PRAHA 2015
CACIB Praha 2015
Světová výstava dalmatinů
WAFDAL Show Prague 2015
2. května 2015
3. května 2015
D
Daallm
maattiinn kklluubb ČČRR vvááss zzvvee nnaa vvyyjjíím
meeččnnýý vvííkkeenndd ss D
DAALLM
MAATTIIN
NYY
ddoo zzllaattéé ssttoovvěěžžaattéé PPrraahhyy vv ssrrddccii EEvvrrooppyy
CACIB Praha 2015
Světová výstava
WAFDAL Show Prague 2015
2. května 2015
3. května 2015
Zveme vás do zlaté stověžaté Prahy ……….
navštivte historickou Prahu, sejděte se s přáteli zblízka i zdaleka a nechte
si své dalmatiny posoudit od dvou rozhodčích specialistů pro plemeno
dalmatin
Pozvání k posuzování výstavy CACIB Praha 2015 a Světové výstavy
WAFDAL Show 2015 přijali rozhodčí
Ludmila Fintorova (SK, Kennel Plum Pudding)
Nenad Devic (SRB, Kennel Mediolanum))
1. května 2015 se v TOP hotelu Praha koná WAFDAL kongres, který bude
odpoledne přístupný pro všechny zájemce
Online přihlášení na výstavy je možné!
CACIB Praha 02.5.2015 http://www.vystavapsu.cz/
WAFDAL show 03.5.2015 http://www.dalmatinklub.cz/
Dalmatin klub ČR
vás zve na
Světovou výstavu dalmatinů
WAFDAL Prague 2015
Neděle - 3. 5. 2015
Areál výstaviště PVA Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
GSM: 50.1293917N, 14.5146233E
Posuzují
:
Uzávěrka přihlášek :
Ludmila Fintorová, SK ( Psi a BOB)
Nenad Dević, SRB ( Feny)
15. 4. 2015
Přihlášky zasílejte na adresu:
Kateřina Burešová, Písková Lhota 56, 294 31 Krnsko, ČR
mobil : +420 604 577 135
e-mail : [email protected]
online přihlášky na webu
: www.dalmatinklub.cz
Dotazy a informace :
Mgr. Dagmar Coubalová, mob: +420 724 243 019
08.00 – 08.45
09.30 – 14,00
14,00 – 15,00
Program výstavy:
přejímka psů
Posuzování v kruzích
Soutěže a defilé vítězů
Zadávané
tituly:
CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR,
Vítěz WAFDAL show 2015 (pes+fena, soutěží vždy všichni jedinci s CAC z MZTř, Tř.Ot,Tř.Pr,Tř.Vit),
Nejlepší mladý jedinec WAFDAL show 2015 – BOJ (soutěží vítěz mladých pes a fena)
Nejlepší veterán WAFDAL show 2015 - BOV veterán (soutěží Nejlepší veterán pes a Nejlepší veterán fena)
Tituly Vítěz WAFDAL a Vítěz WAFDALmladých opravňují při splnění dalších podmínek získání
Klubového Junior šampiona a Klubového šampiona.
Vítěz plemene - BOB (soutěží Nejlepší mladý výstavy BOJ, Nejlepší veterán výstavy BIS veterán, Vítěz
WAFDAL pes +fena)
BOS – Nejlepší jedinec opačného pohlaví – soutěží BOJ, BIS veterán, Vítěz WAFDAL opačného pohlaví
než je jedinec s titulem BOB
Nejlepší štěně - BIS Štěně
(soutěží pes a fena z 1.místa )
Nejlepší dorost - BIS Dorost (soutěží pes a fena z 1.místa )
Nejlepší veterán - BIS Veterán (soutěží nej. veterán pes a nej veterán fena)
Nejlepší jedinec čestných tříd (soutěží pes a fena z 1.místa )
Udělení titulu není nárokové, pro získání titulu Český mladý šampion , Český šampion, Český
Grandšampion a Český veterán šampion platí ustanovení, vydaná ČMKU.
Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu FCI .
Ve třídě Fun se nezadávají tituly, jde o klubovou soutěž.
Ocenění:
Každý majitel posouzeného jedince obdrží výstavní posudek a diplom.
Vítězové tříd ( CAC ) a vítězové soutěží pak obdrží věcnou cenu při závěrečném defilé.
Další soutěže:
Nejlepší pár psů
- pro psa a fenu v majetku jednoho vystavovatele na výstavě
předvedené
- minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho
chovatele, kteří byli na výstavě posouzeni a pocházejí minimálně od 2
různých otců či matek. Nemusí být v majetku jednoho majitele
- pro děti od 3 do 9 let
- I.mladší věková
kategorie
9 – 13 let
- II. starší věková
14 – 17 let
kategorie
U dětských kategorií platí data narození a věk v den konání
akce. Dítě soutěží se psem, který je na výstavě posouzen.
Hodnotí se předvedení psa, nikoliv jeho kvalita. Tato soutěž
se nezapočítává do mezinárodní soutěže ČMKU.
- nejméně 4 jedinci po 1 otci + min 2 matkách - zdarma
Nejlepší chovatelská
skupina
Dítě a pes
Junior Handling
Nejlepší plemeník
Nejlepší chovná
fena
Nejkrásnější hlava
Nejlepší tečkování
Nejlepší pohyb
Nejlepší pracovní
dalmatin ( se
zkouškou z výkonu)
- nejméně 4 jedinci po 1 matce + min 2 otcích - zdarma
Přihlašování na místě, zdarma, oceněni budou drobným dárkem
všichni účastníci
Důležité upozornění:
Člen klubu musí mít zaplaceny příspěvky pro rok 2015 (bude kontrolováno při přejímce přihlášek).
K přihlášce je nutno přiložit fotokopii PP + doklad o zaplacení výstavního poplatku. Pro psy, přihlašované
do třídy vítězů, je třeba doložit fotokopii diplomu Národního vítěze, Klubového vítěze či Vítěze Speciální
výstavy, Mezinárodního či Národního šampióna krásy, pro třídu pracovní fotokopii dokladu o vykonané
zkoušce ( lovecké).
V případě pochybností má výstavní výbor pravomoc přeřadit psa do odpovídající třídy dle směrnic
FCI ! ! !
Výstavní poplatky – POZOR !!! - POUZE JEDNA UZÁVĚRKA !!!
Vystavovatelé z ČR a zahraniční členové DK :
za prvního psa včetně katalogu
za každého dalšího psa
třída štěňat( 4-6 měs.) dorost, Fun,
veteránů a čestná
Soutěže (- na místě)
člen DK
650,-Kč
550,-Kč
200,-Kč
nečlen DK
1000,-Kč
900,-Kč
300,-Kč
zdarma
zdarma
Zahraniční vystavovatelé :
za prvního psa včetně katalogu
za každého dalšího psa
štěňata, dorost, čestná, veteráni
45,- EUR
40,- EUR
15,- EUR
Soutěže
zdarma
Zahraniční vystavovatelé mohou uhradit výstavní poplatek v hotovosti na místě.
Pro přijetí přihlášky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou
Ve výstavním poplatku je zahrnut katalog a volný vstup pro jednu osobu na jednoho psa
Platbu je nutné zaslat předem na účet Dalmatin klubu do data uzávěrky
Dalmatin klub České republiky Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 1926565309/0800 IBAN CZ77 0800 0000 0019 2656 5309 BIC/SWIFT GIBA CZ PX
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele a jméno psa
Platby v EUR na účet: Radana Zachová FIO Banka a.s. V celnici 10, 117 21 Praha 1
číslo účtu 2900741989/2010 IBAN CZ8820100000002900741989
SWIFT/BIC : FIOBCZPPXXX
Doklady k účasti na výstavě:
Veterinární podmínky:
1. Všichni psi, kteří se mají výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví a v imunitě proti
vzteklině.
2. Psi ,pocházející z ČR doloží dle § 6 veterinárního zákona,t.j. Očkovací průkaz nebo PET pas
3. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
Parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne 26.5.2003
4. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních
důvodů a to písemnou formou po dobu posuzování, současně se složením jistiny ve výši
500,- Kč, která při rozhodnutí komise v neprospěch stěžovatele propadá.
Inzerce v katalogu:
celá A5
½ A5
1/3 A5
chovatelé
450,-Kč
250,-Kč
100,-Kč
podnikatelé:
700,-Kč
400,-Kč
200,-Kč
Text inzerátu + doklad o zaplacení je nutno poslat na adresu příjemce přihlášek do
data uzávěrky !!!
Všeobecná ustanovení:
• Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU
• Vyplněním přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI i
propozic
a souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu
• Vystavovatel bere na vědomí, že i v případě jeho neúčasti na výstavě je povinnen
výstavní poplatek uhradit !!!
• Spolumajitelství psa musí být prokázáno řádným zápisem v průkazu původu psa
• Ředitel výstavy má právo bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky a vrátit výstavní
poplatek.
• Pořadatel nezodpovídá v průběhu výstavy za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa
• Z účasti na výstavě jsou vyloučeni agresivní nebo výrazně bázliví jedinci , psi v majetku
osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, háravé feny, feny v druhé
polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním zásahem k odstranění vady
exteriéru a také psi v majetku rozhodčího (nebo příslušníků jeho rodiny), který na
výstavě posuzuje
• Majitelé psů umístěných na 1. – 4. místě ve vyhlášených třídách jsou povinni se zúčastnit
závěrečného defilé .
• Přihlášky do soutěží lze podat na výstavě u ředitele výstavy do 11.00 hodin a mohou se
zúčastnit pouze psi, kteří jsou na výstavě posouzeni.
• Pořadatel si vyhrazuje změnu či doplnění rozhodčích.
• V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky použity
k uhrazení nákladů , spojených s její organizací
Prosím, nepřehlédněte !!!
-
po celou dobu konání akce je majitel zodpovědný za chování svého psa !
parkování zajištěno v areálu
případní další sponzoři výstavy budou uvedeni v katalogu a na webových stránkách DK ČR
Mnoho výstavních úspěchů přeje Výstavní výbor DK ČR
Sponzor výstavy
Download

Propozice WAFDAL 2015 cz