BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU
Postupy pro zaji%t&ní publicity
Vá!ení p"átelé,
rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v Programu $v%carsko-&eské spolupráce (dále
jen Programu), jejím! zprost"edkovatelem je Nadace Partnerství. D#vodem pravidel prezentace je zajistit
správnou informovanost o Va$ich podpo"en%ch a úsp'$n' realizovan%ch sub-projektech a informovat tak
organizace i ob&any ve Va$em regionu o konkrétních p"ínosech Blokového grantu. Dodr!ování pravidel
prezentace je povinné. V'"íme, !e se t'mito pravidly budete "ídit s pochopením.
Obsah:
1. Informa&ní materiály (pozvánky, tiskové zprávy, letáky…)
2. Propaga&ní a reklamní materiály (plakáty, reklamní nálepky, billboardy, pam!tní desky…)
3. Materiály z realizace „m'kk%ch“ sub-projekt# (dodávky slu"eb, za#ízení, písemné v$stupy jako nap#:
%kolící manuály, studie, anal$zy…)
4. Loga ke sta!ení
5. Kontrola dokumentace
6. Informování o v%znamn%ch akcích k sub-projektu
7. Dopl(ující opat"ení
8. P"ílohy – $ablony a doporu&ené technické podmínky propaga&ních materiál#
1. Informa'ní materiály (pozvánky, tiskové zprávy, letáky…)
titulní strana ti$t'n%ch a elektronick%ch informa&ních materiál#:
• kdekoli na titulní stran' uve)te loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí). Loga
pou!ívejte bez jak%chkoli zm'n (proporcí, barev). (M#!ete zde samoz"ejm' uvést také logo Va$í
•
organizace).
tip: nejjednodu$$í je stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz/loga balí&ek log k Blokovému grantu a
•
nakopírovat z n'j „soulogí“, kde je ji! zárove( logo Programu i Nadace Partnerství.
kdekoli na titulní stran' ti$t'n%ch a el. materiál# uve)te informaci o financování z Programu
(pouze &esky) v tomto zn'ní: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce.
webové stránky
•
uvád'jte loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí) a také odkazy na webové stránky
www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz.
•
pod loga uve)te informaci o financování z Programu (pouze &esky) v tomto zn'ní: Podpo#eno
z Programu %v$carsko-&eské spolupráce.
•
d(le)ité upozorn&ní: Pokud budete chtít loga Programu a Nadace Partnerství umístit jinde ne) na
stránce t*kající se podpo+eného sub-projektu (nap". sekce O nás, Partne"i apod.), je pot"eba
informaci o financování z Programu roz$í"it o název sub-projektu, nap".: Program %v$carsko&eské spolupráce podporuje sub-projekt (název sub-projektu). Pokud jste partnerem v podpo"eném
strana: 1/4
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 127 / mobil 777 184 554 / e-mail [email protected] / www.nadacepartnerstvi.cz
sub-projektu, uvád&jte i tuto skute'nost, nap".: Na%e organizace je partnerem v sub-projektu
(název sub-projektu) podpo#eného z Programu %v$carsko-&eské spolupráce.
#asto se ptáte
Je nutné logy (pop+. v&tou) opat+it smlouvy nebo dodatky smluv (nap+. pracovní, kupní
apod.)?
Smluv se Pravidla publicity net%kají, loga ani v'ty o podpo"e z Programu na nich tedy b%t nemusí.
Kde, pop+. zda v(bec, lze umístit logo na%í organizace jako p+íjemce Blokového grantu?
Logo Va$í organizace m#!ete umístit na v$ech materiálech krom' reklamních nálepek a
pam'tních desek. Na propaga&ních materiálech je m#!ete umístit pouze v dolní &ásti (horní &ást
je vyhrazena pro loga Programu a Nadace Partnerství).
M()e b*t v&ta/y o podpo+e z Programu na dolním okraji (pozvánky, letáky do formátu A3,
materiály z realizace m&kk*ch sub-projekt() nebo musí b*t u log?
V'ty o podpo"e z Programu nemusí b%t nutn' u log.
2. Propaga'ní a reklamní materiály (plakáty, reklamní nálepky, billboardy, pam!tní desky…)
jste povinni ozna'it:
•
•
prostory, kde se akce financované ze sub-projektu konají (nap". $kolící centra) – umíst'ním plakátu
ve%keré pom(cky a v&ci financované z Programu – reklamní nálepkou (polepte v$e, co jde :-)
•
•
místo stavby, a to ji! p"i jejím zahájení – umíst'ním billboardu
v*sledek stavby (nov' postavenou budovu apod.) – pam&tní deskou
plakáty a billboardy:
•
v horní 'ásti uve)te loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí) a informaci o
financování z Programu – nejprve v anglické a poté v 'eské verzi, v&etn' odkazu na anglick* a
'esk* web Programu. Toto tvo"í 25 procent plochy celého billboardu nebo plakátu.
•
Informace o podpo+e a odkaz na web uvád&jte v tomto zn&ní: Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. www.swisscontribution.admin.ch. Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. www.swisscontribution.cz
•
jaké informace musíte na plakátech a billboardech dále uvést naleznete v %ablonách ní)e
•
tip: nejjednodu$$í je stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz/loga balí&ek log k Blokovému grantu a
nakopírovat z n'j „záhlaví plakátu a billboardu“, kde ji! máte loga, v'ty i odkazy p"ipravené ve
•
správném pom'ru.
logo Va$í organizace m#!ete umístit v dolní &ásti plakátu nebo billboardu.
reklamní nálepky a pam&tní desky
• uve)te na nich loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí) a informaci o financování
•
z Programu – nejprve v 'eské verzi a poté v anglické.
Informace o podpo+e uvád&jte v tomto zn&ní: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské
spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union.
strana: 2/4
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 127 / mobil 777 184 554 / e-mail [email protected] / www.nadacepartnerstvi.cz
•
•
logo Va$í organizace na reklamních nálepkách ani na pam'tních deskách neuvád'jte.
doporu&enou podobu nálepek a desek naleznete v %ablonách ní)e
#asto se ptáte
Jaká velikost log by m&la b*t na automobilu? Je nutné na auto p+ipojit i v&tu Podpo+eno z
Programu %v*carsko-'eské spolupráce? Musí b*t podklad log na aut& bíl* nebo m()e b*t
toto)n* s barvou auta?
Velikost log na aut' není rozm'rov' p"esn' specifikována, v!dy zále!í na typu a velikosti
automobilu, rozhodující je, aby byly loga dob"e &itelná z odstupu cca 2 metr#. V'tu o podpo"e
z Programu je nutné v p"ípad' prezentace na aut' p"ipojit také - sta&í pouze v &eské verzi a její
velikost p"im'"enou velikosti log. Podklad log na aut' je pot"eba dodr!et v!dy bíl%, tedy dodr!et
ochrannou zónu log (ve velikosti 1/3 v%$ky piktogramu loga Nadace Partnerství). Jiné barevné
podklady by bohu!el zasáhly do podoby obou log.
3. Materiály z realizace „m&kk*ch“ sub-projekt( (dodávky slu"eb, za#ízení, písemné v$stupy jako nap#:
%kolící manuály, studie, anal$zy…)
titulní strana ti$t'n%ch a elektronick%ch materiál#:
•
v horní 'ásti uve)te loga Programu a Nadace Partnerství (v tomto po"adí). Loga pou!ívejte bez
jak%chkoli zm'n (proporcí, barev) a v uvedeném po"adí (tzn. nejprve logo Programu, poté logo
Nadace Partnerství).
•
Logo Va$í organizace m#!ete uvést v dolní &ásti.
tip: nejjednodu$$í je stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz/loga balí&ek log k Blokovému grantu a
•
nakopírovat z n'j „soulogí“, kde je ji! zárove( logo Programu i Nadace Partnerství.
kdekoli na titulní stran' ti$t'n%ch a el. materiál# uve)te informaci o financování z Programu, a to
v 'eské i anglické verzi: Podpo#eno z Programu %v$carsko-&eské spolupráce. Supported by a
grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
#asto se ptáte
Pokud budeme materiály jako nap+. studie nebo anal*zy pou)ívat pouze intern&, sta'í
'eská v&ta o podpo+e, pokud bychom je v%ak cht&li zve+ejnit je nutná i anglická v&ta?
Anglickou v'tu je nutné pou!ít i na &ist' interní materiály.
4. Loga ke sta)ení
•
•
Loga Programu a Nadace Partnerství jsou dostupná na www.nadacepartnerstvi.cz/loga. Loga
pou!ívejte bez jak*chkoli zm&n (proporcí, barev) a v uvedeném po+adí (tzn. nejprve logo
Programu, poté logo Nadace Partnerství).
Na vy!ádání Vám je m#!eme také zaslat, pop". je mo!né je vyhledat p"es hlavní webovou stránku
Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz - z hlavního menu p"es odkaz Ke sta)ení –
Loga Nadace Partnerství).
strana: 3/4
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 127 / mobil 777 184 554 / e-mail [email protected] / www.nadacepartnerstvi.cz
5. Kontrola dokumentace
Pro ú!ely kontroly archivujte dokumentaci t%kající se zaji$t"ní publicity, abyste p#i kontrolách na míst"
umo!nili kontrolním orgán$m ov'"it, jak byla publicita realizována.
6. Informování o v*znamn*ch akcích k sub-projektu
O v$ech v%znamn%ch akcích konan%ch v souvislosti se sub-projektem (konference, seminá"e, slavnostní
otevírání) je t#eba s dostate&n%m p#edstihem, nejpozd&ji 10 dn( p"ed zahájením akce informovat Národní
koordina&ní jednotku a/nebo Nadaci Partnerství ([email protected]).
7. Dopl,ující opat+ení
•
zp#sob dokládání prezenta'ních materiál( Nadaci Partnerství máte uvedené v p"íloze &. 3
smlouvy V%stupy a v%sledky.
•
•
P"íjemce grantu poskytne Nadaci Partnerství 2 fotografie z projektu v tiskové kvalit'.
Nadace Partnerství si vyhrazuje právo publikovat ve sv%ch materiálech v%sledky podpo"en%ch
projekt#, v&etn' fotografií.
•
P"i v%rob' propaga&ních materiál# up"ednost(ujeme takové postupy, které jsou $etrné k !ivotnímu
prost"edí, tj. pou!ití recyklovaného papíru, eliminace nadbyte&ného po&tu tiskovin apod.
•
Nespln'ní v%$e uveden%ch podmínek m#!e vést k rozvázání smlouvy mezi Nadací Partnerství a
p"íjemcem grantu bez náhrady p"iznan%ch prost"edk#.
#asto se ptáte
Jaké druhy propaga'ních materiál( máme Nadaci Partnerství dokládat?
Jejich konkrétní v%&et máte uveden% v p"íloze &. 3 Smlouvy o poskytnutí grantu:
Zp#sob dolo!ení a v%po&tu ov'"iteln%ch v%stup# a ov'"iteln%ch v%sledk#.
Pokud byste p"eci jen m'li nejasnosti, obra*te se na Jitku Havlí&kovou (e-mail:
[email protected]).
V p"ípad' pochybností ohledn' Pravidel publicity Blokového grantu neváhejte kontaktovat PR Nadace
Partnerství Kate"inu Urbanovou: e-mail: [email protected], tel.: 515 903 127.
8. P+ílohy – doporu'ené technické podmínky a %ablony propaga'ních materiál(
viz ní!e
Doporu'ujeme: +ablony plakát#, pam'tní desky a nálepky jsou vám k dispozici ke sta)ení také ve formátu
ai (v jednom zip souboru) na adrese http://www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant/publicita.
Proto!e font Frutiger pou!it% na vzorech plakát#, pam'tních desek a nálepek není úpln' b'!n% a jeho pou!ití
je zpoplatn'né, m#!ete tento font nahradit podobn%m fontem TeX Gyre Hero, kter% si m#!ete zdarma
stáhnout nap". na adrese http://www.ceskefonty.cz.
strana: 4/4
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 127 / mobil 777 184 554 / e-mail [email protected] / www.nadacepartnerstvi.cz
PRAVIDLA PREZENTACE BLOKOVÉHO GRANTU
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROPAGA!NÍCH MATERIÁL" - doporu#ené
$ablony pro billboardy - reklamní nálepky - pam%tní desky - plakát jsou uvedeny ní&e
5.1. Billboardy
Billboard bude vyroben bu! ve formátu A0 nebo A1.
Barevnost: 4/0 + lamino
Materiál: PVC
Základní layout: 25 % plochy vyhrazeno pro logo Swiss Contribution a dal"í povinné prvky.
75 % plochy vyhrazeno pro popis konkrétního projektu (spodní #ádek „ Popis projektu“ není povinn$,
m%&e b$t nahrazen jin$mi relevantními informacemi k projektu, závisí na charakteru projektu).
5.2. Reklamní nálepky
Formát: 80 x 36 mm
Barevnost: 4/0
Materiál: samolep. papír matt
5.3. Pam%tní desky
Ka&dá pam'tní deska má rozm'ry: 300 x 150 x 2 mm.
Ka&dá pam'tní deska je zhotovena ze st#íbrného anodizovaného aluminia, tlou"(ky 2 mm.
Tisk sestává ze 3 barev: bílé, )ervené (CMYK 0-100-100-0, Pantone 485) a )erné.
Tiskovou technologií je sítotisk.
Povrch je lakován za horka p#i 80oC.
Otvory pro upevn'ní desky musí b$t vyvrtány p#ed lakováním.
5.4. Plakáty
Plakát bude vyroben ve formátu A2 a je ur)en pro pou&ití v interiéru.
Formát: 420 x 594 mm
Barevnost: 4/0
Materiál: 170 papír
Základní layout:
25 % plochy vyhrazeno pro logo Swiss Contribution a dal"í povinné prvky.
75 % plochy vyhrazeno pro popis konkrétního projektu (spodní #ádek „ Popis projektu“ není povinn$,
m%&e b$t nahrazen jin$mi relevantními informacemi k projektu, závisí na charakteru projektu).
strana: 1/1
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon 515 903 127 / mobil 777 184 554 / e-mail [email protected] / www.nadacepartnerstvi.cz
PŘÍLOHA Č. 1
logo vaší
organizace
Zde můžete umístit
logo vaší organizace
PŘÍLOHA Č. 1
102
logo vaší
organizace
delší strana loga
maximálně 68 mm
43,5
Reklamní nálepka formátu 80×36 mm - 100% velikost
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
Reklamní nálepka formátu 80×36 mm - 200% velikost
Všechny uvedené kóty jsou v milimetrech
5,5
šířka loga: 38 mm
šířka loga: 23 mm
5,5
22,5
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
Frutiger CE Light
velikost 6 b, proklad 8 b,
barevnost: CMYK 0-0-0-100
4,6
PŘÍLOHA Č. 3
logo vaší
organizace
Zde můžete umístit
logo vaší organizace
PŘÍLOHA Č. 3
216
logo vaší
organizace
delší strana loga
maximálně 144 mm
70
PŘÍLOHA Č. 4
logo vaší
organizace
Zde můžete umístit
logo vaší organizace
PŘÍLOHA Č. 4
147
logo vaší
organizace
delší strana loga
maximálně 98 mm
48
PŘÍLOHA Č. 5
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
šířka loga: 133 mm
25
šířka loga: 86 mm
25
90
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
50
Frutiger CE Light
velikost 20 b, proklad 28 b,
barevnost: CMYK 0-0-0-100
25
Download

Postupy pro zajištění publicity