdo si myslí, že hudební produkce lze dělat potichu a do půlnoci - je u mě blázen. Kam ti lidi budou chodit, až skončí produkce? Myslíte,
že se v klidu rozejdou domů? Neblázněte.
Téma: ODPADY
Město Kyjov - Poděkovat se má nejen verbálně, ale i konkrétním skutkem.
Zastupitelé jednomyslně rozhodli, že od příštího roku se poplatek za likvidaci
odpadu snižuje z 500 Kč/rok/osoba na polovinu - 250 Kč/osoba/rok. Moc děkuji za vaši aktivitu v třídění i smysl pro zodpovědnost.
• Jak jsou na tom s tříděním restaurace a jak školy?
Kompletní diskuzi najdete na facebookovém profilu města Kyjova.
strana 3
Z Vašeho města
/ leden 2014
Kyjov je nejlepší v třídění odpadů
Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových
kartonů byli v Jihomoravském kraji za uplynulý
rok obyvatelé Kyjova, Střelic, Perné a Podhradí
nad Dyjí. Kyjov zvítězil v kategorii měst nad
10 000 obyvatel a porazil tak loni zlaté Znojmo,
které se letos na medailové příčky neprobojovalo.
Každý obyvatel Kyjova vytřídil za uplynulý rok
v průměru 52,6 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartónů.
„Ten největší dík patří samotným občanům města, že jsou rozumní a racionální, že ten apel vzali
vážně a začali třídit nejenom bioodpad a že se výrazně zlepšili v třídění plastů, papírů a skla, to je
důvod, proč navrhujeme snížení poplatku,“ uvedl
starosta města František Lukl.
Ve vedlejší soutěži obcí zapojených do systému
Eko-kom rozhodoval poměr mezi množstvím
vytříděného odpadu a množstvím směsného odpadu za celé období soutěže. V kategorii měst nad
10 000 obyvatel byl opět nejlepší Kyjov.
Do Kyjova spolu s oceněním doputovaly také dva
šeky v částce 30 tisíc korun. Finanční prostředky
budou věnovány na nákup dalších nádob pro separaci. Občané totiž o třídění stojí a žádají radnici
o vytvoření nových sběrných míst.
(vh)
Právník získal medaili
Antonína Randy
V historických prostorách Vlasteneckého sálu staroslavného Karolina Univerzity Karlovy v Praze předal začátkem listopadu loňského roku předseda
Ústavního soudu ČR a předseda Jednoty českých
právníků zasloužilým členům Jednoty nejvyšší
vyznamenání – medaili Antonína rytíře Randy.
Bronzové medaile obdrželi přední právníci
vykonávající významnou právní praxi a jako členové Jednoty pro ni vykonávají významnou práci.
Mezi nimi mimo jiné Karel Longaver z Kyjova,
člen výboru Pražského sdružení JČP.
Medaile Antonína Randy je vyznamenáním
Jednoty českých právníků zřízené podle Stanov
Jednoty a udělované jako ocenění zásluh českých
i zahraničních právníků, eventuálně i dalších
představitelů politického, veřejného a společenského života na rozvoji demokracie, právní teorie
i praxe, zákonodárství, organizování právního
života a upevňování přátelských vztahů s českými
právníky.
(red)
foto archiv oceněný
Gymnázium navštívili
lektoři z různých koutů světa
Zahraniční stáže jsou velmi oblíbené mezi studenty po celém světě. Jedna z nich přivedla do Kyjova i skupinu mladých lidí, jejichž cílem bylo Klvaňovo gymnázium. Právě sem už poněkolikáté přijeli zahraniční
lektoři. Místní studenti pak mají jedinečnou příležitost osvěžit své jazykové znalosti a proniknout do tajů
zemí různých, mnohdy velmi vzdálených, koutů světa.
„Setkal jsem se tu s mnoha jazyky, nejenom s angličtinou. Pochytil jsem něco z čínštiny, malé čínštiny,
malajsky se učím. Jelikož u mě bydlí kluk z Peru, pár základních slovíček i španělsky, mluvíme i rusky. Ve
škole tolik příležitostí není, abychom mohli konverzovat a získávat zkušenosti i z tohoto úhlu pohledu,“
uvedl jeden ze studentů Klvaňova gymnázia Jakub Čajka.
Zahraniční zkušenost si pochvalují i studenti, kteří se díky programu dostali do České republiky a mohli
si projít hned několik typů zdejších škol. Samozřejmě výměna podnětů v tomto případě funguje oběma
směry.
„Je to skvělá zkušenost setkat se s národnostmi z celého světa na jednom místě. Lidé z Malajsie, Indonésie, Egypta, Ukrajiny, je to skutečně fascinující zkušenost, jiné než když navštívíte zemi jako turista,“
pochvaloval si Mohamed Zayadi. Toho například překvapilo povědomí českých studentů o jeho zemi
i zájem spolupracovat, přestože ne všichni vládnou perfektní angličtinou, s nadšením sdílí vzájemně
informace o všech zemích, které studenti zastupují.
„Zajímavé jsou i odlišnosti kultur. U nás v Malajsii máme ve škole něco jako uniformy a tady studenti nic
takového nosit nemusí, to je něco velmi odlišného,“ doplnil další ze zahraničních lektorů Leong Kok Keong.
Každodenní setkávání přináší do běžné výuky a poklidného chodu školy i řadu humorných či nestandardních situací. „Když chci pozdravit třeba Číňana, to je opravdu hrozně těžké, něco jako „šnašu ho“, možná
tak nějak, ale opravdu se snažíme, je tady jeden kluk z Peru a toho zdravíme „olá, olá amígo“,“ podělila se
o svůj pohled na věc studentka Marcela Hurtíková.
(vh)
Dům dětí a mládeže
uspořádal 19. ročník
soutěže Minimiss 2013
Minimiss 2013 se stala Sabina Ingrová
1. Vicemiss 2013 Tereza Kristová
2. Vicemiss 2013 Dana Chovancová
Minimiss Sympatie 2013 Jana Střížová
Foto archiv DDM
strana 4
/ leden 2014
Z Vašeho města
Vzpomínka na Drahoslava Svozílka
Pozoruhodnou osobností Kyjova byl Drahoslav
Hrával sólově v kostele. Zvládl technicky náročné
Mirek byl jako geniální umělec komplikovanou
Svozílek (1921-1985) zvaný „Drahoš“. Otec Josef
Paganiniho houslové koncerty, temperamentní
osobností, pro kyjovskou veřejnost v době socialismu nepřijatelnou. Dnes je Kyjov na svého
Svozílek, oficiál okr. soudu, patřil k zakladatelům
čardášové melodie, Šavlový tanec Arama Chačakyjovského šachu. Přestože sudičky nedaly Drarodáka hrdý. Dalším přítelem byl malíř Vladimír
turjana a další. Po založení LŠU v Kyjově vyučoval
hře na housle, později, pokud mu zdraví dovolilo,
hošovi do vínku šťastný osud, dokázal se s jeho
Vašíček (1919-2003). Dobře se znal s kyjovským
nepřízní prát jako bohatýr, proslunit život štěstím
pracoval jako vedoucí účetní v kyjovské cihelně.
rodákem malířem, grafikem, sochařem Ctiborem
a radostí. Úspěšný absolvent kyjovského gymByl vítaným, častým hostem v rodině mého strý(Borkem) Bayerem (1925-2012), který při nánázia nemohl jako ročník 1921 však ve studiu
ce, legendárního kyjovského muzikanta a primáše
vštěvách Kyjova občas Drahoše navštívil.
pokračovat. Totálně nasazen na práci v Říši žil
Jury Petrů, se kterým společně muzicírovali. Jura
Miloval houbaření. Pomocí Smotlachových atlav drsných poměrech. Těžce nesl odtržení od rodiny
Petrů mladší vzpomíná: „Na začátku svého psaní
sů hub určil většinu lesní produkce. Oblíbenou
se zmiňuji, že otec neměl v Kyjově důvěrného
a zdravotními následky pak trpěl do konce života.
lokalitou byly Haluzice, kam vlakem vyjížděl již
přítele, ale jeden otcův kamarád k nám přece
Po návratu mu byl přiznán invalidní důchod. Díky
po třetí hodině ranní. Velkým koníčkem byly
své činorodosti však nezůstal sedět s rukama v klíně.
filatelie a rovněž křížovky a hádanky. Věnoval se
jenom chodil. Invalidní důchodce a svobodný
V šachu byl mnoho let nejlepším kyjovským hráčem
i jejich tvorbě. Křížovky tvořil lehce a rychle, často
mládenec Drahoslav Svozílek, ročník jedenadvacet, ale my kluci jsme mu tykali a oslovovali
s geniální šachovou pamětí. Kdysi hrál přátelské
se pak objevily v časopisech a svou kvalitou byly
volné partie v klubu na Sokolovně s kyjovským
ho Drahošu. Vážil možná sto padesát kilo. Ještě
nadprůměrné. Literárně tvořil prózu i poezii.
rodákem, Josefem Augupředtím, než od doktorů
Velká škoda, že většina těchto hodnotných věcí
stinem, a byl je schopen
V šachu byl mnoho let nejlepším získal papíry na hlavu, zmizela zřejmě ve sběru. Znalosti měl rovněž
geniálně zpaměti reprov oblasti medicíny, ovládal latinskou terminolomusel být velmi chytrý
kyjovským hráčem s geniální
gii. Občas si troufl poopravit lékaře, díky čemu
dukovat.
a bystrý člověk, který
šachovou pamětí.
samozřejmě nebyl oblíben. Biotronice a lidovému
Pod jeho vedením vznikla
v šachu remizoval s mistrem republiky Josefem
v Kyjově skupina šacholéčitelství přikládal rostoucí význam. Zajímal se
vých skladatelů, která byla v oblasti kompozičního
Augustinem. Když na to přišla řeč, Drahoš se
o čínskou medicínu. V oblasti čistoty životního
šachu v ČSSR 60. let 20. stol. hodnocena jako
tomu jenom smál a dodával: „Já jsem remizoval
prostředí prognózoval vliv na mentální úroveň lidí
3. nejvýznamnější po Praze a Bratislavě. Filosoficky
s Augustinem, ten remizoval s ruským velmistrem
i z hlediska úrovně IQ. Právní vědomosti měli
spatřoval v šachovém boji odraz života vezdejšího.
a mistrem světa Talem. Takže když to tak vezs otcem na takové úrovni, že by ve svobodné
Napsal učebnici šachu pro začátečníky, ale v té
společnosti mohli provozovat právní poradnu.
meš, tak su vlastně v šachu na stejné úrovni jako
době se mu ji nepodařilo vydat. Zveřejnil na sto
Drahoš by byl vynikajícím koncipientem. Podobmistr světa…“ Drahoš nádherně maloval a byl
šachových prací po celém světě a byl považován
i výborný houslista. On si dával taková neskutečná
né záležitosti v malém i praktikoval.
Drahošův příjem tvořil plný invalidní důchod ve
za velkou autoritu v oblasti šachové kompozice.
předsevzetí, že se třeba naučí za půl roku dvanáct
ze čtyřiadvaceti Paganiniho capriccií , které jsou
výši 240 Kčs měsíčně, což obnášelo 8 Kčs na den.
Další celoživotní zálibou byly jazyky. Oblíbil si
tak obtížné, že je houslisté dokázali zahrát až
Materiální situaci nesl se stoickým klidem, prost
latinu, němčinu, angličtinu. Ruštinu, italštinu,
50 let po Paganiniho smrti. Náš otec se tomu
závisti i nenávisti, optimisticky a pozitivně nalafrancouzštinu, španělštinu zvládl jako samouk.
děn s vírou ve své schopnosti a vděčností za jistou
smál, ale Drahoš po půlroce přišel a začal hrát.
Věnoval se čínštině s tím, že ji nakonec budeme
dávku svobody v totalitním systému. Po únoru
potřebovat všichni. V esperantu si dopisoval
Všechno zpaměti…“
s celým světem. Měl velkou zásobu slovníků
1948 se snažil uprchnout na Západ v oblasti MiZačátkem 50. let min. stol. hrával s kamarády
kulova, byl však zadržen
loutkové divadlo, kde
a učebnic. Přátelům a známým překládal dopisy
a od trestu mu pomohlo
měl na starosti hudební
do ciziny.
Drahošův příjem tvořil plný
Zajímal se o filozofii a jeho svébytné filozofické
doprovod. Pamatuji se
jen omezení svéprávnosinvalidní důchod ve výši
ti. Nutné vedlejší příjmy
názory nebyly v souladu s marxistickou filozofií.
jako čtyřletý na několik
krásných improvizovaných
tvořily občasné hraní
Studoval náboženství od křesťanství přes judai240 Kčs měsíčně, což obnášelo
pohádkových představesmus po hinduismus, buddhismus, konfuciánv kostele, zveřejněné
8 Kčs na den.
křížovky, přepisování
ní v kouzelné atmosféře
ství, šintoismus a taoismus, který si oblíbil. Jako
sálu u Jančů. Dobro vídiplomových prací na
originální myslitel se nedokázal vázat na jeden
tězilo nad zlem. A to vše zdarma…
stroji, prodej sušených hub i do USA, překlady
filozofický směr. Stýkal se s kyjovským filozocizojazyčné korespondence, příjem z filatelie
fem a signatářem Charty 77 Zdeňkem Vašíčkem
Výtvarné umění - další láska. Vlastní tvorbě se
(1933-2001), který po uvěznění působil v emigraci
a hry mariáše v restauraci Nový svět. Někdy zastuvěnoval sporadicky. Kamarádil se s naivní-insitní
na význačných světových univerzitách. Po návratu
kyjovskou malířkou Cilenkou Markovou (1911poval otce při výuce strojopisu anebo těsnopisu.
do vlasti v LN vyšel úryvek se vzpomínkou jeho
1998), svéráznou známou umělkyní. Ke spiritismu
Svozílkovi měli zahradu, která je v létě zásobovala
bratra: „Celé noci se naprocházeli spolu s Drav jejím umění měl střízlivý vztah. Jeho přítelem
ovocem a zeleninou. Pro obědy chodil pan Josef
z nejvěrnějších byl kyjovský malíř a fotograf Mirohošem Svozílkem nebo Jurou Veselským (Mirek
Svozílek s jídelním nosičem denně do kyjovské
slav Tichý (1926-2011), další z galerie kyjovských
Tichý, Zdeněk Vašíček) po kyjovském náměstí
sklárny, kde se jim kuchařky znalé poměrů v jejich
občanů zbavených svéprávnosti. Jeho svobodný
a v přilehlých ulicích a diskutovali a diskutovali,
domácnosti snažily podstrojovat.
umělecký duch mu nedovolil tvořit dle diktátu.
až i hlídky starých komunistů v té době dávající
Drahoš Svozílek byl člověk, který i přes nepřív noci pozor, aby v Kyjově nebyl proveden převrat,
zeň osudu dokázal svůj život v rámci limitujících
K fotografování Mirka teoreticky připravil další
si jich přestaly všímat“. Drahošovým přítelem
možností prožít naplno. Radost z poznání a studia
kyjovský šachista z rodiny Moudrých, nejmladší
z nejmilejších byl redaktor a básník Jiří Veselbyla jeho největší celoživotní metou. Vědění byla
Bohuslav. Vzpomínám, jak mi před padesáti lety
ský (1933-2004), se kterým často „filozofoval“
hodnota z nejvyšších. Materiální stránka života
Drahoš řekl prorocká geniální slova, že Miroslav
a Jura mu předváděl ukázky ze své nové literární
byla vedlejší, spokojil se s málem. Z dnešního poTichý žijící na „okraji“ společnosti, je umělcem
tvorby. Zabýval se psychoanalýzou, znal Freudovy
hledu tak trochu člověk z jiné planety.
světového formátu. V té době by se tomu hodně
Dožil se symbolicky 64 let, stejně jako je polí na
spisy, obdivoval učení Ericha Fromma. Jeho výlidí smálo. Dnes prošlo Mirkovo fotografické dílo
zvu: „Nemůžete-li lidem pomoci, tak jim alespoň
významnými světovými galeriemi a jeho fotografie
šachovnici…
jsou vysoce ceněny. Drahoš byl pro rozkolísaného
neubližujte“ důsledně uplatňoval ve svém životě.
Oskar Strýček
Mirka jediným opěrným bodem, který ho v jeho
Ovládal grafologii, dokázal číst z obličeje.
umělecké tvorbě povzbuzoval. Okolí ho jako
Miloval hudbu, zejména hru na housle, v níž
dosáhl dokonalosti téměř koncertního mistra.
umělce nepřijalo, vlastní rodina se za něj styděla.
strana 5
Z Vašeho města
/ leden 2014
Blešák je příležitostí k nákupu i vzpomínkám
Předvánoční bleší trh, který do Vlastivědného
muzea v Kyjově přivádí pravidelně desítky prodejců,
ale především obrovské množství zájemců,
kteří chtějí zajímavě nakoupit, patří ve městě
k oblíbeným událostem. Jedno odpoledne se tak
jindy poklidné místo mění v rušné tržiště – nakupuje se, prodává, mění a smlouvá.
„Kolega prodává odměrky a závaží, já sbírám taky
odměrky a závaží. Už jsme se dohodli, že vzájemně
vyměníme některé kusy,“ podělil se o sběratelský
úspěch jeden z prodejců Ondřej Anton.
Vedle vášnivých sběratelů sem ale pravidelně míří
i lidé, kteří mají vztah ke starým věcem takový, že
je jim líto je zlikvidovat a nebo se mezi nimi snaží
objevit vzácné kousky a dále uplatnit.
„Mám tady jakési přebytky. Člověk, má-li vztah
k historii a potkává krásné věci, které jsou dokladem historie, má tendenci je sbírat. Samozřejmě
se později stane, že sbírky překročí jisté meze,
blešák je příležitostí dát dál do oběhu věci, které
je škoda vyhodit a někomu mohou udělat radost,“
vysvětlil Anton, jak se na podobné akce dívají sběratelé.
„Vybrala jsem si tady knížky, které jsou o regionu.
Já jsem se sem přistěhovala a zajímá mě, co tady
můžu vidět, co se můžu dozvědět. Tak hledám
právě knížky, které jsou z tohoto kraje,“ uvedla
návštěvnice blešáku Ludmila Hladůvková. Další
z návštěvníků Zdeněk Pecha si zase udělal radost
nákupem starých hodin.
Na bleším trhu pravidelně doplňují sbírky i samotní
pracovníci muzea. Mezi vystaveným zbožím se
totiž často objeví i vzácné kusy. A pokud zrovna
nenakoupíte, blešák je příležitostí si připomenout,
co všechno se dříve objevovalo snad v každé domácnosti, jakými dárky byly obdarováváni naši
blízcí, čím vším si naše babičky nebo maminky
plnily kuchyně nebo za co všechno jsou lidé
ochotni utrácet peníze.
(vh)
Havárie potrubí: knihovna byla pod vodou
Nepříjemné překvapení čekalo pracovníky městské knihovny jedno prosincové pondělí ráno. Jen
pár minut po zahájení provozní doby začaly ze stěn
tryskat proudy vody – prasklo staré potrubí. Voda
částečně zasáhla i knižní fond. Jindy poklidnou
atmosféru Městské knihovny v Kyjově vystřídal
chaos. Voda i přes okamžitý zásah technika začala
prosakovat i do nižších pater.
„Nejhorší je, že byly zasažené i nové regály, které
jsme před měsícem přikoupili a částečně i knižní
fond,“ uvedl ředitelka knihovny Marie Ježková.
Knihovna se potýká se špatným stavem budovy už
dlouhou dobu. Střecha netěsní jak by měla, opravy
zřizovatel řeší, vždy ale pouze jednorázové problémy. Podle ředitelky je připraven dlouhodobý
plán oprav, knihovně jako příspěvkové organizaci
města ale na rozsáhlou rekonstrukci chybí peníze.
„Situace je už dlouhodobě nepříznivá, protože
pravidelně na střeše upravujeme praskliny, bylo by
zapotřebí udělat minimálně rekonstrukci střechy
i některých odpadů,“ doplnila ředitelka.
Oddělení pro dospělé, suterén knihovny, stejně
jako archív, tak skončily částečně pod vodou. Do
vysoušení se museli dát všichni přítomní.
(vh)
Narození:
Michael Možíš 1. 12. 2013
Karolína Půčková 5. 12. 2013
Úmrtí:
Oldřich Pešek 4. 5. 1934 – 20. 11. 2013
Ladislav Kozák 14. 2. 1922 – 12. 11. 2013
strana 6
Jubilanti
Zdeňka Klüglová 97 let
Jaroslav Rašták 94 let
Zdenka Špačková 91 let
Vladislav Pantlík 85 let
Vlastimil Velich 85 let
Blažena Trávníčková 85 let
Marie Karalová 85 let
František Půček 85 let
Anežka Grégrová 80 let
Škola zpříjemnila
rodičům předvánoční čas
Péče o školáka se zdravotním postižením není
jednoduchá. I proto mají rodiče dětí navštěvující
v Kyjově školu Za Humny během roku jen málo
času se v ní zdržet a lépe se poznat s těmi, kteří
zažívají totéž. I k tomu slouží pravidelně konané
akce. Jedna z nich jim zpříjemnila předvánoční
čas. Škola uspořádala vánoční dílny, při kterých
měli možnost si něco vyrobit, ale také si vydechnout od každodenního shonu.
„Je to víceméně jediná možnost pro nás, protože navštěvování nějakých kroužků po škole už je
vlastně problém s hlídáním našich dětí, takto je to
v rámci školy, kdy děti jsou ve třídě a my si můžeme
v klidu něco vyrobit,“ uvedla jedna z maminek
Ivona Slavíková.
Akce je určená většinou matkám, které mají celodenní péči o dítě na starosti, zatímco otcové chodí
do zaměstnání. Ženy si vyrobí výzdobu, ale někdy i dárky pod stromeček. Často se naučí i něco
nového.
I děti mají přizpůsobený program. Ve stejnou
dobu i ony vyrábějí vánoční ozdoby, ale odděleně
v rámci vyučování. O přestávkách tak přibíhají za
svými maminkami, aby se jim pochlubily tím, co
vyrobily. Letos to byly třeba ozdoby ze skořápek
ořechů nebo malé vánoční stromečky.
Dílny organizuje škola Za Humny dvakrát ročně.
Poprvé v době před Velikonocemi, podruhé před
Vánocemi. Velice oblíbenou se stala keramická
dílna, která v prvních letech nebyla. Rodiče se
nejprve učili s hlínou nebo glazurou pracovat, teď
už ale základy ovládají. Často si tak už doma připravují nápady pro další výrobky a těší se, až se
o ně s ostatními podělí. Základní materiál sice
dodá škola, ale příchozí už si nosí i svůj, aby si
mohli své výrobky vylepšit.
(zs)
Poděkování:
Ráda bych poděkovala za vstřícnost a ochotu
při péči o mého nemocného tatínka Oldřicha Peška v jeho posledních chvílích života
Charitě Kyjov. Velmi si vážím této pomoci
a z celého srdce všem děkuji.
Dcera Ivana Fečová
Milada Kučerová 80 let
Josef Jelínek 75 let
Jiří Janoušek 75 let
Z Vašeho města
/ leden 2014
Kraj ocenil Květoslavu Klímovou
Celý život se věnovala dětem. Květoslava Klímová žijící v Kyjově pracovala v nemocnici, v jeslích
nebo ve Fondu ohrožených dětí v Praze. Získala
nyní Cenu Jihomoravského kraje. Bylo to kromě
jiného i za to, že jen díky ní dnes jedna opuštěná
malá holčička stojí na vlastních nohou a má svou
rodinu. Tento krásný čin se jí podařil při působení
v Praze.
„Rozhodla jsem se jít pracovat do Prahy. Zde se
mi podařil takový krásný kousek. Dostala jsem ve
Fondu ohrožených dětí na byt holčičku, která byla
ochrnutá. Měla sedm měsíců a verdikt lékařský
byl – dítě bude ochrnuté a skončí na celý život
v ústavě,“ připomíná počátek všeho oceněná žena.
foto zs
S rozhodnutím lékařů se odmítla smířit. Vytrvale
s dívenkou cvičila podle Vojtovy metody, což se
právě v Praze naučila. Holčičku si zamilovala.
„Věnovala jsem jí veškerou péči, lásku a ono se nakonec podařilo. Holčička se postavila na nožičky,
proces to byl dlouhodobý, nešlo to jednoduše.
Bylo to dlouhé, ale povedlo se. A díky tomuto
holčička, jmenuje se Petruška, se dostala do pěstounské péče. Už je v adopci a má svou rodinu,“
vypráví Květoslava Klímová.
Největšího pracovního úspěchu se jí podařilo
docílit až v závěru své kariéry. Už po maturitě
nastoupila do Kojeneckého ústavu, odkud zamířila
do nemocnice na jednotku intenzívní péče, kde se
věnovala nezralým novorozencům. Když v Kyjově
vznikly jesle, stala se v nich vedoucí ošetřovatelkou. Po jejich zrušení zamířila do speciální
mateřské školy, ale i ta později skončila. A tak
ji po padesátce nezbylo, než jít za prací do Prahy.
„Bylo to náročné, ve Fondu ohrožených dětí pracujete sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin denně.
Bydlíte v bytě, kde máte tři nebo čtyři svěřence.
Měla jsem i týrané děti vedle této holčičky, takže
tam se skutečně nezastavíte,“ připomíná žena psychickou i fyzickou náročnost práce.
Získání ceny Jihomoravského kraje si Květoslava
Klímová velmi považuje. Potěšilo ji, že si někdo
její práce všiml. Pracovní těžkosti už dávno hodila
za hlavu. Teď se hlavně těší na pravidelná setkání
s malou Petruškou a její novou rodinou.
(zs)
Děti se mohly inspirovat
šikovnými spolužáky
Vánoční dílny malých debrujárů organizuje pravidelně ZŠ J. A. Komenského v Kyjově. I koncem
roku měly děti jedinečnou možnost vlastnoručně
tvořit vánoční dárky a nechat se inspirovat šikovnými staršími školáky. Mladí debrujáři během
roku pravidelně experimentují v kroužku pod
vedením učitelky Jitky Režňákové. Oblíbili si jej
především žáci se zájmem o chemii nebo fyziku.
Tentokrát ale svůj talent soustředili na pomoc
mladším spolužákům během vánočních dílen.
(vh)
Mistr světa učil, jak
správně cvičit
psa pomocí pamlsků
Jak vypadá sportovní kynologie na profesionální
úrovni, ale také jak přistupovat k výcviku psů
nejrůznějších plemen, představil v Kyjově Martin
Pejša. Několikanásobný mistr republiky a vicemistr
světa přijal pozvání Kynologické organizace
Boršov.
„Já jsem strašně moc ráda, že k nám Martin Pejša
zavítal, protože si cením jeho zkušeností a že
je k nám přijel předat. A protože mám mladou
fenečku, se kterou bych časem chtěla i na závody,
tak se moc ráda nechám poučit. Takovým způsobem uvidím i nějaké nové metody, které se
používají ve výcviku,“ řekla svůj názor účastnice
semináře Bohuslava Šibalová.
Jiný pohled na výcvik, tak by se dal stručně popsat
přístup zkušeného psovoda. Tvrdí, že každý pes
se dá vycvičit, ale ne každý je k výcviku vhodný.
Záleží na důslednosti. I když Pejša všechny
výběrové soutěže absolvuje s německými ovčáky,
principy lze uplatnit na jakékoli psí plemeno.
„Psa nenutíme, ale čekáme na to, až se správně
zachová. On si pak pochvalu vynucuje a my ho
nemusíme k ničemu nutit. Pes pak chce pracovat
sám, a to je podstatné,“ objasnil základ výcviku
zkušený kynolog.
„Perfektně nám ukazuje, jak se pracuje s pamlsky
a s přivoláním, jak se motivuje pejsek, jak se odměňuje. Že se má pes více chválit než trestat,“
byla nadšená účastnice semináře Jitka Šerkopová.
A práce s pamlsky nadchla i dalšího účastníka
Františka Hollera ze Svatobořic. „Můj pes má rok
a v životě nedostal jeden jediný pamlsek. Udělám
to tak, že najedu na ty pamlsky,“ poznamenal.
Pejša se zúčastnil se šesti pejsky už čtrnácti mistrovství světa. Za největší úspěch považuje získání
šesti titulů mistra republiky se třemi psy a několik
předních umístění na mistrovství světa. S účastníky
semináře se podělil mimo jiné v praktických ukázkách o nácvik pachových prací nebo poslušnost.
„Lidé jsou často nedůslední. Nevydrží a nemají
systematický trénink. Někteří psi nejsou vhodní
k výcviku, ale myslím si, že tímhle systémem se
dají cvičit,“ zakončil mistr světa Martin Pejša.
(vh)
Turisté chtějí podle
odborníků více zabavit
Jakým směrem se ubírat pro úspěšné podnikání
v regionu, čemu se vyhnout nebo naopak, co nezanedbat – i na tyto otázky odpovídali zástupci
subjektů, které se pohybují v oblasti cestovního
ruchu. Na Slovácko je přilákala konference pořádaná Okresní hospodářskou komorou Hodonín
se sídlem v Kyjově. Češi jsou údajně stále více
aktivní a podle toho také vyhledávají dovolenou.
Cestování po Česku považují podle výzkumů
agentury Czech Tourism za stejně kvalitní jako
zahraniční dovolené. Rozdíl je ale v jejich přístupu oproti minulosti, chtějí více zabavit – sebe
i své děti.
(vh)
strana 7
Sociální oblast
/ leden 2014
Knihy a filmy dětskému
oddělení nemocnice
Hlazení pejsků
zklidňuje
Sociálně psychiatrické centrum Fénix nejčastěji
pomáhá lidem, kteří trpí demencí, a ve svém oboru
je v rámci regionu Kyjovska ojedinělým zařízením.
Uspořádalo benefiční koncert na podporu pejsků.
Ti se totiž stali nedílnou součástí terapie, kterou
při práci uplatňují odborní pracovníci. Takzvaná
canisterapie totiž významně posiluje ducha a pomáhá lidem i při vážných zdravotních stavech, jak
fyzických tak duševních.
„Nejčastější diagnózy, které se na nás obracejí,
jsou pacienti s demencemi, protože pro tyto lidi
bohužel specializované zařízení nejsou a my jsme
jediní, kteří poskytujeme komplexní péči v regionu.
Druhá skupina jsou lidé, kteří trpí psychózami,
protože pro ně máme program jak denního stacionáře, tak edukační kurzy, a zároveň přijímáme
i klienty v rámci psychiatrické-psychologické
ambulance,“ uvedl ředitel zařízení Jaroslav Kliment.
Benefičním koncertem se centrum rozhodlo veřejnosti přiblížit myšlenku pomoci potřebným.
K dobrovolnému vstupnému mohli zájemci přispět
centru zakoupením výrobků, které vznikly v rámci
denního stacionáře. Odměnou byl v mrazivém
prvním adventním podvečeru horký čaj a dvě
hodiny hudby v atriu Informačního centra.
„Mezi klienty s Alzheimerovou demencí je kontakt se pejskem hodně důležitý. Ti lidé už někdy
v životě měli pejska, je to společný námět k rozhovoru, takové to uvolnění atmosféry ve skupině.
Je prokázané, že hlazení psa snižuje krevní tlak
a vůbec všeobecně člověka zklidňuje i tělesně, takže to hlazení má svůj účel a význam hodně velký,“
objasnila vedoucí canisterapie Bohuslava Šibalová.
Podle ředitele Fénixu Jaroslava Klimenta dělá
všem sociálním službám největší starosti zajištění
financování. Fénix byl pro letošní rok zařazen do
komunitního plánování v rámci Jihomoravského
kraje. Část prostředků by měly zajistit právě
krajské dotace. Rozhodně ale nebudou stačit například na plánované chráněné bydlení. Peníze
ale budou na aktivační dílnu, která by se měla
v příštím roce uskutečnit v rámci rozšíření služeb
denního stacionáře.
(vh)
Pomoc rodině dívenky s Downovým syndromem
nebo pacientům hospitalizovaným na dětském
oddělení nemocnice v Kyjově – takový byl záměr
spojený s večerem splněných přání. Punc vážnosti
mu přidal svou návštěvou také italský velvyslanec.
Region Slovácka tak zažil neopakovatelné okamžiky.
Čas adventní byl příležitostí konat dobré skutky
a tentokrát jimi organizátoři nešetřili.
„Podařilo se sesbírat knížky a dvd pro dětské oddělení tady v Kyjově. Tím pádem se pobyt díky
tomu může zkrátit. Děti nebudo u myslet pořád
na nemoc a taky budou mít v nemocnici nějakou
zábavu,“ uvedl organizátor benefice Karim Ponticelli.
„Pobyt v nemocnici je pro děti přece jenom složitější. Samozřejmě taky pro rodiče, a pokud budou
mít děti možnost si trošičku zkrátit čas čekání
filmem nebo pěknou knihou, tak je to přínosné,“
souhlasil i primář dětského oddělení Milan Tauš.
Záštita italského velvyslanectví přivedla na Morava slavného tenora Pierra Mazoketti a dala benefici patřičnou vážnost. Byla příležitost předat
velvyslanci uznání za spolupráci. Nebylo to totiž
poprvé, co Slovácko navštívil.
„My máme velmi rádi Moravu a myslíme, že ty
možnosti spolupráce budou široké. Určitě začneme kulturou, víme, že Češi mají rádi jazyky
a tak to může být jazyková výměna a potom budou
určitě následovat i obchodní příležitosti,“ nastínil
italský velvyslanec Pasquale d'Avino.
Spolu s Karimem Ponticellim, který dobročinnou
akci zorganizoval, velvyslanec zamířil další den
právě na dětské oddělení nemocnice v Kyjově, kde
společně předali lampu na fototerapii novorozenecké žloutenky.
(vh)
strana 8
Sociální oblast
/ leden 2014
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi
Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy:
8. 1. - Dobrý vztah k sobě samému jako základ
vztahu k ostatním
22. 1. - Sourozenecké konstelace Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede psycholožka Jurásková, začátek vždy od 9.00 hod., na
adrese: Brandlova 127, Kyjov, vstup zdarma.
Centrum pro sluchově
postižené Hodonínsko
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Na začátku ledna 2014 proběhne v celé České
republice tradiční Tříkrálová sbírka. Akci pořádá
Charita Česká republika. V Kyjově a jeho okolí
sbírku organizuje Charita Kyjov, a to v sobotu
4. ledna 2014 od 9.30.
Při posledním ročníku sbírky se v Kyjově vybralo
226 030 Kč. Celkový výtěžek sbírky v kyjovském
děkanátu činil 946 897 Kč. Z této částky Charita
Kyjov obdržela 630 901,80 Kč, které byly takto
využity:
1. přístavba v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích ... 399 200 Kč
2. přímá pomoc lidem v nouzi (v obcích
kyjovského regionu) ... 150 000 Kč
3. přímá pomoc lidem postiženým záplavami
... 11 701,80 Kč
Dále jsme poskytli mimořádnou pomoc rodině
po živelné pohromě (požáru) v našem regionu
ve výši 70 000 Kč. Zbylá částka byla použita na
humanitární pomoc v zahraničí – Filipíny, Haiti
a Ukrajina a na režii Arcidiecézní charity Olomouc. Toto dílo můžeme realizovat díky pomoci
dobrovolníků, kteří na sebe přijmou úkol a vyjdou
koledovat do ulic našeho města. Jim patří naše
uznání a dík. Touto cestou také děkujeme základním školám, dětem a jejich rodičům.
Věříme, že i při letošní Tříkrálové sbírce otevřete
své dveře, aby mohlo přijít k vzájemnému obdarování. Již předem všem děkujeme, že nám pomáháte
sloužit lidem v těžké životní situaci, nemocným
a nejpotřebnějším.
Charita Kyjov
8. 1. v 15.00 Pletení šálů
10. 1. v 15.00 Klub neslyšících
13. 1. v 15.00 KLAS – Klub aktivních seniorů
22. 1. v 15.00 Výroba foto rámečků
24. 1. v 15.00 Klub neslyšících (změny v nárocích na sociální dávky)
27. 1. v 15.00 KLAS - Klub aktivních seniorů
Všechny akce se konají se v prostorách DPS
Kyjov, Palackého 67/7. Na akce KLASu mohou chodit zájemci starší 55-let.
Všichni milovníci hořkého moku se mohou těšit
- obnovení výroby piva v Kyjově se nezadržitelně blíží.
První lahodné pivo z obnoveného Kyjovského
pivovaru můžete ochutnat již v letošním roce.
Pivo jako křen se bude vařit v prostorách budovy
v Komenského ulici, kde nabízí své služby hotel
Club*** a ještě nějakou dobu také taneční Club
596.
Nový pivovar chce navázat na úspěšnou historii
Kyjovského pivovaru, která se psala od počátku
16. století až do roku 1966. Výrobu piva zajistí
klasické metody. Konzumenti se mohou těšit
na výčepní 10° pivo, 12° ležák i jiná speciální
piva. Pivo se bude točit přímo z výčepních tanků
v pivovarské restauraci, ale i v hospůdkách a restauracích v okolí Kyjova. Zákazník jistě ocení
i prodej „přes ulici“ se zapůjčením výčepního
zařízení.
placená inzerce
Plány pivovaru počítají s výrobou moku na ploše
více než 150 m2. Standardní pivovarské provozy,
stejně jako ten v Kyjově, se neobejdou bez
varny, spilky, prostorů pro ležácké sudy, ale také
šrotovny nebo místa na čištění a plnění sudů
a lahví. Zájemci se dočkají i komentovaných
prohlídek, při kterých se dozví více o samotné
výrobě. Pohled přímo do skutečného provozu
nabídne ale i přilehlá restaurace. V nejbližších
letech se plánuje výstav až 1000 hl piva ročně.
Pivovarskou restauraci doplní salonek a multifunkční sál. Poslouží především pro účely seminárních služeb, pořádání svatebních hostin,
narozenin a jiných akcí, ale také pro menší
koncerty apod.. Léto navíc přinese příznivcům
zlatavého moku a dobrého jídla rovněž možnost
využít zahradního posezení.
Kromě skvělého piva chceme našim hostům
nabídnout také kvalitní kuchyni, speciální pivní
pochutiny a samozřejmě milou a rychlou obsluhu. Na pivovar v další etapě navážou služby
pivních lázní, prodej pivních suvenýrů
a dalších tematických produktů.
Cílem našeho záměru je výrazně rozšířit nabídku
pro hotelové hosty a přinést skutečně kvalitní
gastronomické služby i místním. Věřím, že se
pivovar stane zajímavým turistickým cílem
a současně vyřeší dlouhodobý problém s hlukem,
který je spojen s provozem hudebního klubu.
PIVOVAR
v Kyjově
Pivovar v r. 1940
S pozdravem všech sládků a milovníků piva
„Dej Bůh štěstí!“ se společně s vámi těším
na naražení prvního sudu.
Tomáš Machalínek
správce budoucího pivovaru
[email protected]
www.kyjovsky-pivovar.cz
Ilustrační foto
Pivovar od r. 2014
strana 9
STĚHOVÁNÍDAR
SLUŽBY
Darek Truschinger
Tel.: 604 379 558
e-mail: [email protected]
www.stehovanidar.cz
1) Stěhování bytů, domů, kanceláří
2) Vyklízení, demolice
3) Demontáž, montáž nábytku
4) Stěhování těžkých břemen
5) Autodoprava
Prodám 2+1, 64 m2, OV, cihlový, Kyjov centrum.
Plastová okna, zateplení, vlastní topení, 2 sklepy
a zahrada. Nízké náklady na bydlení!
Bez RK – neplatíte provizi.
Cena 850 000,- Tel.: 603 499 655.
strana 10
Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou
v Kyjově nebo v okolí do 20km. Prosím bez RK.
Tel.: 606 321 101 .
placená inzerce
Ude
ˇlám
Pojedu
k morˇi
rado
st
ženeˇ
Nakou
ve slevá pím
ch
Zacˇnu
s rekonstrukcí bytu
Začněte nový rok
optimálně
Splňte si snadněji svá novoroční
předsevzetí. Optimalizujte s námi své
úvěry. Ušetříte anebo si můžete půjčit více.
UniCredit Bank Expres
Jungmannova 1310/10, Kyjov
(průchod z náměstí na autobusové nádraží)
tel.: 955 964 816, mobil: 606 026 588
www.unicreditbank.cz
Váš expert na optimalizaci úvěrů
a refinancování hypoték.
Koupím si
notebook
PF 2014
placená inzerce
strana 11
/ leden 2014
Z kultury
Architekt, který změnil standard
nemocničního prostředí
Pod tímto názvem byla 14. listopadu 2013 na Staroměstské radnici
v Praze zahájena výstava mezinárodně uznávaného architekta Bedřicha
Rozehnala (1902 – 1984), který svůj život zasvětil projektování nemocnic.
Kyjovská nemocnice patří k jeho nejlepším předválečným projektům
(1938), na ni uplatnil svou vizi pavilónové nemocnice s propojenými
pavilony, umístěnými v lesoparku s centrálním náměstím. Vliv Corbusiérův
poznamenaly široké pásy oken přinášející do pokojů pacientů slunce,
které také pronikalo fasádami ze skleněných cihel. V Kyjově také
poprvé Rozehnal použil propojení gynekologicko-porodnického oddělení
s kojeneckým ústavem a pediatrickým oddělením po dlouhodobé konzultaci
s brněnským profesorem fakultní nemocnice Havláskem. Rozehnalova
vize nemocnice jako slunečního města uprostřed zeleně, kde by pacienti
byli zbaveni úzkosti a strachu, předběhla svou dobu o desítky let. Velkorysé
řešení nemocnice, kde mělo být původně jen několik základních
oddělení, ponechalo dost prostoru i po šedesáti pěti letech více něž trojnásobku
odborných oddělení.
Nejvýznamnějším prostorem byla Dětská klinická nemocnice v Brně Černých
polích (1946 – 54), která autorovi přinesla mezinárodní uznání a objevila se
v roce 1958 i na československé známce. V roce 1947 doprovázel architekt
B. Rozehnal prezidenta Beneše kyjovskou nemocnicí při jeho návštěvě v Kyjově.
Výstava v Praze potrvá do 30. března 2014.
Jiří Dunděra
foto archiv nemocnice
Výstava výtvarných prací
Čarovné barvy země
Až do 25. ledna se v Galerii ve škole při Základní škole J. A. Komenského v Kyjově
uskuteční výstava výtvarných prací Čarovné barvy země. Jedná se o výstavu
soutěžních prací školních kolektivů, vytvořených pomocí přírodních barevných
jílů a dalších čistě přírodních materiálů. Soutěž, nesoucí stejný název jako
připravovaná výstava, je vyhlašována Jihomoravským krajem a organizována
Masarykovým muzeem v Hodoníně – pobočkou Slovanské hradiště v Mikulčicích. V minulém školním roce probíhala soutěž nejen v našem regionu, ale
i v příhraničí a zapojilo se do ní 20 škol, které soutěžily ve čtyřech věkových
kategoriích.
Práce s barevnými jíly je velmi zajímavá, kreativní a tím poskytuje nepřeberné
množství využití tohoto materiálu. Děti a jejich pedagogy zaujala nejen po umělecké stránce, ale i pro studium historie. Soutěži byla vnuknuta témata nejen
o práci s půdou jako přírodou, ale také s půdou, ve které můžeme nalézt otisky
naší historie.
Hlavním motivem soutěže bylo letošní Cyrilometodějské jubileum,
které je úzce spjato se Slovanským hradištěm v Mikulčicích, garantem
této soutěže. Ve výstavních prostorách Galerie ve škole jsou k vidění vybrané
práce větších rozměrů především ze dvou starších kategorií, které je
zde možné díky výjimečným prostorám této galerie vystavit. Zbývající obrázky
jsou nyní instalovány v prostorách Základní školy Hardegg-Pleissing
v Rakousku, která byla součástí soutěže v původním česko-rakouském projektu
Malujeme barvami země.
Michaela Zálešáková
Slovanské hradiště v Mikulčicích
strana 12
Obchodní dům Tragač
uvedl nové CD
V Kyjově byl otevřen nový obchodní dům Tragač - nepřinesl ale
možnost nakoupit. Ženský pěvecký sbor z Kyjova využil svého názvu
Tragačnice pro název hudebně folklorního pořadu. Byl plný recese
a pokřtil při něm svou první desku. „Ta deska se rodila strašně
dlouho, protože je to dvacet let, co společně zpíváme. Snažili jsme
se tam dát co nejhezčí písničky,“ uvedla vedoucí sboru Irena
Trutmanová. „Přidávali jsem si tam nápady, které se rodí na soustředěních,
která máme, kdy už po večerech posedáváme, pozpěvujeme si jenom tak,
nějaké to vínečko k tomu, to se nápady rodí jeden za druhým,“ přidala
režisérka pořadu Bronislava Trepešová. Nová deska Tragačnice z Kyjova
přináší čistý folklor z Kyjovska. V pořadu byl ale divákům představen
humornou formou, která je Tragačnicím vlastní.
S natáčením desky pomohla cimbálová muzika Jury Petrů, ta se stejně
jako Mužský sbor a Slovácký soubor nebo CM Friška představila v programu.
(vh)
/ leden 2014
Městem chodil Mikuláš a nevyhnul se ani Kyjovu. Pokud
ho zase příští rok potkám, určitě se s Vámi ráda podělím.
Veronika Hollerová, redaktorka KN
Kyjov ve fotografii
Tradiční zpívání v Moravské uličce navštěvuje čím dál více lidí.
I v uplynulém prosinci akce přinesla nejen vánoční melodie, ale
například i tvořivé dílny pro děti nebo možnost věštění z olova.
Vlastivědné muzeum v Kyjově vždy v prosinci otvírá předvánoční dílny. Tady mají návštěvníci možnost seznámit se
s činnostmi, které dříve patřily do předvánočního období.
Děti si mohou nazdobit perníčky, odlít olovo nebo vyrobit
svíčky. Zkušení řemeslníci pak předvádí svá řemesla.
Současně muzeum zaplnila i výstava betlémů. Přístupná
je i v průběhu ledna 2014.
strana 13
Kulturní
/ leden 2014
pozvánky
Kino Panorama
čt 9. 1. a ne 12. 1. v 17.30
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
VB/USA/Austrálie 2013. Zapomeňte na Jurský
park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se
součástí světa, v němž vládnou dinosauři.
čt 9. 1. a pá 10. 1. v 20.00
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
USA 2013. Dva mladíci se stanou svědky bizarního zločinu. Jejich zvědavost zvítězí nad pudem
sebezáchovy.
Dům kultury
so 18. 1., 19. 1. v 16.30
HOBIT: Šmakova dračí poušť
USA/Nový Zéland 2013. Dobrodružství hobita
Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem
Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou.
pá 10. 1. v 17.30 a so 11. 1. v 17.30 a 20.00
47 RÓNINŮ
USA 2014. Příběh ze středověkého Japonska.
ne 12. 1. v 15.30, čt 23. 1., pá 25. 1. v 17.30
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne
rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých
a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky
jídla z pikniku.
ne 19. 1. v 15.00
NIKO 2
Finsko/Německo/Dánsko/Irsko 2013.
Sobík Niko opět musí řešit své trable.
st 22. 1. v 19.00
VŠE JE ZTRACENO
USA 2013. Z chování osamělého mořského vlka
vycítíte, že v životě zažil už mnoho krizí.
čt 23. 1., pá 24. 1., so 25. 1. ve 20.00
VLK Z WALL STREET
USA 2014. Fascinující životní příběh finančníka
Jordana Belforta - brilantní, zábavná autobiografie
o chamtivosti, moci a výstřednostech.
ne 12. 1. v 20.00
KLAUNI
ČR/Finsko/SR 2013. Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu
Busters. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo. Klauni se mezi sebou nedokážou
vystát.
út 14. 1. v 19.00
ČTYŘI DOHODY
záznam divadelního představení
ČR 2013. Úspěšné divadelní představení Jaroslava
Duška na motivy stejnojmenného bestselleru.
st 15. 1. v 19.00
CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ
SLOVANŮ
ČR/Srbsko/SR 2013. Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na
Velké Moravě a v našich zemích.
čt 16. 1., pá 17. 1. v 17.30, so 18. 1., ne 19. 1. ve
20.00, čt 30. 1., pá 31. 1. v 20.00
NĚŽNÉ VLNY
ČR 2013. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. V hlavě má především rusovlasou
spolužačku Elu.
čt 16. 1., pá 17. 1. ve 20.00
NA ŽIVOT A NA SMRT
USA 2013. Měla to být slavná vojenská operace,
nakonec ale přežil jen jeden.
strana 14
po 6. 1. v 16.30, Galerie – Čajovna
VERNISÁŽ VÝSTAVY MANDALY
Jitka Čulíková tvoří své obrazy pomocí akrylu,
akvarelu a posvátné vody z řeky Gangy. Výstava
potrvá do 1. 2. 2014.
út 7. 1. v 19.30, divadelní sál
KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA
A CARMINA VOCUM
Novoroční koncert v rámci cyklu KPH s přípitkem starosty města Kyjova. Svátečně laděný
program v podání kyjovského souboru, který má
v současnosti dvacet stálých členů. Od svého počátku soubor spolupracuje se sborem Carmina
Vocum.
so 25. 1. a ne 26. 1. v 17.30
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
USA 2013. Walter Mitty, nesmělý a věčně snící
fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném
životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději
žije ve svém vysněném světě.
ne 26. 1. v 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA 2013. Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa
a jeho soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu.
ne 26. 1. ve 20.00
ZLODĚJKA KNIH
USA 2014. Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce přečíst.
čt 30. 1. a pá 31. 1. ve 20.00
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
USA 2014. Starověká legenda o antickém „Supermanovi“.
st 8. 1 v 8.30 a 10.00, divadelní sál
KAŠPÁREK NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Divadelní představení pro děti 4 – 10 let. Pojďme
absolvovat Cestu kolem světa za 80 dní
s Kašpárkem a jeho pohádkovými kamarády.
Díky naší fantazii poznáme zajímavé země
a zažijeme velká i malá dobrodružství a nová
kamarádství. Pohádková komedie plná humoru
i situačních zvratů nenechá děti jen tak nečinně
sedět. Budou se muset zapojit, aby pomohly svým
kamarádům a koneckonců si mohou s nimi i zazpívat.
so 11. 1. ve 20.00, estrádní sál DK
PLES ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU KYJOV
Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá soutěž
o ceny. Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov.
ne 12. 1. v 16.30, loutkový sál
Zajímá vás proutkaření, léčitelství, telepatie a další?
Pak si přijďte poslechnout životní příběh bývalého
psychotronika. Po přednášce bude probíhat diskuse. Pořádá církev bratrská v Kyjově.
so 18. 1. ve 20.00, estrádní sál
PLES ZÁKLADNÍCH ŠKOL ÚJEZD
A J. A. KOMENSKÉHO
Hraje hudební skupina The Cheekiest. Skvělá
zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při ZŠ
J. A. Komenského Kyjov a ZŠ Újezd Kyjov.
čt 23. 1. v 19.30, Čajovna – Galerie
KLEŠTĚNCI Z PRALESA
Komponovaný večer složený s loutkového divadla
pro dospělé v provedení: Petra „Harryho šoumena" Moudrého a autorských písní tria: Jura Petrů
Kulturní
/ leden 2014
– cimbál, Petr Moudrý – kytara, Miloš Černý různé bicí a s hostem: Bohdanou (původně) Petrů.
so 25. 1. ve 20.00, estrádní sál
PLES KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ
ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ
A SOCIÁLNÍ KYJOV
Hraje kapela Magic Melody. Bohatá tombola.
Ples bude již tradičně zahájen polonézou. Pořádá
Sdružení rodičů a přátel Klvaňova gymnázia Kyjov.
pozvánky
Galerie Doma
17. 1. v 17.30 - vernisáž, úvodní slovo Barbora
Lungová.
Pure Beauty maluje město žen, podobně jako jej
Miroslav Tichý z Kyjova vytvořil ve své fantazii.
Autor, který věkově náleží do střední generace
a je absolvent pražské AVU, představí své inspirace
ženou kyjovskému publiku. Nejde o žádné laciné
akty, ale o autorskou výpověď, o fascinaci mnoha
podobami žen, která je pozoruhodná obzvláště
v dnešní době. Nejenže Pure Beauty je figuralista
- je také romantik a jeho dílo nezastírá odzbrojující přímočarost. Výstava potrvá do 5. února. Více
na www.pure-beauty.cz.
Městská knihovna
Kyjov
čt 30. 1. v 19.30, Čajovna – Galerie
KLASICISMUS 100x JINAK aneb Mario Kudela
již počtvrté
Další vpravdě unikátní povídání, zpívání, hraní
a pouštění vážné hudby v podání Mario Kudely,
tentokráte o klasicistním období.
• Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových
písní Vyletěla holubička, bližší informace na tel.
518 614 525 programové oddělení, přihlášky
zasílejte na: [email protected], uzávěrka přihlášek 31. ledna 2014.
• Již nyní máte možnost zakoupení permanentní
vstupenky na Seriál dechových hudeb 2014
v době předprodeje - pondělí, středa, čtvrtek 13.30
– 16.30 h (Dům kultury Kyjov). Permanentní
vstupenka je v hodnotě 880 Kč (osm koncertů),
vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč.
• Kurz tance pro studenty a učně začátečníky obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách, zahájení 16. ledna a ukončení v druhé
polovině dubna, kurzovné 900 Kč. Na 1. lekci
nutný společenský oděv.
15. 1. v 17.00 - Tantrické techniky pronikání
do skrytých vnitřních center, přednáška Zdeňka
Zamazala, studovna-čítárna.
21. 1. v 17.00 - Kardiovaskulární systém, přednáška Karla Reidla, přednáškový sál.
22. 1. v 17.00 - Sebeléčení barvami – barvy
a léčení, přednáška Hany Šišperové, studovnačítárna.
28. 1. v 17.00 - Geopatogenní zóny trochu jinak,
přednáška Josefa Ulehly, přednáškový sál.
29. 1. v 17.00 - Dech – léčba dechem, přednáška
Jany Cutákové, studovna-čítárna.
Centrum pro rodinu
Kyjov
Pravidelné akce:
Každé po 19.00 - 20.30 - tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance
Každou st 16.00 - 16.50 - dětská schólička – pro
děti, co umí, ale i neumí zpívat
Jednou na 14 dnů ve st od 20.00 budou probíhat
pod záštitou CPR Manželské večery. Celosvětový
program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Každé poslední po od 15.00 se
v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo
chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni.
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara) tel.:
728 759 816 (Radek Šváb), [email protected]
Veškeré informace naleznete také na
www.cprkyjov.estranky.cz
Klub maminek Kyjov
7.1. Sněhuláci
9.1. Básničky a říkadla
14.1. Bramborová tiskátka
16.1. Modelujeme z plastelíny
21.1. Hrajeme si s maňásky
23.1. Tančíme a zpíváme
28.1. Maminky čtou dětem
30.1. Návštěva Sokolíčku
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov
Nětčice u sila, tel.: 728 759 816 (Radek Šváb),
[email protected], [email protected],
www.kmk.wbs.cz
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou
srdečně zváni. Pod klubem maminek byla zřízena
Lesní školka. Více informací o chodu a fungování
naleznete zde: www.radovanky-kyjov.cz. Veškeré
informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
strana 15
Kyjov včera a dnes
/ leden 2014
Historické ohlédnutí...
TOTO JE
SKUTEČNÝCH
500,- Kč
NEVĚŘÍTE? ČTĚTE PROSÍM DÁL!!
Při zakoupení kabátu (dámského nebo pánského) nebo pánského obleku
Vám při placení odečteme 500,- Kč, pokud odevzdáte tento vystřižený
inzerát na pokladně. Na jeden zakoupený kus zboží lze vždy uplatnit jeden
vystřižený inzerát v hodnotě 500,- Kč. Slevové inzeráty jsou nesčitatelné!
Platí 10 dnů od vydání tohoto inzerátu. Slevu 500,- Kč nelze uplatnit bez
odevzdání vystřiženého inzerátu! Přijďte si vybrat oblek, kabát nebo cokoliv
z naší široké nabídky zboží! Těšíme se na Vás!!! POZOR! AKCE NAVÍC!
Při zakoupení jakékoliv košile obdržíte kravatu dle vlastního výběru zdarma!
Kravaty máme v neskutečném množství druhů! Nakupujte supervýhodně!
Obleky nabízíme od 1.999,- Kč (po využití této slevy tedy od 1.499,- Kč).
Akci slevový kupon nelze kombinovat s jinou probíhající akcí na obleky a kabáty.
KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23
naproti OD Skleňák
Adventní čas město Kyjov proměnil v místo, které
připomínalo blížící se vánoční svátky nejenom výzdobou a vánočním stromem na náměstí, ale také řadou
společenských setkání. Jedno z nich lákalo do
Informačního centra.
strana 16
Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky... Podělte se s ostatními
o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte vždy
v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na adresu
[email protected] Těšíme se!
Historické fotografie Emila Saulicha nabízí pohled do městského
parku, kterým dříve vedla říčka, na budovu dnešního Klvaňova
gymnázia, pohled na náměstí i Komenského ulici.
Sport
/ leden 2014
Indoor footbal league
Kyjov odstartovala
Už do třináctého ročníku vstoupila na konci listopadu Indoor footbal league Kyjov. Letos v ní
o šampiona bojuje devět týmů. Neschází mezi
nimi ani loňský vítěz – Kapacity, který je zároveň
organizátorem celého klání, které trvá přibližně
tři měsíce. Hraje se ve sportovní hale skláren každou sobotu až do února.
„Hraje se devět kol, přičemž každý týden má jeden
tým volno, protože máme lichý počet účastníků.
Po odehraní základní části jeden celek vypadne
a bude se hrát čtvrtfinále, semifinále a finále,“ uvedl spoluorganizátor soutěže Adam Paták.
V úvodním kole padl Černý Petr na tým Kuci
vopálení, který tak měl volno. Zbylých osm celků
bojovalo ve čtyřech utkáních hraných na dvakrát
třicet minut o první body v novém ročníku. Dařilo se hlavně favorizovaným týmům, které ukázaly
svou kvalitu už v předchozích letech.
„Máme tři nováčky, a to Baník Lužice, Brumovice
a Old Dogs. Za favority lze považovat Zweigeltrebe, Beastie Boys, Kuci vopálení a Kapacity, kteří jsou loňskými vítězi,“doplnil hlavní organizátor
ligy Miroslav Čada.
V prvních zápasech vyhráli Kapacity nad Old
Dogs 10:5, Zweigeltrebe nad Ocelitem 9:1, Nový
svět nad Brumovicemi 12:4 a Beastie Boys nad
Baníkem Lužice 13:2. Dlouhodobou tabulku
střelců vede Miroslav Čada, který dvěma trefami
do sítě Old Dogs zakulatil svou dosavadní bilanci
na 150 branek.
Úspěšný rok kyjovského hokejbalu
Rok 2013 je minulostí a my s nadšením očekáváme začátek jarních částí soutěží všech našich
týmů. Přesto bych se chtěl poohlédnout za velmi
vydařeným rokem našeho klubu. Naši starší žáci
na jaře vybojovali bronzové medaile na Mistrovství České republiky. Mladší dorostenci hrají
nejvyšší extraligovou soutěž. Mladší žáci mají
výborně rozehranou soutěž MČR a pokud si
udrží formu, mohou pomýšlet na příčky nejvyšší.
Podařilo se nám složit tým minipřípravek. Jeho
členové mají za sebou několik měsíců tvrdé práce
a stihli odehrát tři náročné turnaje, kde si nevedli
vůbec špatně. Třešničkou na dortu jsou naši
reprezentanti. Hned čtyři hráči a jeden brankář
byli nominováni do užšího výběru reprezentace
České republiky v kategorii do 16 let. Další dva
byli nominováni do reprezentačního výběru
České republiky v kategorii do 14 let. Rok 2013
byl pro nás skutečně velmi úspěšný.
V novém roce bychom chtěli na loňské úspěchy
navázat. Nebude to vůbec lehké, ale uděláme
všechno proto, abychom se nemuseli za naše výkony stydět. Na jaře proběhne Mistrovství světa
v hokejbalu v Bratislavě. Byl by to obrovský
úspěch, kdyby se tam dostali i naši hráči. Opět
bychom pozvedli naše město, které je v hokejbale
již velmi dobře známé.
Na závěr mi dovolte popřát vám mnoho štěstí
a zdraví v novém roce. Rádi vás přivítáme na našem
domácím hřišti na městském stadionu v Kyjově.
Přijďte se jen podívat nebo si i zahrát. Budeme
rádi. Více o nás na www.hokejbal-kyjov.cz nebo
facebook HBK Kyjov.
Martin Vaculík, HBK Kyjov
foto archiv HBK
(red)
Prodej tenisových
kurtů v Boršově
Město Kyjov rozhodlo o koupi tenisových kurtů
v Boršově za částku 800 tisíc Kč na konci roku
2012, a to z toho důvodu, že hrozilo nebezpečí
zániku tohoto sportovního areálu. Ten sice do léta
2013 fungoval, ale pouze v omezené míře.
„Na jaře roku 2013 začal kurty provozovat
Karel Novák. Jeho nájemní smlouva skončila na
podzim roku 2013. V téže době se začal o koupi kurtů zajímat Jiří Kouřil, který chce s Karlem
Novákem v areálu provozovat tenisovou školu
a obnovit závodní tenis především pro mládež,
a to do budoucna i v zimním období. Protože primárním úkolem města není provozovat tenisové
kurty a budoucí nabyvatel je zárukou rozvoje tenisu v areálu v Boršově, rozhodlo v listopadu 2013
zastupitelstvo města o prodeji kurtů za částku
900 tisíc Kč,“ informoval tajemník MěU Kyjov
Milan Jagoš.
„Chceme pokračovat v tenisové tradici, jako
tomu bylo za fungování původních provozovatelů a zakladatelů tenisového klubu. I proto
vzniklo občanské sdružení NTC Kyjov, které by areál mělo provozovat plnohodnotně,
a to i v zimě. Pokud se nám podaří zajistit na zimní sezónu halu, budeme spokojeni,“ nastínil plány
nový vlastník areálu Jiří Kouřil. „Protože přilehlé
Klub českých turistů
Jiskra Kyjov
zázemí nevlastníme, předpokládáme, po domluvě
s městem, že nám umožní využívat zázemí Vaku
společně s baseballisty formou zápůjčky. Důležitá
je pro nás podpora města. Budeme dávat žádosti
o příspěvky jako ostatní sportovní kluby v Kyjově,“ dodal.
„Určitě chceme pokračovat a věnovat se jak
dětem, tak rekreačním hráčům. Na jaře chystáme nábor ve školkách, ve školách. Chtěl bych se
věnovat závodním i rekreačním hráčům. Tenisová škola by měla fungovat se vším všudy. I když
letos ještě družstva postavená nebudou, chtěl bych
alespoň jeden celostátní turnaj v rámci Českého
tenisového svazu,“ vyjádřil se předseda sdružení
NTC Karel Novák.
Až nová sezóna ukáže, jak vše půjde. Ta loňská
začala pozdě, což mělo špatný vliv i na její pokračování. „Závodní hráči a tenisová škola se rozprchli
po celé jižní Moravě, dětí bylo málo. Rekreační
hráči se vrátili, ale ne všichni. Domluvili si kurty
v okolních vesnicích, nebylo proto zaplněno.
Počítám s tím, že když se kurty nachystají včas,
mohla by sezóna začít včetně dětí a rekreačních
hráčů,“ uvedl Novák s tím, že tato zimní sezóna
už se pro tenisty na kurtech konat nebude.
Pravidelné vycházky za každého počasí.
7. 1. Vlkoš - Milotice
5 km, odjezd 9.07, vlak
14.1. Archlebov - Ždánice
4,5 km, odjezd 8.56, bus
21.1. Hýsly - rozhledna Johanka - Čeložnice
6 km, odjezd 8.59, bus
28. 1. Strážnice - Veselí nad Moravou
7,5 km, odjezd 8.37, vlakové nádraží
4. 2. Kelčany - Vracov
5 km, odjezd 8.59, bus
ilustrační foto
(vh)
strana 17
Sport
/ leden 2014
60 let modErní gymnastiky
na jižní moravě
Moderní gymnastika slaví šedesátku a tak mají důvod k oslavě také kyjovské
gymnastky. Na Slovácku oddíl funguje už téměř dvě desetiletí. Za tu dobu
rukama trenérky Marcely Turečkové prošly stovky malých děvčátek.
Gymnastický a taneční klub Kyjov od ledna 2013 nově funguje jako občanské sdružení. S gymnastikou v Kyjově začala současná trenérka a šéfka klubu
Marcela Turečková coby bývalá závodnice. Na koberec se poprvé sama
postavila ve čtyřech letech. Dnes slaví 40 let s gymnastikou, i když už pouze
jako trenérka. Gymnastky v Kyjově nejdříve fungovaly jako kroužek pod
Domem dětí a mládeže, později od roku 1999 jako školní sportovní klub
při ZŠ Újezd. Sloučení škol pak napomohlo dalšímu kroku – osamostatnění
a založení nového klubu. 18. sezónu v Kyjově děvčátka proto začínají jako
Gyta Kyjov – Gymnastický a taneční klub Kyjov s novým logem, které v soutěži vytvořil Libor Chalás.
Gyta s koncem roku ocenila nejlepší
gymnastky a na akci s názvem Gymnastka roku měli příležitost i rodinní
příslušníci posoudit, jak jsou děvčátka
pohybově nadaná.
„Gymnastka roku je nová akce. Rozhodli
jsme se, že ukážeme i veřejnosti, co jsme
se za celý rok naučili. A oceníme nejlepší.
Je to motivační soutěž pro všechny členky klubu, kde se nezapočítají jenom
výsledky na závodech, ale i třeba docházka nebo další účast na různých akcích
pořádaných klubem, vysvětlila Turečkové s tím, že jsou rozděleny do dvou
skupin.
„Ta první jsou děvčátka 2006 a mladší, druhá skupina je narození 2005
a starší. V těch mladších zvítězila Matylda Kalkusová, která zároveň získala
nejvíce bodů z obou kategorií a je absolutní vítězkou, v těch straších je to
Katka Michalisková,“ doplnila šéftrenérka Gyty.
Děvčata do klubu přichází ve věku tří nebo čtyř let. Začínají gymnastikou
a postupně se učí základní cviky, které kdysi umělo každé dítě. Ve spojení
s hudbou přidávají postupně náčiní - švihadlo, obruč, míč a končí stuhou.
(vh)
strana 18
KYJOVSKY
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
www.tvslovacko.cz
Začátky vysílání v hodině B:
19.00 / 23.00 / 3.00 / 7.00 / 11.00 / 15.00
čas vys. název pořadu
19.00Znělka
19.01
Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ
19.09
Magazín Hodonín - repríza
19.20
Magazín Kyjov premiéry ÚT, PÁ
19.31
Magazín Kyjov - repríza
19.41
Magazín Veselí premiéra ÚT, PÁ
19.52
Magazín Veselí - repríza
DIGITÁLNÍ VÁHY,
POKLADNÍ SYSTÉMY
hodina A
čas vys.
00:00:00
00:01:00
00:25:00
00:35:00
00:50:00
hodina B
čas vys.
00:00:00
00:01:00
00:09:00
00:20:00
00:31:00
00:41:00
00:52:00
čas vys.
00:00:00
00:01:00
00:25:00
00:40:00
00:45:00
00:59:00
placená inzerce
čas vys.
00:17:00
00:17:20
00:17:30
začátky vysílání v
19 / 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod.
název pořadu
Znělka
Magazín Hodonín – premiéry ÚT, PÁ
Magazín Hodonín – repríza
Magazín Kyjov – premiéry ÚT, PÁ
Magazín Kyjov – repríza
Magazín Veselí – premiéra ÚT, PÁ
Magazín Veselí – repríza
začátky vysílání v
17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod.
název pořadu
Magazín Jižní Morava
Magazín Brněnské oko
Magazín Sport
BRNĚNSKO
hodina D
Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)
začátky vysílání v
18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod.
název pořadu
Znělka
Magazín Uherské Hradiště – premiéry ST, PÁ
Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ
Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ
Téma týdne – premiéra PO
začátky vysílání v
20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod.
název pořadu
Znělka
CZSK magazín – premiéra ST
Regiony – premiéra ČT
Téma týdne – premiéra PO
Živá panoráma
vysílací schéma uvidíte v TVS
hodina C
Nově - úřední
cejchování vah
3. 2. 2014
CZ/SK ZPRAVODAJSTVÍ
Zvyšte prestiž své prodejny
od
JIŽNÍ MORAVA
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 19.20, 23.20, 3.20,
7.20, 11.20, 15.20
TELEVIZE SLOVÁCKO
ZLÍNSKÝ KRAJ
úterý a pátek
vždy po 19.20
Skladba vysílacích hodin
v programu
Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut
v závislosti na délce aktuálních magazínů
24hodinový program TV SLOVÁCKO
Komenského 547, 697 01 Kyjov, tel.: 518 612 894
mobil: 731 160 046, email: [email protected], www.elektross.cz
Provozní doba: Po – Pá 8:00 –12:00, 13:00 –17:00, So 8:30 –11:00
v nabídce ITSELF a UPC
AKTIVACE SLUŽEB SKYLINK
MONTÁŽE A OPRAVY
PRODEJ SATELITNÍ TECHNIKY
VÝROBA KLÍČŮ, KLÍČOVÉ SYSTÉMY, ZÁMKY
AUTOKLÍČE, ČIPOVÁNÍ, DÁLKOVÉ OVLADAČE
SERVISNÍ STŘEDISKO FAB, GUARD, MULTLOCK
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BEDEX
ELEKTROS – KLÍČ K BEZPEČÍ VAŠEHO DOMOVA
Mimořádná nabídka
NOVÝ SATELITNÍ HD PŘIJÍMAČ
ZA 1/3 CENY
S ROČNÍM PŘEDPLATNÝM
JAKÉHOKOLIV ZÁKLADNÍHO BALÍČKU Skylink
JEN ZA
999 KČ
Reklama v Kyjovských novinách
tel: 777 786 787
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. 777 781 788,
e−mail: [email protected], Zdeněk Šmýd, 777 700 946. Inzerce: tel. 777 786 787. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design & typografie
A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek,
Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn
jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 16.12. 2013.
strana 19
PĚKNÝ NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM
Nabízíme
Vám k prodeji velmi
pěkný dům
v Kyjově,
o velikosti
6+1 v klidné lokalitě, s menší zahradou a se zastřešeným stáním pro
auto.
Cena. 5.400.000,- Kč
Tel: 605 248 207
BYT BEZ DALŠÍCH INVESTIC
Chcete ihned
bydlet a hledáte byt v Kyjově
bez dalších nákladů do rekonstrukce? Byt
2+1 v osobním vlastnictví na Sídlišti U Vodojemu.
Cena: 1.400.000 Kč
Tel: 605 248 207
RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU
V KLID.ULICI
DŮM VE VINAŘSKÉ OBCI
K prodeji
přízemní
nepodsklepený
dům po
č á s t .
rekon.
o vel. 3+1 v klidné ulici, vinař. obci
Šardice.
Cena: 900.000,- Kč
Tel. 605 248 207
BYDLENÍ V ŽÁDANÉ LOKALITĚ
V BLÍZKOST CENTRA
DŮM ZA CENU DVOUPOKOJOVÉHO BYTU
Nabízíme
ke
koupi
byt 2,5 + 1
v Kyjově. Byt
se nachází ve
2.patře, ve
které proběhla celková rekonstrukce.
Cena : 1.250.000,- Kč
Tel: 605 248 200
Nabízíme
k prodeji menší
domeček
po částečné
rekonstrukci
v Kyjově. Nová
plastová okna, nová koupelna.Neváhejte a domluvte si prohlídku. Cena:
700.000,- Kč
Tel: 605 248 207
PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
I SKLAD. PROSTOR
V obci
Svatobořice
- Mistřín
nabízíme
k pronájmu kancelářské prostory.Všechny IS,
dobrá dostupnost.
Cena v RK
Tel: 605 207 131
CHALUPA I K BYDLENÍ
K prodeji
nabízíme
zajímavě
řešenou
chalupu
s terasou,
venkovním krbem, udírnou, posezením a zahradou v obci Bohuslavice
u Kyjova, okres Hodonín. Cena:
790.000 Kč
Tel. 605 248 205
RD 3+1 V KOUZELNÉ
OBLASTI CHŘIBŮ
Nabízíme
Vám exkluzivně rodinný
dům
3+1
v centru obce
Jestřabice s velkým pozemkem
a možností rekonstrukce na farmu.
Cena: 530.000 Kč
Tel. 605 248 207
1+1 S VLASTNÍM VYTÁPĚNÍM
BYDLENÍ 7 KM OD KYJOVA
Nabízíme
k
prodeji
patrový dům,
ve Vracově,
v klidné ulici,
nepodsklepený s prostornou zahradou,
hospodář. budovou a vjezdem z boční
ulice.
Cena: 1.500.000 Kč
Tel. 605 248 204
Zajímavá
nabídka
k prodeji
malometrážního
bytu ve
velmi atraktivní lokalitě v Kyjově.
Cena: 529.000 Kč
Tel: 605 248 205
Nabízíme
k prodeji
dům
po
rozsáhlé
rekonstrukci v obci
Žádovice. Za domem je zahrada
o výměře 633 m2. Cena: 950.000 Kč
Tel. 605 248 205
PĚKNÝ BYT V DOBRÉ LOKALITĚ
Nabízíme
k prodeji
byt 3+1,
v Kyjově,
který prošel
rekonstrukcí. Kousek od domu je obchod, MŠ,
dětské hřiště, park.
Cena: 1.150.000 Kč
Tel. 605 248 200
STATEK VHODNÝ PRO
CHOVATELE KONÍ
Nabízíme
k prodeji přízemní dům
2+1, v Syrovíně, bývalý
statek, s velkou zahradou, hospo.
budovami a stodolou. Za stodolou je
zahrada o výměře 2.613 m2. Cena:
1.150.000 Kč
Tel. 605 248 204
BEZBARIÉROVÉ
PŘÍZEMNÍ BYDLENÍ
Nabízíme
přízemní,
nízkonákladový
dům 4+1,
samostatně stojící v centru obce Syrovín.
Cena: 900.000 Kč
Tel.605 248 204
RODINNÝ DŮM 3 KM OD KYJOVA
Rodinný
dům ve
Vlkoši,
který je
samostatně stojící
se zahradou, podsklepený. Dům je
napojen na ústř. plynové topení, obecní
vodovod a má studnu.
Cena:
1.350.000 Kč
Tel. 605 248 205
ZAJÍMAVÁ NABÍDKA ZA VÝBORNOU CENU
Nabízíme k prodeji velmi pěkný
rodinný
dům
4+1 ve Vracově, který byl
postaven v roce 1989. Vytápění na
tuhá paliva. Nízké náklady na bydlení.
Cena: 1.400.000 Kč
Tel. 605 248 200
PĚKNÝ BYT KOUSEK OD CENTRA
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DŮM
KOUSEK OD KYJOVA
Nabízíme
k
prodeji
dům 5+1 ve
Věteřově. Nedaleko domu
je les a je zde
velmi dobré spoj. jak do Kyjova, tak
i do Brna.
Cena: 2.470.000 Kč
Tel. 605 248 204
BYT ZA DOBROU CENU V KYJOVĚ
BYDLENÍ VE VRACOVĚ U LESA
Nabízíme
k prod e j i
byt 2kk
v Kyjově, s bezbariérovým přístupem
o výměře 54,9 m2, který má vlastní
vytápění.
Cena: 500.000,- Kč
Tel. 605 248 200
Nabízíme
velmi zajímavý dům
6+1,
ve
Vracově
krásná vysázená zahrada, krytý bazén, klimatizace
v celém domě.
Cena: 3.950.000 Kč
Tel. 605 248 204
Nabízíme k prodeji
DB 3+1 v Kyjově,
který se nachází
v cihlovém byt.
domě s plastovými
okny. Možnost koupit i s garáží.
Cena: 1.300.000 Kč
Tel. 605 248 200
strana 20
placená inzerce
Download

leden 2014 - On-line vysílání / program